STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1"

Transkript

1 STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 En femårig Obligationsplacering till 6,5 % ränta som utbetalas kvartalsvis, bestående av studentbostäder i Stockholms kommun Jungfrugatan Stockholm t

2 Innehållsförteckning I. Sammanfattning... 2 Bakgrund II. Erbjudande... 3 Hur går det till? Fördelar Säkerhet Del i en väldiversifierad portfölj III. FASTIGHETEN... 4 IV. Studentbostäderna Björksätra - Etapp 1 Mark Hus Bostäder Nyskapande konstruktion RISKFAKTORER UNDERLIGGANDE TILLGÅNG... 7 V. Partners... 9 VI. Vid mer intresse kontakta... 10

3 Sammanfattning Studentbostadsfonden AB erbjuder privatplacerare och institutioner att investera i en obligation med säkerhet i nybyggda och färdigställda studentbostäder som ger hyresintäkter från dag 1. En icke-spekulativ investering där räntan kommer uteslutande från hyresintäkter från en fullt uthyrd studentbostadsbyggnad med ett 10-årigt hyresavtal på samtliga studentbostadslägenheter. Bakgrund Efterfrågan på studentbostäder i Stockholmsregionen är hög och tenderar att öka. Det gäller även andra tillväxtorter i riket. Allt talar för att nyproduktionen av studentbostäder i Stockholmsregionen och vissa andra regioner förblir låg, bland annat till följd av en omfattande och krånglig process för nya detaljplaner för bostäder. Det är allmänt känt att köerna på sökande av studentbostäder är lång och har varit så i många år. Samtidigt råder stor inflyttning och ökad trångboddhet. Detta gör att obalansen mellan utbud och efterfrågan kommer att fortsätta öka. Universiteten indikerar på att rekryteringen av studenter från hela landet försvåras på grund av bostadsbristen. De senaste siffrorna från landets största studentbostadsbolag, Stiftelsen Stockholms studentbostäder- SSSB, visar att väntetiden under december 2013 för en studentlägenhet var i snitt 57,01 månader, vilket är den längsta väntetiden på fyra år för december. Detta är en ökning med 17,1 månader sedan Kombinationen av utbudsunderskott i marknaden, låg vakansgrad och regelbundet driftsöverskott har gjort detta tillgångsslag intressant för investerare som söker trygga investeringar med stabil avkastning. Studentbostäder som tillgångsslag har visat sig klara sig bra i tuffa ekonomiska tider med en konstant hyresintäktsökning de senaste 30 åren. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

4 Erbjudande Detta tillgångsslag har hittills varit förbehållet större investerare såsom fastighetsbolag och fonder. Studentbostadsfonden AB, genom Campus Björksätra AB (publ), erbjuder för första gången i Sverige privatplacerare och institutioner att investera i detta tillgångsslag genom en obligation i poster om 1 miljon SEK. Hur går det till? Ditt investerade kapital placeras i en obligation med en förutbestämd löptid. Under löptiden betalar obligationen en kvartalsvis förutbestämd ränta till dig som obligationsinnehavare, denna ränta är samma under hela löptiden. Obligationen betalar 6,5 % per år. Obligationen emitteras av Campus Björksätra AB (publ) i syfte att erhålla kapital som utlånas till studentbostadsbolaget. Driftsöverskottet i studentbostadsbolaget utgör grunden för den ränta du som obligationsinnehavare erhåller på din investering. Studentbostadsbolaget har inga andra lån än obligationslånet som med god marginal understiger tillgångens marknadsvärde. Den underliggande tillgången ges som säkerhet för obligationen där du som obligationsinnehavare är panthavare. Den höga och stabila direktavkastningen i detta tillgångsslag skapar möjligheten att erbjuda en högre ränta på din obligationsplacering än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget. Fördelar Ditt investerade kapital placeras i en obligation med en förutbestämd löptid. Under löptiden betalar obligationen en kvartalsvis förutbestämd ränta till dig som obligationsinnehavare, denna ränta är samma under hela löptiden. Obligationen betalar 6,5 % per år. Obligationen emitteras av Campus Björksätra AB (publ) i syfte att erhålla kapital som utlånas till studentbostadsbolaget. Driftsöverskottet i studentbostadsbolaget utgör grunden för den ränta du som obligationsinnehavare erhåller på din investering. Studentbostadsbolaget har inga andra lån än obligationslånet som med god marginal understiger tillgångens marknadsvärde. Den underliggande tillgången ges som säkerhet för obligationen där du som obligationsinnehavare är panthavare. Den höga och stabila direktavkastningen i detta tillgångsslag skapar möjligheten att erbjuda en högre ränta på din obligationsplacering än vad många traditionella ränteplaceringar ger i dagsläget. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

5 Säkerhet Lånet ges till nya, redan färdigställda studentbostäder med inflyttad hyresgäst Pant ges till obligationsinnehavaren i den underliggande tillgången Räntan kommer uteslutande från hyresintäkter och inte från förväntad värdestegring. Hyresintäkterna är garanterade genom ett 10-årigt hyresavtal med KTH. Hyresnettot betalas in direkt på ett klientmedelskonto hos SEB varifrån räntan betalas ut till obligationsinnehavaren. Dispositionskonto finns med likvida medel för att täcka oförutsedda driftskostnadsökningar och för att garantera räntebetalningarna. Del i en väldiversifierad portfölj Utöver attraktiv riskjusterad avkastning har studentbostadsobligationen ytterligare en eftertraktad egenskap; nämligen låg korrelation mot andra tillgångsslag. Detta innebär att obligationen har goda möjligheter att minska den totala risken i en investerares portfölj. FASTIGHETEN Studentbostäderna Stockholm växer och det råder stor efterfrågan på studentbostäder. Kv. Tankebyggarorden är en fastighet strax intill Sätrahallen i Bredäng. Under 2012 fattade fastighetsnämnden beslut om rivning av lokalerna inom fastigheten med syfte att bereda plats för tillfällig bebyggelse med studentbostäder till dess fastigheten kan planläggas för permanent bebyggelse. DAP Stockholm presenterade 2012 ett förslag på hur tillfälligt uppförda studentbostadsmoduler, hyrda av KTH, skulle kunna uppföras. DAP Stockholm fick 2013 markanvisning och bygglov för uppförande av ca 270 studentbostäder. Produktionen av området påbörjades hösten 2013 med första inflyttning i april Vi vill utveckla Björksätra till ett levande område knutet till Bredäng och Sätra med drygt 400 nya bostäder, i en varierande bebyggelse för studenter och unga. Ur Stockholms Stads vision för söderort 2030 Närheten till Stockholms innerstad, till universitet och forskningscentra Olika delar i staden och i Söderort är väl sammankopplade Brett utbud av bostäder med olika upplåtelseformer Söderort är i många avseenden först med att pröva nya lösningar STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

6 Björksätra - Etapp 1 Kv Tankebyggarorden ligger i en svacka som vetter mot Sätrahallens idrottsplats. I väster avgränsas fastigheten av tunnelbanans röda linje. Angränsande bebyggelse i norr och väster utgörs till största del av enfamiljshus. Skolgården är hårdgjord med inslag av gräsytor och mindre träd. Området ramas in av uppvuxna träd som tall, ek och andra lövträd. De nya studentbostäderna håller undan från den kraftledning som följer Björksätravägen och Ålgrytevägen, och öppnar upp mot idrottsplatsen. Bebyggelsen utgör i det närmaste en mindre stadsdel. En grundskola på 3 våningar har varierats till 2 resp. 4 våningar. Till detta är byggnaderna inbördes avstånd växelvis ihop- respektive isär dragna och byggnaderna varieras även i kulör. Den ursprungliga matsalsbyggnaden och en tvåvånings skolbyggnad bibehålls i detta skede. Dessa kommer innehålla gemensamhetslokal, säsongsförråd och lokaler till förskolan Glasbjörken. Mark Området har en karaktär av campus där man rör sig fritt mellan byggnaderna. Angörande trafik kan parkera på en Infartsparkering närmast Björksätravägen. Taxi, räddningstjänst, renhållning men också privatbilister kan köra vidare in i området men då inom ytor som har karaktären av sk. gångfartsområde. Man kör på de gåendes villkor. På de ytor som uppstår där byggnader rivits anläggs nya planteringar. Övriga ytor, till stor del hårdgjorda, bearbetas lekfullt genom användandet av färg och mönster. Hus Byggnaderna är målade i mörkgrått och varm grått med accentfärger i rött, orange och grönt. Loftgångar och trapphus är limträ. Fönstersättning och utvändig belysning är likt området som helhet utformade för att med små medel skapa inbördes unik variation. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

7 Bostäder Studentbostäderna är lägenheter om ca 25 kvm med eget kök och badrum. Rena ytor av betong står mot specialtillverkad inredning av naturträ. Stor omsorg är lagd på utformning av byggnadsdelar, ytskikt och detaljer Nyskapande konstruktion Studentbostäderna är byggda i moduler med permanentstandard. Man har använt sig av keramisk betong som kombinerar lätt vikt med en utomordentlig hållbarhet. Modulernas livslängd ligger i nivå med vanliga bostadshus (ca 50 år). Detta medför att underhållet kan hållas till ett minimum samtidigt som modulerna kan flyttas enkelt och billigt. Efter det tillfälliga bygglovets utgång, efter 15 år (tillfälligt bygglov förlängs vart 5:e år med upp till totalt 15 år), kan modulerna återanvändas på annan tomt med antigen tillfälligt eller permanent bygglov. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

8 RISKFAKTORER UNDERLIGGANDE TILLGÅNG MARKNADSRISK: Denna anses vara låg tack vare den stora efterfrågan på studentbostäder och det begränsade utbudet på marknaden. Långa köer för att få tillgång till en studentbostad i Stockholm är ett kännetecken för denna marknad. RÄNTERISK: Studentbostäderna i Björksätraprojektet är helt obelånade så det finns ingen inbyggd ränterisk i bolaget. Dock kan marknadsvärdet för studentbostäder generellt försämras vid snabbt stigande räntor. En följsamhet finns i hyrorna som på sikt kompenserar detta, dock finns det en eftersläpning och den innebär en risk. RISK VAKANSGRAD: Under obligationens löptid på 5 år kommer vakansgraden att vara 0. Det ligger ett blockuthyrningsavtal på alla studentmodulerna som gäller i 10 år med KTH. KTH har uttryckt en vilja att förlänga hyresavtalet så mycket lagen tillåter. Skulle KTH mot förmodan välja att avstå, kan vi vända oss direkt till studenter eller till bostadsförmedlingen som har personer som köar för en bostad i Stockholm. RISK HYRESGÄST: Hyresgästen för hela beståndet är KTH i ett bindande avtal under 10 år. Att KTH inte skulle fullfölja sitt avtal och därmed vara tvungna att avhysa studenterna anses vara föga troligt. RISK DRIFTSKOSTNADER: Driftkostnaderna är till större delen fasta, ca 80 %. Den totala driftkostnaden år 1 är beräknad till SEK. Den rörliga delen, där risken ligger, är på SEK år 1. Säljaren åter sig att hålla ett Depositionskonto med 3 MSEK för att garantera bolagets räntebetalningar. Detta konto täcker en eventuell och permanent ökning av de rörliga driftskostnaderna redan år 1 med 59 %. Skulle de rörliga driftskostnaderna öka år 2, täcker Depositionskontot en ökning på drygt 73,8 %. Betänk att driftskostnadsökningar pga generella prisökningar (KPI) kommer att återspegla sig i hyresintäkterna som ökar i samma takt, enligt avtal. Eftersom driftskostnaderna uppgår till drygt en fjärdedel av hyresintäkterna kommer detta leda till att det totala driftsnettot ökar. Andel rörliga driftskostnader Rörliga driftskostnader 20,50% Fasta driftskostnader 79,50% RISK STÖRRE OFÖRUTSEDDA KOSTNADER: Hyresgästen står för hela det inre underhållet. Därmed röjs en stor del av risken. Byggnaderna är helförsäkrade inklusive en s.k. drulleförsäkring. Det skyddar värdet mot olyckor eller uppsåtlig skadegörelse. Vidare så finns byggarantier under 10 år. Även om byggnaderna ska klara sig utan större underhåll i många år framöver så är värdet skyddat mot konstruktionsfel eller kvalitetsbrister. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

9 Vi tycker att vi har ett heltäckande skydd med byggarantier, försäkring och med KTH som ansvarar för det inre underhållet. RISK VÄRDET PÅ UNDERLIGGANDE: Tillgångarna som förvärvas av Campus Björksätra AB (publ) är värderade till ett belopp som överstiger obligationsemissionen. Värderingen är utförd av Jones Lang LaSalle. Värderingen är gjord på ett tillfälligt bygglov vilket gör att om bygglovet inte övergår till permanent bygglov så är obligationen ändå säkrat med ett värde som överstiger obligationslånet. Klausuler ingår i Obligationsvillkoren för att förhindra en urvattning av värdet på den underliggande tillgången, såsom exempelvis förbud mot värdeöverföringar (utdelningar), överlåtelseförbud, etc. RISK EMITTENT: Emittentens åtaganden gentemot obligationsinnehavaren säkras på två sätt; Dels ställs den underliggande tillgången som pant för obligationen. Klausuler reglerar vad som kan göras med tillgången för att säkra värdet på panten. Dels kommer driftnettot att betalas in direkt på ett klientmedelskonto på SEB varje kvartal därifrån räntan till obligationsinnehavaren sedan betalas ut. Därefter får Campus Björksätra AB (publ) marginalen för sin kostnadstäckning. Övriga risker är kopplade till värdepapprets i sig såsom; valutarisk, svårighet att avyttra i förtid, etc. STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

10 Partners Garantum Fondkommission AB North Law AB Jones Lang LaSalle AB Tenzing AB DAP Stockholm AB STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

11 Vid mer intresse kontakta Skicka ett mail till Boka visning med oss och besök fastigheten på plats STUDENTBOSTADSOBLIGATION 1 - APRIL

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet

Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet Utan fungerande finansiering stannar bostadsbyggandet En djupanalys av bostadsbyggandets grundläggande villkor Slutrapport 2015-01-09 Sveriges Byggindustrier är en rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen.

Innehåll FINANSIELLA RAPPORTER AKTIEÄGARINFORMATION. Jag tror att människor fortsatt är villiga att investera i ett bra boende i bra lägen. 2007 JM utvecklar nya bostadsområden i attraktiva lägen och för människor med höga krav på sitt boende. Vårt arbete präglas av helhetstänkande och omsorg om detaljer de bostäder och bostadsområden som

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion

Lånespecial. Det är trevligt att vara två. om reformen som får glädjen att stå högt i tak. Råd och tips om boende och konsumtion ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Lånespecial Råd och tips om boende och konsumtion Vad säger banken? I princip kan man låna till vad som helst som banken inte betraktar

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer