Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår"

Transkript

1 Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

2 Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller alla de krav som UTN ställt på en sektionslösning och ger UTN rollen som formell representant för studenterna på sin fakultet. Detta utifrån att Uppsala studentkår har slagit fast att kåren måste komma närmre studenterna och att UTN är en mycket väl fungerande organisation som vi vill fördjupa vårt samarbete med, för att förbättra studenternas inflytande och medverkan. Vi tror att båda organisationerna har mycket på att vinna genom att samarbeta. Vi är även beredda att ge UTN en stark formell roll och arbeta för att förbättra kontakten mellan organisationerna, utifrån en grundprincip att UTN ska få ha egna åsikter och en egen röst som skall hörsammas väl. Vi har även tagit stor hänsyn till UTN:s önskemål från UTN:s kravlista för formell representant. I den proposition som UTN:s styrelse presenterat inför UTN:s fullmäktige den 25 maj framgick det att UTN:s styrelse anser att de två förslagen, sektionslösning och egen kår, i princip är jämförbara och konstaterar att det sektionsförslag som nu presenterats är det bästa som någonsin presenterats. En sektionslösning ger i princip alla fördelar som en egen kår skulle ge. Inget hindrar heller UTN från att bilda en egen kår om man är en sektion. Ett alternativ skulle därför kunna vara att först bilda en sektion och om UTN inte anser att detta ger tillräckliga fördelar sedan försöka att bilda en egen kår. Uppsala studentkår förordar i dagsläget sektionsalternativet, speciellt eftersom sektionsavtalet som nämndes ovan har fått mycket positiv respons från båda organisationerna. Vi tror att en splittring av Uppsalas studentrörelse kommer att få negativa konsekvenser för alla studenter i Uppsala och att det varken kommer att gynna studentgruppen som helhet eller teknat-studenterna. Vi tror även att det kommer att ge större negativa konsekvenser för UTN än vad man först kan tro, bl.a. gällande ekonomi och verksamhet. Det är dock inte bråttom att fatta beslut om att bilda en egen kår. Det förefaller inte rimligt att UTN skulle kunna bilda en egen formell kår före Enligt kårobligatoriepropositionen, Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande, framgår att den nuvarande studentkåren per automatik kommer att fortsätta vara den formella representanten. Även om man skulle bortse från detta faktum så är det inte troligt att UTN skulle bli kår vid fakulteten före 2013, då Uppsala studentkår kommer att ha nära 100 % medlemsanslutning när kårobligatoriet avskaffas 1 juli 2010, vilket innebär att Uppsala studentkår i inledningsskedet genom högsta anslutningsgrad automatiskt kommer att bli den formella representanten för studenterna på teknat-fakulteten. Det skulle även ta längre tid än till 1 juli 2010 att omforma verksamheten för universitetet, Uppsala studentkår och UTN. Bland annat gällande register, medlemsbevis, studentrepresentation samt behov av arvoderade och speciell kompetens. Formella grunder för kårstatus enligt propositionen Frihet och inflytande De förslag till ändringar av högskolelagen som regeringen presenterat i propositionen Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande öppnar för ett frivilligt medlemskap i studentkårer. I det att lärosätena blir ansvariga för att bestämma vilken organisation som bäst representerar studenterna inom hela eller delar av lärosätets verksamhetsområde, öppnar det också för konkurrens om vilken organisation som är mest representativ, och därför också bör benämnas studentkår och formell representant. 1

3 I de föreslagna nya kap. Högskolelagen fastslås de formella grunderna för att en organisation över huvud taget ska kunna komma ifråga. Det gäller syftet (9 ), som ska vara att i första hand befrämja studiebevakning och studentmedverkan, och det handlar om de grundläggande demokratiska formerna för föreningen. Alla studenter inom kårens område ska ha möjlighet att vara medlemmar, alla medlemmar ska ha rätt att delta i de interndemokratiska processerna och ska ha insyn i styrelsens verksamhet. Det är inte helt klart i författningskommentarerna i vilken utsträckning kraven på möjlighet till deltagande ska utsträckas. Vidare är det absolut grundläggande för den organisation som vill vara studentkår att det finns ett adekvat medlemsregister (14 ). Medlemsregistret är grunden för att bevisa representativitet, och det måste därför klart och tydligt skilja mellan aktiva studenter och eventuella stödmedlemmar. Det torde också vara så att, speciellt i händelse av att två organisationer tävlar om samma kårstatus, registret uttryckligen innehåller de som aktivt vill vara medlemmar. UTN har ett digitalt och välbyggt register. Dock skulle det behöva kopplas till studentregistret och uppdateras kontinuerligt gällande vilka som verkligen är studenter eller ej. Det kommer förmodligen även att behövas terminsvisa påminnelser gällande medlemskap som verkligen når alla studenter, för att studenterna aktivt ska förnya sitt medlemskap. Detta innebär både ökade kostnader för utskick som ökade kostnader för administration av registret. Ett aktivt ställningstagande terminsvis, exempelvis genom erläggande av en mer eller mindre symbolisk medlemsavgift, bör vara nödvändigt. I dagsläget har UTN ingen medlemsavgift och man kan förnya sitt medlemskap genom att svara på en mejlpåminnelse, oavsett om man studerar eller ej. Vilken organisation blir kår vid halvårsskiftet 2010? I och med obligatoriets avskaffande blir det upp till lärosätena att besluta vilka organisationer som kommer att erhålla kårstatus under en viss period, normalt tre år. För Uppsala universitets del kommer det att vara konsistoriet (universitetets styrelse) som beslutar. Gissningsvis kommer beslutet att fattas i god tid innan det datum då obligatoriet formellt avskaffas, för att undvika onödiga svårigheter i omställning och anpassning till de nya förhållandena. Fram till det att obligatoriet upphör kommer de nuvarande kårerna att vara de allra mest representativa organisationerna, då de fortfarande kommer att ha en hundraprocentig anslutningsgrad. Det troliga scenariot är alltså att konsistoriet kommer att ge de redan existerande kårerna fortsatt kårstatus, åtminstone under en övergångsperiod. Det vore även orimligt om universitetet med mindre än ett halvårs varsel skulle ändra på en status som för Uppsala studentkår gällt i 160 år. I händelse av att någon annan organisation hävdar en större representativitet, så lär det sannolikt behövas extraordinära bevis för detta. Exempelvis skulle förmodligen en allmän omröstning bland det aktuella områdets studenter krävas för att övertyga. Efter tre år, det vill säga 2013, prövas ställningen som kår igen, och då kommer de nuvarande kårerna förmodligen att ha lägre anslutningsgrader än hundra procent. Det är dock inte uppenbart hur utredningen ser på förhållandet mellan en stor kår med en lägre organisationsgrad i relation till mindre enheter inom den med högre organisationsgrad på fakultetsnivå. Det finns inga skrivelser 2

4 som tyder på att detta garanterar att den större kåren ska brytas upp per automatik, man talar ibland endast om medlemsantal och där kan fortfarande den större kåren ha ett större totalantal medlemmar. Det är ytterst troligt att detta skulle behöva övervägas noga av lärosätet innan beslut och Uppsala universitet har tidigare varit tveksamma till en ökad uppdelning. Medlemsomröstningen från 2003 där UTN fick 69,7% nej till egen kår kan förstås även komma upp i diskussionerna. Regeringen anser att en viss kårstruktur är nödvändig för att olika sammanslutningar som gör anspråk på att få ställning som studentkår ska kunna jämföras med varandra i fråga om medlemstal och därmed förmåga att representera studenterna. En utgångspunkt bör vara att varje utbildningsprogram och kurs inte kan ingå i verksamhetsområdet för fler än en studentkår. (se Frihet och inflytande s. 31) Uppsala studentkår efter obligatoriets fall Ibland framförs oro över Uppsala studentkårs framtid efter obligatoriets fall. Det är förstås så att Uppsala studentkår nu ser över sin verksamhet och ekonomi inför framtiden precis som de andra kårerna i Sverige. Det som kan hända vid obligatorieavskaffandet är att medlemsintäkterna minskar vid övergången och det kan leda till att det blir färre nummer av Ergo, att vissa anställningar blir arvoderingar samt minskade medel för projekt och arbete med media. Det är emellertid inte något som kommer att rubba kärnverksamheten eller studentinflytandet på teknatfakulteten nämnvärt. Det är även en grundläggande utgångspunkt för det framtida arbetet att studiebevakarnas arvodering inte är något som skall skäras ned. Det är alltså inte tal om någon risk för ett större haveri för studentinflytandet utan mer en risk för de områden där Uppsala studentkår idag kan lägga extra resurser eller anställa istället för att arvodera. Inte heller UTN skulle få tillräckligt med medel via anslagen som en egen kår för att täcka de aktuella anställningarna och områdena. Ska UTN ta över det arbetet så behöver UTN troligen en medlemsavgift för ekonomisk säkerhet. Representation I UTN:s styrelses proposition hoppas man på att i och med ställningen som egen kår få automatisk representation i Uppsala universitets högsta beslutande organ. De platser för studenter som finns i dessa är emellertid begränsade, och någon automatisk representationsrätt finns inte. I händelse av flera kårer inom samma lärosäte stipulerar dessutom propositionen om kårobligatoriets avskaffande att dessa gemensamt kommer överens om vilka som ska representera studenterna (se Frihet och inflytande s. 29). UTN kommer även som självständig kår att behöva förhandla med de övriga kårerna om representation. Kan man inte enas kommer universitetet att bestämma. Om det finns fler än en studentkår vid ett universitet eller en högskola, bör studentrepresentanterna utses på det sätt som kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas, bör lärosätet besluta hur representanterna ska utses. (se Frihet och inflytande s. 27) 3

5 Det är även värt att reflektera över att om UTN blir egen kår så kommer en ny verklighet att ta plats gällande studentrepresentanter i centrala organ. Kårerna kommer då att behöva tävla om representanter i viktiga organ som Kvalitetskommittén, Biblioteksstyrelsen, IT-rådet, Jämställdhetskommittén, samt t.ex. i arbetsgrupper för internationalisering och samverkan med samhället. Detta innebär att teknat-studenter kommer att få det svårare att nå representation i centrala organ än i dagsläget. Det bör också påpekas att UTN och teknat-studenterna faktiskt har många representanter i Uppsala studentkår i dagsläget. 5 av 13 i Uppsala studentkårs styrelse i dagsläget kommer från teknat, en stor del av SFS-fullmäktigedelegationen i år kom från teknat och UTN, Uppsala studentkårs ordförande är före detta UTN-presidial, 2 utav 4 av Uppsala studentkårs representanter i konsistoriet är från UTN osv. Därmed har UTN och teknat redan idag en mycket god representation inom Uppsala studentkår. Teknat och UTN har faktiskt så god representation inom universitetets styrande organ idag, att skapandet av en egen kår bara kan leda till en försämrad representation. I dagsläget har även Uppsala studentkår redan delegerat val av studentrepresentanter till UTN till stor del och vi ser inga formella problem med att utöka denna delegation om UTN blir sektion. Påverkansarbete för UTN som kår UTN skulle som egen kår bli formell remissinstans, och alltså direkt kunna förmedla sina åsikter till universitet och myndigheter. UTN:s styrelses proposition reflekterar dock inte över att det kräver omfattande arbete att också besvara remisser och skriva yttranden trots att man är intresserad att bedriva nationell påverkan och svara på remisser.åtminstone halva arbetstiden för Uppsala studentkårs handläggare torde idag gå åt till att bereda och författa remissyttranden. Även Farmacevtiska studentkåren har t.ex. en handläggare men arbetar inte lika mycket med remissvar. Att utnyttja ställningen som remissinstans skulle alltså vara relativt kostsamt. Dessutom kommer då UTN behöva ta långt fler politiska ställningstaganden. Som sektion skulle man istället kunna få sina åsikter bifogade med Uppsala studentkårs remissvar när man önskar, och även få möjlighet att leda utformningen av remissvar som i huvudsak berör fakultetens studenter. Det är något som vi tror skulle vara mycket bra för förankringen av åsikter. 4

6 Administration för UTN som kår UTN:s styrelse anser att man kanske kan behöva en kanslist i händelse av att man får kårstatus. Detta underskattar dock den ökade administration, och de berättigade krav på service från studenterna, som följer med en formell kårstatus. Även om man inte siktar på att ha en reception med generösa öppettider, så bör man ändå betänka nödvändigheten av att handha medlemsärenden, att sköta medlemsregistrets uppdateringar mot studentregistret, och ge stöd åt de studenter som behöver hjälp i vardagen. Nya typer av uppgifter för UTN som egen kår Det är värt att reflektera över vilka nya verksamheter som UTN måste starta upp som egen kår. UTN kommer att behöva arbeta mer med att ta hand om fallärenden där studenter kan behöva juridisk hjälp. Uppsala studentkår har ett studentombud som är heltidsarvoderad för att hantera detta, UTN bör i alla fall ha en halvtidsarvodering för att täcka behovet. Uppsala studentkår arbetar även i disciplinnämnden på universitetet, där behöver UTN bygga upp kompetens och även förhandla med Uppsala studentkår för att få in representanter. UTN skulle även behöva se över sitt arbete med HBTQ-frågor och generellt jämlikhetsarbete. Uppsala studentkår har en heltidsarvoderad jämlikhetsansvarig som bedriver mycket viktigt arbete. UTN bör som egen kår inrätta en motsvarande post på åtminstone halvtid för att arbeta med fallverksamhet, påverkansarbete mot universitetet och aktivt arbete mot diskriminering. Uppsala studentkår arbetar även mycket med bostadsfrågor, någonting som UTN inte har ägnat sig åt tidigare. UTN kommer troligen också att behöva inrätta en egen bostadsjour och bedriva egna kampanjer i bostadsfrågor. UTN bör även se över arbetet gällande CSN-frågor, juridiska spörsmål och diskrimineringsärenden. Ska man vara en studentkår värd namnet kommer det också att kosta därefter. Blir UTN en egen kår måste man börja arbeta politiskt på andra nivåer än tidigare för att företräda studenter mot kommunen och universitetet centralt. Uppsala studentkår har i dagsläget ett samarbete och register tillsammans med kårens grundare Kuratorskonventet och därigenom ett gemensamt kort för kår- och nationsmedlemskap. Kortet är även kopplat till Mecenatrabatter, t.ex. SJ-rabatt. Studentkortet har också det skickats ut till studenterna i Uppsala via samma register och ett avtal med Uppsala studentkår och Kuratorskonventet. UTN kommer inte naturligt att ha tillgång till detta register, och därmed inte heller till de nuvarande rabattkorten. Därmed kommer UTN:s medlemmar inte att få Mecenats rabatter eller medlemskap i nation per automatik. Om inga förändringar genomförs kommer UTN:s medlemmar att behöva gå till nation och skriva in sig separat för att få nationsmedlemskap. Om UTN skapar ett eget kort kopplat till sitt register kommer det inte heller att ges nationsmedlemskap per automatik. Dock kan UTN möjligen köpa in sig i Uppsala studentkårs och Kuratorskonventets 5

7 register. Uppsala studentkår ser dessutom i dagsläget över fler former för starkare samarbete med Mecenat för att ge fler tjänster och rabatter. Forskarutbildningsbevakning (inkommen skrivelse från doktorandnämnden) Alla doktorander vid Uppsala universitet företräds av Uppsala studentkårs doktorandnämnd. Doktorandnämnden arbetar för att alla som doktorerar vid Uppsala universitet ska kunna göra det under trygga och rättssäkra former från antagning till disputation samt att utbildningen på forskarnivå håller hög kvalitet. Uppsala studentkårs doktorandnämnd bedriver i dag en väl fungerande forskarutbildningsbevakning. Doktorandnämndens uppgift är att vara ett samarbetsorgan för doktorander vid Uppsala universitet och bevaka forskarutbildningen på alla nivåer. Doktorandnämnden består av representanter från universitetets åtta lokala fakultetsdoktorandråd och leds av ett presidium bestående av doktorandnämndens ordförande samt två vice ordförande som arvoderas av Uppsala studentkår. Samarbetet är mycket gott och det innebär att man på ett effektivt sätt kan driva gemensamma frågor och bevaka forskarutbildningsfrågor inom universitetet samt den nationella forskarutbildningspolitiken. Uppsala studentkår har även en anställd doktorandombudsman, som tar hand om doktorander som stött på utbildningsrelaterade problem. Doktorandnämnden har en ställning inom Uppsala studentkår som kan liknas vid en sektion, det vill säga den har en avsevärd autonomi i doktorandfrågor samt har möjlighet att uttala sig i sitt eget namn. I dagsläget bedrivs ingen kontinuerlig bevakning av forskarutbildningen vid UTN vilket innebär att det saknas erfarenhet och kompetens när det gäller forskarutbildningsbevakningen där. Idag är Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens doktorander representerade i Uppsala studentkårs doktorandnämnd och de har dessutom tillgång till Uppsala studentkårs doktorandombudsman, vilken hjälper doktorander i trångmål, t ex handledningsproblem, och utnyttjas även ofta av fakultetens doktorandråd. Om UTN skulle bli en egen kår innebär det sannolikt att mycket få doktorander skulle välja att bli medlemmar. Det finns anledning att anta att det är svårare att rekrytera doktorander än grundutbildningsstudenter med sociala aktiviteter. Om doktorander ska rekryteras krävs det stora resurser. Frågorna inställer sig hur UTN ska hantera forskarutbildningsbevakningen? Ska UTN vara en ren grundutbildningskår? Ska fakultetens doktorander förlora sitt inflytande i och stöd från Uppsala studentkårs doktorandnämnd och därmed förlora möjligheten att påverka universitet centralt och den nationella politikens utformning? Ska UTN anställa en egen doktorandombudsman? Doktorandnämnden anser att de många frågor som berör forskarstuderande och forskarutbildningsbevakningen förblir obesvarade då de inte nämns i propositionen överhuvudtaget, varför vi vill påpeka att dessa frågor på något sätt måste hanteras av UTN. 6

8 Konkreta exempel på detaljarbete som Uppsala studentkår utför på teknat-fakulteten En stor del av arbetet som Uppsala studentkår genomför utförs mot universitetet centralt. Där driver vi frågor som även gynnar studenter på teknat. Några exempel på vad Uppsala studentkår gör på teknat i dagsläget; 2 halvtidsarvoderingar samt lokalbidrag för att bedriva studiebevakning på fakulteten. Den andra delen av arvoderingarna bekostas av UTN, det är alltså de personerna som sitter på Uthgård och ofta benämns Studiesocialt ansvarig och Utbildningsansvarig. Verksamhetsbidrag till föreningarna på fakulteten, över kronor per år. Tidningen Ergo Mecenatkortet, med rabatter och nationsmedlemskap Studentombudet på kåren som även hjälper teknat-studenter som har problem på sin dagliga mottagningstid. Har även expertis gällande CSN-ärenden. Centralt arbete för att påverka studentnätet, förutsättningar för samverkan, ökade resurser till grundutbildningen, studiemiljön, tillgängligheten etc. Genom projektet Kondoma mera! arbetar Uppsala studentkår för att förbättra studenters sexuella och reproduktiva hälsa. Projektet vann även Landstingets folkhälsopris 2008 och finansieras via extern finansiering. Kondoma mera har medverkat vid forsfestivalen och vid UTN:s välkomstaktiviteter för nya studenter, både i år och förra året Uppsala studentkår bedriver ett omfattande arbete för internationella studenter. Detta handlar bland annat om att väva in det internationella perspektivet i universitetets frågor, studentutbyten, mastersutbildning, ut- och inresande grundutbildningsstudenter och doktorander och så vidare. Arbetet för att stödja och hjälpa mastersstudenter har mestadels fokuserat på teknat. Uppsala studentkårs internationellt ansvarig har under året som största studentgrupp hjälpt teknat-studenter. Jämlikhetsfrågor - Även på teknat finns det studenter med funktionshinder, från olika sociala och etniska grupper samt kvinnor och män. Uppsala studentkår har en jämlikhetsansvarig som arbetar heltid för att alla dessa ska få samma möjligheter till högre utbildning och att ingen ska behöva utsättas för trakasserier och diskriminering. Bostäder - Även studenter på teknat behöver någonstans att bo, men det är långt ifrån enkelt att få tag på en bostad. Uppsala studentkår bedriver bostadsjour och bostadsrådgivning samt har i högsta grad varit involverad i byggandet av bostadsområdena Studentstaden och Majklockan. Doktorandverksamhet - Uppsala studentkår bedriver utbildningsbevakning för forskarstuderande och har en heltidsanställd doktorandombudsman som arbetar för att forskarutbildning, även på teknat, ska fungera bra för studenterna. Kårjurister - Som medlem i Uppsala studentkår har man tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning, från juridikstudenter i slutet av sin utbildning, per e-post och telefon. Lån & Stipendier - Uppsala studentkår delar ut handlån och sommarlån till studenter som hamnat i ekonomiska trångmål och utlyser dessutom stipendier som alla studenter kan söka. ESMeralda - Uppsala studentkår är involverad i ett projekt som hjälper studenter i skolklasser i Uppsala kommun med bland annat läxläsning och inspirerar dem att söka vidare till 7

9 högskolan. Projektet är finansierat externt och belastar inte kåravgiften. Detta beskrivs av universitetet leda till en högre studiekvalitet på utbildningarna. Studentbokhandeln - Uppsala studentkår äger och driver tillsammans med universitetet en bokhandel som ligger centralt i Uppsala. Bokhandeln har som syfte att se till att kurslitteratur finns tillgänglig för studenterna samt att pressa priserna på denna så att studenterna inte behöver betala dyrare än nödvändigt från en redan pressad ekonomi. I Studentbokhandelns utbud finns allt från datavetenskap till matematik till kemi till biologi. Nu när LundeQ ska halvera kurslitteraturssortimentet kommer Studentbokhandeln bli allt viktigare. I framtiden kanske rabatter kommer att bli exklusiva för Uppsala studentkårs medlemmar då Uppsala studentkår majoritetsäger bokhandeln. Studenthälsan - Studenter på teknat läser väldigt nära motionsanläggningen Stallet. Här erbjuds tillgång till gym och många olika motionspass. Vill man kan man även träna på Svettis eller ta del av Studenthälsans övriga tjänster såsom stresshantering, alkoholrådgivning och liknande. Studenthälsan är också studentens egen företagshälsovård. Uppsala studentkår var med och bildade verksamheten och sitter nu i majoritet i Studenthälsans styrelse och ser därigenom till att studenter har tillgång till dessa tjänster till bra priser. Alla dagens kårer är med och finansierar Studenthälsans verksamhet, för Uppsala studentkårs del rör det sig om kr per år. Norreda torp förvaltas av en stiftelse där Uppsala studentkår ingår. Uppsala studentkår har även hand om den aktiva förvaltningen och förmedlingen. Detta torp har mången gång hyrts billigt av teknat-studenter, UTN-styrelser, kommittéer och andra grupper som behöver lokaler för trivsel, möten eller teambuilding. Drivhuset som hjälper nystartade företag, en majoritet från teknat, är stiftat av bl.a. Uppsala studentkår och kåren har representation i styrelsen. 8

10 Summering av behövliga kostnader vid UTN som egen kår Vissa av nedanstående kostnader är osäkra, men troligen kommer funktionerna faktiskt att behövas för att få en fungerande kår. Vissa kan kanske rationaliseras bort, men många är också uppskattade i underkant. UTN:s fakultetsanslag skulle troligen även förändras, t.ex. skulle anslag för arvodering av UTN:s ordförande vara svåra att bibehålla. Gällande UTN:s tankar kring att UTN i dagsläget måste bedriva allmännyttig, ideell verksamhet för skattelättnad så ser vi inga problem med att bibehålla detta. UTN drivs på ett bra sätt med en sådan inriktning och har som mål att inte tjäna pengar utan att ha en balanserad budget. Genom att även agera som sektion kommer det att skapas ännu starkare incitament för att behålla denna ställning. SFS-medlemskap för nationell påverkan som man önskar bedriva enligt UTN:s styrelse, 27 kr per UTN-medlem och år. Handläggare 50 % för remisshantering kommer att behövas, mer om man vill arbeta med media och nationell påverkan. Receptionist 100 % anställning, här inkluderas registerhantering. Även små kårer har som regel en receptionist som är anställd och inte arvoderad. Medlemsregister kopplat till studentregistret + utskick av någon typ av medlemsbevis. Medlemskort av något slag (för att ge SJ-rabatt och nationsinträde). Alternativt sammanlänkning med Uppsala studentkårs och Kuratorskonventets register. Arvodering av studiebevakare 2 x 50 % med administrativa kostnader (nu betalt av Uppsala studentkår). Studentombud för att bedriva fallverksamhet och ha mottagningstider 50 % arvodering. Jämlikhetsansvarig 50 % arvodering. Doktorandorganisation med ett doktorandombud 50 % arvodering minst, mer om man vill ha ett ombud då doktorander som regel önskar anställning för sådant arbete. Delfinansiering av samrådsorgan för UU:s studentkårer. Kanske kan det också behövas en arvoderad gemensam representant för centrala poster. Verksamhetsbidrag till fakultetens föreningar, i dagsläget betalar Uppsala studentkår över kr om året till dessa. Mer lokalyta för att rymma den ökade kontorsstyrkan samt ökad administration. 9

11 UTN som egen kår - uppskattade ekonomiska förändringar Typ Kostnad Intäkt SFS-medlemskap (27 kr per medlem) 9450 Handläggare 50 % Receptionist 100 % anställning - med register admin Registerkostnad 7000 Jämlikhetsarbete 50% Doktorandarbete 50% om ombudsman, minst kr till Studiebevakare 2 x 50 % + OH (nu från US) Studentombud 50 % Kostnad för samrådsorgan för kårer 1500 möjligen även delad arvodering? Kostnad för tillgång till nationsregister samt kort troligen mkt högre Utökade lokaler - hyra samt administration etc mer kan behövas Verksamhetsbidrag till fakultetens föreningar (nu US) 8000 Statsbidrag per år 105 kr per helårsstudent dock kommer fakultetsbidrag för Utgifter Intäkter t.ex. ordförande bli svårt att bibehålla Totalt Underlag (från UTN) UTN-medlemmar 3500 HÅS 4300 Huvuden UTN heltidsarvodering ca kr + OH = ca kr per år Detta skulle t.ex. motsvara en årlig medlemsavgift på: 334,50 kr 10

12 UTN som sektion - uppskattade ekonomiska förändringar Typ Kostnad Intäkt SFS-medlemskap (27 kr per medlem) Handläggare 50 % Receptionist 100 % anställning - med register admin. Registerkostnad Jämlikhetsarbete 50% Doktorandarbete 50% Studiebevakare 2 x 50 % + OH (nu genom avtal) ,60 kr från US Studentombud 50 % Kostnad för samrådsorgan för kårer Kostnad för tillgång till nationsregister samt kort Utökade lokaler - hyra samt administration Verksamhetsbidrag till fakulteten 8000 Dock till föreningarna under UTN Statsbidrag per år 105 kr per helårsstudent US bidrag för sektionsverksamhet 5000 Skall förhandlas, absolut miniminivå Utgifter Intäkter Totalt ,60 kr ,60 kr 11

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Underlag till stormötet angående om Uppsalaekonomerna ska söka kårstatus

Underlag till stormötet angående om Uppsalaekonomerna ska söka kårstatus Underlag till stormötet angående om Uppsalaekonomerna ska söka kårstatus Tisdag den 6 november 2012 Kl 17.00 H4, ekonomikum Författare Uppsalaekonomernas styrelse Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Hej! Uppsala studentkår har en del problem men den är samtidigt unik. Det beror dels på att vi är många till antalet 35 000 studenter,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Kårutredningen 2014-2015

Kårutredningen 2014-2015 Kårutredningen 2014-2015 Isak Roth Jonathan McLachlan Sofia Björklöv Vi skulle särskilt vilja tacka David Sucasas Gottfridson, Peter Hedberg och UE:s styrelse HT12- VT13 för den grund som utredningen byggt

Läs mer

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår

Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Till Uppsala studentkårs fullmäktige Motion om ordinarie medlemskap och stödmedlemskap i Uppsala studentkår Uppsala studentkår har i dagsläget bara en typ av medlemskap. Detta innebär att alla medlemmar,

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet 1 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2015-04-06 Förord I arbetet med att ta fram ett remissvar har samtliga våra fem sektioner tillfrågats

Läs mer

Styrelsens proposition om kårstatus

Styrelsens proposition om kårstatus Styrelsens proposition om kårstatus Med anledning av den utredning som genomförts under våren anser styrelsen att Juridiska föreningen i Uppsala bör ansöka om kårstatus för Juridiska fakulteten vid Uppsala

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Doktorandnämnden vid Uppsala universitet är, utöver ordförande och vice ordförande, sammansatt av representanter från varje fakultetsdoktorandråd:

Doktorandnämnden vid Uppsala universitet är, utöver ordförande och vice ordförande, sammansatt av representanter från varje fakultetsdoktorandråd: Ändringar i detta reglemente fastställs av Uppsala Studentkår. För träda i kraft måste reglementet godkännas av Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren och Gotlands studentkår Rindi.

Läs mer

Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren

Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren Farmacevtiska Studentkåren (FaS) huvudsakliga syfte är, i enlighet med högskolelagen, att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet

Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet Farmacevtiska Studentkårens ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 2016-2019 Uppsala universitetets konsistorium Härmed ansöker Farmacevtiska Studentkåren (FaS) om att erhålla ställning

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Kommentarer till UFV 2011/281, utkast till Uppsala universitets Verksamhetsplan för år 2012

Kommentarer till UFV 2011/281, utkast till Uppsala universitets Verksamhetsplan för år 2012 2011-10-16 Dnr: 13:11/12 Till Uppsala universitet Kommentarer till UFV 2011/281, utkast till Uppsala universitets Verksamhetsplan för år 2012 Härmed översänds synpunkter och förslag från Farmacevtiska

Läs mer

Verksamhetsplan för

Verksamhetsplan för 1(13) Inledning Tanken med en treårig verksamhetsplan s verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett

Läs mer

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning

Läs mer

Protokoll 2008-03-13. Närvarande:

Protokoll 2008-03-13. Närvarande: Doktorandnämnden Uppsala studentkår Protokoll 2008-03-13 Närvarande: Samuel Regandell TNDR, Marco Bianchi VDNO, Mattias Wiggberg, DNO Terese Johansson MDR, Marta Axner TDR, Jim Blevins SDR, Gustav Ahlin

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Samverkansavtal mellan kårerna vid Uppsala universitet

Samverkansavtal mellan kårerna vid Uppsala universitet Samverkansavtal mellan kårerna vid Uppsala universitet Kapitel 1. Om avtalet 1.1 Parter Detta avtal tecknas mellan Uppsala studentkår (org. nr. 817600-5497, nedan kallat US), Farmacevtiska studentkåren

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 Formell representation för sektionerna i fullmäktige förslag till beslut enligt motion och tilläggsyrkanden den ursprungliga motionen

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Kårstatusansökan beslutsalternativ proposition motioner Fullmäktige Kårstatusansökan De olika alternativen Alternativ 1 att Uppsala

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor

Utredning Högskoleverket har anmodat Stockholms universitet att yttra sig över anmälan. Stockholms universitet Rektor Stockholms universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Angående studentinflytande vid Stockholms universitet Anmälan Stockholms Universitets Studentkår har anmält Stockholms universitets

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam Den 17 april 2015 Johanna Börjesson, kårordförande Inledande ord Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS, representerar lite drygt 4000

Läs mer

Policy för studentinflytande vid SLU

Policy för studentinflytande vid SLU 1 SLU ua 2014.1.1.1-4548 Rektor BESLUT 2014-12-08 Sändlista Policy för studentinflytande vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa policy för studentinflytande vid SLU enligt bilaga. Redogörelse för

Läs mer

Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås

Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors Stab Åsa Dryselius, jurist 2014-04-07 Dnr 241-14 Styrelsen Övergripande bestämmelser om studiefinansiering av forskarutbildning vid Högskolan i Borås Bakgrund Enligt

Läs mer

Ekonomiska sektionens

Ekonomiska sektionens Översikt av Ekonomiska sektionens verksamhet och studiebevakning November 2015 Sebastian Magnusson, ordförande Ekonomiska sektionen 2015/16 Karin Ottander, studiebevakare Ekonomiska sektionen 2015/16 Inledning

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Studieutskott: 6:07/08 Sammanträdesdatum: 2008-01-16

Studieutskott: 6:07/08 Sammanträdesdatum: 2008-01-16 1 Uppsala studentkår Sammanträdesprotokoll Studieutskott: 6:07/08 Sammanträdesdatum: 2008-01-16 Tid: 17:15 20:50 Plats: sammanträdesrummet, Uppsala studentkår Närvarande: Anna Tillman, medicinska fakulteten

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2010 Sammanfattning av valbara poster till konstituerande fullmäktige

Konstituerande Fullmäktige 2010 Sammanfattning av valbara poster till konstituerande fullmäktige Konstituerande Fullmäktige 2010 Sammanfattning av valbara poster till konstituerande fullmäktige Fullmäktige är allsmäktigt? Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och kan i praktiken ta vilka beslut

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet.

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet. Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Konkretiserad verksamhetsplan för Göta studentkår 2011/12 Göta studentkårs fullmäktige, 11-10-06 Inledning En verksamhetsplan lyfter fram de

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 25 oktober 2012 - Interpellationer och skriftliga svar a) avseende partipolitiska frågor i US b) avseende omröstningen på TekNat-fakulteten Interpellation

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Obligatorieutredningen Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Medicinska Föreningen i Stockholm, studentkår vid Karolinska Institutet, avlämnar härmed sitt svar på Obligatorieutredningens

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

REMISS Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift. Kårhuset Lund, 11 november 2015 Björn Sanders, Kårordförande. I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan,

REMISS Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift. Kårhuset Lund, 11 november 2015 Björn Sanders, Kårordförande. I arbetsgruppens tjänst, dag som ovan, Missiv: Sektionsbidrag och medlemsavgift Missiv till Remiss: Sektionsbidrag och medlemsavgift Mottagare: Sektionsstyrelser, STLTH, Fullmäktigeledamöter och Heltidare. Under hösten har en grupp från styrelsen

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Öppet brev till Universitetsledningen

Öppet brev till Universitetsledningen 2014-01-13 Sidan 1 av 4 Detta brev är ett desperat försök att få upp ledningens ögon för vilka LTU finns till för studenterna! LTU har sedan kårobligatoriets avskaffande gett kårerna ett uppdrag att utföra

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr /2016 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 8 2015/2016 vid Stockholms universitets studentkår 2015-09-28 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Universitetskanslerämbetet REMISSYTTRANDE. Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Universitetskanslerämbetet REMISSYTTRANDE. Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Universitetskanslerämbetet Analysavdelningen Andrea Amft REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Dnr. 111-309-16, Särskild skrivelse angående uppföljningen av förutsättningar

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer