Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Finans Vänder rejält på skutan"

Transkript

1 Uppdragsanalys Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt ta in 20 miljoner kronor i en nyemission i maj i år, vilket har tagit bolaget till en helt ny nivå. Dessutom har olönsamma verksamhetsdelar lagts ned och bolaget fokuserar nu på huvudverksamheten factoring. Värmlands Finans har aldrig upplevt någon brist på användning av kapital, och heller inte denna gång. De 20 miljoner kronorna omsattes i stort direkt i verksamheten då bolaget lyckades landa ett avtal med ett värde på 240 miljoner kronor per år. Detta innebär att risken har sjunkit väsentligt i bolaget samtidigt som en förtroendekrisrabatt kvarstår i bolagets aktie. Vår DCF-analys av enbart de kommande årens utdelningar visar på ett motiverat värde 100% över dagens. Ett P/E-tal på 3,2 för 2012 visar även det på uppvärderingspotential. Till kursen 0,7 SEK värderas Värmlands Finans under det egna kapitalet, och aningen högre än nettovärdet av likvida medel och likvärdiga tillgångar. Det är extremt lågt för ett bolag som beräknas ha en avkastning på eget kapital på ca 20-30%. Axier rekommenderar köp i Värmlands Finans, med en riktkurs på 1,4 SEK. I nuläget kan Värmlands Finans köpas till kursen 0,7 SEK via Värmlands Finans BTA som inom kort kommer att omvandlas till aktier. Antal aktier Notering Aktietorget Styrelseordförande Stefan Ljungdahl Största ägare (%) Glenn Renhult genom bolag (27,3% före nyemission) Webb Market Cap 30,8 Risk Hög Potential Mycket hög 1

2 Beskrivning av verksamheten Värmlands Finans erbjuder factoringtjänster, med inriktning på små och medelstora bolag. Factoring innebär belåning eller försäljning av fakturor i syfte att undvika 30-dagars väntetid mellan fakturautfärdning och betalning. Detta innebär att Värmlands Finans köper upp fakturor för att sedan på egen hand driva in skulden. Det ger kunderna en högre likviditet, då de omedelbart kan få sina fakturor betalade. För detta tar Värmlands Finans en avgift på ca 4-6%. Factoring-marknaden beräknas omsätta dryga 100 miljarder kronor årligen enbart i Sverige. Det är emellertid en extremt konkurrensutsatt marknad. Trots den höga konkurrensen på marknaden uppger Värmlands finans att de sedan länge begränsas av sitt tillgängliga kapital, och erhåller fler förfrågningar än de kan hantera. I början på 2011 gav bolaget ut ett obligationslån på 7,6 miljoner kronor som direkt sattes till användning i verksamheten. I maj genomförde bolaget en nyemission på 15,1 miljoner kronor till kursen 0,5 SEK. Denna nyemission blev emellertid övertecknad och bolaget valde därför att öka emissionsbeloppet till 20,1 miljoner kronor. Det var heller inget problem att direkt omsätta de nya 20 miljoner kronorna i verksamheten då Värmlands Finans landade ett avtal med ett värde på 240 miljoner kronor per år. Kunden är ett större vårdbolag med landstinget som slutkund. Det betyder att kreditvärdigheten är väldigt hög, men samtidigt är marginalen aningen lägre än historiskt sett. På grund av avtalets storlek har Värmlands Finans tvingats gå ner till en marginal på 3%. Det är emellertid ett väldigt intressant avtal med potential till utveckling. Avtalet löper över ett antal år, och kunden i fråga är till viss del i expansionsfas vilket innebär att avtalet på sikt kan komma att utökas. För närvarande begränsar delvis kapital möjligheten för Värmlands finans att ta på sig denna typ av större avtal, men avtal av denna kaliber är heller inte något som växer på träd. Värmlands Finans kan omsätta varje krona i bolaget i stort sett var 30e dag, men det årliga genomsnittet ligger kring 11 gånger. Det innebär att avkastningen per omsatt krona blir väldigt hög. Om en krona antas kunna förräntas till 5% i avkastning per faktura så innebär 11 omsättningar per år en total avkastning på 71%. Efter skatt landar det på drygt 50%. Det är detta som gör att bolaget arbetar så hårt för att tillföra verksamheten ytterligare kapital. Skalfördelarna är stora då bolaget uppskattar att de kan hantera en omsättning på 400 miljoner kronor med nuvarande kostnadsbas, och efter detta kommer kostnaderna ändå att stiga i lägre takt än intäkterna. Koncernstruktur Värmlands Finans 2

3 Värmlands Finans består även av de helägda dotterbolagen Kreditbevakning AB samt E-Spar Sverige, samt intressebolaget YCO som ägs till 28,3%. E-Spar kommer så småningom ansöka om att bli ett kreditmarknadsbolag vilket innebär att de kommer att kunna erbjuda inlåning med bankgaranti. Detta betyder att bolaget kan låna pengar av privatpersoner för att sedan låna ut dessa till andra, i detta fall factoringkunder. Värmlands finans kreditbevakning AB kommer att erbjuda kreditupplysning samt köp av förfallna fakturor. Värmlands Finans känner sig ännu inte redo att söka tillstånd för E-Spar att utvecklas till ett kreditmarknadsbolag, men detta kommer förmodligen att ske om ca ett år. Potentialen i detta visas inte i nedanstående prognoser. För Värmlands Finans är potentialen i att kunna låna pengar från privatpersoner enorm på grund av det ovan nämnda faktum att varje ny krona i verksamheten kan leverera en avkastning på ca 50% efter skatt per år. Inlåning från allmänheten ligger på en betydligt lägre kostnad. Bolaget har tidigare haft en serie sidoverksamheter så som ägarspridning och kreditupplysning. Ägarspridningen går ut på att Värmlands Finans för en avgift delar ut aktier i ett annat bolag till sina egna aktieägare. Detta var en verksamhet som inte visade sig vara särskilt lukrativ med tanke på de medföljande problemen. Värmlands tvingades till att göra nedskrivningar av aktieinnehav etc, och av de bolag som delades ut gick bland annat ett senare i konkurs och ett blev utkastat från Aktietorget. Ägarspridningar är därför ej längre en verksamhetsdel i bolaget, men något som fortfarande finns kvar är kreditupplysningstjänster. Kreditupplysningsmarknaden är ännu mer konkurrensutsatt än factoring, vilket innebär att potentialen inte är särskilt stor. Värmlands Finans ämnar emellertid även utöka verksamheten till att omfatta förmedling av leasingavtal. Bolaget kommer inte självt att hantera leasingavtalen, utan enbart förmedla dem. Värmlands finans ser ett intresse hos sina kunder för leasing, vilket innebär att förmedling av leasingavtal mot provision innebär att marginalen per kund enkelt och billigt kan höjas. Leasingportföljen Utöver detta förekommer ett mindre antal leasingavtal, bland annat ett som förvärvades under sommaren Denna genererar cirka 500,000 SEK per år under tre år framåt, vilket ger Värmlands Finans en årlig avkastning om 100 procent på denna portfölj. Det är emellertid ett mycket förmånligt avtal som Värmlands Finans kommit över. Kärnverksamheten är fortfarande factoring, men detta köp visar på att ledningen är öppen för nya affärsmöjligheter. Bolaget har emellertid sagt sig vara öppet för att expandera och utveckla denna verksamhet under innevarande räkenskapsår och letar vidare efter intressanta investeringar i form av leasingportföljer eller annat som kan komma att ge goda vinstmöjligheter. Corporate finance I och med att Värmlands Finans historiskt sett hade en liten aktieägarkrets, samt en begränsad kapitalbas har ledningen arbetat aktivt med att öka båda. Ett sätt att öka antalet aktieägare var att låta ett annat bolag sprida aktier åt Värmlands Finans. Ledningen tog snabbt till sig denna metod och har i dag använt den egna aktieägarstocken till att sprida aktier åt Snowolverine, YCO och Catering Please. Ingen av dessa spridningar har i 3

4 slutändan varit särskilt lyckad, men det har tillfört Värmlands Finans kapital. Affärsidén i Värmlands Finans är enkel, medan andra företag tillhandahåller tjänster eller varor så köper Värmlands Finans fakturor till ett diskonterat pris och väntar in förfallodagen. Vid denna får Värmlands Finans full betalning för fakturan. Säljaren har under tiden haft möjligheten att använda det frigjorda kapitalet i sin egna verksamhet. Ett exempel på hanteringsgång vid fakturaköp Fakturaköp kan till exempel gå till på följande sätt. I vissa fall kan olika varianter förekomma på hanteringen. Värmlands Finans arbetar något annorlunda än denna, för branschen, generellt hållna beskrivningen. Grundprincipen är emellertid densamma och exemplet tas med för att visa läsaren hur factoring går till i praktiken. Det är till exempel vanligt att factoringföretaget köper en faktura, ofta med regressrätt, vilket innebär att säljaren fortfarande står hela risken för att denna inte betalas. I det fallet factoringföretaget övertar hela risken sjunker nivån på betalningen som säljaren erhåller. 1. Företaget utför en tjänst eller säljer en produkt och skickar en faktura till kunden. 2. På fakturan, förutom alla andra uppgifter, står det att factoringbolaget har övertagit fordran och att betalning ska ske till dem. Samtidigt som fakturaorginalet skickas till kunden går en fakturakopia till factoringbolaget som i sin tur registrerar den i sin datareskontra. 3. Factoringbolaget köper fakturan och därmed även den risk att betalningen kan utebli. 4. Företaget får omgående betalt av factoringbolaget. 5. Betalningen brukar generellt ligga på mellan procent av fakturavärdet. 6. Ju kreditvärdigare slutkunden är desto bättre får säljaren betalt. Slutligen betalar kunden fakturan till factoringbolaget. 4

5 Värmlands Finans har i dag en genomsnittlig kredittid på sina fakturor på 36 dagar, vilket är ganska väl överensstämmande med betalningstiden på den genomsnittliga fakturan som skrivs ut i Sverige. Att räkna med att denna tid skall kunna sjunka är inte realistiskt, inte då många av de fakturor som hanteras skrivs ut till börsnoterade företag och kommuner, som båda två har relativt långa handläggningstider. I skenet av detta är således kredittiden på de fakturor som Värmlands Finans hanterar redan ganska kort. Observera att den genomsnittliga överenskomna löptiden i Sverige ligger på 27 dagar, således nio dagar kortare än den genomsnittliga verkliga betalningstiden. Factoring en beskrivning av marknaden I Nationalencyklopedin (1991) definieras factoring på följande sätt: Factoring innebär att ett företag finansierar sig genom belåning eller försäljning av sina kundfordringar till ett finansbolag (fakturabelåning respektive fakturaköp). Finansbolaget svarar sedan för bevakning och inkassering av fordringarna. Vid fakturaköp övertar finansbolaget även kreditrisken. Vid factoring sammankopplas oftast finansieringstjänsten med administrativ service i form av förande av reskontra, skötsel av kravrutiner och debitering av dröjsmålsräntor. Factoring kan vara en förmånlig finansieringsform för företag med knappt om bankmässiga säkerheter, säsongsvariationer i försäljningen, snabb tillväxt och där en stor del av rörelsekapitalet är bundet i kundfordringar. När finansbolagen startade upp sin verksamhet i Sverige på 1960-talet var factoring den första tjänst som introducerades Tillväxten i utlåningsvolym växte snabbt ända fram till mitten av 1980-talet, varefter en viss nedgång skett. Orsakerna till den snabba tillväxten var bland annat den utlåningsreglering som gällde för bankerna men inte för finansbolagen, möjligheten till hög belåningsgrad samt finansbolagens mer aggressiva och kundorienterade försäljning. Bland orsakerna till nedgången bör i första hand upphävandet av utlåningsregleringen nämnas, vilket ökade konkurrensen från främst bankerna. Framväxten av bra och billiga persondatorsystem för reskontrahantering, vilket minskat behovet av reskontraservicedelen i factoringprodukten har också bidragit till nedgången. Styrning och kontroll av likvidflöden är områden som de flesta företag sätter hög prioritet på. Syftet med att beräkna ett företags likviditetsbuffert är att kunna avgöra hur känsligt företaget 5

6 är, och kan få tillåtas vara, för tidsmässiga förskjutningar av förväntade inbetalningar. Det finns två komponenter inom rörelsekapitalområdet som är möjliga att påverka och det är kundfordringar och lager. En första fråga beträffande kundfordringar är om sådana över huvud taget skall behöva uppstå. I dag är det endast i ett fåtal branscher som företagen kan sälja kontant. Ökad volym av rörelsekapital leder till en ökad risknivå i rörelsen, då en högre volym av kundfordringar och varulager som regel även ökar risken för kundförluster och lagerinkurans. Factoring kan då vara ett alternativ till kapitalfrigörelse. Olika typer av factoring Det finns i huvudsak två typer av factoring, fakturabelåning och fakturaköp. Den form som är vanligaste i Sverige är fakturabelåning. Fakturabelåning innebär att factoringbolaget beviljar en kredit, till säkerhet för vilken fakturor pantsätts till och inkasseras av factoringbolaget. Det inkasserade beloppet avräknas sedan på krediten. Krediten är en löpande kontokredit upp till en viss gräns, limit. Fakturaköp innebär att factoringbolaget åtar sig att köpa ett företags fakturor till ett visst belopp för senare inkassering. Den viktigaste skillnaden mot fakturabelåning är då att factoringbolaget övertagit kreditrisken, varför även belopp för obetalda fakturor tillgodoräknas företaget. Fakturaköp är lämpligt för företag som behöver den administrativa hjälp som finansbolaget kan erbjuda såsom reskontrahantering, kravhantering och dröjsmålsräntefakturering. Det passar även företag som har stort rörelsekapitalbehov samt brist på andra kreditsäkerheter. Det är även lämpligt för företag i tillväxt, nystartade företag, företag som arbetar i branscher med långa kredittider, företag som är lönsamma och företag som har en stor del av sitt rörelsekapital bundet i kundfordringar. Fakturaköp passar inte för företag med alltför litet antal fakturor vilket ofta är liktydigt med relativt liten omsättning. Detta kan göra att hanteringskostnaden blir mycket hög i förhållande till omsättningen. Den genomsnittliga fakturaperioden uppdelat per bransch. Källa: SOU 2007:55 6

7 Andel företag som anger att den avtalade betalningstiden på utestående fakturor har ökat, varit oförändrad eller minskat de senaste åren. Samtliga siffror i procent. Källa: SOU 2007:55 Konkurrenssituation Factoring-marknaden är som sagt mycket konkurrensutsatt, men trots detta uppger Värmlands Finans att de ständigt erhåller mer förfrågningar än de kan hantera. Några av de större aktörerna på marknaden är Eurofinans, Prioritet Group och Amfa Finans. Dessa omsätter 2, 3,5 respektive 2,5 miljarder kronor. Det är betydligt större än Värmlands Finans, men med det nya avtalet värt 240 miljoner kronor per år i bagageluckan är bolaget på väg att bli en av de större aktörerna. Från att ha varit ett bolag med ett börsvärde på några få miljoner kronor har Värmlands Finans framgångsrikt omfinansierat sig själva till att bli ett betydligt större bolag med betydligt mycket större finansiella resurser. Marknaden i Sverige ligger som sagt uppskattningsvis på över 100 miljarder kronor vilket innebär att Värmlands Finans under bör ha en marknadsandel på under 2-4 promille. Det finns båda lokala och nationella konkurrenter till Värmlands Finans, men i nuläget har bolaget självt i stort sett bara kunder i Värmland samt i Stockholm. Ekonomiska data Historiskt sett ligger Värmland Finans avkastning på fakturor kring 4-6% men avkastningen kommer som sagt att sjunka till följd av det nya avtalet på 240 miljoner kronor per år. Den faktiska avkastningen har emellertid legat något över 4-6% då bolaget även gjort en del andra affärer då tillfälle erbjudits. Exempel på sådana affärer är korttidslån, där avkastningen kan ligga på mellan 6-10%. Detta är emellertid inget område Värmlands Finans kommer att växa inom framöver, men det kommer att fortsatt bidra till en något högre marginal. Vi har valt att räkna med att den genomsnittliga marginalen framöver sjunker till 4,5% till följd av det tidigare nämnda större avtalet, men den kommer på sikt att hållas uppe av fortsatta korta lån samt tjänster så som förmedling av leasingavtal. 7

8 Kapital i fakturor Omsättning Avkastning Marginal 5,6% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Kostnader Rörelseresultat Res. Efter skatt Utdelning I ovan beräkning av kostnad har vi valt att anta att ränteintäkter i rörelsen motsvarar räntekostnader. Med 2011 menas det faktiska året 2011, och inte det förlängda räkenskapsåret 2010/2011. Vi har försiktigt valt att räkna med en 90%ig användning av tillgängligt kapital, samt en genomsnittlig omsättning av varje krona på 11 gånger per år. Vi räknar med att bolaget från och med 2011 delar ut 30% av sin vinst, samt att detta görs i början på nästkommande år vilket innebär att detta kapital inte har någon omsättningspåverkan för det året. Risker På grund av de låga marginalerna inom factoring spelar kreditrisken vid fakturaköpen en väldigt stor roll. Värmlands finans har lyckats hålla kreditförlusterna till ett minimum. Fakturorna bolaget förvärvar löper i regel på 30 dagar, och en kreditutvärdering görs i varje enskilt fall. Kreditrisken i det nya avtalet värt 240 miljoner kronor per år bör dessutom vara väldigt låg, vilket dessvärre avspeglar sig i lägre marginal. Risken för ett plötsligt omsättningsfall är självklart större med ett såhär pass stort avtal, men det positiva är att avtalet löper över ett flertal år. Dessutom arbetar Värmlands Finans för att utöka den övriga kundstocken med mindre kunder. Dels för att sänka risken, men även då dessa har en högre marginal. Nyligen genomfördes en marknadsföringskampanj i Värmland vilket har bidragit till ett inflöde av nya kunder. Merparten av Värmlands Finans kunder är dessutom återkommande vilket även det sänker risken för volatilitet i omsättningen. Vad som ytterligare bör öka förtroendet för Värmlands Finans är att det nu utsetts en ny VD; Hans Söderberg, tidigare chef för Företagsmarknad på SEB i Karlstad. Söderberg har arbetat inom bank- och finanssektorn sedan 1979, och har den erfarenhet som krävs för att ta Värmlands Finans till den nya nivå som ges möjlighet till via den senaste nyemissionen. Tidigare VD Glenn Renhult är fortsatt kvar som störste ägare i bolaget, med en andel på 27,3% av kapitalet innan nyemissionen. Renhult ämnade försvara sin andel av bolaget i den senaste nyemissionen och andelen bör därmed fortsatt vara ungefär densamma. Renhult har fortsättningsvis även en del operativt ansvar i bolaget. Verksamheten i Värmlands Finans är relativt okänslig för konjunktur då det finns positiva aspekter av factoring under lågkonjunktur såväl som under högkonjunktur. Under lågkonjunktur kan företag behöva kapital snabbt för att själva kunna betala sina fakturor, och under högkonjunktur kan kapital snabbt behöva omsättas på grund av tillväxtmöjligheterna. Under lågkonjunktur uppstår dock en högre risk för kreditförluster, men detta är något som Värmlands Finans i alla tider har lyckats hantera väl. En av de stora riskerna som Axier ser med att investera i mindre bolag på de mindre listorna är att de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Många av de bolagen som finns noterade på 8

9 dessa listor beläggs därför med en riskpremie på grund av avsaknaden av information. Axier förespråkar att de företag som noteras på de mindre listorna ägnar tid åt sina aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln att bli mer genomlyst. Axier är inte helt nöjda med den information som har gått ut från Värmlands Finans, vi är av den åsikten att bolaget har en hel del att arbeta på vad gäller informationsgivningen. Visserligen har bolaget genomfört ett antal mindre presentationer, men det finns mer att göra för att särskilja bolaget i det brus som i dag råder på aktiemarknaden. Om kunskapen om bolaget är låg minskas aktiviteten i aktien, och den handlas sällan till dess fairvalue, utan undervärderas ofta som en följd av att det råder en kunskapsbias. I det brus och d en konkurrensen som råder bland de mindre bolagen som försöker locka till sig investerarna gäller det att skaffa sig fördelar. Axier är av den åsikten att Värmlands Finans i dag inte handlas till sitt rätta värde på grund av ledningens oförmåga att kommunicera i tillräcklig omfattning med marknaden. Värdering I nuläget är ett motiverat P/E-tal på Värmlands Finans inte högre än 8 trots den höga förväntade tillväxten de kommande åren. Det motiverade P/E-talet kan stiga i takt med att Värmlands Finans bevisar att den nyligen genomförda omfinansieringen bidrar på det sätt som beskrivits. Det som tyder på att Värmlands Finans kommer att lyckas är att bolaget nu fokuserat på det verksamhetsområde som alltid bidragit positivt till resultatet med hög marginal factoring. Mindre lukrativa verksamhetsområden har lagts ned och en ny VD har dessutom tagit plats. Med ett P/E-tal på 8 indikeras en uppgång på knappt 160% till P/E 6,2 3,1 2,5 2,0 1,6 EK/aktie 0,74 0,79 0,91 1,10 1,33 Tillväxt EK 6% 16% 20% 21% P/EK 0,95 0,89 0,77 0,64 0,53 Direktavkastning 5% 10% 12% 15% 18% Eget kapital motsvarar i detta fall eget kapital i början på året, borträknat utdelning för respektive år. Idag värderas Värmlands Finans till under det egna kapitalet som bör uppgå till ca 0,75 SEK per aktie. Nettoskulden i bolaget ligger på drygt -0,5 sek per aktie, vilket innebär att bolaget inte värderas mycket högre än de likvida medlen och likvärdiga tillgångar. Stockholmsbörsen har långsiktigt värderats till i snitt 1,9 gånger eget kapital. Då Värmlands finans har en brokig historia, och dessutom är listat på aktietorget är motiverad värdering av eget kapital lägre än för stockholmsbörsen, men samtidigt har bolaget en relativt hög avkastning på eget kapital. Med en tillväxt i eget kapital på ca 20% förtjänas en hög värdering av det egna kapitalet. Skulle Värmlands finans värderas med en 30%ig rabatt till det långsiktiga genomsnittet för stockholmsbörsen erhålls en motiverad multipel om ca 1,3 faktor det egna kapitalet. Vid en värderingsmultipel på 1,3 för det egna kapitalet skulle Värmlands Finans värderas till 0,96 SEK per aktie, vilket innebär en uppgång på 37%. 9

10 DCF-värdering Då kassaflödet i Värmlands Finans direkt omsätts i verksamheten är det svårt att basera en DCFvärdering på det fria kassaflödet i bolaget. Vi har därför valt att basera denna enbart på beräknade utdelningar för de kommande åren. Detta innebär att erhållet värde kommer att bli aningen lägre än vad det skulle bli i en regelrätt DCF-analys. Samtidigt kommer DCF-analysen rent praktiskt att mer exakt beskriva det värde som kommer att ges aktieägarna. Riskfri ränta 3,4% Beta 1,6 Avk. Krav 5% Risktillägg 8% EK/Tillgångar 0,66 Skulder/tillgångar 0,34 WACC 15,0% På grund av tidigare snedsteg vad gäller till exempel ägarspridningar, och svikna löften har vi valt att ålägga bolaget en hög riskpremie. Vid beräkning av evighetsvärdet har en tillväxt på 2% använts Utdelning NPV-faktor 0,869 0,756 0,657 0,572 0,497 NPV Summa NPV Utdelningar Summa evighetsvärde Totalt nuvärde Totalt nuvärde per aktie efter skatt 0,87 Nettoskuld - 0,53 NPV / Aktie 1,40 Potential 100% Ovan har WACC på ca 15% använts, och prognostiserad marginal är 4,5%. Det ska emellertid tilläggas att i det fria kassaflödet har enbart inkluderats de kommande årens utdelningar. Det faktiska värdet enligt en DCF-beräkning är därmed högre än beräknat, men vad som nu har beräknats är egentligen ett värde närmare det verkliga investerarvärdet. Beräknat värde av utdelningarna är efter skatt på 30%. Utdelningar har använts i beräkningen eftersom fritt kassaflöde är svårt att beräkna då allt kassaflöde direkt omsätts i verksamheten. Av ren slump blev den beräknade potentialen 100% från dagen kurs på 0,7 SEK. Nedan visas en känslighetsanalys för NPV, beroende av marginal samt använd WACC. Detta visar på en del potential för uppvärdering i takt med att Värmlands Finans bygger upp sitt 10

11 investerarförtroende, vilket skulle minska motiveringen till en hög riskpremie och därmed sänka WACC. 3% 0,84 0,79 0,75 0,72 0,70 0,69 Marginal 4% 1,44 1,28 1,17 1,09 1,03 0,98 5% 2,37 2,04 1,82 1,65 1,53 1,43 6% 3,78 3,19 2,79 2,50 2,28 2,10 10% 12% 14% 16% 18% 20% WACC Aktiekurs i SEK enligt DCF-analys Imponerande är att även vid en så pass låg marginal som 3%, och WACC på hela 20% motsvarar nuvärdet den nuvarande aktiekursen. Detta i kombination med att bolaget handlas under det egna kapitalet samt inte mycket högre än nettovärdet på de likvida medlen och likvärdiga tillgångar bör innebära att en botten har satts kring dagens aktiekurs. Aktien Axier har valt att inte göra någon teknisk analys av Värmlands Finans då vi finner att vi inte har tillräckligt med underlag för att kunna genomföra en tillräckligt bra sådan analys. De tekniska analyser Axier genomför väljer vi uteslutande att göra på större bolag då vi funnit att vårt arbetssätt lämpar sig bäst för dessa bolag. Värmlands Finans B-aktie listas sedan den 5 december 2008 på Aktietorget under akronymen VFS B. Det finns i dag omkring 1,600 aktieägare i bolaget vilket gör att det skall finnas en god förutsättning för en väl fungerande handel i aktien. I dag har Värmlands Finans inte avtal med någon så kallad likviditetsgarant, men Axier anser inte att detta är lösningen för att öka likviditeten i aktien. Bolagets strategi att dra fördel av de kunskaper som ledningen tillskansat sig i samband med att Värmlands Finans själva genomförde en ägarspridning är ett sätt för bolaget att öka antalet aktieägare. Emellertid är det så att de 11

12 bolagen som anlitar Värmlands Finans för detta inte är sådana bolag som gör att det attraherar investerare att köpa aktier i bolaget. Vi tror mer på en förbättrad och utökad informationsgivning och synlighet. Vi har skrivit mer om detta under rubriken Möjligheter och risker. Axiers bedömning Vi har i våra prognoser inte inkluderat potentialen som ligger i ytterligare låneutrymme eller i det faktum att dotterbolaget E-Spar inom ett års tid kan komma att vara ett kreditmarknadsbolag med möjlighet till inlåning från allmänheten. Bolaget kan under hösten dessutom komma att ge ut ett nytt obligationslån. Enligt alla de parametrar vi har undersökt bolaget är det trots detta uppenbart att Värmlands Finans är undervärderat. En värdering av Eget Kapital, P/E och DCF-värdering av kommande års utdelningar tyder betydligt högre än dagens. DCF-analys har dessutom gjorts på kommande års utdelningar efter skatt, vilket motsvarar vad du som investerare kommer att erhålla i reda pengar. DCF-analys motiverar trots detta ett värde 100% över dagens. Det nya avtalet med ett värde på 240 miljoner kronor per år började löpa redan under juni, vilket innebär att effekterna av avtalet kommer att kunna ses redan i delårsrapporten för det andra kvartalet Redan inom några månader kommer vi således kunna få bevis på huruvida Värmlands Finans nu gått in i en ny era, eller faller tillbaka i gamla fotspår. Vår uppfattning är att bolaget effektivt har avvecklat olönsamma verksamhetsdelar och lyckats fokusera sin verksamhet till att satsa på säker avkastning. En stor del av bolagets kapital är redan satt i användning för lång tid framöver vilket minskar risken för bakslag till följd av detta faktum. Bolaget har dessutom aldrig upplevt brist på användning till kapital, utan snarare ständigt begränsats av sin kapitalbas. Värmlands Finans har lovat stort förut, men nu har bolaget till slut erhållit kapital i den storlek de eftersökt och dessutom kunnat sätta detta i rullning för ett antal år framöver. Värmlands Finans har precis som många bolag på Aktietorget en relativt låg likviditet, men tidvis är den relativt bra. Det största problemet är spreaden mellan Köp och Sälj, vilket förmodligen till stor del beror på att de flesta aktieägare anser att bolaget är kraftigt undervärderat. I nuläget är emellertid det bästa investeringsalternativet Värmlands Finans BTA från den nyligen genomförda nyemissionen. Den lägsta säljkursen för dessa ligger på ca 0,7 SEK, och BTA kommer inom kort att omvandlas till vanliga aktier. Axier rekommenderar köp i aktien med en riktkurs enligt DCF-analys på 1,4 SEK eller motsvarande 100% ovan dagens kurs. Detta motsvarar i sin tur ett P/E tal på 12,4 samt 6,2 för 2011 respektive *Axier Equities har av styrelsen i Värmlands Finans anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Värmlands Finans. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Värmlands Finans kommer att rapporteras löpande. 12

13 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 13

Genesis IT Välskött kassako

Genesis IT Välskött kassako Genesis IT Välskött kassako Uppdragsanalys 2011-09-28 Axier gör i samband med Genesis ITs rapport för det tredje kvartalet en kortare uppdatering av vår analys på bolaget. Genesis är ett nästintill skuldfritt

Läs mer

Värmlands Finans Levererar återigen

Värmlands Finans Levererar återigen Uppdragsanalys 2011-09-08 Värmlands Finans Levererar återigen Värmlands Finans visar i sin rapport för det andra kvartalet 2011 (fjärde i det brutna räkenskapsåret) att den senaste tidens goda nyheter

Läs mer

Stingbet kvitt eller dubbelt?

Stingbet kvitt eller dubbelt? Stingbet kvitt eller dubbelt? Under hösten 2008 skrev Axier om ett pokerbolag som vi trodde på. Bolaget som då hette FishnChips, har nu bytt namn till Stingbet Holding och växer i en rasande fart. Kundtillväxten,

Läs mer

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin?

Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Company Update 2011-06-13 Värmlands Finans en bortglömd pengamaskin? Snabbt ökande omsättning Tecknade avtal värd 240 MSEK/ÅR Konjunkturokänslig marknad Låg värdering Sammanfattning Värmlands finans affärsidé

Läs mer

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011

Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Company Update 2011-02-20 Panaxia Rapportuppdatering Q4 2011 Sammanfattning Rörelseresultatet landade på 7,1 Mkr i det fjärde kvartalet, vilket var en avsevärd förbättring mot kvartalet innan så samma

Läs mer

Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm

Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm Uppdragsanalys 2010-02-26 Hartelex tar den ryska bussmarknaden med storm Tullfrihet ger försprång gentemot konkurrenterna Det ryska behovet uppgår till 5,000 bussar per år Prognostiserar en 20-procentig

Läs mer

Värmlands Finans Rejält lyft 2012

Värmlands Finans Rejält lyft 2012 Värmlands Finans Rejält lyft 2012 Uppdragsanalys 2011-12-16 Omsättningslyftet i Värmlands Finans skjuts upp ett kvartal till följd av en säsongsmässig nedgång i fakturahantering under sommarmånaderna.

Läs mer

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag Uppdragsanalys 2012-03-15 BCS Ett helt nytt och stadigare bolag BCS är idag närapå en helhetsleverantör inom området affärssystem. Under 2011 förvärvades bland annat verksamheter inom redovisningskonsultation

Läs mer

Genesis IT Nytt succéavtal

Genesis IT Nytt succéavtal Uppdragsanalys 2012-05-10 Genesis IT Nytt succéavtal Axier uppdaterar sin syn på Genesis IT efter bolagets rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2011/2012. Bolagets kraftiga tillväxt

Läs mer

FindAds den som söker skall finna.

FindAds den som söker skall finna. Uppdragsanalys 2009-10-13 FindAds den som söker skall finna. Budgeterad årsomsättningstakt 2011 25 Mkr Räknar med att redovisa en vinst om 10 Mkr inom två år Kassaflödespositivt redan vid förhållandevis

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

Vindico Security Låt expansionen börja

Vindico Security Låt expansionen börja Uppdragsanalys 2011-06-22 Vindico Security Låt expansionen börja Axier gör i samband med nyemissionen i Vindico Security en uppföljning på sin tidigare analys. Den pågående nyemissionen kommer maximalt

Läs mer

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation

203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Company Update 2011-11-07 203 Web Group Flyg(ande)start för egen säljorganisation Sammanfattning De flesta av er har förmodligen besökt någon av hemsidorna Hittarecept.se, Matklubben.se eller AllaAnnonser.se,

Läs mer

G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge?

G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge? Rapportuppdatering 2011-03-16 G5 Entertainment, en bubbla eller mer att ge? Bygger upp förväntningar inför nya spel Att sälja ett nytt spel till en användare för några dollar är inget som en utvecklare

Läs mer

Vindico Security Säkrast i klassen?

Vindico Security Säkrast i klassen? Vindico Security Säkrast i klassen? Uppdragsanalys 2011-05-19 Vindico Security var länge en av många aktörer på varularmsmarknaden. Det var en hårt pressad och mycket etablerad marknad med låga marginaler.

Läs mer

Sivers IMA Nu avgörs det

Sivers IMA Nu avgörs det Uppdragsanalys 2012-12-19 Sivers IMA Nu avgörs det Sivers IMA gick i december in i en otroligt spännande fas eftersom det då var ungefär ett år sedan företaget erhöll den första ordern från Ericsson gällande

Läs mer

Swede Resources Från mygga till jätte?

Swede Resources Från mygga till jätte? Uppdragsanalys 2012-04-20 Swede Resources Från mygga till jätte? I och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare.

Läs mer

Swede Resources Ny lönsam inriktning

Swede Resources Ny lönsam inriktning Uppdragsanalys 2012-01-11 Swede Resources Ny lönsam inriktning Genombrottet har dröjt för Swede Resources, och bolaget har harvat runt kring samma omsättningsnivå under ett flertal år. En serie mekaniska

Läs mer

Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal

Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal Uppdragsanalys 2011-07-20 Panaxia säkrar kapitalet och en rad nya avtal Nytt femårsavtal med Selecta Fulltecknad nyemission ger ledningen ökad handlingsfrihet 7-Elevens ägare väljer Panaxia för ytterligare

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

My Exchange Traderns trumfkort

My Exchange Traderns trumfkort My Exchange Traderns trumfkort 2011-05-16 Skalbar affärsmodell Stort intresse för courtageökande tjänster bland nätmäklare Driftsäker molnbaserad programvara Systemet kan appliceras på alla typer av tillgångsslag

Läs mer

United Media Bingo! Uppdragsanalys

United Media Bingo! Uppdragsanalys Uppdragsanalys 2012-09-18 United Media Bingo! United Media är i nuläget en av Sveriges större aktörer inom onlinebingo. Bingo har en stark tradition i Sverige, men omsättningen för landets bingohallar

Läs mer

LunchExpress smaklig notering?

LunchExpress smaklig notering? Uppdragsanalys 2010-02-22 LunchExpress smaklig notering? Genomsnittlig försäljningstillväxt på 52 procent per år Förbereder Stockholmsetablering Gör köttbullarna åt Jamie Oliver Sammanfattning I dagens

Läs mer

Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag?

Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag? Uppdragsanalys 2012-03-12 Medfield Diagnostics Framtida miljardbolag? Medfield Diagnostics utvecklar produkter för detektering av stroke, vilket bland annat innebär att strokedrabbade i framtiden kommer

Läs mer

Micropos om prostatan själv får välja

Micropos om prostatan själv får välja Uppdragsanalys 2009-11-09 Micropos om prostatan själv får välja Prostatacancer vanligare än bröstcancer Antalet prostatacancerfall spås öka till 18,000 årligen inom 20 år RayPilot erbjuder färre biverkningar

Läs mer

Swede Resources Första borrningen säkrad

Swede Resources Första borrningen säkrad Uppdragsanalys 2012-07-13 Swede Resources Första borrningen säkrad Swede Resources inleder den första borrningen på bolagets leaseområde på High Island, Texas. Borrningen kommer att inledas i mitten på

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev i. Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev i. Värmlands Finans Sverige AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan att teckna konvertibla skuldebrev i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Detta tilläggsprospekt ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till det av Värmlands

Läs mer

AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet

AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet Uppdragsanalys 2014-09-29 AMAE Uppstickare i bransch med hög lönsamhet AMAE är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer hårvårdsprodukter. Bolaget grundades av den välkände mode- och frisörikonen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-01 2010-09-30 (3 mån)

Delårsrapport 2010-07-01 2010-09-30 (3 mån) Delårsrapport 2010-07-01 2010-09-30 (3 mån) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 2010-07-01 2010-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

LunchExpress på GOD väg

LunchExpress på GOD väg 2011-05-03 LunchExpress på GOD väg Ökat intresse för näringsrik mat Avtal om att leverera till bistrovagnarna på X2000 Levererar mat till Volvo Bussar och Capio Sjukhus Sammanfattning LunchExpress tillagar

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31)

Delårsrapport 58,6 50,5 27,2. Fakturaköpvolym i mkr. 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) (2011-09-30) (2011-06-30) (2011-03-31) Delårsrapport 2011-07-01 2011-09-30 (3 mån) 50,5 (2011-06-30) 58,6 (2011-09-30) 27,2 (2011-03-31) Fakturaköpvolym i mkr Värmlands Finans Sverige AB (publ) Org. nr 556719-5531 SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

MedicWave, hittar cancern innan det är försent

MedicWave, hittar cancern innan det är försent Uppdragsanalys 2009-11-04 MedicWave, hittar cancern innan det är försent Bolaget går in i kommersiell fas Den potentiella marknaden för MBS uppgår till 18 miljarder USD Unik betalningsmodell ger MedicWave

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning

Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning 2009-04-02 Swede Rescources drar fördel av oljeprisets begynnande återhämning Driftsätter Turner #1 och ungerska källan PEN-104, båda kassakor för bolaget Tunga investeringar börjar generera kassaflöden

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad

Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad Company Update 2011-06-13 Sensavis intressant exponering mot en 3Dmarknad Snabbt växande marknad Stort intresse från allmänheten Gjorde Sveriges första 3D-reklam för Samsung Skalbar affärsmodell Sammanfattning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer