Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksam. Forsakringsbesked Foretagsforsakring"

Transkript

1 Folksam Forsakringsbesked Foretagsforsakring Datum Kundnummer i iis> Harjedalens Kommun K Olycksfallsforsakring lor clever, barn och andra grupper inom Harjedalens Kommun verksamhetsomrade enligt nedanstaende specification. Forsakringens giltighet Forsakringen galler fran och med till och mcd , enligt villkor Hi1. ErsattningsfdrmSner Lakekostnader Resekostnader T andskadekostnader Skadade klader och glasogon Merkostnader Arr Sveda och vark Medicinsk rehabilitering Tekniska hjaipmedel Medicinsk invaliditet -Vid invaliditet sgrader lagre an 50 procent -Vid invaliditet sgrader 50 procent och hogre Ekonomisk invaliditet Dodsfall oavsett orsak (med Sldersbegransning) KrisforsSkring Nodvandiga kostnader Nodvandiga kostnader Nodvandiga kostnader Hogst 0,25 Pbb Hogst 1 Pbb Enligt Folksams tabell Enligt faststalld tabell Hogst 1 Pbb Hogst 1 Pbb Beraknas p hogst 15 Pbb 30 Pbb Beraknas p& hogst 30 basbelopp 1 Pbb Hogst 10 behandlingstillfallen Prisbasbeloppet (Pbb) for dr 2015 cir kronor. Forsakringen galler utan sjalvrisk. Information liar foljer en kortfattad bcskrivning av forsakringsinnehallct. For forsakringen galler dc fullstandiga lorsakringsvillkoren, som du kan fa via Kommuncn ellcr narmaste Folksamkontor. Observera alt forsakringen for din del endast omfattar de ersattningsmoment som beskrivs i detta forsakringsbesked. Forsakringsvillkoren galler for ett kalenderar i taget. Ersattning lamnas enligt de forsakringsvillkor som galler det ar forsakringsfallet intraffar. Omfattning Forsakringen kan galla under: verksamhetstid dygnct runt fritid Med skoltid/verksamhetstid avses Forsakringen galler under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande saint rcsa till och fr&n. Forsakringen galler for andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten sasom skolresor och praktik mcd mera och som ar godkanda av rektor eller motsvarande. Med dygnet runt avses Forsakringen galler under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden. Forsakringen ar giltig till och med 1/9 det Ar som barncn/eleverna gar ut forskola, forskoleklass, grundrcspcktive gymnasieskola. Med fritid avses Forsakringen galler under ovrig tid som inte ar skoltid/verksamhetstid. Vem forsakringen galler for Verksamhetstid - Elevcr i Komvux/Grundvux/Sarvux och SFI - Arbetslosa ungdomar i Atgard "arbetstraning" - Socialbidragstagare som omlattas av rehabilitcringsinsatser eller arbetstraning - Stodpersoner inom POSOM - Personer i arbctsmarknadsatgarder Dygnet runt - Alia barn 0-18 ar som ar folkbokiorda i I Iarjedalens kommun - Elever over 18 Ar i kommunens gymnasie-/grund-/sarskola/gymnasiesarskola inklusive friskolor - Elevcr som ar folkbokforda i Harjedalens kommun men studerar i annan kommun inkl friskolor - Elever Iran annan kommuns grund- och gymnasieskola - Personer placerade i lamiljehem/fosterhcm/kontakthem - Personer omhandertagna for psykisk vard ellcr omsorg enligt LSS och SOL - Ensamkommandc flyktingbarn Begransningar i forsakringens giltighet Ersattning lamnas inte 0111 vistelsen utanfor Nordcn varar mer an 12 nianader i en foljd. Ersattning lamnas inte for kostnader lor hemtransport. Ytterligarc begransningar finns. (Se narmare punkt 12 i villkor B11.) Ersattningen lamnas endast Iran en kommunolycksfallsforsakring 0111 den forsakrade omfattas av flera kommunolycksfallsiorsakringari Folksam.

2 Folksam Forsakringsbesked Foretagsforsakring Datum Kundnummer KX> t2 Vad menas med olycksfallsskada? En olycksfallsskada ar en kroppsskada som den lorsakrade drabbas av genom en oforutsedd plotslig yttre handelse. (Se narmare punkt 1.6 i villkor B11). Ersattningsformaner Lakekostnader Ersattning lamnas for nodvandiga kostnader for lakarvard, lakemedel, bchandling och hjalpmedel under forutsattning att de foreskrivits av lakare for att laka skadan. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem Ar lran skadetillfallet. Kostnader ersatts bara darvard ges som ocksa ersatts av allman forsakring eller pa annat salt finansieras av offentliga medcl. Resekostnader Ersattning lamnas for resekostnader under den akuta sjuktiden, langst fem Ar fran det att olycksfallsskadan intraffade. Res or till If rein vard och behandling Ersattning kan lamnas med hogst den egenavgift for sjukresor som anges i lagen om allman forsakring. Billigast mojliga lardsatt ska anvandas. Merkostnader for resor mellan bostaden och denfasta utbildningsplat sen Lakare ska foreskriva sarskilt transportmedel. Kostnaderna ska vara provade och godkanda av Folksam innan resan paborjas. Tandskada Ersattning lamnas for nodvandiga kostnader for behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem ar frail skadetillfallet. Kostnaden maste vara godkand av Folksam innan behandlingcn paborjas. Maste slutbchandling av skadan skjutas upp galler sarskilda regler, se punkt 2.3 i villkor B11. Tandskada som uppkommit vid tuggning ellcr bitning anscs inte som olycksfallsskada. Skadade klader och glasogon Leder olycksfallsskadan till att den lorsakrade maste behandlas av lakare lamnas ersattning for kostnader for skadade klader och glasogon. Ersattning lamnas med hogst 0,25 basbelopp per skadetilllalle. Ersattning lamnas inte for utrustning och liknande. Merkostnader Leder olycksfallsskadan till att den lorsakrade maste behandlas av lakare lamnas ersattning enligt skadestandsrattsliga regler for nodvandiga merkostnader som uppkommcr under den akuta sjuktiden. Hogsla ersattning ar ett prisbasbelopp per skadetillfalle. Sjukhusvistelse Om den lorsakrade blir inskriven pa sjukhus lamnas ersattning mcd 0,25 % av prisbasbeloppet for varje dag av vistelscn. Ersattningen avser att till vissdel tacka kostnader for till cxcmpel sjukhusvard, besoksresor, tidningar, telcfon och andra kostnader. Begransningar Ersattning for kostnader lamnas i den nian de inte ersatts lran annan forsakring. Begransningar finns aven vid privat varcl saint for forsakrad som inte har rati till ersattning fran forsakringskassan. Kostnader for privat vard ocli/ellcr hemtransport ersatts inte. Arr Ersattning kan lamnas om olycksfallsskadan medforl arr som kvarslar tva arefter arrets uppkomst. Ersattning lamnas efter en i Folksam faststalld tabell. Sveda och vark Ersattning kan lamnas fran och med andra veckan 0111 den lorsakrade vardas liemtna eller pa sjukhus. Ersattning lamnas enligt Folksams tabell. Medicinsk rehabilitering Ersattning lamnas for kostnader i samband med rehabilitering i form av undcrsokning, behandling och vard. Ersattning kan lamnas med hogst ett prisbasbelopp. Medicinsk invaliditet Ersattning kan lamnas mcd sa slor del av forsakringsbcloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Ratt till ersattning loreligger tidigast tva arefter det att olycksfallsskadan intraffade.

3 Folksam Forsakringsbesked Foretagsforsakring Datum Kundnummer «c? (2 Tekniska hjalpmedel Om olycksfallskadan forviintas leda till varaktig medicinsk invaliditet med minst 50 procent lamnas ersattning for tekniska hjalpmedel. Ersattning kan lamnas med hogst et! basbelopp for kostnader som uppkommit inom fem Ar fran skadetillfallet. Ekonomisk invaliditet Ersattning kan lamnas om olycksfallsskadan dels medfor en medicinsk invaliditet pa minst 20 procent, dels leder till bestaende nedsattning av arbetsformagan med minst halften och minst halv sjukersattning (inte tidsbegransad) enligt lagen 0111 allman forsakring beviljas. Dodsfall Om den lorsakrade, som uppnatt 1 manads alder men inte 25 Ar, avlider under forsakringens giltighctstid utbetalas ett dodsfallsbelopp. For forsakrad som fyllt 25 ar betalas ersattning ut endast om den forsakradc avlidit pa grund av olycksfallsskada. Dodsfailsbeloppet utbetalas till dodsboet. Krisforsakring Ersattning kan lamnas om den lorsakrade drabbats av psykisk ohalsa pa grund av en traumatisk handelsc under forsakringens giltighctstid. Se villkor K326:I om vilka handelser som omfattas. Ovrigt Begransningar i forsakringens giltighet Forsakringen galler med begransad omfattning vid Grov vardsloshel, missbruk och brottslig handling Vistelse utomlands, krig, atomkarnrcaktion och vissa terrorhandlingar. Se forsakringsvillkorct. Atgardervid skada S6k lakare eller tandlakarc. Anmal skadan till Folksam, telefon eller pa Kom ihag att spara alia originalkvitton. Efterskydd Forsakringen galler inte med nagot efterskydd. Fortsattningsforsakring Rati till fortsattningsforsakring ingar inte. Preskription - Vanta inte for lange Ratten till forsakringsersattning upphor tre Ar efter att den forsakradc har fall kanncdom om att anspraket kunde goras gallande och i varje fall inom tio ar fran det alt anspraket tidigast kunde goras gallande. Eventuell talan mot Folksam maste vackas inom dessa lidsgranscr. Om den forsakrade har anmalt en skada lore prcskriptionstidens ulgang och ar missnojd med Folksams slutliga besked, harden forsakrade mojlighct att vacka talan inom sex inanadcr fran det atl den forsakrade falt beskedel, aven om namnda tidsgranser skulle overskridas.

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring

i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring i samarbete med SÅ Sjukvårdsförsäkring Varför behövs en sjukvårdsförsäkring? De flesta åkerier är extra känsliga för sjukfrånvaro och har inte tid eller råd att låta de anställda vänta i vårdköer. SÅ Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor januari 2015

Försäkringsvillkor januari 2015 GRAVID Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som våra gravidförsäkringar omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 49 ALMEGA SAMHALLFÖRBUNDET Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01 Boendeförsäkring 2 Boendeförsäkring Boendeförsäkring 3 BOENDEFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 När försäkringen gäller 5 Aktsamhetskrav

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund)

Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige. (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Personskadeersättning vid trafikskada i Sverige (Personskadeersättning på skadeståndsrättslig grund) Med denna broschyr vill vi försöka beskriva något om huvuddragen i personskadeersättning vid trafikskada

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer