MED VÄSBYBORNA I FOKUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED VÄSBYBORNA I FOKUS"

Transkript

1 MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige

2 2 Med väsbyborna i fokus

3 INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar för människor och för samhället att utvecklas. En politik som omsätter ambitioner och goda idéer till handling för att leverera bra service till Väsbyborna. Ordning och reda i kommunens ekonomi skapar förutsättningar för en utvecklad välfärd, företagande och tillväxt. Vi vill att människor ska vara trygga i Väsby och känna att välfärden står på en stabil grund. Kommunens verksamhet och utveckling behöver präglas av hållbarhet ur tre aspekter: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Skolan är alltjämt vår viktigaste prioritering. Allians för Väsby är en aktiv del i det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby, en satsning som initierades av oss under den förra mandatperioden. I avvägningen mellan skolan och andra verksamheter sätts skolan alltid främst. Vi tvekar inte att göra tydliga prioriteringar när så behövs. Näringslivsklimatet i kommunen är ett av landets bästa och det har skapats genom attraktivitet för företagsetableringar, god kommunal service och en välkomnande attityd. Företagsklimatet är en avgörande faktor för jobbskapande, ökad inflyttning och en ännu starkare ekonomi i kommunen. Den regionala infrastrukturen som vi är en del av är en viktig förutsättning för tillväxt i form av både bostäder och företag. Ett av de viktigaste områdena denna mandatperiod för Allians för Väsby är fortsatt valfrihet för väsbyborna. De ställer med rätta höga krav på kvalitet och valfrihet i välfärden. För oss är det väsentligt att erbjuda väsbyborna verklig valfrihet inom många områden. Upplands Väsby är vår plats på jorden. Här ska olika människor få rum och tillåtas ta plats, oavsett kön, ålder, ursprung, religion eller intressen. Vi kommer att driva på för att fortsätta utveckla mångfalden inom alla områden. Per-Erik Kanström Moderaterna Kristina Klempt Folkpartiet Maria Fälth Kristdemokraterna Ann-Christin Larsson Frickner Centerpartiet Med väsbyborna i fokus 3

4 VALFRIHET OCH MÅNGFALD Vår politik handlar om att se bortom kollektiv och strukturer för att istället fokusera på den enskilda människan. Det är dennes fri- och rättigheter som alltid ska stå i första rummet och vars intressen vår politik syftar till att bevaka och bevara. Varje väsbybo ska fortsatt ha möjligheter att själv välja just det som passar ens unika förutsättningar, önskemål eller behov. Därför handlar vår politik om att värna och utöka valfriheten och mångfalden inom kommunen. Den handlar inte om att sätta upp hinder och förbud för andra alternativ än kommunala verksamheter den som driver en verksamhet på bästa sätt ska få göra det. Vi kommer även i fortsättningen att slå vakt om den höga servicenivå och den valfrihet som väsbyborna har vant sig vid och förtjänar. Fokus ska alltid vara på en verksamhet med hög kvalitet, oavsett utförare. Kommunen ska alltid ha höga krav på transparens och kvalitet. Vi vill fortsätta att utveckla och ge utrymme för väsbybornas åsikter i de viktiga dialoger som blivit en del av vår politik. Idag är Upplands Väsby nationellt och internationellt känt för den mångfald av medborgardialoger som vi har infört och utvecklat. De senaste åren har vi bjudits in till åtskilliga andra kommuner som vill veta mer om hur vi arbetar. BARNOMSORG En verklig möjlighet att välja form och inriktning för barnomsorgen är nödvändigt för att ge familjerna större inflytande och öka möjligheterna att verka på arbetsmarknaden. Vi välkomnar också olika inriktningar för en stor mångfald i pedagogik och verksamhet. Föräldrarna måste ges möjlighet att själva välja förskola, pedagogisk omsorg eller andra former av barnomsorg. Kvaliteten i barnomsorgen är prioriterad för Allians för Väsby. Vi vill därför minska antalet barn i barngrupperna för att alla barn ska bli sedda och få en trygg och god barnomsorg. Barn i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas och få det stöd de behöver. Vi kommer att driva på för att öka personaltätheten och antalet utbildade pedagoger och ledare i förskolan. Det kommer att kräva förstärkt förskolepeng. Både ute- och innemiljön ska vara anpassad för verksamheten. Skolbarnomsorgen för barn upp till tolv år behöver utvecklas. Barn till hemmavarande vårdnadshavare ska få möjlighet att gå till fritids i större uträckning än idag. Vi ser även ett stort behov att öka personaltätheten inom dessa verksamheter. 4 Med väsbyborna i fokus

5 SKOLA Vårt gemensamma mål måste vara att alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Därför är den blocköverskridande satsningen Ett lärande Väsby fortsatt i fokus för Allians för Väsby. Arbetet med att höja skolresultaten och stärka kunskapsutvecklingen i Väsbys skolor är inte enbart viktigt för våra barn utan stärker även kommunens attraktivitet och utveckling. Alla skolor ska ha en kultur som gynnar både pojkars och flickors lärande. För att uppnå detta behövs kompetenta lärare med goda arbetsvillkor och arbetsro i klassrummet. För att kunskapsutvecklingen i Väsbys skolor ska vända är ledarskapet i skolan och lärarnas roll i klassrummet av allra största vikt. Möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för att öka läraryrkets attraktivitet. Det kollegiala lärandet ger ännu bättre lärare och är helt avgörande för den enskilde elevens möjlighet till inlärning i klassrummet. Vi vill även se andra initiativ för att öka andelen behöriga lärare. Under Allians för Väsbys år vid makten påbörjades ett ambitiöst upprustnings- och moderniseringsprogram för skollokaler. Detta innefattar en ny gymnasieskola, nya skolor i Bollstanäs och Odenslunda samt projektering av den nya Vikskolan. Vi vill nu fortsätta detta arbete genom att sätta spaden i marken för en ny skola i Runby. Upprustningen och moderniseringen av våra skollokaler förbättrar arbets- och studiemiljön för elever och lärare. Vi ser att bra skollokaler ger förutsättningar för lärande. I samband med detta vill vi se fler lokala tillagningskök och uppmuntra skolor, oavsett huvudman, att ta initiativ på området. Allians för Väsby ser positivt på en etablering av en ny friskola i centrala Väsby, exempelvis i det gamla kulturhusets lokaler. I skolan, som i alla annan verksamhet, är god kvalitet överordnat huvudmannaskap. För att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen måste de må bra både fysiskt och psykiskt. Vi vill därför se satsningar på skolhälsovården genom en garanti om snabba insatser. Nolltolerans mot mobbing och våld ska gälla i skolan. Skolan måste förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill se ett ökat samarbete mellan skola, kommun och näringsliv för att säkerställa att det finns praktik- och lärlingsanställningar. Oavsett elevens egna förutsättningar eller bakgrund ska Upplands Väsby erbjuda en god och trygg skolgång för alla elever, under hela skoldagen inklusive fritidshem. Detta kräver tidiga insatser för de elever som behöver extra stöd, men också stimulans för de elever som är högpresterande. Sommarskola ska erbjudas från tidig ålder för de elever som har svårt att nå kunskapsmålen. Med väsbyborna i fokus 5

6 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn skall tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. Människovärdet beror inte på åldern eller den egna förmågan. Oavsett ålder eller behov är respekten för människan grundstenen i ett gott samhälle. Människan känner bäst sina egna behov. Delaktighet, inflytande och valfrihet ska därför vara centrala begrepp inom äldreomsorgen. Allians för Väsby värdesätter det civila samhällets insatser. Föreningar och organisationer har en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Samarbetet med föreningar, samfund och enskilda måste få bättre stöd av kommunen och större utrymme att kunna utvecklas. Vi vill kraftigt understödja de frivilliga krafter i det civila samhället som engagerar sig på olika sätt. Kvaliteten utvecklas av konkurrens. Därför bör alla aktörer välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Alla aktörers mål skall vara att erbjuda en trygg omvårdnad. Hemtjänstinsatserna bör göras mer flexibla för att på bästa sätt kunna möta den enskildes behov. Hur hemtjänsttimmarna används kan variera vecka till vecka och ska bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Hemtjänsten är basen i vård och omsorg och är ett stöd även för anhöriga. Den sociala delen av hemtjänsten bör särskilt uppmärksammas. Boendet är centralt för alla människor. Behoven varierar genom livet, och tillgängliga bostäder med möjlighet till gemenskap är något många efterfrågar. Upplands Väsby ska utveckla konceptet med seniorboende och trygghetsboende. Allians för Väsby är angelägna om att sådana boenden skapas och utvecklas. Upplands Väsby ska erbjuda alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre tid. Målet är att stärka människors förmåga att leva ett självständigt liv. Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser förhindra uppkomst av sociala problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Vi vill stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i Upplands Väsby som exempelvis polis, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, föreningsliv och andra ideella organisationer. Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Samhällets stöd ska vara anpassat och effektivt och tillgängligheten ska sättas i centrum. Särskilt fokus ska läggas på barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En meningsfull fritid är lika viktig för alla. Vi är alla individer och unika. Privatliv och livsåskådning måste respekteras och därför måste kommunen säkerställa att alla behandlas respektfullt oavsett sexuell läggning, religiös tro eller andra individuella förutsättningar. 6 Med väsbyborna i fokus

7 KULTUR OCH FRITID Allians för Väsby är stolta över det rika kulturutbud och den mångfald som finns i kommunen. Det bedrivs fantastisk kulturverksamhet i både offentlig och enskild regi. Denna vill vi stärka. Det är när Väsby växer och fler människor flyttar in det skapas underlag för ett rikare kulturoch fritidsutbud. Kultur är en omistlig och oskiljaktig del av samhällslivet och har en viktig roll att fylla i den förändringsresa Sverige och Väsby genomgår. En god kännedom om vårt kulturarv är en förutsättning för att bygga sin identitet och för att kunna respektera andra människors kulturer och värden. En god kulturpolitik underlättar mötet mellan det gamla och det nya, mellan det traditionellt svenska och det mångkulturella samhälle vi lever i idag. Allians för Väsby vill skapa mötesplatser för kultur med ett brett perspektiv på ordet kultur. Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre är prioriterade grupper då skattemedel ska omformas till kulturverksamhet. Det kommunalt finansierade kulturutbudet ska hålla hög kvalitet. Politiker ska inte styra kulturutbudet genom censur, regleringar eller överdrivna subventioner. Vi anser att människor själva kan välja vilken slags kultur de vill uppleva. Vad som sporrar var och ens intresse eller fantasi är individuellt. Idrotten är vår största folkrörelse. Vår idrottspolitik skapar möjligheter för fler att motionera och idrotta. Vi vill särskilt betona möjligheten för barn och unga att delta i idrottslivet då vi ser att detta är av största vikt för ett tryggt samhälle. Kommunens idrottslokaler utnyttjas maximalt och detta medför ett högt slitage. Därför är upprustning av lokaler och anläggningar en angelägen åtgärd. Mötesplatser är viktiga för att ungdomarna ska kunna få utlopp för konstruktiv kreativitet. Vi vill se ytterligare utveckling av fritidsgårdarna, både när det gäller kvalitet och antal. Kultur- och idrottsutbudet växer och mår bra av samverkan mellan föreningsliv, företag och kommun. Vi ser hellre fortsatt samarbete och ökad samverkan med den ideella sektorn än styrning och konkurrens från kommunen. Stödet till föreningslivet bör stärkas. Med väsbyborna i fokus 7

8 JÄMSTÄLLDHET Både män och kvinnor ska ha makt över sina liv och möjlighet att forma sina liv utifrån egna önskemål. Jämställdhet är viktigt i både familjen och arbetslivet. Kvotering och andra tvingande lagstiftningsåtgärder är inte rätt väg att gå, då de riskerar att befästa betydelsen av kön i stället för kompetens. Båda föräldrarna har rätt och skyldighet att delta i barnens omvårdnad och fostran. Betydelsen av både manliga och kvinnliga förebilder under barnens uppväxt kan inte värderas högt nog. Det offentligas stöd till barnfamiljer ska utformas så att det blir ekonomiskt möjligt för såväl kvinnor som män att prioritera tid med barnen. Utbudet av olika former av barnomsorg är därför en väsentlig del av jämställdhetsutvecklingen över tid. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikområden för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män. Förutsättningarna för bra politiska beslut ökar när kvinnor och män finns jämnt representerade i alla beslutande församlingar. Det är viktigt att både kvinnors och mäns kompetens, synsätt och prioriteringar tas till vara i alla politiska processer. Här har kommunen, och vi som verkar i den, ett stort ansvar. Upplands Väsby ska vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Arbetet för ökad jämställdhet ska bedrivas så långt ute i verksamheterna som möjligt. MILJÖ Upplands Väsby ska vara en modern och hållbar stad. År 2013 fick kommunen utmärkelsen Årets Miljöbästa kommun efter att Allians för Väsby under lång tid fokuserat på en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Vi ser positivt på gröna innovativa lösningar och på förnybar energiförsörjning, såsom sol- och vindkraft. Kommunens miljöarbete ska förutom att gälla kommunens egna verksamheter även ta hänsyn till och omfatta hela Upplands Väsbys geografiska yta. Luft, vatten och vår närmiljö behöver skyddas från föroreningar. Vi måste fortsatt kontrollera, reglera och minska användandet av farliga kemikalier, giftiga och hormonstörande ämnen i Väsby. Vi vill också möjliggöra ett fossilfritt och hållbart resande där vi ökar människors möjlighet att åka kollektivt, cykla eller på sikt åka spårbil. Vi uppmuntrar byggandet av bostäder med energieffektiva lösningar, gröna tak och öppna gröna ytor som ger naturliga ekologiska samband och ekosystemtjänster i vår stadsmiljö. Väsbyborna ska erbjudas utökade möjligheter att återvinna och återbruka mera. Vi ser gärna en utvecklad insamling av matavfall och gödsel. Upplands Väsby kommun ska ha höga miljöambitioner i upphandlingarna och garantera sund och säker mat i våra offentliga kök, gärna med varor som är närproducerade och ekologiskt framställda. 8 Med väsbyborna i fokus

9 TRYGGHET Varje människa ska ostört kunna leva sitt liv och göra sina egna val. Samtidigt ska det goda samhället skydda människor så att var och en kan känna sig skyddad från tvång, hot eller våld. Detta är den grundsyn som präglar vår politik och våra förslag för ett tryggare Väsby. Misshandel, våld i nära relationer och andra former av kriminalitet finns även i Väsby. Vi får inte av missriktad solidaritet förringa brott som sker. Det vore att göra brottsutövarna en björntjänst och att skicka en dålig signal till våra barn och unga om vad som är rätt och fel. Inte minst vore det att visa bristande hänsyn och respekt för brottsoffrens lidande. Vår syn är att all brottslighet ska få tydliga konsekvenser. Kvinnor och män som utsatts för våld ska ges stöd och hjälp. Frivilligorganisationernas stöd till våldsutsatta ska uppmuntras, genom att kommunen säkrar stöd till lokaler, skyddade boenden eller handledare till olika former av jourverksamhet. Alla ska kunna känna sig trygga, i alla delar av kommunen, vid alla tider på dygnet. Här gör en bättre gatubelysning stor skillnad. Väsby har förändrats mycket de senaste åren. Vi har påbörjat resan från förorten Upplands Väsby till staden Väsby. Det betyder en ökad stadskaraktär med mer liv och rörelse i de centrala delarna av kommunen. Fler människor som rör sig på gator och torg skapar trygghet. Vi kommer att verka för att de centrala delarna av Väsby även fortsättningsvis blir ännu mer attraktiva, livaktiga och trygga. Stationsområdet är en verklig knutpunkt i centrala Väsby, dessvärre även för skadegörelse, misshandel och narkotikahandel. Detta är inte acceptabelt. Här vill vi se ökade satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Väsbyborna ska utan att känna oro alltid kunna ta sig hem på kvällen. Vi vill verka för att få fler poliser till Väsby och att de ska i större utsträckning samverka med kommunen, eftersom en närvarande och synlig polis är viktig för att skapa trygghet i Väsby. Alla sorters otrygghet är verklig otrygghet för den som upplever det. Alla ska kunna känna sig trygga i Väsby. Det har vi länge drivit och det kommer vi göra även i framtiden. Med väsbyborna i fokus 9

10 BOSTÄDER Allians för Väsby är stolta över vad vi har gjort under de år vi har tagit ansvar för Upplands Väsby. Vi har byggt fler bostäder än vad man har gjort sedan 80-talet. Förorten Upplands Väsby har börjat omformas till den moderna, hållbara och mänskliga stad vi strävar efter. Vi vill fortsätta Väsbybygget för att skapa en attraktiv kommun, för alla åldrar, att bo, verka och leva i. Idag består det lokala bostadsutbudet av cirka en tredjedel vardera av hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Det är viktigt att det finns utvecklingsområden för varje upplåtelseform. För att möjliggöra dagens och morgondagens boende för väsbyborna vill vi se en fortsatt hög byggnadstakt och utveckling över hela kommunen. Det är oerhört viktigt att nybyggnationen inte nu stannar av. Vi ser med oro på hur vänsterpartierna avför område efter område från de framtida utvecklingsplanerna. Allians för Väsby kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik för att byggandet inte ska avstanna. Detta gäller även arbetet med kommunens översiktsplanearbete. Ett särskilt fokus måste läggas på att möta framtidsutmaningar med att förse personer inom omsorgerna med fullvärdiga moderna bostäder. Allians för Väsby kommer att driva på för att allt detta ska bli verklighet. Stadsbyggnadsdagen har på ett mycket effektivt vis satt Väsby på kartan och bidragit till att ge en positiv bild av kommunen. Det goda arbete som har gett detta fina resultat inom breda kretsar vill vi nu utveckla för att ytterligare stärka Väsbys renommé hos intressenter i branschen. Vi vill undersöka möjligheten att utvidga Stadsbyggnadsdagen till ett tvådagarsevenemang, där den andra dagen fokuserar på aktiviteter för studenter inom området. Vi vill arbeta för en bättre kollektivtrafik och en bättre infrastruktur för ett hållbart Upplands Väsby. Genom att möjliggöra för klimatsmarta transporter skapar vi förutsättningar både för mer byggande av bostäder, snabbare och tillgängliga transportmedel och en levande modern stad som är hållbar nu och i framtiden. TILLVÄXT OCH JOBB Allians för Väsby vill skapa bra förutsättningar för jobb och tillväxt i kommunen. Vår politik sätter människan i centrum och skapar de rätta förutsättningarna för var och en att förverkliga sig själva. Ett riktigt jobb ger trygghet i vardagen. Det är företagen som skapar jobben och därför ska vi fortsätta det arbetet som vi inom Allians för Väsby har lagt grunden för. Vi vill fortsätta ha ett av Sveriges bästa företagsklimat i Upplands Väsby för att nå vår målsättning att alla väsbybor som kan och vill jobba ska ha ett jobb att gå till. Det är bara genom att erbjuda bra villkor för företagande, att riva hinder samt att stimulera företagande och entreprenörskap som detta kan bli verklighet. Vi står för en bra, snabb och framförallt rättssäker service för företagen som vänder sig till kommunen. Vi vill att det ska finnas uppdaterad aktuell information om mark och lokaler i kommunen, för att på så sätt möjliggöra en snabb etableringsprocess. Att få arbeta 100 procent av sin förmåga, borde vara en självklarhet, eftersom alla arbetade timmar är viktiga för såväl person som samhälle. Fler människor som arbetar skapar skatteintäkter vilket ger oss resurser att möta utmaningarna i välfärden. Riktiga jobb, bra villkor för företag och en tydlig arbetslinje kan inte ersättas med arbetsmarknadsåtgärder, sämre villkor för företagen och ett bidragssamhälle. 10 Med väsbyborna i fokus

11 EKONOMI OCH VÄLFÄRD Framtidens Väsby byggs med ansvarsfullhet och långsiktighet. För Allians för Väsby utgör dessa honnörsord grunden för vår politik, i såväl majoritet som i opposition. Väsby står inför en rad utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och behov av att uppnå bättre kunskapsresultat i skolan. Väsbybornas välfärd säkras och utvecklas för framtiden genom en ansvarsfull och långsiktig politik. Det innebär att undvika det som kanske lockar och låter trevligt för stunden men som innebär ökade kostnader. Det kräver en strikt prioritering och hushållande med de gemensamma resurserna. Varje skattekrona ska ge så mycket skola, vård och omsorg som möjligt. Det innebär inte att höja skatterna, utan det betyder att resurserna bör hanteras så effektivt som möjligt. Allt som kan innebära att vi får mer välfärd för de resurser vi har skall uppmuntras. De rödgrönas långa lista över vallöften kommer i det längre perspektivet leda till att skattemedel läggs på mycket annat än till resurser i välfärden. Valfriheten är viktig att värna, särskilt inom välfärden. Det är positivt med en mångfald av utförare av välfärdstjänster inom förskola, skola, vård och omsorg såväl kommunala som fristående. Ju fler som erbjuder olika välfärdstjänster, desto fler valmöjligheter. Det kommer att på sikt göra välfärden effektivare och leda till högre kvalitet. Men framförallt ger den möjlighet för varje människa att välja efter individuella önskemål och behov. Utformning och innehåll i välfärdstjänsterna ska styras av den enskildes behov. Upplands Väsby kommun kan idag erbjuda välfärdstjänster på flera språk och med olika inriktning. Väsby är idag en välskött kommun med högre soliditet, sänkt banklåneskuld och hög effektivitet i verksamheterna. Det är bara genom ett överskott och ekonomisk buffert som vi kan säkerställa en stabilitet i finanserna. Det är det enda sättet att uppnå kvalitet och utveckling i verksamheterna. Just nu ser vi ett generellt höjt skattetryck, vilket påverkar tillväxten på sikt. Sänkt skatt ger väsbyborna mer kvar i plånboken och därmed större makt över sin egen tillvaro. Beslut som påverkar människors liv ska tas hemma vid köksbordet, inte vid någon politikers skrivbord. Med väsbyborna i fokus 11

12 ALLIANS FÖR VÄSBYS PRIORITERINGAR OCH KONKRETA FÖRSLAG FÖR PLANPERIODEN VÄSBY MELODIFESTIVAL/FUNKISGLÄDJE Väsby Melodifestival började i blygsam skala 2011 men har nu utvecklats till ett större och mycket uppskattat evenemang. Under 2014 bildades föreningen Funkisglädje som ska driva melodifestivalen vidare tillsammans med andra kommuner runt om i landet. Allians för Väsby vill stödja denna förening så att den får möjlighet att fortsätta att arrangera melodifestivalen. Vi satsar 0,5 Mkr så att fler kan uppleva glädjen i sången och musiken. ADMINISTRATIV SAMORDNING IT/LÖN Inom flera områden finns idag etablerade samarbeten över kommungränsen för att få effektivare verksamheter. Exempel är familjerättsnämnden och överförmyndarnämnden. Allians för Väsby föreslår att nästa steg för samarbete med andra kommuner är inom administration som löner och ekonomihantering. Ett steg är också att konkurrensutsätta kommunens IT-drift. Vi bedömer att besparingspotentialen uppgår till 4 Mkr, med halvårseffekt redan MINSKAD POLITISK ORGANISATION Det finns en grundläggande skillnad i synen på människan och politiken mellan oss och vänsterpartierna. Vi anser att besluten över människors liv ska fattas av dem själva i större grad, inte av politiker. Som följd av detta vill vi se en minskad politisk organisation, vilket innebär en besparing på 1,2 Mkr. INGEN JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG Vi anser att jämställdhet är en viktig frihetsfråga för varje människa och för samhället i stort. Det är främst i egenskap av arbetsgivare som kommunen kan främja en god representation mellan könen och uppmärksamma de strukturer som riskerar att låsa fast individer. Dock bör detta arbete ske så långt ute i verksamheterna som möjligt, inte ta form av en jämställdhetsstrateg som bland annat ska coacha politiker. UTTRÄDE MÄLARDALSRÅDET Idag finns flera samarbetsprojekt för den regionala utvecklingen inom regionen. Allians för Väsby föreslår att ett större fokus läggs på Arlandaregionen och ABC-stråket. Vi föreslår att kommunen helt avvecklar sitt engagemang i Mälardalsrådet. Besparingen blir 0,1 Mkr per år. EFFEKTIVARE KOMMUNAL VERKSAMHET Upplands Väsby har en god historia och tradition av att hitta effektiviseringsmöjligheter. Vi är övertygade om att det även framöver går att finna sätt till ett bättre resursanvändande. Därför har flera nämnder en återhållsammare uppräkning av priskompensationen. NÄRPRODUCERAD MAT För att främja hälsa och välmående är det viktigt att äta hälsosam mat, fri från miljögifter och antibiotikarester. Allians för Väsby har initierat det måltidspolitiska programmet under förra mandatperioden. Vi går nu vidare i arbetet med att säkra upphandlingen till mer närproducerad och ekologisk mat, samtidigt som vi värnar miljön med minskade transporter. Vi avsätter därför 2 Mkr med halvårseffekt och start 2016 för en höjd kvalitet i samband med upphandling av mat till kommunens verksamheter. 12 Med väsbyborna i fokus

13 SPÅRBIL OCH FORSKNINGSARBETE Upplands Väsby kommun har från föregående mandatperiod ett gediget underlag med förstudie och finansieringsunderlag för en implementering av spårbilsbana i kommunen. Samtidigt har kommunen utvecklat ett utökat samarbete med olika forskningsprojekt och lärosäten som gör att kommunen nu ligger i framkant inom miljöarbete och stadsplanering. Allians för Väsby investerar ytterligare 0,5 Mkr för att fortsätta arbetet för implementering av spårbilsbana och att utveckla samarbetet med forskning, lärosäten och näringsliv. JOBB OCH STUDIER ÅT FLER Vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att göra sitt bästa. Att få bidra med 100 % av sin förmåga är vårt mål. Vi vill att kommunen ska fortsätta ge det råd och stöd som redan görs via Workcenter. Vi satsar 0,8 Mkr för att förstärka upp det starka team som redan finns runt väsbybor som står lite längre bort från arbetsmarknaden. Vi ser detta som en investering i minskat utanförskap och på sikt även ett minskat försörjningsstöd. UNGDOMSJOUR I Upplands Väsby finns det många som ger av sin tid och sina resurser så att andra ska få en bättre tillvaro. Vi ser att ungdomar gärna vill hjälpa andra ungdomar. Väsby Tjejjour har startat upp ett mycket bra arbete och vi vill ge möjlighet för dem och för andra som vill stödja ungdomar till ett bättre liv. Vi ser därför att en ungdomsjour, som ska vara till för alla ungdomar, får 0,5 Mkr för att kunna utveckla sitt mycket angelägna bidrag till väsbybornas bästa. UNGDOMSMOTTAGNINGEN Ungdomsmottagningen är en mycket speciell plats i kommunen. Dit kommer ungdomar med många typer av frågor och problem. Ungdomsmottagningen i Upplands Väsby tillhör en av de mer populära i länet och arbetar mycket framgångsrikt. För att kunna möjliggöra en förstärkning och utveckling av detta arbete föreslår Allians för Väsby en utökning av budgeten med 0,4 Mkr, vilket motsvarar en halvtidstjänst. FÄLTASSISTENTER Allians för Väsby vill fortsatt stödja det viktiga trygghetsarbete som pågår sedan tidigare. Fältassistenterna gör ett viktigt arbete för att skapa relationer med ungdomar. Detta är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Allians för Väsby avsätter 0,4 Mkr för förstärkning av fältarbetet i kommunen. MINSKAT FÖRSÖRJNINGSSTÖD Under tre års tid har antalet hushåll som behöver försörjningsstöd minskat och tiden som biståndet betalas ut har gått samma väg. Vi ser att denna positiva trend fortsätter och vi föreslår åtgärder för att minska utanförskapet. Allians för Väsby bedömer att försörjningsstödet kan minska ytterligare. ÄLDREKOORDINATOR Många som har kontakt med kommunen och de verksamheter som gäller äldreomsorgen möts av många nya begrepp och kontaktvägar. För att göra vardagen lite lättare för omsorgstagare och/ eller anhöriga vill vi satsa 0,6 Mkr för att kunna erbjuda en äldrekoordinator. Denna funktion ska vara en hjälpa i vardagen för att lättare kunna få tag i rätt hjälp och stöd inom kommunen och förhoppningsvis även i kontakten med landstinget. Med väsbyborna i fokus 13

14 ÄGARDIREKTIV TILL VÄSBYHEM ANGÅENDE LSS En stor del av den ökade kostnaden för LSS-verksamheten är köpta platser till en hög kostnad. Vi föreslår att Väsbyhem AB får ett ägardirektiv att upplåta ytterligare ett antal servicebostäder för att minska på köpta platser. Vi bedömer att detta tillskott till boendelösningen motsvarar en besparing på 2,5 Mkr BIOGRAFUTRUSTNING Allians för Väsby vill säkerställa att möjlighet för fullvärdig bio finns i det nya kulturhuset. För detta avsätter vi investeringsmedel på 1,5 Mkr samt driftmedel på 0,1 Mkr per år. PROJEKTBIDRAG TILL BIDRAGSBERÄTTIGADE FÖRENINGAR Projektbidraget ska underlätta för föreningar att genomföra olika projekt som innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Vidare ska bidraget underlätta för föreningar som vill arrangera större tävlingar. Bidraget kan även användas vid en uppstart av ny verksamhet inom föreningen. För detta ändamål avsätter vi 0,2 Mkr. UPPRUSTNINGSPROGRAM IDROTTSHALLAR Många av kommunens invånare är oavsett ålder aktiva i en idrottsförening, och våra idrottshallar utnyttjas till stor del maximalt under de attraktiva tiderna. Under förra mandatperioden invigdes Kampsportcentret och Väsbyhallen renoverades. Kommunens resterande hallar behöver rustas upp och fräschas till för att möta väsbybornas behov. Allians för Väsby avsätter 7 Mkr i investeringsmedel redan 2016 för ett upprustningsprogram för idrottshallar. NY FRITIDSGÅRD PÅ ÖSTRA SIDAN Alla människor är individer med olika intressen och förutsättningar, även ungdomar. Därför vill vi se en bredd av fritidsaktiviteter. Fler unga ska kunna få utlopp för sin energi och ge uttryck för sin kreativitet på ett konstruktivt sätt. Kommunen har fyra populära fritidsgårdar, som drivs av privata utförare. Detta räcker inte utan vi ser ett behov av ytterligare en fritidsgård på östra sidan. Vi avsätter därför 1,8 Mkr med halvårseffekt SPORTOTEK Tyvärr har inte alla barn och unga möjlighet till att idrotta då detta är förknippat med allt högre kostnader i form av utrustning, medlemsavgifter och resor. Vi vill att kommunen i samarbete med enskilda, föreningar och näringsliv bygger upp ett sportotek, vilket är som ett bibliotek men istället för böcker lånas idrottsutrustning ut. Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska och idrottandet öka. Vi avsätter för detta ändamål 0,3 Mkr. E-LÅN PÅ BIBLIOTEKET Det är viktigt att biblioteket håller hög klass på utbud och service. Det är ett kulturcentrum och förvaltare av det fria ordet. Att ha fri tillgång till litteratur är både läsfrämjande och språkstödjande. Tillgången till boklån utan kostnad är en av hörnstenarna i Allians för Väsbys kulturpolitik. E-boken är ofta en väg in i litteraturens värld. Vi avsätter ytterligare 0,2 Mkr per år för e-lån. 14 Med väsbyborna i fokus

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer