FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 30 november 2004 Nr 1011 I N N E H Å L L Nr Sidan 1011 III tilläggsbudgeten för Nr 1011 III tilläggsbudgeten för 2004 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2004: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR i Skatter på grund av inkomst och förmögenhet i Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning i Skatter och avgifter på grund av omsättning i Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg i Acciser i Läskedrycksaccis, tillägg i RP 207/2004 RP 232/2004 RP FiUB 207/ /2004 rd RP 232/2004 rd FiUB RSk 29/ /2004rd RSk 29/2004 rd

2 Nr Övriga skatter i 03. Bilskatt, minskning i Överlåtelseskatt, tillägg i Lotteriskatt, tillägg i Övriga inkomster av skattenatur i 03. Banskatt i... Avdelning INKOMSTER AV BLANDAD NATUR i Utrikesministeriets förvaltningsområde i Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg i Försvarsministeriets förvaltningsområde i Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tilllägg i Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg i Finansministeriets förvaltningsområde i Överföring från statens pensionsfond, minskning i Inkomster av metallmynt, minskning i Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tilllägg i Kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning i Övriga inkomster av blandad natur i Böter, tillägg i Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, minskning i Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg i Avdelning RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST i Dividendinkomster i Dividendinkomster, tillägg i

3 3 Nr Avdelning LÅN i Statens nettoupplåning och skuldhantering i Nettoupplåning och skuldhantering, minskning i Inkomstposternas totalbelopp:

4 2738 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 euro 21. RIKSDAGEN i Riksdagens kansli i Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag i Huvudtitel REPUBLIKENS PRESIDENT i Republikens presidents kansli i Reparation och ombyggnad (reservationsanslag, tillägg i Huvudtitel STATSRÅDET i Statsrådets kansli i Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag, tilllägg i Statsrådets övriga utgifter i Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag i Huvudtitel UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Utrikesförvaltningen i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag, tillägg i

5 4 Nr Internationellt bistånd i Egentligt bistånd (reservationsanslag, minskning i Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde i Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tillägg i Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tilllägg i Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tilllägg i Huvudtitel JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Ministeriet och myndigheter i samband med det i Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg i Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg i Domstolsväsendet i Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag, tilllägg i Exekutionsväsendet i Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Verkställighet av straff i 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag i Huvudtitel INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Häradena i Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Polisväsendet i Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

6 2740 Nr Räddningsväsendet i Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Gränsbevakningsväsendet i Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag, tillägg i Husbyggen (reservationsanslag, tillägg i Utveckling av regionerna i Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag, tillägg i Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) i Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Försvarsministeriet i Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Försvarsmakten i 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag i Internationell fredsbevarande verksamhet i Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde i Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag i Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg i

7 6 Nr Huvudtitel FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Finansministeriet i Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statskontoret i Statskontorets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Pensioner och ersättningar som staten betalar ut i Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning i Extra pensioner (förslagsanslag), minskning i Vissa överföringar till landskapet Åland i Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg i Tullverket i Tullverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statistikcentralen i Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen i Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde i På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Undervisningsministeriet i Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Vissa understöd (fast anslag), tillägg i

8 2742 Nr Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Internationellt samarbete i Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag, tillägg i Undervisning och forskning vid universitet i 21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag i Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag i Allmänbildande utbildning i Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag, tillägg i Studiestöd i Understöd för ersättning av hyreskostnader (fast anslag), tillägg i Konst och kultur i Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag, tilllägg i Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), tillägg i Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag), tillägg i Huvudtitel JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Jord- och skogsbruksministeriet i Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg i Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag, tillägg i Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden i Nämndernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i

9 8 Nr Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Ersättning för skördeskador (reservationsanslag, tillägg i Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden i Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning i Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), minskning i Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag i Främjande och övervakning av skogsbruket i Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg i Fiskeri-, vilt- och renhushållning i Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag, tilllägg i Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag), tillägg i Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag i Nyttjande och vård av vattentillgångarna i Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag, tillägg i Lantmäteriverket i Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGS- OMRÅDE i Kommunikationsministeriet i Forskning och utveckling (reservationsanslag, tillägg i Vägförvaltningen i Basväghållningen (reservationsanslag, tillägg i

10 2744 Nr Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg i Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning i Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag, tillägg i Sjöfartsverket i Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Banförvaltningscentralen i Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg i Utvecklande av bannätet (reservationsanslag, tillägg i Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg i Byggande av radionät (reservationsanslag i Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik i Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde i Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning i Huvudtitel HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Teknologipolitik i Inrättande och startande av ett FinChi-innovationscentrum i Shanghai (reservationsanslag i Företagspolitik i Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag i Investeringsstöd till detaljhandelsaffärer i glesbygder (reservationsanslag i

11 10 Nr Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) i Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar (reservationsanslag i Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg i Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag i Huvudtitel SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE i Social- och hälsovårdsministeriet i Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i Institutet för arbetshygien i Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag, minskning i Folkhälsoinstitutet i Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Utjämning av familjekostnader i Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tillägg i Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), minskning i Utkomstskydd för arbetslösa i Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg i Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg i Statsandel till utkomstskydd för arbetslösa som idkar frivilliga studier (förslagsanslag), tillägg i

12 2746 Nr Pensionsförsäkring i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning i Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg i Annat utkomstskydd i Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg i Särskilt stöd till invandrare (förslagsanslag), minskning i Av kommunerna anordnad social- och hälsovård i Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdsservicens anläggningskostnader (förslagsanslag), tillägg i Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag, tillägg i Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning i 24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (förslagsanslag) i Semesterverksamhet i Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg i Huvudtitel ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program i Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg i Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning i Arbetskraftspolitiken i Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) i Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg i Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning i

13 12 Nr Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) i Flykting- och migrationsärenden i Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) i Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag), minskning i Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg i Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde i 50. Lönegaranti (förslagsanslag) i Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) i... Huvudtitel MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i De regionala miljöcentralerna i De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Statens bostadsfond i Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag, tillägg i Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i 62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) i... Huvudtitel RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN i Ränta på skulden i euro i Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning i Anslagens totalbelopp:

14 2748 Nr INKOMSTPOSTER Avdelning 11 SKATTER OCH INKOMSTER AV SKAT- TENATUR 01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 01. Skatt på inkomst och förmögenhet Från momentet avdras Övriga inkomster av skattenatur 03. Banskatt Motiveringen till momentet kompletteras så, att inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. Avdelning 12 INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 02. Skatt på vissa försäkringspremier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Utrikesministeriets förvaltningsområde 99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Acciser 05. Läskedrycksaccis Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga skatter 03. Bilskatt Från momentet avdras Överlåtelseskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Lotteriskatt Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Försvarsministeriets förvaltningsområde 20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Finansministeriets förvaltningsområde 07. Överföring från statens pensionsfond Från momentet avdras Inkomster av metallmynt Från momentet avdras

15 14 Nr Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att inkomster som inflyter under momentet även får användas till att av Finlands Bank lösa in metallmynt för den statliga myntreserv som bildas genom avtal mellan staten och Finlands Bank. 99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde Från momentet avdras Övriga inkomster av blandad natur 01. Böter Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag Från momentet avdras Nettoinkomster av försäljning av aktier Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 13 RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖ- RING AV VINST 03. Dividendinkomster 01. Dividendinkomster Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av Avdelning 15 LÅN 03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 01. Nettoupplåning och skuldhantering Från momentet avdras

16 2750 Nr ANSLAG Huvudtitel 21 RIKSDAGEN 02. Riksdagens kansli 74. Riksdagens tillbyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till byggkostnaderna för den tillbyggnad som riksdagen behöver. Huvudtitel 22 REPUBLIKENS PRESIDENT 02. Republikens presidents kansli 75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för förbättrande av säkerhetssystemen. Huvudtitel 23 STATSRÅDET 02. Statsrådets kansli 21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statsrådets övriga utgifter 59. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas som bidrag för utbetalningen av det s.k. millenniumpriset, som är ett internationellt teknologipris på hög nivå. Av det tvååriga reservationsanslag på euro som i den första tilläggsbudgeten för 2003 beviljats under moment och överförts till år 2004 återtas resterande Huvudtitel 24 UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Utrikesförvaltningen 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Tilläggsanslaget får hänföras till punkt 1. Nybyggnadsprojekt S:t Petersburg i dispositionsplanen. Det preciserade kostnadsförslaget för projektet är euro, d.v.s euro/m Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

17 16 Nr Internationellt bistånd 66. Egentligt bistånd (reservationsanslag Från momentet avdras Avdraget hänförs till punkt 4. Bistånd som inte fördelats på olika länder i dispositionsplanen. 99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändringar i dispositionsplanen (euro) Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEEoperationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Utgifter för Finlands avdelning i Makedonien i det forna Jugoslavien (EUF-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten Sammanlagt

18 2752 Nr Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Verkställighet av straff 21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas ett belopp av högst euro till utgifter som föranleds av smärre byggnadsinvesteringar i anslutning till arbetsverksamheten. Huvudtitel 25 JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE Huvudtitel 26 INRIKESMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Domstolsväsendet 23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Exekutionsväsendet 21. Exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Häradena 21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Polisväsendet 21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Räddningsväsendet 21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Gränsbevakningsväsendet 70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av

19 18 Nr Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas euro för betalning av utgifterna för den beställningsfullmakt som beviljades i budgeten för 2000 för anskaffning av två bevakningsfartyg samt vid behov till utgifter enligt leveransavtalet som föranleds av ändringar i index och valutakurser. 74. Husbyggen (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Utveckling av regionerna 43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från euro till Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Huvudtitel 27 FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Försvarsministeriet 19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Försvarsmakten 16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag Grunderna för användningen av den beställningsfullmakt om euro som i statsbudgeten för 2003 beviljades för utvecklande av Finlands krigsekonomiska beredskap (STAL- VA) ändras så att beställningsfullmakten får användas för anskaffning av utlandstillverkade bärgranater för artilleri och granatkastare, under förutsättning att den inhemska försvarsmaterielindustrin då detta är ändamålsenlig är komponenttillverkare i dessa anskaffningar. Maximibeloppet för beställningsfullmakten och den tidsmässiga fördelningen av utgifterna förblir oförändrade. 30. Internationell fredsbevarande verksamhet 22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

20 2754 Nr Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: Ändring av dispositionsplanen (euro) nansiella ställning, såsom till att betala amorteringar och räntor på bolagets lån och andra skulder som förfallit samt till lön för uppsägningstiden för arbetstagarna, till den del bolagets egna tillgångar inte räcker till för att betala dessa utgifter. Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb., förändring +/- III tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan 01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Etiopien-Eritrea (UNMEE-operationen) Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) Gemensamma utgifter Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (operation ALTHEA/EUFOR) Utgifter för Finlands avdelning i Afghanistan (ISAF-operationen) I reserv för merutgifter för pågående operationer och för förlängning av dem samt för eventuella nya fredsbevarande operationer Sammanlagt Övriga utgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde 41. Stöd för VPU Beklädnadsfabrik Ab (reservationsanslag Under momentet beviljas Anslaget får användas till att betala stöd till VPU Beklädnadsfabrik Ab för säkerställandet av en behärskad avveckling av bolagets verksamhet genom åtgärder som underlättar bolagets fi- 95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

21 20 Nr Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALT- NINGSOMRÅDE 01. Finansministeriet Statsrådet kan besluta om sådana ägararrangemang till följd av vilka staten avstår från sitt ägande i HAUS kehittämiskeskus Oy. 22. Statsrådets dataadministrationsenhets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras anslaget under momentet till nettoanslag på det sättet att såsom inkomster som skall nettointäktsföras beaktas inkomsterna av samfinansierade projekt. 05. Statskontoret 21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) Från momentet avdras Extra pensioner (förslagsanslag) Från momentet avdras Vissa överföringar till landskapet Åland 30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av Tullverket 21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Statistikcentralen 21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 20. Utvecklings- och utbildningsverksamhet (reservationsanslag Under momentet beviljas ett tillägg av Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande sju årsverken i tidsbundna uppgifter. Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) Under momentet beviljas ett tillägg av

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 21 maj 2012 235/2012 Tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 11. SKATTER OCH

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 mars 2011 203/2011 Tilläggsbudgeten för 2011 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2011: INKOMSTPOSTER Avdelning 11 euro 11. SKATTER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 10 maj 2010 Nr 335 INNEHÅLL Nr Sidan 335 Tilläggsbudgetenför2010... 1297 Nr335 Tilläggsbudgeten för 2010 Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget

Läs mer

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003

RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 RP 89/2003 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2003 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 november 2012 645/2012 III tilläggsbudgeten för 2012 Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2012: INKOMSTPOSTER Avdelning 11

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1382 1383 I N N E H Å L L Nr Sidan 1382 Statsbudgeten för 2010......................................................................

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 RP 362/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1143/2013 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 112/2013 rd, RP 193/2013 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2014 Regeringens proposition till riksdagen om komplettering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 23 december 2010 Nr 1186 1188 INNEHÅLL Nr Sidan 1186 Statsbudgetenför2011... 3909 1187 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 959/2012 1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Riksdagens skrivelse RP 95/2012 rd, RP 166/2012 rdregeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2013 Regeringens proposition

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 14 maj 2010 Nr 348 351 INNEHÅLL Nr Sidan 348 Lag om ändring av 3 i lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus...

Läs mer

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014

RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 RP 113/2014 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2014 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014.

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014. Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2014 statens revisionsverks berättelser till riksdagen B 15/2015 rd b 15/2015

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 74/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie

RP 75/2009 rd. den 31 december 2011 få en bostadssparpremie RP 75/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009 2011 och till ändring av 5 i lagen om statsborgen för ägarbostadslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 269/2006 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Finland,

RP 269/2006 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner överenskommelsen mellan Finland, RP 269/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten.

RP 158/2010 rd. vilket en tilläggsbudgetproposition ska överlämnas till riksdagen, om det finns motiverat behov att ändra statsbudgeten. RP 158/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 84 i Finlands grundlag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 17 september 2008 Nr 599 603 INNEHÅLL Nr Sidan 599 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig!

Jobba. hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Jobba hos staten! Se vad staten kan erbjuda dig! Valtiolle.fi statens rekryteringskanal Nästan alla lediga statliga arbetsplatser på ett ställe. Bekanta dig med olika statliga arbetsgivare och intressanta

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 11 februari 2004 Nr 81 87 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

RP 93/2007 rd. I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras. Farledsavgiftens pris per enhet och avgiftens maximibelopp per fartygsanlöp RP 93/2007 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om farledsavgift ändras.

Läs mer

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003

ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR ÅR 2003 ANTAGEN AV LAGTINGET 21.1.2004 Ålands landskapsstyrelse FRAMSTÄLLNING nr 5/2003-2004 Datum 2004-01-09 Till Ålands lagting Förslag till tredje

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2007 Nr 20 24 INNEHÅLL Nr Sidan 20 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 57 21 Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om strukturstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 136/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av en överenskommelse mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 163/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2002 Nr 12 14 INNEHÅLL Nr Sidan 12 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 37 471 39 577 31 768 Avgjorda Inkomna Anhängiga 31.12. Helsingfors förvaltningsdomstol Kouvola förvaltningsdomstol Kuopio förvaltningsdomstol Rovaniemi förvaltningsdomstol

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 15 december 2000 Nr 1053 1061 INNEHÅLL Nr Sidan 1053 Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om polisens personregister...

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 1 Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 2006 Utfärdad i Mariehamn den 22 december 2005 På framställning av landskapsregeringen 1)

Läs mer

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER

Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT. om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 INKOMSTER Nr 1 ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om antagande av budget för landskapet Åland år 1999. Utfärdad i Mariehamn den 21 december 1998 På framställning av landskapsstyrelsen 1) har lagtinget antagit nedanstående budget

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Revisionsverkets ställningstaganden

Revisionsverkets ställningstaganden Revisionsverkets ställningstaganden Exportfinansiering Exporten spelar en viktig roll för nationalekonomin och därmed även för statsfinanserna. Exportens värde har varit cirka 40 procent i förhållande

Läs mer

Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet

Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet BEGÄRAN OM UTLÅTANDE 3.2.2010 TEM/301/03.01.06/2010 Mottagare enligt sändlistan Begäran om utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Justitieminsteriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets

RP 337/2014 rd. gäller det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentets RP 337/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer