Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator"

Transkript

1 Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

2 Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen Metod - delprocesser och aktiviteter Dokumentation 25 Utvärdering 25 Att skapa en verksamhet för alla Berättelser om deltagare Första upplagan november SDF Lundby Eftertryck förbjudes utan skriftligt medgivande. SDF Lundby Box Göteborg ISBN Inkubator Lundby Bakgrund Målgrupp 36 Strategi Detta kan deltagaren få hjälp med Metoder, processer och berättelser om företagare Exempel från verkligheten

3 och andra sorters skadegörelse. Kort sagt ville parterna förenas kring en gemensam vision om hur man vill att Lundby stadsdel skall upplevas år Jobbcentralen Bakgrund I denna handbok kommer vi att beskriva hur vi har arbetat inom Jobbcentralen med arbetslösa individer för att stödja dessa i att uppnå egenförsörjning. Behoven hos deltagarna varierade mycket men den gemensamma nämnaren var att alla varit långtidsarbetslösa mellan 10 månader och upp till 15 år. I vissa fall hade deltagaren ingen arbetslivserfarenhet alls p.g.a. medicinska eller sociala svårigheter. Jobbcentralen ingår i ett större projekt som har startats mellan flera aktörer såsom näringslivets representanter, fastighetsägare och offentliga aktörer inom Stadsdelen Lundby. Utvecklingsarbetet har blivit ett resultat av dialoger som har genomförts sedan maj 2010 mellan Göteborgs Stad Lundby, samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA, Fastighetsägarna Centrala Hisingen (FCH), Norra Älvstrandens företagarförening, Mötesplats Backaplan, som bildades av fastighetsägare och företagare vid Backaplan. Vi var eniga om att förenas med våra resurser och krafter för att utbilda och rusta arbetslösa individer som bor i området för ökad sysselsättning, välmående, främja folkhälsa, minskad kriminalitet, minskad nedskräpning Parterna insåg att ett tudelat Lundby kommer öka spänningarna i stadsdelen mellan de som bor i de utsatta områdena och de nya växande områdena om man inte arbetar strategiskt och ser till att deras resurser kompletterar varandra. T.ex. har de mest socioekonomiskt resurssvaga områdena en potential genom att där bor en mycket ung befolkning som kan tillgodose företagens kompetensbehov i de nya områdena om man gör rätt satsningar. Mötena har resulterat i bildandet av Partnerskap Dialog & Samverkan för att genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete under i enighet med Göteborgsregionens tillväxtprogram samt Göteborgs stads strategi för det urbana utvecklingsarbetet. Man vill bidra till att Göteborgs stad är regionens tillväxtmotor som evenemangs- och kunskapsstad. Med sin geografiska närhet till innerstaden, många redan etablerade kunskapsföretag i området och med en ung befolkning har Lundby en enorm potential att bidra till Göteborgs stads utveckling som tillväxtmotor. Partnerskapet har formulerat sitt huvudsyfte att identifiera och använda den outnyttjade potential som finns hos lokala företag, fastighetsägare, offentliga sektorn och organisationer, för att medverka till mer likvärdiga levnadsvillkor för Lundbys invånare. Likvärdiga levnadsvillkor definieras av Partnerskapet i enighet med Lissabonstrategin samt dess ersättare Europa 2020 med Smart tillväxt, Hållbar tillväxt och Tillväxt för alla. Jobbcentralen har tillsammans med Inkubator skapats som två delpro- 4 5

4 jekt av parterna för att stödja arbetslösa individer att komma till egen försörjning. Dessa två delprojekt har tänkt samverka med de andra tre projekten som siktade till att utveckla bra infrastrukturer för kontinuerligt samarbete mellan parter samt utöka områdets attraktivitet. Med Jobbcentralen ville parterna med gemensamma krafter utveckla nya, innovativa lösningar. Partnerna insåg att arbetslöshet är en komplex fråga och måste bekämpas med förenade krafter för att lyckas bättre. Parterna satte upp ett högt mål med delprojektet: Nya möjligheter till sysselsättning skall erbjudas riktade till långtidsarbetslösa individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna kommer att stöttas och upprustas för arbetslivet med möjlighet till olika aktiviteter, utbildningar och stödåtgärder. Jobbcentralen startade i augusti 2011 och de första deltagarna erbjöds plats från oktober Sedan dess har 772 deltagare tagit del av Jobbcentralens aktiviteter fram till juni ärenden (vissa deltagare har återkommit tillbaka efter avslut) och 554 unika ärenden har hittills avslutats i Jobbcentralen. Resultatet har blivit bättre än vi trodde i början av projektet. 145 deltagare (26%) gick till arbete medan 16 personer (3%) har startat företag eller kooperativ. 13 personer har blivit självförsörjande genom företagande. 65 personer har blivit självförsörjande genom studier dvs 12% och 83 personer dvs 15% har slutat söka bistånd efter ha blivit erbjuden aktiviteter inom Jobbcentralen. Förutom de 56 % av projektets deltagare som har uppnått egen försörjning genom ovannämnda orsaker har 26 % av deltagarna fått olika åtgärder inom Arbetsförmedlingen som medfört att de närmat sig arbetsmarknaden. Ytterligare några personer har erhållit sjukersättning eftersom vi kunde hjälpa dem, genom arbetsförmågebedömingar, att erhålla sjukintyg om nedsatt arbetsförmåga. Andra deltagare, som har slussats in till rätt rehabilitering och åtgärder, har givits möjlighet till både handläggare och deltagare att se fram emot utveckling i rehabiliteringsärenden. I den handboken beskriver vi våra strategier, metoder och processer. I sista avsnittet i handboken beskriver vi också några deltagares resa för att förklara hur strategierna, metoderna i praktiken fungerade att stödja individerna på vägen till ett självständigt liv. Vi har fått många frågor ang. hur vi arbetar för att stödja människor med särskilda behov. Det finns inte ett enkelt svar på den frågan men vi har med stöd av en palett av olika aktiviteter och en kompetent, engagerad personal som kopplar in rätt åtgärd, rätt samtal i rätt tid, kunnat medverka till att individer utvecklats i positiv riktning. Människors behov ser så olika ut så vilket stöd och krav som är rätt för individen och vilken aktivitet som ska kopplas in när och i vilken omfattning bedöms av kompetenta, engagerade medarbetare. Resan till ett självständigt liv ser inte likadant ut för alla utan tar olika vägar. När ni läser några deltagares berättelser kommer ni se att ingen lösning och uppnådda resultat är lik den andra. Vi hoppas att våra metoder att arbeta med arbetslösa individer kan ge nya synvinklar för andra verksamheter med liknande ambitioner. Trevlig läsning önskar vi från Jobbcentralen 6 7

5 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov I förarbeten till Jobbcentralen har vi noga undersökt hur de lokala behoven hos arbetslösa individer som var aktuella inom försörjningsstöd såg ut under hösten Vi har analyserat arbetslöshetstiden, utbildnings- och yrkesbakgrunder, sjukdomshistoriken m.m. Undersökningen visade att det fanns 950 familjer som var beroende av försörjningsstöd och antalet bidragsberoende ökade. Bland långtidsarbetslösa dominerade individer med låg utbildning samt socialmedicinska hinder. Men analysen pekade på en ökande målgrupp d.v.s. utförsäkrade individer från Försäkringskassan. Ökningen av utförsäkrade deltagare komplicerade uppgiften att hitta lösningar eftersom dessa hade olika sjukdomshistorier bakom sig med olika läkarintyg och diagnoser med osäker arbetsförmåga. Vi visste dessutom inte hur mycket den gruppen skulle öka bland långtidsarbetslösa eller hur samhället skulle se ut för dessa individer. Det var en tid då det diskuterades väldigt mycket om utförsäkringar i samhället i övrigt. Siffran andel familjer med försörjningsstöd i Lundby var år ,7 % jämfört med Göteborgs medelsnitt på 5,3 %. Även medelinkomsten i Lundby låg under genomsnittet för Göteborg. De primärområden där befolkningen resursmässigt sett tydligast skiljde sig från övriga områden i Lundby var Kvillebäcken och Brämaregården. De hade också har en högre andel familjer som uppbar försörjningsstöd samtidigt som medelinkomsten i dessa områden var markant lägre än genomsnittet för Lundby. Utifrån behov hos arbetslösa personer har vi definierat att målgruppen för Jobbcentralen: - är mellan år och aktuella för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten Lundby. - har bostadssituationen och barnomsorgen löst. - är drogfria sedan minst en månad tillbaka. - pratar svenska utan behov av tolk. Våra erfarenheter visar att det inte finns en lösning, utan flera sammansatta och sammanhängande lösningar men alla aktiviteter fokuserar till att stödja och utveckla individernas styrkor samt förmåga att kunna hantera sina svagheter. Projektaktiviteterna formas utifrån förhållningssätt att alla kan göra något men måste få stöd för att utveckla sin förmåga. 8 9

6 Strategi och organisation för Jobbcentralen Det var inte så enkelt att välja en strategi för att uppnå verksamhetens uppdrag. Uppdraget var att oavsett problembilden stödja 450 arbetslösa individer att uppnå egen försörjning eller långvarig försörjning. Problembilden var mycket varierande med allt ifrån språksvaga individer, lågutbildade, sociala problem såsom flerårigt beroende, till omfattande sjukdomshistorier. Den gemensamma nämnaren för deltagare har varit långtidsarbetslöshet. Då har vi valt att skapa verksamheter som kan erbjuda en daglig strukturerad tillvaro för att underlätta att komma till den öppna arbetsmarknaden. Våra aktiviteter sker mellan 9-15 och deltagare erbjuds plats utifrån egen förmåga i dessa aktiviteter. Vi har valt att skapa ett smörgåsbord av aktiviteter för att möta individuella behov med stor tillgänglighet till handläggare och nära samarbete med andra myndighetspersoner för att kunna göra helhetsbedömningar av individernas behov och möjligheter. Strategin att fånga och tillgodose individuella behov formade även våra kontakter med andra aktörer som samverkande parter. Vi kan sammanfatta våra strategier så här: - Samverkan med andra myndigheter - Utveckla verksamheten nära till ordinarie verksamhet - Utveckla ett nära samarbete med företagare och fastighetsägare för att skapa utvecklingsmöjligheter till arbetslösa - Skapa ett smörgåsbord av aktiviteter med olika innehåll för att tillgodose behovet hos individerna - Erbjuda daglig aktivitet för att skapa struktur i vardagen Jobbcentralen organiserades inom Arbetsmarknadsenheten för att även utnyttja resurserna inom ordinarie verksamhet samt föra kunskaper till ordinarie verksamhet. En styrgrupp med enhetschefer samt Arbetsförmedlingens representant bildades för att förstärka samarbetet och gemensamt planera individuella arbetsplaner för individerna. Vi insåg i ett tidigt skede att det var en omöjlighet att helt täcka alla behoven inom Jobbcentralen utan att använda andra parters möjligheter. Arbetsgivarkontakter skapades genom frukostmöten en gång i månaden då personalen från projektet deltog aktivt för att hitta de bästa platserna för olika deltagare. Socionomer och beteendevetare rekryterades som arbetskonsulenter medan handledare inom olika inriktningar i aktiviteterna valdes utifrån yrkeskunnighet

7 Projektets flöde och metod illustreras i nedanstående processkarta: Metod Jobbcentralens metod kan delas in i 7 olika delprocesser från information till utskrivning. Under varje delprocess sker ett antal aktiviteter för att uppnå delprocessens mål. Hela metoden genomsyras av förhållningssättet att deltagaren har stor möjlighet att påverka sin aktivitetsplan, tillgänglighet och meningsfullhet. Målgruppen i projektet behöver mycket tid och individanpassad planering. Projektet ser gärna resurserna hos deltagarna och att de kan växa i verksamheten till att bli självförsörjande. Detta har inneburit att även deltagare med tveksam arbetsförmåga skrivs in för möjligheten att kartlägga, utreda arbetsförmåga och arbetsträna vid nedsatt/oklar förmåga. Under projekttiden har deltagarna fått hög tillgänglighet till arbetskonsulent som kan observera och stötta deltagaren i personens rehabiliteringsprocess och i vissa fall även sett till att personen fått adekvat hjälp efter/utanför projektet. 1. Information och rekrytering Information om projektet sprids via frukostmöten med företagare, samverkansmöten med inremitterande enheter, styrgruppsmöten med representanter från socialtjänsten, Arbetsförmedling och samordningsförbundet Delta. En remiss skickas till Jobbcentralen från socialsekreterare efter samtal med deltagaren. Remissen innehåller deltagarens och socialsekreterares kontaktuppgifter samt förväntningar om vad deltagaren ska erbjudas inom Jobbcentralen

8 Aktiviteter 2. Inskrivning till projektet Vid inskrivning till projektet sker antingen ett trepartssamtal med arbetskonsulent, aktuell socialsekreterare och deltagare eller en gruppinskrivning där flera deltagare får ta del av och godkänna projektets regler och förutsättningar samtidigt. Under inskrivningssamtalet bestäms, utifrån behov av utvecklingsområden, olika aktiviteter som till exempel social färdighetsträning, strukturbehov eller utredning av arbetsförmågan m.m. Inskrivningssamtalet dokumenteras i databasen för Jobbcentralen och grunden läggs för att forma kommande aktiviteter för deltagaren. Arbetskonsulenten introducerar deltagaren till projektet och lokalerna. Arbetsplanen kan innehålla olika aktiviteter som bildar en sorts trappa som bygger på en kedja för att stödja deltagaren att komma till arbetslivet. Arbetsträningen kan vara första steget för de som har varit långtidsarbetslös och är osäkra på sin arbetsförmåga medan söka-jobb aktiviteter lämpar sig för de som vill komma till arbete så fort som möjligt och vet att de kan arbeta heltid. Syftet med alla aktiviteter är att erbjuda ett stöd där individen är och ska upplevas som meningsfull. Projektets aktiviteter för deltagare beskrivs i nedanstående verksamhetspalett: 3. Arbetsplan upprättas Den första arbetsplanen utformas utifrån deltagarens behov, arbetsförmåga och mål i varierande grad. Arbetsplanen är grunden för den struktur och de dagliga rutiner som deltagaren behöver komma in i för att fungera på arbetsmarknaden. Vi har utformat en palett av aktiviteter för att utnyttja deltagarnas intresse så mycket som möjligt

9 V. 3 Anställningsintervju, provintervjuer med feedback och företagarinformation. V. 4 Kunskap om facket, anställning, studieinformation och myndighetsinformation Söka Jobb Aktiviteter & Datasal Deltagare som bedöms ha god arbetsförmåga men är i behov av stöttning och mer kunskap börjar inom projektets fyra veckors Söka Jobb Aktiviteter (SJA) under förmiddagar kombinerat med jobb- och praktiksök i datasal på eftermiddagarna. Detta för att deltagaren ska få verktyg att förbättra sitt jobbsökande. Det är en varierad nivå bland deltagarna, från de som aldrig gjort en jobbansökan till de som har sökt jobb i över ett år. Oavsett nivå arbetar deltagarna i SJA med stöd av personal med att skaffa sig ansökningshandlingar, få kunskap om hur man använder ansökningshandlingar samt med att öka känslan av att själv äga sina ansökningshandlingar. Gruppen fyller även funktionen att ge deltagarna ett socialt sammanhang där de kan lära sig av varandra och ge varandra feedback i jobbsökandet. Under tiden sker även praktiksökning av deltagarna för fortsatt planering om de inte får arbete. Varje SJA-grupp varar i fyra veckor och har ett omfattande och varierat innehåll: V. 1 - CV och ansökningsbrev, praktikinformation. V. 2 Arbetsmarknadskunskap, göra ansökningar, självreflektion och copingstrategier. I datasalen får deltagarna stöttning i sitt jobbsökande genom feedback på sina ansökningshandlingar samt råd och tips på utförandet av dessa. De får även tips om var på internet man kan hitta jobb. Deltagarna har ett momentschema där de kan fylla i när de har klarat av olika uppgifter. Uppföljning sker utifrån varje enskild deltagares metodschema och jobbsökande och anpassas utifrån deras förmåga. För deltagarna i SJA blir tiden i datasalen en förlängning av arbetet som gås igenom under gruppövningarna i Söka Jobb Aktiviteten. Praktik Fortsättningen efter SJA och ambitionen i planeringen för majoriteten av deltagarna är att delta i praktik. Genom praktik får deltagarna möjlighet att, hos en arbetsgivare, visa upp sina kunskaper och erfarenheter för att öka möjligheterna till anställning på arbetsmarknaden. Det ger även praktisk övning i ett yrke. Praktikanskaffningen sker för det mesta av deltagare, arbetskonsulent och praktiksamordnare genom privata nätverk, sökningar på internet, praktikplats.se och arbetsgivarbank med samlade kontakter för verksamheten. Under jobbmässor, studiebesök, samverkan med övriga delprojekt och frukostmöten med företagsföreningar och fastighetsägare har även nya kontakter upparbetats med arbetsgivare. Praktiksamordnarens uppdrag är att stötta deltagare som genomgått SJA i praktikanskaffning och att 16 17

10 Arbetsträning Arbetsträning innebär en möjlighet för deltagare att träna sin fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga i en skyddad tillvaro. Planering med arbetsträning riktas mot deltagare som inledningsvis inte har full arbetsförmåga eller som saknar vardagsstruktur med fasta tider eller ett socialt sammanhang. Under arbetsträningen får deltagaren även träna på att följa instruktioner och regler av ansvarig handledare enligt arbetsmarknadens krav. Med stöd av handledare arbetstränar deltagaren med arbetsuppgifter i kök, snickeri och sömnad. följa upp deltagare som är ute på praktik. Genom att vara ansvarig kontaktperson för flertalet arbetsgivare underlättas också rekrytering av praktikplats och underhåll av samarbetsrelationerna. Arbetsplatsförlagd utbildning kan köpas in vid behov för deltagarna hos olika arbetsgivare och vid behov kan även kartläggning av sjukgymnast/ arbetsterapeut köpas in för bedömning av deltagarens förmåga på arbetsplats. Yrkesutbildning Yrkesutbildningarna innehåller teoretisk undervisning varvat med praktik inom branscher som bedöms vara aktuella för deltagare att bli anställda i. Deltagarna får möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper i praktik och även få kontakt med arbetsgivare inom branschen. Deltagare som har full arbetsförmåga och är öppna för att arbeta inom branschen uppmuntras till utbildningen efter kartläggningssamtal. Olika utbildningar för att arbeta i butik eller som hunddagisföreståndare etc. har köpts in. Tanken med arbetsträning är att man även skall få möjlighet att träna olika situationer inför fortsatta aktiviteter inom Arbetsmarknadsenheten. Målet kan vara att man skall få struktur på arbetstider, våga vara i sociala sammanhang och kanske ingå i Söka-jobb-aktiviteterna eller gå vidare till praktikgruppen. Under arbetsträningen har handledarna möjlighet att stödja individer och förbättra deras självförtroende genom att man i aktiviteter producerar något konkret som någon kan ha användning för, till exempel ett förkläde eller en smörkniv. Arbetsträningen kan även innehålla olika teoretiska inslag. Det kan ibland vara bra att veta hur många millimeter som går på en decimeter om man nu skall arbeta med ritningar. Här finns flera möjligheter att väva in både teori och praktik i de olika uppgifterna. Under arbetsträning får handledaren möjlighet att upptäcka olika egenskaper hos deltagarna och utifrån dessa diskutera framtida yrkesval. Många deltagare som kanske bara haft erfarenheter av teoretiska arbeten upptäcker glädjen i att syssla med praktiska och konkreta uppgifter och vice versa. Man kan även använda uppgifterna som en slags bedömning av arbetsförmågan där man kan 18 19

11 utesluta moment som inte är lämpliga för en person av olika anledningar. För en del är det också en praktisk träning i vardagssvenska. Många situationer ger upphov till diskussioner. Det är inte alltid den slutgiltiga produkten som är viktigast utan vägen dit som blir den stora vinsten. Arbetsträning i samarbete med delprojekt Det unika i projektet består av samarbetet med de andra delprojekten. Deltagarna har fått arbetsträna i aktiviteter som ingår i strukturbygget av stadsdelen Lundby. T.ex. har de inom delprojektet Socialt hållbar miljö fått inventera behov av upprustningen i stadsdelen av bänkar och skyltar. De har fått vara med och rusta upp bänkar och lekplatser. Andra arbetsträningsuppgifter har bestått av skötsel av yttermiljön och delaktighet i aktiviteter för att göra stadsdelen trevligare, tryggare och mer attraktiv. Andra exempel är delaktighet i kulturaktiviteter i stadsdelen och enkätinsamling kring föreställningen om varumärket Lundby. Inspirationsföreläsningar och företagsrådgivning Deltagare erbjuds också inspirationsföreläsningar inom företagande för att stimulera företagande, ofta ihop med söka-jobb aktiviteter. Deltagare som har intresse för att utveckla företag erbjuds rådgivning ett antal gånger för att ha chans att formulera sin företagsidé. Om deltagaren utvecklar en egen affärsidé eller vill vara med på någon annans företagsidé så skrivs de in i Inkubator Lundby. Inkubators metod och struktur beskrivs i följande avsnitt under Inkubator. Det tätaste samarbetet sker med delprojekt Inkubator och företagsrådgivning. De deltagare som har affärsidéer har möjlighet att träffa rådgivare för att se om det går att förverkliga idéerna inom företag eller kooperativ

12 5. Individuellt stöd av arbetskonsulent 4. Arbetsförmågebedömning Deltagare som inte klarar av projekts aktiviteter eller där det tidigt framkommer att arbetsförmågan är oklar slussas in i verksamheten ViCan med fortsatt stöd och uppföljning av arbetskonsulent. Efter åtta veckors arbetsförmågebedömning kan arbetskonsulenten göra en ny planering efter bedömning och rekommendation från ViCan. Utifrån ViCan finns även möjlighet för deltagaren att genomgå en medicinsk utredning. Under arbetsförmågeprocessen observerar ett team bestående av olika kompetenser såsom arbetsförmedlare, socionomer, lärare, arbetsterapeuter olika färdigheter/funktioner hos deltagare exempelvis kognitiva funktioner, motivation för att komma i arbete, kunskapsnivå, arbetslivserfarenhet, utbildning, social situation, om deltagaren arbetar bra i grupp eller behöver självständigt arbete, om de kan ta arbetsledning och kan sköta arbetstider. Med hjälp av dessa observationer och vissa kombinationer kan de dra slutsatser som att deltagaren har missbruksproblem, neuropsykiatrisk problematik, neurologisk problematik, psykisk ohälsa, personlighetsstörning, kriminalitet, begåvningshandikapp, värkproblematik, kulturella beteendemönster/könsroller med mera. Ofta förkommer flera av dessa problemområden hos en och samma person, och då görs det en bedömning om vilket problem som behöver åtgärdas först för att på sikt få en positiv personlig utveckling och därefter eller parallellt kan personen påbörja en arbetsrehabilitering. Arbetskonsulenten ansvarar för stöd och uppföljning utifrån individens behov. De individuella samtalen utgår ifrån grundtankarna i Motiverande Intervju (MI) och flera av arbetskonsulenterna har genomgått utbildning i denna metod. Samtalens teman har i huvudsak bestått av: - kartläggande samtal - upprättande och uppföljning av arbetsplan - information och konsekvenssamtal - motiverande samtal - vägledande samtal - praktikanskaffning - praktiskt stöd vid jobbsökande - samarbete med deltagarens professionella nätverk Tillgängligheten som arbetskonsulent är viktig. Att finnas på plats och även vara tillgänglig på telefon och e-post, samt visa intresse för deltagarna. Att komma ihåg namn och vad som berättats tidigare är något som vi eftersträvar att alltid bli bättre på. Mycket handlar om att bekräfta och visa att personen är viktig och att jag är intresserad av det som personen berättar. Speciellt i de fall där man jobbar med mycket motstånd krävs att man bekräftar och respekterar upplevelser och åsikter hos deltagaren. När deltagaren känner att arbetskonsulenten lyssnar och accepterar den egna uppfattningen går det bra att gå vidare och prata om vad som ändå faktiskt måste ske för att komma till (eller närmare) självförsörjning. Samtidigt är det också är mycket viktigt att prata om sådant som är jobbigt eller tråkigt, att ta upp problematiskt beteende eller attityder och att påminna om ramarna och de förutsättningar som gäller när man är arbetssökande i behov av försörjningsstöd

13 Dokumentation Daganteckningar, närvarotimmar och statistik registreras i en databas. Papperskopior på arbetsplaner, praktikkontrakt och samtyckesblanketter förvaras i en fysisk akt. Påskrivna närvarolistor av deltagare förvaras i pärmar hos administratör. 6. Samarbete med socialsekreterare En tät återkoppling till socialsekreterarna är av högsta betydelse och av erfarenhet en framgångsrik metod. Detta sker genom kontinuerlig telefon- och mejlkontakt, trepartsmöten samt vid närvarorapportering varje månadsskifte då deltagarna skriver på närvarolistor med deras närvarotimmar. Detta för att socialsekreterare utifrån myndighetsutövandet skall kunna förtydliga förutsättningarna för deltagarnas delaktighet i projektet och konsekvenserna vid ogiltig frånvaro, vilket kan innebära avdrag eller avslag på ansökan om försörjningsstöd. 7. Utskrivning från projektet Avlutande samtal mellan arbetskonsulent och deltagare sker för att utvärdera tiden i projektet och den utvecklingen som skett. I vissa fall deltar inremitterande socialsekreterare. Vid de tillfällen som deltagaren inte kan eller vill komma sker dessa samtal via telefon och utskrivningsdokument skickas hem. Genom utskrivningsdokumentet får projektet svar på huruvida deltagarna upplever om projektet hjälpt dem närma sig arbetsmarknaden, hur tillgänglig informationen varit samt bedömning sin egen hälsa. Utvärdering Utvärdering av projektet har skett genom: - individuella uppföljningssamtal med arbetskonsulent och utskrivningsdokument. - i grupp genom utvärdering av Söka Jobb Aktiviteterna vid gruppens avslut. - vid arbetsträning kontinuerligt genom utvärderingsblankett en gång i månaden. - genom samling av statistik utifrån 13 olika indikatorer. - genom följeforskare Bengt Lofters intervjuer och enkäter under projekttiden. Att skapa en verksamhet för alla Att skapa verksamheter som ger alla en lika stor chans att utvecklas och närma sig arbetslivet eller långsiktigt försörjning kräver att personalen har kunskap om utsorteringsmekanismer. Syftet med verksamheten är att skapa möjligheter utifrån deltagarnas olika behov vilket kräver analys av 24 25

14 verksamheten. Inom Jobbcentralen har vi arbetat utifrån två aspekter för att skapa kunskap hos oss själva om könsneutrala och tillgängliga verksamheter. Oavsett kön och funktionsnedsättning ska alla kunna utnyttja resurserna inom verksamheten. Här nedan beskriver vi hur vi har arbetat och arbetar utifrån jämställdhet och tillgänglighetsperspektiv. Jämställdhet Jämställdhetsfrågan har diskuterats regelbundet på styrgruppsmöten och personalmöten. Analys har gjorts enligt 4R-metoden för att få en bild kring fördelningen av män/kvinnor i projektet och hur resurser fördelas, vilka könsmönster som råder och vilka effekter de får samt en plan för att åtgärda brister. Metoden består av: - Representation: att kartlägga män/kvinnors representation - Resurser: att kartlägga fördelningar av resurser i form av t.ex. inbokade möten. - Realia: att analysera villkoren och vilka normer som gäller. Hur det kommer sig att representation och resursföredelning ser ut som den gör. - Realisera: att formulera nya mål och åtgärder. Genom att göra 4R analys två gånger per år har jämställdhetsfrågan lyfts och personalen har fått inblick över hur läget ser ut just då, tid att reflektera över de mönster som kan förekomma hur man kan påverka dem och tänka till kring strategi framåt. Då det varit en viss övervikt på mäns representation i projektet och i fördelningen av resurserna har analyserna gjorts med frågeställning kring socialsekreterarnas urval av vilka deltagare som skall ingå i projektet. Generellt verkar tendenserna peka på att kraven är högre på män som är arbetslösa? Kvinnor kanske oftare är/säger sig vara arbetslösa pga. psykisk/fysisk ohälsa och därför sätts inte lika ofta krav på sysselsättning? Det kan också prägla normer att ansvaret över barn och familj ofta ligger på kvinnan och därför när inte barnomsorg är löst får kvinnan vänta med att få stöd i att hitta arbete och delta i aktivitet. Föreställningarna och klientunderlaget hos socialsekreterarna påverkar således i hög grad representationen i projektet. Könsfördelningen i arbetsträningen återspeglar starkt traditionella könsnormer för snickeri och sömnad. Deltagarna själva får ofta styra val av arbetsträning när det bedöms som lämplig planering och framförallt äldre män ser ofta inte sömnad som ett alternativ. Då motivationen till att medverka redan kan vara låg har inte heller arbetskonsulenterna sett det som ett alternativ att tvinga en deltagare till annan arbetsträning. Genom denna insikt har projektets personal varit extra observant över könsföreställningar när man gör upp arbetsträningsplanering och lyft upp alternativ som utmanar könsnormerna. Handledarna har även med denna fråga i planerandet och utförandet av aktiviteterna i arbetsträningen. Tillgänglighet Projektet inledde en diskussion kring tillgänglighet genom att bjuda in representant från Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning). Det har beslutats om en enkät som togs fram för att mäta den upplevda tillgängligheten i delprojektets alla aktiviteter. Dessa enkäter lämnades 26 27

15 Berättelser om deltagare med utvärderingsfrågor vid avslutning av olika aktiviteter. Även vid avslutningen fick alla deltagare frågor ang. upplevd tillgänglighet. Blanketter har därför utformats med ett tillgängligt språk enligt checklista från Handisam. Detta innebär ett enkelt och begripligt språk, informativa rubriker och texter som är disponerade på logiskt sätt. Den fysiska tillgängligheten i lokalerna har varit delvis begränsad för personer med svårigheter att gå men detta har lösts genom att det finns hjälpmedel att tillgå för att komma upp för trapporna och verksamhet på entréplan som passar. Då arbetsplanerna anpassas efter individuella behov så vägs även tillgänglighetsfaktorer in i utformning av schema. Lena Hasselgren, från Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor medverkade även vid starten av projektet angående hur man kan tänka rörande utformande av blanketter och information inom projektet för att vara tillgänglig även för personer med språk- och lässvårigheter. Enkätresultaten vid avslutningen av deltagande har dokumenterats i ett excel-blad bland andra indikatorer som vi har mätt. 65 % av deltagarna upplever att tillgängligheten i alla avseende har varit god. Benny sjukersättning Benny remitterades till Jobbcentralen i november Benny hade tidigare arbetat med lokalvård på Volvo, men blev utköpt av företaget för en summa som han kunnat försörja sig på ett tag. Benny ansökte om sjukersättning pga. diagnosen lättare utvecklingsstörning, men Försäkringskassan avslår hans ansökan med motivering att Benny hade anställning under flera år på Volvo. Benny kommer till JobbCentralen och börjar i snickerigruppen, men arbetsträningen fungerar inte bra då Han behöver mycket tid med handledare för att få ställa sina frågor hela tiden. Bedömning görs att Benny behöver en arbetsförmågebedömning för att få rätt hjälp. Benyys ärende lämnas till Vi Can för bedömning av hans funktioner. Efter bara en vecka visar det sig, under ViCans utredning, att Benny inte klarar av gruppaktiviteter, eftersom han kräver mycket uppmärksamhet samt har mycket nedsatt funktionsförmåga. Han erbjuds enskilda kontakter med socionom för psykosocial utredning samt med arbetsterapeut för funktionsbedömning. Kontakt med Bennys läkare etableras och handläggare från Försäkringskassan konsulteras i ärendet. Funktionsbedömning i kombination med läkarutlåtande visar på att Benny har helt nedsatt arbetsförmågan oavsett arbete. I samarbete med Försäkringskassan lämnas ansökan till Försäkringskassan som beviljar sjukersättning till Benny. Mohammad - anställning Mohammed hade efter mångårig idrottskarriär omfattande hälsoproblematik med magsmärtor, axlar som hoppade ur led, hjärtflimmer och panikångest när han blev inskriven i Jobbcentralen. Mohammad slussades in för arbetsförmågebedömning på ViCan hösten Utifrån den 28 29

16 bedömning av arbetsförmågan som utfördes, framkom att Mohammed hade rehabiliteringspotential, men att han var i behov av Vårdcentralens SMÄRT-rehabs insatser innan det kunde vara aktuellt med mer arbetslivsinriktade insatser. Efter en lyckad rehabilitering önskade Mohammed att komma ut i praktik och specifikt på simhall då han hade arbetat på simhall för flera år sedan. Praktiksamordnaren hittade praktik på simhall och Mohammed inledde med tolv timmar i veckan. Han trivdes mycket bra och kom bra överens med sina kollegor. Mohammed berättade själv att hans hjärtrusningar inte kom lika ofta och hans livskvalitet ökat avsevärt. Arbetstiden kunde snart utökas till halvtid, 20 tim per vecka och praktiken förlängdes tre månader efter han fullgjort tre månader. Mohammed fick en yrkesutbildning via projektet till poollivräddare som behövdes för möjlighet till anställning. Sommaren 2013 erbjöds han timanställning på simhallen och arbetsgivaren lade ett schema som passade Mohammads arbetsförmåga. Han klarade detta och gladdes åt att hans arbetsförmåga ökat så markant och att han nu var självförsörjande. Fredrika AF Fredrika har varit aktuell i omgångar på Arbetsmarknadsenheten och deltagit i olika insatser som praktik samtidigt som hon har kontakt med psykosmottagningen för samtal med kurator och medicinering. I juni 2012 genomförs en arbetsförmågeutredning. Under utredningen väcks frågor avseende Fredrikas intellektuella förmåga och det görs bedömning att hon är i behov av en mer fördjupad neuropsykiatrisk utredning. Utredning på Sophiahemmet genomförs och visar att Fredrika har en genomgående utvecklingsstörning, vilket var viktigt att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Efter utredningen har Fredrika fått kontakt med en förskola för praktik. I september 2012 påbörjar Fredrika praktik och den planeras pågå i ett halvår för att hon ska få längre arbetslivserfarenhet och Arbetsförmedlingen har önskat längre tid av praktik för att hon skall få ta del av deras resurser. Parallellt med praktik fortsätter Fredrika med sin samtalskontakt på psykosmottagningen. Det gick bra för Fredrika på praktikplatsen men hon vacklade i sin inriktning på vad hon skulle göra med sitt liv och med stöttning av arbetskonsulent motiverades hon att stanna kvar på sin praktik för kontinuitet och för att inte hoppa på fler studier som hon skulle tvingas avbryta. Praktikperioden forsätter in till januari Då hade det gått sex månader och på våren hålls ett gemensamt möte med Arbetsförmedlingen där det beslutades att Fredrika skall remitteras till SIUS-handläggare som kan stötta henne till att hitta en arbetsplats där hon kan få anställning med lönebidrag. Fredrika fick goda referenser för sin praktiktid på förskolan när hon avslutade där i april Arbetsförmedlingen tog över ärendet med denna referens och för att arbeta vidare med att stötta Fredrika till anställning med lönebidrag. Ärendet avslutades från projektet med att Fredrika började i åtgärd från Arbetsförmedlingen

17 sen. Han var dock mycket omtyckt och fick många chanser och gott stöd. Under våren 2013 utökade Daniel arbetstiden och inför sommaren var han uppe i heltid med mycket låg frånvaro. Han sökte och fick en heltidsanställning i vikariepoolen trots att han inte hade utbildning men för att handledaren på praktikplatsen gav goda referenser. Emma - studier Emma är en tjej med ADD och blandad problematik av ångest och depression. Hon hade kontakt med psykiatriska mottagningen Hisingen och saknade arbetslivserfarenhet. I februari 2013 aktualiserades hon för projektet och bedömdes vara i behov av arbetsförmågebedömning på ViCan. Efter utredningens fullföljande bedömdes hon klara av att praktisera och fick stöd i att hitta lämplig praktikplats. I juni 2013 påbörjade hon praktik på Hälsans hunddagis, träningsföretaget inom projektet. Där trivdes hon bra och fullföljde sin praktik över sommaren in på hösten. Under våren hade hon då fått tillräckligt självförtroende och stabilitet för att söka in till folkhögskolestudier som hon kom in på och påbörjade i slutet av augusti Daniel anställning Daniel började i projektet för att arbetsträna och få dagliga rutiner i sitt liv. Han led av depression sedan lång tid tillbaka och arbetsplanen i samråd med socialsekreterare inleddes med två halvdagar i veckan. Parallellt med planeringen så hade Daniel motiverande samtal med arbetskonsulent och sakta men säkert förbättrades hans närvaro och han visade en allt starkare vilja att överbrygga sina hinder. Efter en period var Daniel uppe i en halvtidsplanering och tillsammans med praktiksamordnaren började de leta efter lämplig praktikplats. Daniel var orolig och tänkte att det inte skulle fungera men hösten 2012 började han på en förskola. I början hade han hög sjukfrånvaro och det var flera uppföljningsmöten på praktikplat- Robert anställning Robert skrevs in Jobbcentralen med behov av arbetsförmågebedömning som han själv uttryckte. Han hade ett mångårigt missbruk och fängelsestraff bakom sig och många år av funderingar varför ingenting fungerar för honom. Han hamnade ofta i bråk och hade svårt att behärska sitt humör. Under utredningstiden uppmärksammas Roberts avsaknad av uthållighet, rastlöshet, stora koncentrationssvårigheter och bristfällig impulskontroll. Beslut fattas att Robert beviljas neuropsykiatrisk utredning, som komplement till funktionsbedömningen. Efter den neuropsykiatriska bedömningen ställs diagnos ADHD och det görs bedömning att Roberts arbetsförmåga är helt nedsatt på den öppna arbetsmarknaden, men att han kan arbeta 50 % i skyddat arbete. Robert påbörjar medicinering och samtidigt börjar arbetskonsulenten på jobbcentralen planera för att hjälpa Robert att hitta arbete vilket krävde okonventionella lösningar. Han har stort intresse för hundar och blir involverad i att starta Hälsans Hunddagis, ett socialt kooperativ via delprojektet Inkubator. I maj 2012 börjar hans aktivitet på hunddagiset och han trivs mycket bra. Han börjar i en begränsad omfattning men under tiden som hans engagemang och trygghet i kooperativet växer så ökar även hans närvaro och ansvarsområden. När han avslutas från Jobbcentralen i mars 2013 har hans arbetsförmåga ökat till 75 % och han blir självförsörjande genom en anställning på ett kooperativ som han äger tillsammans med tre andra deltagare

18 Inkubator Lundby Bakgrund Inkubator Lundby är ett delprojekt under projektet Partnerskap Dialog & Samverkan för hållbar utveckling. Verksamheten inom Inkubatorn syftar till att bistå en långtidsarbetslös person som har en idé han/hon vill starta verksamhet kring. Inkubatorn kan bistå med stödstrukturer och metoder för att granska, starta, driva och utveckla affärsidén från idé till företag. Inkubatorverksamheten som erbjuder kontorsplats, kunskap och kreativitet - ska bidra till skapandet av gynnsamma förutsättningar för att kunna förkorta ledtiderna från idé till marknad för målgruppen. Vi bygger en aktiv stödfunktion för att sätta fler människor i arbete genom att goda idéer blir kommersialiserbara. Det konkreta målet för projektet har varit att starta 5 företag under projektperioden genom de aktiviteter och metoder som projektet innefattar. Hittills, i oktober 2014, har 10 företag startats inom Inkubator Lundby; 3 sociala företag och 7 privatbolag. Det är nu 2 spännande månader kvar till projektet ska slutas och gå in i en ny utvecklingsfas. Det ligger mycket arbete och planering bakom varje företag som har utvecklats inom Inkubatorn. Vägen har inte alltid varit rak för de som kommer in och får råd och stöd för att utveckla sitt företag. Längre fram beskriver vi en kvinnlig deltagares resa från bidragsberoende med ADHD till egen företagare. De tre sociala företag som har startats i kooperativ form kommer vi också att beskriva samt belysa de motgångar i form av skulder, osämja i gruppen och svårigheterna att höja omsättningen för att kunna fortsätta företaget. Vi hoppas att inspirera andra verksamheter som arbetar med arbetslösa att tänka över entreprenörskapet som ett alternativ till anställningar. Dels på grund av att deltagaren ibland har liten möjlighet på den öppna arbetsmarknaden och dels att nya affärsidéer kan vara överraskande goda. I vissa fall har vi inriktat oss på individuell utveckling innan vi börjat arbeta med utveckling av affärsidén. Vi erbjöd grupper arbetsträning för att stödja dem till att få ett strukturerat dagligliv för att komma från missbruk eller andra sociala problem. Arbetsträningen gav möjlighet för deltagaren att hålla sig borta från sitt vanliga umgänge, lära sig nya arbetsuppgifter, samarbeta i grupp, planera och genomföra aktiviteter. När deltagarna har ökat sin närvaro och visat förmåga att arbeta i grupp har vi i vissa fall kopplat in yrkesutbildningar eller företagsrådgivning. På följande sidor kan ni läsa hur processen inom Inkubatorn fungerar för att stödja arbetslösa som vill starta företag. Våra erbjudanden har vi anpassat till en grupp utan erfarenhet och ibland saknades även en affärsidé. Vi hoppas att vår handbok inspirerar fler att ta chansen till entreprenörskap i sina verksamheter i strävan att stödja arbetslösa till ett självständigt liv med nya möjligheter. Bengt Wiberg och Füsun Uzuner 34 35

19 batorn som en blivande företagare behöver såsom handledare, rådgivare, yrkesutbildning, träning i branschen, fysisk arbetsplats och stöd i kontakter med andra myndigheter. Dessa samlade kompetenser under Inkubatorn underlättar för deltagaren att få rätt resurs utan dröjsmål och ökar trygghetskänslan inför den nya utmaningen. Målgrupp Målgruppen är arbetslösa som har försörjningsstöd och är inskrivna hos Jobbcentralen. Inkubatorn har tillsammans med Jobbcentralen skapats som två delprojekt för att stödja arbetslösa individer att komma till egen försörjning. Med Jobbcentralen vill parterna med gemensamma krafter utveckla nya, innovativa lösningar. Partnerna insåg att arbetslöshet är en komplex fråga och måste bekämpas med förenade krafter för att lyckas bättre. Inkubatorn finns till för dem som vill utveckla en egen idé. Strategi Inkubator Lundby är en relativt ovanlig inkubator eftersom deltagarna rekryteras bland arbetslösa försörjningsstödstagare. Ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå, den sociala situationen etc kan för deltagare i Inkubator Lundby vara annorlunda än för den blivande företagare som med egen kraft söker rådgivning eller plats i andra inkubatorer. För att överbrygga dessa svårigheter erbjuds deltagaren en personlig rådgivare och vid behov en handledare. Strategin har varit att utveckla deltagarens intresseområden och styrkor samt att samla alla kompetenser inom Inku- Detta kan deltagarna få hjälp med Affärsplanering Upprättande av egen affärsplan. Avtal och offerter Att formulera olika typer av avtal, offerter och ordererkännanden. Bank Att i processen skaffa ett affärskonto. Bolagsbildning Registrering av bolag samt hos Skatteverket för f-skatt, moms etc. Bokföring och redovisning Introduktion och att påbörja den egna bokföringen, redovisning till Skatteverket, deklarationer, moms m m. Inkubator kan även erbjuda fakturering genom egenanställning vilket innebär att deltagaren använder sig av ett serviceföretag som fakturerar åt dem. Budget och ekonomisk rådgivning Stöd vid framtagning av olika typer av budgetar (kapital-, likviditets- och resultatbudget) och hjälp med de viktigaste ekonomiska frågeställningarna

20 Coaching och personligt entreprenörskap Stöd för att kliva in i rollen som ansvarig att driva och utveckla en egen verksamhet, t ex hur man bäst utvecklar sin personliga profil för att stärka verksamheten. Ett viktigt bollblank för frågor och vägval som kan komma upp i företagsstarten. Man har också möjlighet att få en egen mentor. Dagligt stöd och råd Av affärsrådgivare samt gemenskap och inspiration från andra deltagare i Inkubatorn. Finansiering Genomgång av företagets kapitalbehov och hjälp med att hitta de mest lämpliga finansieringsformerna. Vi diskuterar olika finansieringsformers föroch nackdelar, vad olika finansiärer efterfrågar och hur de agerar samt hur erbjudandet på bästa sätt ska presenteras för tilltänkta finansiärer. Förhandlingsstöd Stöd vid förhandlingar hos ALMI, banken, AF och hyresförhandling. Försäkringar Genomgång av lämpliga försäkringar för företaget för att verksamheten ska förenas med minsta möjliga risk till en skälig kostnad. Försäljning Stöd för att komma igång och bli framgångsrik med att sälja företagets produkter och tjänster. Du kan få hjälp med att t ex belysa tydliga fördelar och säljargument, samtalsmanus vid telefonförsäljning, presentationsteknik, prissättning och offerering. Kooperativ Rådgivning till de som vill starta socialt kooperativ Kontorslokal Med möjlighet till dator och telefon. Kundfokus Hur ser din/er kund ut? Hur pratar man med kunder? Hur gör man när man fakturerar? Marknadsöversikt och marknadsundersökning Hjälp med att ge en sammanfattande bild av hur marknaden ser ut för affärssatsningen, exempelvis med val av målgrupp, hur marknadsaktörerna är organiserade, försäljningsstatistik, viktiga konkurrenter och trender. Vid mer omfattande insats t ex en marknadsundersökning, erhålls även hjälp med framtagande av lämpliga frågeställningar, tillvägagångssätt och en plan för genomförande av marknadsundersökning. Marknadsplan Utformande av en plan med val av marknadsstrategi, försäljningsaktiviteter, försäljningskanaler och förslag på samarbetspartners. Mentor Det finns ibland möjlighet att få ett mentorföretag. Tillstånd och certifieringar Analys av tillstånd som behövs i en viss verksamhet och certifieringar som kan göra företaget mer konkurrenskraftigt. Yrkesutbildning I vissa fall kan Inkubatorn erbjuda en yrkesutbildning om det behövs för att starta företaget

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV KÖPTA MEDICINSKA UTREDNINGAR PÅ VICAN

UPPFÖLJNING AV KÖPTA MEDICINSKA UTREDNINGAR PÅ VICAN Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN UPPFÖLJNING AV KÖPTA MEDICINSKA UTREDNINGAR PÅ VICAN Johanna Andersson

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1

Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Utvärdering av Stegen - Delrapport 1 Rebecka Forssell Malmö högskola, 2009 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering Delrapport 1 - Stegen Utvärderingsuppdraget Malmö högskola har av Finsam Malmö

Läs mer

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2011-10-12 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 08 508 15 327 Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Januari 2017 Anette Moberg

Januari 2017 Anette Moberg Utvärdering av erfarenheter och lärdomar av insatsen MMR Multimodal rehabilitering. En verksamhet inom samordningsförbundet Delta. Januari 2017 Anette Moberg SAMMANFATTNING Det huvudsakliga syftet med

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Seconden. En jobbstödjande verksamhet. SDF Linnéstaden/Majorna SECONDEN

Seconden. En jobbstödjande verksamhet. SDF Linnéstaden/Majorna SECONDEN Seconden En jobbstödjande verksamhet Varför presentera Seconden Lyfta fram ordinarie verksamhet Belysa kraften i de enkla arbetsmetoderna Dagens presentation Övergripande fakta/organisation Secondens innehåll

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vår varumärkeshandbok

Vår varumärkeshandbok Vår varumärkeshandbok Innehållsförteckning Första upplagan november 2014. SDF Lundby Eftertryck förbjudes utan skriftligt medgivande. 4 Vår varumärkeshandbok 5 Vår berättelse 6 Vår verksamhetsidé 6 Våra

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaitningen Socialförvaltningen Dnr SN 2014/141, AMN 2014/54 BAS ~ Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (7) 2011-10-12 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 08 508 15 327 FÖRSTUDIE - ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Beskrivning

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO

ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun Datum: 2014-10-10

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Öster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår Modell för Hälsospåret inkubators hälsospår HÄLSOSPÅRET I SFINX I Sfinx inkubator får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Lund 117 000 invånare 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Två tredjedelar är under 45 år, lika stor

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH BROMMA S HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER I FORM AV BARNGRUPPSVERKSAMHET OCH BARNOMBUDET I HÄSSELBY-VÄLLINGBY OCH

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer