FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för Nr 1011 III tilläggsbudgeten för 2004 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2004: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning i Skatter och avgifter på grund av omsättning i Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i Acciser i Läskedrycksaccis, tillägg i RP 207/2004 RP 232/2004 RP FiUB 207/ /2004 rd RP 232/2004 rd FiUB RSk 29/ /2004rd RSk 29/2004 rd

2 Nr Övriga skatter i 03. Bilskatt, minskning i Överlåtelseskatt, tillägg i Lotteriskatt, tillägg i Övriga inkomster av skattenatur i 03. Banskatt i... Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i Utrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i Försvarsministeriets förvaltningsområde i Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tilllägg i Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg i Finansministeriets förvaltningsområde i Överföring från statens pensionsfond, minskning i Inkomster av metallmynt, minskning i Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg i Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning i Övriga inkomster av blandad natur i Böter, tillägg i Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning i Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i Avdelning RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i Dividendinkomster i Dividendinkomster, tillägg i

3 3 Nr Avdelning LÅN i Statens nettoupplåning och skuldhantering i Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i Inkomstposternas totalbelopp:

4 2738 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN i Riksdagens kansli i Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag i Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT i Republikens presidents kansli i Reparation och ombyggnad (reservationsanslag, tillägg i Huvudtitel STATSRÅDET i Statsrådets kansli i Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag, tilllägg i Statsrådets övriga utgifter i Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag i Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Utrikesförvaltningen i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag, tillägg i

5 4 Nr Internationellt bistånd i Egentligt bistånd (reservationsanslag, minskning i Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tillägg i Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tilllägg i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg i Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Ministeriet och myndigheter i samband med det i Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg i Domstolsväsendet i Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag, tilllägg i Exekutionsväsendet i Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Verkställighet av straff i 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag i Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Häradena i Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Polisväsendet i Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

6 2740 Nr Räddningsväsendet i Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Gränsbevakningsväsendet i Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag, tillägg i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Utveckling av regionerna i Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag, tillägg i Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) i Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Försvarsministeriet i Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Försvarsmakten i 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag i Internationell fredsbevarande verksamhet i Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde i Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag i Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i

7 6 Nr Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Finansministeriet i Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statskontoret i Statskontorets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning i Extra pensioner (förslagsanslag), minskning i Vissa överföringar till landskapet Åland i Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i Tullverket i Tullverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statistikcentralen i Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen i Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Undervisningsministeriet i Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Vissa understöd (fast anslag), tillägg i

8 2742 Nr Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Internationellt samarbete i Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag, tillägg i Undervisning och forskning vid universitet i 21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag i Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag i Allmänbildande utbildning i Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag, tillägg i Studiestöd i Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg i Konst och kultur i Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg i Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg i Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Jord- och skogsbruksministeriet i Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag, tillägg i Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden i Nämndernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

9 8 Nr Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Ersättning för skördeskador (reservationsanslag, tillägg i Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning i Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag i Främjande och övervakning av skogsbruket i Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg i Fiskeri-, vilt- och renhushållning i Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag, tilllägg i Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg i Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag i Nyttjande och vård av vattentillgångarna i Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag, tillägg i Lantmäteriverket i Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Kommunikationsministeriet i Forskning och utveckling (reservationsanslag, tillägg i Vägförvaltningen i Basväghållningen (reservationsanslag, tillägg i

10 2744 Nr Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag, tillägg i Sjöfartsverket i Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Banförvaltningscentralen i Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg i Utvecklande av bannätet (reservationsanslag, tillägg i Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i Byggande av radionät (reservationsanslag i Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning i Huvudtitel HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Teknologipolitik i Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shanghai (reservationsanslag i Företagspolitik i Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag i Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag i

11 10 Nr Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) i Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag i Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag i Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Social- och hälsovårdsministeriet i Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i Institutet för arbetshygien i Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag, minskning i Folkhälsoinstitutet i Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Utjämning av familjekostnader i Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tillägg i Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), minskning i Utkomstskydd för arbetslösa i Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg i Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg i

12 2746 Nr Pensionsförsäkring i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning i Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg i Annat utkomstskydd i Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning i Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag, tillägg i Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i 24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) i Semesterverksamhet i Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Arbetskraftspolitiken i Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i

13 12 Nr Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) i Flykting- och migrationsärenden i Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning i Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 50. Lönegaranti (förslagsanslag) i Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i... Huvudtitel MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i De regionala miljöcentralerna i De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statens bostadsfond i Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i Ränta på skulden i euro i Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i Anslagens totalbelopp:

14 2748 Nr INKOMSTPOSTER Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT- TENATUR 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på inkomst och förmögenhet Från momentet avdras Övriga inkomster av skattenatur 03. Banskatt Motiveringen till momentet kompletteras så, att inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 02. Skatt på vissa försäkringspremier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Utrikesministeriets förvaltningsområde 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Acciser 05. Läskedrycksaccis Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga skatter 03. Bilskatt Från momentet avdras Överlåtelseskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Lotteriskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Försvarsministeriets förvaltningsområde 20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Finansministeriets förvaltningsområde 07. Överföring från statens pensionsfond Från momentet avdras Inkomster av metallmynt Från momentet avdras

15 14 Nr Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att inkomster som inflyter under momentet även får användas till att av Finlands Bank lösa in metallmynt för den statliga myntreserv som bildas genom avtal mellan staten och Finlands Bank. 99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Från momentet avdras Övriga inkomster av blandad natur 01. Böter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag Från momentet avdras Nettoinkomster av försäljning av aktier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 13 RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖ- RING AV VINST 03. Dividendinkomster 01. Dividendinkomster Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 15 LÅN 03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 01. Nettoupplåning och skuldhantering Från momentet avdras

16 2750 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 RIKSDAGEN 02. Riksdagens kansli 74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till byggkostnaderna för den tillbyggnad som riksdagen behöver. Huvudtitel 22 REPUBLIKENS PRESIDENT 02. Republikens presidents kansli 75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för förbättrande av säkerhetssystemen. Huvudtitel 23 STATSRÅDET 02. Statsrådets kansli 21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statsrådets övriga utgifter 59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas som bidrag för utbetalningen av det s.k. millenniumpriset, som är ett internationellt teknologipris på hög nivå. Av det tvååriga reservationsanslag på euro som i den första tilläggsbudgeten för 2003 beviljats under moment och överförts till år 2004 återtas resterande Huvudtitel 24 UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Utrikesförvaltningen 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Tilläggsanslaget får hänföras till punkt 1. Nybyggnadsprojekt S:t Petersburg i dispositionsplanen. Det preciserade kostnadsförslaget för projektet är euro, d.v.s euro/m Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

17 16 Nr Internationellt bistånd 66. Egentligt bistånd (reservationsanslag Från momentet avdras Avdraget hänförs till punkt 4. Bistånd som inte fördelats på olika länder i dispositionsplanen. 99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändringar i dispositionsplanen (euro) Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEEoperationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Utgifter för Finlands avdelning i Makedonien i det forna Jugoslavien (EUF-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten Sammanlagt

18 2752 Nr Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Verkställighet av straff 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas ett belopp av högst euro till utgifter som föranleds av smärre byggnadsinvesteringar i anslutning till arbetsverksamheten. Huvudtitel 25 JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Domstolsväsendet 23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Exekutionsväsendet 21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Häradena 21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Polisväsendet 21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Räddningsväsendet 21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Gränsbevakningsväsendet 70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

19 18 Nr Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas euro för betalning av utgifterna för den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid behov till utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index och valutakurser. 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Utveckling av regionerna 43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Huvudtitel 27 FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Försvarsministeriet 19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Försvarsmakten 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag Grunderna för användningen av den beställningsfullmakt om euro som i statsbudgeten för 2003 beviljades för utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STAL- VA) ändras så att beställningsfullmakten får användas för anskaffning av utlandstillverkade bärgranater för artilleri och granatkastare, under förutsättning att den inhemska försvarsmaterielindustrin då detta är ändamålsenlig är komponenttillverkare i dessa anskaffningar. Maximibeloppet för beställningsfullmakten och den tidsmässiga fördelningen av utgifterna förblir oförändrade. 30. Internationell fredsbevarande verksamhet 22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

20 2754 Nr Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändring av dispositionsplanen (euro) nansiella ställning, såsom till att betala amorteringar och räntor på bolagets lån och andra skulder som förfallit samt till lön för uppsägningstiden för arbetstagarna, till den del bolagets egna tillgångar inte räcker till för att betala dessa utgifter. Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-operationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer och för förlängning av dem samt för eventuella nya fredsbevarande operationer Sammanlagt Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till att betala stöd till VPU Beklädnadsfabrik Ab för säkerställandet av en behärskad avveckling av bolagets verksamhet genom åtgärder som underlättar bolagets fi- 95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

21 20 Nr Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Finansministeriet Statsrådet kan besluta om sådana ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i HAUS kehittämiskeskus Oy. 22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras anslaget under momentet till nettoanslag på det sättet att såsom inkomster som skall nettointäktsföras beaktas inkomsterna av samfinansierade projekt. 05. Statskontoret 21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) Från momentet avdras Extra pensioner (förslagsanslag) Från momentet avdras Vissa överföringar till landskapet Åland 30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Tullverket 21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statistikcentralen 21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande sju årsverken i tidsbundna uppgifter. Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013

RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 RP 208/2013 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2005 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2007 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008

STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR 2008 STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL STATSBOKSLUT FÖR FINANSÅR STATSKONTORET 2 TILL FINANSMINISTERIET Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar Statskontoret förslaget till statsbokslut jämte bilagor.

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2010 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2011 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 december 2008 Nr 745 747 INNEHÅLL Nr Sidan 745 III tilläggsbudgeten för 2008.... 2317 746 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2005 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Balans och statsskulden Till riksdagen avlåts regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005. Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 270/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition

Läs mer

III tilläggsbudgeten för 2010

III tilläggsbudgeten för 2010 III tilläggsbudgeten för 2010 INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 712 950 000 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 712 000 000 02. Samfundsskatt, tillägg 712

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2009 Statskontorets förslag till statsbokslut för finans STATSKONTORET Layout: Pirkko Ala-Marttila /FM, informationen Helsingfors 2010 Till finansministeriet Enligt förordningen om statsbudgeten 67 b utarbetar

Läs mer

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 332/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2015 Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet / Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Helsingfors 2016 Till finansministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10 /2012 rd Statens bokslutsberättelse för Del III skalkylerna Finansministeriets publikationer 17b/2012

Läs mer

RP 55/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006

RP 55/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 RP 55/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2006 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014

Statskontorets förslag till statsbokslut för finansår 2014 Statskontorets förslag statsbokslut för finansår STATSKONTORET Layout: Statsrådets förvaltningsenhet /Enheten för informationsstöd och publikationer/pirkko Ala-Marttila Till finansministeriet Enligt förordningen

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 02.04.2007 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2006 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 7 december 2010 Nr 1032 1033 I N N E H Å L L Nr Sidan 1032 IV tilläggsbudgeten för 2010................................................................

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Nr 4 Nr 4 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2008 Utfärdad i Mariehamn den 21 januari 2009 På framställning av landskapsregeringen

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna

Regeringens årsberättelse Del 3/4: Bokslutskalkylerna Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 Regeringens årsberättelse Del 3/4: skalkylerna Regeringens publikationsserie 7/2014 STATSRÅDETS KANSLI SNELLMANSGATAN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 mars 2015 224/2015 R P 3 6 2 / 2 0 1 4 R P 3 6 7 / 2 0 1 4 F i U B 4 8 / 2 0 1 4 R S k 5 5 / 2 0 1 4 2 224/2015 Avdelning 15 15. LÅN 445 469 000

Läs mer

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERING. Statsbudgeten 2006 ALLMÄN MOTIVERING Ekonomiska utsikter Inkomstposterna Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006. Den uppfattning om den ekonomiska utvecklingen som ligger till

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011

RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 RP 38/2011 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2011 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

01. Social- och hälsovårdsministeriet

01. Social- och hälsovårdsministeriet 01. Social- och hälsovårdsministeriet F ö r k l a r i n g : Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001

STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/ DNr 3/51/2001 STATENS BOKFÖRINGSNÄMND UTLÅTANDE NR 20/2001 20.8.2001 DNr 3/51/2001 Statens bokföringsnämnds utlåtande om försvarsministeriets ansökan, där ministeriet bett om utlåtande om definition av ersättningar

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Glidande summa för 12 månader. Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Inkomster Utgifter 31.12.2010 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 50 45 Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 40-5 -10 35-15

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningen har som verksamhetsidé att arbeta för en fungerande arbetsmarknad och för utvecklandet av arbetsorganisationerna,

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Statsrådet kan besluta om ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i Kapiteeli Oyj. Dessutom berättigas finansministeriet att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 31 december 1998 Nr 1215 1221 INNEHÅLL Nr Sidan 1215 Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR F ö r k l a r i n g : Avdelningens inkomstposter År bokslut År ordinarie statsbudget År budgetprop. Ändring % 24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster

Skatter på inkomst Mervärdeskatt Övriga skatter Övriga inkomster 31.12.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 april 2008 Nr 187 191 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt

Läs mer

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter

Budgetekonomins inkomster Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend. Glidande summa för 12 månader. Inkomster Utgifter 31.7.2012 Budgetekonomins inkomster och utgifter Budgetekonomins över-/underskott 55 50 Mrd. Glidande summa för 12 månader Inkomster Utgifter Mrd. Glidande summa för 12 månader och lineär trend 5 0 45-5

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 2006 Nr 866 871 INNEHÅLL Nr Sidan 866 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie RP 75/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009 2011 och till ändring av 5 i lagen om statsborgen för ägarbostadslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten.

RP 172/2007 rd. att skydda sig mot sådana ränte- och valutarisker som är förenade med ränteutjämningsverksamheten. RP 172/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 i lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018.

RP 140/2015 rd. Överenskommelsen har ändrats så att den gäller till utgången av 2018. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån

1.2. Objekt f'ör beviljande av räntestödslån 1992 rd - RP 310 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 25 oktober 2004 Nr 918 921 INNEHÅLL Nr Sidan 918 Republikens presidents förordning om ändring av 4 republikens presidents förordning om placeringsorterna

Läs mer

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 217/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet och om ändring

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt.

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2003 Nr 1037 1046 INNEHÅLL Nr Sidan 1037 Lag om ändring av 3 och 7 lagen om begränsning av användningen av indexvillkor... 3623 1038

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 34 ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : Arbetsförvaltningens verksamhetsidé är att främja en fungerande arbetsmarknad, utvecklingen av arbetsorganisationerna, sysselsättningen

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer