GTS Giivteborgs. Dessutom tar vi hiinsyn till ftiljande faktorer;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GTS Giivteborgs. Dessutom tar vi hiinsyn till ftiljande faktorer;"

Transkript

1 Giivteborgs Totkservice AB Samverkansavtal mellan VISION och Giivleborgs Tolkservice AB giillande ersiittning m.m. till tolkar och iiversiittare fiir tiden L2-3I Vi striivar efter det bdsta mdjliga samarbetet med vira uppdragstagare bl. a genom att alltid ha ett bra bemdtande och genom ett tydligt samverkansavtal diir samarbete, ansvar, vars och ens rdttigheter och skyldigheter klargdrs och blir ett levande verktyg i virt kvalitetsarbete. Fdljande samverkansavtal bestir av o Generella itaganden o Giivleborgs Tolkservice AB:s itaganden. Uppdragstagarnasitaganden o Avslutande itaganden o Ersiittningsbilaga 1 Generella fltaganden Prioritering Uppdrag tillsiitts enligt fdlj ande prioritering : - Kompetens avseende utbildning; o Auktoriserad tolk med specialkompetens inom respektive kompetensomride o Auktoriserad tolk o Tolk med utbildningsbevis fran sammanhillen tolkutbildniqg godkiind av TOVYH o Godkiind tolk Dessutom tar vi hiinsyn till ftiljande faktorer; r' - Niirhetsprincipen; lokal tolk i mdjligaste m6n och medveten samordning av uppdragen - Kunddnskemil; t.ex. speciell kompetens hos enskild uppdragstagare - Tillgringlighet ftr GTS - Antal awikelser och allmiin kvalitetsbedtimning Byggmiistargatan s i I kservice.se

2 Glivteborgs Totkservice AB Uppdrag Arvoden Uppdragstagare ersiitts ftir utftirt uppdrag i enlighet med detta samverkansavtal och dess arvodesbilaga. Undantag giiller de uppdrag som faller inom ramen ftir Domstolsverkets taxa och som ersiitts enligt den. Tolkning Platstolkning arvoderas alltid for minst en timme. Restid/resekostnad ers6tts mot redovisning. Telefontolkning arvoderas per pibiirjad halfiimme och restid/resekostnader utgflr ej. Undantag kan ske i speciella fall ddr dverenskommelse skett innan uppdraget. Vid fel- eller dubbelbokning som skett utan tolkens piverkan skall tolken erhilla ersiittning. Erstittning utgir ej ftir liingre tid 6n fram till n6sta tolkuppdrags bdrjan. Telefonmeddelande Uppdragstagare fir erstittning ftir kortare samtal (t ex kallelse, tidsiindring), s.k. telefonmeddelande. Meddelandet skall inte innehillafrhga och/eller inte krtiva nigot svar. I de fall telefonmeddelande kriiver 6terkoppling till kund riiknas uppdraget som telefontolkning och tolken ersiitts som ftir 30 min. telefontolkning. Oversiittning Vid dversiittning erhiller uppdragstagare ersiittning per old. Dessutom kan ersdttning utgi for grafiskt eller layout-miissigt arbete till fidljd av materialets alfabete, uppliiggning eller struktur. Minsta antal ord Ax 100 ord. Utdrag ur kdrkort ersiitts med fast belopp. 2 OB-ersiittning OB-ersiittning utgir under obekvtim arbetstid. GTS har valt att anviinda'domstolsverkets ftireskrifter om tolktaxa ftir indelning av OB-tiderna och nivi pi ersiittningen. Resekostnader Resekostnaderna beriiknas alltid fran den egna bostaden till tolkplatsen om inte annat dverenskommits. Vid tolkningar efter varandra diir tolken tidsmiissigt inte hinner hem mellan uppdragen erstitts ftir resa mellan tolkplatserna. Faktisk resekostnad ers?itts alltid mot uppvisande av biljett, kopia pi biljett eller busskort. Milersiittning ftir resa med egen bil erstitts ftir faktiskt antal kdrda mil., Restid/spilltid Den tid di tolkens tid tas i anspr6k och som inte utgdr arvodesgrundande tid riiknas som spilltid eller restid. Detta giiller iiven di tolken viintar pi ntista uppdrag pi annan ort minst 50 km fren hemorten. Tiden skall redovisa separat. Normal lunchtidspaus utgdr inte ersiittningsgill spilltid Giivle s i rgsto I kservice.se

3 PA Glivteborgs ToIkservice AB Traktamente Traktamente utger for uppdrag som innebtir att tolken iir borta frin hemorten minst sex timmar i ftiljd och di uppdrag utftirs minst 50 km fran hemorten. GTS har valt att anviinda Domstolsverkets taxa ftir traktamentet storlek. Avbokningsregler Tolk som avbokas senare An kl niirmaste vardag ftire tolktillftillet erh611er ersdttning om inte ersdttningsuppdrag kan erbjudas motsvarande det avbokade uppdragets tidsram. Ers6ttning utgdr endast ftir avbokat eller utftirt uppdrag, dubbel ersiittning utg6r inte. Ett uppdrag anses vara avbest?illt vid den tidpunkt de GTS meddelatolken om det via telefon, telefonsvarare, e-post eller SMS. Aktivt awikelsesystem Awikelser iir ett led i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. I samband med inkommen awikelse kontaktar GTS berdrd uppdragstagarc om det g611er en enskild tolk, eller ser 6ver de intema rutinerna om awikelsen giiller ftirmedlingsprocessen. Efter itgiird till fbljd av awikelsen gd,rs en iterkoppling till kunden. Giivleborgs Tolkservice AB :s fltaganden Fiirsiikring GTS har ftiretagsftirsiikring med ansvars- och olycksfallsftirsiikring som tiicker iiven arvoderade uppdragstagare under uppdrag i de fall annan ftirsdkringinte utfaller. Varje uppdragstagare miste dock sjiilv se till att ha en egen god grundftirsiikring, l6gst hemftirsiikring. Uppdragstagare med eget ftiretag svarar sjiilv ftir sitt ftirsiikringsskydd. 3 Fiiretagsbil GTS h; en ftiretagsbil som ftiretaget uppmanar uppdragstagarnaatt anviinda vid uppdrag p6 annan ort. Detta ftir att minimera ev. skador och slitage pi egen bil och att erbjuda en miljdviinlig och stabil bil vid kdrning till och fran uppdrag utanftir Giivle. Uppdragets art GTS ska i mdjligaste min informera uppdragstaga.re om uppdragets art og.h tidsitgang. Stii dsamtauhandledning Tolkar som anlitas av GTS kan vid behov erbjudas avlastande samtal bide i grupp eller enskilt. Hiilso- och sjukvird GTS hrinvisar uppdragstagarna till den allmiinna htilso- och sjukvflrden. I ftirekommande fall di insatsen iir arbetsrelaterad kan GTS initiera och/eller bekosta del av eller hela kostnaden ftir insatsen s i rgstol kservice.se

4 *a Gdvleborgs Totkservice AB Kompetensutveckling GTS striivar efter att uppdragstagamas kompetenskall hdjas, delvis genom att anordna intema utbildningar, dels genom att informera om och hiinvisa till YH:s utbildningar och till Kammarkollegiets auktorisationsprov. Ersiittning fiir anmiilningsavgift ftir utbildning/prov kan ans0kas fran GTS fdre utbildningens b<irjan /provet. Ersiittning kan utgi om GTS beddmer att det hdjer foretagets tolkkirs samlade kompetens. Ansdkan som kommer in i efterhand godkiinns inte. Om enskild uppdragstagare vill medverkar GTS till uppriittande av en individuell utbildningsplan ftir atlnh auktorisation. Uppdragstagarens itaganden Kompetens Uppdragstagare ska meddela GTS om deltagande i kurser och utbildning och skicka in kurs- och utbildningsbevis i anslutning till genomg6ngen utbildning. Kursintyg kan piverka arvodesnivin och ev. hdgre arvode utbetalas ftirst efter inskickat kursintyg, 6j retroaktivt. iliffiflt:lil ska informera GTS om iindrad tillgringlighet, t.ex. rindrat schbma eller liingre ledighet och/eller iindrade kontaktuppgift er (telefon, e-po st m.m. ). Om uppdragstagare sjtilv valt att finnas med pi GTS:s jourlista bor vederbdrande ha sin telefon/mobiltelefon pislagen och inom hdrhill kviillar, niitter och helger. Vid uppdrag Vid plaistolkning skall tolken varuphplats i tid, biira CtS tolkbricka, ftilja God tolksed dvs. utftira sina uppdrag professionellt. Tolken 6tar sig att utfiira telefontolkningsuppdrag i sekretess: och bullerskyddad miljd och fri fran stdrande moment. Di tolken far en avbokning via telefonsvarare, e-post eller SMS skall tolken bekrdfta mottagandet snarast. 4 Redovisning av uppdrag med rekvisition: En konekt ifylld rekvisition ska redovisas i anslutning till uppdraget, dock senast kommande manadsskifte. Uppdrag som inte redovisats under piftiljande minad ersiitts inte. Korrekt ifylld rekvisition innebiir att ftiljande tir iffllt:,.i. o \ Uppdragsnunmer o Kunduppgifter, plats fiir tolkningen och namn pi kontaktperson o Tolknamn och tolknummer!, o Klientuppgifter, personnummer pi patienten vid tolkning inom hiilso- och sjukvdrden i Giivleborgs liin o Bokad tid och ersiittningsanspr6k avseende restid, km-ersiittning eller biljetter o Faktisk tolktid och underskrift av kunden Redovisning av telefontolkning, telefonmeddelande, avbokade uppdrag Dessa uppdrag prissdtts direkt av GTS och ingen skriftlig redovisning krdvs. Dock ska telefontolkning som tagit liingre tid an den bokade tiden meddelas direkt efter avslutat uppdrag si attrctt sluttid kan resistreras. Byggmestargatan Giivle i kservice.se

5 Giiv[eborgs Tolkservice AB Leverans av iiversettning Uppdragstagare ar skyldig att h6lla dverenskommen leveranstid. Fakturering De uppdragstagare som har ft)retag och F-skatt bor fakturera minadsvis efter utftirda uppdrag. Underlag ftir faktura kan efter dverenskommelse erhillas av GTS ca 10 dagar efter aktuellt minadsskifte. GTS tilldmpar 30 dagars betalningstid. Avdrag vid fiirsening/vite Ar uppdragstagare ftirsenad 15 min eller mer och som inte beror pi GTS ftirmedlingsplanering eller omstiindigheter som tolken inte rider 6ver, gdrs avdragpi arvodet med25o/o ftir 15 minuter, 50%vid 30 min ochtsvo vid 45 min. Motsvarande reduktion sker iiven pi kundens pris for uppdraget. Uteblir uppdragstagaren utg6r ej ersiittning. I de fall GTS ilaggs vite av kund pi grund av atttolken iir kraftigt forsenad eller uteblir och detta sker utan giltigt skiil skall vitet ersiittas av tolken sj6lv och innehills pi kommande Irineutbetalnin{ar. Tvist I det fall tvist uppkornmer mellan uppdragstagare och GTS kan uppdragstagare kontakta sin fackliga ftiretriidare och/eller representant fran tolkorganisation ftir rid och stdd. Avslutande fltaganden D Statistik VISION har mdjlighet att drligen ta del av GTS:s statistik avseende tillsiittande av uppdrag. Detta ftir att se hur fdretaget hanterar den prioritering som fastslas i detta dokument. Statistiken tas fram pi begiiran av VISION. 5 TSROnline GTS uppmuntrar sina uppdragstagare och kunder att anvanda det webb-baserade bokningssystemet TSROnline. Diir kan kunder lagga in sina bestiillningar och uppdragstagare kan se de uppdrag de har blivit tilldelade. Detta ftir att minimera spill av information och oklarheter. Hemsida GTS har en hemsida; diir uppdragstagare kah, efter atthaerhallit ldsenord, ta del av bide intern och extern information l' Ovrigt Detta samverkansavtal kompletteras med en arvodesftirteckning. Ordf. Rikstolk VISION Gdvle 20L3- OA - t I C"^!*S"ktj Tuula Seli6 Gdvleborgs Tolkservice AB s i kse rvice.se

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

2014 Rättshjälp och taxor

2014 Rättshjälp och taxor 2014 Rättshjälp och taxor Innehåll Förord... 3 Allmänt om rättshjälpslagen... 4 Domstolsverkets föreskrifter om rättshjälp... 7 Några frågor om underrättelser till Justitiekanslern... 17 Andra former av

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation

Krav på tjänst. 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation Bilaga till upphandling: Skolläkare till grundskolan DiarieNr: 0370/11 Ansvarig upphandlare:helen Arneving Krav på tjänst 1. Skolläkare till grundskolan, Kravspecifikation 1.1. KRAV PÅ TJÄNSTENS INNEHÅLL

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer