Sammanträdesdatum: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum: 2012-03-28. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl. 08.30-12.00"

Transkript

1 rnj BAsTADS Sammanträdesdatum 1 16) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 28 mars 2012 kl Anette Åkesson M), ordförande Ann-Marie johnsson C), tjg. ersättare föl' Christian Nilsson C) Charlotta Bjärholm FP) Bo Wendt [BP) Ann-Margret Kjellberg, S) Övriga närvarande: Tomas Rikse, kommunchef Linda Wahlström, sekreterare Torgny Brenton [KD) Pelle Höglund M) Utses att justera: Ann-Margret Kjellberg S), ersättare Ann-Marie johnsson C) justeringens plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 3 april 2012 Sekreterare Linda Wahlström Paragrafer: Ordförande justerande ANSLAG/BEVIS Organ: EKONOMIUTSKOTTET Sammanträdesdatum: Datum föl' anslags uppsättande: Datum föl' anslags nedtagande: Förvaringsplats föl' protokollet: Underskrift Kommunkontoret i Båstad g,m' \w ~ Linda Wahlström ~ kls~ Utdragsbes~rkande

2 rhj BAsTADS Kommunledningskontoret l 1) Ärendebeskrivning Godkännande av dagordningen Informationspunkter Årsredovisning 2011 Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avs. nya omklädningsrum Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Planerade upphandlingar 2012 Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet slutrapport Krisledningsplan för Båstads kommun Personallunch inom skolan Anstånd med att bebygga fastigheten Varan 7:138 Detaljplan för Västra Karup 17:36 mfl Lindströms backe) i Båstads kommunaktualisering av planuppdrag Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun - begäran om planbesked Motion från S) ang. presentation av uppföljningar på kommunens webbplats Styrdokument i Båstads kommun \1:\rlamndsadm\ksl,ekonornjulskotlel\jnneh~lJsförteckning\2012\ doc\bk

3 rill...,~, BÅ.ST.ADS KSeu 41 Godkännande av dagordningen Beslut beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes sirnaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande ttxr ffl

4 r:nj.c BAsTADS KS eu 42 Informationspunkter 1. Kommande planuppdrag, projektering och utformning av stationen iförstöv samt avtalet med trafikverket i samma ärende. Lisa Rönnherg, samhällshyggnadschef och Tomas Rikse, kommunchef. 2. Information om en kommande skolrapport. Tomas Rikse. kommunchef 3. Tennisveckorna Tomas Rikse, kommunchef 4. Ridskolan i Hemmeslöv. Tomas Rikse, kommunchef,ji;ko~ium Justerandes sienaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 rnj.,. BAS.T.ADS 4 KS eu 43 dnr. KS 416/ Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till årsredovisning 2011 för Båstads kommun enligt bilaga med följande förslag till heslut: Beslutsunderlag Beslut Förslag till beslut 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Föl' VA-verksamheten finns ett underskott på kl' som ska kompenseras inom tre ål'. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Förslag till årsredovisning 2011, bilaga. beslutar: 1. Årsredovisningen ska genomgå redaktionella ändringar inför kommunstyrelsens behanding av ärendet. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns efter redaktionella ändringar. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. Föl' VA-verksamheten finns ett underskott på kr som ska kompenseras inom tre år. Justerandes sil'naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande Mc/[

6 ~.BASTAD.S... KOMMUN KS eu 44 dnr. KS 416/ Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Beskrivning av ärendet Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser va-investeringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr va-investeringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Underlag till heslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse inkl. förslag till ombudgeteringar från ekonomicheflars Nilsson daterad , bilaga. Ann-Margret Kjellberg S): Bifall till ombudgeteringarna men investeringsbudgeten ska ligga kvar oförändrad. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Överföringav investeringsmedeltill 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. 3. Översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapport 1/2012. l Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyl'kande ~CIL

7 rilj.... BAST.ADS. KSeu 45 dnr. KS 1225/ Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ärendebeskrivning Förstövs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. FörsIövs IF har tidigare ansökt om bidrag föl' åndamålet och kommunfullmäktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr skulle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomicheflars Nilsson daterad , bilaga. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun gäl' i borgen för län i Sparbanken Öresund till FörsIövs IF med max kr. lusterandes shmatlu'el' Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande flr1 ex--

8 ~.~... BAsTADS. KOMMUN KS eu 46 dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden i Båstad. Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge Båstadhem klartecken att gå vidare i ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. Båstadhem AB ber nu i skrivelse om kommunens godkännande att sätta igång ombyggnad av Skogsliden. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande kr. Underlag till beslutet Förslag till beslut Skrivelse från Båstadhem AB , bilaga. Tjänsteskrivelse från Lars Nilsson, ekonomichef och Susanne Hertting, vårdoch omsogschef, daterad Skrivelse från Båstadhem , bilaga. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ombyggnad av Skogsliden godkänns med kr 2. Kommunen går i borgen för lån med kr Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan föreslår ekonomiutskottet att kommunstyrelsen beslutar 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra ombyggnationen 2. Kommunen ingår hyresavtal med Båstadhem AB med hyrestid om 25 år 3. De ökade kostnaderna beaktas i budget Förvaltningen får i uppdrag att omdisponera resurser så att de nya platserna på Skogsliden kan tas i anspråk. ~t{l:idium Justerandes si~naturer KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

9 BÅSTADS KOMMUN Bkonomiutskottet KSeu 47 dnr. KS 656/ Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Beslut Planerade upphandlingar 2012 Enligt önskemål från ekonomiutskottet 29 februari 2012 bifogas lista över de upphandlingar/samordnade inköp som bör göras under Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga fä resurser kommer troligtvis inteallaupphandlingarattverkställas under Tjänsteskrivelse frän upphandlare Jeanette Hall daterad , bilaga. Lista överupphandlingar/samordnade inköp daterad , bilaga. Bkonomiutskottet beslutar: 1. Lista över upphandlingar/samordnade inköp daterad läggs till handlingarna. 2. Även teknik- och services upphandlingar ska vara med pä listan. 3. Förfrägningsunderlaget i upphandlingen av livsmedel ska stämmas av i ekonomiutskottet. Justerandes si~naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande Niut:.

10 [jl[j BAsTADS l1!mj KOMMUN Kommunledningskontoret 1 1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall,56/Il - 'lao Dnr: I< S Till: Beslutet skall expedieras till: Jeanette Hall Bilagor till tjänsteskrivelsen: Planerade upphandlingar 2012 xls. Planerade upphandlingar 2012 Enl önskemål från ekonomiutskottet 29 februari 2012 bifogas lista över de upphandlingar/samordnade inköp som bör göras under Översikten omfattar inte Teknik och service upphandlingsplan. Pga få resurser kommer troligtvis inte alla upphandlingar att verkställas under Pågående avtal som kräver förlängning eller ny upphandling under 2012 finns inte registrerade i upphandlingsplanen. Dessa omfattar framförallt tjänster inom teknik och service. Vid frågor eller önskemål om att delta i förfrågningsunderlagets utformande bör någon/några personer utses som under en viss period kan delta i möten med resp arbetsgrupp. Upphandlaren bör i god tid bli informerad om vilka förfrågningsunderlag ekonomiutskottet finner intressanta. Vid förändringar i upphandlingsplanen kommer ekonomiutskottet att informeras. 1203Z0\fel! taletkan Inte representeras I angivet format.\!

11 ~ ~ Planerade upphandlingar Båstads kommun 2012, uppdaterad Produkt/tjänst Uppskattat värde/år upph.form beräknad avtals start av upphan på anmodan'av avtal tecknades utfall.. arbete med Leverantör..... '. Mae datorer ,00 förenklad ' Henrik Al1dersson c Q1c09. ok..;.- ATEA. -c:,.. Slängsel och staket ,00 direkt Jenny Herlsgård 2012"}2 zg ok..; NorMöv. '.. Planarkttelcttjänster ,00 föreriki LisaR<lnnberg : }3-06 ök..'... ljäder, 200m, Tengbom. '.. Nyckelbrickor 30000,00 direkt. 'Z0120Z01 Z Rölf Andreasson.Z01Z.:o3C16 ok.'.... ; SlIensk sä1<erhetsljänst,.,..., ~''''ij,. J., Akvarellen etapp '. Teknik:oservice.' l5verprl5vaå inventor. Ö karups förskola ,00 byggerm-eprenad Z01Z Teknik o service.. ök. '. Akvarellen elapp ,00 byggentreprenad Tekniko-serviöe. ok Fönsterputs ,00 förenki Monika Lindqvist publ Byggmaterial och järnhandelsvaror ,00 förenkllöppen? SvenInge Båstadhem f1u. Fastighetsmäklare ,00 förenki Robert Falk publ Beläggningsarbete ,00 byggentreprenad Teknik o service publ Hastighetsskyllar ,00 förenklad Håkan Pettersson publ Kemikalier till utomhusbassäng ,00 direkt Dennis Olsson skickad YH-utbildningar ,00 förenki Ewa Nilsson ffu Köksutensilier ,00 fören kl Ulla Johansson ffu Hushållselektriska produkter och glödlampa ,00 direkt VaO publ Däck ,00 förenki kommun6vergripande f1u Tryckeritjänster ,00 förenki Rebecka Lindell f1u BIbliotekssystem RFID) ,00 förenklad Inga-lill Ahlsträm f1u Inneblommor ,00 direkt VaO Inredningsdetaljer, tex ljus dukar gardintyger 50000,00 direkt VoO, BoS Maskiner och handverktyg inkl bensin och d ,00 förenki SvenInge Plattläggning ,00 förenki Teknik och service. "c '.'. ". Besiktning idrottsanläggningar ,00 förenki Sven Inge Laholm?? Besiktning lekplatser 40000,00 direkt Jenny Hertsgård Idrottsredskap ,00 förenki Sveninge. Maskiner för park och grönytor?? förenki Sveninge ~ ~ ~

12 ~ Bevakning ,00 öppen äddningstjänstlbästadhem ~ ~ Cyklar ,00 direkt Kommunövergripande Livsmedel ,00 öppen Christer Lilja Ängelholm? Kontorsmaterial ,00 öppen Christer Lilja Ängelholm? Uteblommor ,00 direkt Jenny Hertsgärd Försäkringskonsult förenki Lars Nilsson Jaktutrustning och därtill hörande material?? direkt Magnus Sjeldrup Snör6jningstjänster ,00 direkt Sveninge Kartläggning av lärares kompetens ,00 förenki Gitte Dahlin Upphandlingsstöd 70000,00 förenki Jeanette Hall Bemanning, skola, vård öppet VoO, BoS Kommentus, Laholm? Scanning av fakturor ,00 förenki Lars Nilsson nv skånes kommuner e-handel och e-fakturor ,00 förenki ette Hall/AnnaCarin Strebel Dokument och ärendehanteringssystem > öppen Olof Nilsson Lokalvård ,00 öppen Monika Lindqvist Brandsläckare, årlig besiktning förenklad, Båstadhem? Bussresor förenklad Kommentus El/energi Båstadhem Kommentus Färgprodukter Sveninge, Båstadhem Golvläggare förenki Båstadhem Grönyteskötsel ,00 förenklad Jenny Hertsgärd ev förlängning? Hyrbilar kommunövergripande I IT servrar och lagring Anders Björk KammarkolleQiet Markiser och solskydd förenklad Andebratt via Möbler 201 O musikintrument SAN lösning Taxiresor Transport/logistik Kulturskolan Anders Björk VoO Kommunövergripande Tredje part sociala och etiska villkor kommunövergripande Kommentus UpphandlIngskonsult förenki Teknik och service, Bästadhem Service och reparation, fordon FöretagsMlsovård kommunövergripande Lars Nilsson Kablage och nätverksmontörer Johan Thor Laholm? AV och elektronik Anders Björk

13 rnj BÅ.STADS KSeu 48 dur. KS 315/ Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet slutrapport Beskrivning av ärendet Båstads kommun har genom undersökningar, såsom drogvaneundersökningar och folkhälsoprofil, identifieratområden som är i behov av förbättringar. Alkohol, tobak och droger är exempel på områden som är i behov av insats och förbättring. Kommunen har därför ansökt om ekonomiskt bidrag för att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder inom dessa områden. l bifogad slutrapport beskrivs de insatser som gjorts med tillhörande ekonomisk redovisning. Länsstyrelsens betalar utbidrag till kommunen efter det att slutrapporten blivit politiskt behandlad. Båstads kommun lämnar en slutrapport som beskriver hur det ekonomiska bidraget från länsstyrelsen har använts till förebyggande insatser inom alkoholoch drogområdet Beslutsunderlag Beslut Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsskyddschefanders Nilsson daterad, bilaga. Slutrapport för utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet daterad , bilaga. beslutar: 1. Slutrapporten ska genomgå redaktionella ändringar inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten efter redaktionella ändringar) ochskickaröverden till länsstyrelsen i Skåne. lusterandes sij;maturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande f14 IL

14 ~BAST.ADS KOMMUN KS eu 49 dnr. KS 657/ Krisledningsplan för Båstads kommun Beskrivning av ärendet Lag 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap föreskriver att en kommun skall förbereda sig inför och ha en plan för hur extraordinära händelser skall hanteras. För att säkerställa en korrekt handläggning har en plan upprättats i samverkan med verksamhetsområdescheferna för hantering av händelser i vardagen samtvid extraordinära händelser. Verksamhetsområde samhällsskydd föreslår efter översyn att "KRIS-P" ersätts med en krisledningsplan. Underlag till beslutet Beslut Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare RolfAndreasson daterad , bilaga. Förslag till krisledningsplan , bilaga. beslutar: 1. Krisledningsplanen ska genomgå redaktionella ändringar inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Förslag till beslut s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Krisledningsplan för Båstads kommun antas att gälla från och med efter redaktionella ändringar). Justerandes sil!naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande cm~

15 fru BAST.ADS KS eu 50 dnr. KS 658/ Personallunch inom skolan Beskrivning av ärendet De ansvarariga för skolrestaurangerna ser det som mycket positivt att personal inom kommunen kommertill skolrestaurangeroch äter. Detskapartrivsel med både vuxna och elever som äter tillsammans. Det förekommer ingen portionering av några maträtter vilket ger en frihet attvälja portionsstorlek. För att öka nöjdheten har vi för avsikt attpå gymnasiet och högstadieskolorna, från och med maj månad, vissa dagar i veckan, servera två olika varmrätter attvälja på. Priset för en lunch inom skolrestaurangerna i Båstads kommun är idag 40 kr. Den prisnivån har legat fast sedan KF-beslut år Vi beräknar att 40 kr idag är en för låg prisnivå. Måltidschefen föreslår att prisethöjs till kr från ochmed Exklusive moms är detär en höjning med 13 Ola. Underlag till beslutet Beslut Tjänsteskrivelse från kostchefuila Johansson daterad , bilaga. s beslutar: 1. Ärendet återremitteras till kostchefen för ny beräkning av kostnaderna. Jllsterandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande l1lt ~

16 rnj BAST.ADS KS eu 51 dnr. KS 1249/ Anstånd med att bebygga fastigheten Varan 7:138 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Natalia Folbrycht har tidigare två gånger) ansökt om anstånd om att bebygga Varan 7:138, som förvärvats av kommunen beslutade samt att ej medge förlängd tid för byggnadsskyldighet samt att ej ge anstånd med mantalsskrivning. Natalia Folbrycht har nu kommit in med ännu en ny ansökan om anstånd att bebygga sin fastighet. Tjänsteskrivelse från tfteknik och servicechef Fredrik Jönsson daterad , bilaga. beslutar: 1. Anstånd att bebygga fastigheten beviljas ej. \. Tusterandes sirnaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbes~rkande M dl

17 rnj BAsTADS Bkonomiutskottet KS eu 52 dnr. KS 659/ I' I Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Detaljplan för Västra Karup 17:36 m fl Lindströms backe) i Båstads kommun - Aktualisering av planuppdrag. Aktualisering av redan givet planuppdrag för Västra Karup 17:36 m fl Lindströms backe) i Båstads kommun. Beslut om planuppdrag för Lindströms Backe i Västra Karup fattades av kommunstyrelsen redan och anger att detaljplan får upprättas för området i den omfattning som förslag till översiktsplanen anger. Sedan dess har översiktsplanen antagits 2008) och planuppdraget har härefter avvaktat utbyggnad aven vattenledning över åsen som nu är utbyggd. Västra Karup får nu sittvatten från täkterna norr om åsen via den nya ledningen och inte längre från den vattentäkt som är belägen vid Lindströms Backe. Mot bakgrund av detta aktualiseras frågan om möjligheterna att gå igång med planläggningen för nya bostäder inom den kommunala marken. Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg daterad , bilaga. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen medger attförslag till detaljplan för Västra Karup 17:36 mfl får upprättas samt att samråd får hållas. 2. För detaljplanens framtagande upprättas ett exploateringskonto dit kostnader för planens framtagande förs. 3. Detaljplanen inordnas med första prioritet i planavdelningens prioriteringslista. 4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning M KB) ej behöver upprättas. 5. På planområdet ska detvara blandad bebyggelse inkt. fribyggartomter. Planprocessen ska ske i samråd med Båstadhem. 6. Teknik och service får i uppdrag att omgående påbörja processen med att avveckla vattentäkten i området. f1rt lusterandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbes~rkande cfl

18 Ci1J BASTA.D.. S KS eu 53 dnr. KS 216/ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun Begäran om planbesked \ Beskrivning av ärendet Ägarna till fastigheterna Tegelugnslyckan 11 Borgen) och Tegelugnslyckan 17 Danska glassbaren) vill utveckla sina fastigheter genom att riva tillbyggnaderna till Borgen Madison), samt Danska glassbaren och huset bakom den, för att sedan bygga ett nytthus längs gatan och ytterligare hus inne på gården. Man tänker sig huvudsakligen bostäder, men eventuellt kommersiella lokaler i bottenvåningen mot Köpmansgatan. Föl' att kunna genomföra detta krävs ny detaljplan föl' fastigheterna. Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från planarkitekt Karin Stenholm med bilagor, daterad , bilaga. Yrkande Förslag till beslut Ann-Marie Johnsson C): Det ska vara kommersiella verksamheter i bottenplanet ut mot Köpmansgatan. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar:, 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan föl' Tegelugnslyckan 11 och 17 får upprättas samt att samråd får hållas. 2. Gällande tomtindelningsplanerför de aktuellafastigheterna får upphävas i samband med atten ny detaljplanvinnerlaga kraft. 3. Detaljplanen upprättas på fastighetsägarnas bekostnad. 4. Detaljplanen inordnas med prioritet två i planavdelningens prioriteringslistan. 5. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning M KB) ej behöver upprättas. 6. Exploateringsansvarig får i uppdrag att förbereda ev. förslag till exploateringsavtal. 7. Det skavara kommersiella verksamheteri bottenplanetutmot Köpmansgatan. usteranrles sil!naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkaude Rij {IL

19 rill,/" BAsTADS KS eu 54 dnr.ks1289jll-900 " \ Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Motion från Socialdemokraterna angående presentation av uppföljningar på Båstads kommuns webbplats Socialdemokraterna har skickat in en motion gällande information till fullmäktiges ledamöter mfl. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson där han föreslår bifall till motionen. s förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen bifalls. Detta innebär att: När kommunen får besked om att statistik, öppna jämförelser mm publicerats ska det informeras om detta på kommunens hemsida med länk till informationen samt som delgivning i kommunstyrelsens protokoll. En gång om året ska kommunfullmäktige få en presentation och analys av delar av materialet med möjlighet att ställa frågor. Önskemål ska kunna lämnas både av tjänstemän och politiker om vilken information man vill ha presenterad. " Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbes~rkande mj' {$L,

20 BÅSTADS KOMMUN KS eu 55 dnr. KS 187/ Styrdokument i Båstads kommun Ärendebeskrivning Under mandatperioden gick dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott igenom de styrdokument som låg under styrelsens och fullmäktiges ansvarsområde.,, \ I \ samlingslokaler Beslutsunderlag Notering Beslut fd ekonomi- och normstyrningsutskottet) beslutade att ge kommunkansliet i uppdrag attinför varje möte ta fram fem styrdokument för översyn. har nu att ta ställning till om följande dokument ska fortsätta gälla, ses över, omarbetas eller utgå: Reglemente för valnämnden, dnr. 1169/ Reglemente för Båstads kulturpris och kulturstipendium, 233/ Taxaför tilwilliga arrangemang ochsärskilda händelser, dnr. 190/ Taxa- Trygghetslarm, dnr.184/ Regler och riktlinjer för utbetalning av bidrag till bygdegårdar och samtlingslokaler, dnr. 968/ Tjänsteskrivelse med bilagor från nämndssekreterare Henrik Andersson, daterad , bilaga. Taxor är inga styrdokument och plockas därför bortfrån beslutet. beslutar: Reglemente för valnämnden ska ses över. Reglemente föl' Båstads kulturpris och kulturstipendium ska ses över. Regler och riktlinjer för utbetalning av bidragtill bygdegårdar och samlingslokaler och ska ses över. Justerandes sienaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande f1r1 {i{

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer