AB GotlandsHem, Delårsrapport Januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB GotlandsHem, 556066-0523. Delårsrapport Januari juni 2014"

Transkript

1 AB GotlandsHem, Delårsrapport Januari juni 2014

2 Halvåret i korthet Januari Brand i underjordiskt garage i kv. Stäven, Visby. Vi processkartlägger Driftavdelningens arbetsflöden. Februari Vi fortsätter vår verksamhetsutveckling och processkartlägger Förvaltning och Ekonomis arbetsflöden. Rekrytering av 2 nya avdelningschefer slutförs. Mars Årsstämman genomförs 18 mars för både AB GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB. Diskussion förs med Region Gotland och Statens Fastighetsverk (SFV) om utökning av ungdoms-/studentlägenheter i kv. Järnvägen, Visby. April Vi deltog i årets Ö-livsmässa på Wisby Strand. Årets kundenkät sänds ut. Vi beslutar utöka anslagen för måleriarbeten samt yttre underhåll. Maj Vi kompetensutvecklar oss. Styrelsen besöker Växjöbostäder och Förvaltningen besöker Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik samt Kalmarhem. Friskvårdsdagen genomfördes i slutet av maj i strålande sol. Förvaltningschef och marknadschef börjar. Juni Ny aktieägarpolicy togs i regionfullmäktige 16 juni. Ny förvaltnings- och driftsorganisation driftsätts. Ledningsgruppen genomförde planeringsdagar för Bo & Hyra tidningen ges ut. Första spadtaget för 84 lägenheter i kv. Adjutanten, Visby. Beslut i styrelsen att utöka antal ungdomslägenheter, sänka åldern för att stå i vår bostadskö samt återställa en kontorslokal i Hemse till 7 lägenheter. Org.nr

3 Sammanfattning AB GotlandsHem, , är ett av Region Gotland helägt kommunalt bostadsföretag vars verksamhet består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget äger 5302 lägenheter, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 226 blockuthyrda lägenheter samt 410 lokaler. AV våra lägenheter återfinns 1103 lägenheter utanför Visby. Periodens nettoomsättning 193,0 Mkr Periodens resultat 10,8 Mkr Investeringar i anläggningstillgångar 25,7 Mkr Låneportföljen har minskat med 0,3 Mkr Bostadsbeståndet har ökat totalt med 2 nya lägenheter i Hemse Beslut är taget att återställa en kontorslokal i Hemse till 7 lägenheter Beslut är taget att utöka antal ungdomslägenheter till 100 st Beslut är taget att sänka åldern till bostadskön från 18 till 16 år Årsprognos Resultat och investering Resultatet för första halvåret blev bättre än budget, det är främst den milda vintern och våren som har medfört betydlig lägre kostnader för el, vatten och värme. Riksbankens sänkning av reporäntan och en bättre marknadsutveckling av låneräntorna medförde även att lånekostnaderna blev lägre än budgeterat. Kostnaderna för underhållsprojekt och nyproduktion följer den planerade investerings- och finansieringsplaneringen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1 samt enligt ägarens anvisning för delårsrapportering. Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Org.nr

4 Mål och måluppfyllelse AB GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vår vision och våra övergripande mål inom följande fem perspektiv: Kunder/marknad Medarbetare och ledare Processer Samhälle Ekonomi Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna Grönt det här är vi bra på Gult det här är vi inte tillräckligt bra på Rött det här är vi inte bra på, åtgärder krävs Vår måluppfyllelse per perspektiv mäts i huvudsak på årsbasis. I delårsrapporten redovisas endast de perspektiv där delmål på halvår uppnåtts. Jämförande siffror inom parentes hänvisar till motsvarande värde vid samma tidpunkt Våra mål Kunder/marknad Medarbetare och ledare Processer Samhälle Ekonomi Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader med jämförbara bolag Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv Org.nr

5 Väsentliga händelser Kunder/marknad Året började mindre bra för oss. I januari bröt en omfattande brand ut i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby. Som en konsekvens av branden slogs all medieförsörjning ut under ett antal dagar och påverkade ett stort antal boende i kvarteret. För 18 av lägenhetsinnehavarna innebar detta en evakuering från sina lägenheter i ca 2 månader. Återställande av garaget efter branden håller ännu på och vi beräknas vara klara först under augusti. I kvarteret Melonen, Visby finns en av våra två utomhuspooler. Under våren har en omfattande renovering genomförts och lagom till skolavslutningen i juni månad kunde badet öppnas för allmänheten. I samband med renoveringen har vi monterat små mosaikplattor längs bassängens botten och sidor och för den som tittar ordentligt på bassängens botten finns en mosaikbild av en vattenmelon. Vår poolanläggning drivs sedan många år i samarbete med Wisby Simsällskap och våra hyresgäster badar gratis. Under våren har vi sänt ut en kundundersökning till alla våra hyresgäster och till hösten kommer vi att kunna sammanställa resultatet samt planera för åtgärder och uppföljning fram till nästa kundundersökning Vårt flerårsprojekt med fokus på renovering av tvättstugor innebär att vi också bygger om och förändrar andra utrymmen i anslutning till tvättstugorna. Bland annat har vi kunnat handikappanpassa en lägenhet i Fårösund och tillfört 10 nya hyresgästförråd i kvarteret Bofinken, Slite. Årets Ö-livsmässa gick av stapeln den 5-6 april och vi gläds med det positiva bemötande vi fick under dagarna. Besökarna uppskattade den film vi visade över de stjärnformade hus vi planerar i nya kvarteret Adjutanten, Visby och det var många frågor och diskussioner med vår kunniga personal som var på plats. Önskemålen om tillvalskök är flera och under första halvåret har vi valt att göra valet tillgängligt för alla våra hyresgäster oavsett ålder på nuvarande kök. I ett antal kvarter runt om i vårt bestånd har vi det första halvåret bytt fönster och fönsterdörrar. Denna standardhöjande åtgärd har medfört, efter förhandling med hyresgästföreningen, en hyresjustering för berörda hyresgäster. Vi arbetar kontinuerligt med tryggheten i våra kvarter och för 22 fastigheter i Burgsvik har detta inneburit att vi genomfört låsbyten i ytterdörrarna. För vår del innebär det att vi även i dessa fastigheter har samma låssystem som vårt övriga bestånd. Ibland går det inte som man tänkt sig. En av våra entreprenörer blev under våren bestulen på en tubnyckel som går till två av våra kvarter. Trots händelsen upplevde våra hyresgäster en trygghet då vi gav bra information och snabbt gjorde ett låsbyte för samtliga berörda lägenheter. Våra störningsärenden fortsätter att öka vilket främst har sin förklaring i att våra hyresgäster anmäler fler ärenden till vår trygghetsjour idag än tidigare. Våra hyresgäster är också mer benägna att anmäla på nytt om störningen inte upphör. Den återkoppling vi får från hyresgästen är att de litar på tryggheten i våra system och på att vi hanterar våra störningsärenden på ett professionellt sätt. Org.nr

6 Medarbetare och ledare Under senvintern och våren har en omfattande processkartläggning gjorts av samtliga arbetsflöden inom företaget. Delaktigheten och engagemanget från medarbetarna har varit stort och vi har identifierat ett antal områden som vi vill förbättra. Några av områdena är: Skillnaderna mellan våra båda förvaltningsavdelningar Intern och extern information och kommunikation Vår syn på service och servicenivå mot kund Ledarskap och medarbetare Bättre användande av vårt centrala verksamhetssystem Det är ett omfattande arbete vi har framför oss och försommaren har vi ägnat åt att definiera ett antal förändringsprojekt vi vill genomföra under Projekten är omfattande och ambitionen hög. För att lyckas behöver vi se över våra resurser och fördela projekten på fler medarbetare för att kunna hantera både löpande verksamhet och de extra arbetsuppgifter som projekten innebär. Ett led för att frigöra resurser har vi redan genomfört. Den 1 juni gick startskottet för vår nya organisation med en förvaltning och en driftavdelning. I samband med det har vi anställt en ny förvaltningschef och frigjort en duktig medarbetare att fokusera på några av våra omfattande projekt. I samband med pensionsavgång på vår Marknadsavdelning har vi anställt en ny chef med fokus på vår vision om att bli mer kundnära. Det vill vi uppnå genom att bland annat utveckla vår information och kommunikation, såväl internt som externt. Under det första halvåret har vi också tagit oss tid för kompetensutveckling. Halva förvaltningsavdelningen har besökt Kristianstadbyggen, Lenhovda Radiatorfabrik och Kalmarhem och vår styrelse har besökt Växjöbostäder. Syftet med resorna har varit att utbyta erfarenheter inom kundservice, bostadsbyggande och smarta arbetssätt. Vid halvåret hade AB GotlandsHem 82 tillsvidareanställda och 10 tidsbegränsade anställningar på fastighetssidan och 2 på tjänstemannasidan. Av de tillsvidareanställda var 25 kvinnor och 57 män. Sjukfrånvaron för första halvåret uppgår till 4,33 % vilket är en nedåtgående trend jämfört med Under sommaren har vi ett samarbete med Socialtjänstens ungdomsgrupp vilket innebär att 9 ungdomar i åldrarna år arbetar hos oss. Ungdomarna får arbeta med yttre skötsel, renovera lekplatser och måla cykelbodar. Under arbetstiden som är förlagd till 6 tim/dag så har skolungdomarna stöd från en personlig handledare. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats (Resultat 2013) Arbetsmiljö Sjukfrånvaron ska vara högst 4,5 % (6 %) Resultat/prognos Delår 4,33 % Org.nr

7 Processer Vakansgraden för första halvåret uppgick till 0,16 % (0,5 %). Vakansgraden för vårt bostadsbestånd i Visby är ännu lägre, 0,07 % och för vårt övriga bestånd 0,45 %. Vi ser en svag trend på områden som är svårare att hyra ut. På landsbygden har vi tvingats justera hyran i enstaka fall och i Visby där hyran ligger på över kr/kvm uppstår vakanser på 2-3 mån. En konsekvens av den låga vakansgraden är att väntetiden i förturskön växer från tidigare 2-3 mån till 4-5 mån. En trend i förturskön är att antalet unga människor som står utanför arbetsmarknaden ökar. Vårt intervall för målning uppgår till ca 18 år och vi har under våren beslutat utöka anslaget för målning med 2 Mkr för att, om möjligt, minska underhållsintervallet. I samband med det har vi genomfört en kvalitetskontroll av våra måleriarbeten och resultatet analyseras nu tillsammans med våra entreprenörer. Den varma senvintern och det gynnsamma ränteläget har gjort att vi har kunnat öka anslagen för utvändigt underhåll med 5,5 Mkr som fördelas på en mängd olika åtgärder. En mindre fastighet i Havdhem har större underhållsbehov än övriga fastigheter och vi undersöker just nu möjligheterna för en eventuell försäljning. Ett omfattande projekt har äntligen kommit i hamn i vår vilket innebär att samtliga våra ritningar såsom SIT, VVS, El, konstruktionsoch arkitektritningar nu finns tillgängliga elektroniskt. Vi bygger om, bygger nytt och förändrar Ny kontorslokal på Panncentralen 1, Visby där vår driftavdelning kommer att husera från hösten. En tom kontorslokal i Hemse kommer efter styrelsebeslut att byggas om till 7 lägenheter med byggstart i höst. I kvarteret Adjutanten, Visby togs första spadtaget den 9 juni varpå markarbetena startade omgående. I det nya kvarteret kommer 3 stjärnformade hus att uppföras med totalt 84 lägenheter. Kvarteret bjuder på konkurrenskraftiga hyror som under våren har förhandlats med Hyresgästföreningen. 17 popplar i kvarteret Myran, Visby har ersatts med körsbärsträd och vi hoppas att vi framöver ska få njuta av dessa på samma sätt som man gör i Kungsträdgården i Stockholm på våren. Framgångsfaktorer (vad vi måste vara bra på) Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats (Resultat 2013) Uthyrning Hyresbortfallet för bostäder bör inte överstiga 1 % (0,5) Resultat/prognos Delår 0,7 % Org.nr

8 Samhälle Renovering av tvättstugor fortsätter. Under första halvåret är en tvättstuga i Fårösund samt en i kvarteret Bogen 2, Visby färdigställd. Under våren har vi i samarbete med Länsstyrelsen på Gotland genomfört ett projekt med fokus på katter i syfte att skapa förståelse från kattägare och andra om hur du sköter och bemöter katter. PCB-sanering är nu genomförd av fogar runt dörrkarm i kvarteret Taptot, Visby samt i Slite och Klintehamn. Fogarna på fasaden i kvarteret Panncentralen 1 är också sanerat. Nu återstår sanering av 1,1 mil fog fördelat på 23 huskroppar i kvarteret Stäven, Visby. När det gäller PCB-sanering av mark har vi, efter beslut från samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) blivit ålagda att ta ytterligare markprover i kvarteret Stäven, Visby. Prover är tagna under våren enligt fastställd provtagningsplan, vilken är godkänd av myndigheten. Vi värnar om miljön och följer hänsynsreglerna i miljöbalken. Efter vårens kemikalieinventering har vi tagit ett stort steg framåt och minskat mängden kemiska produkter avsevärt. Vi gör nu våra produktinköp enligt en godkänd kemikalielista som tar hänsyn till både miljö, kvalité och ekonomi. Ungdomar är en kategori vi prioriterar och styrelsen tog i juni ett beslut att utöka antalet ungdomslägenheter med 25 st samtidigt som vi under senhösten sänker åldersgränsen för att stå i vår bostadskö från 18 år till 16 år. Uppsala universitet Campus Gotland satsar på en utveckling och har platsförlagd programutbildning samt ett stort antal kurser. Nytt är även sommarkurser. För första gången på många år har vi i samarbete med universitetet öppnat upp för sommaruthyrning till behöriga studenter. Vi har idag 210 studentlägenheter och vakansgraden uppgick vid halvårsskiftet till 9,21 %. Vi bedömer att efterfrågan kommer att öka och arbetar långsiktigt med att utöka vårt bestånd av små lägenheter tillgängliga för studenter. Gotland är en semesterö och invånarantalet flerdubblas över sommaren. Det innebär att behovet at vård och omsorg också växer. Vi samarbetar med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att erbjuda sommaruthyrning av bostäder till vårdpersonal inom hemsjukvård och sjukvård. I början av året införde vi parkeringsbevakning genom Securitas på södra och norra Gotland som ett leda i att öka trygghet och säkerhet i våra kvarter. Koncernens framgångsfaktorer Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen. Främja trygghet och säkerhet Vårt bidrag (Aktivitet) Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan Bygga energisnåla hus Resultat/Prognos PCB-sanering av fogar på fasad och runt dörrkarmar Tvättstugor i Fårösund och Kv. Bogen 2, Visby Kemikalieinventering Markarbeten Kv. Adjutanten, Visby Delta i trygghetsvandringar Parkeringsbevakning södra och norra Gotland Org.nr

9 Ekonomi Vi har god styrning, uppföljning och utvärdering utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi utökar nu detta goda arbete att även omfatta uppföljning av vår upphandlade entreprenad för yttre skötsel. I samband med ny upphandlingsperiod har vi infört månadsvis uppföljning som kompletteras med löpande arbetsrapporter från entreprenören. Efter en utfallsprognos för 2014 har en omfördelning gjorts vilket skapat ett större ekonomiskt utrymme för att planera ytterligare inre och yttre underhållsåtgärder. Omfördelningen har möjliggjorts i huvudsak av lägre räntor än förväntat samt en varm senvinter. Det egna kapitalet uppgår till 240,4 Mkr och likviditeten till 13,9 Mkr. Vår räntebindningstid ligger på 2,28 år och den totala låneportföljen uppgår till 1 123,7 Mkr vilket är en minskning med 0,3 Mkr. Den omfattande branden i ett av våra underjordiska garage i kvarteret Stäven, Visby blev omfattande. Återställande efter branden är ännu inte fullt slutförd och skadornas omfattning på fastigheten uppskattar vi uppgår till ca 5,5 Mkr. Vi har under första halvåret haft fem bränder i sopbodar runt om i våra kvarter i Visby. Totalt uppgår skadornas omfattning till ca 1,1 Mkr. Företagets halvårsresultat är bättre än budgeterat beroende på den milda vintern och våren vilket medförde lägre kostnader för el, vatten och värme. Även Riksbankens sänkning av reporäntan har gynnat företagets räntekostnader. Den högre soliditeten beror på att under andra halvåret 2013 sålde företaget ett antal fastigheter och använde vinsten till lösen av ofördelaktiga lån. Mera eget kapital = högre soliditet Styrkort 2014 Framgångsfaktorer (vad Styrtal - Hur vet vi om vi lyckats Resultat/Prognos vi måste vara bra på) (Resultat 2013) Styrning, uppföljning och Självskattas; bra, mindre bra, dåligt (Bra) Bra utvärdering Lönsamhet Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under Mäts ej på delår perioden(11,6) Avkastningen på eget kapital ska vara Delår 4,5 % minst 4 % (33 %) Finansiell ställning Soliditeten ska vara minst 11 % (16,7%) Delår 17,4 % Finansiering/kapitalanskaffning Likviditeten ska motsvara % av en månadshyra (35 %) Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/-0,5 (4,19 år) Max 50 % av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år (31 %) Max 30 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12 månaders period (27 %) Delår 44 % Delår 2,28 år Delår 32 % Delår 31 % Org.nr

10 Halvårsbokslut RESULTATUTVECKLING (Mkr) Delårsperioden 1 jan-30 juni 2014 Delårsperioden 1 jan-30 juni 2013 Förändring mellan åren Nettoomsättning 193,0 196,5-3,5 Resultat för bokslutsdispositioner och skatter 10,8 14,3-3,5 INVESTERING OCH FINANSIERING (Mkr) Delårsperioden 1 jan-30 juni 2014 Delårsperioden 1 jan-30 juni 2013 Investeringar i anläggningstillgångar 25,7 28,4 Förändring av låneportfölj - 0,3 8,4 Likvida medel 13,9 39,5 Framtida utveckling AB GotlandsHem blickar framåt mot en spännande period med flera stora utmaningar. Några av dessa är: Genomförande av nyproduktion i kvarteret Adjutanten, Visby med 84 inflyttningsklara lägenheter under vintern 2015 Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala universitet 1 juli 2013 och verksamheten i Visby är nu en del av universitetet, med namnet Uppsala universitet Campus Gotland. Vi följer utvecklingen av samarbetet för att uppmärksamma ett ev. utökat behov av studentbostäder Vi fortsätter genomlysa AB GotlandsHems verksamhet och organisation under andra halvåret i syfte att utveckla företaget Avvaktar resultat av utökade markprover för PCB-sanering Hyresförhandlingar under oktober månad Val till Riksdag och kommun i september samt val till vår styrelse i december Byte av fasadmaterial kommer att innebära asbestsaneringar Visby Lilian Virgin Styrelseordförande Staffan Thurgren VD Org.nr

11 Kommande information Årsredovisning 2014 Planritning kvarteret Adjutanten, Visby AB GotlandsHems vision är att vara det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Vår strategi är att med en sund ekonomi utveckla våra kundkontakter och boendemiljöer utifrån kundernas behov, så att vi kan tillhandahålla bra bostäder till rimliga hyresnivåer. Genom att behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare kan våra fastigheter förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande. Org.nr

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer