a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m

2 Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm skett under det gångna året ch vad sm planeras för kmmande år. Årsredvisningen är en värdehandling sm ger dig insyn i föreningen ch visar föreningens eknmiska ställning ch hur resultatet av verksamheten blev för verksamhetsåret. Ta gärna en stund ch läs årsredvisningen ch glöm inte att bka in fören ingens årliga stämma i almanackan. Årsredvisningen är att betrakta sm en värdehandling, så spara den. Vi är specialister på att spara er tid Vi på SBC erbjuder er alla de hjälpmedel sm du ch din förening behöver för att få ett så smidigt styrelsearbete ch bende sm möjligt. Vi kan bstadsrätt Med vårt heltäckande utbud av tjänster inm den eknmiska förvaltningen, en nästan 100-årig erfarenhet av att arbeta med bstadsrätter samt kunniga ch trevliga medarbetare, är vi säkra på att vi på bästa sätt kan förenkla styrelsearbetet för din förening. Vi arbetar kntinuerligt fö r att skapa ett så bekymmersfritt styrelsearbete ch bende sm möjligt. Vi underlättar l kundprtalen Vår Brf får föreningens styrelse allt samlat på en ch samma plats, vilket ger en snabb överblick över föreningens eknmi. Det är ckså en självklarhet fö r ss att föreningarna kan följa upp sin tekniska förvaltning hs SBC digitalt. Sm bende kan man lgga in på Vår Brf ch hitta sina avier ch annat sm rör det egna bendet. Hä r kan även styrelsen kmmunicera med de bende. Vi hjälper Med landets största enhet för bstadsrättsförvaltning har vi samlat den spetskmpetens en bstadsrättsförening behöver för att ligga steget före ch agera pr-aktivt. Det kan till exempel handla m vad sm kan kmma att behöva underhållas, när dessa åtgärder bör utföras ch hur de ska finansieras. Att vårda ch sköta sin fastighet på rätt sätt är någt sm alltid lö nar sig i längden. Om det ckså görs till en va na så ökar fastighetens värde samtidigt sm driftseknmin förbättras ch bendemiljön blir lite trivsammare. Vi är trygga Det är tryggt att ha någn i ryggen sm verkligen är påläst m bstadsrättens lagar ch regler. Med hjälp av våra erfarna ch kunniga medarbetare kan din förening alltid vara säker på att få bästa tänkbara stöd vid de frågr sm kan uppstå i en bstadsrättsförening. Sm styrelse kan man ibland hamna i situatiner då man behöver juridisk hjälp. Vi på SBC erbjuder över hela landet marknadens största samlade juristexpertis för bstadsrätt, så att er förening kan känna sig trygg i alla situatiner. Kundtjänst från tidig mrgn till sen kväll Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl fö r att hjälpa alla bende ch styrelser fö r de bstadsrättsföreningar vi förvaltar. Sm bende kan du t.ex. kntakta vår kundtjänst när du har frågr ch funderingar kring din avgiftsavisering. För föreningar med teknisk förvaltning hs SBC kan kundtjänst ta emt ch hantera felanmälan m er förening anslutit sig till denna tjänst. Ring eller mejla till m du har frågr m ditt bende eller din bstadsrä ttsförening. Sm bende kan du hitta dina inlggningsuppgifter till Vår Brf på din avi. Vill du veta mer- besök

3 Brf Blåelden Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 5tyrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 januari- 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intresse genm att i föreningens hus upplåta bstadslägenheter under nyttjanderätt ch utan tidsbegränsning. Grundfakta m föreningen Bstadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande eknmiska plan registrerades ch nuvarande stadgar registrerades hs Blagsverket Fakta m vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kmmun Blåelden Sundbyberg Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Brandkntret Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Fastigheternas värde~r är Byggnadens ttalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter ch lkaler Föreningen uppimer 85 lägenheter med bstadsrätt samt 11 lagenheter med hyresr~tt. Lägenhetsfördelning: 48 l 24 l 1 rk 2 rk 3 rk 24 l 4 rk 5 rk >Sr~ 5ida 1 av 13 v ~l l _,l /J':/../. "../ ' "\ l l. l. )J

4 Brf Blåelden Byggnadernas tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Inventering av trädbeståndet. Rensning av ventilatinskanalerna. Byte av el stlpar till p-plats med timer ch samt sagt upp 2st fasta elabnnemang. Teknisk besiktning av avlppsstamma rna. Åtgärdat skyddsrummen Planerat underhåll stambytesprcessen påbörjad. Färdigställande av OVK Besiktiga taken Fasader Ar Ar Kmmentar 3st träd ~tgärdades mgående av säkerhetsskäl Inför OVK. El kstnaderna har varit mycket höga. Resultat blev att stammarna måste bytas snarast. Åläggande. Kmmentar OVK:n var underkänd då fastigheten mbildades. Taken besiktigades år 2011 Värmeftgrafera. åtgärda skadr Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Smmar & Vinterunderhåll Hiss Service & Reparatin Städ låssystem, Bred band, Tv & Tele Sphantering Spsug Tv & Bredband Eknmisk förvaltning Fastighetsförsäkring Parkering Revisin Ttalentreprenad för smmarlvinterunderhåll. Eknmiskförvaltning Leverantör Leda fastighetsservice Tylömarks. Uppsagd 1 dec St: Eriks Hiss Clmbus Städ Sundbybergs stadsnät Fastighets AB Förvaltaren CmHem SBC Brandkntret Q-Park KPMG Panter Fastighetsförvaltning frm 1 dec 2012, SBC Sveriges BstadsrättsCentrum AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreni ngen är 85 st. Av föreningens medlemslägenheter har 12 överlåtits under året. Överlåtelse- ch pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. överlåtelseavgift betalas av köpare{/"' Sida 2 av 13 t'"'-. : \)l ( l J!

5 Brf BIAelden styrelsen styrelsen har haft följande sammansättning: Bengt Ove Berglöf Ledamt Dag Bengt Anders Hagsten Ledamt Jan Lars Bertil Sällström Ledamt Jachim Heinrich Neve Ledamt Jenny Liseltt stenmark Ledamt Lämnade ktber Kassör Vice rdförande Ordförande sekreterare Ingrid Alice Ohv Suppleant Tillförrdnad rdinarie ledamt ktber 2012 Per Arne Jhanssn KPMG AB Sven Trbjörn Larssn Suppleant Re\~ sr Huvudansvarig revisr styrelsen har under året avhållit 19 prtkllförda sammanträden. Revisr Trbjörn Larssn Ordinarie Extern KPMG Valberedning Martin Hfstedt Siv Grrnw Mattias Berglund Sammankallande stämmr Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Extra stårruna med anledning av att anta nya stadgar. Väsentliga händelser under räkenskapsåret ch utförda underhållsarbeten: Föreningen har installerat en telefnsvarare med telefnnummer: Uteplatsen blev färdigställd ch 2st grillar har mnterats. Grillfest för alla bende hölls den 16 juni för invigning av uteplatsen. 3st hyreslägenheter såldes under Inventering av vårt trädbestånd har utförts för att få vetskap m deras status samt förslag på åtgärder. Förslag till nya stadgar antgs enhälligt vid den extra stämman 19 nv Efter stämman hölls ett medlemsmöte med infrmatin m status för stambyte, utförda ch planerade åtgärder. Reparatin av 2st vattenskadr i lägenheter på Örsvängen 3. 8 medlemsbrev till medlemmarna ch 1 infrmatinsblad till hyresgästerna har delats ut under detta år. Planeringsprcessen angående träfflkal i Örsvängen 5 pågår. Ingrid, Lise-ltt ch Jachim har gått på utbildning via Bstadsrätterna. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ch planerade större underhållsarbeten: Inga större underhållsarbeten är planerade. Övrig infrmatin Föreningen hade vid verksamhetsårets slut BSst medlemslägenheter ch 11 st hyreslägenheter. Sida 3 av 13 l l,,, r,,/.. /..,.

6 Brf Blåelden Föreningens eknmi Fördelning intäkter ch kstnader: Arsavgifter 71% Intäktsfördelning 2012 Avskrivningar 9% Kstnadsfördelning 2012 Kapitalkstnader Reparatiner 14% 8% Taxebundna kstnader 36% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bstäder. Nyckeltal 2012 Aisavg iftlkvm bstad sr ättsyta 479 Hyrr/kvm hyresrättsyta 632 Lån/kvm bstadsrättsyta Elkstnad!kvm ttalyta 27 V.!lrmekstnad/kvm ttalyla 125 Vattenkstnad/kvm ttalyta 27 Kapitalkstnader/kvm ttalyta s skatter ch avgifter För hyreshus blir avgiften krnr per bstadslägenhet, dck högst 0,4 prcent av taxeringsvärdet för bstadshuset med tillhörande tmtmark. Dispsitinsförslag Till föreningsstämmans förfgande s tär följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fnd reservering till fnd för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen dispneras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat ch ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- ch balansräkning med nter. Sida 4 av 13 /. ~ 'J, ~/--. 'i f] (!t \ "/U 1 w_

7 Brf B l~elden RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgifter ch hyrr Nt 1 Ovriga rörelseintäkter RÖRELSENS I<OSTNADER Nt 2 Fastighetskstnader Reparatiner Peridiskt underhåll Taxebundna kstnader övriga driftskstnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Persnalkstnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekstnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATI Skatt ändrad taxering ÅRETS RESULTAT s tt' Sida 5 av j; l ' '/..) l " 'v ~ l ;Or ' ; y ' '

8 Brf Blåelden BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader ch mark Nt Maskiner ch inventarier Nt SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- ch hyresfrdringar övriga frdringar Förutbetalda kstnader Nt s KASSA OCH BANK Kassa, PlusGir ch bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR S SUMMA TILLGÅNGAR (}\ Sida 6 av 13

9 Brf Blåelden BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULOER EGET KAPITAL Nt6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fnd för yttre undermil Nt Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULOER Skulder till kreditinstitut Nt KORTFRISTIGA SKULOER Leverantörsskulder skatteskulder Övriga krtfristiga sk u l der Upplupna kstnader Nt Förutbetalda avgifter ch hyrr SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULOER ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Nt s Ansvarsförbindelser Inga Inga!J\!l Sida 7 av 13

10 Brf Blåelden Nter med redvisningsprinciper ch bkslutskmmentarer Belpp anges i krnr m inte annat anges. Redvisningsprinciper Årsredvisningen har upprättats enligt Arsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Samma redvisnings- ch värderingsprinciper har använts sm föregående år. Föreningens fnd för yttre underhåll redvisas i enlighet med Bkföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras pli ursprungliga anskaffningsvärdet ch beräknad nyttjandeperid. Följande avskrivningar uttryckt i prcent alternativt år tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,5% Kdlås 6,67 % Inventarier 20% ,5% 6,67% Frdringar har efter individuell värdering upptagits till belpp varmed de beräknas inflyta. Nt 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Arsavgifter Hyresintäkter Nt 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskstnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gard beställ Snöröjning/sandning städning entreprenad Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Förbrukningsmateriel Störningsjur ch larm ss S (/. v\ \ Sida 8 av 13

11 Brt Blåelden Nt 2 Frtsättning Reparatiner Hyreslägenheter Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sphantering/återvinni ng Killlare Entre/trapphus Lås vvs Ventilatin Elinstallatiner Tele/TV/Kabel-TV/prttelefn Hiss Mark/gård/utemiljö Skadrlkltter/skadegörelse Vattenskada Peridiskt underhåll Tvättstuga Lås Taxabundna kstnader El Värme Vatten Sphämtning/renhållning Grvspr Övriga driftskstnader Försäkring Självrisk Kabel-TV Bredband SSSO Fastighetsskatt/Kmmunal avgift (/\ v Sida 9 av 13 c-j. J,J ej~. (;\. \\;[. ' tl(\ \\,/ l~- /'~ v

12 Brf Blåelden Nt 2 Frtsättning Övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Kreditupplysning Tele ch datakmmunikatin Juridiska åtgärder Hyresförluster Revisinsarvde extern revisr Föreningsksmader styrelsemkstnader Fritids ch Trivselkstnader Förvaltningsarvde Förvaltningsarvden övriga Administratin Krttidsinventarier Knsultarvde Bstadsrätterna Sverige Ek För Anställda ch persnalkstnader Föreningen har inte haft nflgn anställd. Följande ersättningar har utgått styrelse ch internrevisr Scia la kstnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier s l s ~ TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Nt 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut l planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsv ärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark (j\ Sida 10 av 13

13 Brf Blilelden Nt 3 Frtsättning Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bstäder Nt 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangerl ng/försälj n i ng Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redvisat restvärde vid årets slut Nt 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Kabel-TV Försäkring Bredband ~ v Sida 11 av 13,/"', { l l 'f ~_.;". ' \ j

14 Brf BIAelden Nt6 EGET KAPITAL Belpp vid årets utgång Bundet eget kapital Inbetalda insatser UppiAtelseavgitter Ack kstnad för nyupplåtelse Fnd för yttre underhåll enligt nt nedan Summa bundet eget kapital Förändring under året Dispsitin av föregående års resultat en f stämmans beslut Belppvid årets ingång Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Nt 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmbeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktagande enligt stämmbeslut Vid årets slut Nts Räntesats SKULDER TILL KREDITINSTITUT SBAB 3,070 / SBAB 4,310 / Summa skulder till kreditinstitut Krtfristig del av skulder till kreditinstitut Belpp (;\ tj \ Belpp Villkrsändringsdag Rörligt Sida 12 av 13 ~ ft l {f.:vr!.

15 Revisinsberättelse Till föreningsstämman i Bstadsrättsföreningen Blåelden 2, rg. nr Rapprt m årsredvisningen Jag har utfört en revisin av årsredvisningen för Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 för år styrelsens ansvar för årsredvisningen Dt är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvi sande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprä tta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver min revisin av årsredvisningen har jag även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förl ust samt styrelsens förvaltning för Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 i ör år Styrelsens nsvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, ch det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt Bstadsrättslagen. Revisrns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig m årsredvisningen på grundval av min revisin. Jag har utfört revisinen enligt Internatinal standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehatler väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga f elaktigheter i årsredvisningen. vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utirma granskningsåtgärder sm är ändamålsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten J föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså an utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för mina uttalanden. Uttalnden Revisrns ansvar Enligt min uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bstadsrättsföreningen Blåelden 2s finansiella ställning per den 31 december 2012 ch av dess Stckhlm den 12 april 2013 finansiella resultat för året enligt årsredvisningslagen. Förvalt- ::~:~~::rt:< ::::::;::~:::::::.::~ k räkningen ch balansraknlflgen frfremngen. T r m Larssn Mitt ansvar ~ r att med rimlig säkerhet uttala mig m förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av min revisin. Jag har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för mitt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat m förslaget är förenligt med Bstadsrättslagen. Sm underlag för mitt uttalande m ansvarsfrihet har jag utöver min revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Jag har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med årsredvisningslegen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för mitt uttalande. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förl usten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Auk 'serad revisr

16 ~?l... Sundbyberg Mtin För att få en enhetlig layut på samtliga namnskyltar på medlemmars ch hyresgästers bstadsdörrar. Och för att nytillkmna hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare skall känna sig välkmna till föreningen, Förslag till beslut: att styrelsen ansvarar för att nuvarande skyltar byts ut till enhetliga namnskyltar samt att nytillkmna bende i fastigheten utrustas med desamma. ~---{ -~/ I rene Jnssn Örsvängen 3, 7 tr LGH 1704

17 Mtin nr 1 från!rene Jnssn. Styrelsen instämmer i mtinarens yrkanden vilket har visat sig att styrelsen har gått runt till samtliga lägenheter ch delat ut namnskyltar sa att alla lägenheter får samma utseende. Tyvärr har inte alla satt LJPP dessa namnskyltar Det är önskvärt att de sm vill ha det utseende sm finns på de flesta dörrar är välkmna till kansliet på tisdagar jämna veckr kl18.00 för att erhalla snygga namnskylt pa dörren. Sryrelsen yrkar bifall till mtinens båda att-satser.

18 Mtin t ill årsstä mma i Blåelden 2, nsdagen 24 april 2013 Ärende: Blivande träfflkal, Örsvängen Vid möte i lkalen visade det sig att den var mycket kall. Islering krävs. 2. En bred fönsterbänk bör finnas. 3. Ta lett behöver rdnas, dusch behövs ej enl.deltagare i nsdagens möte. 4. När kan lkalen beräknas vara klar för användning? Eivr Jhanssn, Örsvängen

19 Mtin nr 2 från Eivr Jhanssn. Mtinärens punkter härrörs från den lkal sm finns på Örsvängen 5 ch sm avses bli t räfflkalen. Punkterna är en uppräkning av hur det ser ut innan lkalen bltr färdig ch mtinären frågar i sin sista punkt när lkalen blir färdig. Svaret på frågan är att den beräknas vara klar in nan smmaren ch förhppningsvid innan färeningsstämman. styrelsen yrkar härmed att stämman anser mtinen besvarad.

20 Om mbud, fullmakt m m En medlem sm inte persnligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genm mbud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i riginal. Den gäller i högst ett år från undettecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara mbud Endast medlemmens make eller samb eller annan medlem får vara mbud, m inte annat anges i stadgarna. Ingen får sm mbud företräda mer än en medlem, m inte annat anges i stadgarna. Medlem sm är under artn år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem sm är juridisk persn företräels av den sm är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex eknmiska, tekniska eller jmidiska frågr. Enelast medlemmens make e11er samb eller annan medlem får vara biträde, m inte annat anges i stadgarna. BitTädet behöver inte förete fullmakt. Asbc Sveriges Q. BstadsrättsCentrum }( FULLMAKT för att vid föreningsstämman den l _ rösträtt. _ 20 föra min talan ch utöva min den / 20 namnteckning Förening lägenhet nr

21 Ordlista ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR är tillgångar i föreningen sm är avsedda för langvarigt bruk. AVSKRIVNINGAR är den kstnad sm mt svarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad ch inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kstnader på flera år. AVSÄTTNINGAR är för en bstadsrättsförening en reservering för framtrda underhåll av fastigheten. Avsät tningar styrs av föreningens stadgar ch stämmbeslut. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar avsedda att msättas (säljas) ch att innehas krta re än tre år. bl.a. kassa ch bank. PERIODISKT UNDERHÅLL ENLIGT UNDERHÅLLSPLAN Utbyte/reparatin sm går att planera ch sm finns med i föreningens underhållsplan för fastigheten ("underhåll sm är planerat 1 tid, art ch mfattning") även kallat planerat underhåll. Exempel på peridiskt underhåll enligt underhållsplan/planerat un derhåll är mläggning av tak, putsning av fasad, utbyte av ventilatinsanläggning ch utbyte av rörsystem. BALANsRÄKNINGEN visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital. avsättningar ch skulder per bkslutsdagen. DRIFTSKOSTNADER är kstnader för löpande funktiner i en fastighet. Exempel på driftskstnader i en bstadsrättsförening är värme, el, vatten ch avlpp, städning. sphämtning ch f astighetsskötsel EGET KAPITAL är föreningens netttillgångar, d.v.s. skillnaden mellan tillgångar ch skulder. FASTIGHET är fast egendm sm är upptagen eller ska upptas i fastighetsregistret. En fastighet är byggnad ch mark eller bara mark. FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fnd sm freningen enligt stadgar ch/eller stämmbeslut gör en reservering till årli gen. FÖRENINGSSTÄMMAN är ett sätt för medlemmarna att utöva inflytande i fö reningen. Ordinarie föreningsstämma innehåller årets bkslut ch här kan man även välja nya styrelseledamöter. REPARATIONER Utbyte/reparatin av saker sm gått sönder utan at t man kunnat förutse detta ("underhåll sm syftar till att återställa en funktin sm nått en acceptabel nivå"), även kallat felavhjälpande underhåll. Exempel på reparatiner/felavhjälpande underhäll är skadegörelse, vattenskadr ch stuprör sm fryser sönder. REsULTATRÄKNINGEN visar föreningens samtliga intäkter ch kstnader för periden. Om intäkterna har vari t större än kstnaderna uppstår ett översktt ch mvänt ett undersktt. STÄLLDA säkerheter avser de pantbrev/fastighetsinteckningar sm föreningen lämnat sm säkerhet för erhållna lån. UPPLUPNA INTÄKTER är intäkter sm tillhör räkenskapsåret men sm föreningen inte erhållit likvid för per bkslutsdagen. UPPLUPNA KOSTNADER är kstnader sm tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått någn faktura per bkslutsdagen. FÖRUTBETALDA INTÄKTER är bkförda ch betalda, men avser kmmande räkenskapsår. t.ex. årsavgifter eller hyrr. FÖRUTBETALDA KOSTNADER är en kstnad sm fö reningen betalt eller fått faktura på, men sm helt eller delvis hör till kmmande räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN är den del av årsredvisningen sm återger styrelsens redvisning av verksamheten sm text. ÅRSAVGIFT är medlemmarnas årliga tillsktt av medel för att användas till den löpande driften ch de stadge-enliga avsättningarna. Årsavgiften är ftast föreningens viktigaste ch största inkmstkälla. ÅRSREDOVISNING är en sammanställning av fö reningens räkenskaper ch förvaltning för ett räken~ skapsår ch den ska behandlas av rdinarie föreningsstämma. Årsredvisningen ska mfatta förvaltningsberättelse. resultaträkning, balansräkning ch nter. KORTFRISTIGA SKULDER är skulder sm förfaller till betalning inm ett år. LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder sm förfaller till betalning m ett år eller senare. SPAR DIN ÅRSREDOVISNING, DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

22 LOKALKONTOR STOC KHOLM UPPSALA VASTERÅS GO TE BORG MALMÖ SUNDSVALL KUNDTJÄNST KUNDTJANST~S BC.SE MÅNDAG- FREDAG KL HUVUDKONTOR STOCKHOLM a sbc Sveriges Bst2csrat ~scentrtjm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 Välkmmen till vår trevliga bstadsrättsförening! Fastigheten, sm är en hörnfastighet, har två huvudentréer med separata trapphus. Med adresserna Rörstrandsgatan

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer