Införande av ett nätverksbaserat försvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av ett nätverksbaserat försvar"

Transkript

1 2002/435-5 Införande av ett nätverksbaserat försvar Avslutande granskning av utvecklingsarbetet Status i maj 2007

2 MISSIV DATUM DIARIENR 2002/435-5 ERT DATUM ER BETECKNING Fö2002/353/MIL (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet Stockholm Införande av ett nätverksbaserat försvar Avslutande granskning av utvecklingsarbetet Status i maj 2007 Bifogade promemoria utgör den sjunde och sista i raden inom ramen för regeringens uppdrag till Statskontoret rörande utvecklingen av ett nätverksbaserat försvar (NBF). I promemorian redovisar Statskontoret sina synpunkter på utvecklingen av NBF främst med utgångspunkt i dels Försvarsmaktens återrapportering (HKV :74106) till regeringen i enlighet med regleringsbrevet för 2006, dels i myndighetens årsredovisning för samma år och dels Försvarsmaktens budgetunderlag för För att ge en bild över händelseutvecklingen sedan år 2002 sker vissa återkopplingar till de synpunkter som Statskontoret redovisat i tidigare promemorior till regeringen. Utgångspunkten för Statskontorets bedömningar utgörs av verkets instruktion och verksamhetsinriktning och avser Försvarsmaktens utvecklingsarbete i stort och således inte de bakomliggande försvarspolitiska intentionerna och målsättningarna för ett framtida nätverksbaserat försvar. Generaldirektör Anders L. Johansson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Annika Nordlander Finn och avdelningsdirektör Anders Dager, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Anders Dager POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: FAX:

3 PM 1 (13) Dnr 2002/435-5 Införande av ett nätverksbaserat försvar Avslutande granskning av utvecklingsarbetet Status i maj Statskontorets synpunkter i sammanfattning Statskontoret har sedan år 2002 på regeringens uppdrag följt Försvarsmaktens utvecklingsarbete med inriktning mot ett framtida nätverksbaserat försvar (NBF). Enligt uppdraget skall Statskontoret följa utvecklingsarbetet fram till och med Försvarsmaktens redovisning av Demo 06 Vår 1. Det innebär att denna promemoria är den sista i raden av Statskontorets granskningar inom ramen för regeringens uppdrag och Försvarsmaktens utvecklingsverksamhet rörande NBF. Statskontoret noterar att det fortsatta utvecklingsarbetet sedan januari 2007 helt enligt de reviderade planerna har förts till Försvarsmaktens ordinarie organisation och utvecklingsverksamhet. I denna promemoria redovisas Statskontorets bedömningar beträffande utvecklingsarbetets status i maj För att ge en bild över händelseutvecklingen görs vissa återkopplingar till de synpunkter som Statskontoret redovisat i tidigare promemorior till regeringen. Statskontorets synpunkter är i sammanfattning som följer. Statskontoret har vid tidigare granskningar upprepat betecknat utvecklingsarbetet som snarast visionärt och konceptuellt och inriktat på en mängd förutsättningsskapande åtgärder. Det gäller främst metodutveckling, etableringen av en utvecklingsmiljö med tillhörande tekniska lösningar, utbildningsinsatser, utveckling och fastställande av designregler och grundläggande regler för framtida säkerhetslösningar. Det innebär samtidigt att få leveranser har skett för direkt tillämpning inom ramen för det nya insatsförsvaret och Sveriges internationella åtaganden. Statskontoret förutsätter att uppnådda resultat under Fas 3 följs upp i termer av deras bidrag till den önskvärda utvecklingen av den operativa förmågan. Bilden av en utvecklingsverksamhet präglad av teknikoptimism har successivt kommit att nyanseras, bl.a. genom Sveriges deltagande i EU:s krishantering och landets roll som framework nation inom ramen för Nordic Battlegroup (NBG) fr.o.m Utvecklingen av NBG har understrukit behovet av hur bl.a. materielanskaffning, 1 Statskontorets synpunkter och rekommendationer finns sedan år 2002 redovisade i ett antal granskningspromemorior till regeringen, till vilka hänvisas. Demo 06 Vår är den sista i raden av s.k. demonstratorer, dvs. olika försök och experiment i utvecklingsarbetet.

4 PM 2 personalförsörjning och övningsverksamhet måste anpassas för att möta nya krav. De åtgärder som Försvarsmakten har vidtagit sedan Statskontorets föregående granskning i november 2005 har bidragit till ett ökat fokus på närtida leveranser utifrån insatsförsvarets behov. De första årens delvis oklara målbild medförde svårigheter att följa upp resultaten av arbetet. Försvarsmaktens reviderade målstyrningsdokument 2 har därefter bidragit till ökad uppmärksamhet på kommande leveranser med koppling till ökad operativ förmåga och Sveriges internationella åtaganden. I linje med detta har målet för utvecklingsverksamheten fram till och med 2006 uttryckts som ett koncept syftande till att skapa beslutsunderlag avseende ledningsmetoder, kompetenskrav, organisationsutveckling samt teknik för ett närverksbaserat ledningssystem med erforderlig informationssäkerhet. 3 Fr.o.m är inriktningen snarare inriktad på produktifiering med siktet inställt på nästa generations ledningssystem och andra tillämpbara lösningar i ett bredare försvarsmaktsperspektiv. NBF-konceptet har därmed gradvis utvecklats till att utgöra ett medel för utveckling av insatsförsvaret. Försvarsmakten bör snarast följa upp den reviderade målbilden med en konkret plan för det fortsatta arbetet. Med planen som grund föreligger förutsättningar för en god styrning och uppföljning av såväl resultat som kostnader för utvecklingsarbetet. Den reviderade målbilden för NBF bör medge att den fortsatta utvecklingen kan hanteras och i ökad utsträckning bedömas som ett led i den samlade utvecklingen av insatsförsvaret. Andra inslag i denna utveckling är bl.a. de aktuella resursomfördelningarna mellan de totalförsvarsgemensamma myndigheterna och Försvarsmakten i syfte att öka den operativa förmågan och säkra produktionen av snabbinsatsstyrkor samt införandet av ett försvarsmaktsgemensamt verksamhets- och resursledningssystem (PRIO). Den alltjämt mest kritiska frågan vad gäller den fortsatta utvecklingen rör informationssäkerheten. Övriga risker är starkt förknippade med utvecklingsarbetets komplexitet och de i långa stycken starka sambanden med omvärlden. Den omfattande omställningen av det militära försvaret där NBF utgör ett väsentligt inslag ställer krav på Försvarsmaktens förmåga att samtidigt fokusera på såväl konkreta och tillämpbara resultat i närtid som den långsiktiga utvecklingen enligt statsmakternas intentioner. Med tanke på inte minst omställningens omfattning är det angeläget att såväl regeringen som 2 Dokumentet FMLS 2010 förtydligande av målbild 2010 med inriktningar för verksamheten 2006 (HKV 100:64336). 3 Försvarsmaktens återrapportering Närverksbaserat försvar enligt RB 06 (HKV :74106)

5 PM 3 riksdagen fortsatt får tillgång till väl anpassade underlag för fortsatt styrning och uppföljning av utvecklingsarbetet. 2 Uppdraget Regeringen gav den 11 november 2002 Statskontoret i uppdrag (Fö2002/353/MIL, delvis) att granska Försvarsmaktens fortsatta utvecklingsarbete med införandet av ett nätverksbaserat försvar (NBF) med särskild inriktning på Demo05/06. Uppdraget (bilaga 1) kan ses som ett följduppdrag till det uppdrag Statskontoret tidigare genomfört och vars resultat finns redovisat i en promemoria till Försvarsdepartementet i september Inom ramen för nuvarande uppdrag har Statskontoret därefter redovisat sina synpunkter i promemorior till Regeringskansliet i mars och oktober 2003, i mars och oktober 2004 samt i mars och november 2005, till vilka hänvisas. Statskontoret konstaterade i sin rapport i mars 2005 att förutsättningarna för Försvarsmaktens utvecklingsarbete inom ramen för NBF på viktiga punkter förändrades i och med regeringens proposition Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5) hösten I propositionen preciseras riktlinjerna för försvarets fortsatta transformering från ett invasionsförsvar till ett modernt högteknologiskt insatsförsvar med förmåga att delta i internationella snabbinsatsförband, bl.a. inom ramen för EU:s krishantering. Andra betydelsefulla inslag för det militära försvaret inriktning utgörs bl.a. av det utredningsarbete 4 som, efter sedvanlig beredning, ligger till grund för regeringens skrivelse till riksdagen En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret (Skr. 2005/06:131). I denna redogör regeringen bl.a. för den omställning av det militära försvaret som krävs för ökad operativ förmåga och Sveriges möjligheter att medverka i internationella insatser. Mot denna bakgrund har, såvitt Statskontoret kan förstå, utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar allt mer kommit att betraktas som ett inslag i den samlade reformeringen och utvecklingen av det militära försvaret. Underlaget för Statskontorets iakttagelser och bedömningar i denna promemoria har främst utgjorts av Försvarsmaktens återrapportering (HKV :74106) enligt regleringsbrevet för 2006, myndighetens årsredovisning för samma år (bilaga 5, HKV :63006) samt budgetunderlaget för 2008 (underbilaga 2.2, HKV :63650). Statskontoret har även översiktligt tagit del av Försvarsmaktens dokumenterade sammanställning av uppnådda resultat t.o.m. Fas 2. 5 Därtill har Statskontoret deltagit vid 4 Försvarsstyrningsutredningen och Försvarsförvaltningsutredningen med betänkandena SOU 2005:92 respektive SOU 2005:96). 5 Rapport Slutrapportering Nätverksbaserat försvar FM Ledsyst Fas 2 (HKV 09100:63289). Rapporten är främst avsedd för internt bruk och har ställts till enheter inom FM men även FMV, FHS och FOI som deltagande myndigheter i utvecklingsarbetet.

6 PM 4 Försvarsmaktens föredragningar och presentationer av utvecklingsarbetet bl.a. i samband med återkommande besök vid UtvC i Enköping. Information har också inhämtats genom intervjuer med huvudansvariga för utvecklingsverksamheten och med andra berörda. I likhet med tidigare granskningar utgår Statskontorets synpunkter och rekommendationer i denna promemoria från verkets instruktionsenliga uppgifter och kompetensområde och rymmer därmed inga bedömningar med avseende på Sveriges framtida militära förmåga eller andra frågor av försvarspolitisk karaktär. 3 Aktuell utvecklingssituation 3.1 Allmänt om utvecklingsarbetet Statskontoret finner skäl att nu liksom tidigare peka på behovet av att pågående utvecklingsarbete stegvist och i ökad utsträckning skall gå från utveckling av koncept och förutsättningsskapande åtgärder till ökad konkretion med siktet inställt på leverans av tillämpbara resultat. Det bör innebära att den tidigare starka teknikorienteringen övergår till att allt mer ta fasta på tillämpbara lösningar utifrån insatsförsvaret behov. I linje med detta har målen fram till och med Fas 2, nämligen att skapa beslutsunderlag avseende ledningsmetoder, kompetenskrav, organisationsutveckling och teknik, inklusive lösningar för informationssäkerhet, omformulerats till att fr.o.m (Fas 3 i utvecklingen) allt mer ta fasta på införandet av försvarsmaktsgemensamma lösningar, bl.a. med sikte på ett nytt ledningssystem till stöd för Försvarsmaktens samtliga uppgifter. Avsikten är att det samlade resultatet skall kunna avläsas i termer av ökad operativ förmåga inom ramen för ett högteknologiskt insatsförsvar. Det faktum att utvecklingsarbetet inom ramen för NBF fr.o.m utgör en del av Försvarsmaktens ordinarie utvecklingsverksamhet bör arbetet i högre grad kunna relateras till övriga delar av omställningen av det militära försvaret. Detta bör i sin tur underlätta Försvarsmaktens och ytterst regeringens förutsättningar att styra och följa upp det samlade utvecklings- och omställningsarbetet med utgångspunkt i fastställda mål. Att NBF-utvecklingen numera betraktas som ett led i Försvarsmaktens bredare utvecklingsarbete, att målsättningarna reviderats till förmån för ökad konkretion och tillämpbara leveranser samt att förutsättningarna för en effektiv styrning förbättrats pekar mot att förutsättningarna för framgång har förbättrats jämfört med tidigare. Det är dock angeläget att fastställda mål också följa upp med en konkret plan för det fortsatta arbetet. Avgörande för hela NBF-konceptets realisering är dock alltjämt att säkerhetsfrågorna får en godtagbar lösning. En breddad ansats för det samlade utvecklingsarbetet bör få till följd att formerna för framtida riskhantering ses över.

7 PM 5 I samband med 2004 års försvarsbeslut förordade Statskontoret en mer grundläggande revidering av NBF-ansatsen till förmån för en tydligare prioritering av de åtgärder som är nödvändiga för att Sverige skall kunna svara upp mot träffade internationella överenskommelser, bl.a. rörande deltagande i EU:s insatsstyrkor fr.o.m Såvitt Statskontoret kan förstå verkar genomförda modifieringar i målbilden tillsammans med andra vidtagna åtgärder för ökad konkretion och leveransförmåga i ökad utsträckning i en sådan riktning. 3.2 Reviderad målbild De första årens utvecklingsarbete bedrevs utifrån delvis oklara målsättningar. Det föranledde Statskontoret att så sent som hösten 2005 peka på behovet av preciserade mål för utvecklingen av NBF. Statskontorets bedömning var bl.a. att det var svårt att se hur och i vilka avseenden utvecklingen av NBF med de långsiktiga målen rörande FMLS 2010 och därefter även svarar mot närtida och högt prioriterade målsättningar såsom utveckling och utbildning av förband för internationella insatser fram till Vidare ansåg Statskontoret att uppföljningsbara mål (bör) läggas fast, beslutspunkter definieras och kraven på underlag specificeras i syfte att bl.a. förbättra förutsättningarna för en effektiv styrning och uppföljning av utvecklingsverksamheten. Statskontoret noterar att Försvarsmakten i april 2006 har reviderat målbilden i dokumentet FMLS 2010 förtydligande av målbild 2010 med inriktningar för verksamheten Syftet med detta förtydligande var bl.a. att verifiera att målbilden för 2010 kan uppnås samt att utvecklingen från 2007 och framöver svarar mot målen för det framtida ledningssystemet. Ytterst anknyter dessa målsättningar till Försvarsmaktens strategiska mål rörande behovet av en flexibel insatsförmåga som garanterar Sveriges territoriella integritet och uppfyller internationella åtaganden, dvs. förmågan att snabbt och allt efter behov kunna sätta samman insatsförband. 7 Enligt Statskontoret medför genomförda förtydliganden att målbilden på ett bättre sätt speglar hur målen för utvecklingsarbetet med sikte på FMLS 2010 knyter an till de övergripande målsättningarna kopplade till insatsförsvarets närtida behov men även utveckling på lång sikt. Ytterligare preciseringar bör göras nu när utvecklingsarbetet från 2007 har gått in i en produktifieringsfas (Fas 3) med krav på bl.a. effektiv styrning och uppföljningsbarhet, i synnerhet när det gäller leveranser i närtid. Statskontoret framförde vid sin granskning i november 2005 synpunkten att Försvarsmakten borde redovisa ett handlingsalternativ till den inslagna 6 (HKV 100:64336), Försvarsmaktens strategiska mål Strategiskt styrdokument Huvuddokument (HKV :74168),

8 PM 6 vägen. Statskontorets utgångspunkt var att NBF snarast är att betrakta som ett koncept för det framtida insatsförsvaret som i sig kan rymma alternativa handlingsvägar och alternativa ambitionsnivåer. Statskontoret vidhåller denna uppfattning men nu med tillägget att de åtgärder som Försvarsmakten vidtagit framför allt med de reviderade målsättningarna, den ökade fokuseringen på NBF som ett led i ett bredare utvecklingsarbete samt en tydligare prioritering av närtida lösningar har medfört att behovet av renodlat handlingsalternativ med avbrottsmöjligheter har kommit i en annan dager. Enligt Statskontorets mening har bl.a. genomförda revideringar medverkat till att ambitionsnivån för NBF-utvecklingen har anpassats så att NBF numera tydligare betraktas som ett inslag i det i övrigt pågående och ytterst omfattande arbetet med sikte på ett insatsförsvar med ökad operativ förmåga, såväl nationellt som internationellt. Som framgår av Försvarsmaktens återrapportering till regeringen enligt regleringsbrevet för 2006 har myndigheten för avsikt att fortlöpande granska ambitionsnivån för den fortsatta NBF-utvecklingen i förhållande till andra länders utveckling och insatsförbandens behov. 3.3 Uppnådda och planerade resultat Utvecklingsarbetet inom ramen för NBF Fas 2 har avslutats i.o.m. utgången av Bland de resultat som Försvarsmakten redovisar i sin återrapportering till regeringen kan nämnas: Ledningsmetoder Fortsatt ledningsutveckling inom EBAO 8 -konceptet för krishantering med ökad multifunktionalitet med militär och civil samverkan samt samverkan med internationella organisationer. En första version av EU ledningskoncept med särskilt bäring på NBG Vidare utveckling av ledningskedjan (OHQ-FHQ-BGHQ). Ytterligare utveckling av konceptet för ledning på taktisk nivå (IDC- Integrated Dynamic Command & Control) för vidareutveckling och integrering med EBAO. Internationellt samarbete för bl.a. utveckling av tjänstekonceptet och deltagande i MNE 5 (Multi National Experiment) för bl.a. frågor rörande interoperabilitet, standardisering m.m. 8 EBAO Effected Based Approach to Operations inom ramen för MNE (Multi National Experiments). 9 Sveriges deltagande i Nordic Battle Group 2008.

9 PM 7 Teknik Sambandslösningar för insatser inom ramen för NBG 08. Fortsatt utveckling av teknisk plattform och infrastruktur för säkerhet, flexibilitet och interoperabilitet. En teknisk design enligt SOA tjänstearkitektur som utvecklats och provats i en utvecklingsmiljö. Experimentverksamhet i ledningsmiljö. Fortsatt tekniska försök med bl.a. sensorsystem och olika kommunikationslösningar. Fortsatt industriell samverkan för bl.a. utveckling av industristandarder för Network Centric Warfare (NCW). Informationssäkerhet Fortsatt arbete med informationssäkerhet utgående från typscenarier för att möta tänkbara risknivåer. Säkerhetskoncept för produktifiering och realisering i ledningssystemet SWECCIS (Swedish Command Control and Information System). Övrigt Internationell samverkan med bl.a. NATO och inom ramen för MNEsamarbetet. Ordförandeskap i standardiseringsorganisationen Network Enabled Abilities. Vidare utveckling och anpassning av konceptutvecklingsmetoden CD&E (Concept Development and Experimentation) för utveckling av Försvarsmaktens transformering. Färdigställande av Försvarsmaktens centrum för ledningssystemutveckling i Enköping (FMLS UtvC) för vidare utveckling till Försvarsmaktens utvecklingscentrum (FM UtvC) för bl.a. utveckling av tillämpbara lösningar. Fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Metod och verktyg (Match-IT) för kompetens- och behovsmatchning, bl.a. i samverkan med civila myndigheter. Etablering av processer och funktioner för mottagande av resultaten från utvecklingsarbetet, bl.a. i samverkan med FMV. Fördjupat samarbete med Krisberedskapsmyndigheten avseende tekniska lösningar för myndighetssamverkan. Hittills uppnådda resultat förefaller ligga väl i linje med målsättningen för Fas 2 i utvecklingsarbetet, nämligen att skapa beslutsunderlag samt utveckla principiella lösningar inom successivt identifierade kritiska områden

10 PM 8 avseende ledningsmetoder, kompetenskrav, organisationsutveckling och teknik för ett interoperabelt nätverksbaserat ledningssystem med erforderlig informationssäkerhet (Försvarsmaktens årsredovisning för 2006). Enligt Försvarsmakten har verksamheten bedrivits i enlighet med regeringens beslut. Så långt Statskontoret kan bedöma bedrivs utvecklingsarbetet mot bakgrund av den förtydligade målbilden (se avsnitt 3.2) - i stort sett enligt den reviderade planen. Det innebär dock samtidigt att förhållandevis få leveranser ännu har överlämnats för konkret tillämpning i insatsorganisationen och för den prioriterade uppbyggnaden av insatsstyrkor. De åtgärder som har vidtagits sedan Statskontorets föregående granskning i november 2005 bör ännu främst betecknas som förutsättningsskapande men med siktet tydligare inställt på framtida leveranser utifrån insatsförsvarets behov. Statskontoret noterar att Försvarsmakten har sammanställt resultaten t.o.m. Fas 2 som grund för fortsatt utveckling. Dokumenterade erfarenheter från hittillsvarande arbete finns även sökbara i en databas för internt bruk. För arbetet inom ramen för Fas 3, dvs. för perioden , är avsikten att bredda utvecklingsarbetet till att vid sidan om ledningsstöd omfatta andra viktiga försvarsmaktsgemensamma områden. Ett viktigt inslag är införande av sambandslösningar inför NBG 08. Därtill skall nästa operativa ledningsstöd SWECCIS och ledningsstödet SLB (StridsLedning Bataljon) utformas enligt konceptet för NBF. SWECCIS och SLB kan betraktas som den första versionen ledningsstöd inom ramen för konceptet NBF. Det innebär bl.a. att den gemensamma grunden för informationshanteringen inom Försvarsmakten skall utgöras av en tjänstebaserad arkitektur (SOA Service Oriented Architecture) som successivt kommer att införas under en följd av år och ske i samverkan med andra nationer. En del av arbetet kommer att ske inom ramen för MNE 5 (Multi National Experiment) för utveckling av en arkitektur för informationsutbyte som grund för att bl.a. kunna sammankoppla olika länders system samt genomförandet av EBAO. Denna utveckling bedöms kunna ge underlag för utveckling av försvarsmaktsgemensamma informationssystem och vissa ytterligare förutsättningar för Nordic Battle Group (NBG) 2011, inklusive lägesinformation. Ett annat inslag i arbetet rör samverkan med civila myndigheter för fortsatt utveckling av lägesbild. Som ett led i implementeringen av NBF genomförs en fortlöpande analys och ett successivt tillvaratagande av NBF-utvecklingens resultat i såväl nya (bl.a. de nya resurs- och verksamhetsledningssystemet PRIO) som i redan driftsatta system Aktiviteterna rör förutom SWECCIS och SLB även utvecklingen av en informationsbataljon, teknikbryggor till äldre system, ett nytt radiosystem (GTRS), ett IP-baserat telenät och ett införande av radiosystemet RAKEL för samverkan med civila s.k. blåljusmyndigheter

11 PM 9 Under 2007 kommer en fördjupad analys att genomföras av insatsförbandens förmågor kopplade till NBF-konceptet. Syftet är att skapa spårbarhet mot såväl försvarsförmågorna som den långtsiktiga materielplanen (LMP). Att i detalj redovisa en tidplan för NBF-konceptets införande i insatsförbandsorganisationen i sin helhet är, enligt Försvarsmakten, behäftat med betydande mått av osäkerhet. Ett skäl till detta är de facto att utvecklingen i hög grad sker inom ramen för en nödvändig internationell samverkan. För att säkerställa att implementeringen av NBF-konceptet sker på ett kostnadseffektivt och väl samordnat sätt krävs dessutom en översyn av insatsförbandens och de tekniska systemens fortsatta utveckling. En sådan analys skall genomföras under Trots att en preciserad plan för de närmaste kommande åren ännu saknas bedömer Försvarsmakten alltjämt att det inom ramen för Fas 3 ( ) skall vara möjligt att producera tekniska ledningssystem med erforderlig säkerhet. 3.4 Resurser och kostnadsbedömningar I Försvarsmaktens årsredovisning för 2005 framgår att uppdragen och projekten inom FM Ledsyst i stort hölls inom givna ekonomiska ramar. 11 Statskontoret noterar att någon motsvarande bedömning av utfallet inte görs i årsredovisningen för 2006, trots att utvecklingen av NBF Fas 2 har avslutats Enligt uppgift från Försvarsmakten ryms emellertid utvecklingsarbetet inom fastställda budgetramar. Dock har prioriteringen av närtida leveranser för uppbyggnad av främst NBG medfört vissa tidsförskjutningar när det gäller det mer långsiktiga utvecklingsarbetet. Med det underlag som lagts till grund för denna granskningsrapport har det således inte varit möjligt att närmare bedöma det ekonomiska utfallet för det utvecklingsarbete som hittills bedrivits. Enligt Statskontorets uppfattning bör varje fas i utredningsarbetet avslutas med en redovisning av såväl uppnådda resultat som kostnaderna för det arbete som bedrivits. Behovet av en god kostnadsuppföljning motsägs naturligtvis inte av att de belopp som är aktuella är föremål för sekretess och således inte kan återges i denna promemoria. 3.5 Styrning Utvecklingsarbetets konceptuella karaktär och komplexitet medförde t.o.m. Fas 2 svårigheter att följa upp arbetet med avseende på mål, resultat och kostnader. Utvecklingsarbetet har därefter, som nämnts, från och med 2007 gått in i en ny fas (Fas 3) med bl.a. en förtydligad målbild. I avvaktan på en 11 För en mer detaljerad redogörelse för respektive projekts/uppdrags ekonomiska utfall hänvisade Försvarsmakten till en hemlig bilaga till årsredovisningen.

12 PM 10 utvecklad plan för det fortsatta arbetet saknas dock ännu fullgoda förutsättningar för en fortsatt god styrning och uppföljning. I synnerhet för närtida insatser bör, enligt Statskontorets mening, uppföljningsbara mål läggas fast, beslutspunkter definieras och kraven på underlag specificeras i syfte att bl.a. förbättra förutsättningarna för en effektiv styrning och uppföljning av utvecklingsverksamheten i sin helhet. Övergången från försök och experiment inom ramen för demonstratorverksamheten till en utveckling med fokus på produktifiering av ett nytt ledningssystem i ett försvarsmaktsperspektiv ställer delvis andra krav på styrning och uppföljning av det fortsatta arbetet. Som ett led i detta har Försvarsmakten klargjort ansvarsfördelningen mellan funktionerna för beställning, utförande och samordning av utvecklingsarbetet. Därtill utvecklas, såvitt Statskontoret kan förstå, för närvarande formerna för hur och när resultaten av bl.a. NBF-utvecklingen skall implementeras i verksamheten samt i befintliga och nya system. Därtill krävs samordning så att utvecklingen av nästa operativa ledningsstöd (SWECCIS) och taktiska ledningsstöd (SLB) kan utformas i linje med det nätverksbaserade konceptet för målbilden FMLS Hänsyn måste också ta till införandet av det nya verksamhets- och resursledningssystemet PRIO de kommande åren, baserat på bl.a. en ny försvarsmaktsgemensam ekonomimodell, liksom det i övrigt pågående omställningsarbetet inom det militära försvaret med den övergripande avsikten att öka insatsförsvarets operativa förmåga. Det samlade intrycket blir, enligt Statskontoret, att kraven på en effektiv styrning och uppföljning av det ytterst omfattande utvecklingsarbete som pågår måste ställas högt. I detta ligger också att säkerställa att regeringen får tillgång till tillförlitliga och väl anpassade underlag för sina bedömningar. Även riksdagen torde finna det angeläget med en fördjupad redovisning av arbetet kring NBF som ett led iden totala omställningen av försvaret. I en sådan redovisning bör bl.a. sambanden mellan ledningssystem för det nätverksbaserade försvaret, det gemensamma ledningssystemet Sweccis och det gemensamma taktiska radiosystemet GTRS framgå 12. Dessutom finns det skäl att uppmärksamma i vilken utsträckning den fortsatta utvecklingen av NBF också kan komma det civila samhället till del. 3.6 Risker och riskhantering Enligt Försvarsmaktens bedömning ger hittills uppnådda resultat stöd för bedömningen att en utvecklad nätverksbaserad förmåga skall kunna etableras till år Bedömningen görs dock trots att det ännu inte föreligger en samlad plan för utvecklingsarbetet från 2007 och framåt. I avvaktan på en sådan plan saknas ännu en viktig förutsättning för en bedömning av de förväntade effekterna och kostnaderna för det fortsatta arbetet. 12 Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU1.

13 PM 11 De övergripande riskerna grundas, enligt Statskontoret, främst på NBF-konceptets komplexitet där en mängd faktorer och deras inbördes beroendeförhållanden är avgörande för framgång i förhållande till uppställda mål. Dessutom kan konstateras att förutsättningarna till framgång i hög grad är beroende av omvärlden och andra samverkande länders utvecklingsarbete. Det är också angeläget att de lösningar som utvecklas för svenska förhållanden också godtas av samverkande länder. Den enskild största risken torde dock alltjämt ligga i framtida lösningars förmåga att svara upp mot de ytterst högt ställda kraven på informationssäkerhet. I ett mer närliggande perspektiv bedömer Försvarsmakten bristande förmåga att ta tillvara kompetens från den nuvarande utvecklingsorganisationen för det fortsatta arbetet från och med 2007 och framåt som en risk. Försvarsmakten har sedan utvecklingsarbetet inleddes och Statskontorets första granskning år 2002 bedömt riskerna i utvecklingsarbetet som moderata. Enligt Statskontorets mening är en sådan bedömning nu liksom tidigare alltför svepande så länge den inte kan relateras till mål, planer och resurser för utvecklingsarbetets olika faser. En moderat risknivå har naturligtvis helt olika innebörd om bedömningen avser avgränsade experiment i en utvecklingsmiljö eller om den avser produktionen av insatsförband för internationellt deltagande i närtid. Särskild uppmärksamhet bör självfallet riktas mot de risker som kan vara förknippade med NBG 08 så att de lösningar som tas i bruk redan i närtid svarar upp mot insatsförsvarets behov. Statskontoret förutsätter att frågor rörande risker och riskhantering ägnas ökad uppmärksamhet redan vid planeringen av det fortsatta arbetet. 4 Regeringens fortsatta uppföljning Det är angeläget att regeringens styrning och uppföljning av utvecklingsarbetet på såväl kort som lång sikt grundas på kvalificerade och tillförlitliga underlag. Enligt Statskontoret bör Försvarsmaktens kommande redovisningar särskilt ta fasta på följande. En övergripande plan för utvecklingsarbetet för perioden bör utarbetas med där till hörande bedömningar av förväntade effekter, kostnader och finansieringsbehov. Planen bör etappindelas med uppföljningsbara mål, aktiviteter bör beskrivas och beslutspunkter definieras m.m. Riskerna bör ägnas särskild uppmärksamhet, inte minst beträffande internationellt deltagande i närtid och informationssäkerheten. I den mån kommande lösningar inte svarar upp mot fastställda säkerhetskrav bör konsekvenserna av detta särskilt analyseras. Den fortsatta NBF-utvecklingen bör analyseras och bedömas som ett led i den i övrigt pågående omställningen av det militära försvaret i sin helhet. Fokus bör ligga på NBF-utvecklingens bidrag till ökad operativ

14 PM 12 förmåga och Sveriges deltagande i internationella insatser. Även sambanden med införandet av de olika modulerna i PRIO bör analyseras (Ekonomi, HR-funktioner och Logistik).

15 PM 13 Regeringens uppdrag till Statskontoret

Områden 1. Genomförd verksamhet och uppnådda resultat 2. Hur vi går vidare och hur insatsorganisationen påverkas. 3. Behov av beslut. 4. Kostnader.

Områden 1. Genomförd verksamhet och uppnådda resultat 2. Hur vi går vidare och hur insatsorganisationen påverkas. 3. Behov av beslut. 4. Kostnader. Områden 1. Genomförd verksamhet och uppnådda resultat 2. Hur vi går vidare och hur insatsorganisationen påverkas. 3. Behov av beslut. 4. Kostnader. Why NBD? NBD Operational command Platoon command Rescue

Läs mer

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Årsredovisning 2005 Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 23 386:62434 Försvarsmaktens årsrapporter 2005 ÅRSREDOVISNING Särskilda redovisningar 2006-02-17 23 386: 62434 Sida 1 Innehållsförteckning 1. Operativ

Läs mer

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering

SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering Inbjuder till seminariet Teknikläget idag för Nätverksbaserat försvar i en interoperabel miljö Networked Based Defence in an Interoperable

Läs mer

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem

Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Dnr 2005/446-5 Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem Status i december 2007 DATUM DIARIENR 2007-12-19 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-11-10 Fö2005/1669/EPS

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur

Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar för tjänster i Försvarsmaktens gemensamma informationsinfrastruktur Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Inriktning för FMG - del av CIO inriktningar

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar

NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar Precisions insatser Överlägsen lägesuppfattning NBF FM metod att skapa ett flexibelt insatsförsvar Interoperabilitet Ledningsöverläge Kompetent personal Situationsanpassade enheter Kontinuerlig och snabb

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Genlt Sverker Göranson

Genlt Sverker Göranson HEADQUARTERS HEADQUARTERS Genlt Sverker Göranson C LEDS och C HKV = FM Stabschef 1 Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser Förmåge perspektivet Krigföringsförmåga Fysiska

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74

Kommittédirektiv. Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås. Dir. 2010:74 Kommittédirektiv Parlamentarisk beredning för underlag om hur miljökvalitetsmålen kan nås Dir. 2010:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juli 2010 Sammanfattning En parlamentariskt sammansatt beredning,

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86).

Yttrande: Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SOU 2001:86). 1 (5) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Sven Wingren, 011-19 13 55 2001-11-13 fö2001/2480/civ Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Sårbarhets-

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras Regeringsbeslut 10 Försvarsdepartementet 2009 10 29 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2163/MIL Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag

Läs mer

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning Sida 1 (12) Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning () Sida 2 (12) Grunder Materielförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) som skall

Läs mer

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6)

Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) YTTRANDE 2017-02-10 Dnr 2016 1361 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar över betänkandet SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk (Ert Dnr: Ju2016/07989/L6) Inledning

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT Dnr V 2013/970 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR STYRDOKUMENT Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Universitetsledningens stab Beslutsdatum 2014-01-20

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2004-02-27 23 383:62995 Sida 1 (7) Särskilda redovisningar rörande Försvarsmaktens förslag till en utvecklad försvarsattachéorganisation och Försvarsmaktens öppna redovisning över tänkt verksamhet för år 2005 för den militära

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (5) Datum Vår beteckning Ekonomistaben 2016-05-31 LK/160509 Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning Veronica Hedlund Lundgren, 054-61 41 38 2016-02-18 Rev/15019 Landstingets revisorer Svar på

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Kommittédirektiv Försvarsmaktens helikopterresurser Dir. 2008:118 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda hur förmågan att understödja

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Informationssäkerhet i NBF HÖGKVARTERET

Informationssäkerhet i NBF HÖGKVARTERET Informationssäkerhet i NBF Vem är Ingvar Ståhl? Teknisk Officer sedan 1974 Tjänstgjort P2, ATS, Milostab Ö, VFÖ, Uhreg M, Milostab M Marktelebataljonchef ChP 91/93 avbrutet ChP 94/96 LT 9701 IS ORION KI

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området

Konsumentskyddet inom det finansiella området Civilutskottets betänkande 2006/07:CU5 Konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Revisionsrapport Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2011-04-18 32-2010-0675 Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Riksrevisionen har genomfört löpande och slutlig

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 25

Regleringsbrevsuppdrag 25 samhällsskydd och beredskap (8) 204-0-07 204-349 Regleringsbrevsuppdrag 25 MSB och Försvarsmaktens försvarsplanering samhällsskydd och beredskap 2 (8) 204-0-07 204-349 Innehållsförteckning. Inledning...

Läs mer

Banverkets årsredovisning 2002

Banverkets årsredovisning 2002 R7 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(5) Banverket Styrelsen 781 85 Borlänge Banverkets årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Banverkets (BV) årsredovisning, beslutad 2003-02-20,

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen

Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Samverkan för stärkt krisberedskap genom behovsanalysprocessen Aktörsgemensamt CBRNE-möte 170126 Ingrid Nilsson Folkhälsomyndigheten Ingrid.nilsson@folkhalsomyndighetn.se 2016-12-19 Behovsanalysprocessen

Läs mer

Handläggningsordning för styrdokument

Handläggningsordning för styrdokument Handläggningsordning för styrdokument Beslut: Rektor 2010-02-17 Revidering: - Dnr: DUC 2010/304/10 Gäller fr o m: 2010-02-17 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering: Chef för UFK Handläggningsordning

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten år 2013

Sjukfrånvaron i staten år 2013 Dnr 2014/62-4 Sjukfrånvaron i staten år 2013 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2014-05-06 2014/62-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-19 S2013/9067/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet

Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Sida 1 (7) Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-samarbete samt för exportstödjande verksamhet Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer