Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk"

Transkript

1 Byggprocessen byggkostnader Att tänka efter före Byggprocessen Byggkostnader Jarl Karlsson Produktutvecklare Abetong Lantbruk

2 Byggprocessen Byggprocessen - Tidsplan Månader Aktivitet Ide Förstudie Förprojektering Ekonomi Beslut Finansiering Projektering Miljötillstånd Anbudsförfrågan Ansöka om investeringsbidrag Upphandling Förprövning Beviljade miljötillstånd, inv.bidrag Kontraktsskrivning Projekteringsmöten. Byggstartmöte Byggstart Byggnation Färdigställande Slutbesiktning, bygg Slutbesiktning, förprövning Insättning Garantitid 2-5 år Garantibesiktning Jarl K

3 Byggprocessen Ide Vill utveckla lantbruksföretaget Förstudie Studiebesök, rådgivare, utbildningar, skisser, beräkningar, mm. Förprojektering Förslagsritningar, kostnadsberäkningar, bank underlag. Ekonomi Kalkyler, kreditansökan hos bank, lån beviljat. Beslut Bygga eller inte bygga.. Projektering Upprätta handlingar till anbudsförfrågan, Plan och sektionsritningar. Tillståndsansökningar. Markundersökning Miljötillstånd Starta ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken Länsstyrelsen MKB Kommun anmälan

4 Byggprocessen Anbudsförfrågan Ta in anbud, offerter, ev löpande a priser Markarbetet Byggnadsarbete Installationer, El, VA Inredning, utrustning Monteringsarbeten Foderberedning Gödselvårdsanläggning Bidragsansökan Ansöka om investeringsstöd. Flera anbud kan behövas. Upphandling Upphandlingsprocess. Reservation för att tillstånd skall beviljas. Förprövning Ansök minst ca 2 mån innan byggstart. Beviljande Erhållit skriftligt besked om att tillstånd är beviljat, samt investeringsstöd, (finansiering).

5 Byggprocessen Kontraktsskrivning Upprättande av beställningsdokument. Någon form av avtal med varje entreprenör, leverantör. Beställare - Leverantör Omfattning Handlingar, beskrivning och ritningar daterade, (cad.ritn.). Branschavtal (tex ABT 06) Kvalité Funktion Toleranser, kan vara högre än övriga byggbranschen. Byggtider, deltider för färdigställande. Garantitider Ansvarsfrågor, Bas-P, Bas-U Samordning Dokumentation Betalning

6 Byggprocessen Projekteringsmöten Projektering och samordning Byggkonstruktions projektering. Inredningsritningar stäms av mot konstruktionshandlingar. Digitala objektsanpassade ritningar. Installationer planeras och projekteras. Markarbete planeras, ev markundersökning. Planering av byggarbetsplats, vägar, planer. Vatten och El till arbetsplatsen Byggavfallshantering. Lossning och lyft hjälp. Vinter kostnader. Försäkringar under byggtid Låt försäkringsbolaget vara med i projekteringen. Upprätta tidplan Upprätta betalningsplan. Upprättande av Arbetsmiljöplan Utse Bas-P, Bas-U Skriv protokoll på projekteringsmötena!

7 Byggprocessen Byggstartmöte Godkännande av ritningar, Bygghandlingar Byggstart Godkännande av Tidplan Genomgång av arbetsmiljöplanen. Kontroll att alla tillstånd är klara. Adresslista mm Bestäm byggstart datum Utsättning. Placering mm Kontroll att alla anmälningar är utförda, AV, Kommun

8 Byggprocessen Byggnation Byggmöten, skriv protokoll Förslag på punkter som skall behandlas Vid varje byggmöte. Närvarande Datum, tid Pågående och avslutade moment på arbetsplatsen. Föregående protokoll Ev kontroller, besiktningar Myndigheter Tidplan Störningar och hinder Arbetsmiljö Handlingar Ekonomi, avvikelserapport, ÄTA Miljö, avfall, hjälpmedel, samordning. Markarbetsfrågor Byggfrågor Inredning El, VA Nästa BM

9 Byggprocessen Färdigställande Anmäla till Länsstyrelse Boka slutbesiktningsdag Anmäla till försäkringsbolag Ev visningar. Slutbesiktning Besiktningsförrättare utses av Beställaren Slutbesiktning kan utföras i samförstånd mellan byggare och beställaren, viktigt att utse protokollskrivare. Anteckna : Besiktningsförfarandet, och att alla var kallade på rätt sätt Fel och brister När fel ska vara åtgärdade Relationshandlingar skall lämnas till beställaren Garantitidens start och slut Ev förlängd garantitid för delar som inte är klar eller om det är vissa oklarheter om utförande, kvalité Att entreprenaden godkänds. ( allt behöver inte vara klart ). Besikt. Förpröv. Länsstyrelsen kommer och besiktigar anläggningen så att den är byggd enligt förprövningshandlingarna.

10 Byggprocessen Insättning Om djur sätts in innan slutbesiktning, kontakta försäkringsbolaget. Besiktiga de avdelningar som sätts in med djur innan slutbesiktning. Garantitid Garantitiden varierar beroende på vad som levereras och vilket avtal man använder sig av vid upphandlingen. tex Omonterad inredning, utrustning, ventilation : 1 år från att det har levererats till gården. ( Lantbruk 05, ABLB97 ) Monterad inredning: 1 år efter montage om man inte kommit överens om annat vid upphandlingen. Kräv alltid minst 2 år efter godkänd slutbesiktning. Byggentreprenad 5 år efter godkänd slutbesiktning. Fel som uppstår under garantitiden som kan förvärras eller vara till problem skall åtgärdas snarast. Garantibesiktning Beställaren kallar till Garantibesiktning. Viktigt att man kallar innan garantitiden gått ut.

11 Arbetsmiljöansvar Enligt 8 i AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 skall: den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete se till att en Arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras. Detta innebär att byggherren har huvudansvaret för att Arbetsmiljöplanen tas fram. Byggherren, alternativt om han skriftligen har överlåtit sitt arbetsmiljöansvar till en Uppdragstagare, skall utse Byggarbetsmiljösamordnare för Planering och Projektering, BAS-P som är den som naturligen utformar Arbetsmiljöplanen. Byggherren/Uppdragstagaren utser också Byggarbetsmiljösamordnare för Utförandet, BAS-U, som uppdaterar AMP under utförandetiden. Byggherren/ Uppdragstagaren ska försäkra sig om att BAS-P och BAS-U har rätt kompetens, erfarenhet och utbildning.

12 Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljö ansvar vid byggnadsarbeten. Arbetsmiljöverket har ökat kravet med arbetsmiljöplaner och vem som är arbetsmiljöansvarig vid byggentreprenader. Byggherren, beställaren är nu själv helt ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på byggarbetsplatsen. Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljösamordnare för planering och projektering utses. Byggherren ansvarar för att en arbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet utses. Byggherren kan överlåta sitt ansvar till en uppdragstagare om uppdragstagaren styr projektet självständigt, samt att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen. Vid delad entreprenad kan ej ansvaret läggas ut. Sid Presentation Marknadsstöd

13 Arbetsmiljöansvar Arbetsmiljöverket AMP-guiden Tips Byggaren kan ofta hjälpa beställaren med att upprätta arbetsmiljöplan och vara Bas-P, och Bas-U. Viktigt att anmälan gjorts till AV Viktigt att anslå AMP på arbetsplatsen Viktigt att gå igenom vilka regler som gäller Viktigt att hela tiden informera nya hantverkare mm på arbetsplatsen om AMP. Beställaren är dock ansvarig för arbetsmiljön.

14 Byggregler Byggverkslagen BBR 19 Eurocode Teknisk specifikation SIS-TS 37:2012 ( Ersätter JBR, Jordbruksverkets bygg råd) Leverantörens anvisningar

15 Planering av Grisstallar Rationella lösningar Anläggningens logistik Avdelningarnas utformning Inredning, boxdetaljer Fokus på effektivt dagligt arbete Djurmiljö- smittspridning (Teknik, utfodring, ventilation, utgödsling mm.)

16 GRIS stallar

17 GRIS stallar Strö

18 GRIS stallar

19 GRIS stallar

20 GRIS stallar

21 GRIS stallar

22

23 GRIS stallar

24 Byggkostnader Några påståenden Det upplevs dyrt att bygga stallar i Sverige, men byggkostnaderna är låga inom lantbruket i jämförelse med industri och bostadsbyggandet. Byggkostnaden för grisstallar / m2 är ganska lika i norra Europa, men vi har större byggyta så kostanden / gris är högre. Större delen av skadeanmälningarna hos försäkringsbolagen kommer från lantbruket. För tex ras pga snö och vind mm. Nya byggregler har medfört ökade byggkostnader, tex. eurocode.

25 Byggkostnader Hur kan vi påverka byggkostnaden? Byggkostnaden många bäckar små Gå igenom alla delar i projektet. Undvik krångliga lösningar. Håll ner byggytan, men på rätt ställen. Bygg på rätt plats. Bygg i rätt tid. Bostad och industri byggkonjunkturen styr material priserna. Inredning utrustning byggnad som harmonierar. Osv.

26 Jarl K ABETONG Byggkostnader Kostnadsuppskattning Slaktsvinstall, 1600 pl Långtrågsboxar 4 avd a 400 pl stalldel 2240 servicedel 100 Byggdelar antal/yta Kr/enh Kostnad Markarbete Markarbete byggnad Markarbete gödselbrunnar Vägar, planer Byggnad 0 Stalldel Servicedel Halm, utl,el rum Utrustning personaldel Ytskikt stall Ytskickt personal Installationer Vatten framdrag, brunn VA installationer Värme Vattentank mm 0 El framdragning El installationer Reservelverk. 0 Utrustning/inredning Långtrågsboxar, spalt, box, vatten, tråg Ventilation Utgödsling Blötutfodring Anslutning foderberedning, silo skruvar mm Gödselpump Summa utrustning Montering av utrustning 24% Gödselvård Pumpbrunn Göselledningar Gödsebrunnar ca 4500 m Omkostnader Proj / byggledn Myndigheter Oförutsett, div omkostnader Summa Kostnad / plats 7110

27 Byggkostnader Kostnadsuppskattning Slaktsvinstalll, 1600 pl Tvärtrågsboxar 4 avd a 400 pl stalldel 1880 servicedel 100 Byggdelar antal/yta Kr/enh Kostnad Markarbete Markarbete byggnad Markarbete gödselbrunnar Vägar, planer Byggnad 0 Stalldel Servicedel Halm, utl,el rum Utrustning personaldel Ytskikt stall Ytskickt personal Installationer Vatten framdrag, brunn VA installationer Värme Vattentank mm 0 El framdragning El installationer Reservelverk. 0 Utrustning/inredning Tvärtrågstrågsboxar, spalt, box, vatten, tråg Ventilation Utgödsling Blötutfodring Anslutning foderberedning, silo skruvar mm Gödselpump Summa utrustning Montering av utrustning 24% Gödselvård Pumpbrunn Göselledningar Gödsebrunnar ca 4500 m Omkostnader Proj / byggledn Myndigheter Oförutsett, div omkostnader Summa Kostnad / plats 6467 Jarl K ABETONG

28 Byggkostnader Kostnadsuppskattning Nybyggnad för smågrisproduktion Stalldel 6100 Servicedel SIP Utlast/pump 50 Byggyta 6350 Byggdelar antal/yta Kr/enh Kostnad Markarbete 0 Markarbete, byggnad, brunnar Vägar, planer Byggnad 0 Stallbyggnad Servicedel Utlast Ytskikt Personal,servicedel Div inredning personal, servicedel Installationer 0 El, framdrag Elinstallation Vatten avlopp Värme, rör på väggar Vattenbrunn, pump, ledning Va instalation i personal, servicedel Utrustning/inredning 0 Grisningsavd:Box, spalt, tråg, vatten, Tillväxtavd:Box, spalt, tråg, vatten, Extra grisningsboxar Trerummare, Box, spalt, ätbås, tråg, vatten / sugga Rekryteringsboxar Betäckningsboxar Ätbås i betäckning Grinadar i betäckning Grindar i drivningsgångar Ventilation Kulvert utgödsling Utgödsling linspel Blöturfodring Foderberedning, silo, skruvar Montering, 24 % av inredningskostnad Gödselvård 0 Pumpbrunn Gödsel behållare Göselplatta,ledning Gödselpump Proj / byggledn Myndigheter Oförutsett, div omkostnader Summa Kostnad / sugga Jarl Karlsson Abetong

29 Slut Köttskandalen når nya höjder! Nu har man hittat griskött i fisk Tack för mig

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering

Gatubelysning. på entreprenad. Upphandling uppföljning utvärdering Gatubelysning på entreprenad Upphandling uppföljning utvärdering SKL Kommentus Media AB Hornsgatan 15, 117 99 Stockholm Tfn 08-709 59 00, www.sklkommentus.se Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument

Gar-Bo Försäkring AB. Försäkringsvillkor BF09. Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Försäkringsvillkor BF09 Byggfelsförsäkring för småhus vid leverans och/eller entreprenad åt konsument Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 5 1. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Från två till 120 anbud

Från två till 120 anbud Boverket Rapport April 2004 Från två till 120 anbud En rapport från Gårdstensbostäder om sänkta byggkostnader och lägre hyror vid upphandling av ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg Från två till 120

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer