Teknologkårens reglementessamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknologkårens reglementessamling"

Transkript

1 Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling 3. Föreläsningsfnd 4. Investeringsfnd 5. Persnalutvecklingsfnd 6. Fnd för pris till bästa lärare 7. 30årsfnd instiftad efter dnatin av förvaltningschef emeritus Rune Anderssn 8. Reglemente för Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. 9. Reglemente för ITS-fnd 10. Sektinsfnd 11. Av4ningsfnd 3. Verksamhetsreglemente 1. TKL-Centralt 2. Arbetsmarknadsenheten 3. Förvaltning ch rganisatin 4. Scial enheten 5. Utbildningsenheten 6. Infrmatinsenheten 7. Reglemente för fullmäktige 8. Förteckning över kårföreningar 9. Sektiner 10. Valberedningar 11. Prgram under TKL

2 1.1 Reglemente för handlånekassa Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera användandet av TKL:s handlånekassa enligt nedan: Kårexpeditinen ansvarar för handlåneverksamheten. Lån på maximalt 4000 krnr beviljas på högst två månader. Antal handlån maximeras till fem stycken samtidigt pågående handlån. Kassan kan utnyttjas av rdinarie- eller dktrandstuderande sm varit medlem i TKL under minst en termin. Handlån beviljas ej till den sm står i skuld till TKL eller sm icke tillfredsställande reglerat tidigare skulder. Tveksamma handlån prövas gemensamt av kanslichef ch rdförande. Lån utlämnas mt revers. Reversen förses med prpriebrgen av två betalande kårmedlemmar. Låntagare samt båda brgensmännen ska innan reversen undertecknas infrmeras m lånevillkren av kanslichefen, eller vid dennes frånvar, kanslisten. Kårmedlem sm ej har rätt att utnyttja kassan gdkänns inte sm brgesman. Låntagaren kan ej samtidigt vara brgesman. Minst en av brgensmännen måste inneha svenskt medbrgarskap. Vid lån tas en avgift på 120 krnr ut. Om betalningstiden löpt ut ch låntagaren ej betalat sin skuld tas en avgift på 120 krnr i veckan ut till dess att lånet är betalt. Kstnader för påminnelser ch indrivning debiteras låntagaren.

3 1.2 Reglemente för persnalscial verksamhet Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera hur persnalscial verksamhet ska budgeteras. Kårstyrelsen Kårstyrelsen ska ha 1/14 prisbasbelpp per persn för fri dispnering till gemensamma aktiviteter 1/20 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/35 prisbasbelpp per pst till överlämning 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Funktinärer Eventgruppen, LARV:s prjektgrupp, förvaltningsutskttet, rdföranderådet, nlleperidsgruppen, internatinella gruppen, utbildningsgruppen, UBS-rådet, Phaestmästeriet, Studiemiljökmmitten ch marknadsföringsgruppen ska ha 1/140 prisbasbelpp per persn för fri dispnering till gemensamma aktiviteter 1/70 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Phaestmästaren ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Huvudstuderandeskyddsmbudet ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Arbetsmarknadsenhetens vice rdförande ska ha 1/14 prisbasbelpp för att kunna delta i aktiviteter tillsammans med kårstyrelsen Fullmäktige Till kårfullmäktige ska det budgeteras för förtäring i samband med sammanträden Utöver detta så ska kårfullmäktige ha 1/140 prisbasbelpp per persn till upptakt 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Övriga grupperingar Övriga grupperingars ska ha 1/350 prisbasbelpp per läsperid ch persn till gemensamma aktiviteter 1/140 prisbasbelpp per persn till avtackning Undantag Kårstyrelsen har rätt att frångå reglementet när budget läggs. Dck får kårstyrelsen ej avsätta högre summr än vad sm är reglementerat.

4 1.3 Reglemente för arvdering Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera hur mycket arvde TKL:s arvderade funktinärer ska erhålla för sina uppdrag. Arvdering Varje 100% tjänst ska arvderas med ett månads belpp mtsvarande 1/4 prisbasbelpp från 1 juni till ch med 31 december. Varje 100% tjänst ska arvderas med ett månads belpp mtsvarande 7/25 prisbasbelpp från 1 januari till ch med 30 juni. Följande funktinärer är arvderade Kårrdförande 100% tjänst Vice kårrdförande 100% tjänst Utbildningsenhetens rdförande 100% tjänst Sciala enhetens rdförande 100% tjänst Arbetsmarknadsenhetens rdförande 100% tjänst Resterande funktinärer inm Teknlgkåren är ideella. Utbetalning sker enligt överenskmmelse mellan den arvderade ch kanslichef. Traktamente I arvdet ingår inte traktamente. Således ersätts alla funktinärer för alla rimliga eventuella utgifter sm uppkmmer i samband med resr. Indexuppräkningskmpensatin För att heltidsarvderade i TKL ej ska gå med eknmisk förlust på grund av indexuppräkning för tagna CSN-lån ska de kmpenseras med ett belpp mtsvarande indexuppräkningen. Detta ska resultera i att den arvderade ledamten inte ska ha en större skuld då ledamten fullgjrt sitt förtrendeuppdrag. Kmpensatinen ska beräknas av CSN efter begäran m intyg av indexuppräkning på studielån för mandatperiden. Ersättning efter skatt ska mtsvara det belpp CSN angivit. Återbetalning ska ske när verksamhetsberättelsen lämnats in till revisrn.

5 1.4 Reglemente för representatin Senast uppdaterat av KF Uppgift Att reglera TKL:s representatin enligt nedan: Representatinsrsak ska alltid medfölja nta ch nteras separat hs kanslichef. Vid representatin ska namn på samtliga närvarande medfölja ntan. Alkhl får endast bjudas på m det sker i samband med mat. Kstnaden för mat ska överskrida kstnaden för alkhl. Ntan ska alltid vara uppdelad på mat ch dryck. Gåvr i frm av alkhl rekmmenderas ej. Ska detta ändå ske måste det i förväg finnas ett gdkännande från två av följande persner: Kårrdförande Kanslichef Vice kårrdförande Gåva i frm av alkhl ska nteras separat hs kanslichef ch presenteras vid nästkmmande kårfullmäktige.

6 2.1 Reglemente för prjektfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en prjektfnd sm har till ändamål: att att att stödja prjekt sm kmmer upp under året ch därmed inte finns med i Teknlgkårens budget. stödja prjekt sm är av sådan strlek att finansiering inte kan ske inm Teknlgkårens nrmala budget. stödja initiativ, från Teknlgkårens medlemmar, till prjekt ch evenemang sm gagnar Teknlgkåren. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning. Efter ett prjekts slutförande skall alla kstnader redvisas för kårfullmäktige ch ej använda medel skall återgå till fnden.

7 2.2 Reglemente för fnd för bstadsförmedling Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en fnd för bstadsförmedling sm har till ändamål: att stödja den verksamhet sm Studentbstadsservice bedriver avseende förmedling av bstäder till studerande vid Luleå tekniska universitet. Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Avsättningen skall tas av föregående års eventuella översktt. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning.

8 2.3 Reglemente för föreläsningsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Att ge utrymme för Teknlgkårens styrelse att rdna föreläsningar. Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandling av föregående års verksamhet. Utdelning Fnden förvaltas av Teknlgkårens styrelse med redvisningsplikt till fullmäktige. Utdelningen får användas till kstnader för resa, lgi ch arvde till föreläsaren samt marknadsföringskstnader. Föreläsningen skall uppfylla följande krav: Föreläsningen skall vara öppen för samtliga Teknlgkårens medlemmar. Förläsningen skall vara av allmänintresse för Teknlgkårens medlemmar. Utgifterna skall vara rimliga med hänsyn till förläsningens karaktär. Maximalt får kr användas per föreläsning. Samtliga utgifter skall redvisas för fullmäktige vid påföljande fullmäktigemöte.

9 2.4 Reglemente för investeringsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en investeringsfnd sm har till ändamål: att att täcka kstnader vid investeringar sm inte finns med i Teknlgkårens budget. täcka kstnader för avskrivningar enlig plan vid investeringar i inventarier. Avsättning Avsättning beslutas av fullmäktige. Utdelning Kårstyrelsen har rätt till att besluta m utdelningar på upp till kr per verksamhetsår. Kårstyrelsen skall efter varje utdelning, på det närmast följande kårfullmäktige, rapprtera till kårfullmäktige hur medlen använts. Ytterligare utdelningar ur fnden, efter att kvten på är förbrukad, skall beslutas av kårfullmäktige.

10 2.5 Reglemente för persnalutvecklingsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en persnalutvecklingsfnd sm har till ändamål: Avsättning att täcka kstnader för persnalutveckling sm inte ryms i Teknlgkårens rdinarie budget, men sm efterfrågas av persnalen. att kunna stödja persnalen eknmiskt när en beräknad händelse inträffar i deras liv. att täcka kstnader sm främjar utvecklingen av arbetsplatsen, men sm inte ryms i Teknlgkårens rdinarie budget. Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Medel sm återbetalas från persnalens pensinsfnder ch dylikt ska avsättas i fnden. Förvaltning Fnden förvaltas av Teknlgkårens kanslichef. Teknlgkårens kanslichef beslutar m användandet av fndens medel efter samråd med kårstyrelse ch persnal. Redvisning Teknlgkårens kanslichef redvisar för kårstyrelsen ch persnalen hur fndens medel har använts. Det finns ingen redvisningsskyldighet till kårfullmäktige hur fndens medel har använts.

11 2.6 Reglemente för fnd för pris till bästa lärare Senast uppdaterad av KF Uppgift Fnden skall varje år dela ut krnr sm ett pris till den bästa läraren vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga lärargärningar, engagemang för studenterna ch pedaggisk skicklighet. Utdelning av priset sker vid Teknlgkårens examenshögtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring ch utdelning av Teknlgkårens pris till bästa lärare. Juryns strlek ch sammansättning Juryn består av sektinernas utbildningsbevakningssamrdnare (UBS), Utbildningsenhetens rdförande (UO) samt två persner utsedda av kårstyrelsen. Juryn äger rätt att till sig adjungera en eller flera persner sm kan underlätta arbetet att utse en pristagare. Regler för juryns arbete Juryn skall till nmineringstidens första dag utfrma en enkel specifikatin där det tydligt framgår hur en fullständig nminering bör utfrmas. Jurymedlemmar har inte rätt att nminera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nmineringar sm lämnats in. Engagemang för studenterna ch pedaggisk skicklighet skall tillmätas str vikt. För att säkerställa de nminerade lärarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genm infrmella intervjuer med lärarens studenter, resultat från kursutvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. Vid beslut m tilldelning av priset har endast rdinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas ch ffentliggöras senast tre veckr innan examenshögtiden. Beslut m pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad. Nminerade lärare sm inte tilldelas priset skall inte ffentliggöras, däremt bör de underrättas persnligen. Juryn får inte lämna ut namn på de studenter sm lämnat in nmineringar. Juryns beslut går inte att överklaga.

12 Med hänsyn till vanstående punkter utfrmar juryn själv sitt arbete för att kunna bedöma vem av de nminerade sm skall tilldelas priset. Efter avslutat arbete skall en utvärdering genmföras ch överlämnas till nästa års jury. Nmineringstider ch nmineringsförfarande Behöriga att nminera är studenter sm avslutat sitt andra år ch är medlemmar i Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet. All undervisande persnal vid Luleå tekniska universitet får nmineras. Nmineringsunderlag skall anslås ch marknadsföras innan nmineringstidens första dag. Tiden för att nminera startar ni månader innan priset skall delas ut ch avslutas senast två månader innan priset skall delas ut. En nminering skall vara skriftlig ch innehålla en tydlig mtivering till varför den nminerade bör tilldelas Teknlgkårens pris till bästa lärare. För att nmineringen skall äga giltighet måste kntaktuppgifter till minst en kntaktpersn framgå. Tidigare års pristagare får nmineras.

13 2.7 Reglemente för Teknlgkårens 30- årsfnd instiftad efter dnatin av förvaltningschef emeritus Rune Anderssn. Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en 30-årsfnd sm har till ändamål att täcka kstnader för avskrivningar för inventarier i det nya kårhuset. Det skall tydligt framgå att det är Rune Anderssn sm dnerat medlen sm används till inventarierna. Utdelning Fnden förvaltas av kårstyrelsen. Kårstyrelsen ska efter utdelning rapprtera till kårfullmäktige hur fndens medel har använts.

14 2.8 Reglemente för Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen Senast uppdaterad av KF Uppgift Fnden skall varje år dela ut krnr sm ett pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Priset delas ut för berömliga handledargärningar samt engagemang för dktranderna ch frskarutbildningen. Utdelning av priset sker vid LTUs akademiska högtid. Ansvar Juryn ansvarar för marknadsföring ch utdelning av Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. Juryns strlek ch sammansättning Juryn består av en persn utsedd av kårstyrelsen samt tre dktrander utsedda av dktrandsektinen. Utöver dessa fyra kan presidiet välja en representant från näringslivet. Regler för juryns arbete Juryn skall till nmineringstidens första dag utfrma en enkel specifikatin där det tydligt framgår hur en fullständig nminering bör utfrmas. Jurymedlemmar har inte rätt att nminera kandidater till priset. Juryns arbete utgår från de nmineringar sm lämnats in. Engagemang för dktranderna ch frskarutbildningen skall tillmätas str vikt. För att säkerställa de nminerade handledarnas tillskrivna meriter kan juryn i viss mån utreda detta genm infrmella intervjuer med handledarens dktrander, resultat från utvärderingar samt eventuella egna erfarenheter. Vid beslut m tilldelning av priset har endast rdinarie jurymedlemmar rösträtt. Pristagare skall utses, underrättas ch ffentliggöras senast en vecka innan Akademiska högtiden. Beslut m pristagare är hemligt till dess att denne är underrättad.

15 Nminerade handledare sm inte tilldelas priset skall inte ffentliggöras, däremt bör de underrättas persnligen. Juryn får inte lämna ut namn på de dktrander sm lämnat in nmineringar. Juryns beslut går inte att överklaga. Nmineringstider ch nmineringsförfarande Behöriga att nminera är dktrander sm är inskrivna sm frskarstuderande vid LTU. Nmineringsunderlag skall anslås ch marknadsföras innan nmineringstidens första dag. Tiden för att nminera startar ni veckr ch avslutas senast sex veckr innan priset skall delas ut. En nminering skall vara skriftlig ch innehålla en tydlig mtivering till varför den nminerade bör tilldelas Teknlgkårens pris för berömvärda handledarinsatser i frskarutbildningen. För att nmineringen skall äga giltighet måste adressen till minst en kntaktpersn framgå. Tidigare års pristagare får nmineras.

16 2.9 Reglemente för ITS-fnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Att utdela 4000:- per år för engagemangsfrämjande åtgärder. Avsättning Avsättning till fnden gjrde i samband med upplösningen av ITS. När alla fnderade medel utdelats skall fnden avlägsnas. Utdelning Fnden förvaltas av Teknlgkårens presidium Utdelning får göras m 4000:- per år, m alla medel inte utdelas ett år förskjuts dessa medel till följande år.

17 2.10 Fnd för sektinsaktiviteter Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en fnd för sektinsaktivitetet med syftet: att att Möjliggöra, för sektinerna, satsningar sm annars ligger utanför sektinens eknmiska ramar öka mängden aktiviteter sm medvetandegör vad sektinerna ch Teknlgkåren arbetar med Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av presidiet i samband med utbetalning av sektinstillskttet i enlighet med reglemente Utdelning Kårstyrelsen har rätt till att besluta m utdelningar från fnden. Kårstyrelsen skall efter varje utdelning, på det närmast följande kårfullmäktige, rapprtera ändamål, ttalbelpp samt till vilken sektin utbetalningen skett. Återrapprtering Återrapprtering av varje aktivitet ska ske till kårstyrelsen på ett sätt sm kårstyrelsen finner lämpligt. Vi utbetalningar på över SEK skall berörd sektin lämna en skriftlig ch muntlig redvisning till KF på hur medlen använts.

18 2.11 Reglemente för Av4ningsfnd Senast uppdaterad av KF Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en Av4ningsfnd sm har till ändamål: att tiden. att att tillse att Teknlgkåren kan vara garant för ett sådant strt evenemang över Av4ningen skall sträva efter att gå med ett psitivt resultat på 7% detta resultat skall tillfall Av4ningsfnden. m fnden överskrider 30% av lagd budget för planerad Av4ning skall medel över denna nivå användas till att arrangera av4ningen. Utdelning Fnden förvaltas av kårstyrelsen sm har att ta ställning till eventuell utdelning.

19 2.12 Reglemente för jubileumsfnd Ändamål Teknlgkåren vid Luleå tekniska universitet har en jubileumsfnd sm har till ändamål: att att stödja aktiviteter i jubileumsfirande sm inte finns med i Teknlgkårens budget säkerställa att det finns eknmiska medel för att finansiera firandet av jubileum för Teknlgkåren Avsättning Beslut m avsättning till fnden skall fattas av fullmäktige i samband med behandlingen av föregående års verksamhet. Utdelning Fnden förvaltas av fullmäktige sm, efter förslag från kårstyrelsen, har att ta ställning till eventuell utdelning. Efter ett prjekts slutförande skall alla kstnader redvisas för kårfullmäktige ch ej använda medel skall återgå till fnden.

20 3.1 TKL-centralt Senast uppdaterad av KF Kårstyrelsen består av följande ledamöter: Kårrdförande, KO Vice kårrdförande, VO Utbildningsenhetens rdförande, UO Sciala enhetens rdförande, SO Arbetsmarknadsenhetens rdförande, AO Infrmatinsenhetens rdförande,info Utbildningsenhetens vice-rdförande,uvo Verksamhet Den verksamhet Teknlgkåren bedriver delas upp i fem enheter utbildningsenheten sciala enheten arbetsmarknadsenheten förvaltning ch rganisatin infrmatinsenheten De två senare, infrmatin samt förvaltning ch rganisatin, har till syfte att stötta arbetet i de tre huvudmrådena, utbildning, scialt ch arbetsmarknad. Enheterna arbetar enligt instruktiner fastställda av kårstyrelsen. Prjektgrupper Kårstyrelsen kan vid behv inrätta särskilda prjektgrupper under enheterna. I beslut m inrättande av en prjektgrupp ska syfte, mål ch ansvarig enhet framgå. Vid större prjekt bör en särskild styrgrupp inrättas av kårstyrelsen. Handlingar på engelska På förfrågan ska kårstyrelsen erbjuda genmgång av Teknlgkårens handlingar på engelska. Kårstyrelsen ska sträva efter att erbjuda en sådan genmgång redan då förfrågan ställs, i annat fall skall genmgång ske inm rimlig tid. Då förfrågan rörande engelsk genmgång av kårfullmäktigehandlingar ställs inm utsatt tid, senast en vecka före mötet äger rum, ansvarar talmanspresidiet för att en sådan genmgång erbjuds.

21 3.2 Arbetsmarknadsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att verka för ett innehållsrikt liv efter studierna. Ansvarighet Arbetsmarknadsenhetens rdförande ansvarar för att samrdna ch leda hela arbetsmarknadsenhetens arbete. Arbetsmarknadsenhetens vice rdförande avlastar arbetsmarknadsenhetens rdförande i enhetens arbete. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet bedrivs genm: Eventgruppen LARV:s prjektgrupp Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp Sammansättning: Eventgruppen Eventgruppen arbetar perativt med att skapa nya kntakter mellan TKL:s medlemmar ch näringslivet. Gruppen ska bestå av minst sex persner utsedda av kårstyrelsen. LARV:s prjektgrupp LARV:s prjektgrupp genmför Luleå arbetsmarknadsvecka. Gruppens sammansättning fastställs av kårstyrelsen ch prjektgruppen svarar inför kårstyrelsen. Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp Arbetsmarknadsenhetens samrdningsgrupp leds av arbetsmarknadsenhetens vice rdförande. Samrdningsgruppen ska vara ett frum för samrdning av arbetsmarknadsaktiviteterna på campus. I gruppen sitter näringslivsansvariga i TKL:s sektiner. Övriga rganisatiner sm utför arbetsmarknadsaktiviteter ska ges möjlighet att medverka i gruppen.

22 3.3 Förvaltning ch rganisatin Senast uppdaterad av KF Syfte Att säkerställa en effektiv ch långsiktigt hållbar verksamhet. Ansvarighet Presidiet ansvarar för att leda arbetet med TKL:s förvaltning ch rganisatin. Verksamheten inm enheten bedrivs genm: Förvaltningsutskttet Kassörsgruppen Ordföranderådet Sammansättning Förvaltningsutskttet Förvaltningsutskttet arbetar strategiskt med TKL:s eknmi ch rganisatin samt ansvarar för aktiviteter med syftet att synliggöra ch öka förståelsen för TKL:s verksamhet. Förvaltningsutskttet består av minst fyra ledamöter utsedda av kårstyrelsen. Kassörsgruppen Kassörsgruppen ska vara rådgivande för sektinernas kassörer ch stötta dem i deras arbete för att undvika felaktigheter i skötseln av sektinernas eknmi. I kassörsgruppen sitter även TKL:s kanslichef. Ordföranderådet Ordföranderådet är samrdnande ch rådgivande i rganisatinsövergripande frågr. Rådet ska även agera sm ett stöd för sektinsrdförandena i ledarskapsfrågr ch verka för att utveckla ledarskapet i rganisatinen. Ordförande för sektin är skyldig att delta i rdföranderådet. Utöver dessa har vice rdförande för sektinerna rätt att delta.

23 3.4 Sciala enheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att medlemmarna ska få en underbar studietid. Uppgifter Att arbeta enligt instruktiner fastställda av kårstyrelsen. Ansvarighet Sciala enheten ansvarar för kntakten med studeranderepresentanter i grupper sm behandlar studiesciala frågr ch studiemiljöfrågr. SO ansvarar för att leda sciala enhetens arbete. Ansvarsmråden för Huvudstuderandeskyddsmbud(HSSO) ch Phaestmästare(Ph) fastställs av kårstyrelsen. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Sciala enhetens verksamhet bedrivs genm: Sciala enhetens ledningsgrupp Studiemiljökmmittén Nlleperidsgruppen Sektinslkalmöte Phaestmästeriet Studiesciala samrdningsgruppen Sammansättning Sciala enhetens ledningsgrupp Sciala enhetens ledningsgrupp ska förankra den dagliga verksamheten hs medlemmarna samt ge kntinuitet inm enheten. En persn per sektin har rätt att delta, i övrigt fastställs instruktiner ch sammansättningen av kårstyrelsen. Studiemiljökmmittén Studiemiljökmmittén arbetar perativt med TKL:s studiemiljöarbete ch sammansättningen består av HSSO samt arbetsmiljömbud tillsatta av sektinerna. Övriga instruktiner fastställs av kårstyrelsen. Nlleperidsgruppen Nlleperidsgruppen ansvarar för genmförandet av TKL:s nlleperider ch består av åtta ledamöter, fyra stycken benämnda Adeln valda av kårfullmäktige samt fyra stycken benämnda ÖPH valda av kårstyrelsen. Sektinslkalmöte På sektinslkalmötet diskuteras den dagliga driften av sektinslkalerna tillsammans med sektinslkalansvariga samt representanter från sciala enheten ch LTU.

24 Phaestmästeriet Phaestmästeriet arbetar med evenemang ch fester i Teknlgkårens regi. Sammansättningen ch instruktiner fastställs av kårstyrelsen. Studiesciala samrdningsgruppen Samrdningsgruppen ska vara ett frum för samrdning av de sciala aktiviteterna på campus. Gruppen består av scialt ansvariga i TKL:s sektiner ch leds av Ph.

25 3.5 Utbildningsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att verka för en utbildning i yttersta världsklass ch att detta ska ge ett innehållsrikt liv efter studierna. Ansvarighet Utbildningsenheten ansvarar för kntakten med studeranderepresentanter i grupper sm behandlar utbildningsfrågr UO ch UvO är ansvariga för att leda ch planera utbildningsenhetens arbete. Befgenheter Att inm ramen för vanstående uppgifter representera TKL. Utbildningsenhetens verksamhet bedrivs genm: UBS-råd Internatinella gruppen Utbildningsgruppen Sammansättning UBS-rådet UBS-rådet ska samrdna Teknlgkårens utbildningsbevakning ch består av utbildningsbevakningssamrdnaren för respektive sektin. Internatinella gruppen Internatinella gruppen arbetar perativt med TKL:s internatinella frågr ch består av minst sex ledamöter utsedda av kårstyrelsen. Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen arbetar perativt med TKL:s utbildningsfrågr sm ej ankmmer på sektinerna ch består av minst sex ledamöter utsedda av kårstyrelsen.

26 3.6 Infrmatinsenheten Senast uppdaterad av KF Syfte Att säkerställa ch förbättra TKL:s interna ch externa kmmunikatin. Ansvarighet Inf ansvarar för att leda arbetet inm infrmatinsenheten. Kmmunikatin Marknadsföringsgruppen Infrmatinsgruppen Sammansättning Marknadsföringsgruppen Marknadsföringsgruppen arbetar perativt med att marknadföra ch infrmera m TKL:s verksamhet ch aktiviteter. De ansvarar även för bevarandet ch utvecklingen av TKL:s varumärke. Marknadsföringsgruppen sm leds av infrmatinsenhetens rdförande ska bestå av minst två persner utsedda av kårstyrelsen samt Teknlgkårens kanslist. Infrmatinsgruppen Infrmatinsgruppen ska vara en stödfunktin för sektinernas infrmatinsansvariga samt utveckla TKL:s ch sektinernas kmmunikatin ut till medlemmarna.

27 3.7 Reglemente för fullmäktige Senast uppdaterad av Uppgifter Fullmäktige är kårens högsta beslutande rgan ch har ansvar för TKL:s strategiska frågr. Sammansättning Fullmäktige består av 35 valda ledamöter med mandat att ta ställning till de frågr sm behandlas i kårfullmäktige. Mandatfördelning Mandaten fördelas prprtinellt efter valkretsarnas strlek. Varje valkrets ska ha minst ett mandat. Mandatfördelningen baseras på antalet inbetalda kåravgifter den 1 nvember året innan mandattiden börjar. (Se även beräkningsgång för mandatfördelning nedan.) Val av ledamöter Ledamöter väljs för en mandattid av ett år. Fyllnadsval till fullmäktige kan hållas efter framställan till talman. Mandaten ska vara tillsatta senast 31 maj, verksamhetsåret innan mandatperidens början. Val av ledamt i fullmäktige ska ske vid valkretsmöte där samtliga medlemmar tillhörande valkretsen ges möjlighet att närvara. Kallelse där val av fullmäktigeledamöter är med på dagrdningen ska anslås senast sju dagar innan valkretsmötet. Vid val av ledamöter till fullmäktige ska minst 15 alternativt 50 % av medlemmarna, utöver sektinsstyrelse ch nminerade, ur valkretsen närvara samt prtkll föras. Beräkningsgång vid mandatfördelning Fördelningstal används för att fördela mandaten. För samtliga valkretsar beräknas fördelningstalet genm att valkretsens medlemsantal divideras med TKL:s ttala medlemsantal ch sedan multipliceras med 35. Mandaten fördelas sedan i följande rdning: 1. Den eller de valkretsar sm får ett fördelningstal mindre än 1 tilldelas var sitt mandat. 2. Den eller de valkretsar sm får ett fördelningstal större eller lika med 1 tilldelas det antal mandat sm heltalet i fördelningstalet anger. 3. Återstående mandat fördelas, mellan de valkretsar sm faller under punkt 2, utifrån fördelningstalets decimaldel. Valkrets med störst decimaldel tilldelas ett mandat i första hand, valkrets med näst största decimaldel tilldelas ett mandat i andra hand ch så vidare tills alla 35 mandat fördelats.

28 3.8 Förteckning över kårföreningar Senast uppdaterad av KF Kårförening: Inträdesdatum: IAESTE lkalkmmitté Luleå Philm Juridiska rådet Ljud ch Ljus

29 3.9 Sektiner Senast uppdaterad av KF Förteckning över TKL:s sektiner Följande utgör Teknlgkårens sektiner Datasektinen Gesektinen Maskinteknlgsektinen Sektinen för industriell eknmi Kirunasektinen Studentföreningen campus Skellefteå Dktrandsektinen Reglemente för Datasektinen, Gesektinen, Maskinteknlgsektinen ch Sektinen för industriell eknmi Senast uppdaterad av KF Syfte Sektinernas syfte är att tillsammans med medlemmarna sträva efter att uppfylla Teknlgkårens visin Organisatin Sektinerna ska vara rganiserade med sektinsmötet sm högsta beslutande rgan. Samtliga sektinens medlemmar har rätt att delta på sektinsmötet. Sektinsmötet utser i sin tur sektinsstyrelsen. Sektinsmötet väljer sektinens Kårfullmäktigeledamöter Ansvarig Sektinsstyrelsen ansvarar för att sektinens ansvar, uppgifter ch åtaganden sköts i enlighet med Teknlgkårens stadgar ch reglementen Ansvar ch rättigheter Sektinen ansvarar för att: en representant ifrån sektinsstyrelsen är närvarande på kårfullmäktige ch rapprterar vad sm händer i sektinen. lämna in verksamhetsberättelse, inklusive eknmisk årsredvisning, till TKL efter avslutat verksamhetsår samt för varje kvartal lämna, av sektinsrevisr gdkänt, eknmiskt delårsavslut till Teknlgkårens kanslichef. representatin i sin institutins ledningsgrupp ch sitt utbildningsråd finns. vid kntanthantering av belpp högre än 5000 krnr föra över detta till sektinens knt så snart sm möjligt. Om man inte har möjlighet att sätta in belppet eller m man behöver tillgång till större kntantbelpp så ska kntantbelpp större än 5000 krnr förvaras hs Teknlgkårens kanslichef.

30 hjälpa TKL med att sprida infrmatin till sektinens medlemmar, t.ex. via sektinens hemsida ch medlemsmail. utse ett arbetsmiljömbud sm företräder sektinens medlemmar i de frågr sm rör deras studiemiljö. tillsätta en utbildningsbevakningssamrdnare, nedan benämnt UBS, i sektinsstyrelsen sm har ansvaret för kntakten, i utbildningsfrågr, med TKL. UBS ansvarar för att delta i UBS-rådet. Sammankallande till UBS-rådet är rdförande för utbildningsenheten. tillsammans med utbildningsledaren för respektive prgram tillse att det finns representatin från varje årskurs i prgramrådet. tillsammans med utbildningsledare säkerställa att prgramrådet sammanträder minst en gång per läsperid. sammankalla träff med sektinens prgramrådsrepresentanter en gång per läsperid. kurswikin 1 uppdateras i de kurser sm faller under sektinens prgram. alla kurser inm prgrammen utvärderas enligt följande mdell kallad Teknlgkårens utvärderingsmdell för prgramkurser: Skriftliga utvärderingar av alla kurser sm har behandlats av prgramrådet ska ha uppdaterats på Kurswikin antingen senast 15 studiedagar efter att kursen har avslutats eller 10 studiedagar efter prgramrådet sammanträtt för kurserna, det av alternativen sm inträffar sist. Efter det ska en rapprt sammanställas av UBS över vilka kurser sm har uppdaterats samt att UBS ska ha skickat denna rapprt till utbildningsenhetens rdförande. Sektinen har rätt till att: Få infrmatin m gällande regler ch plicys Få utbildning för sektinens studentrepresentanter. Få stöd av kårstyrelsen i sitt arbete. Sektinstillsktt Varje sektin erhåller av TKL ett sektinstillsktt sm beräknas på följande sätt. Tillskttet består av en rörlig ch en fast del. Den rörliga delen beräknas på följande sätt: För varje prgram sektinen ansvarar för beräknas en prgramkvt enligt: 1

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2013-11-22 Bilaga 32.1.1 Kårstyrelsemöte 04-13/14 Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sidan 1 av 4 Teknologkårens styrelse Proposition angående reglemente för medlemspremiering

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-01-23 Ansökan till Teknologkårens Sektionsfond Sökt av: Sökt summa: Phöseriet, Skellefteå Sektionen 5,000 kr Bakgrund Studentföreningen Campus Skellefteås

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar

Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Svenska Eftersöksföreningen Stadgar Eftersöksföreningens målsättning: Att verka sm en rasbunden förening med målsättning att utbilda eftersökshundar ch förare för skadat vilt. Det sker bl.a. genm: Förmedling

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Teknologkårens styrelse Bilaga 42.1.1 Kårstyrelsemöte 05-13/14 Sammanträdesdatum 2014-01-28 Sidan 1 av 6 Proposition angående styrdokument för medlemspremiering Bakgrund Efter flera år av oklarheter och

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A

Clas Jacobsson (M) för Jan Wik lund (M) ej beslut 180 Elin Noren (S) för Sören Bertilsson (S) 174 och 175 A , l andstinget DALARNA Arbetsutskttet SAMMANTRÄDESPROTO KOLL Samma nträdesdatum 2011-11-14 Paragrafer 174-181 Sida 1 (11) Plats ch tid Ord inarie iedamöter Landstingshuset, Falun, kl 10.00-12.00, 13.15-14.00

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015. 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 4 2014/2015 2015-02-05, kl 18.30 i C305 Bilaga 42.1.1 Kårfullmäktige 4 Sammanträdesdatum 2015-02-05 Sidan 1 av 3 Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer