VERKSAMHETSBERÄTTELSE Umeå universitetsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 213 Umeå universitetsbibliotek MARS 214

2 2 Verksamhetsberättelse 213 Verksamheten vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) har under 213 bedrivits efter de mål som upprättats och de prioriteringar som slagits fast. Utveckling av den publika miljön, webb- och söktjänster, digitalisering, attraktiva samlingar och undervisning har präglat verksamheten under året. UmUB har stärkt ambitionen att vara den centrala mötesplatsen för studenter vid universitetet med en fortsatt satsning på utveckling av lärmiljöerna i Umeå och Örnsköldsvik. Samarbetet med institutionerna har förstärkts. UmUB har fortsatt att analysera kommande generationsväxling och det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Rekrytering av nya kompetenser har fortsatt. Från 1 juli 213 har universitetet fått ett utökat uppdrag och en ny avdelning har inrättats, Universitetspedagogik och lärandestöd, UPL, som erbjuder professionellt pedagogiskt stöd till lärare och studenter. Verksamheter som ingår i den nya avdelningen är Universitetspedagogiskt centrum, Studieverkstaden och UmUB:s undervisningsverksamhet. Under hösten har ett omfattande visions- och strategiarbete påbörjats och genomförts och ledningsgruppen har tillsammans med personalen arbetat fram en vision och strategier gällande från 214, som tydligt kopplar verksamheten till visionen för Umeå universitet. UmUB:s kärnverksamheter - stöd till utbildning och forskning Mål: UmUB har höjt kvaliteten på utrustning och service i de publika lokalerna och utvecklar den utifrån ständigt uppdaterad kunskap om användarnas beteenden och behov. En översyn och förbättring av möblering av referensytan på UB har genomförts. En resurslabbsfunktion har installerats på medicinska biblioteket, MB, och på biblioteket konstnärligt campus, KC. Ett av UB:s konferensrum har utrustats med inspelningsmöjligheter för lärare vid UmU, Capture lecture. Särskilda ämnesguider, Libguides, har skapats med utvalda resurser inom olika ämnen. Mål: Biblioteket har skapat webb- och söktjänster som leder till en ökad användning och kunskap om såväl tryckta som digitala samlingar och arkiv. En ny webbplats har tagits i bruk för forskningsarkivet. En ny metasök har integrerats med UmUB:s webbplats. UmUB har ökat tillgängligheten genom chattfunktion på webbsidan. Nya modeller för användarstyrt förvärv har provats (Patron driven acquisition PDA).

3 3 Mål: UmUB har i ökad utsträckning blivit delaktig i den ordinarie undervisningen på kurser och program. Ett ärendesystem för undervisningsverksamheten har tagits i bruk. Den nya avdelningen, UPL, har påbörjat arbetet med att samordna och utveckla pedagogiskt stöd till både lärare och studenter. Mål: Biblioteket har digitaliserat betydande delar av sin äldre litteratur och andra känsliga dokument. Forskarservicen och UmUB:s roll för att sprida forskningsresultat har förbättrats och expanderat. UmUB fortsätter digitalisering av avhandlingar från UmU och har påbörjat en inventering av rapporter lämpliga för digitalisering. En marknadsföringskampanj om fortsatt digitalisering har genomförts mot den samhällsvetenskapliga fakulteten. Vid årets slut var drygt 5 verk digitaliserade och ca 38 nedladdningar har hittills registrerats och mest nedladdade är avhandlingar inom ämnet historia med upp till 5 nedladdningar/st. En särskild forskarstödsgrupp med tidsbegränsat uppdrag för att utveckla forskarstödsverksamheten har inrättats. Samverkan Mål: UmUB är en självklar samverkanspartner vid den strategiska planeringen av och arbetet med bland annat information, IT- verksamhet, utbildning och forskning inom universitetets olika delar och nivåer. Studieverkstaden och biblioteket har deltagit i samarrangemang av ett 1- tal lunchseminarier för studenter. UmUB har fortsatt arbetet med att utveckla kreativa lärande- och studiemiljöer i Learning Space. UmUB deltar i projektet gemensamt Campuskort och har genomfört pilotprojekt med skrivarlösning Print on demand. Mål: UmUB är en respekterad och efterfrågad samverkanspartner i arbetet med att utveckla och sprida kunskap om fakulteternas och institutionernas utbildning och forskning. Flera projekt och andra aktiviteter drivs i nära samarbete med universitetsinstitutioner. Resultat Det sker en fortsatt utveckling av tjänster för vetenskaplig publicering. Biblioteket har infört regelbunden import av publiceringsdata till publiceringssystemet DiVA. Därigenom har forskares och administratörers arbete med manuell inmatning av data kunnat minskas kraftigt. Integrationen av publiceringsdata från DiVA i forskares och institutioners webbplatser har utökats. Biblioteket har under året fortsatt med riktade kontakter på fakultets- och institutionsnivå dels genom referensgrupper med lärare/forskare, dels i form av

4 4 institutionsbesök, samverkan med centrumbildningar och forskarskolor samt deltagande av UmUB- personal i ämneskonferenser och vetenskapliga nätverk. Mål: UmUB har väletablerade och intensiva kontakter och samarbetsprojekt med andra forskningsbibliotek, högskolor och företag. Arbetet med forskningskommunikation och publika aktiviteter pågår kontinuerligt och formerna utvecklas. UmUB har medverkat i det nationella projektet Front 214. UmUB har deltagit i projektet Söka på golvet tillsammans med Designhögskolan och HumlabX. En nationell bibliotekskonferens har genomförts i samarbete med länsbibliotek, lånecentral och Svensk biblioteksförening. UmUB har arrangerat en nationell konferens om digitalisering och tillgängliggörande inom ABM- området, Syns vi så finns vi. UmUB har arrangerat en nationell konferens om förvärv, Vi köper allt värv och förvärv i bibliotekens vardag. Mötesplats Arkivet har genomfört populärvetenskapliga kvällsföreläsningar för en intresserad allmänhet vid 16 tillfällen och Medicinska biblioteket har anordnat välbesökta lunchföredrag vid 16 tillfällen då UmU- forskare på ett lättfattligt sätt berättat om de senaste rönen inom forskningen. UmUB:s personal har varit engagerad i yrkesföreningar, expertgrupper och i olika nätverk. Personal- och verksamhetsstöd UmUB är mitt i en period av stora pensionsavgångar och under 213 gick 11 personer i pension. Eftersom detta är en stor utmaning för verksamheten har det arbetats intensivt med kompetensförsörjningsfrågorna genom en kartläggning av de kompetenser som försvinner samt en analys av kompetenser som blir viktiga framledes. En strategi för kompetensöverföring har även utformats. Pensionsavgångarna skapar ett ekonomiskt utrymme för rekryteringar av ny personal och under 213 återbesattes ca 5 % av pensionsavgångarna. Under 214 kommer återbesättningsgraden att vara betydligt högre, ca 9 %. Samtidigt pågår ett arbete med att rationalisera arbetsprocesser och hitta nya tekniska lösningar för att effektivisera verksamheten, ex vis utveckling av ett nytt fjärrlåneärendesystem. Flyttning av proxy till en SAN- lösning har förbättrat den tekniska infrastrukturen. Personalkostnaderna för 213 är i princip på samma nivå som 212. Orsakerna till att kostnaderna inte har ökat är flera, bl a har enbart 5 % av pensionsavgångarna under året återbesatts samt att kostnaderna för 3 bibliotekarier har överförts till den nya avdelningen. UmUB valde också att hyra in konsulter för systemutveckling av ett nytt fjärrlånesystem istället för att anställa egen personal. UmUB har under 213/214 genomfört ett stort projekt med att RFID- märka böckerna i biblioteken. All bibliotekspersonal har deltagit i projektet.

5 5 Ekonomi Inför 213 budgeterade UmUB med ett underskott på 6 mnkr. UmUB:s ekonomiska resultat för år 213 blev negativt, - 44 tkr. Den största orsaken till att underskottet inte blev större är att en stor del av projektkostnaderna, ca 1,3 mnkr för RFID- projektet, kommer att belasta 214 års budget. UmUB:s myndighetskapital uppgår till tkr varav tkr avser mediaförvärven. Intäkter 213 Anslag styrelsen/lokaler/bidrag/försäljning mm Kostnader 213 Personalkostnader Litteratur Avskrivningar Lokaler Drift Summa kostnader Årets resultat Personalstatistik Antal anställda Kategori Antal anställda Varav ej fast anställd Antal årsarbetare Bibliotekarie ,5 Biblioteksassistent 9 7,25 Övriga 1) (x) Totalt ,75 1) Från 1 juli 213 inräknas personal från den nya avdelningen, UPL, bestående av universitetsadjunkter, lektorer, studievägledare, språkkonsulter och webbutvecklare. (x) I kategori övriga inräknas också administratörer, bokbindare, avdelningschefer, arkivarier, IT- personal, vaktmästare och överbibliotekarie. Kön, kategori, ålder Kön Kategori Medelålder Antal Kvinnor Bibliotekarie Biblioteksassistent 51 4 Övriga Män Bibliotekarie Biblioteksassistent 59 5 Övriga Totalt 5 128

6 6 Arbetsmiljö och miljöledning Mål: UmUB har en god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial. Den är en viktig förutsättning för att arbetet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att risken för skador och sjukdomar elimineras så långt det är möjligt. Den goda arbetsmiljön vid UmUB bidrar också till trivsel, högre produktivitet och förbättrad kvalitet i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i bibliotekets ordinarie arbete. Medvetenheten om miljö- och klimataspekter är stor bland UB:s personal. Dessa aspekter beaktas i all verksamhet och vid inköp och upphandlingar. Ett flertal aktiviteter har genomförts under 213 för att förbättra arbetsmiljön som t.ex. individuell anpassning av enskilda arbetsplatser och flexibla lösningar för gemensamma arbetsytor. Friskvårdsgruppen har fortsatt sitt arbete med bl.a. att föreslå gemensamma aktiviteter för friskvårdstimmarna. I samband med sammanslagningen med UPC och Studieverkstaden har ett antal sociala aktiviteter anordnats för att de olika personalgrupperna ska lära känna varandra. Mål: UmUB har en kompetent och välutbildad personal som har god beredskap och vilja att utvecklas i sitt arbete. UmUB har möjligheter att rekrytera personal för såväl den ordinarie biblioteksverksamheten som specialister till strategiska områden. UmUB har fortsatt att analysera kommande generationsväxling och kartlagt det framtida kompetensbehovet i en kompetensförsörjningsplan och poängterat vikten av introduktionen av nya medarbetare och överlämningsprogram i samband med pensionsavgångar. Av de nyrekryteringar som har gjorts har stor vikt lagts på att rekrytera personal med kompetenser som anses vara viktiga för bibliotekets framtida utveckling. Likabehandling Mål: Likabehandlingsarbetet är en del av UmUB:s kvalitetsarbete och skall genomsyra hela bibliotekets verksamhet. UmUB får möjlighet att nyrekrytera och lyckas då öka andelen underrepresenterat kön inom alla anställningskategorier. Medvetenheten om vikten av jämställdhet på arbetsplatsen är stor bland UmUB:s personal. Ingen anställd i sin verksamhet skall vara utsatt för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. UmUB:s personal har återkommande fortbildning kring jämställdhet och mångfald. /Verksamhetsberättelsen är sammanställd av Mikael Sjögren, Gunni Öberg och Maria Hanell. Beslutad av Biblioteksstyrelsen mars 214.

7 7 Umeå UB i siffror Tryckta böcker Pliktleverans Inköp Gåvor 2 Pliktleverans Inköp Gåvor Kommentar: Siffran för antalet inköpta böcker gäller här fysiska böcker. Under året har UmUB förvärvat Early English Books som innehåller ca 125 e- böcker med engelskspråkig litteratur. TidskriBer elektroniska tryckta Kommentar: E- tidskrifterna har ökat och antalet tryckta tidskrifter är konstant.

8 8 UndervisningsEd à 6 min UB MB Ö- vik UB MB Campus Ö- vik Kommentar: undervisningstiden har minskat i Ö- vik pga färre studenter (- intag socionomer, nedlagd spautbildning) Deltagare i undervisning Ö- vik MB UB UB MB Campus Ö- vik Kommentar: antalet deltagare har minskat i Ö- vik pga neddragning av utbildningsplatser.

9 Besökare Ö- vik MB UB KC UB MB Campus Ö- vik KC- bibl KC- bibliotekets siffror 212 gäller okt- dec. Kommentar: UB:s sjunkande besökssiffror för 213 beror på tekniskt problem med den automatiska avläsningen av in- och utpasserande, vilket inte har upptäckts förrän vid denna sammanställning. (Den ena läsaren har inte registrerat in- och utpasserande) Antalet lån Lån [Initiala lån] e- böcker nedladdn. Ö- vik MB UB UB MB Campus Ö- vik e- böcker nedladdn Kommentar: antalet lån minskar. Enligt KB:s instruktioner har sättet att räkna statistiken för nedladdningar av e- böcker ändrats från 212 varför siffrorna från tidigare år inte är helt jämförbara.

10 1 Nedladdningar av EdskriBsarEklar nedladdningar av EdskriBsarEklar Tidskriftsart Kommentar: Förutom dessa nedladdningar direkt från tidskrifterna så hämtas ytterligare cirka 3 artiklar från databaser som innehåller tidskriftsartiklar i fulltext (213). Nedladdningar av fulltexter från DIVA DIVA fulltexter DIVA Fulltexter Kommentar: nedladdningarna ökar främst genom att antalet fulltexter ökar i databasen och bibliotekens nya söktjänster ger ökad tillgänglighet till dessa texter.

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06

Tillgänglighetsplan. Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Tillgänglighetsplan Tillgänglighetsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2006.02.27 Dnr 10-251/06 Innehållsförteckning UPPDRAG 3 BAKGRUND 3 Utgångspunkter i handikappolitiken 3 Styrande lagar

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet

Fysisk tillgänglighet. vid Göteborgs universitet Fysisk tillgänglighet vid Göteborgs universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdraget 4 1.3 Avgränsning 4 2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 5 2.1 Insamlande 5 2.2 Tillgänglighet

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT

ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS MED DEN GODA VERKSAMHETEN SÅ VI KAN GÖRA DET GODA LIVET MÖJLIGT PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING / LUNDS KOMMUN HUR VI ARBETAR MED PERSONALFRÅGORNA ÄR AVGÖRANDE FÖR HUR VI LYCKAS MED DEN ATTRAKTIVA ARBETSGIVAREN OCH DEN GODA ARBETSPLATSEN MEN FRAMFÖRALLT HUR VI LYCKAS

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer