Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\"

Transkript

1 Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

2 Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott Korfristiga skulder Likviditet Långfristiga skulder Motion Omsättningstillgångar Pantsättning Resultaträkning Soliditet Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens byggnad och inventarier. Kostnaden fördelas på flera år. Finns med i årsredovisningen och visar på föreningens tillgångar, skulder och eget kapital. Del av årsredovisning som återger styrelsens redovisning av versamheten i text. Pengar som finns innestående hos föreningen för att användas till underhåll av lägenheten. Den skyldighet som en bostadsrättshavare har att sköta underhållet av sin lägenhet. Den kapitalinsats den första ägaren till en bostadsrätt gjorde när bostadsrätten var ny och skulle köpas för första gången. Beslut på föreningsstämma att medlemmarna ska skjuta till mer pengar. Se kapitaltillskott. Inbetalning av mer insatser för att föreningen ska kunna avbetala på lån eller reparera huset. Kan också vara del av de amorteringar som föreningen gjort under den tid man ägt bostadsrätten. Tillskottet kan i allmänhet användas för att minska reavinstskatten. Se insatshöjning. Skulder som ska regleras inom ett år. Mått på den kortsiktiga betalningsförmågan, framför allt kassan, på bank och postgiro. Skulder som ska regleras efter ett år. Förslag som medlemmar vill att den årliga föreningsstämman Andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga hur mycket pengar föreningar har i skall besluta om. det vill säga för kortvarigt bruk. Att lämna egendom (bostadsrätt) som pant till säkerhet för exempelvis lån. Finns intagen i årsredovisningen och visar hur föreningens intäkter och kostnader ser ut och om föreningen gått med vinst eller förlust, Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Ställda panter Pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Underhållsfond Upplupna intäkter Upplupna kostnader Upplåtelse Upplåtelseavgift Upplåtelseavtal Årsavgift Årsstämma Fond som föreningen gör avsättning till varje år, oftast enligt stadgarna. Innehåller ej likvida medel. Intäkter som tillhör räkenskapsåret men ej erhållits per bokslutsdag. Kostnader som tillhör räkenskapsåret men faktura ej erhållits per bokslutsdag. Den handling man gör när bostadsrätt tillskapas första gången vid ombildning och nyproduktion, se även upplåtelseavtal. Extra kapitalinsats som kan begäras av förening då exempelvis en hyresrätt konverteras till bostadsrätt. Föreningen vill då ha mer betalt än vad de ursprungliga köparna var tvungna att betala. Kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats Det avtal som ingås mellan förening och köpare då en bostadsrätt tillskapas och köps första gången. Den avgift som en bostadsrättshavare betalar till föreningen för att täcka föreningens olika kostnader. Avgiften betalas vanligtvis uppdelad per månad. Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.

3 Arsredovisning för 8rt Uppsalahus nr 27 Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Noter Sida

4 Brt Uppsalahus nr 27 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Uppsalahus nr 27, får härmed avge årsredovisning för Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens byggnader Föreningen är ägare till fastigheten Sävja 1:68-69 som färdigställdes Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Föreningens fastigheter är bebyggda med19 huskroppar som tillsammans innehåller 237 bostadslägen heter. Föreningen har 142 garage, 37 motorvärmarplatser, 64 förhyrda parkeringsplatser samt ytterligare gästparkeringar. Kön till garage/p-platser administreras av Visma. Den totala boytan är kvm Lägenhetsfördelning: 53 2 rum och kök 89 3 rum och kök 95 4 rum och kök Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner Styrelse Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 7 suppleanter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Jörgen Grundström Charlotte Gavestam Kristina Ericsson Per Lyck Jensen Vladimir Restrepo Samuel Björk Lennart Holmqvist Ivan Karlsson Av Riksbyggen utsedda är Anders Larsson Matz Östervall Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Supplenat Ledamot Suppleant Ordförande Vice Ordförande Sekreterare - Föreningens firma tecknas av av styrelsens ledamöter, två i förening. - Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden. - Arvode samt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgått till kr (ink!. sociala avgifter).

5 Brf Uppsalahus nr 27 2(12) Revisorer BOREV Revisionsbyrå Thomas Jonasson AB Petra Sundkvist (föreningens revisor) Susanna Les (föreningens revisorsuppleant) Valberedning Ann-Katrin Isaksson (sammankallande) Urban Hartman Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2010 genomfördes huvuddelen av det största enskilda renoveringsprojektet i Föreningens historia, nämligen utbytet av fläktaggregaten i samtliga bostadshus. Projektet genomfördes utan större problem, och styrelsen vill här rikta ett tack till Föreningens boende för visat tålamod under byggtiden. Likaså har under verksamhetsåret 2010 ett antal av garagelängorna fått ny väggpanel, sophusen/cykelbodarna har fått nya vindskivor, och ett antal vindskydd vid lägenheternas uteplatser har rustats upp. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret Under januari och februari 2011 genomfördes den slutliga injusteringen av föreningens nya fläktanläggningar samt därefter en s.k. OVK (Obligatorisk ventilationskontroll), där föreningens ventilationssystem godkändes utan anmärkning. Under perioden januari - mars 2011 genomfördes även en omfattande och välbehövlig renovering av tvättstugor och tvättstugehallar, samt en upprustning av kvarterslokal och pentry Föreningsfrågor Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 17 överlåtelser skett. Styrelsen har restriktiv policy när det gäller andrahandsuthyrning och har under året qodkänt 3 andrahandsuthyrningar. Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på f.n kr. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen med f.n. 424 kr. Gemensamma utrvmmen Tvättstugor, bastu och motionsrum, Bergslagsresan 1 Tvättstugor och kvarterslokal, Bergslagsresan 62 Organisationsanslutning Föreningen var under året medlem i Riksbyggen, samt Riksbyggens intresseförening. Nyhets/-informationsbrev Informationsbladet "Bergslaget" distribueras 2-3 ggr per år till samtliga medlemmar. Föreningens webbsida: Nya avtal (utöver teknisk och ekonomisk förvaltning) Föreningen har under året tecknat följande avtal: Näringslivsarkivet i Uppsala (deponering av föreningens arkivmaterial) Städab (städning av gemensamma utrymmen) Siljehag Fastighetsförvaltning AB (fastighetsskötsel) Fastighetsförvaltning Föreningen har följande avtal tecknade

6 Brt Uppsalahus nr 27 3(12) Upplands Boservice AB Visma Services AB Siljehag Fastighetsförvaltning Com Hem Städab Parkia AB Teknisk Förvaltning och datoriserat övervakningssytem Ekonomisk förvaltning Fastig hetsskötsel Kabel-Tv Städning Parkeringsövervakning Föreningens ekonomi Arsavgifter 2010 Arsavgifterna har under året varit oförändrade. Fastighetsavgift Fastighetsavgift erläggs med det lägsta av värdet kr per lägenhet eller 0,4% av fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet framgår av not 4. Inkomstskatt Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag. Budget för nästa år Arsavgifterna höjs med2% från 1 januari Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Visma Service Uppsala AB t.o.m Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Arets resultat, tkr Underhållsfond, tkr Lån per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldränta, % Taxeringsvärde, tkr ,3 4608,8 4659,7 4758,7 3,5 3,69 4,07 4, Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningar Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel balanserat resultat årets resultat Totalt Belopp i kr Styrelsen föreslår att medlen behandlas reserveras till underhållsfond i ny räkning överförs Totalt så att Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

7 Brf Uppsalahus nr 27 4(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättn ing Arsavgifter och hyror Övriga intäkter S:a Nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Fastig hets kostnader Fastighetsavgift Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar 4, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Arets resultat

8 Brf Uppsalahus nr 27 5(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättni ngsti Ilgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR t-,

9 Brt Uppsalahus nr 27 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Medlemmars reparationsfond Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbi ndelser Inga Inga

10 Brf Uppsalahus nr 27 7(12) Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. Belopp i parentes avser föregående års värde. Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges oförändrade med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Genomsnittlig skuldränta Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Underhållsfond Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperioder. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående Värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och andra tekniska anläggningar % per år 40 år (annunitesfaktor 8%) 20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Antal anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.

11 Brf Uppsalahus nr 27 8(12) Noter Not 1 Föreningens intäkter Garage och p-platser Arsavgifter Värmeavgift Bastuavgift Kravavgift Summa Not 2 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Städ Hissbesiktning Övriga fastighetskostnader Reparationer Reparation hissar Reparation utomhus Hissavtal El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Bredband Kabel-Tv Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar Löner och andra ersättningar: Löner Styrelsearvode Revisorsarvode Övriga ersättningar Totala löner och ersättningar och sociala kostnader ' Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter

12 Brt Uppsalahus nr 27 9(12) Not 4 Byggnader och mark Byggnad Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivning på byggnad Utgående avskrivningar enl plan på byggnad Utgående redovisat värde på byggna Pågårnde renovering Anskaffningsvärde Arets inköp Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde för renovering Mark Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Utgående redovisat värde för mark Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärdet Bostäder: Lokaler: byggnad: mark: är uppdelat enligt följande Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivning

13 Brt Uppsalahus nr 27 10(12) Utgående avskrivningar enligt plan Utgående redovisat värde Not 6 Förutbetalda Trygghansa ComHem Fastighetsförvaltning Vatten Sopor Övriga poster kostnader och upplupna intäkter Not 7 Eget kapital Insats- Reserv- Underhåll- Balanserat Arets kapital fond fond resultat resultat Arets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition enligt föreningsstämma Balanseras i ny räkning Arets resultat Belopp vid årets utgång Not 8 Checkräkningskredit Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp Not 9 Långfristiga skulder Amorteringar Räntan är år 2011 enl Lånebelopp Ränta% bunden tom låneavtal Långivare Swedbank Rörlig ' Swedbank 3, SBAB 3, Swedbank 4, Swedbank 4, Swedbank 4, Swedbank Rörlig Totalt Kortfristig del nästa års amortering

14 Brt Uppsalahus nr 27 11(12) Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda Förutbetalda hyresinkomster Fjärrvärme, dec El, dec Upplupen ränta Övriga poster intäkter

15 Brf Uppsalahus nr 27 12(12) Underskrifter Uppsala ~~-\~:~ J~~rundStr, " Styrelseordförand /1/,. /... ~ r ~(XA1-n.--- Kristina Ericsson. /0 -~~-- /~.,..,".. """/-' j.r?!", Vladimir Restrepo ~ L....-' L.....-' <'-- -".--.,. Vår revisionsberättelse har lämnats L s:- O y-' 1. ~<&-- Thomas Jona~~n, BOREV Revisionsbyrå AB -Al:l*t-efiseratl-reviso r 6i C>c-lf:-s-.c/ Petra Sundkvist Föreningens revisor

16 REVISIONSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 Org. Nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i bostadsrättsföreningen Uppsalahus nr 27 för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Ien revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem s samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag får vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund får våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten i föreningen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. UPPSaj2011-0S-02,//- /»-«:..,.,-'./ ~>"\-~""t::;-6/:;;?;;:~clz~;:"'?"'-:;;'/ ~:':':':~'-'-'-'-'''''' Tornas-Jonassen """', / Godkänd revisor.."~,,'. Petra Sundkvist Föreningsrevisor BOREV revisionsbyrå Registrerat revisionsbolag AB

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer