FÖRESKRIFT Nr 2/2013. Skogsforskningsinstitutet Ånäsgränden Vanda. Datum Dnr 498/62/2013. Giltighetstid 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRESKRIFT Nr 2/2013. Skogsforskningsinstitutet Ånäsgränden Vanda. Datum Dnr 498/62/2013. Giltighetstid 1.1."

Transkript

1 Skogsforskningsinstitutet Ånäsgränden Vanda FÖRESKRIFT Nr 2/2013 Datum Dnr 498/62/2013 Giltighetstid tills vidare Behörighetsbestämmelser Lag om mätning av virke (414/2013) 14 3 mom. SKOGSFORSKNINGSINSTITUTETS FÖRESKRIFT OM ÄNDRING AV BILAGAN TILL SKOGSFORSKNINGSINSTITUTETS FÖRESKRIFT OM ALLMÄNNA OMRÄKNINGSTAL I ANSLUTNING TILL VIRKESMÄTNING I enlighet med Skogsforskningsinstitutets beslut ändras bilaga 3 och bilaga 4 till Skogsforskningsinstitutets föreskrift om allmänna omräkningstal i anslutning till virkesmätning (nr 1/2013) enligt följande: Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari Vanda den 18 december 2013 Överdirektör Leena Paavilainen Äldre forskare Jari Lindblad

2 SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FÖRESKRIFT BILAGA 3 Allmänt Metoder som grundar sig på mätning av virkesformationer I de mätningsgrundade mätmetoder som grundar sig på mätning av virkesformationer och som avses i punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av virke (12/13) används de allmänna omräkningstalen som tas upp i denna punkt. Med de mätmetoder som avses i denna punkt mäts ramvolymen för virkesformationer på det sätt som avses i punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning (12/13), och som sedan omräknas till en fastvolym med hjälp av en fastvolymprocent. Vid mätningen måste man uppnå ett mätresultat som ligger inom de tillåtna avvikelsegränserna enligt 3.2. punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning (12/13). Mätning av formationer av kvistat och avhugget virke Metoden kan tillämpas för mätning av kvistade och avhuggna timmerbitar av fri eller bestämd längd, dock högst sex meter långa bitar. Delar i mätpartiet som i fråga om måtten är betydligt avvikande, till exempel korta och grova timmerbitar, ska mätas i en skild trave. Om det i traven upptäcks delar som i fråga om travtäthetsfaktorerna klart skiljer sig från varandra, ska traven enligt dessa skillnader indelas för mätning. Mad fastvolymprocent avses här den relativa andelen verklig volym på bark (fastvolym på bark) av ramvolymen. Fastvolymprocent fastställs enligt trädslag, virkeslängd och travtäthetsfaktorer (tabellerna 1 5). Fastvolymprocenten fastställs genom att addera inverkan av travtäthetsfaktorerna till fastvolymprocenten (tabellerna 2 5) och addera resultatet till den genomsnittliga fastvolymprocenten för virket som ska mätas. Den genomsnittliga diametern med bark fastställs från timmerbitarnas fällsnitt som ett aritmetiskt medelvärde. TABELL 1. Genomsnittliga fastvolymprocent Virkeslängd, m Barrträd Lövträd Genomsnittlig fastvolymprocent, % 2,00 2, ,51 3, ,51 4, ,51 5, ,51 6, TABELL 2. Inverkan av timmerbitarnas genomsnittliga diameter på fastvolymprocenten i procentenheter. Vid fastställandet av diametern används utjämnande 2 cm klassificering. Diameter, cm Barrträd Lövträd Förändring i fastvolymprocenten, procentenheter 9 och under och över +6 +9

3 SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FÖRESKRIFT BILAGA 3 TABELL 3. Inverkan av timmerbitarnas kvistning och kvistighet på fastvolymprocenten i procentenheter. Klass Beskrivning av klassen Barrträd Lövträd Förändring i fastvolymprocenten, procentenheter 1 inga kviststumpar eller kvistknölar ett mindre antal korta kviststumpar och mindre 0 0 kvistknölar 3 kviststumpar och kvistknölar här och där rikligt med kviststumpar och kvistknölar -4-2 TABELL 4. Inverkan av timmerbitarnas krokighet på fastvolymprocenten i procentenheter. Klass Beskrivning av klassen Barrträd Lövträd Förändring i fastvolymprocenten, procentenheter 1 bitarna är raka bitarna representerar den naturliga 0 0 genomsnittskrokigheten hos trädslaget 3 bitarna är krokiga, och i traven förekommer det -1-2 håligheter på grund av bitarnas krokighet 4 bitarna är till största delen synnerligen krokiga -4 5 praktiskt taget alla bitar är synnerligen krokiga -6 TABELL 5. Inverkan av timmerbitarnas travning på fastvolymprocenten i procentenheter. Klass Beskrivning av klassen Barrträd Lövträd Förändring i fastvolymprocenten, procentenheter 1 bitarna ligger tätt intill varandra ett fåtal bitar ligger i kors och mellan dem 0 0 förekommer mellanrum som förorsakats av travningen 3 många bitar ligger i kors och mellan dem -2-1 förekommer stora mellanrum som förorsakats av travningen 4 rikligt med bitar ligger i kors, och i traven förekommer det stora tomrum som förorsakats av travningen -4-3

4 SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FÖRESKRIFT BILAGA 3 Mätning av formationer av okvistat virke Metoden kan användas för mätning av formationer av okvistat virke. Mad fastvolymprocent avses här den relativa andelen verklig volym på bark (fastvolym på bark) av ramvolymen. Fastvolymprocenten bestäms utifrån genomsnittet av travens höjd och det aritmetiska genomsnittet av virkets fällsnittsdiameter (tabell 6). Travens höjd fastställs som ett aritmetiskt genomsnitt av de uppmätta höjderna i travdelarnas framkant. TABELL 6. Fastvolymprocent för okvistat virke. Vid fastställandet av diametern används utjämnande 2 cm klassificering och vid fastställandet av travens höjd används utjämnande 1 cm klassificering. Travens höjd i framkanten, m 2 och under och över Diameter, cm Fastvolymprocent, % 5 och under och över Mätning av formationer av kvistat virke som avverkats utan toppkapning Metoden kan användas för mätning av formationer av kvistat virke som avverkats utan toppkapning. Mad fastvolymprocent avses här den relativa andelen verklig volym på bark (fastvolym på bark) av ramvolymen. Fastvolymprocenten bestäms utifrån genomsnittet av travens höjd och det aritmetiska genomsnittet av virkets fällsnittsdiameter. Travens höjd fastställs som ett aritmetiskt genomsnitt av de uppmätta höjderna i travdelarnas framkant. Som fastvolymprocent används värdena i tabell 6 med ett påslag på tio procentenheter.

5 SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET FÖRESKRIFT BILAGA 3 Mätning av industriflis, skogsflis och -kross samt sågspån Med fastvolymprocent avses här den relativa andelen fastvolym enligt leveransstatus för flis, kross och sågspån av ramvolymen. Fastvolymprocenten visas i tabellerna 7 9. Vinterns fastvolymprocent används i förhållanden där vedämnet är fruset eller där flis-, kross- eller spånpartiklarna fryser samman. TABELL 7. Fastvolymprocent för industriflis av tall, gran och björk Förhållanden Mätning före transport Mätning efter transport Fastvolymprocent, % Vinter 37,5 39,2 Sommar 37,5 40,2 TABELL 8. Fastvolymprocent för skogsflis och -kross, när mätningen görs efter transport. Lastningsmetod Förhållanden Okvistat virke Kvistat virke Grotmassa Barrträd Lövträd Barrträd Lövträd Fastvolymprocent, % Inblåsning i Sommar lastutrymmet Vinter Lastning genom tippning eller med transportör Sommar Vinter Om mätpartiet av skogsflis eller -kross inte motsvarar klassificeringarna för lastningsmetod, virkesslag eller trädslag, används motsvarande fastvolymprocent för den närmaste klassen. Om klassificeringarna ovan inte är kända för mätpartiet av skogsflis eller -kross, kan man för mätningen använda en fastvolymprocent på 40. TABELL 9. Fastvolymprocent för sågspån Förhållanden Trädslag Mätning före transport Mätning efter transport Fastvolymprocent, % Vinter Tall 33,1 35,5 Gran 32,2 33,0 Blandtimmer 32,7 35,0 Sommar Tall 35,8 38,6 Gran 35,8 38,7 Blandtimmer 35,8 38,7 Hela året Tall 34,8 37,4 Gran 35,7 38,4 Blandtimmer 35,0 37,4

6 Allmänt Metoder som grundar sig på vägning I de metoder som avses i punkt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av virke (12/13) används vid omräkningen av virkestyngden och -volymen ett rådensitetstal (kg/m³). Rådensitetstalen fastställs utifrån träslag, virkesmått, virkesslag, geografiskt område, tidpunkt och torrhetsgrad. Mätning som görs i samband med fjärrtransport av virke De omräkningstal som visas i tabellerna 1 16 används för mätning i samband med fjärrtransport av virke. Rådensitetstalen används vid mätning av massaved, klentimmer och normaltimmer samt vid mätning av virkesslag med motsvarande egenskaper (mått, träslag) och lagringstid. Om virket på sommaren ( ) har lagrats mer än sex veckor, ska rådensitetstalen för halvtorrt virke användas. I tabellerna följs områdesindelningen enligt bilaga 4A. I tabellerna är D l = minsta toppdiameter som är typisk för träslaget. TABELL 1. Rådensiteter (kg/m³) för grova timmerbitar av tall (D l 14 cm, normaltimmer) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 2. Rådensiteter (kg/m³) för grova timmerbitar av gran (D l 14 cm, normaltimmer) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

7 TABELL 3. Rådensiteter (kg/m³) för grova timmerbitar av björk (D l 14 cm, normaltimmer) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 4. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av tall (D l cm, klentimmer) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 5. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av gran (D l cm, klentimmer) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

8 TABELL 6. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av färsk tall (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 7. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av medeltorr tall (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 8. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av färskt barrtimmer (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

9 TABELL 9. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av medeltorrt barrtimmer (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 10. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av färsk gran (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 11. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av medeltorr gran (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

10 TABELL 12. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av färsk björk (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 13. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av medeltorr björk (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 14. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av färsk asp (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

11 TABELL 15. Rådensiteter (kg/m³) för små timmerbitar av medeltorr asp (D l 7 cm, massaved) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december TABELL 16. Rådensiteter för timmerbitar av rötskadad gran, (kg/m³) Månad Södra Finland Kajanaland-nordöstra Lappland Övre Lappland januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

12 Mätning som görs i samband med närtransport av virke Vid mätning av massaved, klentimmer, normaltimmer eller andra virkesslag med motsvarande egenskaper (mått, träslag) eller lagringstid i samband med närtransport, används för omräkningen av virkestyngden och - volymen de rådensitetstal som ges i tabellerna Om mätningen utförs i samband med en närtransport på sommaren ( ), adderas ett värde enligt tabell 17 till det färska virkets rådensitetstal. TABELL 17. Värde (kg/m³) som ska adderas till rådensitetstalet för färskt virke som vägts i närtransport på sommaren ( ) Tall Gran Björk Värde som ska adderas till rådensitetstalet, (kg/m³) D l 7 cm (massaved) D l 10 cm (klentimmer och normaltimmer) D l = minsta toppdiameter som är typisk för virkesslaget. Vid mätning av okvistat virke, kvistat virke som avverkats utan toppning eller klent, kvistat och avhugget virke (energived från gallring) eller grot i samband med närtransport, används de rådensitetstal som ges i tabellerna för omräkning av tyngden och volymen. Rådensitetstalen fastställs utifrån geografiskt område, virkesslag, avverkningstidpunkt och tidpunkt för mätningen. I tabellerna följs områdesindelningen enligt bilaga 4A. För energivirke från gallring av blandat bestånd används rådensitetstalen när huvudträslagets andel är under 70 % av mätpartiets volym. Avverknings- och mättidpunkten måste bestämmas så att tidsintervallet mellan dem så bra som möjligt motsvarar lagringstiden på skiftet (till exempel starttid för avverkning och starttid för närtransport). I tabellerna representerar tyngdklasserna värdena för virkesslagens rådensiteter i klasser om fem fuktprocentenheter. Definitioner av tyngdklasserna: Tyngdklass 1. Omräkningstalet används vid mätning av färskt virke när mätpartiet inkluderar snö eller is eller fukten i mätpartiet annars ligger i motsvarande klass. Tyngdklass 2. Omräkningstalet används vid mätning av färskt virke året om samt när fukten i mätpartiet ligger i klassen i fråga. Tyngdklasser 3 6. Omräkningstalet används för de tidsintervall som anges i tabellerna i enlighet med avverkningstidpunkt, mättidpunkt och den fuktförändring som skett under lagring på skiftet samt när fukten i mätpartiet ligger i klasserna i fråga. Så här ska tabellerna läsas: I tabellerna finns fyra kolumner med tidpunkter. Tabellen läses med start i den kolumn som motsvarar avverkningstidpunkten (tidpunkt). Följ pilarna i tidpunktskolumnen radvis (tyngdklasser), när antalet lagringsdygn i rutan uppfylls. Om lagringen fortlöper längre än den tid som anges i tidpunktskolumnen, går man till följande kolumn på den rad (tyngdklass) man för tillfället läser. Följ kolumnerna och raderna enligt ovanstående tills mättidpunkten kommer emot. Rådensitetstalet avläses på raden för ifrågavarande tyngdklass.

13 TABELL 18. Rådensitetstalen för barrenergived från gallring i södra Finland och. % kg/m³ 1 > 60 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 10 d Färskt, 30 d Färskt d 20 d 30 d 30 d d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 19. Rådensitetstalen för barrenergived från gallring i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland. % kg/m³ 1 > 60 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 15 d Färskt, 30 d Färskt d 25 d 30 d 30 d d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 20. Rådensitetstalen för björkenergived från gallring i södra Finland och. % kg/m³ 1 > 50 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 10 d Färskt, 30 d Färskt d 25 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 21. Rådensitetstalen för björkenergived från gallring i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland. % kg/m³ 1 > 50 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 15 d Färskt, 30 d Färskt d 30 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 22. Rådensitetstalen för energived av övriga lövträd från gallring i södra Finland och. % kg/m³ 1 > 55 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 10 d Färskt, 30 d Färskt d 25 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d - 600

14 TABELL 23. Rådensitetstalen för energived av övriga lövträd från gallring i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland. % kg/m³ 1 > 55 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 15 d Färskt, 30 d Färskt d 30 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 24. Rådensitetstalen för blandenergived från gallring i södra Finland och. % kg/m³ 1 > 55 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 10 d Färskt, 30 d Färskt d 25 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 25. Rådensitetstalen för blandenergived från gallring i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland. % kg/m³ 1 > 55 Färskt med snö eller is Färskt, 30 d Färskt, 15 d Färskt, 30 d Färskt d 30 d 30 d 30 d d 30 d 30 d < d 30 d TABELL 26. Rådensitetstal för grot i södra Finland och. (* % kg/m³ 1 > 50 Färskt med snö eller is Färskt, 20 d Färskt, 10 d Färskt, 20 d Färskt d 15 d 20 d 20 d d 20 d 20 d d 20 d < d 20 d TABELL 27. Rådensitetstalen för grot i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland. (* % kg/m³ 1 > 50 Färskt med snö eller is Färskt, 20 d Färskt, 15 d Färskt, 20 d Färskt d 20 d 20 d 20 d d 20 d 20 d < d 20 d - 650

15 (* Om avverkningen har infallit så att snöns vikt och smältvatten har bromsat upp torkningen av groten i skifteshögarna, ska man förfara enligt följande vid mätningar på våren och sommaren: - Om det ständigt finns snö eller is i skifteshögarna eller under dem, ska tyngdklass 1 användas. - Det finns inte snö eller is i skifteshögarna eller under dem, men närtransport och uppvägning görs före 30.4 (i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland före 15.5), ska tyngdklass 2 användas. - Vid mätningar från och med 1.5 (i Kajanaland-nordöstra, Lappland och Övre Lappland 16.5) följs tabellerna så att man börjar från tyngdklass 2 och minskar tyngdklassen med en klass (-1 klass) från den klass som fastställts utifrån antalet lagringsdygn. Denna minskning kan inte göras från tyngdklass 2. När stubbved bestående av stubbar och rötter mäts i samband med närtransport, används vid omräkningen av virkestyngden och -volymen de rådensitetstal som ges i tabell 28. TABELL 28. Rådensitetstal för stubbved Tyngdklass Fukthalt Tidpunkt % Renhetsklass 1 Renhetsklass 2 Renhetsklass 3 1 > 50 helt år Definitioner av tyngdklasserna i tabell 28: Tyngdklass 1: Omräkningstalet används vid mätning av brytningsfärsk stubbved året om samt när fukthalten annars ligger i klassen i fråga. Tyngdklass 2: Omräkningstalet används vid mätning av stubbved som torkat över fyra 4 veckor i augusti september och 2 4 veckor i maj juli samt när fukten i mätpartiet ligger i klassen i fråga. Tyngdklass 3: Omräkningstalet används vid mätning av stubbved som torkat över 4 veckor i maj juli samt när fukten i mätpartiet ligger i klassen i fråga. Tyngdklass 4: Omräkningstalet används vid mätning av stubbved som torkat över 8 veckor i maj juli samt när fukten i mätpartiet ligger i klassen i fråga. Definitioner av renhetsklasserna i tabell 28: Renhetsklass 1: Rent, andelen främmande ämnen mindre än 5 % av mätpartiets tyngd. Inga orenheter eller stenar som kan observeras med ögonen. Typiskt har avverkningen gjorts redan under den föregående drivningsperioden av stubbved. Renhetsklass 2: Aningen orenheter, andelen främmande ämnen 5 10 % av mätpartiets tyngd. Klassen representerar genomsnittlig renhet typisk för drivning av stubbved. Renhetsklass 3: Mycket orenheter, andelen främmande ämnen % av mätpartiets tyngd. Typiskt för stubbar som brutits ur finfördelade marktyper (lermarker) och när stubbarna bryts och vägs genast efter avverkningen.

16 A Områdesindelningen i tabellerna 1 16 och 18 27

MÄTNING AV ENERGIVED VIRKESMÄTNINGSDELEGATIONEN

MÄTNING AV ENERGIVED VIRKESMÄTNINGSDELEGATIONEN MÄTNING AV ENERGIVED VIRKESMÄTNINGSDELEGATIONEN 30.6.2014 INNEHÅLL FÖRORD...3 DEFINITIONER...4 1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE...6 2 MÄTMETODER...7 2.1 Metodernas användning och noggrannhetskrav... 7 2.2 Mätning av

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ANVÄNDNING AV KRANVÅG VID MÄTNING AV VIRKE OCH ÅTSKILJNING AV PARTIER

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ANVÄNDNING AV KRANVÅG VID MÄTNING AV VIRKE OCH ÅTSKILJNING AV PARTIER JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 18/08 Datum 2.12.2008 Dnr 2593/01/2008 Giltighetstid 1.1.2009 tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift nr 47/99, Mätning med kranvåg

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om mätning av virke (414/2013):

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om mätning av virke (414/2013): JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 12/13 Datum 17.6.2013 Dnr 1323/13/2013 Giltighetstid 1.7.2013 tills vidare Bemyndigande Lagen om mätning av virke (414/2013) 13 3 mom., 14 2 mom., 15 3 mom.,

Läs mer

Bekämpning av skador från granbarkborrar

Bekämpning av skador från granbarkborrar Bekämpning av skador från granbarkborrar Finns det döda granar eller stormfällda träd i din skog? Skogscentralen 2014 { 2 } Gå till skogen kontrollera framför allt gamla grandungar! Upptäcker du stående

Läs mer

Mätdonet bör fungera tillförlitligt under alla drivningsförhållanden.

Mätdonet bör fungera tillförlitligt under alla drivningsförhållanden. BILAGA 1 VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE 1(5) VIRKESMÄTNING MED SKÖRDARE 1 Definition Mätdonets egenskaper 3 Krav på mätdonet Med virkesmätning med skördare avses att volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Mätningsinstruktion för massaved

Mätningsinstruktion för massaved 2006-08-01 Mätningsinstruktion för massaved rekommenderad av Rådet för virkesmätning och redovisning VMR 1-06 Dokumentet ersätter från 1 augusti 2006 tillämpliga delar av sidorna 19-21 (kap 4 Mätningsinstruktion

Läs mer

INFO från projektet 12. Exempel på Logistik för biomassan HIGHBIO - INTERREG NORD

INFO från projektet 12. Exempel på Logistik för biomassan HIGHBIO - INTERREG NORD HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 12 Exempel på Logistik för biomassan För att förgasningen

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser)

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser) Mätning av massaved VMF Qberas mätmetod, TBFS-mätning, gör mätningen av massaved mer effektiv än traditionell mätning. I jämförelse med den tidigare mätmetoden, TBF-mätning, minimeras framförallt systematiska

Läs mer

Ved Veden skall vara torr

Ved Veden skall vara torr Sidan B1. 1 B1. Bränslehantering Beroende på i vilket skick man får bränslet fordras sålunda mer eller mindre bearbetning och hantering av den. Man kanske får restvirke efter avverkning, röjning eller

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning beslutade den X månad 2015. SKSFS 2015:X Utkom från trycket den X månad 2015. Sakord: Virkesmätning Skogsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012. Lars Wilhelmsson

Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012. Lars Wilhelmsson Råvaruförsörjning och klassificering av råvara SCOPE 9/5 2012 Lars Wilhelmsson Virke Wood utilisation John Johan Björn Andreas Maria Nazmul Lars Mikael Johan S Sveriges skogar 22.5 miljoner hektar produktiv

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE INNEHÅLL Detta cirkulär är ett komplement till SDCs instruktioner gällande massaved, barrsågtimmer samt bränsleved och därtill hörande tillämpningsanvisningar.

Läs mer

Skattning av volym m h a vikt, samt efterföljande stockmätning av utfallna stickprov 5:2 mätning

Skattning av volym m h a vikt, samt efterföljande stockmätning av utfallna stickprov 5:2 mätning Johnny Johansson VMU/VMK 2011-06-16 Skattning av volym m h a vikt, samt efterföljande stockmätning av utfallna stickprov 5:2 mätning Inledning Inom stora delar av VMF Nords verksamhetsområde tillämpas

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Virkesprislista och leveransbestämmelser för:

Virkesprislista och leveransbestämmelser för: Virkesprislista och leveransbestämmelser för: Nettoprislista D 118-01, 1/8 2007 - tillsvidare TALLSÅGTIMMER. Grundpris fritt bilväg i kr/m3to (toppmätt volym under bark) för 46-48 dm längder Diam, cm 14

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

hlager 2: 75 m 3 15 km 17 km h Lager 3: 100 m 3 hlager 5: 100 m 3 15 km 22 km 17 km 17 km 14 km Lager 1: 50 m 3

hlager 2: 75 m 3 15 km 17 km h Lager 3: 100 m 3 hlager 5: 100 m 3 15 km 22 km 17 km 17 km 14 km Lager 1: 50 m 3 MATEMATIKUPPGIFTER I INTRÄDESFÖRHÖRET 2000 Uppgift 1 En långtradarchaufför skall frakta virke från olika lager till fabriken (se nedanstående bild). Hur lönar det sig för chauffören att frakta virket,

Läs mer

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG.

TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. TÄVLINGSMOMENT I SM I SKOG. Vid SM i skog ingår vanligtvis 11 moment som tas ut av en tävlingskommitté. Ett av dessa moment är finalmoment. Vilka momenten är tillkännages i samband med tävlingens start.

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Marknadslista IM Område: Gästrikland, Dalarna Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Gästrikland, Dalarna Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-21 Område: Gästrikland, Dalarna Område: Gästrikland, Dalarna Sågtimmer tall Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm (13-) 14-15- 16-17- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Mätning av sågtimmer Så här fungerar det när du säljer virke mätning och redovisning av sågtimmer. 2 Att sälja virke steg för steg Det är mycket som ska hända från att din

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Marknadslista IM Område: Härjedalen & Södra Jämtland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Härjedalen & Södra Jämtland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-41 Sågtimmer tall Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm Längdkorrektion procent Längd, dm 34 37 40 43 46 49 52 55 Toppdiam cm, 13.0-17.9 70 86 86 97 96 100

Läs mer

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare Marknadslista IM 10-15 Prislista: IM 10-15 PRISLISTA Sågtimmer Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Baspriser Toppdiameter under bark, cm 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34-36+ Klass 1 410 440 480 565

Läs mer

Skogen som energikälla - nu och i framtiden -

Skogen som energikälla - nu och i framtiden - Växjö 2010-11-11 Skogen som energikälla - nu och i framtiden - Seminarium kring bioenergi i Älmhult 11-11-10 Bengt Nilsson och Thomas Thörnqvist Linnéuniversitetet i Växjö Växjö 2010-11-11 Växjö 2010-11-11

Läs mer

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6)

Virkespriser D66. Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde. D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Gällande fr o m (6) D66 - Avverkningsuppdrag 1 (5) Virkespriser D66 Avverkningsuppdrag inom hela Norrskogs verksamhetsområde 1(6) Denna prislista gäller fr o m och tills vidare D66 - Avverkningsuppdrag 2 (5) 2(6) Prislista

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Distrikt Uppland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-11 Prislista: IM 17-11 PRISLISTA Sågtimmer Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Baspriser Toppdiameter under bark, cm 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34-36+ Klass 1 410 440 480 565

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare Europeiska Unionen Innehåll Lämpliga marker för uttag av GROT sid 3 Avverkningsplanering 4 GROT-anpassad avverkning 5 Lagring av GROT 8 Uttag av GROT möjligheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer

INFO från projektet. Energiråvaror från skogen. Gröna och bruna råvaror BIOENERGI FRÅN SKOGEN 2003-2007

INFO från projektet. Energiråvaror från skogen. Gröna och bruna råvaror BIOENERGI FRÅN SKOGEN 2003-2007 BIOENERGI FRÅN SKOGEN 2003-2007 Ett Interreg projekt som delfinansieras av EUROPEISKA UNIONEN INFO från projektet Energiråvaror från skogen 133 Det fortsatt ökande intresset för energiråvaror från skogen

Läs mer

Prissättning av energived

Prissättning av energived Prissättning av energived Kostnadsstrukturen vid hantering av helträd och kvistad energived Daniel Jansson Examensarbete för Skogsbruksingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Skogsbruk och miljö

Läs mer

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet.

Efter istiden, som tog slut för ca år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. Efter istiden, som tog slut för ca 10 000 år sedan, började Finland det vill säga landet stiga upp ur havet. De första djuren som kom till Finland var fiskar, sälar och fåglar. Så småningom kom också däggdjuren,

Läs mer

Fuktkvotsmätare MD-2G

Fuktkvotsmätare MD-2G Fuktkvotsmätare MD-2G Manual (ver. 1.1) Introduktion MD-2G från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till att mäta fuktkvoten i bl.a. virke. Fördelarna med detta instrument är Enkelheten

Läs mer

Bark på massaved en studie över barkhalten i travar med massaved

Bark på massaved en studie över barkhalten i travar med massaved VMR virkesmätning och redovisning Bark på massaved en studie över barkhalten i travar med massaved November 2004 Lars Björklund 1 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Material och metod 3 Platser och omfattning

Läs mer

Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Nytt klimat nya skogsskador Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Foto: Anna Marntell, Skogsstyrelsen Klimatförändringar och transport via världshandeln ger Fler möjligheter för främmande arter att nå Sverige.

Läs mer

Virkespriser D64. Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland

Virkespriser D64. Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland D64 - Avverkningsuppdrag 1 (6) Virkespriser D64 Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland 1(6) Denna prislista gäller fr o m och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Södra Lappland SBO

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

Biobränsle från skogen

Biobränsle från skogen Biobränsle från skogen nulägesbeskrivning och framtidsvisioner! Mia Iwarsson Wide Effektivare Skogsbränsle System Ökat uttag av primära skogsbränslen Utnyttja större andel av bränslepotentialen från skogen

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

VMK:s TILLÄMPNINGSANVISNING

VMK:s TILLÄMPNINGSANVISNING SDC:s instruktioner för virkesmätning VMK:s TILLÄMPNINGSANVISNING till Mätningsinstruktion för travmätning av rundvirke 2015-04-22 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 VMK:s tillämningsanvisningar för virkesmätning...

Läs mer

Uppföljning av skogsprogrammen

Uppföljning av skogsprogrammen Uppföljning av skogsprogrammen Nyland Karen Wik-Portin, regionchef Helsingfors 17.1.217 Innehåll Skogsvårdsarbeten Avverkningar Privatskogsbrukets lönsamhet Energianvändningen av trä Skogsvårdsarbeten

Läs mer

Naturhänsyn vid grothantering

Naturhänsyn vid grothantering Naturhänsyn vid grothantering Vad är grot? Grot är en förkortning av grenar, ris och toppar. Grot samlas i högar, skotas, flisas eller krossas och används sedan till biobränsle under handelsnamnet skogsflis.

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

Kalibrering av mätsystem på skördare

Kalibrering av mätsystem på skördare Kalibrering av mätsystem på skördare Här presenteras hur man mäter längd och diameter vid manuell kalibrerings- eller kontrollmätning. Det är mycket viktigt att den som mäter gör det på rätt sätt, annars

Läs mer

Röjning i barrskog. - en lönsam investering

Röjning i barrskog. - en lönsam investering Röjning i barrskog - en lönsam investering 2 röjning i barrskog röjning i barrskog 3 Röjning i rätt tid påverkar resultatet Röjning är en av de klokaste åtgärderna du kan göra i skogen. Genom att röja

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK

SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MATEMATIK Biobränslen Finland har lovat öka användningen av biobränslen och minska användning av olja och stenkol. Skogsbränslen eller toppar, kvistar och stubbar är viktiga

Läs mer

KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED

KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED Version 2017-01-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

Virke till salu Rotpost

Virke till salu Rotpost 2014-12-10 Virke till salu Rotpost Avverkning av frötall 831,5 m 3 sk på fastigheten Hillsta 1:4 m.fl. i Sandvikens kommun. På markägarens uppdrag har rotpost stämplats. Rotposten ligger nordost om Kungsgården.

Läs mer

Results 11. esearch. MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk och Jonaz Nilsson

Results 11. esearch. MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk och Jonaz Nilsson esearch Results 11 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV GROTFLIS Daniel Nilsson, Mats

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 02/08 Datum Dnr 7.2.2008 411/01/2008 Giltighetstid 15.2.2008 tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering

Läs mer

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Föredragets innehåll Klimatförändringar Befintliga skogsskadegörare i nytt klimat Nya skadegörare på gång Vad kan vi göra

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 42,9 99 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Marknadslista IM Område: Hälsingland Period: och tills vidare

Marknadslista IM Område: Hälsingland Period: och tills vidare Marknadslista IM 17-31 HÄLSINGEFURA TM Tall Priser kr/m 3 to, fritt bilväg Toppdiameter under bark, cm Längdkorrektion procent Längd, dm 34 37 40 43 46 49 52 55 Toppdiam cm, 13.0-17.9 70 86 86 97 96 100

Läs mer

Virkespriser D62. Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland

Virkespriser D62. Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland 1(5) Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Södra Lappland och Jämtland Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Södra Lappland SBO Östersund SBO Strömsund

Läs mer

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014?

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014? Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt Energymyndighetens föreskrift STEMFS 2014:1. Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 24 kap. 8 offentlighets-

Läs mer

B10. JiLU-Tema Skog. P-O Nilsson

B10. JiLU-Tema Skog. P-O Nilsson B10 JiLU-Tema Skog P-O Nilsson Bild 1 B10 JiLU Landsbygdsutveckling Komplement till trsd skogsbruk Nya nischer och försörjningsmöjlihgheter Idecentrum för skogligt utnyttjande Bispgården; 2008-12-14 Pågående

Läs mer

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Virkesprislista CL1302 Leveransvirke kust Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015

Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Älgbetesinventering (ÄBIN) 2015 Kartan visar områdets avgränsning samt det slumpmässiga stickprov av kilometerrutor där inventering i ungskog har skett. Via detta stickprov görs en statistisk skattning

Läs mer

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1208 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1208-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1208 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 415 467 549 621 684 749 783 813 833

Läs mer

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt ProduktBladet Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt Ren ved All ved vi levererar har under produktion passerat genom en så kallad renstrumma, vilket innebär

Läs mer

ESSprogrammet - effektivare skogsbränslesystem. Mia Iwarsson Wide, Skogforsk

ESSprogrammet - effektivare skogsbränslesystem. Mia Iwarsson Wide, Skogforsk ESSprogrammet - effektivare skogsbränslesystem Mia Iwarsson Wide, Skogforsk Allmänt om ESS Omfattning och avgränsning Samverkansprogram energi- och skogssektorerna 2011-2015 Total budget 73 miljoner under

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to

Läs mer

Offertfö rfrå gån Avverkning öch rö jning vid Vå rmlånds Så by

Offertfö rfrå gån Avverkning öch rö jning vid Vå rmlånds Så by Offertfö rfrå gån Avverkning öch rö jning vid Vå rmlånds Så by Kontaktuppgifter beställare Länsstyrelsen Värmland Naturvårdsenheten Postadress: 651 86 Karlstad Kontaktperson: Oscar Säwström Telefon: 010-224

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg

Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg Riksskogstaxeringen Rubrik 30/34 pt Berthold Akzidenz Bold TaxWebb Analysverktyg Beskrivning av data TaxWebb Analysverktyg - Beskrivning av data Utgivningsår: 2015, Umeå Utgivare: Riksskogstaxeringen,

Läs mer

Fjärrtransport av kvistad slana

Fjärrtransport av kvistad slana Fjärrtransport av kvistad slana Effektivering av transporterna vid Skogsreviret Nyved Ab Daniel Heinström Examensarbete för Skogsbruksingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Skogsbruk och miljö

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

Märkenkall vindkraftspark

Märkenkall vindkraftspark OX2 AB Märkenkall vindkraftspark Komplettering av utredning av vegetation och naturtyper 2016 FCG DESIGN OCH PLANERING AB P29646P004 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Utgångsdata och metoder... 2

Läs mer

Laboration 1 Nedslagskratrar

Laboration 1 Nedslagskratrar Laboration 1 Nedslagskratrar Den här laborationen är uppdelad i två försök, där man i båda försöken ska släppa stålkulor på en sandbädd, vilket kan ses som en mycket enkel simulering av ett meteoritnedslag.

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [10] 2011-12-02 Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och

Läs mer

Kartaktärisering av biobränslen

Kartaktärisering av biobränslen Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons Kartaktärisering av biobränslen Sveriges lantbruksuniversitet Inst för skoglig resurshushållning och geomatik Analysgång vid karaktärisering A. Provtagning Stickprov

Läs mer

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011)

Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Pelletsplattformen 2007-2010 (2011) Michael Finell, Torbjörn Lestander, Robert Samuelsson & Mehrdad Arshadi SLU Biomassateknologi & Kemi, Umeå Vad vill vi uppnå? En så kostnads- och materialeffektiv process

Läs mer

Skörd av trädbiomassa från marginalmarker

Skörd av trädbiomassa från marginalmarker Skörd av trädbiomassa från marginalmarker Raul Fernandez-Lacruz, MSc. & PhD student Raul.Fernandez@slu.se Slutkonferens för Skog, Klimat och Miljö (SKM), 26 november 2014, Umeå Huvudmål delprojekt 4: Teknik-

Läs mer

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer