AB GotlandsHem, Delårsrapport Januari juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2014"

Transkript

1 AB GotlandsHem, Delårsrapport Januari juni 2014

2 Halvåret i korthet Januari Brand i underjordiskt garage i kv. Stäven, Visby. Vi processkartlägger Driftavdelningens arbetsflöden. Februari Vi fortsätter vår verksamhetsutveckling och processkartlägger Förvaltning och Ekonomis arbetsflöden. Rekrytering av 2 nya avdelningschefer slutförs. Mars Årsstämman genomförs 18 mars för både AB GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB. Diskussion förs med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av ungdoms-/studentlägenheter i kv. Järnvägen, Visby. April Vi deltog i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand. Årets kundenkät sänds ut. Vi beslutar utöka anslagen för måleriarbeten samt yttre underhåll. Maj Vi kompetensutvecklar oss. Styrelsen besöker Växjöbostäder och Förvaltningen besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. Friskvårdsdagen genomfördes i slutet av maj i strålande sol. Förvaltningschef och marknadschef börjar. Juni Ny aktieägarpolicy togs i regionfullmäktige 16 juni. Ny förvaltnings- och driftsorganisation driftsätts. Ledningsgruppen genomförde planeringsdagar för Bo & Hyra tidningen ges ut. Första spadtaget för 84 lägenheter i kv. Adjutanten, Visby. Beslut i styrelsen att utöka antal ungdomslägenheter, sänka åldern för att stå i vår bostadskö samt återställa en kontorslokal i Hemse till 7 lägenheter. Org.nr

3 Sammanfattning AB GotlandsHem, , är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget äger 5302 lägenheter, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 226 blockuthyrda lägenheter samt 410 lokaler. AV våra lägenheter återfinns 1103 lägenheter utanför Visby. Periodens nettoomsättning 193,0 Mkr Periodens resultat 10,8 Mkr Investeringar i anläggningstillgångar 25,7 Mkr Låneportföljen har minskat med 0,3 Mkr Bostadsbeståndet har ökat totalt med 2 nya lägenheter i Hemse Beslut är taget att återställa en kontorslokal i Hemse till 7 lägenheter Beslut är taget att utöka antal ungdomslägenheter till 100 st Beslut är taget att sänka åldern till bostadskön från 18 till 16 år Årsprognos Resultat och investering Resultatet för första halvåret blev bättre än budget, det är främst den milda vintern och våren som har medfört betydlig lägre kostnader för el, vatten och värme. Riksbankens sänkning av reporäntan och en bättre marknadsutveckling av låneräntorna medförde även att lånekostnaderna blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för underhållsprojekt och nyproduktion följer den planerade investerings- och finansieringsplaneringen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1 samt enligt ägarens anvisning för delårsrapportering. Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Org.nr

4 Mål och måluppfyllelse AB GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vår vision och våra övergripande mål inom följande fem perspektiv: Kunder/marknad Medarbetare och ledare Processer Samhälle Ekonomi Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna Grönt det här är vi bra på Gult det här är vi inte tillräckligt bra på Rött det här är vi inte bra på, åtgärder krävs Vår måluppfyllelse per perspektiv mäts i huvudsak på årsbasis. I delårsrapporten redovisas endast de perspektiv där delmål på halvår uppnåtts. Jämförande siffror inom parentes hänvisar till motsvarande värde vid samma tidpunkt Våra mål Kunder/marknad Medarbetare och ledare Processer Samhälle Ekonomi Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader med jämförbara bolag Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Org.nr

5 Väsentliga händelser Kunder/marknad Året började mindre bra för oss. I januari bröt en omfattande brand ut i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Som en konsekvens av branden slogs all medieförsörjning ut under ett antal dagar och påverkade ett stort antal boende i kvarteret. För 18 av lägenhetsinnehavarna innebar detta en evakuering från sina lägenheter i ca 2 månader. Återställande av garaget efter branden håller ännu på och vi beräknas vara klara först under augusti. I kvarteret Melonen, Visby finns en av våra två utomhuspooler. Under våren har en omfattande renovering genomförts och lagom till skolavslutningen i juni månad kunde badet öppnas för allmänheten. I samband med renoveringen har vi monterat små mosaikplattor längs bassängens botten och sidor och för den som tittar ordentligt på bassängens botten finns en mosaikbild av en vattenmelon. Vår poolanläggning drivs sedan många år i samarbete med Wisby Simsällskap och våra hyresgäster badar gratis. Under våren har vi sänt ut en kundundersökning till alla våra hyresgäster och till hösten kommer vi att kunna sammanställa resultatet samt planera för åtgärder och uppföljning fram till nästa kundundersökning Vårt flerårsprojekt med fokus på renovering av tvättstugor innebär att vi också bygger om och förändrar andra utrymmen i anslutning till tvättstugorna. Bland annat har vi kunnat handikappanpassa en lägenhet i Fårösund och tillfört 10 nya hyresgästförråd i kvarteret Bofinken, Slite. Årets Ö-livsmässa gick av stapeln den 5-6 april och vi gläds med det positiva bemötande vi fick under dagarna. Besökarna uppskattade den film vi visade över de stjärnformade hus vi planerar i nya kvarteret Adjutanten, Visby och det var många frågor och diskussioner med vår kunniga personal som var på plats. Önskemålen om tillvalskök är flera och under första halvåret har vi valt att göra valet tillgängligt för alla våra hyresgäster oavsett ålder på nuvarande kök. I ett antal kvarter runt om i vårt bestånd har vi det första halvåret bytt fönster och fönsterdörrar. Denna standardhöjande åtgärd har medfört, efter förhandling med hyresgästföreningen, en hyresjustering för berörda hyresgäster. Vi arbetar kontinuerligt med tryggheten i våra kvarter och för 22 fastigheter i Burgsvik har detta inneburit att vi genomfört låsbyten i ytterdörrarna. För vår del innebär det att vi även i dessa fastigheter har samma låssystem som vårt övriga bestånd. Ibland går det inte som man tänkt sig. En av våra entreprenörer blev under våren bestulen på en tubnyckel som går till två av våra kvarter. Trots händelsen upplevde våra hyresgäster en trygghet då vi gav bra information och snabbt gjorde ett låsbyte för samtliga berörda lägenheter. Våra störningsärenden fortsätter att öka vilket främst har sin förklaring i att våra hyresgäster anmäler fler ärenden till vår trygghetsjour idag än tidigare. Våra hyresgäster är också mer benägna att anmäla på nytt om störningen inte upphör. Den återkoppling vi får från hyresgästen är att de litar på tryggheten i våra system och på att vi hanterar våra störningsärenden på ett professionellt sätt. Org.nr

6 Medarbetare och ledare Under senvintern och våren har en omfattande processkartläggning gjorts av samtliga arbetsflöden inom företaget. Delaktigheten och engagemanget från medarbetarna har varit stort och vi har identifierat ett antal områden som vi vill förbättra. Några av områdena är: Skillnaderna mellan våra båda förvaltningsavdelningar Intern och extern information och kommunikation Vår syn på service och servicenivå mot kund Ledarskap och medarbetare Bättre användande av vårt centrala verksamhetssystem Det är ett omfattande arbete vi har framför oss och försommaren har vi ägnat åt att definiera ett antal förändringsprojekt vi vill genomföra under Projekten är omfattande och ambitionen hög. För att lyckas behöver vi se över våra resurser och fördela projekten på fler medarbetare för att kunna hantera både löpande verksamhet och de extra arbetsuppgifter som projekten innebär. Ett led för att frigöra resurser har vi redan genomfört. Den 1 juni gick startskottet för vår nya organisation med en förvaltning och en driftavdelning. I samband med det har vi anställt en ny förvaltningschef och frigjort en duktig medarbetare att fokusera på några av våra omfattande projekt. I samband med pensionsavgång på vår Marknadsavdelning har vi anställt en ny chef med fokus på vår vision om att bli mer kundnära. Det vill vi uppnå genom att bland annat utveckla vår information och kommunikation, såväl internt som externt. Under det första halvåret har vi också tagit oss tid för kompetensutveckling. Halva förvaltningsavdelningen har besökt Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik och Kalmarhem och vår styrelse har besökt Växjöbostäder. Syftet med resorna har varit att utbyta erfarenheter inom kundservice, bostadsbyggande och smarta arbetssätt. Vid halvåret hade AB GotlandsHem 82 tillsvidareanställda och 10 tidsbegränsade anställningar på fastighetssidan och 2 på tjänstemannasidan. Av de tillsvidareanställda var 25 kvinnor och 57 män. Sjukfrånvaron för första halvåret uppgår till 4,33 % vilket är en nedåtgående trend jämfört med Under sommaren har vi ett samarbete med Socialtjänstens ungdomsgrupp vilket innebär att 9 ungdomar i åldrarna år arbetar hos oss. Ungdomarna får arbeta med yttre skötsel, renovera lekplatser och måla cykelbodar. Under arbetstiden som är förlagd till 6 tim/dag så har skolungdomarna stöd från en personlig handledare. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats (Resultat 2013) Arbetsmiljö Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5 % (6 %) Resultat/prognos Delår 4,33 % Org.nr

7 Processer Vakansgraden för första halvåret uppgick till 0,16 % (0,5 %). Vakansgraden för vårt bostadsbestånd i Visby är ännu lägre, 0,07 % och för vårt övriga bestånd 0,45 %. Vi ser en svag trend på områden som är svårare att hyra ut. På landsbygden har vi tvingats justera hyran i enstaka fall och i Visby där hyran ligger på över kr/kvm uppstår vakanser på 2-3 mån. En konsekvens av den låga vakansgraden är att väntetiden i förturskön växer från tidigare 2-3 mån till 4-5 mån. En trend i förturskön är att antalet unga människor som står utanför arbetsmarknaden ökar. Vårt intervall för målning uppgår till ca 18 år och vi har under våren beslutat utöka anslaget för målning med 2 Mkr för att, om möjligt, minska underhållsintervallet. I samband med det har vi genomfört en kvalitetskontroll av våra måleriarbeten och resultatet analyseras nu tillsammans med våra entreprenörer. Den varma senvintern och det gynnsamma ränteläget har gjort att vi har kunnat öka anslagen för utvändigt underhåll med 5,5 Mkr som fördelas på en mängd olika åtgärder. En mindre fastighet i Havdhem har större underhållsbehov än övriga fastigheter och vi undersöker just nu möjligheterna för en eventuell försäljning. Ett omfattande projekt har äntligen kommit i hamn i vår vilket innebär att samtliga våra ritningar såsom SIT, VVS, El, konstruktionsoch arkitektritningar nu finns tillgängliga elektroniskt. Vi bygger om, bygger nytt och förändrar Ny kontorslokal på Panncentralen 1, Visby där vår driftavdelning kommer att husera från hösten. En tom kontorslokal i Hemse kommer efter styrelsebeslut att byggas om till 7 lägenheter med byggstart i höst. I kvarteret Adjutanten, Visby togs första spadtaget den 9 juni varpå markarbetena startade omgående. I det nya kvarteret kommer 3 stjärnformade hus att uppföras med totalt 84 lägenheter. Kvarteret bjuder på konkurrenskraftiga hyror som under våren har förhandlats med Hyresgästföreningen. 17 popplar i kvarteret Myran, Visby har ersatts med körsbärsträd och vi hoppas att vi framöver ska få njuta av dessa på samma sätt som man gör i Kungsträdgården i Stockholm på våren. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats (Resultat 2013) Uthyrning Hyresbortfallet för bostäder bör inte överstiga 1 % (0,5) Resultat/prognos Delår 0,7 % Org.nr

8 Samhälle Renovering av tvättstugor fortsätter. Under första halvåret är en tvättstuga i Fårösund samt en i kvarteret Bogen 2, Visby färdigställd. Under våren har vi i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland genomfört ett projekt med fokus på katter i syfte att skapa förståelse från kattägare och andra om hur du sköter och bemöter katter. PCB-sanering är nu genomförd av fogar runt dörrkarm i kvarteret Taptot, Visby samt i Slite och Klintehamn. Fogarna på fasaden i kvarteret Panncentralen 1 är också sanerat. Nu återstår sanering av 1,1 mil fog fördelat på 23 huskroppar i kvarteret Stäven, Visby. När det gäller PCB-sanering av mark har vi, efter beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) blivit ålagda att ta ytterligare markprover i kvarteret Stäven, Visby. Prover är tagna under våren enligt fastställd provtagningsplan, vilken är godkänd av myndigheten. Vi värnar om miljön och följer hänsynsreglerna i miljöbalken. Efter vårens kemikalieinventering har vi tagit ett stort steg framåt och minskat mängden kemiska produkter avsevärt. Vi gör nu våra produktinköp enligt en godkänd kemikalielista som tar hänsyn till både miljö, kvalité och ekonomi. Ungdomar är en kategori vi prioriterar och styrelsen tog i juni ett beslut att utöka antalet ungdomslägenheter med 25 st samtidigt som vi under senhösten sänker åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 år till 16 år. Uppsala universitet Campus Gotland satsar på en utveckling och har platsförlagd programutbildning samt ett stort antal kurser. Nytt är även sommarkurser. För första gången på många år har vi i samarbete med universitetet öppnat upp för sommaruthyrning till behöriga studenter. Vi har idag 210 studentlägenheter och vakansgraden uppgick vid halvårsskiftet till 9,21 %. Vi bedömer att efterfrågan kommer att öka och arbetar långsiktigt med att utöka vårt bestånd av små lägenheter tillgängliga för studenter. Gotland är en semesterö och invånarantalet flerdubblas över sommaren. Det innebär att behovet at vård och omsorg också växer. Vi samarbetar med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att erbjuda sommaruthyrning av bostäder till vårdpersonal inom hemsjukvård och sjukvård. I början av året införde vi parkeringsbevakning genom Securitas på södra och norra Gotland som ett leda i att öka trygghet och säkerhet i våra kvarter. Koncernens framgångsfaktorer Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen. Främja trygghet och säkerhet Vårt bidrag (Aktivitet) Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan Bygga energisnåla hus Resultat/Prognos PCB-sanering av fogar på fasad och runt dörrkarmar Tvättstugor i Fårösund och Kv. Bogen 2, Visby Kemikalieinventering Markarbeten Kv. Adjutanten, Visby Delta i trygghetsvandringar Parkeringsbevakning södra och norra Gotland Org.nr

9 Ekonomi Vi har god styrning, uppföljning och utvärdering utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi utökar nu detta goda arbete att även omfatta uppföljning av vår upphandlade entreprenad för yttre skötsel. I samband med ny upphandlingsperiod har vi infört månadsvis uppföljning som kompletteras med löpande arbetsrapporter från entreprenören. Efter en utfallsprognos för 2014 har en omfördelning gjorts vilket skapat ett större ekonomiskt utrymme för att planera ytterligare inre och yttre underhållsåtgärder. Omfördelningen har möjliggjorts i huvudsak av lägre räntor än förväntat samt en varm senvinter. Det egna kapitalet uppgår till 240,4 Mkr och likviditeten till 13,9 Mkr. Vår räntebindningstid ligger på 2,28 år och den totala låneportföljen uppgår till 1 123,7 Mkr vilket är en minskning med 0,3 Mkr. Den omfattande branden i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby blev omfattande. Återställande efter branden är ännu inte fullt slutförd och skadornas omfattning på fastigheten uppskattar vi uppgår till ca 5,5 Mkr. Vi har under första halvåret haft fem bränder i sopbodar runt om i våra kvarter i Visby. Totalt uppgår skadornas omfattning till ca 1,1 Mkr. Företagets halvårsresultat är bättre än budgeterat beroende på den milda vintern och våren vilket medförde lägre kostnader för el, vatten och värme. Även Riksbankens sänkning av reporäntan har gynnat företagets räntekostnader. Den högre soliditeten beror på att under andra halvåret 2013 sålde företaget ett antal fastigheter och använde vinsten till lösen av ofördelaktiga lån. Mera eget kapital = högre soliditet Styrkort 2014 Framgångsfaktorer (vad Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats Resultat/Prognos vi måste vara bra på) (Resultat 2013) Styrning, uppföljning och Självskattas; bra, mindre bra, dåligt (Bra) Bra utvärdering Lönsamhet Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under Mäts ej på delår perioden(11,6) Avkastningen på eget kapital ska vara Delår 4,5 % minst 4 % (33 %) Finansiell ställning Soliditeten ska vara minst 11 % (16,7%) Delår 17,4 % Finansiering/kapitalanskaffning Likviditeten ska motsvara % av en månadshyra (35 %) Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (4,19 år) Max 50 % av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år (31 %) Max 30 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period (27 %) Delår 44 % Delår 2,28 år Delår 32 % Delår 31 % Org.nr

10 Halvårsbokslut RESULTATUTVECKLING (Mkr) Delårsperioden 1 jan-30 juni 2014 Delårsperioden 1 jan-30 juni 2013 Förändring mellan åren Nettoomsättning 193,0 196,5-3,5 Resultat för bokslutsdispositioner och skatter 10,8 14,3-3,5 INVESTERING OCH FINANSIERING (Mkr) Delårsperioden 1 jan-30 juni 2014 Delårsperioden 1 jan-30 juni 2013 Investeringar i anläggningstillgångar 25,7 28,4 Förändring av låneportfölj - 0,3 8,4 Likvida medel 13,9 39,5 Framtida utveckling AB GotlandsHem blickar framåt mot en spännande period med flera stora utmaningar. Några av dessa är: Genomförande av nyproduktion i kvarteret Adjutanten, Visby med 84 inflyttningsklara lägenheter under vintern 2015 Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala universitet 1 juli 2013 och verksamheten i Visby är nu en del av universitetet, med namnet Uppsala universitet Campus Gotland. Vi följer utvecklingen av samarbetet för att uppmärksamma ett ev. utökat behov av studentbostäder Vi fortsätter genomlysa AB GotlandsHems verksamhet och organisation under andra halvåret i syfte att utveckla företaget Avvaktar resultat av utökade markprover för PCB-sanering Hyresförhandlingar under oktober månad Val till Riksdag och kommun i september samt val till vår styrelse i december Byte av fasadmaterial kommer att innebära asbestsaneringar Visby Lilian Virgin Styrelseordförande Staffan Thurgren VD Org.nr

11 Kommande information Årsredovisning 2014 Planritning kvarteret Adjutanten, Visby AB GotlandsHems vision är att vara det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Vår strategi är att med en sund ekonomi utveckla våra kundkontakter och boendemiljöer utifrån kundernas behov, så att vi kan tillhandahålla bra bostäder till rimliga hyresnivåer. Genom att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare kan våra fastigheter förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande. Org.nr

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013

AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2013 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2013 Halvåret i korthet Januari Fokus på bokslutsarbete och årsavstämning samt presentation av verksamhetsplan för 2013. Kriterierna för att få hyra

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2015

Delårsrapport Januari juni 2015 AB GotlandsHem, 556066-0523 Delårsrapport Januari juni 2015 Foto: Nora Olofsson Lasse Söderberg, Ansvarig yttre skötsel i arbete under vårstädardagen. Org.nr 556066-0523 1 Halvåret i korthet Januari Arbete

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Lennart Karlsson (LK) Anders Johansson (AJ) Jan Englund (JE) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Conny Fransson

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, Delårsrapport 3, 2006-2007 Juli 2006-Mars 2007, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 941 (4 919) Tkr. Resultatet för perioden uppgår till 525 (443) Tkr efter skatt. Resultat per

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018.

KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter och generella stadsbidrag för att sedan öka till 1,75 % 2017 och nå 2,0 % 2018. Kommunens finansiella mål är: KOMPETENS Likviditeten skall motsvara minst 1månads personalkostnad vilket motsvarar ca 20 miljoner kronor. KOMMUNIKATION Resultatet ska vara 1,5 % 2016 av skatteintäkter

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer