Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Finans Vänder rejält på skutan"

Transkript

1 Uppdragsanalys Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt ta in 20 miljoner kronor i en nyemission i maj i år, vilket har tagit bolaget till en helt ny nivå. Dessutom har olönsamma verksamhetsdelar lagts ned och bolaget fokuserar nu på huvudverksamheten factoring. Värmlands Finans har aldrig upplevt någon brist på användning av kapital, och heller inte denna gång. De 20 miljoner kronorna omsattes i stort direkt i verksamheten då bolaget lyckades landa ett avtal med ett värde på 240 miljoner kronor per år. Detta innebär att risken har sjunkit väsentligt i bolaget samtidigt som en förtroendekrisrabatt kvarstår i bolagets aktie. Vår DCF-analys av enbart de kommande årens utdelningar visar på ett motiverat värde 100% över dagens. Ett P/E-tal på 3,2 för 2012 visar även det på uppvärderingspotential. Till kursen 0,7 SEK värderas Värmlands Finans under det egna kapitalet, och aningen högre än nettovärdet av likvida medel och likvärdiga tillgångar. Det är extremt lågt för ett bolag som beräknas ha en avkastning på eget kapital på ca 20-30%. Axier rekommenderar köp i Värmlands Finans, med en riktkurs på 1,4 SEK. I nuläget kan Värmlands Finans köpas till kursen 0,7 SEK via Värmlands Finans BTA som inom kort kommer att omvandlas till aktier. Antal aktier Notering Aktietorget Styrelseordförande Stefan Ljungdahl Största ägare (%) Glenn Renhult genom bolag (27,3% före nyemission) Webb Market Cap 30,8 Risk Hög Potential Mycket hög 1

2 Beskrivning av verksamheten Värmlands Finans erbjuder factoringtjänster, med inriktning på små och medelstora bolag. Factoring innebär belåning eller försäljning av fakturor i syfte att undvika 30-dagars väntetid mellan fakturautfärdning och betalning. Detta innebär att Värmlands Finans köper upp fakturor för att sedan på egen hand driva in skulden. Det ger kunderna en högre likviditet, då de omedelbart kan få sina fakturor betalade. För detta tar Värmlands Finans en avgift på ca 4-6%. Factoring-marknaden beräknas omsätta dryga 100 miljarder kronor årligen enbart i Sverige. Det är emellertid en extremt konkurrensutsatt marknad. Trots den höga konkurrensen på marknaden uppger Värmlands finans att de sedan länge begränsas av sitt tillgängliga kapital, och erhåller fler förfrågningar än de kan hantera. I början på 2011 gav bolaget ut ett obligationslån på 7,6 miljoner kronor som direkt sattes till användning i verksamheten. I maj genomförde bolaget en nyemission på 15,1 miljoner kronor till kursen 0,5 SEK. Denna nyemission blev emellertid övertecknad och bolaget valde därför att öka emissionsbeloppet till 20,1 miljoner kronor. Det var heller inget problem att direkt omsätta de nya 20 miljoner kronorna i verksamheten då Värmlands Finans landade ett avtal med ett värde på 240 miljoner kronor per år. Kunden är ett större vårdbolag med landstinget som slutkund. Det betyder att kreditvärdigheten är väldigt hög, men samtidigt är marginalen aningen lägre än historiskt sett. På grund av avtalets storlek har Värmlands Finans tvingats gå ner till en marginal på 3%. Det är emellertid ett väldigt intressant avtal med potential till utveckling. Avtalet löper över ett antal år, och kunden i fråga är till viss del i expansionsfas vilket innebär att avtalet på sikt kan komma att utökas. För närvarande begränsar delvis kapital möjligheten för Värmlands finans att ta på sig denna typ av större avtal, men avtal av denna kaliber är heller inte något som växer på träd. Värmlands Finans kan omsätta varje krona i bolaget i stort sett var 30e dag, men det årliga genomsnittet ligger kring 11 gånger. Det innebär att avkastningen per omsatt krona blir väldigt hög. Om en krona antas kunna förräntas till 5% i avkastning per faktura så innebär 11 omsättningar per år en total avkastning på 71%. Efter skatt landar det på drygt 50%. Det är detta som gör att bolaget arbetar så hårt för att tillföra verksamheten ytterligare kapital. Skalfördelarna är stora då bolaget uppskattar att de kan hantera en omsättning på 400 miljoner kronor med nuvarande kostnadsbas, och efter detta kommer kostnaderna ändå att stiga i lägre takt än intäkterna. Koncernstruktur Värmlands Finans 2

3 Värmlands Finans består även av de helägda dotterbolagen Kreditbevakning AB samt E-Spar Sverige, samt intressebolaget YCO som ägs till 28,3%. E-Spar kommer så småningom ansöka om att bli ett kreditmarknadsbolag vilket innebär att de kommer att kunna erbjuda inlåning med bankgaranti. Detta betyder att bolaget kan låna pengar av privatpersoner för att sedan låna ut dessa till andra, i detta fall factoringkunder. Värmlands finans kreditbevakning AB kommer att erbjuda kreditupplysning samt köp av förfallna fakturor. Värmlands Finans känner sig ännu inte redo att söka tillstånd för E-Spar att utvecklas till ett kreditmarknadsbolag, men detta kommer förmodligen att ske om ca ett år. Potentialen i detta visas inte i nedanstående prognoser. För Värmlands Finans är potentialen i att kunna låna pengar från privatpersoner enorm på grund av det ovan nämnda faktum att varje ny krona i verksamheten kan leverera en avkastning på ca 50% efter skatt per år. Inlåning från allmänheten ligger på en betydligt lägre kostnad. Bolaget har tidigare haft en serie sidoverksamheter så som ägarspridning och kreditupplysning. Ägarspridningen går ut på att Värmlands Finans för en avgift delar ut aktier i ett annat bolag till sina egna aktieägare. Detta var en verksamhet som inte visade sig vara särskilt lukrativ med tanke på de medföljande problemen. Värmlands tvingades till att göra nedskrivningar av aktieinnehav etc, och av de bolag som delades ut gick bland annat ett senare i konkurs och ett blev utkastat från Aktietorget. Ägarspridningar är därför ej längre en verksamhetsdel i bolaget, men något som fortfarande finns kvar är kreditupplysningstjänster. Kreditupplysningsmarknaden är ännu mer konkurrensutsatt än factoring, vilket innebär att potentialen inte är särskilt stor. Värmlands Finans ämnar emellertid även utöka verksamheten till att omfatta förmedling av leasingavtal. Bolaget kommer inte självt att hantera leasingavtalen, utan enbart förmedla dem. Värmlands finans ser ett intresse hos sina kunder för leasing, vilket innebär att förmedling av leasingavtal mot provision innebär att marginalen per kund enkelt och billigt kan höjas. Leasingportföljen Utöver detta förekommer ett mindre antal leasingavtal, bland annat ett som förvärvades under sommaren Denna genererar cirka 500,000 SEK per år under tre år framåt, vilket ger Värmlands Finans en årlig avkastning om 100 procent på denna portfölj. Det är emellertid ett mycket förmånligt avtal som Värmlands Finans kommit över. Kärnverksamheten är fortfarande factoring, men detta köp visar på att ledningen är öppen för nya affärsmöjligheter. Bolaget har emellertid sagt sig vara öppet för att expandera och utveckla denna verksamhet under innevarande räkenskapsår och letar vidare efter intressanta investeringar i form av leasingportföljer eller annat som kan komma att ge goda vinstmöjligheter. Corporate finance I och med att Värmlands Finans historiskt sett hade en liten aktieägarkrets, samt en begränsad kapitalbas har ledningen arbetat aktivt med att öka båda. Ett sätt att öka antalet aktieägare var att låta ett annat bolag sprida aktier åt Värmlands Finans. Ledningen tog snabbt till sig denna metod och har i dag använt den egna aktieägarstocken till att sprida aktier åt Snowolverine, YCO och Catering Please. Ingen av dessa spridningar har i 3

4 slutändan varit särskilt lyckad, men det har tillfört Värmlands Finans kapital. Affärsidén i Värmlands Finans är enkel, medan andra företag tillhandahåller tjänster eller varor så köper Värmlands Finans fakturor till ett diskonterat pris och väntar in förfallodagen. Vid denna får Värmlands Finans full betalning för fakturan. Säljaren har under tiden haft möjligheten att använda det frigjorda kapitalet i sin egna verksamhet. Ett exempel på hanteringsgång vid fakturaköp Fakturaköp kan till exempel gå till på följande sätt. I vissa fall kan olika varianter förekomma på hanteringen. Värmlands Finans arbetar något annorlunda än denna, för branschen, generellt hållna beskrivningen. Grundprincipen är emellertid densamma och exemplet tas med för att visa läsaren hur factoring går till i praktiken. Det är till exempel vanligt att factoringföretaget köper en faktura, ofta med regressrätt, vilket innebär att säljaren fortfarande står hela risken för att denna inte betalas. I det fallet factoringföretaget övertar hela risken sjunker nivån på betalningen som säljaren erhåller. 1. Företaget utför en tjänst eller säljer en produkt och skickar en faktura till kunden. 2. På fakturan, förutom alla andra uppgifter, står det att factoringbolaget har övertagit fordran och att betalning ska ske till dem. Samtidigt som fakturaorginalet skickas till kunden går en fakturakopia till factoringbolaget som i sin tur registrerar den i sin datareskontra. 3. Factoringbolaget köper fakturan och därmed även den risk att betalningen kan utebli. 4. Företaget får omgående betalt av factoringbolaget. 5. Betalningen brukar generellt ligga på mellan procent av fakturavärdet. 6. Ju kreditvärdigare slutkunden är desto bättre får säljaren betalt. Slutligen betalar kunden fakturan till factoringbolaget. 4

5 Värmlands Finans har i dag en genomsnittlig kredittid på sina fakturor på 36 dagar, vilket är ganska väl överensstämmande med betalningstiden på den genomsnittliga fakturan som skrivs ut i Sverige. Att räkna med att denna tid skall kunna sjunka är inte realistiskt, inte då många av de fakturor som hanteras skrivs ut till börsnoterade företag och kommuner, som båda två har relativt långa handläggningstider. I skenet av detta är således kredittiden på de fakturor som Värmlands Finans hanterar redan ganska kort. Observera att den genomsnittliga överenskomna löptiden i Sverige ligger på 27 dagar, således nio dagar kortare än den genomsnittliga verkliga betalningstiden. Factoring en beskrivning av marknaden I Nationalencyklopedin (1991) definieras factoring på följande sätt: Factoring innebär att ett företag finansierar sig genom belåning eller försäljning av sina kundfordringar till ett finansbolag (fakturabelåning respektive fakturaköp). Finansbolaget svarar sedan för bevakning och inkassering av fordringarna. Vid fakturaköp övertar finansbolaget även kreditrisken. Vid factoring sammankopplas oftast finansieringstjänsten med administrativ service i form av förande av reskontra, skötsel av kravrutiner och debitering av dröjsmålsräntor. Factoring kan vara en förmånlig finansieringsform för företag med knappt om bankmässiga säkerheter, säsongsvariationer i försäljningen, snabb tillväxt och där en stor del av rörelsekapitalet är bundet i kundfordringar. När finansbolagen startade upp sin verksamhet i Sverige på 1960-talet var factoring den första tjänst som introducerades Tillväxten i utlåningsvolym växte snabbt ända fram till mitten av 1980-talet, varefter en viss nedgång skett. Orsakerna till den snabba tillväxten var bland annat den utlåningsreglering som gällde för bankerna men inte för finansbolagen, möjligheten till hög belåningsgrad samt finansbolagens mer aggressiva och kundorienterade försäljning. Bland orsakerna till nedgången bör i första hand upphävandet av utlåningsregleringen nämnas, vilket ökade konkurrensen från främst bankerna. Framväxten av bra och billiga persondatorsystem för reskontrahantering, vilket minskat behovet av reskontraservicedelen i factoringprodukten har också bidragit till nedgången. Styrning och kontroll av likvidflöden är områden som de flesta företag sätter hög prioritet på. Syftet med att beräkna ett företags likviditetsbuffert är att kunna avgöra hur känsligt företaget 5

6 är, och kan få tillåtas vara, för tidsmässiga förskjutningar av förväntade inbetalningar. Det finns två komponenter inom rörelsekapitalområdet som är möjliga att påverka och det är kundfordringar och lager. En första fråga beträffande kundfordringar är om sådana över huvud taget skall behöva uppstå. I dag är det endast i ett fåtal branscher som företagen kan sälja kontant. Ökad volym av rörelsekapital leder till en ökad risknivå i rörelsen, då en högre volym av kundfordringar och varulager som regel även ökar risken för kundförluster och lagerinkurans. Factoring kan då vara ett alternativ till kapitalfrigörelse. Olika typer av factoring Det finns i huvudsak två typer av factoring, fakturabelåning och fakturaköp. Den form som är vanligaste i Sverige är fakturabelåning. Fakturabelåning innebär att factoringbolaget beviljar en kredit, till säkerhet för vilken fakturor pantsätts till och inkasseras av factoringbolaget. Det inkasserade beloppet avräknas sedan på krediten. Krediten är en löpande kontokredit upp till en viss gräns, limit. Fakturaköp innebär att factoringbolaget åtar sig att köpa ett företags fakturor till ett visst belopp för senare inkassering. Den viktigaste skillnaden mot fakturabelåning är då att factoringbolaget övertagit kreditrisken, varför även belopp för obetalda fakturor tillgodoräknas företaget. Fakturaköp är lämpligt för företag som behöver den administrativa hjälp som finansbolaget kan erbjuda såsom reskontrahantering, kravhantering och dröjsmålsräntefakturering. Det passar även företag som har stort rörelsekapitalbehov samt brist på andra kreditsäkerheter. Det är även lämpligt för företag i tillväxt, nystartade företag, företag som arbetar i branscher med långa kredittider, företag som är lönsamma och företag som har en stor del av sitt rörelsekapital bundet i kundfordringar. Fakturaköp passar inte för företag med alltför litet antal fakturor vilket ofta är liktydigt med relativt liten omsättning. Detta kan göra att hanteringskostnaden blir mycket hög i förhållande till omsättningen. Den genomsnittliga fakturaperioden uppdelat per bransch. Källa: SOU 2007:55 6

7 Andel företag som anger att den avtalade betalningstiden på utestående fakturor har ökat, varit oförändrad eller minskat de senaste åren. Samtliga siffror i procent. Källa: SOU 2007:55 Konkurrenssituation Factoring-marknaden är som sagt mycket konkurrensutsatt, men trots detta uppger Värmlands Finans att de ständigt erhåller mer förfrågningar än de kan hantera. Några av de större aktörerna på marknaden är Eurofinans, Prioritet Group och Amfa Finans. Dessa omsätter 2, 3,5 respektive 2,5 miljarder kronor. Det är betydligt större än Värmlands Finans, men med det nya avtalet värt 240 miljoner kronor per år i bagageluckan är bolaget på väg att bli en av de större aktörerna. Från att ha varit ett bolag med ett börsvärde på några få miljoner kronor har Värmlands Finans framgångsrikt omfinansierat sig själva till att bli ett betydligt större bolag med betydligt mycket större finansiella resurser. Marknaden i Sverige ligger som sagt uppskattningsvis på över 100 miljarder kronor vilket innebär att Värmlands Finans under bör ha en marknadsandel på under 2-4 promille. Det finns båda lokala och nationella konkurrenter till Värmlands Finans, men i nuläget har bolaget självt i stort sett bara kunder i Värmland samt i Stockholm. Ekonomiska data Historiskt sett ligger Värmland Finans avkastning på fakturor kring 4-6% men avkastningen kommer som sagt att sjunka till följd av det nya avtalet på 240 miljoner kronor per år. Den faktiska avkastningen har emellertid legat något över 4-6% då bolaget även gjort en del andra affärer då tillfälle erbjudits. Exempel på sådana affärer är korttidslån, där avkastningen kan ligga på mellan 6-10%. Detta är emellertid inget område Värmlands Finans kommer att växa inom framöver, men det kommer att fortsatt bidra till en något högre marginal. Vi har valt att räkna med att den genomsnittliga marginalen framöver sjunker till 4,5% till följd av det tidigare nämnda större avtalet, men den kommer på sikt att hållas uppe av fortsatta korta lån samt tjänster så som förmedling av leasingavtal. 7

8 Kapital i fakturor Omsättning Avkastning Marginal 5,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Kostnader Rörelseresultat Res. Efter skatt Utdelning I ovan beräkning av kostnad har vi valt att anta att ränteintäkter i rörelsen motsvarar räntekostnader. Med 2011 menas det faktiska året 2011, och inte det förlängda räkenskapsåret 2010/2011. Vi har försiktigt valt att räkna med en 90%ig användning av tillgängligt kapital, samt en genomsnittlig omsättning av varje krona på 11 gånger per år. Vi räknar med att bolaget från och med 2011 delar ut 30% av sin vinst, samt att detta görs i början på nästkommande år vilket innebär att detta kapital inte har någon omsättningspåverkan för det året. Risker På grund av de låga marginalerna inom factoring spelar kreditrisken vid fakturaköpen en väldigt stor roll. Värmlands finans har lyckats hålla kreditförlusterna till ett minimum. Fakturorna bolaget förvärvar löper i regel på 30 dagar, och en kreditutvärdering görs i varje enskilt fall. Kreditrisken i det nya avtalet värt 240 miljoner kronor per år bör dessutom vara väldigt låg, vilket dessvärre avspeglar sig i lägre marginal. Risken för ett plötsligt omsättningsfall är självklart större med ett såhär pass stort avtal, men det positiva är att avtalet löper över ett flertal år. Dessutom arbetar Värmlands Finans för att utöka den övriga kundstocken med mindre kunder. Dels för att sänka risken, men även då dessa har en högre marginal. Nyligen genomfördes en marknadsföringskampanj i Värmland vilket har bidragit till ett inflöde av nya kunder. Merparten av Värmlands Finans kunder är dessutom återkommande vilket även det sänker risken för volatilitet i omsättningen. Vad som ytterligare bör öka förtroendet för Värmlands Finans är att det nu utsetts en ny VD; Hans Söderberg, tidigare chef för Företagsmarknad på SEB i Karlstad. Söderberg har arbetat inom bank- och finanssektorn sedan 1979, och har den erfarenhet som krävs för att ta Värmlands Finans till den nya nivå som ges möjlighet till via den senaste nyemissionen. Tidigare VD Glenn Renhult är fortsatt kvar som störste ägare i bolaget, med en andel på 27,3% av kapitalet innan nyemissionen. Renhult ämnade försvara sin andel av bolaget i den senaste nyemissionen och andelen bör därmed fortsatt vara ungefär densamma. Renhult har fortsättningsvis även en del operativt ansvar i bolaget. Verksamheten i Värmlands Finans är relativt okänslig för konjunktur då det finns positiva aspekter av factoring under lågkonjunktur såväl som under högkonjunktur. Under lågkonjunktur kan företag behöva kapital snabbt för att själva kunna betala sina fakturor, och under högkonjunktur kan kapital snabbt behöva omsättas på grund av tillväxtmöjligheterna. Under lågkonjunktur uppstår dock en högre risk för kreditförluster, men detta är något som Värmlands Finans i alla tider har lyckats hantera väl. En av de stora riskerna som Axier ser med att investera i mindre bolag på de mindre listorna är att de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Många av de bolagen som finns noterade på 8

9 dessa listor beläggs därför med en riskpremie på grund av avsaknaden av information. Axier förespråkar att de företag som noteras på de mindre listorna ägnar tid åt sina aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln att bli mer genomlyst. Axier är inte helt nöjda med den information som har gått ut från Värmlands Finans, vi är av den åsikten att bolaget har en hel del att arbeta på vad gäller informationsgivningen. Visserligen har bolaget genomfört ett antal mindre presentationer, men det finns mer att göra för att särskilja bolaget i det brus som i dag råder på aktiemarknaden. Om kunskapen om bolaget är låg minskas aktiviteten i aktien, och den handlas sällan till dess fairvalue, utan undervärderas ofta som en följd av att det råder en kunskapsbias. I det brus och d en konkurrensen som råder bland de mindre bolagen som försöker locka till sig investerarna gäller det att skaffa sig fördelar. Axier är av den åsikten att Värmlands Finans i dag inte handlas till sitt rätta värde på grund av ledningens oförmåga att kommunicera i tillräcklig omfattning med marknaden. Värdering I nuläget är ett motiverat P/E-tal på Värmlands Finans inte högre än 8 trots den höga förväntade tillväxten de kommande åren. Det motiverade P/E-talet kan stiga i takt med att Värmlands Finans bevisar att den nyligen genomförda omfinansieringen bidrar på det sätt som beskrivits. Det som tyder på att Värmlands Finans kommer att lyckas är att bolaget nu fokuserat på det verksamhetsområde som alltid bidragit positivt till resultatet med hög marginal factoring. Mindre lukrativa verksamhetsområden har lagts ned och en ny VD har dessutom tagit plats. Med ett P/E-tal på 8 indikeras en uppgång på knappt 160% till P/E 6,2 3,1 2,5 2,0 1,6 EK/aktie 0,74 0,79 0,91 1,10 1,33 Tillväxt EK 6% 16% 20% 21% P/EK 0,95 0,89 0,77 0,64 0,53 Direktavkastning 5% 10% 12% 15% 18% Eget kapital motsvarar i detta fall eget kapital i början på året, borträknat utdelning för respektive år. Idag värderas Värmlands Finans till under det egna kapitalet som bör uppgå till ca 0,75 SEK per aktie. Nettoskulden i bolaget ligger på drygt -0,5 sek per aktie, vilket innebär att bolaget inte värderas mycket högre än de likvida medlen och likvärdiga tillgångar. Stockholmsbörsen har långsiktigt värderats till i snitt 1,9 gånger eget kapital. Då Värmlands finans har en brokig historia, och dessutom är listat på aktietorget är motiverad värdering av eget kapital lägre än för stockholmsbörsen, men samtidigt har bolaget en relativt hög avkastning på eget kapital. Med en tillväxt i eget kapital på ca 20% förtjänas en hög värdering av det egna kapitalet. Skulle Värmlands finans värderas med en 30%ig rabatt till det långsiktiga genomsnittet för stockholmsbörsen erhålls en motiverad multipel om ca 1,3 faktor det egna kapitalet. Vid en värderingsmultipel på 1,3 för det egna kapitalet skulle Värmlands Finans värderas till 0,96 SEK per aktie, vilket innebär en uppgång på 37%. 9

10 DCF-värdering Då kassaflödet i Värmlands Finans direkt omsätts i verksamheten är det svårt att basera en DCFvärdering på det fria kassaflödet i bolaget. Vi har därför valt att basera denna enbart på beräknade utdelningar för de kommande åren. Detta innebär att erhållet värde kommer att bli aningen lägre än vad det skulle bli i en regelrätt DCF-analys. Samtidigt kommer DCF-analysen rent praktiskt att mer exakt beskriva det värde som kommer att ges aktieägarna. Riskfri ränta 3,4% Beta 1,6 Avk. Krav 5% Risktillägg 8% EK/Tillgångar 0,66 Skulder/tillgångar 0,34 WACC 15,0% På grund av tidigare snedsteg vad gäller till exempel ägarspridningar, och svikna löften har vi valt att ålägga bolaget en hög riskpremie. Vid beräkning av evighetsvärdet har en tillväxt på 2% använts Utdelning NPV-faktor 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497 NPV Summa NPV Utdelningar Summa evighetsvärde Totalt nuvärde Totalt nuvärde per aktie efter skatt 0,87 Nettoskuld - 0,53 NPV / Aktie 1,40 Potential 100% Ovan har WACC på ca 15% använts, och prognostiserad marginal är 4,5%. Det ska emellertid tilläggas att i det fria kassaflödet har enbart inkluderats de kommande årens utdelningar. Det faktiska värdet enligt en DCF-beräkning är därmed högre än beräknat, men vad som nu har beräknats är egentligen ett värde närmare det verkliga investerarvärdet. Beräknat värde av utdelningarna är efter skatt på 30%. Utdelningar har använts i beräkningen eftersom fritt kassaflöde är svårt att beräkna då allt kassaflöde direkt omsätts i verksamheten. Av ren slump blev den beräknade potentialen 100% från dagen kurs på 0,7 SEK. Nedan visas en känslighetsanalys för NPV, beroende av marginal samt använd WACC. Detta visar på en del potential för uppvärdering i takt med att Värmlands Finans bygger upp sitt 10

11 investerarförtroende, vilket skulle minska motiveringen till en hög riskpremie och därmed sänka WACC. 3% 0,84 0,79 0,75 0,72 0,70 0,69 Marginal 4% 1,44 1,28 1,17 1,09 1,03 0,98 5% 2,37 2,04 1,82 1,65 1,53 1,43 6% 3,78 3,19 2,79 2,50 2,28 2,10 10% 12% 14% 16% 18% 20% WACC Aktiekurs i SEK enligt DCF-analys Imponerande är att även vid en så pass låg marginal som 3%, och WACC på hela 20% motsvarar nuvärdet den nuvarande aktiekursen. Detta i kombination med att bolaget handlas under det egna kapitalet samt inte mycket högre än nettovärdet på de likvida medlen och likvärdiga tillgångar bör innebära att en botten har satts kring dagens aktiekurs. Aktien Axier har valt att inte göra någon teknisk analys av Värmlands Finans då vi finner att vi inte har tillräckligt med underlag för att kunna genomföra en tillräckligt bra sådan analys. De tekniska analyser Axier genomför väljer vi uteslutande att göra på större bolag då vi funnit att vårt arbetssätt lämpar sig bäst för dessa bolag. Värmlands Finans B-aktie listas sedan den 5 december 2008 på Aktietorget under akronymen VFS B. Det finns i dag omkring 1,600 aktieägare i bolaget vilket gör att det skall finnas en god förutsättning för en väl fungerande handel i aktien. I dag har Värmlands Finans inte avtal med någon så kallad likviditetsgarant, men Axier anser inte att detta är lösningen för att öka likviditeten i aktien. Bolagets strategi att dra fördel av de kunskaper som ledningen tillskansat sig i samband med att Värmlands Finans själva genomförde en ägarspridning är ett sätt för bolaget att öka antalet aktieägare. Emellertid är det så att de 11

12 bolagen som anlitar Värmlands Finans för detta inte är sådana bolag som gör att det attraherar investerare att köpa aktier i bolaget. Vi tror mer på en förbättrad och utökad informationsgivning och synlighet. Vi har skrivit mer om detta under rubriken Möjligheter och risker. Axiers bedömning Vi har i våra prognoser inte inkluderat potentialen som ligger i ytterligare låneutrymme eller i det faktum att dotterbolaget E-Spar inom ett års tid kan komma att vara ett kreditmarknadsbolag med möjlighet till inlåning från allmänheten. Bolaget kan under hösten dessutom komma att ge ut ett nytt obligationslån. Enligt alla de parametrar vi har undersökt bolaget är det trots detta uppenbart att Värmlands Finans är undervärderat. En värdering av Eget Kapital, P/E och DCF-värdering av kommande års utdelningar tyder betydligt högre än dagens. DCF-analys har dessutom gjorts på kommande års utdelningar efter skatt, vilket motsvarar vad du som investerare kommer att erhålla i reda pengar. DCF-analys motiverar trots detta ett värde 100% över dagens. Det nya avtalet med ett värde på 240 miljoner kronor per år började löpa redan under juni, vilket innebär att effekterna av avtalet kommer att kunna ses redan i delårsrapporten för det andra kvartalet Redan inom några månader kommer vi således kunna få bevis på huruvida Värmlands Finans nu gått in i en ny era, eller faller tillbaka i gamla fotspår. Vår uppfattning är att bolaget effektivt har avvecklat olönsamma verksamhetsdelar och lyckats fokusera sin verksamhet till att satsa på säker avkastning. En stor del av bolagets kapital är redan satt i användning för lång tid framöver vilket minskar risken för bakslag till följd av detta faktum. Bolaget har dessutom aldrig upplevt brist på användning till kapital, utan snarare ständigt begränsats av sin kapitalbas. Värmlands Finans har lovat stort förut, men nu har bolaget till slut erhållit kapital i den storlek de eftersökt och dessutom kunnat sätta detta i rullning för ett antal år framöver. Värmlands Finans har precis som många bolag på Aktietorget en relativt låg likviditet, men tidvis är den relativt bra. Det största problemet är spreaden mellan Köp och Sälj, vilket förmodligen till stor del beror på att de flesta aktieägare anser att bolaget är kraftigt undervärderat. I nuläget är emellertid det bästa investeringsalternativet Värmlands Finans BTA från den nyligen genomförda nyemissionen. Den lägsta säljkursen för dessa ligger på ca 0,7 SEK, och BTA kommer inom kort att omvandlas till vanliga aktier. Axier rekommenderar köp i aktien med en riktkurs enligt DCF-analys på 1,4 SEK eller motsvarande 100% ovan dagens kurs. Detta motsvarar i sin tur ett P/E tal på 12,4 samt 6,2 för 2011 respektive *Axier Equities har av styrelsen i Värmlands Finans anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Värmlands Finans. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Värmlands Finans kommer att rapporteras löpande. 12

13 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 13

Värmlands Finans Levererar återigen

Värmlands Finans Levererar återigen Uppdragsanalys 2011-09-08 Värmlands Finans Levererar återigen Värmlands Finans visar i sin rapport för det andra kvartalet 2011 (fjärde i det brutna räkenskapsåret) att den senaste tidens goda nyheter

Läs mer

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin?

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Company Update 2011-06-13 Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Snabbt ökande omsättning Tecknade avtal värd 240 MSEK/ÅR Konjunkturokänslig marknad Låg värdering Sammanfattning Värmlands finans affärsidé

Läs mer

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag Uppdragsanalys 2012-03-15 BCS Ett helt nytt och stadigare bolag BCS är idag närapå en helhetsleverantör inom området affärssystem. Under 2011 förvärvades bland annat verksamheter inom redovisningskonsultation

Läs mer

FindAds den som söker skall finna.

FindAds den som söker skall finna. Uppdragsanalys 2009-10-13 FindAds den som söker skall finna. Budgeterad årsomsättningstakt 2011 25 Mkr Räknar med att redovisa en vinst om 10 Mkr inom två år Kassaflödespositivt redan vid förhållandevis

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

Vindico Security Låt expansionen börja

Vindico Security Låt expansionen börja Uppdragsanalys 2011-06-22 Vindico Security Låt expansionen börja Axier gör i samband med nyemissionen i Vindico Security en uppföljning på sin tidigare analys. Den pågående nyemissionen kommer maximalt

Läs mer

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Company Update 2011-11-07 203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Sammanfattning De flesta av er har förmodligen besökt någon av hemsidorna Hittarecept.se, Matklubben.se eller AllaAnnonser.se,

Läs mer

Swede Resources Från mygga till jätte?

Swede Resources Från mygga till jätte? Uppdragsanalys 2012-04-20 Swede Resources Från mygga till jätte? I och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare.

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

My Exchange Traderns trumfkort

My Exchange Traderns trumfkort My Exchange Traderns trumfkort 2011-05-16 Skalbar affärsmodell Stort intresse för courtageökande tjänster bland nätmäklare Driftsäker molnbaserad programvara Systemet kan appliceras på alla typer av tillgångsslag

Läs mer

LunchExpress på GOD väg

LunchExpress på GOD väg 2011-05-03 LunchExpress på GOD väg Ökat intresse för näringsrik mat Avtal om att leverera till bistrovagnarna på X2000 Levererar mat till Volvo Bussar och Capio Sjukhus Sammanfattning LunchExpress tillagar

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

MedicWave, hittar cancern innan det är försent

MedicWave, hittar cancern innan det är försent Uppdragsanalys 2009-11-04 MedicWave, hittar cancern innan det är försent Bolaget går in i kommersiell fas Den potentiella marknaden för MBS uppgår till 18 miljarder USD Unik betalningsmodell ger MedicWave

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

203 Web Group En mediekoncern på offensiven

203 Web Group En mediekoncern på offensiven Uppdragsanalys 2011-12-15 203 Web Group En mediekoncern på offensiven Ägare av ett antal välkända svenska sajter. Starkt kassaflöde, vinst i kvartal tre. Stor goodwillpost döljer styrkan i verksamheten.

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta

G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Uppdragsanalys 2010-10-14 G5 Entertainment Mycket kvar att hämta Spelutvecklaren G5 Entertainment har under 2010 satt trenden att konstant tvingas höja sina egna prognoser. Prognoserna har än så länge

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Panaxia hur säkert som helst

Panaxia hur säkert som helst Uppdragsanalys 2011-06-08 Panaxia hur säkert som helst Avyttrar dotterbolag - fokuserar på kärnverksamheten. Högre omsättning per anställd än konkurrenten Loomis. Överkapacitet bäddar för goda marginaler

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Uppdragsanalys 2010-07-15 Två producerande brunnar i Penészlek Wiener #3H i USA visade sig kommersiellt utvinningsbar Värderas under tillgångarna trots aggressiv

Läs mer

Excito spännande framtid på färsk marknad

Excito spännande framtid på färsk marknad Uppdragsanalys 2011-06-16 Excito spännande framtid på färsk marknad Konsumentelektronik tar allt större del av konsumenternas plånböcker. Huvudprodukt Excito B3 ditt personliga moln. Ny marknad i snabb

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Enzymatica ska få förkylningen att torska

Enzymatica ska få förkylningen att torska 2011-05-03 Enzymatica ska få förkylningen att torska Enorm marknad för bland annat förkylningsmedicin. Produkter redan lanserade, fortsätter studier parallellt. Första medicintekniska produkten registreras

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år

Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Vi ger dig 9,05 % avkastning per år Placera smart, placera hos oss Erbjudande att teckna Obligationslån Värmlands Finans Sverige AB (publ) Erbjudande att teckna obligationslån Teckningstid: 10 december

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

MedicWave, onoterad pärla?

MedicWave, onoterad pärla? MedicWave, onoterad pärla? Uppdragsananalys 2011-03-16 Bolaget sjösätter produkten Lovande samarbeten med flertalet universitet och forskningsgrupper Marknaden efterfrågar enklare sätt att diagnostisera

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr avseende Värmlands Finans Sverige AB (publ):s offentliga erbjudande till aktieägarna i Ulyss AB (publ) Denna broschyr är ett sammandrag av det erbjudandedokument ( Erbjudandedokumentet

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer