a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m

2 Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm skett under det gångna året ch vad sm planeras för kmmande år. Årsredvisningen är en värdehandling sm ger dig insyn i föreningen ch visar föreningens eknmiska ställning ch hur resultatet av verksamheten blev för verksamhetsåret. Ta gärna en stund ch läs årsredvisningen ch glöm inte att bka in fören ingens årliga stämma i almanackan. Årsredvisningen är att betrakta sm en värdehandling, så spara den. Vi är specialister på att spara er tid Vi på SBC erbjuder er alla de hjälpmedel sm du ch din förening behöver för att få ett så smidigt styrelsearbete ch bende sm möjligt. Vi kan bstadsrätt Med vårt heltäckande utbud av tjänster inm den eknmiska förvaltningen, en nästan 100-årig erfarenhet av att arbeta med bstadsrätter samt kunniga ch trevliga medarbetare, är vi säkra på att vi på bästa sätt kan förenkla styrelsearbetet för din förening. Vi arbetar kntinuerligt fö r att skapa ett så bekymmersfritt styrelsearbete ch bende sm möjligt. Vi underlättar l kundprtalen Vår Brf får föreningens styrelse allt samlat på en ch samma plats, vilket ger en snabb överblick över föreningens eknmi. Det är ckså en självklarhet fö r ss att föreningarna kan följa upp sin tekniska förvaltning hs SBC digitalt. Sm bende kan man lgga in på Vår Brf ch hitta sina avier ch annat sm rör det egna bendet. Hä r kan även styrelsen kmmunicera med de bende. Vi hjälper Med landets största enhet för bstadsrättsförvaltning har vi samlat den spetskmpetens en bstadsrättsförening behöver för att ligga steget före ch agera pr-aktivt. Det kan till exempel handla m vad sm kan kmma att behöva underhållas, när dessa åtgärder bör utföras ch hur de ska finansieras. Att vårda ch sköta sin fastighet på rätt sätt är någt sm alltid lö nar sig i längden. Om det ckså görs till en va na så ökar fastighetens värde samtidigt sm driftseknmin förbättras ch bendemiljön blir lite trivsammare. Vi är trygga Det är tryggt att ha någn i ryggen sm verkligen är påläst m bstadsrättens lagar ch regler. Med hjälp av våra erfarna ch kunniga medarbetare kan din förening alltid vara säker på att få bästa tänkbara stöd vid de frågr sm kan uppstå i en bstadsrättsförening. Sm styrelse kan man ibland hamna i situatiner då man behöver juridisk hjälp. Vi på SBC erbjuder över hela landet marknadens största samlade juristexpertis för bstadsrätt, så att er förening kan känna sig trygg i alla situatiner. Kundtjänst från tidig mrgn till sen kväll Vår kundtjänst har öppet alla vardagar kl fö r att hjälpa alla bende ch styrelser fö r de bstadsrättsföreningar vi förvaltar. Sm bende kan du t.ex. kntakta vår kundtjänst när du har frågr ch funderingar kring din avgiftsavisering. För föreningar med teknisk förvaltning hs SBC kan kundtjänst ta emt ch hantera felanmälan m er förening anslutit sig till denna tjänst. Ring eller mejla till m du har frågr m ditt bende eller din bstadsrä ttsförening. Sm bende kan du hitta dina inlggningsuppgifter till Vår Brf på din avi. Vill du veta mer- besök

3 Brf Blåelden Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 5tyrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 januari- 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eknmiska intresse genm att i föreningens hus upplåta bstadslägenheter under nyttjanderätt ch utan tidsbegränsning. Grundfakta m föreningen Bstadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande eknmiska plan registrerades ch nuvarande stadgar registrerades hs Blagsverket Fakta m vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kmmun Blåelden Sundbyberg Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Brandkntret Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Fastigheternas värde~r är Byggnadens ttalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter ch lkaler Föreningen uppimer 85 lägenheter med bstadsrätt samt 11 lagenheter med hyresr~tt. Lägenhetsfördelning: 48 l 24 l 1 rk 2 rk 3 rk 24 l 4 rk 5 rk >Sr~ 5ida 1 av 13 v ~l l _,l /J':/../. "../ ' "\ l l. l. )J

4 Brf Blåelden Byggnadernas tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Inventering av trädbeståndet. Rensning av ventilatinskanalerna. Byte av el stlpar till p-plats med timer ch samt sagt upp 2st fasta elabnnemang. Teknisk besiktning av avlppsstamma rna. Åtgärdat skyddsrummen Planerat underhåll stambytesprcessen påbörjad. Färdigställande av OVK Besiktiga taken Fasader Ar Ar Kmmentar 3st träd ~tgärdades mgående av säkerhetsskäl Inför OVK. El kstnaderna har varit mycket höga. Resultat blev att stammarna måste bytas snarast. Åläggande. Kmmentar OVK:n var underkänd då fastigheten mbildades. Taken besiktigades år 2011 Värmeftgrafera. åtgärda skadr Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Smmar & Vinterunderhåll Hiss Service & Reparatin Städ låssystem, Bred band, Tv & Tele Sphantering Spsug Tv & Bredband Eknmisk förvaltning Fastighetsförsäkring Parkering Revisin Ttalentreprenad för smmarlvinterunderhåll. Eknmiskförvaltning Leverantör Leda fastighetsservice Tylömarks. Uppsagd 1 dec St: Eriks Hiss Clmbus Städ Sundbybergs stadsnät Fastighets AB Förvaltaren CmHem SBC Brandkntret Q-Park KPMG Panter Fastighetsförvaltning frm 1 dec 2012, SBC Sveriges BstadsrättsCentrum AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreni ngen är 85 st. Av föreningens medlemslägenheter har 12 överlåtits under året. Överlåtelse- ch pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. överlåtelseavgift betalas av köpare{/"' Sida 2 av 13 t'"'-. : \)l ( l J!

5 Brf BIAelden styrelsen styrelsen har haft följande sammansättning: Bengt Ove Berglöf Ledamt Dag Bengt Anders Hagsten Ledamt Jan Lars Bertil Sällström Ledamt Jachim Heinrich Neve Ledamt Jenny Liseltt stenmark Ledamt Lämnade ktber Kassör Vice rdförande Ordförande sekreterare Ingrid Alice Ohv Suppleant Tillförrdnad rdinarie ledamt ktber 2012 Per Arne Jhanssn KPMG AB Sven Trbjörn Larssn Suppleant Re\~ sr Huvudansvarig revisr styrelsen har under året avhållit 19 prtkllförda sammanträden. Revisr Trbjörn Larssn Ordinarie Extern KPMG Valberedning Martin Hfstedt Siv Grrnw Mattias Berglund Sammankallande stämmr Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Extra stårruna med anledning av att anta nya stadgar. Väsentliga händelser under räkenskapsåret ch utförda underhållsarbeten: Föreningen har installerat en telefnsvarare med telefnnummer: Uteplatsen blev färdigställd ch 2st grillar har mnterats. Grillfest för alla bende hölls den 16 juni för invigning av uteplatsen. 3st hyreslägenheter såldes under Inventering av vårt trädbestånd har utförts för att få vetskap m deras status samt förslag på åtgärder. Förslag till nya stadgar antgs enhälligt vid den extra stämman 19 nv Efter stämman hölls ett medlemsmöte med infrmatin m status för stambyte, utförda ch planerade åtgärder. Reparatin av 2st vattenskadr i lägenheter på Örsvängen 3. 8 medlemsbrev till medlemmarna ch 1 infrmatinsblad till hyresgästerna har delats ut under detta år. Planeringsprcessen angående träfflkal i Örsvängen 5 pågår. Ingrid, Lise-ltt ch Jachim har gått på utbildning via Bstadsrätterna. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut ch planerade större underhållsarbeten: Inga större underhållsarbeten är planerade. Övrig infrmatin Föreningen hade vid verksamhetsårets slut BSst medlemslägenheter ch 11 st hyreslägenheter. Sida 3 av 13 l l,,, r,,/.. /..,.

6 Brf Blåelden Föreningens eknmi Fördelning intäkter ch kstnader: Arsavgifter 71% Intäktsfördelning 2012 Avskrivningar 9% Kstnadsfördelning 2012 Kapitalkstnader Reparatiner 14% 8% Taxebundna kstnader 36% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bstäder. Nyckeltal 2012 Aisavg iftlkvm bstad sr ättsyta 479 Hyrr/kvm hyresrättsyta 632 Lån/kvm bstadsrättsyta Elkstnad!kvm ttalyta 27 V.!lrmekstnad/kvm ttalyla 125 Vattenkstnad/kvm ttalyta 27 Kapitalkstnader/kvm ttalyta s skatter ch avgifter För hyreshus blir avgiften krnr per bstadslägenhet, dck högst 0,4 prcent av taxeringsvärdet för bstadshuset med tillhörande tmtmark. Dispsitinsförslag Till föreningsstämmans förfgande s tär följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fnd reservering till fnd för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen dispneras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat ch ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- ch balansräkning med nter. Sida 4 av 13 /. ~ 'J, ~/--. 'i f] (!t \ "/U 1 w_

7 Brf B l~elden RESULTATRÄKNING 1 JANUARI 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgifter ch hyrr Nt 1 Ovriga rörelseintäkter RÖRELSENS I<OSTNADER Nt 2 Fastighetskstnader Reparatiner Peridiskt underhåll Taxebundna kstnader övriga driftskstnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Persnalkstnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekstnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATI Skatt ändrad taxering ÅRETS RESULTAT s tt' Sida 5 av j; l ' '/..) l " 'v ~ l ;Or ' ; y ' '

8 Brf Blåelden BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader ch mark Nt Maskiner ch inventarier Nt SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄ TTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- ch hyresfrdringar övriga frdringar Förutbetalda kstnader Nt s KASSA OCH BANK Kassa, PlusGir ch bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR S SUMMA TILLGÅNGAR (}\ Sida 6 av 13

9 Brf Blåelden BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULOER EGET KAPITAL Nt6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fnd för yttre undermil Nt Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULOER Skulder till kreditinstitut Nt KORTFRISTIGA SKULOER Leverantörsskulder skatteskulder Övriga krtfristiga sk u l der Upplupna kstnader Nt Förutbetalda avgifter ch hyrr SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULOER ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Nt s Ansvarsförbindelser Inga Inga!J\!l Sida 7 av 13

10 Brf Blåelden Nter med redvisningsprinciper ch bkslutskmmentarer Belpp anges i krnr m inte annat anges. Redvisningsprinciper Årsredvisningen har upprättats enligt Arsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Samma redvisnings- ch värderingsprinciper har använts sm föregående år. Föreningens fnd för yttre underhåll redvisas i enlighet med Bkföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras pli ursprungliga anskaffningsvärdet ch beräknad nyttjandeperid. Följande avskrivningar uttryckt i prcent alternativt år tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,5% Kdlås 6,67 % Inventarier 20% ,5% 6,67% Frdringar har efter individuell värdering upptagits till belpp varmed de beräknas inflyta. Nt 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Arsavgifter Hyresintäkter Nt 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskstnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gard beställ Snöröjning/sandning städning entreprenad Hissbesiktning Gemensamma utrymmen Gård Förbrukningsmateriel Störningsjur ch larm ss S (/. v\ \ Sida 8 av 13

11 Brt Blåelden Nt 2 Frtsättning Reparatiner Hyreslägenheter Gemensamma utrymmen Tvättstuga Sphantering/återvinni ng Killlare Entre/trapphus Lås vvs Ventilatin Elinstallatiner Tele/TV/Kabel-TV/prttelefn Hiss Mark/gård/utemiljö Skadrlkltter/skadegörelse Vattenskada Peridiskt underhåll Tvättstuga Lås Taxabundna kstnader El Värme Vatten Sphämtning/renhållning Grvspr Övriga driftskstnader Försäkring Självrisk Kabel-TV Bredband SSSO Fastighetsskatt/Kmmunal avgift (/\ v Sida 9 av 13 c-j. J,J ej~. (;\. \\;[. ' tl(\ \\,/ l~- /'~ v

12 Brf Blåelden Nt 2 Frtsättning Övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Kreditupplysning Tele ch datakmmunikatin Juridiska åtgärder Hyresförluster Revisinsarvde extern revisr Föreningsksmader styrelsemkstnader Fritids ch Trivselkstnader Förvaltningsarvde Förvaltningsarvden övriga Administratin Krttidsinventarier Knsultarvde Bstadsrätterna Sverige Ek För Anställda ch persnalkstnader Föreningen har inte haft nflgn anställd. Följande ersättningar har utgått styrelse ch internrevisr Scia la kstnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier s l s ~ TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Nt 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut l planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsv ärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark (j\ Sida 10 av 13

13 Brf Blilelden Nt 3 Frtsättning Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bstäder Nt 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangerl ng/försälj n i ng Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redvisat restvärde vid årets slut Nt 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Kabel-TV Försäkring Bredband ~ v Sida 11 av 13,/"', { l l 'f ~_.;". ' \ j

14 Brf BIAelden Nt6 EGET KAPITAL Belpp vid årets utgång Bundet eget kapital Inbetalda insatser UppiAtelseavgitter Ack kstnad för nyupplåtelse Fnd för yttre underhåll enligt nt nedan Summa bundet eget kapital Förändring under året Dispsitin av föregående års resultat en f stämmans beslut Belppvid årets ingång Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Nt 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmbeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktagande enligt stämmbeslut Vid årets slut Nts Räntesats SKULDER TILL KREDITINSTITUT SBAB 3,070 / SBAB 4,310 / Summa skulder till kreditinstitut Krtfristig del av skulder till kreditinstitut Belpp (;\ tj \ Belpp Villkrsändringsdag Rörligt Sida 12 av 13 ~ ft l {f.:vr!.

15 Revisinsberättelse Till föreningsstämman i Bstadsrättsföreningen Blåelden 2, rg. nr Rapprt m årsredvisningen Jag har utfört en revisin av årsredvisningen för Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 för år styrelsens ansvar för årsredvisningen Dt är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvi sande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprä tta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver min revisin av årsredvisningen har jag även utfört en revisin av förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förl ust samt styrelsens förvaltning för Bstadsrättsföreningen Blåelden 2 i ör år Styrelsens nsvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust, ch det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt Bstadsrättslagen. Revisrns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig m årsredvisningen på grundval av min revisin. Jag har utfört revisinen enligt Internatinal standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehatler väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga f elaktigheter i årsredvisningen. vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur föreningen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utirma granskningsåtgärder sm är ändamålsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten J föreningens interna kntrll. En revisin innefattar ckså an utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för mina uttalanden. Uttalnden Revisrns ansvar Enligt min uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bstadsrättsföreningen Blåelden 2s finansiella ställning per den 31 december 2012 ch av dess Stckhlm den 12 april 2013 finansiella resultat för året enligt årsredvisningslagen. Förvalt- ::~:~~::rt:< ::::::;::~:::::::.::~ k räkningen ch balansraknlflgen frfremngen. T r m Larssn Mitt ansvar ~ r att med rimlig säkerhet uttala mig m förslaget till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust ch m förvaltningen på grundval av min revisin. Jag har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för mitt uttalande m styrelsens förslag till dispsitiner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat m förslaget är förenligt med Bstadsrättslagen. Sm underlag för mitt uttalande m ansvarsfrihet har jag utöver min revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i föreningen för att kunna bedöma m någn styrelseledamt är ersättningsskyldig mt föreningen. Jag har även granskat m någn styrelseledamt på annat sätt har handlat i strid med årsredvisningslegen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisinsbevis jag har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för mitt uttalande. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förl usten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Auk 'serad revisr

16 ~?l... Sundbyberg Mtin För att få en enhetlig layut på samtliga namnskyltar på medlemmars ch hyresgästers bstadsdörrar. Och för att nytillkmna hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare skall känna sig välkmna till föreningen, Förslag till beslut: att styrelsen ansvarar för att nuvarande skyltar byts ut till enhetliga namnskyltar samt att nytillkmna bende i fastigheten utrustas med desamma. ~---{ -~/ I rene Jnssn Örsvängen 3, 7 tr LGH 1704

17 Mtin nr 1 från!rene Jnssn. Styrelsen instämmer i mtinarens yrkanden vilket har visat sig att styrelsen har gått runt till samtliga lägenheter ch delat ut namnskyltar sa att alla lägenheter får samma utseende. Tyvärr har inte alla satt LJPP dessa namnskyltar Det är önskvärt att de sm vill ha det utseende sm finns på de flesta dörrar är välkmna till kansliet på tisdagar jämna veckr kl18.00 för att erhalla snygga namnskylt pa dörren. Sryrelsen yrkar bifall till mtinens båda att-satser.

18 Mtin t ill årsstä mma i Blåelden 2, nsdagen 24 april 2013 Ärende: Blivande träfflkal, Örsvängen Vid möte i lkalen visade det sig att den var mycket kall. Islering krävs. 2. En bred fönsterbänk bör finnas. 3. Ta lett behöver rdnas, dusch behövs ej enl.deltagare i nsdagens möte. 4. När kan lkalen beräknas vara klar för användning? Eivr Jhanssn, Örsvängen

19 Mtin nr 2 från Eivr Jhanssn. Mtinärens punkter härrörs från den lkal sm finns på Örsvängen 5 ch sm avses bli t räfflkalen. Punkterna är en uppräkning av hur det ser ut innan lkalen bltr färdig ch mtinären frågar i sin sista punkt när lkalen blir färdig. Svaret på frågan är att den beräknas vara klar in nan smmaren ch förhppningsvid innan färeningsstämman. styrelsen yrkar härmed att stämman anser mtinen besvarad.

20 Om mbud, fullmakt m m En medlem sm inte persnligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genm mbud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i riginal. Den gäller i högst ett år från undettecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara mbud Endast medlemmens make eller samb eller annan medlem får vara mbud, m inte annat anges i stadgarna. Ingen får sm mbud företräda mer än en medlem, m inte annat anges i stadgarna. Medlem sm är under artn år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem sm är juridisk persn företräels av den sm är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex eknmiska, tekniska eller jmidiska frågr. Enelast medlemmens make e11er samb eller annan medlem får vara biträde, m inte annat anges i stadgarna. BitTädet behöver inte förete fullmakt. Asbc Sveriges Q. BstadsrättsCentrum }( FULLMAKT för att vid föreningsstämman den l _ rösträtt. _ 20 föra min talan ch utöva min den / 20 namnteckning Förening lägenhet nr

21 Ordlista ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR är tillgångar i föreningen sm är avsedda för langvarigt bruk. AVSKRIVNINGAR är den kstnad sm mt svarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad ch inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kstnader på flera år. AVSÄTTNINGAR är för en bstadsrättsförening en reservering för framtrda underhåll av fastigheten. Avsät tningar styrs av föreningens stadgar ch stämmbeslut. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar avsedda att msättas (säljas) ch att innehas krta re än tre år. bl.a. kassa ch bank. PERIODISKT UNDERHÅLL ENLIGT UNDERHÅLLSPLAN Utbyte/reparatin sm går att planera ch sm finns med i föreningens underhållsplan för fastigheten ("underhåll sm är planerat 1 tid, art ch mfattning") även kallat planerat underhåll. Exempel på peridiskt underhåll enligt underhållsplan/planerat un derhåll är mläggning av tak, putsning av fasad, utbyte av ventilatinsanläggning ch utbyte av rörsystem. BALANsRÄKNINGEN visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital. avsättningar ch skulder per bkslutsdagen. DRIFTSKOSTNADER är kstnader för löpande funktiner i en fastighet. Exempel på driftskstnader i en bstadsrättsförening är värme, el, vatten ch avlpp, städning. sphämtning ch f astighetsskötsel EGET KAPITAL är föreningens netttillgångar, d.v.s. skillnaden mellan tillgångar ch skulder. FASTIGHET är fast egendm sm är upptagen eller ska upptas i fastighetsregistret. En fastighet är byggnad ch mark eller bara mark. FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fnd sm freningen enligt stadgar ch/eller stämmbeslut gör en reservering till årli gen. FÖRENINGSSTÄMMAN är ett sätt för medlemmarna att utöva inflytande i fö reningen. Ordinarie föreningsstämma innehåller årets bkslut ch här kan man även välja nya styrelseledamöter. REPARATIONER Utbyte/reparatin av saker sm gått sönder utan at t man kunnat förutse detta ("underhåll sm syftar till att återställa en funktin sm nått en acceptabel nivå"), även kallat felavhjälpande underhåll. Exempel på reparatiner/felavhjälpande underhäll är skadegörelse, vattenskadr ch stuprör sm fryser sönder. REsULTATRÄKNINGEN visar föreningens samtliga intäkter ch kstnader för periden. Om intäkterna har vari t större än kstnaderna uppstår ett översktt ch mvänt ett undersktt. STÄLLDA säkerheter avser de pantbrev/fastighetsinteckningar sm föreningen lämnat sm säkerhet för erhållna lån. UPPLUPNA INTÄKTER är intäkter sm tillhör räkenskapsåret men sm föreningen inte erhållit likvid för per bkslutsdagen. UPPLUPNA KOSTNADER är kstnader sm tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått någn faktura per bkslutsdagen. FÖRUTBETALDA INTÄKTER är bkförda ch betalda, men avser kmmande räkenskapsår. t.ex. årsavgifter eller hyrr. FÖRUTBETALDA KOSTNADER är en kstnad sm fö reningen betalt eller fått faktura på, men sm helt eller delvis hör till kmmande räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN är den del av årsredvisningen sm återger styrelsens redvisning av verksamheten sm text. ÅRSAVGIFT är medlemmarnas årliga tillsktt av medel för att användas till den löpande driften ch de stadge-enliga avsättningarna. Årsavgiften är ftast föreningens viktigaste ch största inkmstkälla. ÅRSREDOVISNING är en sammanställning av fö reningens räkenskaper ch förvaltning för ett räken~ skapsår ch den ska behandlas av rdinarie föreningsstämma. Årsredvisningen ska mfatta förvaltningsberättelse. resultaträkning, balansräkning ch nter. KORTFRISTIGA SKULDER är skulder sm förfaller till betalning inm ett år. LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder sm förfaller till betalning m ett år eller senare. SPAR DIN ÅRSREDOVISNING, DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

22 LOKALKONTOR STOC KHOLM UPPSALA VASTERÅS GO TE BORG MALMÖ SUNDSVALL KUNDTJÄNST KUNDTJANST~S BC.SE MÅNDAG- FREDAG KL HUVUDKONTOR STOCKHOLM a sbc Sveriges Bst2csrat ~scentrtjm

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 8 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 9 - Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011-31 augusti 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag

Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag BRF Litgrafin 220 Kallelse föreningsstämma + trädgårds/städdag Dag: 24 maj Tid ch plats: 11.00, stämman börjar 13.00 i Hbbyrummet eller vid fint väder utmhus i trädgården. Medlemmarna i HSB:s Bstadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer