ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19.

2 BrfFågelbro 6 Org nr l Styrelsen för Brf Fågelbro 6 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, vilket är föreningens tjugofjärde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningen förvärvade fastigheten Fågelbro 1:6 i Värmdö kommun. Föreningens fastighet består av 31 bostadsrätter, kedjehus, med andelstal: Lägenhetsfördelning 4 st 2 rum och kök med andelstal 1,65 9 st 3 rum och kök med andelstal3,14 9 st 3 rum och kök med andelstal 3,34 1 st 4 rum och kök med andelstal 3,64 8 st 4 rum och kök med andelstal 3,93 Den totala boytan är ca kvm. I föreningen finns också en gemensam pool med dusch- /bastuanläggning. Fastigheten har åsatts taxeringsvärde år 2009, totalt kronor ( ) varav byggnadsvärde kronor ( ) och markvärde kronor ( ). Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Bostadsrätterna (fd. SBC)S medlemsförsäkring. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens ekonomiska plan, ske med minst 0,3% av taxeringsvärdet. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Fastigheterna har tillgång till kabel-tv Fastighetsförvaltning Föreningen anlitar för närvarande inte någon teknisk förvaltare för fastighetsskötsel resp. felanmälan utan varje lägenhetsinnehavare svarar själv för att åtgärda eventuella problem. Föreningen har avtal med Rapid Bevakning AB. Ekonomisk förvaltning Under året har Christina Sedelius, Ingarö Kontorstjänst AB, Gustavsberg, varit ansvarig förvaltare. I förvaltningen ingår även registrering i lägenhetsregistret cs

3 BrfFågelbro 6 Org nr Föreningensekononri Fastighets lån Föreningens fastighetslån har varit placerade till följande villkor: Ursprungligt Ränte- Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp sats 31/12 till år 2012 Nordea Hypotek O O Nordea Hypotek O O Stadshypotek ,34% rörligt O Stadshypotek ,58% (2.61) rörligt O O 20 l2-års amorteringsskuld -O Föreningen amorterade av ett lån under 2010 med kronor (25 002), och upptog då ett nytt lån i Stadshypotek och löste tidigare lån i Nordea. Under 20 Il har föreningen tecknat en checkkredit på kronor Årsavgifter Årsavgifterna var oförändrade under 2007,2008,2009,2010 och Genomsnittlig kvadratmeter avgift kronor 480lkvm Fastighetsskatt - Inkomstskatt Fastigheten färdigställdes 1988 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. Fastigheten har åsatts värdeår 1988 gällande småhus. Ny skattelagsstiftning gäller från år 2008 och framledes. För år 2011 blir då den kommunala avgiften 6512 (6 387kr) per hus, dock rar dessa värden ej överstiga 0,75% av gällande taxeringsvärde. Föreningsfrågor Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 48 (50) medlemmar, men endast l röst per lägenhet. Uthyrning _ Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har O (1) överlåtelse skett. En andrahandsuthyrning har avslagits av styrelsen. Ombyggnadsåtgärder Ingen medlem har hos styrelsen begärt att få göra förändringar på och i bostadsrätten. Samfälligheter Representanter från styrelsen har regelbundet deltagit i sammanträden inom Skärgårdshusens Samfällighetsförening samt Fågelbro Vägförening. Skärgårds husens samfällighet förvaltar större lokal gator, gångvägar, grönytor, parkeringsyta för besökande, post/sophus, ladan och bommen som angränsar eller återfinns utanför Brf 3-7:s kvartersgårdar. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda, och inga styrelsearvoden är utbetalda. Några styrelsemöten har hållits på restaurang cs

4 Brf'Fågelbro 6 Org nr Yttre underhåll Under åren 2009 och 2010 gjordes omfattande arbeten med målning av väggar, rönster och dörrar. Dessutom renoverades alla takterasser. Därför har det återstående stora arbetet varit att bygga in den nya elmotornlpumpen för att ljudet inte skall störa. Arbetet slutförs under år Underhållsplan Enligt den antagna underhållsplanen skulle inga större åtgärder göras under år 20 Il. Avsikten är att genom löpande underhålisåtgärder minimera kostnaderna för det yttre underhållet. Nyttjande- och trivselregler Nyttjande- och trivselregler finns. Brandinspektionsluckor Enligt åläggande från Värmdö Sotningsmyndighet har brandinspektionsluckor installerats i föreningens samtliga lägenheter. Ventilationsrensning Centralfläktar och ventilationskanaler har rensats i samtliga lägenheter. 4 st centralflaktar har bytts. Plan för framtida ventilationsrensningar har upprättats, ingår i Underhållsplan. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut Vid kommande ordinarie föreningsstämma skall medlemmarna fatta beslut på av styrelsens föreslagna kapitaltillskott samt därtillhörande stadgeändring. Hemsida Föreningen har en hemsida (www.ingarokontor.se). Styrelse Styrelsen har efter beslut på ordinarie stämman haft följande sammansättning: Annette Guthner Henric From Claes Cerin Birgitta Ellner Anneli Ahlbom Lars Westling Eva-Lotta Kraft Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande vald för 2011 Vald för 2011 och 2012 vald för 2011 och 2012 vald för 20 Il vald för 2011 vald för 20 Il vald för 2011 Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i ett antal föreningsangelägenheter samt avhållit 6 (6) protokollförda sammanträden Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad via Bostadsrätternas (f.d. SBC) medlems försäkring Revisorer Auktoriserad revisor Erik Åhsberg, Åhsbergs revisionsbyrå, Nacka cs

5 BrfFågelbro 6 Org nr " Valberedning Inger Lindvall, sammankallande Ola Ericson och Nils-Arne Lindqvist Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Nyckeltal Bokfört byggvärde per kvm bostadsyta Lån per kvm bostadsyta kr 1378 l Genomsnittlig skuldränta % 3,00% 1,56% 2,00% 4,50% Fastighetens belåningsgrad % 9,69% 9,61% 4,00% 3,39% Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till årets skuld per 31/12 före kortfristig del av skuld. Fastighetens belånings grad definieras som fastighetslån före kortfristig del i förhållande till bokfört värde. Föreningens ekonomiska ställning Arets resultat uppgick till-475 tkr (-175 tkr). Ökningen beror bla. på en stor extraordinär avsättning till samfälligheten i Grönköping om ca 150 tkr, räntekostnader om 132 tkr (63 tkr), kostnader för reparation och underhåll 97 tkr (29 tkr) samt fastighetsskötsel om 203 tkr (157 tkr). Avsättningen till Grönköping, som innefattade alla föreningar, vilket avsåg eftersatt underhåll, och för 2012 förväntas avgiften till samhälligheten åter vara i nivå med tidigare år. Räntekostnaderna är höga pga. att de nya lån som upptogs under 20 l O fick fullt genomslag först 20 Il. I posterna reparation och underhåll samt fastighetsskötsel fanns extraordinära kostnader av engångskaraktär, bla. sanering av soprum. Nivån på avskrivningar enligt plan om ca 450 tkr, är huvudsakligen ett resultat underhålls- och förbättringsarbeten som genomfördes 2009 och 20 10, vilka skrivs av enligt plan över tio år. Styrelsen föreslår stämman att behandla underskottet enligt: Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande: Ansamlad förlust Arets underskott Styrelsen föreslår att Uttag ur fonden för yttre underhåll till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsättes I ny räkning balanseras kronor Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer cs

6 Brt Fågelbro 6 6(13) Org.nr RESUL TATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m m Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader 4, Övriga förvaltnings kostnader 3, Av/nedskr av materiella och imm anl.tillgångar Summa RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE SKATT ARETS RESULTAT

7 Brt Fågelbro 6 7(13) Org.nr BALANSRÄKNING Not TILLGANGAR AN LÄGGNINGSTILLGANGAR Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter och liknande rättigheter Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9, 10, 11, Inventarier, verktyg och installationer Summa Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR OMSÄTTNINGSTILLGANGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattekontot Skattefordring O Övriga fordringar O Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLGANGAR

8 Brt Fågelbro 6 8(13) Org.nr BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 16 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Yttre reparationsfond Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Arets resuitat Summa SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder 18 O O Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckning ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

9 Brt Fågelbro 6 Org.nr (13) T I L LÄ G G S U P P L YS N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekomendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m Tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Materiella- och immateriella anläggningstillgångar Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar, byggnader Investeringar i fastigheten Inventarier Bryggor Insatskapital Fågelbro VA 0,06% 10,00% 20,00% 5,00% 5,00% Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Arvode och kostnadsersättning Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Rörelseintäter Arsavgifter Båtplats hyror Övriga intäkter, överlåtelseavgift Not 2 Taxebundna Elavgifter Poolskötsel Sotning Vatten och avlopp Sophämtning Kabel-TV Fördelning/kostnad Vägavgift Fastighetsskatt driftskostnader Grönköping O O O Not 3 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Revisionsuppdrag Art I

10 Brf Fågelbro 6 Org.nr (13) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 4 Reparation och underhåll Sotning inkl inspektionsluckor Fastighetsskötsel, entreprenad Reparation-underhåll allmänt Se även not 5,kr blir totalt kronor O O Not 5 Övriga driftskostnader Snöröjning Lokalvård fastighet Bevakning Bryggplatser Försäkringspremie Se även not 4,kr blir totalt kronor Not 6 Övriga förvaltnings kostnader Revisionsarvode Administration- förvaltningskostnader Förvaltningsarvode Bankkostnader O Not 7 Avskrivning mm på materiella-immateriella tillgångar Insatskapital Fågelbro VA Byggnader Bryggor Maskiner

11 Brf Fågelbro 6 Org.nr (13) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 8 Insatskapital Fågelbro VA Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Byggnader och mark Fastighetsbeteckning: Fågelbro 1:6 i Värmdö kommun Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Investeringar i fastigheten Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Ingående avskrivningar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde, bokfört värde Taxeringsvärden byggnader

12 Brt Fågelbro 6 12(13) Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 10 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden mark Not 11 Bryggor Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Ingående avskrivningar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 12 Samfälld mark Fågelbro 1:4 Fastighetsbeteckning: Fågelbro 1:4 Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Not 13 Inventarier verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: Arets inköp O Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Utgående bokfört restvärde Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Brt O Förutbetald försäkringspremie Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

13 Brt Fågelbro 6 Orq.nr (13) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 15 Kassa och bank Föreningskonto Nordea Placeringskonto Nordea Handelsbanken O -38 O Not 16 Eget kapital IB Omföring av föregående års result Arets resultat UB Insats- Yttre- Balanserat Arets kapital fond resultat resultat Stadshypotek Stadshypotek Not 18 Skatteskulder Resterande för fastigetsskatt Värmdö m1ilt6:dljl!/} Anette Guthner ffl~it",1 1, Birgitta Ellner _"""_0.5.:-:Q4_.

14 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Fågelbro 6 Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Fågelbro 6 för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisn ingen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 20 II och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Sida 1(2)

15 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Fågelbro 6 för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrätts lagen, årsredovisnings lagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Auktoriserad revisor Far Sida 2(2)

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer