Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd"

Transkript

1 Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Detta brev ber vi Er delge den personal för kännedom som handhar företagshälsovården samt de enheter som ansvarar för arbetsplatsens personal- och ekonomiförvaltning. Det går också att läsa och ta en utskrift av brevet på FPAs webbplats (www.fpa.fi/företagshälsovård). TILL ARBETSGIVARE OCH PRODUCENTER AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Information om ersättandet av kostnader för företagshälsovård Brevets innehåll 1 Sjukförsäkringslagen reviderades 2 Föreskrifter om drogtester har införts i lagen om företagshälsovård 3 Produktion av företagshälsovårdstjänster 4 Företagshälsovårdens medverkan i riksomfattande program 5 Ifyllning av ansökan om ersättning 6 Maximibeloppen per arbetstagare och företag 7 Handläggningen av ansökningar koncentreras inom FPA 8 Ytterligare upplysningar om företagshälsovårdsersättningar 9 Kontaktuppgifter till FPA Bilaga 1 Sjukförsäkringslagen reviderades Med stöd av sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård ersätter FPA arbetsgivare och företagare för kostnader för verksamhet som utförts enligt god företagshälsovårdspraxis. Principerna för verksamheten och dess innehåll är fastställda i lagen om företagshälsovård och i författningar som givits med stöd av den. I sjukförsäkringslagen föreskrivs om arbetsgivares, företagares och kommuners rätt till ersättning för företagshälsovård. Vid revideringen av sjukförsäkringslagen har man samlat bestämmelser om olika förmåner i egna kapitel, vilket medfört att lagens innehåll och struktur blivit klarare. Den nya lagen (1224/2004) trädde i kraft Bestämmelserna om ersättandet av kostnaderna för företagshälsovård är i huvudsak oförändrade. Arbetsgivarna ersätts för kostnader för ordnandet av företagshälsovård enligt sådan god företagshälsovårdspraxis som avses i lagen om företagshälsovård, förutsatt att verksamheten har genomförts genom utnyttjande av nödvändiga företagshälsovårdsresurser. I bilagan till detta brev presenteras huvudpunkterna av de bestämmelser i sjukförsäkringslagen som gäller företagshälsovårdsförmånen. Postadress Besöksadress 1 (7) PB 78 Hyvlerivägen 1a B Helsingfors Helsingfors Telefon Fax

2 Med stöd av 13 kap. 11 i sjukförsäkringslagen har dessutom statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen (1338/2004) getts. I förordningen ingår också en bestämmelse om bilagor till arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovård. Verksamhetsplan och utlåtandeförfarande för företagshälsovården Enligt 4 i statsrådets förordning skall till arbetsgivarens ersättningsansökan fogas en sådan verksamhetsplan som avses i 11 i lagen om företagshälsovård för ordnandet av företagshälsovård för den period som ansökan gäller. Föreskriften tillämpas på arbetsgivarens redovisningsperiod som börjat eller därefter samt på den redovisningsperiod som till största delen hänför sig till år Till den ansökan som gäller 2004 fogas en verksamhetsplan som har utarbetats för den räkenskapsperiod som följer efter ansökan. I övergångsskedet behöver man däremot inte till den ansökan som gäller räkenskapsperioden 2005 foga verksamhetsplanen för perioden ifråga, eftersom den redan har lämnats in i samband med föregående ansökan. Om det i samband med en granskning har gjorts ändringar i planen skall den emellertid lämnas in. Enligt 11 i lagen om företagshälsovård skall verksamhetsplanen innehålla de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. Verksamhetsplanen kan formuleras fritt. För att avgöra vad som ersätts bör de allmänna arrangemangen för arbetsplatsens företagshälsovård vara inskrivna i verksamhetsplanen (t.ex. produktionen av tjänster) samt arbetsplatsens behov (t.ex. belastningsfaktorer, exponering, risken för olycksfall) egentlig verksamhet för att nå målen (t.ex. arbetsplatsutredningar, hälsokontroller rådgivning och vägledning, eventuell sjukvård) ordnande av uppföljning och utvärdering. FPA utreder om kostnaderna skall ersättas med hjälp av verksamhetsplanen och de kostnads- och verksamhetsuppgifter som har uppgetts i ersättningsansökan, varvid principerna för en god företagshälsovårdspraxis beaktas. Arbetsgivaren skall dessutom till ansökan foga ett utlåtande av arbetarskyddskommissionen eller motsvarande organ eller av arbetarskyddsombudet gällande ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna eller en utredning om att möjlighet att avge ett utlåtande har funnits. 2 Föreskrifter om drogtester har införts i lagen om företagshälsovård Föreskrifter om drogtester (L 760/2004) som trädde i kraft har införts i lagen om företagshälsovård (L 1383/2001). Enligt 2 mom. som fogats till 9 i lagen omfattas drogtesterna och de utredningar som utarbetats på basis av dem inte av ersättningar för företagshälsovård eller annan hälsovård. 3 Produktion av företagshälsovårdstjänster Enligt 7 i lagen om företagshälsovård kan arbetsgivaren ordna företagshälsovårdstjänster på flera alternativa sätt, t.ex. skaffa dem från en sådan hälsovårdscentral som avses i folkhälsolagen (L 66/1972) eller från någon annan verksamhetsenhet eller person som har rätt att producera företagshälsovårdstjänster. Arbetsgivaren kan också själv eller tillsammans med andra arbetsgivare ordna de tjänster 2 (7)

3 som han behöver. I lagen om privat hälso- och sjukvård (L 152/1990) föreskrivs bl.a. om tillstånd att verka som producent av företagshälsovårdstjänster. Närmare anvisningar om kommunens uppgift att producera företagshälsovårdstjänster och om alternativen att genomföra denna uppgift finns i social- och hälsovårdsministeriets handbok om tillämpningen av lagen om företagshälsovård (Lagen om företagshälsovård. Handbok för tillämpning av lagen om företagshälsovård. SHM, Handböcker 2004:13). 4 Företagshälsovårdens medverkan i riksomfattande hälsoprogram 4.1 Ersättning för mini-intervention som företagshälsovård Företagshälsovården har strävat efter att effektivare förebygga riskfylld alkoholkonsumtion för att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga. För att genomföra verksamheten gör företagshälsovården bl.a. en mini-intervention, dvs. använder sig av en åtgärdshelhet som innebär att man tar upp alkoholkonsumtionen, ger information om riskfylld konsumtion och följer upp konsumtionen. Rådgivning och handledning om alkoholens negativa effekter på hälsan kan ges på läkar- och/eller företagshälsovårdares mottagning eller i samband med en hälsokontroll. Mini-interventionen kan också innefatta de laboratorieundersökningar som läkaren anser nödvändiga. Kostnaderna för en mini-intervention som görs i samband med en hälsokontroll ingår i den förebyggande företagshälsovården och de berättigar till ersättning. På blanketten för ansökan om ersättning (SV 98 TTHr) uppges de i ersättningsklass I enligt resurs. Om en mini-intervention görs vid något annat tillfälle än vid en hälsokontroll, antecknas inte verksamhetsuppgifterna om besök på läkarens eller hälsovårdarens mottagning på blanketten, men kostnaderna för laboratorieundersökningarna och antal uppges på behörigt ställe på blanketten. En mini-intervention i samband med sjukvård och kostnaderna för nödvändiga undersökningar och verksamhetsuppgifter specificeras på ansökningsblanketten enligt resurs i ersättningsklass II. Uppgifter om innehållet i en mini-intervention fås bl.a. på Internet, > Työterveyshuolto > Työkalut. 4.2 Förebyggande av diabetets inom företagshälsovården För att förebygga en ökad förekomst av diabetes genomförs ett nationellt preventionsprogram, Dehko , som ingår i folkhälsoarbetet. Företagshälsovården deltar frivilligt i programmet. Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett brev med rekommendationer för företagshälsovårdsenheterna ( ) om förebyggandet av diabetes typ 2. I preventionsarbetet skall företagshälsovårdens verksamhet grunda sig på vetskapen om sambandet mellan arbete och arbetstagarnas hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga samt behovet av undersökningsåtgärder när det gäller medverkarna i programmet. Företagshälsovården skall inkludera de åtgärder som ingår i preventionsprogrammet i sin normala verksamhet, t.ex. tester för att upptäcka eventuell diabetesrisk. Om en arbetsgivare enligt ett avtal med producenten av företagshälsovårdstjänster betalar kostnaderna för ett glukosbelastningsprov som gjorts på basis av ovan nämnda test, är kostnaderna ersättningsgilla. Om åtgärden ansluter sig till en hälsokontroll uppges kostnaderna och verksamhetsuppgifterna i ersättningsklass I; kostnader och verksamhetsuppgifter i samband med sjukmottagning uppges i ersättningsklass II. 3 (7)

4 4.3 Gårdsbesöksregister för företagshälsovård för lantbruksföretagare Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) upprätthåller ett riksomfattande gårdsbesöksregister för företagshälsovården för lantbruksföretagare. Bestämmelser om registret finns i lagen om pension för lantbruksföretagare (L 467/1969, ändring L 1028/2004). LPA har rätt att av producenter av företagshälsovårdstjänster få uppgifter i anslutning till företagshälsovården för lantbruksföretagare på de villkor som närmare definieras i lagen. Med lantbruksföretagarens samtycke och med stöd av ovan nämnda lag registrerar företagshälsovården uppgifter om gårdsbesöket i LPAs gårdsbesöksregister. De skäliga kostnader som förorsakas av verksamheten i fråga berättigar till ersättning. Kostnaderna, inkluderade i kostnaderna för gårdsbesöket, uppges på blanketten för utredning om arbetsförhållandena hos lantbruksföretagare (SV 113 TTHr). 5 Ifyllning av ansökan om ersättning Producenten av företagshälsovårdstjänser skall i sin fakturering specificera tidsbaserade och prestations- eller åtgärdsvisa uppgifter för kunden (arbetsgivaren) så att den arbetsgivare som ansöker om ersättning kan uppge kostnads- och verksamhetsuppgifterna enligt resurs i överensstämmelse med indelningen på FPAs blankett för ersättningsansökan och anvisningar. Arbetsgivaren ansöker om ersättning från FPA för den bokföringsmässiga räkenskapsperioden. De kostnader som uppges i ansökan skall grunda sig på arbetsgivarens bokföring enligt räkenskapsperioden. Bokföringen skall ordnas så att den visar företagshälsovårdskostnaderna och -inkomsterna per ersättningsklass. Om ersättningsansökan har utarbetats av serviceproducenten (för hand eller elektroniskt) skall arbetsgivaren kontrollera att uppgifterna är korrekta innan ansökan skickas till FPA. Om de uppgifter som serviceproducenten fyllt i på blanketten är felaktiga skall ansökan göras på FPAs blankett. En blankett som rättats för hand eller på något annat sätt skall inte skickas in. 6 Maximibeloppen per arbetstagare och företag Det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna per arbetstagare har för år 2004 fastställts till 128,10 euro i ersättningsklass I. Av detta belopp utgör ersättningen 64,05 euro. I ersättningsklass II är det kalkylerade maximibeloppet 192,20 euro, av vilket ersättningen utgör 96,10 euro. Om en arbetsgivare har mindre än 10 anställda är det kalkylerade maximibeloppet för år 2004 i ersättningsklass I 1 281,00 euro per arbetsgivare. Av beloppet utgör ersättningen 640,50 euro. I ersättningsklass II är det kalkylerade maximibeloppet per arbetsgivare 1 922,00 euro, av vilket ersättningen utgör 961,00 euro. Det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna per företagare har för år 2005 fastställts till 333,63 euro, av vilket ersättningen utgör 166,82 euro. Om företagshälsovården har inkluderat kostnaderna för utredning av förhållandena på arbetsplatsen och arbetsplatsutredningar, är det kalkylerade maximibeloppet för kostnaderna 667,26 euro, av vilket ersättningen utgör 333,63 euro. 4 (7)

5 7 Handläggningen av ansökningar koncentreras inom FPA Ansökningarna om ersättning för företagshälsovårdskostnader för arbetsgivare handläggs på avdelningen för hälsovård och utkomstskydd vid FPA och på byråerna. Ansökningar som behandlas på andra ställen än inom centralförvaltningen koncentreras våren 2005 till byråerna i Uleåborg, Ilmajoki, Villmanstrand, Åbo, Tammerfors och Heinola (de finska ansökningarna) och till Karleby (de svenska ansökningarna). Ansökningar som gäller företagshälsovård för företagare och hälsocentralernas redovisningar handläggs dessutom vid byrån i Kajana. Trots att handläggningen koncentreras tas ansökningar emot av alla FPA-byråer som skickar dem vidare till det egentliga handläggningsstället. 8 Ytterligare upplysningar om företagshälsovårdsersättningar I serien Din grundtrygghet utges broschyren Företagshälsovård Information till arbetsgivare och företagare om företagshälsovårdsersättningar. Broschyren uppdateras årligen och fås avgiftsfritt på FPA-byråerna. Den är införd på FPAs webbplats > Publikationer där man också kan ta en utskrift av den. På FPAs webbplats (www.fpa.fi/foretagshalsovard) finns uppdaterad basinformation om företagshälsovårdsförmånen för arbetsgivare och företagare och om ansökan av ersättning. På samma sida finns också FPAs tidigare anvisningsbrev och blanketter för ansökan om företagshälsovårdsersättning. Vid behov kan man fortfarande få breven från gruppen för företagshälsovård vid avdelningen för hälsovård och utkomstskydd vid FPA. 9 Kontaktuppgifter till FPA Förfrågningar om handläggningen av ansökningar: FPA-byråerna se den lokala telefonkatalogen eller Internet, Gruppen för granskningar och avgöranden vid avdelningen för hälsovård och utkomstskydd vid FPA tel /Gruppen för granskningar och avgöranden adress: PB 78, HELSINGFORS Förfrågningar om ersättningsprinciper: Gruppen för företagshälsovård vid avdelningen för hälsovård och utkomstskydd vid FPA tel /Gruppen för företagshälsovård adress: PB 78, HELSINGFORS Elise Kivimäki Chef för avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Arto Laine Företagshälsovårdschef 5 (7)

6 DISTRIBUTION Arbetsgivare som ansökt om företagshälsovårdsersättning Producenter av företagshälsovårdstjänster FÖR KÄNNEDOM Akava Finlands Näringsliv EK Finlands Kommunförbund Kyrkans avtalsdelegation Kommunala arbetsmarknadsverket Staben för Västra Försvarsområdet/hälsovården Läkarcentralernas förening Länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK Landsbygdens arbetsgivareförbund ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt Småindustrins Allmänna Grupp Näringsterapeuternas förening Social- och hälsovårdsministeriet Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (STAKES) Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finsk Ergonomiförening Finlands Fysioterapeutförbund Finlands Fysioterapiföretagare, FYSI Suomen Kuntaliitto Finlands Läkarförbund Finlands Talterapeutförbund Finlands Psykologförbund Finlands Ögonoptikerförbund Finlands Hälsovårdarförbund FHVF Suomen Työhygienian seura Finlands Företagshälsovårdareförbund Finlands Företagsläkarförening Finlands Rederiförening Företagarna i Finland Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund Prövningsnämnden TEHY r.f. Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Työfysioterapeutit Arbetsministeriet Institutet för Arbetshygien och dess regioninstitut Työterveysyhteisöjen Liitto Statskontoret Statens arbetsmarknadsverk Ålands Landskapsstyrelse Ålands Redarförening 6 (7)

7 Bilaga Bestämmelser om ersättning för företagshälsovård i sjukförsäkringslagen (L 1224/2004) Bestämmelser om företagshälsovården för arbetsgivare och företagare ingår i kapitlen 1, 13, 15, 17 och 21 i sjukförsäkringslagen enligt följande: 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 2 mom. (Lagens syfte) 3 2 mom. (Verkställighet av lagen) 13 kap. Ersättningar som hänför sig till företagshälsovård 1 8 : arbetsgivares och företagares rätt till ersättning, verksamhet som ersätts och allmän princip för erhållande av ersättning, ersättningsbelopp, fastställande av det kalkylerade maximibeloppet, godtagbara kostnader och kommunens rätt till ersättning. 9 : Folkpensionsanstaltens rätt att av en arbetsgivare, företagare eller en annan som utför eget arbete samt av en kommun eller av en annan sökande få uppgifter om företagshälsovårdskostnaderna och -verksamheten för att kunna följa upp hur företagshälsovården genomförs. Folkpensionsanstaltens rätt att granska bokföringen i anslutning till den företagshälsovård som en arbetsgivare eller en annan sökande ordnat. 15 kap. Bestämmelser om verkställighet 5 : ansökan om ersättning 7 : försummelse att iaktta en tidsfrist 8 : betalning av ersättningar och förmåner : återkrav, preskription av fordran, meddelande om förändrade förhållanden. 17 kap. Ändringssökande Bestämmelserna i kapitlet tillämpas också på företagshälsovårdsersättningar. 21 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Den nya lagen träder i kraft I kapitlets 1 7 mom. ingår en temporär bestämmelse enligt vilken arbetsgivare ersätts med 60 % av kostnaderna för utarbetandet av en årlig verksamhetsplan för företagshälsovården, inberäknat kostnaderna för utnyttjande av företagshälsovårdens resurser. Bestämmelsen gäller till Sjukförsäkringslagen (L 1224/2004) och statsrådets förordning (1338/2004) kan man läsa och ta utskrift av på FPAs webbplats. 7 (7)

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande

Läs mer

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet 9-12/2010 Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ansökningsförfarandet förnyas 2011 Syftet med reformen är att stödja och styra verksamhet förenlig

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! 1 Mål för utbildningen: - bidra till att företagshälsovården genomförs i enlighet med god företagshälsovårdspraxis - förbättra och utöka

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster

RP 156/2004 rd. företagshälsovård betalas till en sådan av ett universitet godkänd privat producent av hälsovårdstjänster RP 156/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. 5 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras

Läs mer

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan.

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan. Ifyllningsanvisningar för arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 101a TTHr Anvisningarna följer punktindelningen på blankett SV 98a TTHr. Arbetsgivare har rätt att få ersättning

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET

ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET ANVISNING 2 /2004 30.12.2004 ANMÄLAN OM TANDIMPLANTAT TILL IMPLANTATREGISTRET Fullmaktsbestämmelser Lagen om riksomfattande personregister inom hälsovården 3 Målgrupper Tandläkare Sjukvårdsdistrikt Olika

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte

Lag. om försök med basinkomst. Lagens syfte I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om försök med basinkomst 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att genomföra ett försök med basinkomst 2017 och 2018. Syftet med försöket med basinkomst

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 61/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att av en

Läs mer

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 316/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa RP 316/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

till den del det är fråga om en aktiveringsplan,

till den del det är fråga om en aktiveringsplan, Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2003:071 Landskapslag (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Till arbetsgivare och personer som ansvarar för företagshälsovården på arbetsplatsen

Till arbetsgivare och personer som ansvarar för företagshälsovården på arbetsplatsen Folkpensionsanstalten H{lsoavdelningen PB 78 00381 Helsingfors 14.1.2011 Diarienummer: 3/322/2011 Brevet kan också läsas på www.fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla och www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1201/2013 Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret

Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 1 (17) Anvisningar för anmälningstrafiken till anställningsregistret ANVISNINGAR 2 (17) Innehåll 1 Anmälningstrafiken till anställningsregistret... 3 1.1 Anmälan av uppgifter om anställningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen.

penning som bestäms enligt sjukförsäkringslagen. 1994 rd - RP 65 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av Il lagen om avskiljande av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål och 4 a sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a i sjukförsäkringslagen, 62 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen FOLKPENSIONSANSTALTEN Hälsoavdelningen Rehabiliteringsgruppen Anbudsförfrågan 25.2.2014 Dnr 16/331/2014 Till serviceproducenterna MULTIDISCIPLINÄR INDIVIDUELL REHABILITERING FÖR VUXNA MED SVÅR FUNKTIONS-

Läs mer

Föreskrift 2/2010 1/(7)

Föreskrift 2/2010 1/(7) Föreskrift 2/2010 1/(7) Anmälan till produktregistret gällande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Läs mer

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN

MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ MODELL FÖR INFORMERING AV PATIENTER INOM DEN OFFENTLIGA HÄLSOVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Modell för registeransvariga inom den offentliga hälsovården (modellen

Läs mer

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR

Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Anvisning 22.5.2013 3428/03.01.01/2012 2/2013 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL Föreskrift 22.5.2013 3427/03.01.01/2012 4/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet SÄKERHETSÖVERVAKNING AV LÄKEMEDEL Bemyndiganden Läkemedelslagen (395/1987) 30 c 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN

ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Uppdaterad 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 ANVÄNDNING AV E-POST INOM SOCIALVÅRDEN Avsikten med denna instruktion är att ge rekommendationer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR. Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel Anvisning 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Anvisning från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet ANMÄLAN OM BIVERKNINGAR Målgrupper Personer med rätt att förskriva eller expediera läkemedel

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUT- SKOTTETS BETÄNKANDE 11/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 16 och 33 sjukförsäkringslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 2 maj 2001

Läs mer

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 220/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 220/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare samt lagen om pension för företagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 135/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås sjukförsäkringslagen bli ändrad.

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011

Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november 2011 Promemoria Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 24/80/2011 Sinikka Huhtala 25.11.2011 Promemoria om avgifter för vård i serie / 11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/november

Läs mer

RP 212/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 i kommunallagen

RP 212/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 i kommunallagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 150 i kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att övergångsbestämmelserna som gäller

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 23 april 2003 Nr 315 319 INNEHÅLL Nr Sidan 315 Statsrådets förordning om ändring av 2 förordningen om odontologiska examina... 1679 316 Statsrådets

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006

Användningen av BCGvaccin. Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Användningen av BCGvaccin Folkhälsoinstitutets vaccinationsrekommendation 2006 Folkhälsoinstitutets publikationer C 6/2006 ISSN 1238-5875 2 ANVÄNDNINGEN AV BCG-VACCIN FOLKHÄLSOINSTITUTETS VACCINATIONSREKOMMENDATION

Läs mer

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Läs mer