Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår"

Transkript

1 Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

2 Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller alla de krav som UTN ställt på en sektionslösning och ger UTN rollen som formell representant för studenterna på sin fakultet. Detta utifrån att Uppsala studentkår har slagit fast att kåren måste komma närmre studenterna och att UTN är en mycket väl fungerande organisation som vi vill fördjupa vårt samarbete med, för att förbättra studenternas inflytande och medverkan. Vi tror att båda organisationerna har mycket på att vinna genom att samarbeta. Vi är även beredda att ge UTN en stark formell roll och arbeta för att förbättra kontakten mellan organisationerna, utifrån en grundprincip att UTN ska få ha egna åsikter och en egen röst som skall hörsammas väl. Vi har även tagit stor hänsyn till UTN:s önskemål från UTN:s kravlista för formell representant. I den proposition som UTN:s styrelse presenterat inför UTN:s fullmäktige den 25 maj framgick det att UTN:s styrelse anser att de två förslagen, sektionslösning och egen kår, i princip är jämförbara och konstaterar att det sektionsförslag som nu presenterats är det bästa som någonsin presenterats. En sektionslösning ger i princip alla fördelar som en egen kår skulle ge. Inget hindrar heller UTN från att bilda en egen kår om man är en sektion. Ett alternativ skulle därför kunna vara att först bilda en sektion och om UTN inte anser att detta ger tillräckliga fördelar sedan försöka att bilda en egen kår. Uppsala studentkår förordar i dagsläget sektionsalternativet, speciellt eftersom sektionsavtalet som nämndes ovan har fått mycket positiv respons från båda organisationerna. Vi tror att en splittring av Uppsalas studentrörelse kommer att få negativa konsekvenser för alla studenter i Uppsala och att det varken kommer att gynna studentgruppen som helhet eller teknat-studenterna. Vi tror även att det kommer att ge större negativa konsekvenser för UTN än vad man först kan tro, bl.a. gällande ekonomi och verksamhet. Det är dock inte bråttom att fatta beslut om att bilda en egen kår. Det förefaller inte rimligt att UTN skulle kunna bilda en egen formell kår före Enligt kårobligatoriepropositionen, Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande, framgår att den nuvarande studentkåren per automatik kommer att fortsätta vara den formella representanten. Även om man skulle bortse från detta faktum så är det inte troligt att UTN skulle bli kår vid fakulteten före 2013, då Uppsala studentkår kommer att ha nära 100 % medlemsanslutning när kårobligatoriet avskaffas 1 juli 2010, vilket innebär att Uppsala studentkår i inledningsskedet genom högsta anslutningsgrad automatiskt kommer att bli den formella representanten för studenterna på teknat-fakulteten. Det skulle även ta längre tid än till 1 juli 2010 att omforma verksamheten för universitetet, Uppsala studentkår och UTN. Bland annat gällande register, medlemsbevis, studentrepresentation samt behov av arvoderade och speciell kompetens. Formella grunder för kårstatus enligt propositionen Frihet och inflytande De förslag till ändringar av högskolelagen som regeringen presenterat i propositionen Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande öppnar för ett frivilligt medlemskap i studentkårer. I det att lärosätena blir ansvariga för att bestämma vilken organisation som bäst representerar studenterna inom hela eller delar av lärosätets verksamhetsområde, öppnar det också för konkurrens om vilken organisation som är mest representativ, och därför också bör benämnas studentkår och formell representant. 1

3 I de föreslagna nya kap. Högskolelagen fastslås de formella grunderna för att en organisation över huvud taget ska kunna komma ifråga. Det gäller syftet (9 ), som ska vara att i första hand befrämja studiebevakning och studentmedverkan, och det handlar om de grundläggande demokratiska formerna för föreningen. Alla studenter inom kårens område ska ha möjlighet att vara medlemmar, alla medlemmar ska ha rätt att delta i de interndemokratiska processerna och ska ha insyn i styrelsens verksamhet. Det är inte helt klart i författningskommentarerna i vilken utsträckning kraven på möjlighet till deltagande ska utsträckas. Vidare är det absolut grundläggande för den organisation som vill vara studentkår att det finns ett adekvat medlemsregister (14 ). Medlemsregistret är grunden för att bevisa representativitet, och det måste därför klart och tydligt skilja mellan aktiva studenter och eventuella stödmedlemmar. Det torde också vara så att, speciellt i händelse av att två organisationer tävlar om samma kårstatus, registret uttryckligen innehåller de som aktivt vill vara medlemmar. UTN har ett digitalt och välbyggt register. Dock skulle det behöva kopplas till studentregistret och uppdateras kontinuerligt gällande vilka som verkligen är studenter eller ej. Det kommer förmodligen även att behövas terminsvisa påminnelser gällande medlemskap som verkligen når alla studenter, för att studenterna aktivt ska förnya sitt medlemskap. Detta innebär både ökade kostnader för utskick som ökade kostnader för administration av registret. Ett aktivt ställningstagande terminsvis, exempelvis genom erläggande av en mer eller mindre symbolisk medlemsavgift, bör vara nödvändigt. I dagsläget har UTN ingen medlemsavgift och man kan förnya sitt medlemskap genom att svara på en mejlpåminnelse, oavsett om man studerar eller ej. Vilken organisation blir kår vid halvårsskiftet 2010? I och med obligatoriets avskaffande blir det upp till lärosätena att besluta vilka organisationer som kommer att erhålla kårstatus under en viss period, normalt tre år. För Uppsala universitets del kommer det att vara konsistoriet (universitetets styrelse) som beslutar. Gissningsvis kommer beslutet att fattas i god tid innan det datum då obligatoriet formellt avskaffas, för att undvika onödiga svårigheter i omställning och anpassning till de nya förhållandena. Fram till det att obligatoriet upphör kommer de nuvarande kårerna att vara de allra mest representativa organisationerna, då de fortfarande kommer att ha en hundraprocentig anslutningsgrad. Det troliga scenariot är alltså att konsistoriet kommer att ge de redan existerande kårerna fortsatt kårstatus, åtminstone under en övergångsperiod. Det vore även orimligt om universitetet med mindre än ett halvårs varsel skulle ändra på en status som för Uppsala studentkår gällt i 160 år. I händelse av att någon annan organisation hävdar en större representativitet, så lär det sannolikt behövas extraordinära bevis för detta. Exempelvis skulle förmodligen en allmän omröstning bland det aktuella områdets studenter krävas för att övertyga. Efter tre år, det vill säga 2013, prövas ställningen som kår igen, och då kommer de nuvarande kårerna förmodligen att ha lägre anslutningsgrader än hundra procent. Det är dock inte uppenbart hur utredningen ser på förhållandet mellan en stor kår med en lägre organisationsgrad i relation till mindre enheter inom den med högre organisationsgrad på fakultetsnivå. Det finns inga skrivelser 2

4 som tyder på att detta garanterar att den större kåren ska brytas upp per automatik, man talar ibland endast om medlemsantal och där kan fortfarande den större kåren ha ett större totalantal medlemmar. Det är ytterst troligt att detta skulle behöva övervägas noga av lärosätet innan beslut och Uppsala universitet har tidigare varit tveksamma till en ökad uppdelning. Medlemsomröstningen från 2003 där UTN fick 69,7% nej till egen kår kan förstås även komma upp i diskussionerna. Regeringen anser att en viss kårstruktur är nödvändig för att olika sammanslutningar som gör anspråk på att få ställning som studentkår ska kunna jämföras med varandra i fråga om medlemstal och därmed förmåga att representera studenterna. En utgångspunkt bör vara att varje utbildningsprogram och kurs inte kan ingå i verksamhetsområdet för fler än en studentkår. (se Frihet och inflytande s. 31) Uppsala studentkår efter obligatoriets fall Ibland framförs oro över Uppsala studentkårs framtid efter obligatoriets fall. Det är förstås så att Uppsala studentkår nu ser över sin verksamhet och ekonomi inför framtiden precis som de andra kårerna i Sverige. Det som kan hända vid obligatorieavskaffandet är att medlemsintäkterna minskar vid övergången och det kan leda till att det blir färre nummer av Ergo, att vissa anställningar blir arvoderingar samt minskade medel för projekt och arbete med media. Det är emellertid inte något som kommer att rubba kärnverksamheten eller studentinflytandet på teknatfakulteten nämnvärt. Det är även en grundläggande utgångspunkt för det framtida arbetet att studiebevakarnas arvodering inte är något som skall skäras ned. Det är alltså inte tal om någon risk för ett större haveri för studentinflytandet utan mer en risk för de områden där Uppsala studentkår idag kan lägga extra resurser eller anställa istället för att arvodera. Inte heller UTN skulle få tillräckligt med medel via anslagen som en egen kår för att täcka de aktuella anställningarna och områdena. Ska UTN ta över det arbetet så behöver UTN troligen en medlemsavgift för ekonomisk säkerhet. Representation I UTN:s styrelses proposition hoppas man på att i och med ställningen som egen kår få automatisk representation i Uppsala universitets högsta beslutande organ. De platser för studenter som finns i dessa är emellertid begränsade, och någon automatisk representationsrätt finns inte. I händelse av flera kårer inom samma lärosäte stipulerar dessutom propositionen om kårobligatoriets avskaffande att dessa gemensamt kommer överens om vilka som ska representera studenterna (se Frihet och inflytande s. 29). UTN kommer även som självständig kår att behöva förhandla med de övriga kårerna om representation. Kan man inte enas kommer universitetet att bestämma. Om det finns fler än en studentkår vid ett universitet eller en högskola, bör studentrepresentanterna utses på det sätt som kårerna kommer överens om. Kan kårerna inte enas, bör lärosätet besluta hur representanterna ska utses. (se Frihet och inflytande s. 27) 3

5 Det är även värt att reflektera över att om UTN blir egen kår så kommer en ny verklighet att ta plats gällande studentrepresentanter i centrala organ. Kårerna kommer då att behöva tävla om representanter i viktiga organ som Kvalitetskommittén, Biblioteksstyrelsen, IT-rådet, Jämställdhetskommittén, samt t.ex. i arbetsgrupper för internationalisering och samverkan med samhället. Detta innebär att teknat-studenter kommer att få det svårare att nå representation i centrala organ än i dagsläget. Det bör också påpekas att UTN och teknat-studenterna faktiskt har många representanter i Uppsala studentkår i dagsläget. 5 av 13 i Uppsala studentkårs styrelse i dagsläget kommer från teknat, en stor del av SFS-fullmäktigedelegationen i år kom från teknat och UTN, Uppsala studentkårs ordförande är före detta UTN-presidial, 2 utav 4 av Uppsala studentkårs representanter i konsistoriet är från UTN osv. Därmed har UTN och teknat redan idag en mycket god representation inom Uppsala studentkår. Teknat och UTN har faktiskt så god representation inom universitetets styrande organ idag, att skapandet av en egen kår bara kan leda till en försämrad representation. I dagsläget har även Uppsala studentkår redan delegerat val av studentrepresentanter till UTN till stor del och vi ser inga formella problem med att utöka denna delegation om UTN blir sektion. Påverkansarbete för UTN som kår UTN skulle som egen kår bli formell remissinstans, och alltså direkt kunna förmedla sina åsikter till universitet och myndigheter. UTN:s styrelses proposition reflekterar dock inte över att det kräver omfattande arbete att också besvara remisser och skriva yttranden trots att man är intresserad att bedriva nationell påverkan och svara på remisser.åtminstone halva arbetstiden för Uppsala studentkårs handläggare torde idag gå åt till att bereda och författa remissyttranden. Även Farmacevtiska studentkåren har t.ex. en handläggare men arbetar inte lika mycket med remissvar. Att utnyttja ställningen som remissinstans skulle alltså vara relativt kostsamt. Dessutom kommer då UTN behöva ta långt fler politiska ställningstaganden. Som sektion skulle man istället kunna få sina åsikter bifogade med Uppsala studentkårs remissvar när man önskar, och även få möjlighet att leda utformningen av remissvar som i huvudsak berör fakultetens studenter. Det är något som vi tror skulle vara mycket bra för förankringen av åsikter. 4

6 Administration för UTN som kår UTN:s styrelse anser att man kanske kan behöva en kanslist i händelse av att man får kårstatus. Detta underskattar dock den ökade administration, och de berättigade krav på service från studenterna, som följer med en formell kårstatus. Även om man inte siktar på att ha en reception med generösa öppettider, så bör man ändå betänka nödvändigheten av att handha medlemsärenden, att sköta medlemsregistrets uppdateringar mot studentregistret, och ge stöd åt de studenter som behöver hjälp i vardagen. Nya typer av uppgifter för UTN som egen kår Det är värt att reflektera över vilka nya verksamheter som UTN måste starta upp som egen kår. UTN kommer att behöva arbeta mer med att ta hand om fallärenden där studenter kan behöva juridisk hjälp. Uppsala studentkår har ett studentombud som är heltidsarvoderad för att hantera detta, UTN bör i alla fall ha en halvtidsarvodering för att täcka behovet. Uppsala studentkår arbetar även i disciplinnämnden på universitetet, där behöver UTN bygga upp kompetens och även förhandla med Uppsala studentkår för att få in representanter. UTN skulle även behöva se över sitt arbete med HBTQ-frågor och generellt jämlikhetsarbete. Uppsala studentkår har en heltidsarvoderad jämlikhetsansvarig som bedriver mycket viktigt arbete. UTN bör som egen kår inrätta en motsvarande post på åtminstone halvtid för att arbeta med fallverksamhet, påverkansarbete mot universitetet och aktivt arbete mot diskriminering. Uppsala studentkår arbetar även mycket med bostadsfrågor, någonting som UTN inte har ägnat sig åt tidigare. UTN kommer troligen också att behöva inrätta en egen bostadsjour och bedriva egna kampanjer i bostadsfrågor. UTN bör även se över arbetet gällande CSN-frågor, juridiska spörsmål och diskrimineringsärenden. Ska man vara en studentkår värd namnet kommer det också att kosta därefter. Blir UTN en egen kår måste man börja arbeta politiskt på andra nivåer än tidigare för att företräda studenter mot kommunen och universitetet centralt. Uppsala studentkår har i dagsläget ett samarbete och register tillsammans med kårens grundare Kuratorskonventet och därigenom ett gemensamt kort för kår- och nationsmedlemskap. Kortet är även kopplat till Mecenatrabatter, t.ex. SJ-rabatt. Studentkortet har också det skickats ut till studenterna i Uppsala via samma register och ett avtal med Uppsala studentkår och Kuratorskonventet. UTN kommer inte naturligt att ha tillgång till detta register, och därmed inte heller till de nuvarande rabattkorten. Därmed kommer UTN:s medlemmar inte att få Mecenats rabatter eller medlemskap i nation per automatik. Om inga förändringar genomförs kommer UTN:s medlemmar att behöva gå till nation och skriva in sig separat för att få nationsmedlemskap. Om UTN skapar ett eget kort kopplat till sitt register kommer det inte heller att ges nationsmedlemskap per automatik. Dock kan UTN möjligen köpa in sig i Uppsala studentkårs och Kuratorskonventets 5

7 register. Uppsala studentkår ser dessutom i dagsläget över fler former för starkare samarbete med Mecenat för att ge fler tjänster och rabatter. Forskarutbildningsbevakning (inkommen skrivelse från doktorandnämnden) Alla doktorander vid Uppsala universitet företräds av Uppsala studentkårs doktorandnämnd. Doktorandnämnden arbetar för att alla som doktorerar vid Uppsala universitet ska kunna göra det under trygga och rättssäkra former från antagning till disputation samt att utbildningen på forskarnivå håller hög kvalitet. Uppsala studentkårs doktorandnämnd bedriver i dag en väl fungerande forskarutbildningsbevakning. Doktorandnämndens uppgift är att vara ett samarbetsorgan för doktorander vid Uppsala universitet och bevaka forskarutbildningen på alla nivåer. Doktorandnämnden består av representanter från universitetets åtta lokala fakultetsdoktorandråd och leds av ett presidium bestående av doktorandnämndens ordförande samt två vice ordförande som arvoderas av Uppsala studentkår. Samarbetet är mycket gott och det innebär att man på ett effektivt sätt kan driva gemensamma frågor och bevaka forskarutbildningsfrågor inom universitetet samt den nationella forskarutbildningspolitiken. Uppsala studentkår har även en anställd doktorandombudsman, som tar hand om doktorander som stött på utbildningsrelaterade problem. Doktorandnämnden har en ställning inom Uppsala studentkår som kan liknas vid en sektion, det vill säga den har en avsevärd autonomi i doktorandfrågor samt har möjlighet att uttala sig i sitt eget namn. I dagsläget bedrivs ingen kontinuerlig bevakning av forskarutbildningen vid UTN vilket innebär att det saknas erfarenhet och kompetens när det gäller forskarutbildningsbevakningen där. Idag är Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens doktorander representerade i Uppsala studentkårs doktorandnämnd och de har dessutom tillgång till Uppsala studentkårs doktorandombudsman, vilken hjälper doktorander i trångmål, t ex handledningsproblem, och utnyttjas även ofta av fakultetens doktorandråd. Om UTN skulle bli en egen kår innebär det sannolikt att mycket få doktorander skulle välja att bli medlemmar. Det finns anledning att anta att det är svårare att rekrytera doktorander än grundutbildningsstudenter med sociala aktiviteter. Om doktorander ska rekryteras krävs det stora resurser. Frågorna inställer sig hur UTN ska hantera forskarutbildningsbevakningen? Ska UTN vara en ren grundutbildningskår? Ska fakultetens doktorander förlora sitt inflytande i och stöd från Uppsala studentkårs doktorandnämnd och därmed förlora möjligheten att påverka universitet centralt och den nationella politikens utformning? Ska UTN anställa en egen doktorandombudsman? Doktorandnämnden anser att de många frågor som berör forskarstuderande och forskarutbildningsbevakningen förblir obesvarade då de inte nämns i propositionen överhuvudtaget, varför vi vill påpeka att dessa frågor på något sätt måste hanteras av UTN. 6

8 Konkreta exempel på detaljarbete som Uppsala studentkår utför på teknat-fakulteten En stor del av arbetet som Uppsala studentkår genomför utförs mot universitetet centralt. Där driver vi frågor som även gynnar studenter på teknat. Några exempel på vad Uppsala studentkår gör på teknat i dagsläget; 2 halvtidsarvoderingar samt lokalbidrag för att bedriva studiebevakning på fakulteten. Den andra delen av arvoderingarna bekostas av UTN, det är alltså de personerna som sitter på Uthgård och ofta benämns Studiesocialt ansvarig och Utbildningsansvarig. Verksamhetsbidrag till föreningarna på fakulteten, över kronor per år. Tidningen Ergo Mecenatkortet, med rabatter och nationsmedlemskap Studentombudet på kåren som även hjälper teknat-studenter som har problem på sin dagliga mottagningstid. Har även expertis gällande CSN-ärenden. Centralt arbete för att påverka studentnätet, förutsättningar för samverkan, ökade resurser till grundutbildningen, studiemiljön, tillgängligheten etc. Genom projektet Kondoma mera! arbetar Uppsala studentkår för att förbättra studenters sexuella och reproduktiva hälsa. Projektet vann även Landstingets folkhälsopris 2008 och finansieras via extern finansiering. Kondoma mera har medverkat vid forsfestivalen och vid UTN:s välkomstaktiviteter för nya studenter, både i år och förra året Uppsala studentkår bedriver ett omfattande arbete för internationella studenter. Detta handlar bland annat om att väva in det internationella perspektivet i universitetets frågor, studentutbyten, mastersutbildning, ut- och inresande grundutbildningsstudenter och doktorander och så vidare. Arbetet för att stödja och hjälpa mastersstudenter har mestadels fokuserat på teknat. Uppsala studentkårs internationellt ansvarig har under året som största studentgrupp hjälpt teknat-studenter. Jämlikhetsfrågor - Även på teknat finns det studenter med funktionshinder, från olika sociala och etniska grupper samt kvinnor och män. Uppsala studentkår har en jämlikhetsansvarig som arbetar heltid för att alla dessa ska få samma möjligheter till högre utbildning och att ingen ska behöva utsättas för trakasserier och diskriminering. Bostäder - Även studenter på teknat behöver någonstans att bo, men det är långt ifrån enkelt att få tag på en bostad. Uppsala studentkår bedriver bostadsjour och bostadsrådgivning samt har i högsta grad varit involverad i byggandet av bostadsområdena Studentstaden och Majklockan. Doktorandverksamhet - Uppsala studentkår bedriver utbildningsbevakning för forskarstuderande och har en heltidsanställd doktorandombudsman som arbetar för att forskarutbildning, även på teknat, ska fungera bra för studenterna. Kårjurister - Som medlem i Uppsala studentkår har man tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning, från juridikstudenter i slutet av sin utbildning, per e-post och telefon. Lån & Stipendier - Uppsala studentkår delar ut handlån och sommarlån till studenter som hamnat i ekonomiska trångmål och utlyser dessutom stipendier som alla studenter kan söka. ESMeralda - Uppsala studentkår är involverad i ett projekt som hjälper studenter i skolklasser i Uppsala kommun med bland annat läxläsning och inspirerar dem att söka vidare till 7

9 högskolan. Projektet är finansierat externt och belastar inte kåravgiften. Detta beskrivs av universitetet leda till en högre studiekvalitet på utbildningarna. Studentbokhandeln - Uppsala studentkår äger och driver tillsammans med universitetet en bokhandel som ligger centralt i Uppsala. Bokhandeln har som syfte att se till att kurslitteratur finns tillgänglig för studenterna samt att pressa priserna på denna så att studenterna inte behöver betala dyrare än nödvändigt från en redan pressad ekonomi. I Studentbokhandelns utbud finns allt från datavetenskap till matematik till kemi till biologi. Nu när LundeQ ska halvera kurslitteraturssortimentet kommer Studentbokhandeln bli allt viktigare. I framtiden kanske rabatter kommer att bli exklusiva för Uppsala studentkårs medlemmar då Uppsala studentkår majoritetsäger bokhandeln. Studenthälsan - Studenter på teknat läser väldigt nära motionsanläggningen Stallet. Här erbjuds tillgång till gym och många olika motionspass. Vill man kan man även träna på Svettis eller ta del av Studenthälsans övriga tjänster såsom stresshantering, alkoholrådgivning och liknande. Studenthälsan är också studentens egen företagshälsovård. Uppsala studentkår var med och bildade verksamheten och sitter nu i majoritet i Studenthälsans styrelse och ser därigenom till att studenter har tillgång till dessa tjänster till bra priser. Alla dagens kårer är med och finansierar Studenthälsans verksamhet, för Uppsala studentkårs del rör det sig om kr per år. Norreda torp förvaltas av en stiftelse där Uppsala studentkår ingår. Uppsala studentkår har även hand om den aktiva förvaltningen och förmedlingen. Detta torp har mången gång hyrts billigt av teknat-studenter, UTN-styrelser, kommittéer och andra grupper som behöver lokaler för trivsel, möten eller teambuilding. Drivhuset som hjälper nystartade företag, en majoritet från teknat, är stiftat av bl.a. Uppsala studentkår och kåren har representation i styrelsen. 8

10 Summering av behövliga kostnader vid UTN som egen kår Vissa av nedanstående kostnader är osäkra, men troligen kommer funktionerna faktiskt att behövas för att få en fungerande kår. Vissa kan kanske rationaliseras bort, men många är också uppskattade i underkant. UTN:s fakultetsanslag skulle troligen även förändras, t.ex. skulle anslag för arvodering av UTN:s ordförande vara svåra att bibehålla. Gällande UTN:s tankar kring att UTN i dagsläget måste bedriva allmännyttig, ideell verksamhet för skattelättnad så ser vi inga problem med att bibehålla detta. UTN drivs på ett bra sätt med en sådan inriktning och har som mål att inte tjäna pengar utan att ha en balanserad budget. Genom att även agera som sektion kommer det att skapas ännu starkare incitament för att behålla denna ställning. SFS-medlemskap för nationell påverkan som man önskar bedriva enligt UTN:s styrelse, 27 kr per UTN-medlem och år. Handläggare 50 % för remisshantering kommer att behövas, mer om man vill arbeta med media och nationell påverkan. Receptionist 100 % anställning, här inkluderas registerhantering. Även små kårer har som regel en receptionist som är anställd och inte arvoderad. Medlemsregister kopplat till studentregistret + utskick av någon typ av medlemsbevis. Medlemskort av något slag (för att ge SJ-rabatt och nationsinträde). Alternativt sammanlänkning med Uppsala studentkårs och Kuratorskonventets register. Arvodering av studiebevakare 2 x 50 % med administrativa kostnader (nu betalt av Uppsala studentkår). Studentombud för att bedriva fallverksamhet och ha mottagningstider 50 % arvodering. Jämlikhetsansvarig 50 % arvodering. Doktorandorganisation med ett doktorandombud 50 % arvodering minst, mer om man vill ha ett ombud då doktorander som regel önskar anställning för sådant arbete. Delfinansiering av samrådsorgan för UU:s studentkårer. Kanske kan det också behövas en arvoderad gemensam representant för centrala poster. Verksamhetsbidrag till fakultetens föreningar, i dagsläget betalar Uppsala studentkår över kr om året till dessa. Mer lokalyta för att rymma den ökade kontorsstyrkan samt ökad administration. 9

11 UTN som egen kår - uppskattade ekonomiska förändringar Typ Kostnad Intäkt SFS-medlemskap (27 kr per medlem) 9450 Handläggare 50 % Receptionist 100 % anställning - med register admin Registerkostnad 7000 Jämlikhetsarbete 50% Doktorandarbete 50% om ombudsman, minst kr till Studiebevakare 2 x 50 % + OH (nu från US) Studentombud 50 % Kostnad för samrådsorgan för kårer 1500 möjligen även delad arvodering? Kostnad för tillgång till nationsregister samt kort troligen mkt högre Utökade lokaler - hyra samt administration etc mer kan behövas Verksamhetsbidrag till fakultetens föreningar (nu US) 8000 Statsbidrag per år 105 kr per helårsstudent dock kommer fakultetsbidrag för Utgifter Intäkter t.ex. ordförande bli svårt att bibehålla Totalt Underlag (från UTN) UTN-medlemmar 3500 HÅS 4300 Huvuden UTN heltidsarvodering ca kr + OH = ca kr per år Detta skulle t.ex. motsvara en årlig medlemsavgift på: 334,50 kr 10

12 UTN som sektion - uppskattade ekonomiska förändringar Typ Kostnad Intäkt SFS-medlemskap (27 kr per medlem) Handläggare 50 % Receptionist 100 % anställning - med register admin. Registerkostnad Jämlikhetsarbete 50% Doktorandarbete 50% Studiebevakare 2 x 50 % + OH (nu genom avtal) ,60 kr från US Studentombud 50 % Kostnad för samrådsorgan för kårer Kostnad för tillgång till nationsregister samt kort Utökade lokaler - hyra samt administration Verksamhetsbidrag till fakulteten 8000 Dock till föreningarna under UTN Statsbidrag per år 105 kr per helårsstudent US bidrag för sektionsverksamhet 5000 Skall förhandlas, absolut miniminivå Utgifter Intäkter Totalt ,60 kr ,60 kr 11

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Hej! Uppsala studentkår har en del problem men den är samtidigt unik. Det beror dels på att vi är många till antalet 35 000 studenter,

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet 1 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2015-04-06 Förord I arbetet med att ta fram ett remissvar har samtliga våra fem sektioner tillfrågats

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning

Läs mer

Protokoll 2008-03-13. Närvarande:

Protokoll 2008-03-13. Närvarande: Doktorandnämnden Uppsala studentkår Protokoll 2008-03-13 Närvarande: Samuel Regandell TNDR, Marco Bianchi VDNO, Mattias Wiggberg, DNO Terese Johansson MDR, Marta Axner TDR, Jim Blevins SDR, Gustav Ahlin

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Öppet brev till Universitetsledningen

Öppet brev till Universitetsledningen 2014-01-13 Sidan 1 av 4 Detta brev är ett desperat försök att få upp ledningens ögon för vilka LTU finns till för studenterna! LTU har sedan kårobligatoriets avskaffande gett kårerna ett uppdrag att utföra

Läs mer

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010

Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Umeå studentkår Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2009-09-18 Slutlig Verksamhetsplan 2009/2010 Övergripande Det kommande verksamhetsåret är fyllt med utmaningar för Umeå studentkår. Under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi

Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Obligatorieutredningen Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Medicinska Föreningen i Stockholm, studentkår vid Karolinska Institutet, avlämnar härmed sitt svar på Obligatorieutredningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Rapport 2010:14 R. Kårobligatoriet. en kartläggning. www.hsv.se

Rapport 2010:14 R. Kårobligatoriet. en kartläggning. www.hsv.se Rapport 2010:14 R Kårobligatoriet en kartläggning www.hsv.se Rapport 2010:14 R Kårobligatoriet en kartläggning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår

Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Information om medlemskap i Stockholms universitets studentkår Viktig information till dig som välkomnar nya studenter vårterminen 2011 För studievägledare och kanslipersonal på Stockholms universitet

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen BESLUT 1 2013-06-27 Dnr PE 2013/356 Rektor Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen Bakgrund Rektor fattade

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Nationslivet i Linköping och Umeå

Nationslivet i Linköping och Umeå Nationslivet i Linköping och Umeå Kan trenden brytas? Thomas Michanek, 1Q Emeritus, Wermlands Nation, Linköping Hanna-Marie Harr, Qurator Magnifica, Nationernas Förbund, Umeå En svensk jämförelse Linköping

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Synas mot studenterna

Synas mot studenterna Synas mot studenterna Synas mot studenterna och övriga samhället. Öka medvetenheten om hela studentkåren och dess resurser. Öka valdeltagandet. Visa rättigheter och möjligheter till påverkan. Synas i media

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

S T U D I E U T S K O T T E T Protokoll 2010/2011:5 Sammanträdesdatum: 101028 Uppsala studentkår, sammanträdesrummet

S T U D I E U T S K O T T E T Protokoll 2010/2011:5 Sammanträdesdatum: 101028 Uppsala studentkår, sammanträdesrummet Närvarande Johan Gärdebo Tommy Söder Angelica Rönnbäck Edvin Ullman Johan Lundmark Martin Michelsson Joel Wilger Ella Brodin Anna Lindgren Lars Niska Michel Rowinski Magnus Wikmark Bjarni Juliusson Emil

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2014-12-10 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder

Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Diskussionsunderlag kring arbetsmiljö Exempel och möjliga åtgärder Varför arbeta med studenternas arbetsmiljö? Vi måste se studentgruppen för vad den är. Studenter är vuxna människor, och många studenter

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Studieutskottet Sammanträdesdatum: 2007-09-10

Studieutskottet Sammanträdesdatum: 2007-09-10 Uppsala studentkår Sammanträdesprotokoll Studieutskottet Sammanträdesdatum: 2007-09-10 Tid: 17.15 20:15 Plats: sammanträdesrummet, Uppsala studentkår Närvarande: Daniel Fredriksson, samhällsvetenskapliga

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer