FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för Nr 1011 III tilläggsbudgeten för 2004 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2004: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning i Skatter och avgifter på grund av omsättning i Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i Acciser i Läskedrycksaccis, tillägg i RP 207/2004 RP 232/2004 RP FiUB 207/ /2004 rd RP 232/2004 rd FiUB RSk 29/ /2004rd RSk 29/2004 rd

2 Nr Övriga skatter i 03. Bilskatt, minskning i Överlåtelseskatt, tillägg i Lotteriskatt, tillägg i Övriga inkomster av skattenatur i 03. Banskatt i... Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i Utrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i Försvarsministeriets förvaltningsområde i Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tilllägg i Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg i Finansministeriets förvaltningsområde i Överföring från statens pensionsfond, minskning i Inkomster av metallmynt, minskning i Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg i Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning i Övriga inkomster av blandad natur i Böter, tillägg i Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning i Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i Avdelning RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i Dividendinkomster i Dividendinkomster, tillägg i

3 3 Nr Avdelning LÅN i Statens nettoupplåning och skuldhantering i Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i Inkomstposternas totalbelopp:

4 2738 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN i Riksdagens kansli i Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag i Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT i Republikens presidents kansli i Reparation och ombyggnad (reservationsanslag, tillägg i Huvudtitel STATSRÅDET i Statsrådets kansli i Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag, tilllägg i Statsrådets övriga utgifter i Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag i Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Utrikesförvaltningen i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag, tillägg i

5 4 Nr Internationellt bistånd i Egentligt bistånd (reservationsanslag, minskning i Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tillägg i Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tilllägg i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg i Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Ministeriet och myndigheter i samband med det i Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg i Domstolsväsendet i Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag, tilllägg i Exekutionsväsendet i Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Verkställighet av straff i 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag i Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Häradena i Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Polisväsendet i Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

6 2740 Nr Räddningsväsendet i Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Gränsbevakningsväsendet i Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag, tillägg i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Utveckling av regionerna i Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag, tillägg i Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) i Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Försvarsministeriet i Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Försvarsmakten i 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag i Internationell fredsbevarande verksamhet i Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde i Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag i Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i

7 6 Nr Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Finansministeriet i Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statskontoret i Statskontorets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning i Extra pensioner (förslagsanslag), minskning i Vissa överföringar till landskapet Åland i Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i Tullverket i Tullverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statistikcentralen i Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen i Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Undervisningsministeriet i Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Vissa understöd (fast anslag), tillägg i

8 2742 Nr Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Internationellt samarbete i Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag, tillägg i Undervisning och forskning vid universitet i 21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag i Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag i Allmänbildande utbildning i Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag, tillägg i Studiestöd i Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg i Konst och kultur i Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg i Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg i Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Jord- och skogsbruksministeriet i Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag, tillägg i Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden i Nämndernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

9 8 Nr Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Ersättning för skördeskador (reservationsanslag, tillägg i Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning i Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag i Främjande och övervakning av skogsbruket i Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg i Fiskeri-, vilt- och renhushållning i Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag, tilllägg i Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg i Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag i Nyttjande och vård av vattentillgångarna i Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag, tillägg i Lantmäteriverket i Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Kommunikationsministeriet i Forskning och utveckling (reservationsanslag, tillägg i Vägförvaltningen i Basväghållningen (reservationsanslag, tillägg i

10 2744 Nr Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag, tillägg i Sjöfartsverket i Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Banförvaltningscentralen i Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg i Utvecklande av bannätet (reservationsanslag, tillägg i Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i Byggande av radionät (reservationsanslag i Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning i Huvudtitel HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Teknologipolitik i Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shanghai (reservationsanslag i Företagspolitik i Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag i Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag i

11 10 Nr Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) i Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag i Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag i Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Social- och hälsovårdsministeriet i Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i Institutet för arbetshygien i Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag, minskning i Folkhälsoinstitutet i Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Utjämning av familjekostnader i Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tillägg i Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), minskning i Utkomstskydd för arbetslösa i Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg i Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg i

12 2746 Nr Pensionsförsäkring i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning i Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg i Annat utkomstskydd i Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning i Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag, tillägg i Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i 24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) i Semesterverksamhet i Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Arbetskraftspolitiken i Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i

13 12 Nr Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) i Flykting- och migrationsärenden i Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning i Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 50. Lönegaranti (förslagsanslag) i Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i... Huvudtitel MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i De regionala miljöcentralerna i De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statens bostadsfond i Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i Ränta på skulden i euro i Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i Anslagens totalbelopp:

14 2748 Nr INKOMSTPOSTER Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT- TENATUR 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på inkomst och förmögenhet Från momentet avdras Övriga inkomster av skattenatur 03. Banskatt Motiveringen till momentet kompletteras så, att inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 02. Skatt på vissa försäkringspremier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Utrikesministeriets förvaltningsområde 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Acciser 05. Läskedrycksaccis Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga skatter 03. Bilskatt Från momentet avdras Överlåtelseskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Lotteriskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Försvarsministeriets förvaltningsområde 20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Finansministeriets förvaltningsområde 07. Överföring från statens pensionsfond Från momentet avdras Inkomster av metallmynt Från momentet avdras

15 14 Nr Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att inkomster som inflyter under momentet även får användas till att av Finlands Bank lösa in metallmynt för den statliga myntreserv som bildas genom avtal mellan staten och Finlands Bank. 99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Från momentet avdras Övriga inkomster av blandad natur 01. Böter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag Från momentet avdras Nettoinkomster av försäljning av aktier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 13 RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖ- RING AV VINST 03. Dividendinkomster 01. Dividendinkomster Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 15 LÅN 03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 01. Nettoupplåning och skuldhantering Från momentet avdras

16 2750 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 RIKSDAGEN 02. Riksdagens kansli 74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till byggkostnaderna för den tillbyggnad som riksdagen behöver. Huvudtitel 22 REPUBLIKENS PRESIDENT 02. Republikens presidents kansli 75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för förbättrande av säkerhetssystemen. Huvudtitel 23 STATSRÅDET 02. Statsrådets kansli 21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statsrådets övriga utgifter 59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas som bidrag för utbetalningen av det s.k. millenniumpriset, som är ett internationellt teknologipris på hög nivå. Av det tvååriga reservationsanslag på euro som i den första tilläggsbudgeten för 2003 beviljats under moment och överförts till år 2004 återtas resterande Huvudtitel 24 UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Utrikesförvaltningen 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Tilläggsanslaget får hänföras till punkt 1. Nybyggnadsprojekt S:t Petersburg i dispositionsplanen. Det preciserade kostnadsförslaget för projektet är euro, d.v.s euro/m Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

17 16 Nr Internationellt bistånd 66. Egentligt bistånd (reservationsanslag Från momentet avdras Avdraget hänförs till punkt 4. Bistånd som inte fördelats på olika länder i dispositionsplanen. 99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändringar i dispositionsplanen (euro) Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEEoperationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Utgifter för Finlands avdelning i Makedonien i det forna Jugoslavien (EUF-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten Sammanlagt

18 2752 Nr Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Verkställighet av straff 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas ett belopp av högst euro till utgifter som föranleds av smärre byggnadsinvesteringar i anslutning till arbetsverksamheten. Huvudtitel 25 JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Domstolsväsendet 23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Exekutionsväsendet 21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Häradena 21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Polisväsendet 21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Räddningsväsendet 21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Gränsbevakningsväsendet 70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

19 18 Nr Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas euro för betalning av utgifterna för den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid behov till utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index och valutakurser. 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Utveckling av regionerna 43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Huvudtitel 27 FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Försvarsministeriet 19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Försvarsmakten 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag Grunderna för användningen av den beställningsfullmakt om euro som i statsbudgeten för 2003 beviljades för utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STAL- VA) ändras så att beställningsfullmakten får användas för anskaffning av utlandstillverkade bärgranater för artilleri och granatkastare, under förutsättning att den inhemska försvarsmaterielindustrin då detta är ändamålsenlig är komponenttillverkare i dessa anskaffningar. Maximibeloppet för beställningsfullmakten och den tidsmässiga fördelningen av utgifterna förblir oförändrade. 30. Internationell fredsbevarande verksamhet 22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

20 2754 Nr Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändring av dispositionsplanen (euro) nansiella ställning, såsom till att betala amorteringar och räntor på bolagets lån och andra skulder som förfallit samt till lön för uppsägningstiden för arbetstagarna, till den del bolagets egna tillgångar inte räcker till för att betala dessa utgifter. Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-operationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer och för förlängning av dem samt för eventuella nya fredsbevarande operationer Sammanlagt Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till att betala stöd till VPU Beklädnadsfabrik Ab för säkerställandet av en behärskad avveckling av bolagets verksamhet genom åtgärder som underlättar bolagets fi- 95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

21 20 Nr Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Finansministeriet Statsrådet kan besluta om sådana ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i HAUS kehittämiskeskus Oy. 22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras anslaget under momentet till nettoanslag på det sättet att såsom inkomster som skall nettointäktsföras beaktas inkomsterna av samfinansierade projekt. 05. Statskontoret 21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) Från momentet avdras Extra pensioner (förslagsanslag) Från momentet avdras Vissa överföringar till landskapet Åland 30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Tullverket 21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statistikcentralen 21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande sju årsverken i tidsbundna uppgifter. Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2016 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utmaningar i ekonomin och den ekonomiska politiska linjen.......... 5 2. Planen för de offentliga finanserna...............................

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin

Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Dnr TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Enligt sändlista Ärende: GENOMFÖRANDET AV UNGDOMSGARANTIN Brev till regionala och lokala aktörer inom ungdomsgarantin Bästa mottagare Vi undertecknade

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: infrastruktur samt säkerhetsnätets gemensamma. 1 kap. Allmänna bestämmelser Lag om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999

Nr 40 LANDSKAPSLAG. om bostadsproduktion. Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999. Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 Nr 40 LANDSKAPSLAG om bostadsproduktion Föredragen för Republikens President den 5 mars 1999 Utfärdad i Mariehamn den 24 juni 1999 I enlighet med lagtingets beslut 1) stadgas: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och 1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och lönsamt näringsliv som bidrar till den ekonomiska tillväxten

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen.

Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag. statens revisionsverks berättelser till riksdagen. Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2014 års riksdag statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 18/2014 rd Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

RP 64/2009 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen,

RP 64/2009 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen, Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, 36 kap. 6 i strafflagen och 4 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer