Teknologkårens reglementessamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknologkårens reglementessamling"

Transkript

1 Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling 3. Föreläsningsfnd 4. Investeringsfnd 5. Persnalutvecklingsfnd 6. Fnd för pris till bästa lärare 7. 30årsfnd instiftad efter dnatin av förvaltningschef emeritus Rune Anderssn 8. Reglemente för Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. 9. Reglemente för ITS-fnd 10. Sektinsfnd 11. Av4ningsfnd 3. Verksamhetsreglemente 1. TKL-Centralt 2. Arbetsmarknadsenheten 3. Förvaltning ch rganisatin 4. Scial enheten 5. Utbildningsenheten 6. Infrmatinsenheten 7. Reglemente för fullmäktige 8. Förteckning över kårföreningar 9. Sektiner 10. Valberedningar 11. Prgram under TKL

2 1.1 Reglemente för handlånekassa Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera användandet av TKL:s handlånekassa enligt nedan: Kårexpeditinen ansvarar för handlåneverksamheten. Lån på maximalt 4000 krnr beviljas på högst två månader. Antal handlån maximeras till fem stycken samtidigt pågående handlån. Kassan kan utnyttjas av rdinarie- eller dktrandstuderande sm varit medlem i TKL under minst en termin. Handlån beviljas ej till den sm står i skuld till TKL eller sm icke tillfredsställande reglerat tidigare skulder. Tveksamma handlån prövas gemensamt av kanslichef ch rdförande. Lån utlämnas mt revers. Reversen förses med prpriebrgen av två betalande kårmedlemmar. Låntagare samt båda brgensmännen ska innan reversen undertecknas infrmeras m lånevillkren av kanslichefen, eller vid dennes frånvar, kanslisten. Kårmedlem sm ej har rätt att utnyttja kassan gdkänns inte sm brgesman. Låntagaren kan ej samtidigt vara brgesman. Minst en av brgensmännen måste inneha svenskt medbrgarskap. Vid lån tas en avgift på 120 krnr ut. Om betalningstiden löpt ut ch låntagaren ej betalat sin skuld tas en avgift på 120 krnr i veckan ut till dess att lånet är betalt. Kstnader för påminnelser ch indrivning debiteras låntagaren.

3 1.2 Reglemente för persnalscial verksamhet Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera hur persnalscial verksamhet ska budgeteras. Kårstyrelsen Kårstyrelsen ska ha 1/14 prisbasbelpp per persn för fri dispnering till gemensamma aktiviteter 1/20 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/35 prisbasbelpp per pst till överlämning 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Funktinärer Eventgruppen, LARV:s prjektgrupp, förvaltningsutskttet, rdföranderådet, nlleperidsgruppen, internatinella gruppen, utbildningsgruppen, UBS-rådet, Phaestmästeriet, Studiemiljökmmitten ch marknadsföringsgruppen ska ha 1/140 prisbasbelpp per persn för fri dispnering till gemensamma aktiviteter 1/70 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Phaestmästaren ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Huvudstuderandeskyddsmbudet ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Arbetsmarknadsenhetens vice rdförande ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Fullmäktige Till kårfullmäktige ska det budgeteras för förtäring i samband med sammanträden Utöver detta så ska kårfullmäktige ha 1/140 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Övriga grupperingar Övriga grupperingars ska ha 1/350 prisbasbelpp per läsperid ch persn till gemensamma aktiviteter 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Undantag Kårstyrelsen har rätt att frångå reglementet när budget läggs. Dck får kårstyrelsen ej avsätta högre summr än vad sm är reglementerat.

4 1.3 Reglemente för arvdering Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera hur mycket arvde TKL:s arvderade funktinärer ska erhålla för sina uppdrag. Arvdering Varje 100% tjänst ska arvderas med ett månads belpp mtsvarande 1/4 prisbasbelpp från 1 juni till ch med 31 december. Varje 100% tjänst ska arvderas med ett månads belpp mtsvarande 7/25 prisbasbelpp från 1 januari till ch med 30 juni. Följande funktinärer är arvderade Kårrdförande 100% tjänst Vice kårrdförande 100% tjänst Utbildningsenhetens rdförande 100% tjänst Sciala enhetens rdförande 100% tjänst Arbetsmarknadsenhetens rdförande 100% tjänst Resterande funktinärer inm Teknlgkåren är ideella. Utbetalning sker enligt överenskmmelse mellan den arvderade ch kanslichef. Traktamente I arvdet ingår inte traktamente. Således ersätts alla funktinärer för alla rimliga eventuella utgifter sm uppkmmer i samband med resr. Indexuppräkningskmpensatin För att heltidsarvderade i TKL ej ska gå med eknmisk förlust på grund av indexuppräkning för tagna CSN-lån ska de kmpenseras med ett belpp mtsvarande indexuppräkningen. Detta ska resultera i att den arvderade ledamten inte ska ha en större skuld då ledamten fullgjrt sitt förtrendeuppdrag. Kmpensatinen ska beräknas av CSN efter begäran m intyg av indexuppräkning på studielån för mandatperiden. Ersättning efter skatt ska mtsvara det belpp CSN angivit. Återbetalning ska ske när verksamhetsberättelsen lämnats in till revisrn.

5 1.4 Reglemente för representatin Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera TKL:s representatin enligt nedan: Representatinsrsak ska alltid medfölja nta ch nteras separat hs kanslichef. Vid representatin ska namn på samtliga närvarande medfölja ntan. Alkhl får endast bjudas på m det sker i samband med mat. Kstnaden för mat ska överskrida kstnaden för alkhl. Ntan ska alltid vara uppdelad på mat ch dryck. Gåvr i frm av alkhl rekmmenderas ej. Ska detta ändå ske måste det i förväg finnas ett gdkännande från två av följande persner: Kårrdförande Kanslichef Vice kårrdförande Gåva i frm av alkhl ska nteras separat hs kanslichef ch presenteras vid nästkmmande kårfullmäktige.

6 2.1 Reglemente för prjektfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en prjektfnd sm har till ändamål: att att att stödja prjekt sm kmmer upp under året ch därmed inte finns med i Teknlgkårens budget. stödja prjekt sm är av sådan strlek att finansiering inte kan ske inm Teknlgkårens nrmala budget. stödja initiativ, från Teknlgkårens medlemmar, till prjekt ch evenemang sm gagnar Teknlgkåren. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning. Efter ett prjekts slutförande skall alla kstnader redvisas för kårfullmäktige ch ej använda medel skall återgå till fnden.

7 2.2 Reglemente för fnd för bstadsförmedling Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en fnd för bstadsförmedling sm har till ändamål: att stödja den verksamhet sm Studentbstadsservice bedriver avseende förmedling av bstäder till studerande vid Luleå tekniska universitet. Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Avsättningen skall tas av föregående års eventuella översktt. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning.

8 2.3 Reglemente för föreläsningsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Att ge utrymme för Teknlgkårens styrelse att rdna föreläsningar. Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandling av föregående års verksamhet. Utdelning Fnden förvaltas av Teknlgkårens styrelse med redvisningsplikt till fullmäktige. Utdelningen får användas till kstnader för resa, lgi ch arvde till föreläsaren samt marknadsföringskstnader. Föreläsningen skall uppfylla följande krav: Föreläsningen skall vara öppen för samtliga Teknlgkårens medlemmar. Förläsningen skall vara av allmänintresse för Teknlgkårens medlemmar. Utgifterna skall vara rimliga med hänsyn till förläsningens karaktär. Maximalt får kr användas per föreläsning. Samtliga utgifter skall redvisas för fullmäktige vid påföljande fullmäktigemöte.

9 2.4 Reglemente för investeringsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en investeringsfnd sm har till ändamål: att att täcka kstnader vid investeringar sm inte finns med i Teknlgkårens budget. täcka kstnader för avskrivningar enlig plan vid investeringar i inventarier. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. Utdelning Kårstyrelsen har rätt till att besluta m utdelningar på upp till kr per verksamhetsår. Kårstyrelsen skall efter varje utdelning, på det närmast följande kårfullmäktige, rapprtera till kårfullmäktige hur medlen använts. Ytterligare utdelningar ur fnden, efter att kvten på är förbrukad, skall beslutas av kårfullmäktige.

10 2.5 Reglemente för persnalutvecklingsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en persnalutvecklingsfnd sm har till ändamål: Avsättning att täcka kstnader för persnalutveckling sm inte ryms i Teknlgkårens rdinarie budget, men sm efterfrågas av persnalen. att kunna stödja persnalen eknmiskt när en beräknad händelse inträffar i deras liv. att täcka kstnader sm främjar utvecklingen av arbetsplatsen, men sm inte ryms i Teknlgkårens rdinarie budget. Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Medel sm återbetalas från persnalens pensinsfnder ch dylikt ska avsättas i fnden. Förvaltning Fnden förvaltas av Teknlgkårens kanslichef. Teknlgkårens kanslichef beslutar m användandet av fndens medel efter samråd med kårstyrelse ch persnal. Redvisning Teknlgkårens kanslichef redvisar för kårstyrelsen ch persnalen hur fndens medel har använts. Det finns ingen redvisningsskyldighet till kårfullmäktige hur fndens medel har använts.

11 2.6 Reglemente för fnd för pris till bästa lärare Senast uppdaterad av KF Uppgift Fnden skall varje år dela ut krnr sm ett pris till den bästa läraren vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för studenterna ch pedaggisk skicklighet. Utdelning av priset sker vid Teknlgkårens examenshögtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring ch utdelning av Teknlgkårens pris till bästa lärare. Juryns strlek ch sammansättning Juryn består av sektinernas utbildningsbevakningssamrdnare (UBS), Utbildningsenhetens rdförande (UO) samt två persner utsedda av kårstyrelsen. Juryn äger rätt att till sig adjungera en eller flera persner sm kan underlätta arbetet att utse en pristagare. Regler för juryns arbete Juryn skall till nmineringstidens första dag utfrma en enkel specifikatin där det tydligt framgår hur en fullständig nminering bör utfrmas. Jurymedlemmar har inte rätt att nminera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nmineringar sm lämnats in. Engagemang för studenterna ch pedaggisk skicklighet skall tillmätas str vikt. För att säkerställa de nminerade lärarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genm infrmella intervjuer med lärarens studenter, resultat från kursutvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. Vid beslut m tilldelning av priset har endast rdinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas ch ffentliggöras senast tre veckr innan examenshögtiden. Beslut m pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad. Nminerade lärare sm inte tilldelas priset skall inte ffentliggöras, däremt bör de underrättas persnligen. Juryn får inte lämna ut namn på de studenter sm lämnat in nmineringar. Juryns beslut går inte att överklaga.

12 Med hänsyn till vanstående punkter utfrmar juryn själv sitt arbete för att kunna bedöma vem av de nminerade sm skall tilldelas priset. Efter avslutat arbete skall en utvärdering genmföras ch överlämnas till nästa års jury. Nmineringstider ch nmineringsförfarande Behöriga att nminera är studenter sm avslutat sitt andra år ch är medlemmar i Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet. All undervisande persnal vid Luleå tekniska universitet får nmineras. Nmineringsunderlag skall anslås ch marknadsföras innan nmineringstidens första dag. Tiden för att nminera startar ni månader innan priset skall delas ut ch avslutas senast två månader innan priset skall delas ut. En nminering skall vara skriftlig ch innehålla en tydlig mtivering till varför den nminerade bör tilldelas Teknlgkårens pris till bästa lärare. För att nmineringen skall äga giltighet måste kntaktuppgifter till minst en kntaktpersn framgå. Tidigare års pristagare får nmineras.

13 2.7 Reglemente för Teknlgkårens 30- årsfnd instiftad efter dnatin av förvaltningschef emeritus Rune Anderssn. Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en 30-årsfnd sm har till ändamål att täcka kstnader för avskrivningar för inventarier i det nya kårhuset. Det skall tydligt framgå att det är Rune Anderssn sm dnerat medlen sm används till inventarierna. Utdelning Fnden förvaltas av kårstyrelsen. Kårstyrelsen ska efter utdelning rapprtera till kårfullmäktige hur fndens medel har använts.

14 2.8 Reglemente för Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen Senast uppdaterad av KF Uppgift Fnden skall varje år dela ut krnr sm ett pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga handledargärningar samt engagemang för dktranderna ch frskarutbildningen. Utdelning av priset sker vid LTUs akademiska högtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring ch utdelning av Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. Juryns strlek ch sammansättning Juryn består av en persn utsedd av kårstyrelsen samt tre dktrander utsedda av dktrandsektinen. Utöver dessa fyra kan presidiet välja en representant från näringslivet. Regler för juryns arbete Juryn skall till nmineringstidens första dag utfrma en enkel specifikatin där det tydligt framgår hur en fullständig nminering bör utfrmas. Jurymedlemmar har inte rätt att nminera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nmineringar sm lämnats in. Engagemang för dktranderna ch frskarutbildningen skall tillmätas str vikt. För att säkerställa de nminerade handledarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genm infrmella intervjuer med handledarens dktrander, resultat från utvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. Vid beslut m tilldelning av priset har endast rdinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas ch ffentliggöras senast en vecka innan Akademiska högtiden. Beslut m pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad.

15 Nminerade handledare sm inte tilldelas priset skall inte ffentliggöras, däremt bör de underrättas persnligen. Juryn får inte lämna ut namn på de dktrander sm lämnat in nmineringar. Juryns beslut går inte att överklaga. Nmineringstider ch nmineringsförfarande Behöriga att nminera är dktrander sm är inskrivna sm frskarstuderande vid LTU. Nmineringsunderlag skall anslås ch marknadsföras innan nmineringstidens första dag. Tiden för att nminera startar ni veckr ch avslutas senast sex veckr innan priset skall delas ut. En nminering skall vara skriftlig ch innehålla en tydlig mtivering till varför den nminerade bör tilldelas Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. För att nmineringen skall äga giltighet måste adressen till minst en kntaktpersn framgå. Tidigare års pristagare får nmineras.

16 2.9 Reglemente för ITS-fnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Att utdela 4000:- per år för engagemangsfrämjande åtgärder. Avsättning Avsättning till fnden gjrde i samband med upplösningen av ITS. När alla fnderade medel utdelats skall fnden avlägsnas. Utdelning Fnden förvaltas av Teknlgkårens presidium Utdelning får göras m 4000:- per år, m alla medel inte utdelas ett år förskjuts dessa medel till följande år.

17 2.10 Fnd för sektinsaktiviteter Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en fnd för sektinsaktivitetet med syftet: att att Möjliggöra, för sektinerna, satsningar sm annars ligger utanför sektinens eknmiska ramar öka mängden aktiviteter sm medvetandegör vad sektinerna ch Teknlgkåren arbetar med Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av presidiet i samband med utbetalning av sektinstillskttet i enlighet med reglemente Utdelning Kårstyrelsen har rätt till att besluta m utdelningar från fnden. Kårstyrelsen skall efter varje utdelning, på det närmast följande kårfullmäktige, rapprtera ändamål, ttalbelpp samt till vilken sektin utbetalningen skett. Återrapprtering Återrapprtering av varje aktivitet ska ske till kårstyrelsen på ett sätt sm kårstyrelsen finner lämpligt. Vi utbetalningar på över SEK skall berörd sektin lämna en skriftlig ch muntlig redvisning till KF på hur medlen använts.

18 2.11 Reglemente för Av4ningsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en Av4ningsfnd sm har till ändamål: att tiden. att att tillse att Teknlgkåren kan vara garant för ett sådant strt evenemang över Av4ningen skall sträva efter att gå med ett psitivt resultat på 7% detta resultat skall tillfall Av4ningsfnden. m fnden överskrider 30% av lagd budget för planerad Av4ning skall medel över denna nivå användas till att arrangera av4ningen. Utdelning Fnden förvaltas av kårstyrelsen sm har att ta ställning till eventuell utdelning.

19 2.12 Reglemente för jubileumsfnd Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en jubileumsfnd sm har till ändamål: att att stödja aktiviteter i jubileumsfirande sm inte finns med i Teknlgkårens budget säkerställa att det finns eknmiska medel för att finansiera firandet av jubileum för Teknlgkåren Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning. Efter ett prjekts slutförande skall alla kstnader redvisas för kårfullmäktige ch ej använda medel skall återgå till fnden.

20 3.1 TKL-centralt Senast uppdaterad av KF Kårstyrelsen består av följande ledamöter: Kårrdförande, KO Vice kårrdförande, VO Utbildningsenhetens rdförande, UO Sciala enhetens rdförande, SO Arbetsmarknadsenhetens rdförande, AO Infrmatinsenhetens rdförande,info Utbildningsenhetens vice-rdförande,uvo Verksamhet Den verksamhet Teknlgkåren bedriver delas upp i fem enheter utbildningsenheten sciala enheten arbetsmarknadsenheten förvaltning ch rganisatin infrmatinsenheten De två senare, infrmatin samt förvaltning ch rganisatin, har till syfte att stötta arbetet i de tre huvudmrådena, utbildning, scialt ch arbetsmarknad. Enheterna arbetar enligt instruktiner fastställda av kårstyrelsen. Prjektgrupper Kårstyrelsen kan vid behv inrätta särskilda prjektgrupper under enheterna. I beslut m inrättande av en prjektgrupp ska syfte, mål ch ansvarig enhet framgå. Vid större prjekt bör en särskild styrgrupp inrättas av kårstyrelsen. Handlingar på engelska På förfrågan ska kårstyrelsen erbjuda genmgång av Teknlgkårens handlingar på engelska. Kårstyrelsen ska sträva efter att erbjuda en sådan genmgång redan då förfrågan ställs, i annat fall skall genmgång ske inm rimlig tid. Då förfrågan rörande engelsk genmgång av kårfullmäktigehandlingar ställs inm utsatt tid, senast en vecka före mötet äger rum, ansvarar talmanspresidiet för att en sådan genmgång erbjuds.

21 3.2 Arbetsmarknadsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att verka för ett innehållsrikt liv efter studierna. Ansvarighet Arbetsmarknadsenhetens rdförande ansvarar för att samrdna ch leda hela arbetsmarknadsenhetens arbete. Arbetsmarknadsenhetens vice rdförande avlastar arbetsmarknadsenhetens rdförande i enhetens arbete. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet bedrivs genm: Eventgruppen LARV:s prjektgrupp Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp Sammansättning: Eventgruppen Eventgruppen arbetar perativt med att skapa nya kntakter mellan TKL:s medlemmar ch näringslivet. Gruppen ska bestå av minst sex persner utsedda av kårstyrelsen. LARV:s prjektgrupp LARV:s prjektgrupp genmför Luleå arbetsmarknadsvecka. Gruppens sammansättning fastställs av kårstyrelsen ch prjektgruppen svarar inför kårstyrelsen. Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp leds av arbetsmarknadsenhetens vice rdförande. Samrdningsgruppen ska vara ett frum för samrdning av arbetsmarknadsaktiviteterna på campus. I gruppen sitter näringslivsansvariga i TKL:s sektiner. Övriga rganisatiner sm utför arbetsmarknadsaktiviteter ska ges möjlighet att medverka i gruppen.

22 3.3 Förvaltning ch rganisatin Senast uppdaterad av KF Syfte Att säkerställa en effektiv ch långsiktigt hållbar verksamhet. Ansvarighet Presidiet ansvarar för att leda arbetet med TKL:s förvaltning ch rganisatin. Verksamheten inm enheten bedrivs genm: Förvaltningsutskttet Kassörsgruppen Ordföranderådet Sammansättning Förvaltningsutskttet Förvaltningsutskttet arbetar strategiskt med TKL:s eknmi ch rganisatin samt ansvarar för aktiviteter med syftet att synliggöra ch öka förståelsen för TKL:s verksamhet. Förvaltningsutskttet består av minst fyra ledamöter utsedda av kårstyrelsen. Kassörsgruppen Kassörsgruppen ska vara rådgivande för sektinernas kassörer ch stötta dem i deras arbete för att undvika felaktigheter i skötseln av sektinernas eknmi. I kassörsgruppen sitter även TKL:s kanslichef. Ordföranderådet Ordföranderådet är samrdnande ch rådgivande i rganisatinsövergripande frågr. Rådet ska även agera sm ett stöd för sektinsrdförandena i ledarskapsfrågr ch verka för att utveckla ledarskapet i rganisatinen. Ordförande för sektin är skyldig att delta i rdföranderådet. Utöver dessa har vice rdförande för sektinerna rätt att delta.

23 3.4 Sciala enheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att medlemmarna ska få en underbar studietid. Uppgifter Att arbeta enligt instruktiner fastställda av kårstyrelsen. Ansvarighet Sciala enheten ansvarar för kntakten med studeranderepresentanter i grupper sm behandlar studiesciala frågr ch studiemiljöfrågr. SO ansvarar för att leda sciala enhetens arbete. Ansvarsmråden för Huvudstuderandeskyddsmbud(HSSO) ch Phaestmästare(Ph) fastställs av kårstyrelsen. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Sciala enhetens verksamhet bedrivs genm: Sciala enhetens ledningsgrupp Studiemiljökmmittén Nlleperidsgruppen Sektinslkalmöte Phaestmästeriet Studiesciala samrdningsgruppen Sammansättning Sciala enhetens ledningsgrupp Sciala enhetens ledningsgrupp ska förankra den dagliga verksamheten hs medlemmarna samt ge kntinuitet inm enheten. En persn per sektin har rätt att delta, i övrigt fastställs instruktiner ch sammansättningen av kårstyrelsen. Studiemiljökmmittén Studiemiljökmmittén arbetar perativt med TKL:s studiemiljöarbete ch sammansättningen består av HSSO samt arbetsmiljömbud tillsatta av sektinerna. Övriga instruktiner fastställs av kårstyrelsen. Nlleperidsgruppen Nlleperidsgruppen ansvarar för genmförandet av TKL:s nlleperider ch består av åtta ledamöter, fyra stycken benämnda Adeln valda av kårfullmäktige samt fyra stycken benämnda ÖPH valda av kårstyrelsen. Sektinslkalmöte På sektinslkalmötet diskuteras den dagliga driften av sektinslkalerna tillsammans med sektinslkalansvariga samt representanter från sciala enheten ch LTU.

24 Phaestmästeriet Phaestmästeriet arbetar med evenemang ch fester i Teknlgkårens regi. Sammansättningen ch instruktiner fastställs av kårstyrelsen. Studiesciala samrdningsgruppen Samrdningsgruppen ska vara ett frum för samrdning av de sciala aktiviteterna på campus. Gruppen består av scialt ansvariga i TKL:s sektiner ch leds av Ph.

25 3.5 Utbildningsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att verka för en utbildning i yttersta världsklass ch att detta ska ge ett innehållsrikt liv efter studierna. Ansvarighet Utbildningsenheten ansvarar för kntakten med studeranderepresentanter i grupper sm behandlar utbildningsfrågr UO ch UvO är ansvariga för att leda ch planera utbildningsenhetens arbete. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Utbildningsenhetens verksamhet bedrivs genm: UBS-råd Internatinella gruppen Utbildningsgruppen Sammansättning UBS-rådet UBS-rådet ska samrdna Teknlgkårens utbildningsbevakning ch består av utbildningsbevakningssamrdnaren för respektive sektin. Internatinella gruppen Internatinella gruppen arbetar perativt med TKL:s internatinella frågr ch består av minst sex ledamöter utsedda av kårstyrelsen. Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen arbetar perativt med TKL:s utbildningsfrågr sm ej ankmmer på sektinerna ch består av minst sex ledamöter utsedda av kårstyrelsen.

26 3.6 Infrmatinsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att säkerställa ch förbättra TKL:s interna ch externa kmmunikatin. Ansvarighet Inf ansvarar för att leda arbetet inm infrmatinsenheten. Kmmunikatin Marknadsföringsgruppen Infrmatinsgruppen Sammansättning Marknadsföringsgruppen Marknadsföringsgruppen arbetar perativt med att marknadföra ch infrmera m TKL:s verksamhet ch aktiviteter. De ansvarar även för bevarandet ch utvecklingen av TKL:s varumärke. Marknadsföringsgruppen sm leds av infrmatinsenhetens rdförande ska bestå av minst två persner utsedda av kårstyrelsen samt Teknlgkårens kanslist. Infrmatinsgruppen Infrmatinsgruppen ska vara en stödfunktin för sektinernas infrmatinsansvariga samt utveckla TKL:s ch sektinernas kmmunikatin ut till medlemmarna.

27 3.7 Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande rgan ch har ansvar för TKL:s strategiska frågr. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågr sm behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas prprtinellt efter valkretsarnas strlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 nvember året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperidens början. Val av ledamt i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagrdningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektinsstyrelse ch nminerade, ur valkretsen närvara samt prtkll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Fördelningstal används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas fördelningstalet genm att valkretsens medlemsantal divideras med TKL:s ttala medlemsantal ch sedan multipliceras med 35. Mandaten fördelas sedan i följande rdning: 1. Den eller de valkretsar sm får ett fördelningstal mindre än 1 tilldelas var sitt mandat. 2. Den eller de valkretsar sm får ett fördelningstal större eller lika med 1 tilldelas det antal mandat sm heltalet i fördelningstalet anger. 3. Återstående mandat fördelas, mellan de valkretsar sm faller under punkt 2, utifrån fördelningstalets decimaldel. Valkrets med störst decimaldel tilldelas ett mandat i första hand, valkrets med näst största decimaldel tilldelas ett mandat i andra hand ch så vidare tills alla 35 mandat fördelats.

28 3.8 Förteckning över kårföreningar Senast uppdaterad av KF Kårförening: Inträdesdatum: IAESTE lkalkmmitté Luleå Philm Juridiska rådet Ljud ch Ljus

29 3.9 Sektiner Senast uppdaterad av KF Förteckning över TKL:s sektiner Följande utgör Teknlgkårens sektiner Datasektinen Gesektinen Maskinteknlgsektinen Sektinen för industriell eknmi Kirunasektinen Studentföreningen campus Skellefteå Dktrandsektinen Reglemente för Datasektinen, Gesektinen, Maskinteknlgsektinen ch Sektinen för industriell eknmi Senast uppdaterad av KF Syfte Sektinernas syfte är att tillsammans med medlemmarna sträva efter att uppfylla Teknlgkårens visin Organisatin Sektinerna ska vara rganiserade med sektinsmötet sm högsta beslutande rgan. Samtliga sektinens medlemmar har rätt att delta på sektinsmötet. Sektinsmötet utser i sin tur sektinsstyrelsen. Sektinsmötet väljer sektinens Kårfullmäktigeledamöter Ansvarig Sektinsstyrelsen ansvarar för att sektinens ansvar, uppgifter ch åtaganden sköts i enlighet med Teknlgkårens stadgar ch reglementen Ansvar ch rättigheter Sektinen ansvarar för att: en representant ifrån sektinsstyrelsen är närvarande på kårfullmäktige ch rapprterar vad sm händer i sektinen. lämna in verksamhetsberättelse, inklusive eknmisk årsredvisning, till TKL efter avslutat verksamhetsår samt för varje kvartal lämna, av sektinsrevisr gdkänt, eknmiskt delårsavslut till Teknlgkårens kanslichef. representatin i sin institutins ledningsgrupp ch sitt utbildningsråd finns. vid kntanthantering av belpp högre än 5000 krnr föra över detta till sektinens knt så snart sm möjligt. Om man inte har möjlighet att sätta in belppet eller m man behöver tillgång till större kntantbelpp så ska kntantbelpp större än 5000 krnr förvaras hs Teknlgkårens kanslichef.

30 hjälpa TKL med att sprida infrmatin till sektinens medlemmar, t.ex. via sektinens hemsida ch medlemsmail. utse ett arbetsmiljömbud sm företräder sektinens medlemmar i de frågr sm rör deras studiemiljö. tillsätta en utbildningsbevakningssamrdnare, nedan benämnt UBS, i sektinsstyrelsen sm har ansvaret för kntakten, i utbildningsfrågr, med TKL. UBS ansvarar för att delta i UBS-rådet. Sammankallande till UBS-rådet är rdförande för utbildningsenheten. tillsammans med utbildningsledaren för respektive prgram tillse att det finns representatin från varje årskurs i prgramrådet. tillsammans med utbildningsledare säkerställa att prgramrådet sammanträder minst en gång per läsperid. sammankalla träff med sektinens prgramrådsrepresentanter en gång per läsperid. kurswikin 1 uppdateras i de kurser sm faller under sektinens prgram. alla kurser inm prgrammen utvärderas enligt följande mdell kallad Teknlgkårens utvärderingsmdell för prgramkurser: Skriftliga utvärderingar av alla kurser sm har behandlats av prgramrådet ska ha uppdaterats på Kurswikin antingen senast 15 studiedagar efter att kursen har avslutats eller 10 studiedagar efter prgramrådet sammanträtt för kurserna, det av alternativen sm inträffar sist. Efter det ska en rapprt sammanställas av UBS över vilka kurser sm har uppdaterats samt att UBS ska ha skickat denna rapprt till utbildningsenhetens rdförande. Sektinen har rätt till att: Få infrmatin m gällande regler ch plicys Få utbildning för sektinens studentrepresentanter. Få stöd av kårstyrelsen i sitt arbete. Sektinstillsktt Varje sektin erhåller av TKL ett sektinstillsktt sm beräknas på följande sätt. Tillskttet består av en rörlig ch en fast del. Den rörliga delen beräknas på följande sätt: För varje prgram sektinen ansvarar för beräknas en prgramkvt enligt: 1

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer