2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3. EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation... 10"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Illustration: Erik Unnerfelt Foto: Ola Högberg Tryck: Sandvikens tryckeri, 2005

3 Innehåll 2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord... 3 EBM:s verksamhet och organisation... 7 Verksamhet...7 Organisation Resultatredovisning...12 Strategisk ledning och samordning Brottsförebyggande arbete Brottsutredning och lagföring Personalredovisning...35 Kompetensförsörjning Finansiell redovisning...43 Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansieringsanalys Tilläggsupplysningar och noter Sammanställning över väsentliga uppgifter Adresser...52

4

5 2004 i sammanfattning Generaldirektörens förord Ett händelserikt år med fokus på framtidsfrågor År 2004 har varit framtidsfrågornas år. I maj inleddes ett brett upplagt utvecklingsarbete som tar sikte på att utveckla Ekobrottsmyndigheten till en mer slagkraftig organisation för ekobrottsbekämpning. Utvecklingsarbetet gäller myndighetens ledning, styrning, prioriteringar, organisation och arbetsformer. Syftet är att inrikta EBM:s nuvarande och förväntande resurser mot att förhindra och förebygga allvarlig ekonomisk brottslighet och mot en rättssäker, hög och snabb lagföring av den anmälda brottsligheten. I oktober överlämnade jag rapporten Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet EBM från experiment till långsiktighet till regeringen. I rapporten läggs ett antal konkreta förslag fram som skapar goda förutsättningar för EBM att arbeta långsiktigt och brottsförebyggande med inriktning mot allvarlig ekonomisk brottslighet som innebär ett hot mot de ekonomiska systemen och med en väsentligt snabbare hantering av den ekonomiska mängdbrottsligheten. Det sker genom att EBM i framtiden grundar sin planering på en omvärlds- och hotbildsanalys i förening med en avancerad kriminalunderrättelseverksamhet. Kunskapen om den ekonomiska brottsligheten och dess drivkrafter blir vägledande för myndighetens resursfördelning, kompetensutveckling och arbetsmetoder. I december redovisade de fem arbetsgrupper som har haft mitt uppdrag att närmare analysera frågor som ingår i utvecklingsarbetet sina överväganden till mig. Arbetsgruppernas analyser gällde myndighetens inriktning och prioriteringar, underrättelseverksamhet, brottsförebyggande arbete, verksamhetsmål och verksamhetsuppföljning samt kompetens- och personalutveckling. Med arbetsgruppernas redovisningar som en mycket god grund kan vi driva förändringsarbetet vidare och i mål. Utvecklingsarbetet har bedrivits i ett högt tempo och med ett stort engagemang bland medarbetarna. De fackliga 2004 I SAMMANFATTNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD 3

6 2004 I SAMMANFATTNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD 4 organisationerna har varit delaktiga på ett bra sätt. Medarbetarnas aktiva medverkan i diskussionerna och ökade kontakter med omvärlden har varit klara framgångsfaktorer. Goda resultat med fokus på allvarlig brottslighet År 2004 har allvarlig ekonomisk brottslighet prioriterats. Verksamhetsresultaten för år 2004 har varit goda. De mål för verksamheten som statsmakterna hade lagt fast har i sin helhet uppnåtts. I korthet betyder det att EBM under år 2004 har ökat både produktiviteten och kvaliteten i verksamheten. Det innebär bl.a. att fler ärenden har avgjorts lagföringen har ökat handläggningstiderna har blivit kortare Den brottsutredande verksamheten har fokuserat på allvarlig ekonomisk brottslighet. En större andel av resurserna har lagts på de medelsvåra och särskilt krävande ärendena. Lagföringsandelen har totalt sett ökat från 28 till 31 procent. I fråga om de särskilt krävande ärendena har lagföringsandelen ökat från 46 till 48 procent. Samma trend visar de genomsnittliga genomströmningstiderna som minskat mest i fråga om den allvarliga ekonomiska brottsligheten. För de mindre komplicerade ärendena har den genomsnittliga genomströmningstiden minskat med 25 dagar, för medelsvåra ärenden är minskningen 24 dagar och för särskilt krävande ärenden är minskningen 111 dagar. EBM har avslutat ärenden och därmed marginellt ökat antalet avslutade ärenden jämfört med föregående år. Sammantaget har EBM under 2004 lyckats hålla samma höga nivå som förra året när det gäller antalet avgjorda ärenden samtidigt som avsevärt fler medelsvåra och särskilt resurskrävande ärenden har lagförts. Både produktiviteten och kvaliteten i verksamheten har ökat väsentligt. Samtidigt har inflödet av nya ärenden varit stort. Antalet inkomna ärenden har uppgått till vilket innebär en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Den största andelen anmälningar kommer från Skatteverket och konkursförvaltarna (70 procent). Anmälningar om EUbedrägerier och anmälningar från revisorer har också ökat under året. Under den senaste femårsperioden har antalet inkomna ärenden ökat med 70 procent. EBM har inte klarat av att samtidigt med satsningen mot allvarlig ekonomisk brottslighet fullt ut möta den ökade ärendetillströmningen under detta år, utan balanserna har ökat. Trots den stora arbetsinsats som alla medarbetare i EBM har stått för under året räcker således inte resurserna riktigt till för att möta ett ständigt ökande ärendeinflöde. Den stadiga ökningen av antalet anmälda ekobrott kommer att fortsätta eftersom samhällets insatser mot ekobrottsligheten hela tiden utvecklas. Den måste mötas med en långsiktig och strategisk ekobrottsbekämpning i enlighet med de konkreta förslag till utveckling som EBM har identifierat och börjat genomföra. Viktiga inslag i den riktningen under år 2004 har varit omvärlds- och hotbildsstudier kriminalunderrättelseverksamheten som har börjat kartlägga kriminella nätverk rekryteringen av nya åklagare i en satsning mot grov och ofta internationell ekonomisk brottslighet och korruptionsbrottslighet i näringslivet den brottsförebyggande verksamheten som har genomfört flera strategiska projekt i samverkan med myndigheter och andra en utbyggd och förbättrad informationsverksamhet med en ny hemsida. EBM med ett nationellt och internationellt arbetsfält År 2004 har varit ett år med många omvärldskontakter. EBM har ett nationellt samordningsansvar för ekobrottsbekämpningen. En rad projekt har drivits under år 2004 med inbjudna eller samverkande myndigheter och organisationer för att öka kunskapen och sprida information om ekobrottsbekämpning och för att operativt ta tillvara samhällets samlade resurser i ekobrottsbekämpningen. Som exempel kan nämnas restaurangprojektet, ett brottsförebyggande och brottsutredande projekt med inriktning på restaurangbranschen svart arbetskraft, brottsutredningar i alla storstadslänen inom ramen för flera olika projekt rättsliga seminarier om kvalitet och enhetlighet i rättstillämpningen seminarium om ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser, ekorevisorer och administratörer från andra myndigheter Ekobrottsdagen, en konferens med aktuella ämnen inom ekobrottsområdet. EBM har fortsatt att utveckla det internationella samarbetet. Inom Norden har de goda kontakterna fortsatt med flera konferenser i aktuella frågor och genom utbytestjänstgöring med nordiska kollegor.

7 EBM har deltagit i arbetet inom FN:s straffrättsliga kommission bl.a. på korruptionsområdet, i det arbete som bedrivs inom Europarådets Group of States Against Corruption (GRECO) och i OECD:s arbetsgrupp mot korruption i internationella affärsförhållanden. EBM har också deltagit i rättsbiståndsprojekt för EU:s kandidatländer och tagit emot ett flertal utländska delegationer som besökt myndigheten i studie- och informationssyfte. Slutord År 2004 har varit de engagerade medarbetarnas år. Alla medarbetare i EBM, åklagare, poliser, ekorevisorer och administratörer, kan känna sig stolta över det arbete som har utförts under året. Vi kan se tillbaka på ett bra verksamhetsår där EBM har uppnått goda resultat samtidigt som utvecklingsarbetet har tagit tid och kraft. Att EBM under 2004 har visat en väsentligt högre kvalitet i verksamheten beror i första hand på insatserna från lojala, engagerade och skickliga medarbetare med en hög ambitionsnivå. Vid inledningen av år 2005 har vi lagt en god grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Vi kommer att ta fram en omvärlds- och hotbildsanalys och utifrån den planera den brottsbekämpande verksamheten kring tre huvudprocesser; brottsförebyggande arbete, ekonomisk mängdbrottslighet och projektärenden för bekämpning av allvarlig ekonomisk brottslighet. Vi kommer fortsätta att bygga upp specialistkompetensen mot den organiserade brottsligheten och mot korruption i näringslivet och vi kommer att fortsätta reformarbetet kring en strategisk ledning och styrning av verksamheten med ökade resurser till den operativa brottsbekämpningen. Med en ny ledningsstruktur, ökade resurser till den operativa verksamheten och med en strategisk planering utifrån kunskaper om brottsligheten är jag övertygad om att EBM kommer att stärka sin ställning i rättsväsendet som specialistmyndigheten mot ekobrott och utveckla en slagkraftig och effektiv ekobrottsbekämpning. Stockholm i februari 2005 Gudrun Antemar 2004 I SAMMANFATTNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD 5

8 Arbetet med åklagarledda arbetsgrupper där personal med olika kompetens ingår är en klar framgångsfaktor. Det leder till effektivitet och koncentration av kompetens. EMBM:S VERKSAMHET OCH ORGANISATION 6

9 EBM:s verksamhet och organisation Verksamhet Mål Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. EBM bekämpar ekobrott EBM är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Verksamheten är uppdelad på två verksamhetsgrenar: brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning utredning och lagföring Som samordnande myndighet på ekobrottsområdet följer och analyserar EBM utvecklingen och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten, tar initiativ till myndighetsgemensamma aktioner samt utarbetar förslag till författningsändringar som är inriktade på att underlätta och effektivisera ekobrottsbekämpningen. Vid EBM handläggs ärenden som hänför sig till Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län och Gotlands län avseende bl.a.: 11 kap. brottsbalken Skattebrottslagen Aktiebolagslagen Insiderstrafflagen Annan brottslighet som kan falla inom begreppet ekonomisk brottslighet, såsom trolöshet mot huvudman, penninghäleri och mutbrott, handläggs normalt inte vid EBM. Sådana och andra ärenden kan dock övertas av EBM efter framställan från Åklagarmyndigheten. Detta sker främst i ärenden som ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt och liknande. EBM kan också överta ärenden som rör kvalificerad ekonomisk brottslighet och som har nationell utbredning, internationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning. EBM har ett nationellt ansvar för ärenden som rör omfattande bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av EU-relaterade medel i Sverige. I de län där EBM inte ansvarar för ekobrottsbekämpningen har EBM tillsammans med Åklagarmyndigheten ett samordningsansvar för verksamheten som berör ekonomisk brottslighet. EBM utbildar ekoåklagare, ekorevisorer och ekopoliser vid samtliga åklagar- och polismyndigheter. Ett ekomål lagförs Under år 2004 kom anmälningar om misstänkta ekobrott in till EBM. Flest anmälningar kom från Skatteverket och från advokater som förvaltar konkurser. Anmälningar kom också från Finansinspektionen, Finanspolisen, Tullverket, revisorer, myndigheter som administrerar EU-bidrag och allmänheten. EBM:s kriminalunderrättelseverksamhet, spaningsverksamhet och internationella kontakter ledde också till upptäckta brott. När en anmälan kommer in till EBM beslutar en åklagare om förundersökning skall inledas eller inte. Förunder- EMBM:S VERKSAMHET OCH ORGANISATION 7 Rättsprocessen Brott begås Förundersökning inleds Beslut om åtal Påföljd Brott upptäcks/anmäls Förundersökning avslutas Dom/överklagande

10 EMBM:S VERKSAMHET OCH ORGANISATION 8 sökning skall inledas om det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Under förundersökningen skall utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om det finns tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal mot den misstänkte och målet beredas så att bevisningen kan förebringas i ett sammanhang vid huvudförhandlingen i domstol. Förundersökningen skall bedrivas på sådant sätt att ingen onödigt utsätts för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet. Under förundersökningen får förhör hållas med var och en som antas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Under vissa förutsättningar kan en person tvångsvis hämtas eller tas med till förhör, och det finns också en skyldighet för den enskilde att stanna kvar hos polisen för förhör. Vidare kan olika straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. häktning, beslag, husrannsakan och kroppsvisitation, komma till användning under en förundersökning. När förundersökningen har kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet skall han underrättas om misstanken i samband med förhör och upplysas om sin rätt att anlita försvarare. I EBM arbetar åklagare, poliser, ekorevisorer och administratörer tillsammans. Förundersökningarna genomförs i arbetsgrupper som sätts samman beroende på hur stora och komplicerade utredningarna är. Förundersökningen leds av åklagaren. Poliser, ekorevisorer och administrativ personal utför de utredningsåtgärder som åklagaren har beslutat t.ex. förhör med misstänkta personer och vittnen och söker efter skriftligt material som kan vara bevis om det misstänkta brottet. Vid behov genomför poliserna frihetsberövanden och husrannsakningar som åklagaren har beslutat om. Genom att alla sitter tillsammans i gemensamma lokaler kan olika åtgärder stämmas av fortlöpande. Det är en fördel jämfört med övriga rättsväsendet där åklagare och poliser arbetar i olika organisationer och i olika lokaler. Förundersökningen dokumenteras i ett protokoll som utgör underlag för åklagarens beslut i åtalsfrågan och förberedelser för rättegången. När åklagaren beslutar om åtal lämnar han in en stämningsansökan till tingsrätten. Efter huvudförhandling i tingsrätten meddelas dom. Om någon part vill överklaga domen skall detta göras inom tre veckor från domens datum. Alla anmälningar leder inte till åtal. Det kan finnas en rad förklaringar till att en anmäld person inte åtalas. Vid ekonomisk brottslighet kan det vara särskilt svårt att styrka om lagens krav på uppsåt och oaktsamhet är uppfyllda. Det kan också finnas skäl att inte inleda en förundersökning eller skäl att lägga ned den, trots att bevisläget är sådant att det i och för sig vore möjligt att driva utredningen vidare till ett åtalsbeslut. Detta kan inträffa då den misstänkte också begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet. Några mål under 2004 Under året lagfördes sammanlagt personer i EBM:s mål och 655 personer dömdes till fängelse. Den sammanlagda fängelsetiden uppgick till cirka 260 år, vilket är en ökning i förhållande till föregående år. EBM utreder och lagför både enklare mål där påföljden ofta stannar vid böter, villkorlig dom eller samhällstjänst och mål om grov och allvarlig och ofta internationell brottslighet där påföljderna blir långa fängelsestraff. Anmälningarna om mindre allvarlig brottslighet är flest till antalet men tar bara en liten del av EBM:s utredningsresurser. Det mesta av resurserna används till utredning och lagföring av svåra och komplicerade brottmisstankar. I dessa mål blir det allt vanligare med frihetsberövanden. Det ställer stora krav på utredningsresurser eftersom utredningen måste bedrivas mycket snabbt när någon är frihetsberövad. Exempel på ett mål där häktning förekommit är följande. En företagsledare ledde under tio år ett flertal bolag som sysslat med legotillverkning och personaluthyrning inom telekombranschen. Moms på totalt 17,7 miljoner kronor undanhölls i två av bolagen. Utredningen, som var omfattande, bedrevs mycket snabbt. Den 16 november gjordes tillslag och företagsledaren häktades. Huvudförhandlingen hölls i december. Företagsledaren dömdes av Stockholms tingsrätt för grova skattebrott till fyra års fängelse och näringsförbud i sex år. En kvinnlig redovisningskonsult dömdes för grovt penninghäleri till två år och sex månaders fängelse. Hon hade genom att ställa ett bankkonto till förfogande för insättning från det bolag där det begicks skattebrott, samt genom att köpa postväxlar och utländska kontanter för 13,5 miljoner kronor medverkat till att dölja att företagsledaren berikat sig genom skattebrottslighet. Ett annat mål gällde en företagsledare som undanhöll 59 miljoner kronor från beskattning i sina bolag. Skatteeffekten var cirka 25 miljoner kronor. Sedan Skatteverket gjort anmälan till EBM hämtades företagsledaren till förhör och husrannsakningar genomfördes. Han anhölls och häktades misstänkt för grova skattebrott. Utredningen visade att mannen använt sig av osanna fakturor och utländska bolag för att föra ut pengarna från Sverige. Bankkonton i bl. a. Luxemburg, Schweiz och Nederländska Antillerna användes. Genom de beslag som gjordes kunde man följa mannens affärer och transaktioner mellan olika bankkonton runt om i världen. Utländska myndigheter bidrog också med rättslig hjälp. Fyra månader efter anmälan meddelades domen.

11 Företagsledaren fick fyra års fängelse för grova skattebrott. Under året har en del åtal i det s.k. restaurangprojektet i Stockholms län prövats av domstolarna. Ett av dem avsåg en restaurangägare i Stockholm som i sin verksamhet använt sig av en manipulerad kassaapparat och på så sätt undanhållit två miljoner kronor i intäkter. Anmärkningsvärt i det här fallet var att kassaapparaten varit manipulerad redan när den köptes från generalagenten. Gärningsmannen åtalades och dömdes vid tingsrätten för skattebrott till fängelse i åtta månader och meddelades näringsförbud under fem år. En syster, som varit formell företrädare för restaurangen, dömdes också i målet för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och dagsböter. Ett område som EBM särskilt prioriterar är brott mot insiderstrafflagen. Ett av de mål som prövats i domstol gällde en person som hade gjort en mycket stor realisationsvinst på en aktieaffär och därför ville skapa förluster för att kvitta dem mot vinsten. Detta gjorde han genom att göra aktieaffärer mellan sina två aktiedepåer i Sverige och Luxemburg. Genom dessa transaktioner lyckades han driva upp kursen till en för aktien onormal nivå. Han åtalades för otillbörlig kurspåverkan, men friades av tingsrätten, som ansåg att han inte haft direkt uppsåt att påverka kursen. Sedan domen överklagats, fann hovrätten att gärningsmannen haft ett direkt uppsåt att påverka kursen genom att genomföra transaktionerna, eftersom dessa var skenaffärer utan affärsmässigt syfte. Han dömdes därför i hovrätten för otillbörlig kurspåverkan till villkorlig dom och dagsböter. EBM utreder också mindre komplicerad ekonomisk brottslighet som förekommer i stor utsträckning och som har förhållandevis låga straffvärden. Bokföringsbrott är det absolut vanligaste brottet i denna kategori. Strafföreläggande är ett effektivt sätt att lagföra denna ekonomiska mängdbrottslighet. Antalet strafförelägganden ökar också inom myndigheten. Exempel på ett strafföreläggande som utfärdats under året avsåg en företrädare för en enskild firma som drev en bokföringspliktig verksamhet under knappt två år utan att ha någon bokföring. Detta upptäcktes av konkursförvaltaren när bolaget gått i konkurs. Bristen i boet var cirka kronor och mer än hälften av skulderna utgjordes av obetalda skatter och avgifter. Efter förundersökning utfärdade åklagare ett strafföreläggande för bokföringsbrott med påföljden villkorlig dom och 80 dagsböter. Föreläggandet godkändes av näringsidkaren. EBM utvecklar hela tiden sina rutiner för att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet. I ett projekt har information från Bolagsverket använts för att så tidigt som möjligt upptäcka ekonomisk brottslighet. Projektet gällde bolag som inte lämnat någon årsredovisning eller lämnat den för sent. Inom ramen för projektet väcktes ett antal åtal för bokföringsbrott. Ett av åtalen avsåg ett aktiebolag som under två år upprättat årsredovisningar för sent. Hovrätten ogillade åtalet och ansåg att rörelsens ekonomiska resultat och ställning i huvudsak kunde bedömas med ledning av den löpande bokföringen. Domen överklagades till Högsta domstolen, som konstaterade att en rörelses ekonomiska resultat och ställning i ett aktiebolag inte i huvudsak kan bedömas utan årsredovisningen. Av hänsyn till de olika intressenter som är beroende av årsredovisningen måste det enligt Högsta domstolen krävas att den upprättas inom den föreskrivna tiden. Trots att rörelsen hade en relativt blygsam omfattning fann Högsta domstolen att bokföringsbrottet inte kunde bedömas som ringa och bestämde påföljden till villkorlig dom och dagsböter. På kort sikt kan domen förväntas leda till en ökning av antalet anmälningar från revisorer, vilket kommer att medföra en ökad belastning på de brottsutredande myndigheterna. På längre sikt kan domen få en brottsförebyggande effekt, framför allt genom att kravet på att årsredovisningen upprättas i tid också innebär att den löpande bokföringen inte får släpa efter och i övrigt måste skötas på ett korrekt sätt. EBM har under året haft en tydlig inriktning mot att förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet, som karaktäriseras som svårutredd och resurskrävande I SAMMANFATTNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD 9

12 2004 I SAMMANFATTNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD En av EBM:s viktigaste uppgifter är att följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och lämna synpunkter på hur lagstiftningen bör utformas. 10 Organisation EBM är en myndighet under regeringen och leds av en generaldirektör som i åklagarfrågor har ställning som överåklagare. Generaldirektören har till sitt förfogande en stab som bl.a. svarar för nationella stabsuppgifter. Ekobrottskansliet är en enhet vid Rikskriminalpolisen som ställer poliser till EBM:s förfogande och leder polisverksamhet som faller inom EBM:s ansvarsområde. På EBM arbetar ca 400 personer. Myndighetens operativa verksamhet bedrivs vid tre avdelningar, Östra, Västra och Södra, som var och en leds av en avdelningschef. EBM verkar huvudsakligen inom storstadsområdena. EBM:s stab och Östra avdelningen ligger i Stockholm. Östra avdelningen har en utredningsenhet i Visby. Västra avdelningen i Göteborg har utredningsenheter i Borås, Halmstad och Skövde. Södra avdelningen i Malmö har utredningsenheter i Kristianstad och Karlskrona. Avdelningarna är indelade i sammanlagt tolv åklagarkammare. Vid respektive avdelning finns dessutom en specialenhet Organisationsschema STABEN ÖSTRA AVDELNINGEN GENERALDIREKTÖR VÄSTRA AVDELNINGEN POLISCHEF SÖDRA AVDELNINGEN

13 som bl.a. arbetar med kriminalunderrättelseverksamhet, spaning samt säkring och analys av beslag i IT-miljö. Vid varje åklagarkammare inom EBM finns medarbetare under ledning av en chefsåklagare. Åklagare, poliser, ekorevisorer och administratörer arbetar i arbetsgrupper med myndighetens operativa uppgifter att upptäcka och förhindra brott samt att utreda brott och lagföra brottslingar. Detta utgör ett unikt sätt att arbeta inom rättsväsendet och spelar en avgörande roll för att kunna nå bra resultat, speciellt vid komplicerade ekobrottsutredningar. Genom att utveckla förmågan till nära samverkan mellan de olika yrkeskategorier som ingår i varje utredningsgrupp kan gruppens samlade kompetens användas på ett effektivt sätt i utredningsarbetet under hela förfarandet, från anmälan till lagakraftvunnen dom. Skatteverkets skattebrottsenheter biträder EBM i utredningar som gäller främst skattebrott och bokföringsbrott. Samtliga förundersökningar som bedrivs vid skattebrottsenheterna leds av åklagare. Enheterna utgör ett viktigt resurstillskott i den utredande verksamheten. EBM har också ett samarbete med Tullverket vad gäller förundersökning och lagföring av tullbrott. Skövde VÄSTRA Borås Göteborg Halmstad Kristianstad Karlskrona Malmö SÖDRA STABEN Stockholm ÖSTRA Visby EMBM:S VERKSAMHET OCH ORGANISATION 11

14 RESULTATREDOVISNING 12 Arbetet med EBM:s framtidsfrågor har bedrivits i fem arbetsgrupper med deltagare från samtliga yrkeskategorier. Det har gällt frågor om inriktning och prioriteringar, underrättelseverksamhet, brottsförebyggande arbete m.m. Utvecklingsarbetet har bedrivits i ett högt tempo och med stort engagemang bland medarbetarna. Resultatredovisning Strategisk ledning och samordning Mål Risken för att brott begås skall minska. Strategiska åtgärder Nya strategier mot ekobrottsligheten Antalet brott som anmäls till EBM ökar stadigt. Under den senaste femårsperioden har ärendeinflödet ökat med 70 procent. Allt tyder på att ökningen kommer att fortsätta och att EBM kommer att ställas inför allt större krav. De etablerade kontrollsystemens insatser och resurser växer. Den grova och organiserade brottsligheten har allt oftare inslag av ekonomisk brottslighet. Samhällsutvecklingen med ökande internationalisering och teknikutveckling ger utrymme för en allt mer sofistikerad brottslighet på ekobrottsområdet. Brottsutvecklingen kräver nya strategier. I maj inleddes ett brett upplagt utvecklingsarbete som tar sikte på att utveckla EBM till en mer slagkraftig organisation för ekobrottsbekämpning. Utvecklingsarbetet gäller myndighetens ledning, styrning, prioriteringar, organisation och arbetsformer. Syftet är att inrikta EBM:s nuvarande och förväntade resurser mot att förhindra och förebygga allvarlig ekonomisk brottslighet och mot en rättssäker, hög och snabb lagföring av den ekonomiska mängdbrottsligheten.

15 I oktober överlämnades rapporten Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet - EBM från experiment till långsiktighet till regeringen. I rapporten läggs ett antal konkreta förslag fram som skapar goda förutsättningar för EBM att arbeta långsiktigt och brottsförebyggande. Det sker genom att EBM i framtiden grundar sin planering på en omvärlds- och hotbildsanalys i förening med en avancerad kriminalunderrättelseverksamhet. Kunskapen om den ekonomiska brottsligheten och dess drivkrafter blir vägledande för myndighetens resursfördelning, kompetensutveckling och arbetsmetoder. Verksamheten inriktas mot allvarlig ekonomisk brottslighet som innebär ett hot mot de ekonomiska systemen och mot en väsentligt snabbare hantering av den ekonomiska mängdbrottsligheten. Under år 2004 har inriktningen mot en strategisk ekobrottsbekämpning utifrån kunskap om brottsligheten påbörjats. Viktiga inslag har varit: omvärlds- och hotbildsstudier, kriminalunderrättelseverksamhetens kartläggning av kriminella nätverk, rekrytering av nya åklagare för en satsning mot grov och ofta internationell ekonomisk brottslighet samt korruptionsbrottslighet i näringslivet, strategiska brottsförebyggande projekt i samverkan med andra myndigheter samt en utbyggd och förbättrad informationsverksamhet med en ny hemsida. Omvärlds- och hotbildsanalys Under året har arbetet med omvärlds- och hotbildsanalys påbörjats på skilda områden. En hotbildsanalys har tagits fram inom ramen för arbetet med den rapport om den ekonomiska brottsligheten som EBM, efter beredning i Ekorådet, överlämnade till regeringen i maj Rapporten avser de senaste tre åren och innehåller bl.a. en redogörelse för hur brottsligheten har förändrats och vilka åtgärder som vidtagits inom ramen för myndigheternas samverkan. I rapporten lämnas också förslag till inriktning och myndighetssamverkan under de kommande tre åren. I rapporten beskrivs flera utvecklingstendenser inom den ekonomiska brottligheten och det konstateras bl.a. att det fortsatta arbetet med hotbildsanalyser är en viktig framtidsuppgift. De områden som närmast är aktuella för en fördjupad hotbildsanalys är s.k. svart arbete, mervärdesskattebedrägerier och ekobrottslighetens servicefunktioner. En hotbildsanalys avseende effekter av EU-utvidgningen har tagits fram, också den inom ramen för Ekorådets arbete. Analysen har i ett första skede begränsats till vissa EU-länder och beskriver vilka områden som kan behöva analyseras vidare. EBM:s kriminalunderrättelseverksamhet har påbörjat en kartläggning av kriminella nätverk med anknytning till ekonomisk brottslighet. Under sommaren och hösten genomfördes en brett upplagd studie som syftade till att kartlägga EBM:s och samhällets samlade resurser för ekobrottsbekämpning i ett femårsperspektiv. EBM har genom dessa analyser fått en värdefull kunskap om både ekobrottslighetens strukturer och om förutsättningarna för samhällets samlade insatser mot ekobrottsbekämpningen på lång sikt. Metoder för uppföljning och utvärdering Resultatuppföljning Inom EBM används modellen Balanserat styrkort för att formulera och balansera mål och styrtal och planera aktiviteter. Styrkortet ger en helhetsbild och hjälper ledningen att se verksamheten ur olika perspektiv. Det skapar en tydlig länk mellan operativa prioriteringar och myndighetens uppdrag samt fokusering på vad som viktigt. Stor vikt läggs på uppföljningsarbetet. Handläggningen av brottmålsärenden följs upp månadsvis på kammar-, avdelnings- och myndighetsnivå. Brådis, åklagarväsendets diarieföringssystem för ärendehantering, ligger till grund för resultatinformationen. Uppföljningen fokuserar på balansutveckling, lagföring och genomströmningstider. Uppföljningen blir ett underlag för bedömning av verksamheten och beslut om förändringar. I metoden ingår att tre gånger per år genomföra resultatdialoger med avdelningarna med fokus på budget, verksamhetsplan och ärendeuppföljning, problem och avvikelser samt åtgärder som bör vidtas. Resultatdialogerna föregås av skriftliga rapporter från avdelningarna med en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats. Erfarenheterna från resultatdialogerna är genomgående positiva. De ger tid för dialog, analys och eftertanke och innebär en integrerad budget- och resultatuppföljning. Resultatuppföljningen är föremål för ständig utveckling. Processanalys och översyn av ekonomistyrningen Ekonomistyrningsverket har under året genomfört två uppdrag för EBM. Det ena uppdraget avsåg kartläggning och utvärdering av EBM:s ekonomistyrningsmodell och tilllämpningen av den. Det andra uppdraget avsåg en kartläggning av hanteringen av brottmålsärenden som en grund för RESULTATREDOVISNING 13

16 RESULTATREDOVISNING effektivisering och målstyrning av processen. ESV lämnar i två rapporter med förslag till hur EBM bör gå vidare. Common Assessment Framework (CAF) Under sommaren genomförde EBM en faktabaserad och systematisk genomgång av myndigheten enligt CAF. CAF är en självutvärderingsmodell som ger en struktur för analys och en metod för självutvärdering av offentliga verksamheter. CAF bygger ett antal grundläggande och allmängiltiga värderingar som kännetecknar framgångsrika organisationer. Kvalitetsbegreppet är centralt i utvärdering av organisationer. Kvalitetsbegreppet brukar i dessa sammanhang likställas med kundorienterad verksamhetsutveckling. Utvärderingen har inriktats mot hur de grundläggande värderingar och arbetssätt som kännetecknar kvalitet, i meningen kundorienterad verksamhetsutveckling, genomsyrar verksamheten och mot EBM:s verktyg för att åstadkomma detta. Rättslig uppföljning och utvärdering EBM granskar samtliga domar som meddelats på ekobrottsområdet. Detsamma gäller för de strafförelägganden som utfärdas inom myndigheten. Gjorda iakttagelser används bl.a. som underlag för myndighetens rättsutvecklings- och tillsynsplan. Samtliga större utredningar utvärderas av den grupp som arbetat med utredningen. De ogillade åtalen ägnas särskild uppmärksamhet och blir föremål för analys. Erfarenheterna från utvärderingarna och analysen läggs in i EkoBanken som är tillgänglig för alla medarbetare. Detta arbete sker på lång sikt och kräver att delvis nya rutiner utvecklas. Under hösten har ca 250 hovrättsdomar som meddelats från 2002 till oktober 2004 sammanställts och analyserats. Syftet med analysen har inte varit att ge en heltäckande bild av praxis på ekobrottsområdet utan i stället att försöka ge en beskrivning av vilka bedömningar hovrätterna gör i dessa mål och vilka faktorer som påverkar straffmätning och påföljd vid olika ekonomiska brott. Sammanställningen kommer fortlöpande att kompletteras med nya domar. Den utgör ett viktigt instrument för EBM:s arbete med rättsutveckling mot en enhetlig praxis. Kunskaps- och kompetenscentrum Vid EBM finns en stor samlad kompetens på ekobrottsområdet. För att bibehålla och utveckla denna kompetens har myndigheten skapat ett omfattande utbud med kurser. Utbildningen är den enda i landet för utredning och lagföring av ekobrott och är utformad i syfte att ge respektive yrkesgrupp avancerad kompetens för sin uppgift. Ett antal 14 EBM har infört ett antal rutiner för att förbättra kvaliteten på utredningarna. Större utredningar utvärderas av arbetsgruppen gemensamt. I vissa större komplicerade och omfattande mål arbetar två åklagare parallellt.

17 kurser är yrkesgemensamma för att öka förutsättningarna för samverkan mellan yrkeskategorierna. Utbildningarna vänder sig både till EBM:s personal och till dem med motsvarande arbetsuppgifter i andra organisationer. Under året har 321 personer utbildats i EBM:s regi, varav 64 från myndigheter utanför EBM. Intresset för utbildningen är stort och omfattningen av utbildningen begränsas i första hand av EBM:s resurser. Den kompetens som finns vid EBM efterfrågas också vid utbildningar som ges av andra myndigheter, bl.a. Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Polishögskolan och revisorsorganisationerna FAR och SRS. Medarbetare från EBM har deltagit som lärare vid kurser som givits av dessa myndigheter och organisationer. EBM har under året hållit ett antal rättsliga seminarier. Ett viktigt syfte med seminarierna har varit att få en enhetlig rättstillämpning. Ett annat syfte har varit att höja kompetensen hos EBM:s medarbetare och att möjliggöra utbyte av erfarenheter. Ett seminarium avsåg vårdslös skatteuppgift och ett annat gällde penninghäleri. Ytterligare ett seminarium avsåg de samlade erfarenheterna av utredningar om svart arbetskraft. Även ekoåklagare utanför EBM har deltagit vid seminarierna. Samordning av ekobrottsbekämpningen Ekorådet och dess arbetsgrupp Enligt förordningen om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet är Ekorådet ett samverkansorgan på central nivå mot ekonomisk brottslighet. I rådet ingår Åklagarmyndigheten, EBM, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen och Bolagsverket. Ekorådet skall bl.a. följa utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten i samhället och tidigt uppmärksamma nya inslag i den ekonomiska brottsligheten. EBM fullgör Ekorådets kanslifunktion. Arbetsinsatsen för kanslifunktionen till och medverkan i Ekorådet och dess arbetsgrupp uppgår till ca 40 arbetsdagar eller ca två personmånader räknat på sammanträdestid, inläsning av arbetsmaterial inför och dokumentation av genomförda sammanträden, varav hälften utgör ren sammanträdestid. Rapporten till regeringen om den ekonomiska brottsligheten bedöms har krävt resursinsatser motsvarande ca två årsarbetskrafter under perioden Den myndighetsgemensamma aktion avseende undersökningar av viss handel inom livsmedelsområdet som på Ekorådets initiativ startade under 2003 pågår fortfarande och förväntas kunna utvärderas i början på Den övergripande samordningen av livsmedelsprojektet och medverkan i hotbildsanalysen har krävt insatser motsvarande en halv årsarbetskraft under Nationell samordning Seminarium för ekoåklagare och ekobrottsutredare utanför EBM I de län där EBM inte har ansvaret för åklagarverksamheten har myndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten ett samordningsansvar för verksamhet som rör ekonomisk brottslighet. Den 24 och 25 november arrangerade EBM en två dagars konferens i Uppsala för åklagare, poliser och andra anställda som arbetar med ekomål i andra myndigheter än EBM. Ett femtontal åklagare och 120 anställda vid ekorotlarna deltog. Syftet med konferensen var att utbyta erfarenheter och överföra kunskaper. Under de två dagarna diskuterades både hanteringen av svåra ekobrottsutredningar och rutiner för handläggning av enklare ärenden. Även utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor diskuterades. Ekobrottsdagen I december arrangerade EBM Ekobrottsdagen tillsammans med Institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer (VJS), med ett varierat program med seminarier kring rättsliga frågor om ekonomisk brottslighet. Huvudteman under dagen var kunskapsbaserad ekobrottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Seminariet lockade närmare 300 deltagare, som åklagare, poliser, skattebrottsutredare, revisorer, domare, advokater och andra som arbetar med ekobrottsfrågor. Lokala aktiviteter EBM:s samordningsansvar för åklagarverksamheten som rör ekonomisk brottslighet utanför EBM är fördelat mellan Östra och Södra avdelningarna med undantag för mer övergripande frågor som fullgörs av myndighetens stab. Inom avdelningarna har en särskild organisation skapats för samverkansfrågor. I respektive län finns ett regionalt samverkansorgan med motsvarande uppgifter som Ekorådet har på central nivå. EBM:s avdelningar ingår i och svarar inom sina respektive län för samverkansorganets kanslifunktioner. De regionala samverkansorganen har varit en viktig plattform för arbetet med rapporten till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. EBM:s avdelningar har även deltagit i regionala hotbildsanalyser inom de regionala samverkansorganens ram, motsvarande de som EBM och Ekorådet genomför på riksnivå. Samverkan mot ekonomisk brottslighet Rikspolisstyrelsen och länspolismyndigheterna Samverkan med Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna har utvecklats ytterligare dels genom gemensamma operati- RESULTATREDOVISNING 15

18 RESULTATREDOVISNING 16 va insatser, dels genom utökade insatser inom det strategiska arbetet. Poliser från EBM:s specialenheter deltar regelbundet i samverkansmöten med Rikskriminalens och polismyndigheternas kriminalunderrättelseenheter. Den ökade satsningen på kriminalunderrättelseverksamheten har även inneburit att förutsättningarna för det myndighetsgemensamma samarbetsprojektet Organiserad brottslighet i Sverige (OBiS) förbättrats. EBM har under året bidragit i större omfattning med uppgifter till projektet genom myndighetens kriminalunderrättelsetjänst. Ett tiotal poliser har under året haft kortare anställningar upp till sex månader vid Ekobrottskansliet genom ett samarbete med polismyndigheterna. Dessa anställningar har utöver viss kompetensöverföring också givit bättre förutsättningar för operativt samarbete. Det kan underlätta framtida rekrytering av poliser till Ekobrottskansliet genom att kunskapen om EBM ökat inom Polisen. Samverkan med polismyndigheterna är omfattande även på utbildningsområdet. Poliserna inom EBM får sin vidareutbildning i vapenhantering, självskydd m.m. av polismyndigheter i de län där EBM bedriver verksamhet. Sammantaget är både det operativa samarbetet och den strategiska samverkan med Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna god. Skattebrottsenheterna Samarbete med skattebrottsenheterna sker framför allt regionalt och lokalt i operativa frågor. Det finns också en samverkan i övergripande frågor i den centrala samrådsgruppen för skattebrottsenheterna. EBM är sammankallande i gruppen som verkat sedan EBM:s och skattebrottsenheternas tillkomst I gruppen ingår också företrädare för Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket. Under året har gruppen sammanträtt fem gånger. Samrådsgruppen har besökt Örebro och där sammanträffat med företrädare för skattebrottsenheterna och Skatteverket i övrigt, berörda polismyndigheter samt åklagarkamrarna i Örebro och Värmlands län. Inom ramen för samrådsgruppens arbete har det utvecklats ett system för kvalitetsuppföljning av skattebrotts- utredarnas förundersökningar. Systemet har införts i hela landet under året. Det innebär att åklagarna i digital form utvärderar alla förundersökningar som genomförts av skattebrottsutredarna. Kronofogdemyndigheterna och Tullverket Samverkan med kronofogdemyndigheterna och Tullverket sker främst i operativa ärenden och utvecklas ständigt. Utöver samverkan i enskilda ärenden sker en samverkan på central nivå. Företrädare för kronofogdemyndigheterna och Tullverket medverkar i den särskilda arbetsgrupp som svarar för beredningen av ärendena i Ekorådet, liksom i det s.k. Blodhunds-projektet som har som mål att utveckla myndigheternas samlade kompetens när det gäller att spåra och återföra utbyte av brott. Finansinspektionen Ett nära samarbete har inletts med Finansinspektionen i syfte att effektivisera utredningarna kring misstänkta brott mot insiderstrafflagen och andra brott som begås på finansmarknaden. Brottsanmälningar från Finansinspektionen ges in till Östra avdelningen. Finansinspektionen biträder EBM i brottsutredningarna och bistår även i övrigt med information om handelsmönster hos marknadens aktörer och med kunskap om hur handeln på värdepappersmarknaden fungerar. Vid en gemensam konferens i november gjordes en grundlig genomgång avseende övervakningen av marknadsplatserna, Finansinspektionens verksamhet och EBM:s brottsutredande verksamhet. Tillfälle gavs också att diskutera gemensamma problem och kommande förändringar i lagstiftningen. Domstolarna Avdelningarna har fortlöpande kontakt med berörda tingsrätter. I mål av större omfattning kontaktas domstolarna i ett tidigt skede för att planera in huvudförhandlingen samt lösa tekniska och andra praktiska frågor. På Västra avdelningen har samtliga rådmän vid Göteborgs tingsrätt som har ekomål bjudits in till EBM. På Södra avdelningen förekommer regelbundna lagmanskonferenser där bl.a. Skattebrott Skattebrott handlar om att någon avsiktligt lämnar oriktig uppgift till en myndighet eller låter bli att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift om det innebär fara för att för lite skatt betalas. Brotten upptäcks vanligtvis i samband med Skatteverkets revisioner. Drygt 40 procent av brottsutredningarna vid EBM berör olika former av skattebrott. Utredare vid Skatteverkets skattebrottsenheter biträder EBM i en del förundersökningar som rör skattebrott.

19 EBM fortsätter att utveckla de internationella kontakterna på ekobrottsområdet, och har bl.a. deltagit inom FN:s straffrättsliga kommission på korruptionsområdet (GRECO) och i OECD:s arbetsgrupp mot korruption samt i rättsbiståndsprojekt för EU:s kandidatländer. Det finns internationellt ett stort intresse för EBM:s unika konstruktion för ekobrottsbekämpning. Ett flertal utländska delegationer har under året besökt myndigheten. avdelningschefen deltar. Även i övrigt är samarbetet med tingsrätterna gott. Brottsförebyggande rådet Under året har samarbetet med Brottsförebyggande rådet fördjupats. Ett arbete i Brottsförebyggande rådets regi som involverat EBM har varit översynen av den officiella kriminalstatistiken avseende ekonomiska brott. Arbete har också påbörjats för att öka de lokala brottsförebyggande rådens kunskaper om brottsförebyggande aspekter avseende ekonomiska brott. Konkursförvaltarna EBM, Åklagarmyndigheten, tillsynsmyndigheterna i konkurser (kronofogdemyndigheterna), andra myndigheter samt konkursförvaltare samarbetar i det s.k. Rubicon-projektet. Syftet med samarbetet är att effektivisera brottsutredningar i konkurs och fördjupa samarbetet mellan konkursförvaltare, revisorer och berörda myndigheter. EBM har under året arrangerat ett möte för landets Rubiconsamordnare och tagit fram ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet. Revisorsorganisationerna Samrådsgruppen mellan EBM och revisorernas branschorganisationer FAR och SRS angående revisorernas anmälningsskyldighet enlig aktiebolagslagen har fortsatt under året. EBM:s arbete i samrådsgruppen har till stor del inriktats på att informera om hur revisorerna med enkla revisionsåtgärder kan verka för att förebygga oaktsamma ekobrott och om hur revisorernas anmälningsplikt bör tillämpas i praktiken. En promemoria med flera praktiska exempel har tryckts upp i 5000 exemplar och distribuerats till landets alla revisorer. Internationellt operativt samarbete Det internationella inslaget i ekobrottsutredningarna ökar. Detta visar sig bl.a. i ökat utnyttjande av möjligheterna till rättslig hjälp i brottmål. Antalet inkomna rättshjälpsärenden uppgick under 2004 till 39 jämfört med 36 ärenden under Ansökningarna avser ofta framställningar om uppgifter från banker avseende bl.a. kontohavare och genomförda transaktioner. Andra åtgärder som är vanligt förekommande är förhör med personer som t.ex. innehar ledande positioner i företag med vilka affärstransaktioner genomförts. Rättsbistånd EU finansierar rättsbiståndsprojekt för kandidatländer till EU som genomförs i samarbete mellan kandidatländerna och medlemsländernas myndigheter. Syftet med dessa program är att stödja kandidatländernas anpassning till kraven för medlemskap i EU. Ett rättsbiståndsprojekt i Lettland RESULTATREDOVISNING 17

20 EU-bedrägerier Antalet svenska fall av fusk med EU-bidrag ökar. Sverige har tilldelats totalt 21 miljarder kronor i EU-stöd under 2000 till Pengarna hämtas bland annat från EUs strukturfonder och Jordbruksfondens garantisektion. Dessa fonder syftar bland annat till att stödja lantbrukare och eftersatta områden. Under 2004 tog EBM emot 35 anmälningar om EU-bedrägerier jämfört med 26 anmälningar 2003 och åtta anmälningar De som upptäcker och anmäler misstankar om sådana bidragsfusk kan vara länsstyrelserna, Jordbruksverket, Fiskeriverket eller EU-kommissionen i Bryssel. EBM tar också initiativ till egna utredningar. EBM:s Östra avdelning utreder landets EU-bedrägerier. Där finns en särskild enhet med specialutbildad personal som utreder samtliga brottsanmälningar. RESULTATREDOVISNING 18 rörande bekämpning av organiserad brottslighet har avslutats under året. EBM har i projektet genomfört seminarier och aktiviteter om ekobrotts- och korruptionsbekämpning. EBM har under året även planerat och genomfört ett projekt i Litauen, finansierat av Sida, om hur man upptäcker, utreder och åtalar korruptionsrelaterad ekonomisk brottslighet. Internationella kontakter EBM har deltagit i den årliga Nordiska Ekokonferensen som arrangerades av Island. Inom ramen för det nordiska samarbetet har utbytestjänstgöring skett med tjänstemän från finska och danska polisenheter samt med Ökokrim i Norge. Syftet med detta utbyte har främst varit att förkorta samarbetsvägarna i operativa ärenden, men också att i övrigt utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det finns internationellt ett stort intresse för EBM:s unika konstruktion och hur EBM bedriver ekobrottsbekämpning. EBM har i informations- och utbildningssyfte besökts av delegationer från Makedonien, Malaysia, Japan, Finland, Kina, USA, Litauen och Norge. EBM har deltagit i FN:s straffrättsliga kommission samt i arbetet inom Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Vidare har myndigheten deltagit i arbetet inom Europarådets Group of States against Corruption (GRECO) och i OECD:s arbetsgrupp mot korruption i internationella affärsförhållanden. EBM har också deltagit i ett antal seminarier i samband med inrättandet av Transparency Internationals Chapter i Sverige samt biträtt Justitiedepartementet vid GRECO:s utvärdering av Sverige. Dessutom har myndigheten ställt en expert till förfogande i samband med ett av Europarådet arrangerat seminarium om korruptionsbekämpning i Armenien. Myndigheten har också haft Sidas uppdrag att kvalitetssäkra rättsbiståndsprojektet Programme of Action against Corruption and Organised Crime in South Eastern Europe Implementation of Anti-Corruption Plans (PACO Impact), som finansierats av Sida och genomförts av Europarådet. EBM har också deltagit i ett seminarium om korruption och offentlig upphandling i Polen som arrangerats inom ramen för Östersjösamarbetet. EBM har stått värd för ett förberedande möte i Stockholm med deltagare från UNAFEI, FN och USA:s justitiedepartement inför ett seminarium om ekonomisk brottslighet vid FN:s straffrättsliga kongress i Thailand Ökad internationell kompetens Den erfarenhet och kompetens som det internationella arbetet ger vidarebefordras till medarbetarna på olika sätt, bl.a. genom EBM:s utbildningsverksamhet. På samma sätt används den operativa erfarenheten hos åklagare, poliser och ekorevisorer i det internationella arbetet genom att de i ökad utsträckning deltar i internationella möten, seminarier och rättsbiståndsinsatser. Totalt har två årsarbetskrafter avsatts till det övergripande internationella samarbetet, varav omkring en årsarbetskraft till rättsbiståndsverksamhet. EBM har ersatts för utgifter i samband med rättsbistånd som således inte inneburit några kostnader för EBM. EU-bedrägerier EBM ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i landet. Vid EBM finns ett EU-bedrägeriråd som skall främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU-relaterade medel, följa utvecklingen av bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel samt föreslå eller initiera åtgärder för att motverka sådana förfaranden, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan berörda myndigheter samt analysera och utvärdera insatserna på området.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet 1 2 Vårt uppdrag Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2005 Ekobrottsmyndigheten Grafisk form och produktion: Ord&Form AB Foto: Ester Sorri, David Lundberg, Hans Öhlander, Johan Glase, Eva-Lisa Lennstrand, Ola Högberg Tryck: Sandvikens Tryckeri,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå

Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1 Ekobrottsmyndighetens samverkan på strategisk och operativ nivå 1. Inledning Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av ekobrottsbekämpningen i landet. Myndighetens specialistkompetens ska kunna

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2003 I EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Björn Larsson Rosvall, Bilduppdraget (sid 25), The Image Bank (sid 30) och Ola Högberg

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2008 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 3 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Brottsförebyggande

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation

Innehåll. 2 Förord. 6 År 2007 i sammanfattning. 9 Verksamhet och organisation Årsredovisning 2007 7 6 X X X X I N N E H Å L L Innehåll 2 Förord 6 År 2007 i sammanfattning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet 9 Verksamhet

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Årsredovisning 2009 Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. INNEHÅLL 1 Innehåll 2 Förord 5 Verksamhet och organisation 7 Brottsförebyggande

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning

Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Visioner och strategier för ekobrottsbekämpning Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndighetens vision är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Visionen

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet

Yttrande Datum. EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson / Regeringskansliet Justitiedepartementet EKOBROTTSMYNDIGHETEN Rättsenheten Chefsjurist Roland Andersson Yttrande Datum 2004-02-27 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr (åberopas vid korresp) 900 2003/0373 Er referens

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär

Ordbok. Bokföring. Bokföringsbrott innebär Ordbok Bokföring Alla som har ett företag måste varje dag bokföra allt som köps och sälj i företaget. Kvitton ska sparas och skrivas in i en kassabok eller registreras i ett datorprogram. Den som har restaurang,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 373 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKM:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006.

Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Rapport över den ekonomiska brottsligheten i Dalarnas- och Gävleborgs län under 2004 2006. Inledning Under år 2004 togs beslut om att Dalarnas och Gävleborgs samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Datum Sida YTTRANDE 2016-04-13 1 (5) Ert dnr Fi2016/00114/BAEU Dnr EBM A-2016/0029 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391

24 Brottsanmälan. 24.1 Allmänt. 24.2 Anmälan om misstänkt skattebrott. Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24 Brottsanmälan Brottsanmälan, Avsnitt 24 391 24.1 Allmänt I detta avsnitt behandlas SKV:s skyldighet att anmäla misstänkt skattebrott enligt Skattebrottslagen (1971:69), SkBrL. I Handledning i skatterevision,

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EBM ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Stock Image (omslag),

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Åklagare ett yrke för dig?

Åklagare ett yrke för dig? Åklagare ett yrke för dig? ÅKLAGARVÄSENDET I FRONTLINJEN Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndighetens handlingsplan för jämställdhetsintegrering s handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2018 Handlingsplan EBM A-2016/0597 Oktober 2016 1 (10) 1. Om (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet. Inom myndigheten

Läs mer

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor

Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket straffrättsliga och utlänningsrättsliga frågor Vice riksåklagare Kerstin Skarp, Sverige 1 Inledning Såsom frågeställningen är utformad

Läs mer

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013.

Kommittédirektiv. En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden. Dir. 2013:12. Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Kommittédirektiv En översyn av statens utgifter för vissa rättsliga biträden Dir. 2013:12 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska göra en samlad översyn

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Budgetunderlag 2010-2012

Budgetunderlag 2010-2012 Budgetunderlag 2010-2012 EBM A-2008/0094 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2010-2012 Sammanfattning och yrkande Inledning Ekobrottsmyndigheten har ett vitt uppdrag och en central funktion i kampen mot

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Personer lagförda för brott år 2000

Personer lagförda för brott år 2000 Personer lagförda för brott år 2000 Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2000 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2001:4 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 2001-02-25 Dnr 120-182- FÖRORD Som ett led i uppföljningen av sluten ungdomsvård har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer