KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05"

Transkript

1 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan

2 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård... 6 Internationellt... 6 Välkommen till Kungl. Musikskolans studentkår!...7 KMH:s läsår... 8 Kalendrar på webben och i datorn... 8 Vem bestämmer på KMH?...10 KMH:s organisation...11 Kommunikation inom KMH IT vid KMH Servicecentrum, Telefoner, Kopiering och repro KMH:s lokaler...16 Matställen och lunchrum...16 Öppettider Övningslokaler Instrument och utrustning Ljudteknik och studior Konserter och evenemang KMH:s bibliotek...22 Kursmaterial Åtgärder vid brandlarm...24

3 Välkommen som student vid KMH! Kurs, program och examen När du studerar på KMH, så studerar du på en högskola. Det innebär att du som student förväntas ha viss kännedom om hur högskolestudier går till. Läs igenom nedanstående information noggrant. Kurser och kursplaner All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan, som du som student ska få tillgång till före kursstart. Du får din kursplan antingen av ansvarig lärare, eller direkt av prefekt eller studierektor. Kursplanen beskriver bland annat vilka uppställda mål som studenten förväntas nå efter avslutad kurs. Den beskriver också vilken kurslitteratur du måste skaffa och vilken form av examination kursen har. Denna examination (eller flera delexaminationer) ska tillsammans säkerställa att du som student har nått kursplanens uppställda mål. Kursplanen beskriver i regel inte på detaljnivå hur kursen bedrivs vid de olika kurstillfällena. Det kan variera något, eftersom det är målen som ska styra innehållet. Utbildningsprogram och utbildningsplaner Om du läser ett utbildningsprogram (ex. konstnärligt kandidatprogram, jazz), så finns det också uppställda mål för hela programmet, som studenten ska nå när hela programmet är klart. Dessa mål finns bestämda av regeringen i högskoleförordningen. Det är alltså inte KMH som fastställer vilka utbildningsmål ett utbildningsprogram har. Däremot har KMH (som alla högskolor och universitet) tolkat dessa mål och skrivit om målformuleringarna, så att de ska passa just den verksamhet som KMH bedriver. Samtliga utbildningsplaner och tillhörande kursplaner kommer under läsåret att publiceras på Hur får jag min examen? Det är viktigt att känna till att en del utbildningsprogram leder till examen och andra inte. Ett program som leder till examen innehåller alltid minst en kurs som är det så kallade självständiga arbetet (eller examensarbetet). Om du läser ett program enligt fastställd utbildningsplan, och därmed läser de kurser som utbildningsplanen förevisar, så är det en sorts garanti för examen under förutsättning att du har godkänt resultat på samtliga kurser. Se vidare i Lokala regler för examen vid KMH som finns på För att du säkert ska kunna ta examen efter avslutad utbildning är det av största vikt att du som student noggrant läser igenom utbildningsplanen och samtliga kursplaner. När du fullgjort samtliga kurser inom ett program inklusive examensarbeteskursen kan du ansöka om examen. Du ansöker på särskild blankett som du laddar ned från Grundnivå eller avancerad nivå Kurser och utbildningsprogram kan antingen ligga på grundnivå eller avancerad nivå. Kurser eller program som är tänkta att påbörjas direkt efter gymnasium eller folkhögskola ligger på grundnivå. Avlägger man en examen på grundnivå, vilket motsvarar 3 års studier på helfart, kallas denna examen för kandidatexamen 180 hp. Kurser och program som är tänkta att påbörjas efter avlagd kandidatexamen ligger på avancerad nivå. Avlägger man en examen på avancerad nivå, 3

4 vilket motsvarar 2 års studier på helfart, kallas den för masterexamen 120 hp. Man kan även avsluta sina studier på avancerad nivå efter ett år. Då kan man ansöka om en magisterexamen 60 hp, under förutsättning att man uppfyller examenskraven. Lärarprogrammet KMH har även examensrätt för ämneslärarexamen hp. Det programmet börjar på grundnivå och avslutas på avancerad nivå. Inom ett lärarprogram finns det alltså kurser både på grundnivå och avancerad nivå. Var noggrann med att kontrollera vilken nivå dina kurser ligger på. Detta kan vara helt avgörande när du ansöker om din examen. Program som inte leder till examen KMH har även utbildningsprogram som inte leder till examen. Utbildningsplanerna som beskriver dessa program har inte några kurser som innehåller självständigt arbete (examensarbete). Valbara kurser Utbildningsprogram innehåller både obligatoriska och valbara kurser. De sammanställs årligen i en katalog som publiceras på Valen ska vara gjorda senast 15 april. Fristående kurser KMH erbjuder också fristående kurser på vanligtvis 5-15 högskolepoäng. Kurserna riktar sig både till den som vill fördjupa och bredda en tidigare utbildning eller yrkeskompetens, och till den som vill studera i allmänt bildningssyfte. Kurserna utannonseras fortlöpande under året på Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Till vissa kurser förekommer urval och/eller särskilda antagningsprov. Anmälan till fristående kurser görs via Kursvärderingar Alla högskolor är enligt högskoleförordningen skyldiga att ge studenterna möjligheter att lämna kursvärderingar i anslutning till varje kurs. Studenterna ska ha rätt att ta del av sammanställningar av resultaten och eventuella åtgärder som vidtas utifrån dem. Blanketter för kursvärderingar kan du ladda ned från Studievägledning Vid KMH är det institutionerna som erbjuder studievägledning för studenterna. KMH har därför ett mentorssystem som omfattar samtliga utbildningar och institutioner. Vid läsårsstarten tilldelas varje student en mentor. En mentor är en lärare som har särskild uppgift att stödja och vägleda studenter. Mentorn ska följa studenterna under läsåret, ge råd i samband med val av kurser och hjälpa studenterna att finna sin roll på arbetsmarknaden. Mentorn bör också ha till uppgift att följa upp studentens utbildning. Förutom mentorer finns vid institutionerna även studierektorer och andra med uppdrag att ge råd och vägledning till dig som är student. Hör med din institution vad som gäller för just dig! Studieadministration Studieadministrativa avdelningen - Studiecentrum När det gäller administrativa frågor kring dina studier, vänder du dig till Studieadministrativa avdelningen genom studentexpeditionen Studiecentrum, se öppettider och kontaktuppgifter nedan under rubriken Kontakta Studiecentrum. Studiedokumentation i Ladok Alla studier vid KMH dokumenteras i studieregistret Ladok, ett system för studiedokumentation som är gemensamt för högskolorna i Sverige. I Ladok finns uppgifter om ditt personnummer, 4

5 namn, adress, antagningsuppgifter, deltagande i utbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad utbildning samt examen. Studiedokumentation och intyg Du som önskar ett registreringsintyg eller resultatintyg ur studieregistret kan beställa det från Studiecentrum. Adressändring/namnbyte Du anmäler ändring av adress eller byte av namn genom att skicka epost eller besöka Studiecentrum. Studieadministrativa avdelningen ansvarar för de adressuppgifter som KMH har tillgång till. Det är Studieadministrativa avdelningen som för in alla sådana uppgifter i KMH:s datasystem det räcker därför inte att du meddelar studentkåren eller annan personal om adressändring. Personuppgiftslagen (PUL) Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du som är registrerad i något av KMH:s olika register rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Om du vill få ett registerutdrag gör du en skriftlig ansökan till följande adress: Kungl. Musikhögskolan, Registrator, Box 27711, Stockholm. Ange i ansökan att du önskar ett fullständigt registerutdrag enligt PUL. För att ansökan ska vara giltig måste den ha din namnunderskrift. Ansökan om studieuppehåll Du kan läsa om villkor för ansökan om studieuppehåll på Ansökan görs via en särskild blankett senast 1 april. Studieuppehåll får beviljas för ett helt läsår. Om du har studieuppehåll ska du före den 15 april anmäla att du tänker återuppta dina studier för att du åter ska få plats på utbildningen vid höstterminens start. Ansökan om tillgodoräknande Du kan läsa om villkor för ansökan om tillgodoräknande på Ansökan görs via en särskild blankett. Ansökan om examen För att få ut ditt examensbevis efter avslutade studier måste du lämna in en ansökan. KMH strävar efter en handläggningstid på ungefär fyra veckor efter att ansökan mottagits. Räkna med en längre handläggning under semesterperioderna. Uppsägning av studieplats/avbrott Om du skulle besluta dig för att säga upp din studieplats ska detta ske via en särskild blankett som finns att hämta hos Studiecentrum. Kontakta Studiecentrum Öppettider: måndag-torsdag 13:00-15:30. Fredagar stängt (utökade öppettider vid terminsstart höst och vår). Telefontider: tisdag, torsdag, fredag, 10:00-12:00 tel Studiecentrum finns i F-huset på studenttorget Blanketter: Arbetsmiljö Anställda och studenter vid KMH har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön genom att t.ex. följa skyddsföreskrifter och att påpeka risker eller brister i arbetsmiljön till sin prefekt eller avdelningschef. Arbetsmiljökommittén övervakar och driver på arbetsmiljöarbetet. Där är även studenterna och Studenthälsan representerade. Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Huvudskyddsombudet samordnar deras verksamhet. Särskilda studentskyddsombud utses av studentkåren (se sid. 7). Läs mer om arbetsmiljö på Där hittar du också KMH:s arbetsmiljöpolicy. 5

6 Hälsovård Studenthälsan är en del av den studentservice som finns vid KMH. På Studenthälsan kan du boka tid för samtal hos psykolog/socionom. Har du frågor kring sin fysiska hälsa kan du vända dig till hälsomottagningen. Studenthälsans basmottagning ligger i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2 Växel: tel Psykologisk rådgivning: tel Övrig vård finns att söka inom Stockholms läns landsting. Studentprästerna Via Universitetskyrkan kommer du i kontakt med studentpräster från olika samfund. Kontaktuppgifter på Försäkring Alla studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning är försäkrade av respektive högskola. Detta gäller således även KMH. Försäkringen gäller endast i Sverige, och enbart under skoltid samt under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Du behöver därför ha en egen försäkring som gäller på övrig tid, och dessutom för instrument och personlig egendom. För utlandsstudier gäller särskilda regler. Om du deltar i utbytesverksamhet ska du därför kontakta Studieadministrativa avdelningen (se nedan under rubriken Internationellt) där du kan få närmare upplysningar och hjälp med intyg. Mer information om studentförsäkring finns på: Internationellt Av totalt nära 800 studenter är nästan var tionde från andra länder än Sverige. Flera av dem ingår i utbytesprogram. KMH deltar i utbytesprogrammen Nordplus (alla högre musikutbildningar i Norden och Baltikum), samt Erasmus. Andra studenter från utlandet söker sig dessutom till de reguljära utbildningsprogrammen som s. k. free movers. Speciell information för utländska sökande finns på svenska och engelska på /how-to-apply och i den tryckta utbildningskatalogen. KMH samarbetar med universitet och högskolor i Stockholmsregionen i frågor som rör mottagande av utländska studenter. Många svenska KMH-studenter tillbringar också en eller flera terminer utomlands inom utbytesprogram eller som free movers. Även för lärare och övrig personal finns möjlighet att delta i utbytesprogram. KMH deltar i flera internationella samarbetsorganisationer och projekt, bland annat tillsammans med högre musikutbildningar på västra Balkan och i Sydafrika. Du kan läsa mer om villkor för utbytesstudier på För ytterligare information eller ansökan vänder du dig till Studieadministrativa avdelningen, internationell koordinator, epost: tel

7 Välkommen till Kungl. Musikhögskolans Studentkår! Utbildningsbevakning Studentkåren är studenternas fackliga organisation. Om du får problem under dina studier så hjälper vi dig. Inget ärende är för litet eller stort och ingen ska känna sig ensam i en svår situation. Studenterna har genom KMS rätt att vara representerade i alla KMH:s beslutande och beredande organ. På så sätt är studenterna med i beslutsprocesserna kring budget, antagning, utbildningarnas utformning och innehåll, nya lokaler med mera. Kåren cares! KMS arbetar för att göra studietiden så trivsam som möjligt för alla studenter. Detta sker framför allt i olika grupper, till exempel: Festmästeriet - anordnar fester, pubar och andra event. Sportissimo - arrangerar friskvård och idrott för studenterna. SMASK-kommittén - håller i den årliga melodifestivalen SMASK. Credo kristen studentgrupp. Kårens verksamhet blir vad medlemmarna gör den till. Vill du ha en fest ta kontakt med festmästeriet! Vill du ha ett sprakande SMASK-arrangemang - engagera dig i SMASK-kommittén! Det går även bra att starta egna utskott, t.ex. en filmklubb eller en syförening. Kontakta styrelsen via så hjälper vi till. Medlemsförmåner Mycket av kårens verksamhet kommer alla studenter till nytta men det finns även en rad medlemsförmåner, bland annat: Fri tillgång till KMS artistförmedling Rabatt i bokhandeln Not & Bok Möjlighet att bo i studentbostad via SSSB Rabatt på Konserthuset, Berwaldhallen, Operan Möjlighet att söka kårpengar till student- aktivitet eller friskvårdsaktiviteter Artist- och jobbförmedling Vi får dagligen in flera erbjudanden om spelningar, lärarvikariat, privatelever och övriga jobb. Dessa läggs upp på För medlemmar är artistförmedlingen gratis. Om man inte vill vara medlem men ändå få tillgång till Artistförmedlingen kostar detta 100 kr per termin. Kårmedlemmar har även möjlighet att lägga upp sin egen profil på förmedlingen. Not & Bok Not & Bok är studentkårens bokhandel som bemannas av Daniel Lindén. Här kan du köpa kurslitteratur, musikböcker, notpapper m.m. I butiken kan du även betala din kåravgift kontant eller med kort. Kårens medlemmar får 10 % rabatt på böcker. Öppet: mån-fre 11:00-16:00. Tel Not & Bok har även webbshop: Kårexpeditionen KMS kansli finns i rytmikkorridoren och bemannas sedan 1981 av Harriet Tofer. Här finns också i mån av tid KMS ordförande, vice ordförande och sekreterare. Hit kan du komma med allehanda frågor som rör kåren eller din studiesituation. Kårexpeditionens öppettider: måndag - torsdag: 10:00-15:00., tel Kårens struktur Studentkårens verksamhet och ekonomi bestäms av medlemmarna. KMS styrelse består av studenter från de olika utbildningarna. Styrelseledamöterna och andra förtroendeuppdrag inom KMS väljs av Årsmötet. Om du känner någon, eller själv är intresserad av att ingå i styrelsen, kontakta Mer information om detta finner du på Medlemsmöten äger rum första torsdagen varje månad kl 12:30-13:30 i Nya Salen. Kåren bjuder på fika! Medlemskap i KMS Fester, pubar, studiebevakning, förmåner och rabatter mm får du för 200 kr per termin = värt! Studerar du 50% eller mindre kostar det 100kr. Du kan teckna medlemskap i Not & Bok eller på KMS hemsida, OBS! du kan inte teckna medlemskap innan du registrerat dig på KMH! 7

8 KMH:s läsår För läsåret 2012/13 gäller följande terminstider: Höstterminen: Vårterminen: Ett läsår omfattar 40 veckor och innehåller följande: Introduktionsveckan För nya studenter. Inleder läsåret. Periodveckor Veckor med schemalagda kurser: både kollektiva (grupper) och kurser med enskild undervisning. Intensivveckor Fyra enstaka veckor mellan perioderna, för produktioner, projekt och intensivkurser. Examinationsveckor Veckor i slutet av varje termin som är reserverade för examination. Kalendrar på webben och i datorn KMH:s officiella kalendrar publiceras som ical-kalender. Du som använder MacOSX och kalenderprogrammet ical kan prenumerera på det direkt i din dator och därmed synkronisera med dina egna ical-kalendrar. Det finns en rad kalendrar som du kan prenumerera på: KMH Kalendarium är en översikt över händelser på skolan: sammanträden, viktiga datum, projektdagar osv. En schematisk kortversion av kalendariet är KMH:s läsårsplan - se bild på nästa sida! KMH-vecka talar om ifall en viss kalendervecka har ett särskilt tema, t.ex. intensivvecka, antagningsprov, examinationsvecka etc. Helgdagar anger svenska helgdagar som inte återges i vissa kalendrar. Konserter i KMH:s regi Flera institutioner använder dessutom egna gruppkalendrar. Kontakta respektive prefekt för mer information. Prenumerera på ical-kalendrar (Mac) Följ instruktionerna du finner på För mer information om kalendrarna, kontakta Kommunikationsavdelningen. Läsårsplan På sidan till höger finns en kopi a av årets läsårsplan. Uppdaterad version kan laddas ner från 8

9 Studieveckor och ramtider 2012/2013 Vecka Datum Studievecka Kalenderinfo Större produktioner aug Personalinternat 23-24/ aug Introduktionsvecka 36 3 sep Terminsstart HT sep sep Stråkorkester, Serenadensemble sep 40 1 okt 41 8 okt Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester okt okt Slagverksensemble okt 45 5 nov Stora brasset nov nov Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester nov 49 3 dec Folkmusikinstitutionens julkonsert dec dec dec Självstudier 1 31 dec Självstudier 2 7 jan KMH Symfoniska blåsorkester 3 14 jan Examinationsvecka HT slut 20/ jan Terminsstart VT 5 28 jan 6 4 feb Kom&Hör 7 11 feb Stråkorkester/Serenadensemble 8 18 feb 9 25 feb Intensivvecka KMH Jazz Orchestra, KMH Symfoniorkester 10 4 mars mars Antagningsprov konstnärliga utbildningar mars mars tor: Självstudier fre: Långfredag 14 1 april tis: Självstudier mån: Annandag Påsk 15 8 april LÅT! april ljudoljud april Intensivvecka KMH Symfoniorkester april 19 6 maj tor: Kristi Himmelfärds dag maj New Sound Made, Stora brasset maj maj 23 3 juni Examinationsvecka tor: Nationaldagen, VT slut 9/ juni Antagningsprov lärarutbildningar 9

10 Vem bestämmer på KMH? Högskolestyrelsen beslutar i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation. Högskolestyrelsen ger bl.a. planeringsramar, beslutar om årsredovisning och delårsrapporter, fastställer och följer upp internbudgeten och beslutar om vilka ämnen som ska företrädas av en professor. Högskolestyrelsen har inrättat två delegationer med särskilda ansvarsområden: byggnadsdelegationen (för nybyggnadsprojektet) och resursdelegationen (behandlar frågor kring extern finansiering). Rektor leder arbetet med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Rektor har huvudansvar och kan fatta beslut om all verksamhet på KMH, men delegerar ofta besluten till olika instanser. Prorektor är rektors ställföreträdare. Direktionen bistår rektor i ledandet av KMH:s utbildningsverksamhet, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Det är rektor som fattar beslut i direktionen. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. UFN beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärligt utvecklingsarbete samt konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH. UFN fastställer utbildningsplaner för program, beslutar om kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa, och föreslår antagningsordning för beslut i KMH:s högskolestyrelse Till sin hjälp har UFN fyra utbildningsutskott, som bl.a. ger förslag till utbildningsplaner och fastställer kursplaner: Utskottet för grundutbildn. inom musikområdet (UGN) Utskottet för lärarutbildning (ULU) Utskottet för utbildning på avancerad nivå (UUA) Utskottet för utbildning på forskarnivå (UUF) Därutöver finns: Lärarförslagsnämnden (LFN) som lämnar förslag när professorer och lektorer ska utses, Personalansvarsnämnden (PAN) som prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan osv. när det gäller anställda vid KMH, Disciplinnämnden (DN) som i vissa fall beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter, i enlighet med högskoleförordningen. Ytterligare grupper som bevakar specialområden är Arbetsmiljökommittén, Jämställdhets- och mångfaldsgruppen, Stödgruppen vid sexuella trakasserier och Krisgruppen. Institutionerna KMH:s sex institutioner svarar för undervisningen. Studenter och lärare har alltid sin huvudsakliga hemvist i någon av dem. Inom varje institution ryms ett stort antal ämnen. Institutionens chef är prefekten, och vid de flesta av KMH:s institutioner har prefekten en studierektor (eller flera) vid sin sida. Varje student vid KMH tilldelas en mentor: en lärare som har till särskild uppgift att vara ett stöd när det gäller att planera utbildningen i stort. Institutionerna utarbetar kursplaner och genom- för utbildningen inom ramen för de resurser som de tilldelats i KMH:s budget. De är också hemvist för lärare och studenter inom respektive specialområde. Centrala samverkansgruppen (CSG) svarar för informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL i övergripande frågor, som: mål, ekonomi, organisation, utveckling m.m. Frågor av individuell karaktär behandlas inte. Här är personal och studenter representerade. Se vidare 10

11 KMH:s organisation DELEGATIONER BYGGNADSDELEGATION RESURSDELEGATION UTBILDNINGSUTSKOTT: FÖR GRUNDNIVÅ FÖR AVANCERAD NIVÅ FÖR LÄRARUTBILDNING FÖR FORSKARNIVÅ INSTITUTIONER FOLKMUSIK (FM) JAZZ (JZ) KLASSISK MUSIK (KK) KOMPOSITION, DIRIGERING & MUSIKTEORI (KDM) MUSIK- OCH MEDIEPRODUKTION (MoM) MUSIK, PEDAGOGIK OCH SAMHÄLLE (MPS) STYRELSE UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMND LÄRARFÖRSLAGSNÄMND PERSONALANSVARS NÄMND DISCIPLINNÄMND REKTOR DIREKTION FÖRVALTNINGSCHEF BIBLIOTEK HÖGSKOLEFÖRVALTNING REKTORS KANSLI UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSAVDELNING STUDIEADMINISTRATIV AVDELNING EKONOMIAVDELNING PERSONALAVDELNING KOMMUNIKATIONSAVDELNING (MED KONSERTPRODUKTION) IT-AVDELNING SERVICEAVDELNING - Servicecentrum - Ljudenhet - Instrumentteknik - Lokalvård - Café Söker du kontaktuppgifter till någon anställd? Gå till klicka på enhetens namn. så får du upp en sida med anställda respektive ledamöter eller Gå till och skriv in namnet i fritextfältet Sök här uppe till höger Rektors kansli ger administrativt stöd till styrelsen och högskolans ledning. Utbildnings- och forskningsavdelningen (UFA) ansvarar för beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt) sekretariat för UF-nämnden och dess utskott utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare handläggning av forskningsrelaterade frågor KMH:s systematiska kvalitetsarbete stöd till prefekter (gällande bl.a. budgetuppföljning) institutionsservice (ekonomi- och personaladministration samt vissa servicefunktioner) Studieadministrativa avdelningen (SAD) har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH. Där ingår: ansvar för antagnings- och examensprocesserna ansvar för introduktionsveckan studieorganisationsfrågor studieregister och annan studiedokumentation studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter) samordning av stöd till studenter med funktionshinder stöd för uppdragsutbildning internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte läsårsplanering, lokalbokning, schemaläggning och kalendarium systemansvar för planerings- och studieadministrativa system: ical, LADOK, NyA, Time Edit Ekonomiavdelningen handlägger KMH:s ekonomiska transaktioner inkl. löner, pensioner och skatter, sammanställder dem till ett finansiellt resultat och svarar för utveckling inom ekonomi- och löneområdena. Personalavdelningen stöder institutioner och förvaltning med strategiska och operativa personalfrågor. Kommunikationsavdelningen samordnar och producerar högskolegemensam kommunikation och marknadsföring, och ansvarar för KMH:s konsertproduktion. IT-avdelningen ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av KMH:s IT-resurser. Serviceavdelningen ger teknisk service till lärare och studenter och ansvarar för drift av KMH:s lokaler. 11

12 Kommunikation inom KMH En stor del av det vi alla gör på KMH består av kommunikation och information i olika riktningar: mellan studenter, lärare, administratörer, teknik- och servicepersonal och omvärlden. Vi har därför alla på olika sätt ansvar för att kommunikationen och informationen är korrekt och relevant når fram till rätt mottagare vid rätt tillfälle och att den inte i onödan bidrar till ett distraherande informationsbrus. De viktigaste kanalerna för information är de regelbundna möten som sker i mindre grupper i direkt anslutning till utbildningen: mellan student och mentor, i ämnesgrupper och institutionskollegier, i studentkårsarbetet, i olika projekt- och arbetsgrupper etc. Till detta kommer större informationsmöten. Det du framförallt behöver veta som student finns samlat i den här studentguiden. Den kompletteras med både aktuell information och mera långsiktigt referensmaterial på Epost Alla anställda och studenter ska använda KMHepostkonto i all kommunikation som gäller KMH:s verksamhet, och förväntas ta del av meddelanden som skickas ut via epostlistorna respektive Du kan enkelt läsa din epost varifrån som helst i världen med hjälp av webmail. Länk till webmail finns i vänstermenyn på Ange din epostadress som användarnamn och det personliga lösenordet som du erhållit av Servicecentrum. Inloggningsuppgifterna till ditt epostkonto ger dig även tillgång till personlig information på de interna webbsidorna. Intern webb: På hittar du bland annat KMH idag med upplysningar om dagens schemaändringar, gästlärarbesök och evenemang. Du hittar där också protokoll, blanketter och annat studieadministrativt som du har stor nytta av. Det är på som du når din epost via webmail, helpdesk, det virtuella rummet och bibliotekskatalogen (se vidare nedan under respektive rubrik). Extern webb: KMH:s externa webb är vårt skyltfönster för allmänheten och en kanal för marknadsföring av utbildningar och evenemang. Sociala media KMH är idag i första hand aktivt på Facebook, både i form av en officiell sida: och genom ett antal öppna grupper för studentgrupper, projekt etc. KMH har också en Youtubekanal: KMH:s virtuella rum KMH:s virtuella rum (uppbyggt i lärplattformen Moodle ) är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens webbsidor (ibland kallat Webb 2.0) där användare tillsammans fyller på innehållet i ett förprogrammerat ramverk. Här finns bl.a. Diskussionsforum Kursmaterial Uppgiftsinlämning Digital portfolio Filarkiv Databaser Chat Blogg På finns en snabbguide. 12

13 KMH idag Dagsaktuell gemensam KMH-information, KMH idag finns på storbildsskärm i A-husets entré. Samma information visas på internwebbens startsida Nyhetsbrev och magasin Kommunikationsavdelningen producerar ett digitalt internt nyhetsbrev för studenter och anställda, normalt varje eller varannan måndag. Två gånger om året ger KMH också ut en tryckt publikation, magasin:kmh, som sammanfattar viktigare KMH-händelser. Övriga publikationer Kommunikationsavdelningen ansvarar också för produktionen av ett antal övriga publikationer, däribland utbildningskatalog, presentationsbroschyrer, årsredovisning, konsert- och konferensprogram m.m. KMH:s konserter och öppna seminarier Externa konserter, kurser, projekt m.m. Anslås i första hand av arrangörer själva i A-huset innanför Ljusgården (på väg mot studiokorridoren och Stora/Lilla salen) eller marknadsförs via studentkåren KMS. Postfack I Ljusgården i A-huset har personal och studenter egna postfack. Den personal som har tjänsterum i F-huset har sina postfack där. Kontakta Kommunikationsavdelningen Måns Tengnér, kommunikationschef , Sissel Behring, producent , Jonas Norén, grafisk formgivare Christina Hedlund, informatör Claes Nordling, webbredaktör På ovanstående webbsidor finns program för den närmaste periodens konserter och seminarier. I trappan vid A-husets huvudentré finns även en särskild anslagstavla för aktuella konserter och öppna seminarier i KMH:s regi. Här kan du också hämta en kopia av KMH:s konsertkalendarium. Ämnesinformation Enskilda institutioner, ämnen och ensembler informerar om sina verksamheter på respektive institutions webbplats samt på anslagstavlor på olika platser i huset. Studentkårsinformation Studentkåren nås via och en anslagstavla i Ljusgården bredvid Servicecentrum. 13

14 IT vid KMH För att kunna utnyttja KMH:s IT-resurser behöver du ett användarkonto, som du får när du påbörjar dina studier. Du behöver ditt användarkonto under hela studietiden. I samband med att du erhåller användarkontot skriver du också under en ansvarsförbindelse där du binder dig för att följa KMH:s regler för datoranvändning, samt ger din tillåtelse för KMH att lagra dina personuppgifter i interna register. Operativsystem KMH använder huvudsakligen Mac OS X som operativsystem. Ambitionen är att samtliga ITtjänster ska vara plattformsoberoende och externt tillgängliga vid användning av olika typer av datorer såsom Mac/pc/Windows/Linux. Användning av datorer Studenter som är inskrivna på KMH (med tillgång till passerkort) har rätt att nyttja de tillgängliga studentdatorerna. Runt om i lokalerna finns publika datorer utplacerade, merparten i Ljusgården. Dessa datorer är till för att utföra enklare kontorsgöromål som att läsa epost, boka övningsrum etc. Datorsalar i E-huset Datorsalarna E414 och E416 är tillgänglig för både studenter och anställda och har programvara för musikproduktion, notskrivning och ordbehandling. I de flesta fall finns även möjlighet att utnyttja lediga datorer när lektioner pågår. Övriga datorsalar är helt dedikerade för MoM-institutionen. I datorsalarna finns anslag med regler för användning av KMH:s studentdatorer. Behöver du support i datorsalarna så kontaktar du Stefan Ringbom, tel , (för övrig IT-support, se nedan). Användarkonto I och med att du har ett användarkonto får du tillgång till hemkatalog, epost, utskriftssystemet, personlig kalender med mera. Användarkontot autentiserar dig till KMH:s olika IT-tjänster. Inloggning sker alltid med din epostadress och tilldelat lösenord. Föreskrifter för IT-användning ska följas (se vidare på Nätverket På KMH finns ett fast och ett trådlöst nätverk. De publika datorerna är kopplade till det fasta nätverket. Det trådlösa nätverket är till för den som använder privata datorer. Du ansvarar själv för att säkerhetskopiera dina filer som sparas i din dator eller i din hemkatalog. Inom KMH finns även trådlöst nätverk. I helpdesk finns instruktioner för att ansluta trådlösa nätverk (se avsnitt IT-support, nedan). IT-support För KMH:s IT-support används helpdesk. Helpdesk nås antingen direkt genom helpdesk.kmh.se eller via och länken helpdesk. Du loggar alltid in med din epostadress och ditt lösenord för att anmäla ditt ärende. Via helpdesk finns färdiga FAQ för de vanligaste felen och frågorna. Dessa finns även publicerade under KMH ger support endast för högskolans hård- och mjukvara och Om är du har inte frågor ersättningsskyldig som rör datorsalarna för kan IT-stöd privat erhållas hård- av eller Stefan mjukvara. Ringbom (sitter På under kontorstid KMH:s datorer i rum E409). får Epost: ingen privat kmh.se, mjukvara tel installeras , Om 92 program 50. saknas i datorerna - kontakta ITavdelningen. 14

15 Servicecentrum I A-husets ljusgård ligger Servicecentrum. Det är här du kvitterar ut nycklar, passerkort och inloggningsuppgifter för användarkonto. I Servicecentrum kan du även låna musikinstrument och ljudutrustning, förstärkare och mindre PA-anläggning. Förutom att ge service över disk arbetar personalen vid Servicecentrum även som tekniker vid konserter och olika projekt samt med sedvanliga vaktmästeriuppgifter. Passerkort och nycklar När dina personuppgifter registrerats fotograferar du dig vid Servicecentrum. När fotografi finns tillverkas ditt personliga passerkort. Passerkortet fungerar som: ID-kort inom KMH och dess lokaler Elektronisk nyckel till KMH:s utrymmen (se lokaler) Lånekort i biblioteket och Servicecentrum Utskrifter/kopiering/skanning (se kopiering och repro) När du vistas inom KMH:s lokaler är du skyldig att bära ditt passerkort väl synligt. Placera gärna passerkortet i en korthållare. En sådan kan du hämta i Servicecentrum. Kravet på legitimering med passerkortet är en säkerhetsåtgärd som bland annat har att göra med att KMH vid upprepade tillfällen har drabbats av stölder, både av musikinstrument och datorer. Det är inte tillåtet att låna ut sitt kort till någon annan. Upphittat kort inlämnas till Servicecentrum. Om du tappar bort ditt eget kort gör du omgående en anmälan till Servicecentrum. För att få kortet ersatt kommer du att debiteras en avgift på 50 kr. Om du behöver andra nycklar än passerkortet kvitteras dessa ut hos Servicecentrum. För borttappade nycklar gäller en avgift på 100 kr. Kontakta Servicecentrum Öppettider: vardagar 08:00-21:30, lördag-söndag 09:15-18:30. Vardagar håller Servicecentrum stängt för morgonmöte 09:30-10:00. tel el Telefoner KMH:s anställda nås säkrast med epost, annars på fast telefonanknytning (knuten till växel via Stockholms universitets växel), via tjänstemobil via privat mobil som enligt överenskommelse med prefekt/chef används i tjänsten. Individuella kontaktnummer finns under respektive enhet på Uppdatering av dina kontaktuppgifter som student meddelas till Studiecentrum (se sid. 4) Kopiering och repro Användningen av skolans skrivare/kopiatorer är kostnadsbelagd. För utskrifter, kopiering och skanning använder du ditt passerkort. Du kan fylla på ditt utskriftskonto med betalningsmedel på Not & Bok. KMH tilldelar ett startbelopp på ditt utskriftskonto när du påbörjar din utbildning. Större utskriftsmängder och kvalitetsutskrifter utförs av Repro bredvid Servicecentrum, som fungerar som KMH:s tryckeri. Repro debiterar dina beställningar direkt från ditt utskriftskonto. Ingen kontanthantering behövs. Obs: beställningar till Repro som ska debiteras en institution ska alltid göras via din lärare eller Kommunikationsavdelningen/konsertproducent (se Konserter och evenemang). I annat fall kommer ditt personliga konto att debiteras. Kontakta Repro Repro har öppet vardagar kl. 10:00-12:00 tel

16 KMH:s lokaler Matställen och lunchrum Merparten av undervisningen bedrivs vid Valhallavägen. Det är också här du hittar den centrala administrationen. För att hitta rätt lokal i A- och E-husen har du hjälp av rumsnamnet som består av en bokstavs- och sifferkombination. Bokstaven anger byggnad, siffran var i huset rummet finns. Ljusgårdens nedre plan räknas som våning 3. Gamla hus rivs, ett helt nytt hus börjar byggas Under läsåret räknar vi med att bygget av helt nya lokaler för KMH ska komma igång. De nya husen kommer att ligga nedanför A-huset och ända bort mot Lidingövägen. De tidigare B-, C- och D-husen har tömts och kommer att rivas. En hel del byggstök får vi alltså räkna med på området. Vi som ansvarar för detta gör allt vad vi kan för att verksamheten under tiden ska kunna fortgå utan några allvarligare störningar. Inte bara Valhallavägen Runt om i Stockholmsområdet finns också verksamheter som hör till KMH. Vid Edsbergs slott i Sollentuna finns utbildning med tonvikt på klassisk kammarmusik för stråkmusiker (utom kontrabas) och pianister. KMH bedriver också ett flerårigt samarbete med Botkyrka kommun sydväst om Stockholm. Där ingår bl.a. att gemensamt ansvara för en yrkesförberedande musikutbildning (YMU). I A-husets ljusgård finns KMH:s café som även har en enklare matservering. Se nedan! I KMH:s omgivningar finns ett antal lunchserveringar och restauranger. Några tips: Gymnastik- och idrottshögskolan (över bron på andra sidan Lidingövägen), Sushi Solen (i Svea torn), Café L21 (Löjtnantsgatan 21, F-huset), Sushi Dosanko och Spice of India (båda på Sturegatan nära Valhallavägen), Café Dell Re (i gångtunneln till tunnelbanan). Mikrovågsugnar för medhavd mat finns i studenternas uppehållsrum, Nya Salen vid Ljusgården och i uppehållsrummet i norra flygeln plan 2 (alltid tillgängliga när KMH är öppet). KMH:s café i Ljusgården serverar kaffe, té, smörgåsar, sallader och enklare varmrätter. Öppettider: Måndag - fredag 09:00-15:30 Caféet tar emot mindre beställningar av enklare förtäring, kaffe och kaka, till möten etc. Beställning tas emot senast två dagar i förväg. Kontakta caféets personal direkt för mer information. Rökning är förbjuden inomhus i samtliga KMH:s lokaler. 16

17 Hus A Huvudentré (A 4) med Ljusgården. Undervisningssalar, övningsrum. Konsertsalar: Stora salen, Lilla salen KMH Café, Servicecentrum, studentkårsexpedition Hus E Bibliotek, datorsalar, musikpedagogisk forskning. F Entré Hus F Porttelefon eller kod Löjtnantsgatan 21 Hus F Ingång med passerkort Högskolans förvaltning: A8 Rektor, Studiecentrum, förvaltningschef, prefekter och studierektorer, Kommunikationsavdelningen m.m. A6 Godsmottagning (Omflyttningar kommer att ske under hösten 2012: vissa funktioner i förvaltningen kommer att flytta till A-husets norra del.) A1 A2 Entré Konsertsalar A4 A B3 A5 Huvudentré Valhallavägen 105 E Lidingövägen B2 B B1 Valhallavägen Öppettider Aktuell information om öppettider: Öppettiderna för anställda och studenter varierar beroende på lokal och verksamhet och kan förändras över året. Begränsat öppethållande vid större helger och sommartid. För samtliga ingångar utom huvudentré (A4) krävs passerkort. A-husets konsertentré (A2) är öppen erforderlig tid vid konserter och andra offentliga evenemang. När lokalerna är stängda är de både låsta och larmade. För att inte riskera att utlösa falsklarm måste du alltså lämna KMH:s lokaler i tid före stängningsdags. OBS! Att utlösa falsklarm utan giltig orsak medför att du själv får stå för kostnaderna för utryckningen! 17

18 Övningslokaler Reglerna för övningslokaler tas fram fram i samarbete mellan studentkåren och KMH. Den som är registrerad som student på KMH har rätt att boka övningslokaler. Boka online Övningsrum kan du boka online, max ett dygn i förväg genom det webbaserade systemet TimeEdit. För några lokaler gäller att vissa kategorier av studenter har ensamrätt, till exempel till rum som innehåller speciella instrument eller utrustning. Lokaler med ensamrätt kan endast bokas av studenter som har den inriktning som gäller för respektive lokal. Annan bokning Vid bokning av lokal för andra ändamål än de nämnda ovan längre fram i tiden behövs en särskild beställning. Detta kan göras via epost till Ange förutom dina personuppgifter, tid och lokalönskemål anledningen till att du behöver lokalen. Beställningen måste göras senast tre vardagar före bokningstillfället. Frågor Vid tekniska frågor om det webbaserade bokningssystemet, anmäl ditt ärende till helpdesk (se vidare rubriken IT). I övriga frågor eposta Ordningsregler För allas trivsel och för att KMH:s resurser ska användas lika för alla, så effektivt som möjligt, gäller följande ordningsregler för övningsrum och för KMH:s lokaler i allmänhet: Använd rätt flygel! I många rum finns två flyglar. Den ena flygeln är avsedd för undervisning och ska hållas låst övrig tid. Återställ rummet! Ställ tillbaka möbler, stäng fönster, släck ljuset, stäng av elektrisk utrustning. Håll ordning! Respektera lokala ordningsregler, där sådana finns, och håll övningsrummen fria från kläder, smutstvätt, mat m.m. Anmäl skador till Servicecentrum! Om något saknas eller är trasigt i rummen anmäl till Servicecentrum så åtgärdas problemet direkt, epost: kmh.se. Endast för KMH-studenter! Övningsrummen får bara användas av registrerade KMH-studenter Privatundervisning förbjuden! Inga andra personer än lärare och studerande vid KMH får ha lektioner eller öva i KMH:s lokaler. Privatundervisning får inte förekomma inom KMH:s lokaler! Läraren ansvarar för rummet vid lektioner! Att boka lokal/utrustning för sin lektion, att lokalen återlämnas i gott skick, att lånad utrustning återställs. Lyxboka inte! Boka bara rummet så länge som du verkligen behöver det. Särskilda regler gäller för speciella instrument! Vissa lokaler är utrustade med speciella instrument, speciell utrustning eller utformning måste i första hand få bokas av dem som behöver dessa bäst (gäller exempelvis rum med cembalo, orgel, slagverk eller rytmiksalar). 18

19 Instrument och utrustning Dagslån instrument och utrustning Om du behöver låna instrument eller annan utrustning ska du vända dig till Servicecentrum. Normalt tillåts enbart dagslån. För längre perioder, se nedan. Lånad utrustning måste återlämnas till Servicecentrum senast vardagar kl 21:00, lördag-söndag 18:00! Instrumentvård och långlån KMH:s instrumenttekniker Kenneth Jansson är fiolbyggare och utför service och reparation av stränginstrument i sin verkstad. Han har även möjlighet att låna ut stråk- och blåsinstrument samt akustiska gitarrer. tel Öppettider på dörren. Bokning av utrustning för projekt, konserter utanför skolan mm. Anmälan om behov av utrustning och instrument görs av ansvarig lärare minst en vecka i förväg på utrustningsblankett som finns i Servicecentrum. Glöm inte att ange anledning till utrustningsbehovet! Ömtåliga klaverinstrument Flyglar och pianon blir lätt förstörda av snabba svängningar i temperatur och luftfuktighet. Tänk på detta när du vädrar i de rum som är utrustade med dessa instrument. Det är också viktigt att alltid stänga fönstret när du lämnar rummet. Några av KMH:s flyglar är reserverade för att användas enbart vid konserter. För att de ska bibehålla högklassig standard hålls de låsta och får inte utnyttjas till övning. KMH ansvarar inte för privat utrustning eller instrument. Se till att ha täckande försäkring, och märk för din egen skull all egen utrustning som du ev. förvarar på skolan! Ljudteknik och studior Ljudenheten har hand om studioinspelning och liveljud på KMH och förfogar över bl.a. två inspelningsstudior. Studio 1 ligger i korridoren mellan Ljusgården och Stora salen, sista dörren till höger. Den är en professionellt utrustad studio där studenter och lärare kan boka tid för projekt-/kursrelaterade inspelningar om man har sin institutions godkännande. I studion jobbar man med en anställd tekniker, huvudsakligen dagtid måndag-fredag. För studenter gäller att en bokningsblankett ska skrivas under av prefekt/studierektor. Blanketten finns att hämta på Ljudenhetens kontor, där man även kan få veta vilka tider som är lediga. Bokning bör ske c:a en månad i förväg men i senare delen av terminerna (främst vårterminen) kan det bli fullt redan 2-3 månader i förväg. Studio 2 hittar du i E-huset. Den är en tekniskt något enklare studio och fungerar som resurs för KMH:s studenter. Där kan man utan krav på prestationer göra inspelningar och mixningar. Man arbetar i tretimmarspass med en behörig tekniker som sköter studion, huvudsakligen dagtid måndag-fredag. Man bokar studiotid på ett bokningsschema hos Ljudenheten enligt de regler som anslås där. Studion används även för projekt och kursrelaterade inspelningar. Kontakta Ljudenheten Kontakta Ljudenheten via epost i första hand. Magnus Lindström Kolterud (Studio 1) tel Erik Metall (Studio 2) tel Mattias Alldahl (Liveljud och service) tel

20 Konserter och evenemang KMH anordnar konserter och andra evenemang i tre olika konsertperioder under läsåret. Arbetet samordnas av KMH:s konsertproducent. Producent och konsertråd Inkomna konsertbeställningar fastställs inför varje konsertperiod av ett konsertråd, som består av representanter från samtliga institutioner, Serviceavdelningen och studentkåren. Konsertrådet träffas regelbundet för att diskutera bl. a. policy och prioriteringar för konsertverksamheten. Marknadsföring Utbudet sammanställs för varje konsertperiod i ett tryckt säsongsprogram som sprids på KMH och till över 600 externa adresser. KMH annonserar också konserterna på olika webbplatser (förutom KMH:s egen), i veckokalendarier och för större produktioner (se nedan) med annonser i massmedia. KMH trycker även upp samlingsaffischer med alla konserter. Dessa publiceras både i pappersform och på webben. Konserterna produceras i två huvudkategorier: 1) Större produktioner Här ingår festivaler större samverkansproduktioner KMH:s större ordinarie ensembler: KMH Symfoniorkester, KMH Kammarkör, KMH Jazz Orchestra, KMH:s symfoniska blåsorkester, KMH Stråkorkester, KMH FOLK m.fl. vissa examenskonserter på avancerad nivå (ingår ofta i festivalerna) utsedd producent. De planeras ofta i särskilda projektgrupper med egen budget och större resurser för marknadsföring inkl. tidningannonser, särskilda pressmeddelanden etc. 2) Övriga studentkonserter Studentkonserter produceras i allmänhet på initiativ av enskild student eller lärare, marknadsförs i första hand via säsongsprogram, konsertkalendern på webben och via sociala media. I förekommande fall kompletteras detta med individuell affisch, e-flyer eller motsvarande som produceras av studenten själv utifrån mall, som finns att ladda ner via Så bokas studentkonserterna Studenter och/eller lärare gör en anmälan i förväg om att de vill ge konsert under nästföljande konsertperiod. Anmälningsblankett skickas med epost till studenter och lärare c:a en månad före aktuell deadline. Följande ska anges i anmälan: 1. Önskemål om konsertvecka/datum 2. Programuppgifter Programmets rubrik Programmets innehåll Programmets/verkens längd Fullständig instrumentbesättning Tekniska behov Ev. instrumentbehov Efter deadline går producenten igenom de inkomna konsertprogrammen och gör en planering för hela perioden i samarbete med konsertrådet. Därefter får kontaktpersonerna besked om när respektive konsert bokats in och vilka tidsramar som gäller. Det förekommer att flera olika medverkande får dela på en konsert om det är fler som har kortare programpunkter. Dessa produktioner genomförs på uppdrag av rektor eller institutionerna, ibland med särskilt 20

KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05

KMH:s Personalguide. Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05 KMH:s Personalguide Handbok för anställda vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration... 5 Vem bestämmer på KMH?... 6 KMH:s organisation...

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy

2014-05-21. 1.1 Avgränsningar för denna policy 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö gällande från och med 2014-07-01 Beslutad i Institutionsstyrelsen MHM 2014-05-21 Policy för lokalbokning på Musikhögskolan i Malmö Inledning

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014

Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Uppdaterad mars 2014 Webbanmälan till högskolestudier ht 2014 Inger Ek Studievägledare Inger.ek@linkoping.se 013-20 70 48 Sista anmälningsdag är 15 april Du gör din webbanmälan på Antagning.se. Från den

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Lokala regler för examen vid KMH

Lokala regler för examen vid KMH Lokala regler för examen vid KMH 1 (9) Lokala regler för examen vid KMH (dnr 11/558) 1 Fastställd av rektor den 15 december 2008 (protokoll C 2008:46). Omtryckt den 1 januari 2012, enligt beslut av rektor

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Rutin för bokning av IT utrustning och bil

Rutin för bokning av IT utrustning och bil Rutin för bokning av IT utrustning och bil 2003-09-03 Diarenr: 2002-029 Uppdaterad 2005-02-16 2004-04-21 2004-07-08 2004-09-06 2005-08-15 2005-09-01 2005-12-30 Bokningsystemet täcker följande utrustning

Läs mer

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi

ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi ATT STUDERA VID NEWMANINSTITUTET Att studera vid en högskola eller ett universitet ställer stora krav på egen planering och egna initiativ, men vi hoppas att du också ska finna att du kan få den assistans

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ändring i bibliotekens låneregler

Ändring i bibliotekens låneregler Kulturnämnden 2006-10-26 69 6 Kulturnämndens arbetsutskott 2006-10-12 63 6 Ändring i bibliotekens låneregler Bibliotekschefen föreslår följande ändring i lånereglerna och textändring i broschyren Välkommen

Läs mer

Välkommen till specialiseringsvalsinformation

Välkommen till specialiseringsvalsinformation Välkommen till specialiseringsvalsinformation Agenda för detta informationspass Kl. 13.15-14.00 Examina Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik Platsgaranti Hur man söker kurser till hösten Vilket

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (8) Version: 2015-09-12 Bra att veta Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner (0709408569) 2)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter BESLUT Förvaltningschef 2014-12-08 Dnr 14/778 1(17) Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi Ulrika Hahn Verksamhetsplan 2015 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort

Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort 15-10-07 1(6) Regler för studenters användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort Härmed fastställs regler och ansvarsförbindelse för studenters

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition

Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK. Master Programme in Classical Western Tradition Page 1 of 25 Samlat dokument gällande Konstnärligt masterprogram, musiker, klassisk musik, KMKK Master Programme in Classical Western Tradition 120 hp 120 credits Innehåll: Utbildningsplan Terminsplanering

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer