Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012"

Transkript

1 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att bevara och öka regionens konkurrenskraft krävs i allt högre grad en förflyttning uppåt i värdekedjan till mer kunskapsintensiva företag. Det handlar om att transformera befintligt näringsliv och skapa livskraftiga företag. Vad krävs? Titta internationellt och på export och samverkan företagen emellan för att nå ut globalt Underleverantörerna bör själva börja med produktutveckling Satsningar på kluster är önskvärt Företagen behöver en funktion (specialisthjälp) som kan läsa av marknaden. För detta behövs pengar och kommunikation Med referenser från erfarenheter gjorda i en inventering inom industrin i beskrivs näringslivets fokus vara på befintligt produktion. Näringslivet har goda idéer om framtiden, men har inte utrymme eller resurser för att driva nästa steg. Förslag 1: Hjälpa företagen att knoppa av i nya företag. Befintliga företag är redan livskraftiga. Vad är då drivkraften att driva fram nya idéer? Vad är drivkraften för at få dem att förnya sig och driva fram nytt? Företagen upplevs som nöjda med det som redan är. Det förefaller också som att det finns starka traditioner inom familjeföretag som hämmar utveckling. Förslag 2: Praktiska projekt vid sidan av den dagliga verksamheten för att testa nya idéer och ny kunskap. Inom Småland och finns en tradition med kortare utbildningar. Hur kan vi komma över kompetensgränsen som göra utbildad arbetskraft attraktiv och kan driva på lönesättning o.s.v.? Inom företagen finns liten vana att ta till sig utbildad arbetskraft. Förslag 3: Stödjande verksamhet där företagen tar emot studenter, går vidare till att bli fadderföretag och i nästa steg ta emot en student som gör examensarbete. Företagen behöver

2 läras att närma sig akademin och högre utbildning. Stödja samverkande relationer. Företagen behöver incitament och inse vikten av utbildning och entreprenörskap som nytt blod in i företagen. Lärosäten kan bistå med kompetens för att kunna växa t.ex. introducera nya metoder för mätning och tillverkning. Företagen kan ta del av forskarnas nätverk och kompetens. En forskare kan till exempel vidareförmedla kontakter till kollegor runtom i världen. Företagen behöver också utveckla sin omvärldsanalys för att förstå vad som krävs för att växa och klara konkurrens. Förslag 4: Skapa motivation och incitament för företagen att delta i samverkan med lärosätena Företagscoacher med nätverk och inspiration. Förebilder för hur man växt från litet till större företag. De små företag som lyckats är de som haft en storkund på global arena som ställt krav på att företaget måste utvecklas. Detta har gjort att företagen måste öka sin kompetens och utvecklas. Vad gör vi med dom som inte har storkunden? Förslag 5: De offentliga aktörerna kan agera med pengar eller annat, medfinansiering från offentliga genom innovativ upphandling. Ställa krav som innebär utveckling. Det är inte bara akademin som kan hjälpa företagen att höja utbilningsnivån hos anställda och kunskapsinnehåll i verksamheten. Entreprenörsandans incitament är att tjäna pengar, inte att driva utveckling. Företagen behöver arbeta mer med benchmarking med andra företag. De behöver skapa en gemensam omvärldsanalys, bild, av omvärlden. Förslag 6: Akademi och företag behöver skapa samsyn och kultur för att hantera frågor om var vi befinner oss och kan ta oss företag och akademi tillsammans. Tidsbrist gör att man inte hinner tänka framtid. Exemplet där ett företag tog del av Greenpeaces omvärldsbevakning om oblekt pappersmassa. Förlag 7: Viktigt för företagen att ta del av andras omvärldsanalyser. Företag, akademi och offentliga aktörer kan göra gemensam omvärldsanalys genom exempelvis studenter, arenor och mötesplatser. Detta kan det offentliga ansvara för. Förslag 8: Visa på att det är ok för företag att ta ett litet steg i utvecklingen och där det offentliga kan vara behjälpliga. Underleverantörer i länet har sällan egen marknadsföringsexpert anställd. Att höja

3 kompetensen inom detta område är en typ av innovation. Huvudkontoren finns ofta i Stockholm, där finns kompetens, men långt ifrån företagen i länen! Småföretagarna kan vara nöjda med sin rådande situation, men om en omvärldsanalys görs och potentialen synliggörs så kan det inspireras till tillväxt. Det handlar om att informera om att uppväxling kan ske och att exportmöjligheter finns. Ett ex. om Volvo vill att underleverantören skall följa med på försäljningsresa till Kina, så kanske underleverantören vill pröva egna vingar och skaffa egna kontakter. Det uppstår konflikt! Underleverantörerna blir lätt uppbundna till de stora företagen som kräver anpassning och leverans. Företagen blir mindre sårbara om de skaffar sig mer kunskap om de internationella frågorna. Ett ex. inom plastbranschen är flertalet i stor utsträckning underleverantörer. Platsbranschen är en bransch där man är duktig på att ställa om. Flexibiliteten är stor, korta beslut, vilket är en framgångsfaktor. Länen borde dock ha fler företagare med egna produkter för att inte bli så sårbara och fast i att leverera. Men nya produkter kräver marknadsföring och säljare! Slutsats är att Kunskap, Marknadsföring och Säljare krävs. Småföretagen i länen är ofta skeptiska mot akademin! Behöver hitta goda exempel på företag som tagit in akademin i verksamheten och sprida detta till övriga. Generationsväxlingsperspektiv finns också, kanske finns förutsättningar för att ta nästa kliv inom snar framtid. Hur gör vi för att attrahera utländska investerare? Våra kluster är starka och hur skulle de kunna använda varandra? Bygga plattformar? Ett exempel är Glafo (eruf-projekt), där glas och träbranschen möts. Kan vi skapa fler sådana otraditionella mötesplatser? Behövs inte mer materialkunskap, utan stödstrukturer runt omkring. Hur använda studenterna i regionen in i småföretagen? Finns ingen företrädare för underleverantörerna i länen! Först konstaterade vi att Alla jobb är viktiga! Därefter Behåll kompetens! Hur hanterar vi arbetslösa? Åtgärder för dessa får inte hindra återgång i arbete. 6 månaders karens

4 Var befinner vi oss idag? Någon form av analys bör göras. Samma regler måste finnas inom hela EU, t ex kan det finnas skillnader i miljöfrågor som gör konkurrensen sned. Insatser tidigt för könsbrytande arbeten, t ex är det möjligt för killar i grundskolan att prova på vård/omsorg? Gymnasieskola och industri måste kunna mötas! Icke utbildade har större arbetslöshet, alltså höj utbildningsgraden! Industrin har ett ansvar att ta emot ungdomar/studenter för praktik eller ex-jobb. Öka statusen för industrijobb genom information/pr Mer intermediär! Stärk ledningskompetensen i SMF Svenska EFS-rådet är en mycket viktig spelare. Var stolt och visa det vi har! Fånga upp och visa all kunskap som finns inom industrin. Det finns många yrken och kompetenser inom industrin som lätt buntas ihop. Utgå från företagens behov vid FoU-samverkan med lärosätena. Använd Google-metoden : Låt varje medarbetare förfoga fritt över 20% av sin arbetstid så länge som man använder tiden för att utveckla något som gagnar företaget. Löpande redovisar man sedan i efterskott hur man använt sin tid. Bättre koppling mellan utbildningssystemet och företagen verklighetskoppla utbildningen. Ta vara på unikiteten specialiseringen. Ökad automatisering Ökad produktutveckling t ex få företag att förstå nyttan av akadimeiker/studenter i verksamheten Utveckla tjänsterna kring produkterna Omvärldsbevakning bättre struktur på den om den ens existerar Ökad utbildningsnivå bland anställda Digital kompetens, IT- Kill your darlings Mäklare för hjälp att lotsas fram i processen Förtroendeskapande åtgärder som t ex mentorskap

5 Utveckla den industri som vi redan har, om de vill. Produktionsteknik, kompetens, teknisk utbildning. Skruva lite här och där. Dock vill inte många småföretagare ta steg två, vågar inte chansa. SME anser ofta att de har det bra som de har det. Lösningen kan vara att välja ut specifika företag och satsa allt på dem, inte smeta ut till flera. Nå den internationella marknaden med småföretagare. Kunskapsintensiv med att veta hur man internationalseras och på så sätt klättra uppåt på värdekedjan. Mycket handpåläggning för att kunna ta steget till att bli kunskapsintensiva. Hur får man tillbaka jobben som har flyttat till Baltikum? Kommunicera att det finns hjälp och visa med goda exempel. Ändra administrationen för att inte känna sig motarbetad. Många av jobben har kommit tillbaka eftersom man inte har samma kontroll med avstånden, byråkratin, För att lyckas utomlands måste man ta hit kompetens först. Koppla till att utländska studenter ska stanna kvar i Sverige. Vad krävs för att transformera befintligt näringsliv och skapa livskraftiga företag? Attraktivitet och kompetensförsörjning. Även om vi har en välinarbetad och kraftfull industri kommer det för överlevnad krävas attraktivitet och kompetensförsörjning. Bör arbeta för att ta in kompetens från universitet/högskola som industrin idag inte är så vana att göra. Viktigt att även få unga personer se möjligheter i regionen. Studenter/ungdomars möjlighet att komma in i näringslivet, t.ex. via mentorskap är också grundläggande. Arbeta för att våga ta in nyckelkompetenser! Delar av vår region, och tillväxtindustri, saknar lokomotivföretag. Företagen är snarare mindre bolag och fåtal medelstora. Majoriteten av företagen är beroende av att ha sin marknad mot lokomotivföretagen. Många av företagen är ordermottagare, och fungerar snarare som produktionsenheter. Det som krävs är: Skapa bättre säljkårer inom de befintliga företagen Ökad marknadskompetens

6 Nya former för marknadsföring (nätverksformer, samverkan mellan branscher). I exempelvis Kalmar län, finns ett antal stora drakar. Det skapar ett klimat som innebär att lättare bli anställd, och behöver inte entreprenörskapsanda som istället minskar med andelen stora företag. Utvecklingen är dock att allt fler läggs ner. Det är därför viktigt att få dessa större företag som finns kvar att medverka till att förädla de små- och medelstora företagen. Angeläget att få de stora företagen att inse betydelsen av underleverantörer i sin egen region, för att skapa ökad attraktivitet. Tillväxten sker i de medelstora företagen! Därför är det nödvändigt att hitta former för att få de större företagen att hjälpa till att lyfta de små-och medelstora företagen för den regionala attraktiviteten. Här finns också en möjlighet för regionen genom att skapa samverkan mellan Jönköpings (underleverantörer/ mindre, medelstora företag) och Kalmars (större företag), kring dessa frågor för att skapa attraktivitet för hela Smålandsregionen. För att skapa livskraftiga företag krävs: Ett ökat hållbarhetsperspektiv, arbeta för att skapa hållbara företag. Hitta möjligheterna i grön tillväxt Hitta svaret på vilken produktion vi bör ha 2020 för att ha en hållbar tillväxt i produktionen De större företagen har ofta ett bredare perspektiv och större insikt, utrymme, för hållbarhets aspekter och kunskapsinhämtning. Största hotet för de större företagen är istället kompetensbristen. Det är därför viktigt att också: Se till en större region för möjlighet till skiftning av personal. Större arbetsregion. Behöver även öppna upp de större företagens kunskapsinhämtning, kunskapsutveckling för fler ur ett samhällsbyggnadssyfte. Arbeta i nätverksform, kluster, samverkan kraftsamling inom branscher. Mentorskap mellan större och mindre företag. Kalmarmodell d.v.s. företag, privat, offentlig sektor arbetar tillsammans. Vi måste också bli bättre på att ta tillvara alla medborgare, både män och kvinnor inom näringslivet behövs. Nu använder regionen enligt OECD-studien inte alla de resurser som vi har. Kvinnor och personer med annan etniskt bakgrund driver inte företag eller arbetar inte i den utsträckning som de skulle kunna. En viktig fråga för ett innovativt livskraftigt näringsliv är att ta tillvara hela regionens kompetens. Vi behöver därför hitta former för att attrahera och aktivera alla medborgare oavsett kön eller bakgrund. Således krävs också för att transformera befintliga näringslivet: Ta bättre vara på outnyttjade resurser, komptenser, i form av att få in fler kvinnor och personer med annan etniskt bakgrund inom näringslivet. Ökad jämställdhet och mångfald i näringslivet Summerat det som krävs:

7 Attraktivitet Kompetensförsörjning Ökad jämställdhet, mångfald Försäljning, marknadsföring Nätverk, kluster, samverkan Hållbar utveckling Grönt ansvar Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att bevara och öka regionens konkurrenskraft krävs i allt högre grad en förflyttning uppåt i värdekedjan till mer kunskapsintensiva företag. Det handlar om att transformera befintligt näringsliv och skapa livskraftiga företag. Vad krävs? Vi kan inte hitta på idéerna, men vi kan underlätta för att företagen ska hitta dem. Utbildning och inspiration för företag. Dock är det svårt att få företagen att komma. Men vi försöker nischa och bygga upp intresse hos företagen. I vår roll som möjliggörare, kan vi ha en strategi och miljö, med hjälp av lämpliga inspiratörer underlätta engagemang när det gäller t ex Hållbarhet. Inom Cefur i Ronneby arbetar vi med plastmaterial b.la. Företagen kan behöva support för att hitta kunskap, att det ska passa in i ett hållbart livscykeltänkande och bidra till hälsosammare miljö vid tillverkning. Vi försöker tillämpa en färdplan, som i alla fall några företag uppskattar. Vad är det som lockar företagen att tänka Hållbarhet? Konkurrenter lyfter fram sina produkter som är hållbara, risk att komma i bakvattnet annars. Stora företag har egna omvärldsbevakare och forskningsavdelningar, men SME-företag behöver hjälp från oss. Det finns en nyfikenhet och ett intresse att tänka i dessa banor. Hållbarhet kan också vara en egen affärsidé. En medvetenhet som företagen själva borde ha är det företagen själva som ska ha denna kunskap? Företagen har fullt upp med sin vardag och kan behöva hjälp utifrån.

8 Fråga 2: Att behålla och attrahera människor med efterfrågad kompetens En framgång byggd på yrkesskicklighet och företagsamhet, en god tillgång till jobb samt bristande utbildningstradition får idag konsekvenser på en rad olika och delvis motstridiga sätt det är svårt att locka nyckelkompetens till företagen samtidigt är det svårt för högutbildade att få arbete. Hur kan vi locka utflyttade att återvända? Hur ska vi lyckas behålla och locka till oss högutbildad och kompetent arbetskraft som matchar behoven för övergången till en mera kunskapsbaserad ekonomi? Hur kan vi matcha studenter, både svenska och utländska mot arbetsmarknaden på ett effektivare sätt? Hur kan vi skapa miljöer som lockar och stimulerar högutbildad arbetskraft? Hur kan vi locka utflyttade att återvända? Små orters problem kopplingen till omvärlden är mycket viktig. Den lilla orten kan ha många attraktiva egenskaper men det som inte finns där måste vara nåbart. Kommunikationer och läge är mycket viktigt. Det är helheten som avgör: möjlighet till arbetet, meningsfull fritid, skola och omsorg för familj och sig själv. Hur kan vi matcha studenter mot arbetsmarknaden? Att styra antalet utbildningsplatser är svårt men med en närmare kontakt mellan högskola och företag blir det lättare för den enskilda studenten att göra de val som krävs för att hamna rätt. Premiera undervisning och kontakter med samhället inom universitetsvärlden adjungerade adjunkter. Hur kan vi skapa miljöer som lockar och stimulerar högutbildad arbetskraft? Möjligheterna att komma vidare är avgörande för liten kritisk massa, exempelvis en ort med bara en potentiell arbetsgivare är avskräckande. Välbetalda arbeten att erbjuda för båda två i familjen

9 Infrastrukturen ska fungera Stimulerande miljö som gör skillnad Nya företag som har sitt huvudkontor i regionen Politikerna måste förstå, delta och arbeta för att regionerna växer De som finns på orten ska få hjälp att växa Att lärosätena kan erbjuda rätt utbildningar, bättre utbildning som matchar marknaden Forska på faktiska problem hos befintliga företag Tillgång till inkubatorer, Science Parks, riskkapitalister Dilemma: Utbildningssystemen matchar inte arbetsgivarnas behov. Exempelvis YH, där endast 30 % av ansökningarna beviljas. Ny IT-kompetens krävs hela tiden. Regionala högskolor och universitet utbildar till kompetenser/examina som inte efterfrågas i regionen. Utbildning och arbetsliv är dåligt integrerade. En knäckfråga är hur vi bättre kan rikta utbildning mot behov, likaså hur arbetsgivare lyckas attrahera unga till olika yrkesval. Elevens val styr och avgör tillgång, från gymnasium och uppåt. Lärare måste fortbildas och få möjlighet att besöka verkligheten. Åtgärd: Öppna upp för traineemöjligheter, offentlig sektor måste gå före! Statsbidrag till fler utbildningsplatser på den utbildningsnivå efterfrågan finns, t.ex. YH. Ökad samverkan skolaarbetsliv (Branschdagar, förnyad PRAO, LIA, osv.). Satsningar på goda boendemiljöer, bra service och rimliga kommunikationer en förutsättning för att attrahera människor med spetskompetens. Ett ex från Jönköpings län började länet besöka emigrationsmässan i Holland. Varje år emigrerar holländare. Hur lockar vi hit dessa människor har varit utgångspunkten vid mässorna! Högskolan i Jönköping har utvärderat satsningen. Resultaten är att 16 holländare har flyttat hit och inbringat skatteintäkter, inom branscher såsom camping, bed and breakfast. I Holland uppmuntrar staten holländarna att flytta ifrån landet och hur tar dessa glesbefolkade län emot dessa individer? Om språket normalt är ett hinder, så är det inte så för denna grupp! Det har holländarna ofta lärt sig när de kommer hit! Nästa år kanske Jönköpings län satsar på att ta med företagen på mässan för att bättre matcha kompetens med arbete. Återigen ex. från Jönköpings län. Här finns ett mottagningsnätverk dvs i kommunerna finns kompetens att ta hand om de människor som kommer till kommunen.

10 Holland är logistikland, Sverige skulle kunna göra mycket mer och använda deras logistikkompetens och koppla på det svenska systemet. Kan man tänka sig att företagen själva bekostar en del av språkutbildning för de invandrarna om språket är ett hinder för anställning? Finns dock tendens att fler och fler är benägna att anställa utan svenska (går ofta bra med engelska i lite större företag). Rigida regler i samhällssystem vad gäller att få in ickesvenskar på arbetsmarknaden. Vad kan göras? Nationella åtgärder krävs! Regionalt varumärke viktigt. I Sverige behöver man marknadsföra sig, kanske nationen, inte län, kanske större regioner. Plattform via varumärket är viktigt, kommunikation är viktig. Vi behöver inte skapa miljö för högutbildade, vi har en bra plattform. Vad efterfrågas, inte bara natur, utan också en dynamisk region. Hög arbetslöshet hemma, varför söka utanför landet? Ta tillvara de som finns! Varför har vi föreställningar att de som bor kvar i regionen är misslyckade. Kan det vara så att de som bor kvar är kreativa och uppfinningsrika? Varför misslyckande att vara kvar och jobba inom traditionella industrin? hur använda de som finns kvar? Hög ungdomsarbetslöshet och andra grupper i utanförskap, varför gå över ån till vattnet! De som bor kvar i regionen ser kanske mycket tydligare vad som behöver göras och ser det egna länets perspektiv på ett annat sätt. Skapa ett register över utflyttarna och gör en offensiv gentemot dem med info kring vad som sker i deras region. Platsmarknadsföring! Se till att bra teknik finns! MODERNITET! Sociala nätverk Efterfrågeanpassa kommunikationer för både arbets- och fritidspendling Regionala hjältar den som t ex stannar och utvecklar företag eller annat som är positivt. Bort med bilden av den som blir kvar typ Pistvakt eller Ronny och Ragge. Lyft goda exempel! Skapa fortbildningar på akademierna i närregionen idag finns möjligheter på distans. Marknadsför befintliga företag mot studenter i akademierna! Vilka kompetenser vill vi ha? Utländska studenter har inte rätt att gå SFI (lära sig svenska) = Hinder.

11 Integrera ungdomarna mer i samhället innan de får tanken att flytta ut. Bygga en intressant livskvalitet i samhället tillsammans med de unga. Skapa mer arbetstillfällen för de unga så de kan få möjligheter till att skapa familj inom orten där de bor. För mer dialog med de yngre för att få deras behov och krav för att stanna. Bestäm vilka olika åldersmålgrupper som ska diskuteras innan en bra dialog med aktiviteter kan komma igång. Vad vill åringar, åringar, åringar osv Varför inte fokusera på de som stannar kvar och öka förståelsen till varför just de stannar och bildar familj. Erbjuda mer än ett jobb för inflyttare ett batterikluster ex vad kan samhället erbjuda mig och min familj inom idrottsväsendet! God infrastruktur är inte alltid bra för en kommun. Bättre marknadsföra våra fina naturtillgångar och ort. Företagen behöver jobba mer med ex-jobb från bl.a. högskolor och universitet. Utländska studenter får sällan jobb pga. språkhinder (gäller inte enbart mot småföretag). Det borde vara tvång att på masternivå att läsa SFI för studenter. Detta borde även kunna premieras via rabatt på t.ex. kursavgifterna. Återskapa 4-årig teknisk linje för att ge en gedignare teknisk utbildning på gymnasienivå. Vi måste bli bättre på att marknadsföra olika yrken snarare än olika företag att arbeta på. Ett företag innehåller så många olika yrken och kompetenser men vi döljer lätt detta genom att bunta ihop allt till företag. Kommunikationsinfrastrukturen är avgörande för att kunna locka unga människor med eftertraktad komptens. Banksystemet missgynnar mindre orter genom att om ens bevilja lån så sker det med en högre riskpremie vilket fördyrar investeringar i glesbygd. Bra kommunal service (skolor, dagis osv) attraktivt för utländska medborgare. Bättre infrastruktur Hur gör vi regionen hetare? Drivkraft och synlig tillväxt.

12 Tro på tillväxt, framtidstro. Samsyn mellan offentlig sektor, högskola och näringsliv. Alla måste förstå sin roll och sitt ansvar. Attraktivitet handlar om att inte odla vår särart utan att kunna möta människor med olika behov. Bra boendemiljö Är regional identitet viktig? Kan det vara en barriär mot nyinflyttade? Förmå företagen företagsledningen måste förstå yngre generationers prioriteringar - att skapa entreprenörsanda och kultur i företagen som lockar den nya generationen. Exemplet Tranås; skapat en tro på framtiden. Politiken är viktig. Måste peka ut målen och prioritera och mät. Främsta målet tillväxt. Skapade framtidstro och investeringsvilja. Vi diskuterade bl.a. hur man skapar information till ungdomar som flyttat från kommunen samt det motsatta hur kommunen skapar kontakt med inflyttande främst ungdomar men även generellt. Fanns en tanke att utflyttade ofta har uppväxten som riktmärke om sin hemkommun/län. Diskussion kring studentupplägget kring erbjudande av sommarjobb/examenarbete/trainee. Boendemiljöer Bättre kommunicera hur jobbet egentligen är Skola och omsorg Jobbmöjligheter Möjlighet att skapa jobb med den kunskapen man har när man kommer tillbaka. Teknisk, bredband De som kommer tillbaka: miljön och lugn och ro. Man bor helst nära jobbet och inte i glesbygden, bra kommunikationer behövs. Hur lockar vi personer till kommunen? Fler jobb som lockar, högpresterande jobb. Företagen måste kunna efterfråga den kompetens man behöver. Samarbete med högskolan och näringslivet. Mötas över generationer och avdramatiserar akademiker. Inte vara rädd för förändringar. Högskolepraktiker för att förbättra för dem på arbetsmarknaden.

13 Hur ska vi locka till oss högpresterad kompetens? Högskolan: hjälpa till arbeten men är en tvåvägslösning, omvärldsbevakning. SME företag har svårt att matchas med det som efterfrågas av högskolorna. Hur löser man det? Hur kan vi locka utflyttade att återvända? Projekt i Jönköping welcome2work för att locka tillbaka unga Jönköpingsbor som pluggat, har 41 företag. Var på career days? i Göteborg och hade 641 högkvalitativa jobb att erbjuda studenter. Jobbar aktivt med olika typer av kampanjer, målgruppen är år som är akademiker. Lättare att locka tillbaka de som bott här förr. Slå sig samman med de företag som finns och komma med konkreta jobbförslag, men även locka med bra skolor, boendemiljöer osv. Marknadsföring är avgörande. Flesta rekryteringsbolag är med och dessa växer ännu mer, även andra företag. Jobbar mycket med tandemrekryteringar för att ett par ska kunna flytta till Jönköping. Anordnar träffar för att hjälpa inflyttande att komma in det sociala livet. Hur ska vi lyckas behålla och locka till oss högutbildad och kompetent arbetskraft som matchar behoven för övergången till en mera kunskapsbaserad ekonomi? Jobba för att få studenter att stanna kvar. Stärka banden mellan högskola och företag. Finns språkbarriärer för att få internationella studenter kvar. Visa upp vad som finns utöver arbetsliv, tex fritidsliv och kulturutbud. Hur kan vi matcha studenter, både svenska och utländska mot arbetsmarknaden på ett effektivare sätt? Jobba för att få studenter att stanna kvar. Stärka banden mellan högskola och företag. Finns språkbarriärer för att få internationella studenter kvar. Finns en risk att företag kräver för hög kompetens och att det avskräcker. Hur kan vi skapa miljöer som lockar och stimulerar högutbildad arbetskraft? Bra arbetsmarknad för båda om man flyttar som ett par, möjlighet att komma in i det sociala livet, bra boende, skola etc.

14 Barnomsorg och skola av hög kvalitet å andra sidan kräver alla det, det är ett hygienkrav, så det kräver mervärden i form av andra livskvalitéer t ex nära till natur och service, rikt kulturliv. Arbetstillfällen. Dock räcker inte det; i ett exempel i gruppen finns det i grunden gott om jobb men många fortsätter ändå att dagpendla. Föra en realistisk diskussion om möjligheterna att folk stannar kvar respektive återvänder när de skaffat familj. Marknadsföring Bostäder dock delade meningar i gruppen; enligt bostadsbolaget ordnar sig alltid bostad om man verkligen vill flytta till en stad/ort. Det skulle alltså vara andra kvaliteter som avgör. Tillgång till bra livsmiljö Attraktivitet är ett nyckelord även för att behålla och attrahera kompetens. Att skapa bra miljöer är ett stort område, men det allra viktigaste är tillgången till en bra livsmiljö (boende, pendling, kultur, fritidsaktiviteter). Att inte underskatta fritidsutbudet. Individer är benägna idag att pendla ganska långt till arbete. En utmaning för de små kommunerna blir att framför allt kunna konkurra med bra miljö, boende och skolor. Men! Det krävs också en bra infrastruktur! Med bra arbetspendlingsmöjligheter går det att konkurrera med boende och livsmiljö. Vidga arbetsmarknadsregionen och öppna för distansarbeten Vi måste bli bättre på att vidga arbetsmarknadsregionen. Att lättare skapa rörlighet i en större region/arbetsmarknad. Arbetspendlingen är en nyckelfråga! Det är särskilt viktigt för Småland som glesbygd. Öppna upp för pendeltrafik över länsgränserna. Även bemöda sig för att skapa möjlighet till distansarbeten och den typ av infrastruktur som krävs för detta. Vidga målgrupper och arbeta för minskade mentala barriärer De mentala barriärerna behöver minskas. Kartgränser mellan länen hindrar. Både en kulturell och mental fråga. Regionförstoringen kan användas som en del i processen för att få ny struktur och annat mentalt tänkande än vi-och de tänkande. Rätt hanterat kan regionförstoringen bli nyckel för inflyttning, större rörlighet. Urbaniseringsvågen fortsätter enligt OECD vi har det ännu inte så tätt. En flyttning sker till

15 Göteborg, Malmö, Stockholm. Vi måste se bredare. Ha fler målgrupper än hemvändare. Få inte ha en övertro på hemvändargruppen. Exempelvis ökar den holländska inflyttningen. Vi måste se möjligheten i att använda naturupplevelser och kultursatsningar för att attrahera. Om vi anstränder oss mer för att hitta specialintresserade ökar möjligheten att locka till regionen. Attraktivitet och marknadsföring av vår livsmiljö. Presentera regionen i Europa, där trångboende och sämre livsmiljöer kan locka till flytt till vår region istället. Vikten att också öppna för möjligheten att få ett sådant lockande jobb att personer vill flytta tillbaka. (Annan grupp diskuterade även lyfta regionala hjältar, de som stannar i regionen utan flytta.) Invandring och arbetsmarknadsmatchning Flyktinginvandring. Vi bör arbeta mer aktivt då det gäller nya svenskar, stor inflyttning främst från Afrika och Afghanistan, och hur dessa matchas mot arbetsmarknaden. Att få ut denna grupp via utbildningsprogram och praktikprogram i arbetsmarknaden. För att lyckas behövs ett större, ökat, samspel med näringslivet. Även se närmare på de områden som är möjliga att skapa arbetskraftsinvandring. Ofta av högutbildad arbetskraft, ex. läkare från Östereuropa. En annan betydande del är hur vi arbetar för att identifiera den högutbildade invandringen. Hur vi ska undvika att denna grupp fastnar i byråkratin. Arbeta med frågor som berör: Validering av kompetens Kartläggning av kompetens bland invandrargrupper. Eventuellt kommer reformen med Arbetsförmedlingarna att öppna upp för att hitta denna kompetens. Följa upp detta och se hur näringsliv och andra aktörer kan samarbete med Arbetsförmedlingen. Ett viktigt instrument är också bemanningsföretagen. Dessa företag fungerar som viktig sluss in på företa och för att hitta rätt kompetens för företagen. Summerat: Skapa tillgång till bra livsmiljöer Regionförstoring en möjlighet till vidgad arbetsmarknadsregion Infrastruktur för bra arbetspendlingsmöjlighet och distansarbete Se bredare än till enbart hemvändare

16 Invandring och arbetsmarknadsmatchning, validering av kompetens En framgång byggd på yrkesskicklighet och företagsamhet, en god tillgång till jobb samt bristande utbildningstradition får idag konsekvenser på en rad olika och delvis motstridiga sätt det är svårt att locka nyckelkompetens till företagen samtidigt är det svårt för högutbildade att få arbete. Vi pratar aldrig om de som bor kvar, utan vi pratar alltid om de som flyttat. De som bor kvar borde stärkas. Vi sätter stora förhoppningar till de som vi vill ska flytta tillbaka. Man ska inte släppa att få tillbaka folk, men satsa även på de som är kvar. I forskningen flytta-stanna visade resultaten att de som stannade trodde inte att kommunen ville ha dem, medan de som flyttade trodde att kommunen ville ha dem. De som stannar känner sig inte viktiga. De har inga spetskompetenser, de som är kvar, men det är de som bygger samhället. Lärcentra spelar en väldigt viktig roll för att höja kompetensen och stötta i synnerhet de som är kvar. Ett bekymmer i dagens svenska skola är en stor del som inte har fullständiga betyg, de är sedan arbetslösa. Nedrustningen av Komvux förvärrar det hela. Trots att man i region har företag som saknar folk, passar inte befintlig kompetens in och arbetslösheten ändå är stor. Stolthet för sin bygd är viktig. Hur kan vi då locka utflyttade att återvända? Det är egentligen inte så noga att det är de utflyttade som kommer tillbaka, utan det är att unga flyttar in. Frågan stöts och blöts, med mer eller mindre genomtänkta alternativ. De finns inte en enkel checklista. Frågan om att vi måste skapa intressanta arbetstillfällen kommer ständigt upp som lösning, men vad är det som gör att man som ung flyttar? Jo, det är ny kultur, utveckling, attraktiva platser, osv. Det som skulle kunna locka tillbaka är den äldre generationen, kulturell och boende miljö. Man kan numera pendla till t ex Sthlm. Bilden av platsen är viktig, tänk Öland t ex. Hur kan man förädla värdena? Det som gäller i framtiden är att skapa urbana miljöer, en tätort, där det finns människor och kraft. Vi är väldigt beroende av våra regionala centra. Det finns ett samspel mellan landsort och städer. Bra kommunikationer är väldigt viktigt i sammanhanget. Som hos oss, att det finns flygplats och tåg till Köpenhamn. (). Hur locka till oss högutbildad arbetskraft? Det är delvis samma sak. har många utländska studenter på BTH, men de stannar inte efter studierna. Vi är dåliga på att inkludera dem i samhället, vilket enklare görs i större städer. Likaså är det med studenterna på orten, de får ingen relation till platsen. Exempel är ordnade mötesplatser för studenter, arrangerade träffar tillsammans med företagsorganisationerna. Värdfamilj är också en lösning. Om man tittar internationellt, hur plockar vi upp tyskar, danskar m fl nationer för att hitta kompetenser i vår region, där flera

17 bor sommartid. De är också en grund till att besöka aktiviteter osv i länen. Det finns nätverk som man kan använda sig av. Arbeta mer horisontellt. Dock finns det inte i inbyggt som arbetsuppgift i våra offentliga arbetsuppgifter. Använda studenter och arbetslösa ungdomar som praktikanter i alla våra projekt. Ta tillvara både utländska studenter och arbetslösa ungdomar. Borde stå som krav i ERUF, EES projekt t ex. Har våra högskolor ett uppdrag att ta hand om de utländska studenterna eller släpps de vind för våg? Ofta går studenterna bara ett år, går t ex Masterutbildning. De lär sig inte svenska. De kommer från Pakistan, Indien m.fl. länder. Om det är ett nationellt problem borde man göra något åt det på universiteten. Stärka varumärket är också viktigt. Marknadsföra livskvalitet, målgrupp barnfamiljer och unga kvinnor. Bra livsmiljö, boende vid hav, sjö, osv, närhet till naturen, bra skola, barnomsorg, styrkan i mindre städer med närhet, tillgänglighet, attraktiv stadskärna med variation på butiker och restauranger. Detta kan göras genom 1. Marknadsföring/information riktat till utflyttade 2. Insatser för att hitta jobb till medföljande i familjen. Viktigt att man själv haft en bra barn- och ungdomstid med positiva minnen för att flytta tillbaka, att man haft en bra skolgång, fritid, kultur, osv, för att man ska flytta tillbaka. Riktad inbjudan, ambassadörer, och hålla olika event, med underhållning och fakta där lediga jobb, attraktiv livsmiljö, boende, fritidsaktiviteter visas upp. Måste finnas utvecklingsmöjligheter för två personer inom rimligt avstånd. Vidareutveckling inom yrket måste finnas, liksom infrastruktur, närhet till storstäder och utbyggt bredbandsnät för distansarbete. Vi behöver behålla svenska och utländska studenter genom att direkt matcha dem med företag i regionen och att ge dem intensivutbildning i svenska (som man gör för utländska läkare) Höja utbildningsnivån bland befintlig befolkning i regionen och matcha med arbetslivets behov, på alla olika utbildningsnivåer. Samordning mellan olika utbildningar och regionala näringslivets behov. Gynna företagsetablering i regionen. Skapa kluster för unga entreprenörer och eller akademiker kring högskolor och universitet. Flera trainees i olika branscher, gärna betalda.

18

19 Fråga 3: Forskning för innovativ utveckling Akademin spelar en avgörande roll i utvecklingen och övergången till en mer dynamisk och innovativ utveckling. Vad behöver vi göra för att universiteten och högskolorna i Småland och kan vidareutveckla sitt arbete i att vara en central aktör i övergången? Hur stimuleras akademins förmåga att möta samhällsutmaningar med forskning? Hur skapar vi miljöer/strukturer och metoder för att stimulera nya samverkansformer mellan akademi och SME (små och medelstora företag). Kopplingen till de Science parks som finns vid högskolorna/universiteten kan bli bättre. Det var ingen av studenterna vid borden (som går på magisternivå) som hade varit i kontakt med science park. Möjligheten att vara entreprenör vid sidan om är jätteviktig för att våga ta klivet kombinations entreprenörskap. Utveckla friåret till ett entreprenörsår. Mentorer på alla nivåer är jätteviktigt. Fler kontakter med näringslivet. Akademien är en sluten värld. Korsbefrukta akademien med näringslivet. Överbrygga, skapa kontaktytor mellan näringsliv och högskolor och akademien. Västra Götaland har sex science parks, plocka in akademien och företag för att lösa problem. Flytta ut akademien ut i verkligheten. Skapa uppsökande verksamhet, se till att akademien kommer ut i kommunerna. Forskningen måste möta riktiga människor. Det funkar inte i en liten region med människor. Det finns en skillnad i inställning mellan exempelvis Linköpings universitet och på andra orter. Vi har infrastrukturen Science Park-strukturen. Ut med forskarna ut på fältet. Uppsökande verksamhet viktig. Klustra forskare med företagare. Mer basmedel till forskare att komma ut. Skulle finnas en påse pengar för att få ut forskarna. Kunskapsförmedling. Fler forskare som är placerade i offentlig verksamhet och näringsliv. Styra forskningen genom att förändra belöningssystemet för forskarna. Den

20 akademiska friheten är ett hinder. Utveckla spelreglerna så att de stimulerar forskning som leder till kommersialisering Vi ska vara rädda om våra lokala högskolor de har den lokala förankringen och kunnandet. Basfinansiera inte externt finansierat i projekt som då landar det inte något. Skövde har korta kurser som riktar sig till näringslivet. Inte dra ner på högskoleplatserna Incitament. Tillåt inte doktorander vara kvar när de är färdiga, använd istället deras kompetens och innovation. Ta tillvara på doktorandernas kunskap. Hur får man ut deras kompetens om inte doktoranden gör det själv? Någon som kan ta vid? Kan doktoranden få avsättning för entreprenörskap? Förändra synsättet på doktoranden. Idag är status och publicerande viktigt istället för starta nya verksamheter. Företagande ett medel för forskning. Ta det ansvar för sin egen region, få alla aktörer att matchas och GÖRA saker. Skapa arenor för regional innovation med hjälp av allas kompetens. Skapa kontakter. Öka konkurrensen med andra regioner då det gäller universitet och högskolor. Det är bra om innovationsstrategin tar ett samlat grepp för nya samverkansformer. Se möjlighet att använda EU:s sammanhållningspolitik även för forskning och utveckling. Viktigt att strategi och medel kring innovationer kopplas samman för möjliggöra genomförande. Bygga balans mellan den regionala och nationella nivån. Skapa en miljö av strukturer som hjälper forskning och företag (praktik) att kunna växla, ha utbyte. Finansiering som en del av förutsättningen. Ökad organisering och samverkan för finansiering. Hur ta tillvara i ordinarie verksamhet och inte blir ett avgränsat projekt. Universitet och högskola borde vara den som har ledande position för att driva frågor kring nya samverkansformer för innovationer. Öka kompetensen hos universitet och högskolor för att hitta finansiering för innovativ utveckling. Stimulera till möten mellan forskning och praktik om samhällsutmaningar.

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med:

Innovativa kommuner. Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning. vinnova Rapport VR 2013:10. vinnova I samarbete med: Innovativa kommuner Sammanfattning av lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning vinnova Rapport VR 2013:10 vinnova I samarbete med: INNEHÅLL Förord 3 1. Bakgrund 4 1.1 SOU 2003:90 Innovativa processer

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer