AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC."

Transkript

1 ASTEC AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder: Mötets öppnande, val av justeringsperson. Dagordningens godkännande. Föregående mötes protokoll ASTEC 34 Ekonomin 1. Företagens rapporter för Företagens planering för ASTEC och Projektens förskott Analys av den planerade åtgången av medel under uppdaterad utifrån inkomna förslag. Rapport för 2001 till VINNOVA Biträdande föreståndare för ASTEC Projekten 1. Projektens planering för 2002, beslut om insatser. 1. Coder, TAS, WCET WPO Erl Ver 1. Analysing Traces of Erlang Behaviours 4. Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG/OTP systems HiPE SAAPP SMC Software Synthesis Testing 1. ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen Immaterialrättsavtal ASTEC produktsortiment. Rapporter 1 of

2 ASTEC Övriga ärenden Kommande möten Inga styrelsemöten planerade Kick-off april Mötets avslutande Updated 28-Nov :07 Roland by Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC 2 of

3 Styrelsemöte i Uppsala Protokoll ASTEC 34 Anmälda förhinder: Erik Hagersten fram till kl 12. Närvarande: Bjarne Däcker, Björn Lisper, Martin Eriksson till p 5.9 "Software Synthesis", Olle Landström, Bengt Jonsson (föreståndare), Roland Grönroos (samordnare), Erik Hagersten från p 5.7 "SAAPP". Agenda till mötet, underlag till mötet samlat i en pdf fil. 1. Mötet öppnandes till justeringsperson valdes Martin Eriksson. 2. Föregående mötes protokoll ASTEC 33. Diskussion kring Punkt Rekomenderat brev har inte skickats till Prover. Avtal har inte skrivits under. Beslut: Protokollet lades till handlingarna efter följande justering. Punkt 3.3 WCET -MDH justeras till kr i handledning. 3. Ekonomin Roland redogjorde för bifogade Analys av den planerade åtgången av medel under Under diskussionen framkom följande: Bjarne Däcker informerar om att 600 kkr i kontantinsats kan beräknas för år 2002 från Ericsson. Arbetsinsatsen har dragits ner genom att Clara har slutat i september. Thomas Arts fortsätter projekt inom Erlang inom Ericsson, nytt förslag planeras. Olle Landström informerar om att förändringar inom WCET (disputation) och WPO kan komma. Budget för snabba beslut när rätt projekt och person dyker upp är lämpligt att behålla inom ASTEC. Beslut: Roland fick i uppdrag att kontrollera Ericsson kontant bidrag till SICS och Uppsala Universitet samt att inventera beräknade kommande insatser av näringslivsintressenterna för Föreståndare för ASTEC för Beslut: Bengt Jonsson utsågs till föreståndare för ASTEC under tiden Det innbär en förlängning av uppdraget. Beslut: Bengt Jonsson får i uppdrag att ta fram förslag på biträdande föreståndare till nästa möte. 5. Projekten 1. Projektens rapporter. Beslut: Nästa möte fattas beslut om medel för 2002 tills dess ska projekten redovisa planerade behov. Beslut: Styrelsen beslutar att inte gå vidare med SMC projektet om avtalet inte är påskrivet senast 14 december. Beslut: Projektet Software Synthesis, styrelsen behöver en redogörelse för hur överlappning mellan andra anslag och ASTEC:s satsning för att

4 besluta om stöd för För 2001 beviljas ytterligare kr så att sammanlagt högst 655 kkr kan betalas ut för I det följande redovisas kommentarer från diskussionen. 1. Coder Björn Lisper informerade om Coder samarbetet. Koordinering av forskning och en doktorandkurs har ordnats under året. 2. WCET Projektet bör drivas mot en prototyp genom ex-jobb eller ny doktorand. MDH jobbar på verktyg. CC-systems planerar att använda resultat från ex-jobb i verksamheten. 3. WPO 4. Erl-Ver Lars-Åke Fredlund har disputerat. Från Lars-Åke Fredlund och Thomas Arts har en skiss till ett nytt projekt inom Erlang kommit, det presenterades av Bjarne. "Analysing Traces of Erlang Behaviours." 5. HiPE HiPE är nu Open Source och användning av det världen över visas bland annat genom inkomna bug-rapporter. Det är mycket positivt. HiPE är även mycket uppskattat av OTP-avdelningen på Ericsson. Förslag ta kontakt med Seif kring "Mozart" sätten att lösa vissa problem. Bjarne och Bengt kan hjälpa till. 6. Static Analysis Föredrag planeras i Uppsala för att visa upp resultaten, det bör även hållas på Ericsson. 7. SAAPP Erik Hagersten kan tipsa om personer som kan börja inom projektet eventuellt som ex-jobb. 8. SMC Seminarium bör kunna hållas av Johann Deneux snart. Kostnadsredovisningen oklar. Roland tar reda på förhållandet. 9. Software Synthesis Industrikopplingen behöver stärkas. Olle Landström kommer att ta kontakta Wang Yi för eventuellt samarbete. 10. Testing IAR är intresserade av detta område efter köp av en del av Telelogic. Fredrik Flink bör kunna ge ett seminarium. Bjarne kan ordna kontakter med Ericssons test verksamhet. 2. Beslut om nya satsningar 1. Analysing Failure Effecys and Recovery in ERLANG /OTP systems. Ansökan som html, pdf. Bjarne tittar närmare på projektet ur näringslivssynpunkt. Beslut: Styrelsen beslutar stödja projektet med högst kr för ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen. Bengt informerade att Ericsson, VCT, Prover, Telelogic hade inte skrivit på 24 oktober. 2. Fråga om uttalande kring Telelogic s nivå Beslut: Roland får i uppdrag att utreda vad som händer om inte alla skriver på avtalet samt om näringslivsintressenterna insatser inte uppnås. Beslut: Rapportering för år 2001 ska begäras in från näringslivsintressenterna. 7. Immaterialrättsavtal Beslut: Roland får i uppdrag att kolla upp läget och skicka ut rapport före nästa

5 möte. 8. Rapporter 1. Rapport för etapp 2 till VINNOVA (Bifogas inte materialet då den sändes separat med post.) 2. Web servern är utan password etapp 3 Diskussionen visade att det är OK. 3. Kompetenscentrumdagen 2001 i Luleå Bengt redogjorde för dagen och informationen kring 6:e ramprogrammet 1. Kompetenscentra bör arbeta för att komma med i "Networks of Centres of Excelence". 2. Livet efter KC-programmet måste börja planeras. 9. ASTEC produktsortiment. Beslut: Roland fick i uppdrag att titta på detta. 10. Övriga ärenden Beslut: Kick-off ska hållas vecka 17, april Roland fick i uppdrag att ordna lokal för mötet. 11. Kommande möten Onsdag 23 januari 2002 kl i Mötet avslutades kl Skrivet av Justeras Roland Grönroos Martin Eriksson Updated 27-Nov :58 by Roland Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC

6 ASTEC resultat 2001 Budget 01 Resultat 01 % av budget Fördelning Plan 2002 notering ABB Automation Products % Cross Country Systems AB % budget ej klar ENEA OSE Systems AB % Ericsson Utvecklings AB % ESAB % inga kostnader 2001 I.A.R. Systems AB % med reservation för personalomsättning Prover Technology AB % Telelogic Sverige AB % Validation AB % Virtutech AB % inga kostnader 2001 Volcano Communicaton Technologies AB % inga kostnader 2001 Volvo Teknisk Utveckling AB % enl proj rapport Näringslivsintressenterna % 57% Uppsala Universitet inkl MDH % ej beräknad SICS % ej beräknad MDH ej beräknad Akademi % 0% NUTEK % 43% Totalt % 100% Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

7 Resultaträkning och balansräkning för ASTEC år 2000 och 2001 Inkomster ÅR 2000 ÅR 2001 Bidrag från NUTEK kr kr Bidrag från Vinnova kr Ericsson kr kr Ränta kr kr Summa inkomster kr kr Utgifter över/underskott på eget konto AF kr Softvare Synt kr kr Auto kr Analysing ERLANG kr kr Erl Ver kr ErlVer kr 0 HIPE krhipe kr kr SA kr SA - kr av tidigare medel använt Symbolic kr SMC kr kr Testning kr Testning kr kr WCET krwcet-uu kr kr WPO kr WCET-MDH - kr Skuld kr bet 2002 BOOM kr WPO kr 672 kr del summa krsaapp - kr 0 del summa kr Admin utgifter 2000 Utvärdering, rådgivare kr kr kickoff kr kr inkl andra proj möten Broschyr - kr KC-dag kr kr Rol+Ben kr kr styrelse kr kr seminarier 694 kr kr gäster avskrivning kr kr Projl möten kr ränta in ränta kostn Inst hjälp kr - kr lokaler inst oh univ oh kr kr bibliotek fakultet Summa Admin kr kr Förskott från NUTEK kr Summa utgifter och förskott kr kr Inkomster - Kostnader - kr - kr Balansräkning Tillgångar maskiner inventarier kr kr fordringar andra myndigheter kr - kr Kassa och bank kr kr Summa Tillgångar kr kr Kapital och skulder Åretskapitalförändring - kr kr Skulder till andra myndigheter kr - kr Leverantörsskulder kr - kr Semesterlöneskuld kr kr Oförbrukade bidrag kr kr S:a kapital och skulder kr kr Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

8 500 Uppsala universitet PRESTATION PER ORG ROL Sid 1 RAPPID: PREORG ASTEC UTFALL TOM: 0112 ANLÄGGNINGS- OFÖRBRUKADE BALANSERAT VERKSAMHETS- TRANS- KVAR ATT PRESTATION TILLGÅNGAR BIDRAG KAPITAL INTÄKTER KOSTNADER UTFALL FERERINGAR FÖRBRUKA TOTALT

9 500 Uppsala universitet RESULTATRÄKN INST ROL Sid ASTEC RAPPID: RRINS UTFALL TOM: 0112 VERKSAMHETENS INTÄKTER ÖVRIGA ANSLAG ,25 INTÄKTER AV AVGIFTER 2 941,00 BIDR FR MYNDIGHETER/AFFÄRSVERK ,61 FINANSIELLA INTÄKTER ,74 S:A INTÄKTER ,62 VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNER ,45 ARVODEN ,36 ÖVR ERSÄTTNINGAR ,71 UPPLUPNA SEMESTERKOSTNADER 741,00 UTBILDNING, KONFERENSER ,00 HYRESKOSTNADER ,00 RESOR OCH REPRESENTATION ,96 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, VAROR MM ,00 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, TJÄNSTER ,00 FINANSIELLA KOSTNADER ,14 AVSKRIVNINGAR MM ,00 UNIV GEMENS KOSTNADER ,00 BIBL GEMENS KOSTNADER ,00 OMR/FAK-GEMENS KOSTNADER ,00 S:A KOSTNADER ,62 VERKSAMHETSUTFALL ,24 TRANSFERERINGAR S:A TRANSFERERINGAR 0,00 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING , Prefektens underskrift

10 500 Uppsala universitet BALANSRÄKNING INST ROL Sid ASTEC RAPPID: BRINS UTFALL TOM: 0112 INGÅENDE BALANS UTGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR MASKINER, INVENTARIER MM , ,00 FORDRINGAR ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 KASSA OCH BANK , ,36 S:A TILLGÅNGAR , ,36 KAPITAL OCH SKULDER ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 0, ,24 SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 LEVERANTÖRSSKULDER ,75 0,00 SEMESTERLÖNESKULD , ,00 OFÖRBRUKADE BIDRAG , ,60 S:A KAPITAL OCH SKULDER , , Prefektens underskrift

11 500 Uppsala universitet Anläggn m prest/proj ROL Sid 1 Orgenhet: RAPPID: INVENT Prest: ***- UTFALL TOM: Projekt: ********- Prest Proj Atyp Anl.nr Beskrivning Ansk.värde Ansk.dag Utrang Ort rad 1 (placering) DA Dator Mac ASTEC/Roland Grönros DA Nokia 18,1" TFT 800PRO IT-inst/Roland Grönroos, hus 1, rum DA Thinkpad T21 P MB IT-inst. hus 1, rum 1435

12 ASTEC Admin Budget 01 Resultat 01 Budget 2002 Utvärdering, rådgivare kickoff KC-dag Rol+Ben styrelse seminarier gäster avskrivning Projl möten Inst hjälp inst oh univ+bibl+fac oh Summa Admin Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

13 Preliminärt reultat Kontanta medel kommentar Inkomster kr Bidrag från VINNOVA/NUTEK Förskott från föregående år Ericsson till HiPE ESAB till CODER ? Ränta Summa inkomster Förskott inom projekt HIPE SA Summa ej förbrukat Utgifter 3% kostnadsökning per år inräknad Projekt 2001 CODER TAS WCET i Uppsala mån 2002 WCET i Västerås (fördröjd bet 01) WPO (del är SA förskott) HiPE (inkl eget förskott) ErlVer SA (eget förskott) SAAPP Automated testing SMC (fördröjd betaln för 00,01) PhD, 25% handl Software Synthesis inkl 20 % handl Analysing ERLANG/OTP systems disp okt 02 Nya projekt Summa projekt Administration, kick off, pr, etc Högskolemoms 8% på Ericsson Admin anläggningar Beräknat förskott 200x Kvar efter etapp 3 ASTEC

14 ASTEC Progress Report Jan 2002: WCET Jakob Engblom, 22 January Scientific Report Summary Since the fall of 2000, the WCET project consists of two geographical nodes, Uppsala University and Mälardalens Högskola (MdH). We also cooperate with Friedhelm Stappert at C- Lab in Paderborn, Germany. Both cooperations are ongoing. Jakob Engblom has set the date for the defense of his PhD thesis: March 22 nd. He will remain in the project until April last, and then change to working full-time at IAR. Andreas Ermedahl is working on a very interesting calculation idea, and once it is finished he will start writing his PhD thesis. The cooperation with the ASTEC WPO project is continuing. An implementation of a prototype flow analysis tool using the WPO NIC intermediate format as input is in progress. Currently, the plan is to postpone the integration with the low-level tool in order to focus on the interesting parts of the flow analysis. The MdH node and the work on flow analysis has been strengthened by the addition of one Master s student, Linus Sjöberg, and one PhD student, Christer Sandberg. The pace of implementation will be picking up during the spring. Jan Gustafsson presented a paper on WCET calculation for object-oriented programs at the Seventh IEEE International Workshop on Object-oriented Real-time Dependable Systems (WORDS 2002), January 7-9, 2002, San Diego, USA. Martin Carlsson is finishing his MSc project at ENEA OSE Systems. He has applied our WCET tool to the ARM9 version of OSE. The project has been well received at OSE, and could be continued in the future with an extension to make the prototype tool developed within the project more user-friendly and capable. 2. Important Events in the Scientific and Industrial Environment Nothing to report. 3. Personnel & Activity Industry IAR: SEK, for the work of Jakob Engblom and Carl von Platen for four months. Academic The following people are planned to be active in the project during the spring of 2002: Andreas Ermedahl, full-time PhD Student, full-time research until he graduates. The date of the defense has not yet been set. Jakob Engblom, full time PhD Student until April 30 th. Nerina Bermudo, full time PhD Student in Västerås. Jan Gustafsson, supervising Nerina and taking part of the research work. Cooperation partners:

15 Friedhelm Stappert, full-time in Paderborn, Germany. Björn Lisper, supervising the affiliate PhD student Xavier Vera, and sharing the supervision of Nerina Bermudo with Jan Gustafsson. Xavier Vera, PhD student at MdH. Christer Sandberg, PhD student at MdH. Linus Sjöberg, MSc student at MdH during the spring of Supervisors: Hans Hansson will be involved until Andreas graduates. Bengt Jonsson will be involved until Jakob graduates in March. 4. Achievements Evangelization about WCET Jakob has presented WCET analysis for one IAR customer, and will give lectures on WCET analysis at Chalmers and KTH in February. Jakob and Andreas have prepared a popular presentation of WCET analysis for the ARTES popular writing competition. Andreas has also created a poster about WCET research as part of a course in communication with non-scientists.

16 Ï ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Â Ò Ë ĐÓ Ò ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ Â ÒÙ ÖÝ ½ ¾¼¼¾ ½ Ó Ð Ï ÒÚ Ø Ø Ø ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÇÙÖ Ó Ð ØÓ Ú ÐÓÔ Ñ Ø Ó ÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ñ ÑÓÖÝ Ù Ò Ô º ÓÑÔ Ð Ò ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÙÒÙ Ù Ð ÔÖÓ Ô Ø º ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ö Ó Ø Ò ÕÙ Ø Ñ ÐÐ Û ÐÔ Û Ò Û ØÖÝ ØÓ Ò ÔÖ Ø Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ú ÖÝ Ö Ð ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Û ÓÙÐ ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ Ô Ö Ô Ú Ò Ø Ø ÜÔ Ò Ó Ô µº ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÛÓÖ ÖÓÙÒ Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÑÔ Ð¹ Ö Ý Ò ÜØ Ò Ú Ù Ó ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú ÝÛÓÖ µ Û Ú Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø º ÐÓÒ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÒØ Ò ØÓ ÖÙÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ÙØ Û Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÛÖ ØØ Ò ÓÖ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ö Ø ØÙÖ ÑÓÚ ØÓ ÒÓØ Ö Ø ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú Ñ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ù Ð ÓÖ Ú Ò ÓÙÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙØ Ú º Á ÐÐÝ Ò ÓÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ð ØÓ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÐÔ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ÓØ Ö ÛÓÖ Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÙÐ ÐÐÓÛ ÝÛÓÖ ¹ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º ÌÓ Ð ØÓ Ò Ö Ø Ñ ÑÓÖݹ Æ ÒØ Ó ÔØ ÓÖ Ø ÖÖ ÙÐ Ö Ö ¹ Ø ØÙÖ Ù Ò Ñ Ý Ø Ñ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ËÙ ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝÞ Ø ÒØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ù ØÓ Ø ÓÔ Ó Ò ÐÝ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ú Ñ Ý ÓÒ Ö ÐÝ ÑÓÖ ÔÖ Ø Ò Ø Ø Ö Ú Ý ÑÓÖ Ö ØÖ Ø ÔÔÖÓ º ÇÙÖ Ö Ö Û ÐÐ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ö º ½º Ó ÓÑÔÖ ÓÒº Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒØ ÒÙ ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ º ¾º Ï ÔÐ ÒØÓÓÒ Ö Ô Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÖ Ø Ò Ø Æ ÒØ Ù Ó ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ ½ º º Ô ÖØ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÐÓÛµ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ó Ò Ö ØÓÖ ÓÖ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖº Ë Ò Ó Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÒØ Ö Ø Ò Ù Ö Ö Ò Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ò Æ ÒØ Ñ ÑÓÖÝ Ù Û ÔÐ Ò ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Æ ÒØ Ó Ò Ö Ø ÓÒº ½

17 ½º½ º Ï ÔÐ Ò ØÓ Ò ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓØ Ö ËÌ ÔÖÓ Ø Ï Ì Ò Ì Ëµ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö ØÖÙØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ø Ö ÐÝ ÓÒ Ø Ó ÐÝ ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ü Ð ÓÑÔ Ð Öº Ì ÏÈÇ ÔÖÓ Ø Ò Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ô Ö ÓÖÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º Ì Ï Ì Ò Ì Ë ÔÖÓ Ø Ò ØÓ Ð ØÓ ÜØÖ Ø «Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó µ ÒØ ÖÑ Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò¹ Ø Ö Ø Ø Ö ÓÛÒ Ò ÐÝ º È ØÙ ÒØ ³ Ù ÔÖÓ Ø Â Ò Ë ĐÓ Ò Ö ÒØÐÝ ÑÓÚ ØÓ ÀÓÙ ØÓÒ Ì Ü Ò ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ ØÙ Ø Ê ÙÒ Ú Ö Øݺ ÁØ ÙÒÐ Ö Û Ø Ö Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ ÛÓÖ Ø Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Ø ÓÖ ÓÑ ÒÚÓÐÚ Û Ø ÓÑ ÓØ Ö ÔÖÓ Øº Ø Ö Û Ý ÔÐ Ò ØÓ ÔÖ ÒØ Ä ÒØ Ø Ø ÙÖ Ò ËÙÑÑ Ö ¾¼¼¾º Á Â Ò Ð Ú Ø ÔÖÓ Ø Û Û ÐÐ Ö ÖÙ Ø ÒÓØ Ö È ØÙ ÒØ ØÓÖ ÔРѺ ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ Ö Ö ÓÒÓ ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ º ¾ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ Ö Ö ÖÓÙÔ ÛÓÖ Ò ÓÒ Ú Ö ÓÙ Ô Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø Ó Ø «ÓÖØ ÓÒ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Æ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ö Ö Ý Ø Ñ Û Ö Ñ ÑÓÖÝ Ù ÒÓØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒ ÖÒº ËÓÑ Ö Ö ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Øº Ì Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔ Ð Ö ÔÖÓ Ø Ø Ø ÒØ Ý Ñ Ý Ø Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ö Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÅÓ ÖÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Å Ë Äµ ÔÖÓ Ø Ø ÈÖ ØÓÒ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ Ø ÙÒ Ú Ö ØÝÓ Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò Ø Å Ú ÐÝ Ë Ð Ö ÓÑÔ Ð Ö ÖÓÙÔ Ø Ê ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ Ê Ö ÓÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ø ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ýº ÀÓÛ Ú Ö Ø Ñ Ø Ø Ø Ý Ø Ö ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö ÒÓØ Ô ØÓ Ñ Ý Ø Ñ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó ÙÐ Ò ÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÖ ÓÖ Ù Ó Ñ Ý Ø Ñ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ñ Ò Ò ÐÝ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ó ÓÖ Ø Ð Ò Ð ÔÖÓ ÓÖ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒ Ô Ð Þ Ö Û Ö º ÇÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ñ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÐÐ Ò Ô ÖØ ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ½¾ º ÇÒ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ Ö ³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Ð Ó Ø Ð ÐÝ Ø Ø ÔÔ Ð Ò Ä Ð³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ù Ò ÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÛÓÙÐ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º Å ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÑÓÚ Ð Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ ½ ½ º ÑÓÒ Ø Ö Ð Ú ÒØ Ö Ö ÓÒÑ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Û Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÔÖÓÚ Ø Ú ÓÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ È Ò Ø Ðº ½ º Ì ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÐÓ Ð Ú Û Ó Ñ ÑÓÖÝ Ô ØØ ÖÒ Ó Ñ Ð Ö Ø Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ ØÓ Ø ÐÓ Ð ÐÐÓ Ø ÓÒ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º ÓÓÔ Ö Ò À ÖÚ Ý Ö ÓÑÔ Ð Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ù Ô Ð Þ Ñ ÑÓÖÝ Ö ÓÖ Ð Ö Ú Ö Ð Ø Ø Ó ÒÓØ Ø Ö Ø Ö º Ú Ö ÖÙ Ò ËØ Û ÖØ ¾ ÔÖ ÒØ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÐÐÓ Ø Ò ÐÓ Ð Ô Ò Ø Ø ÓÒ «Ö ÒØ Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ø º ¾

18 Ó Ü ÔÔÐ Ñ ÒÙ Ð ÓÙÖ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ Û ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º À ÓÙÒ Ø Ø Ò ÓÒ Ò Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÙÐ Ö Ù Ý ¼±º ÅÓ Ø ÔÙ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ó Ò Ù ØÖ Ò Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ ¹ ÕÙ Ò ½ ½½ º Ê ÒØÐÝ ÓÓÔ Ö Ò ÅÁÒØÓ ÔÖÓÔÓ ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û Ö Ð ÓÒ ØÖ Ò Ñ Ø Ò ÙØ ÑÔÖÓÚ ÔÔÐ ¹ Ð ØÝ Ý Ù Ò Ò ØÖ Ø³ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ø Ö Ò Ñ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ó«Ø ÔÓ ÒØ Ò ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ù Ó Ø Ò Ñ º Ì Ù ØÛÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ñ ÒØ Û ÓÒÐÝ «Ö Ò Ø Ö Ù Ó Ö Ø Ö Ò ÒØ º Ö Ý Ú Ò Ò ÅÙØ Ò Ö Ø ÓÛ Ö Ô ÖÓÑ Ø Ü ÙØ Ð Ó Ò Ù Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó ÓÛ Ö Ô Ö Ñ ÒØ º Ì Ñ Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐÓÛ Ó Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ù «Ö ÒØ Ö Ø Ö ØÓ ÒØ Ò ÔÔÐ Ö Ò Ñ Ò ØÓ Ô ÖÑ Ø Ù Ö Ñ ÒØ ØÓ Ö ÔÐ Ý ÓÑÑÓÒ Ù ÖÓÙØ Ò Ú Ò Ø Ø ÙÆ ÒØÐÝ Ñ ÒÝ ÙÒÙ Ö Ø Ö Ö Ú Ð Ð º Ú Ò Ò Ö Ö ½¼ Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø Ò ÓÑÔ Ø ÝØ Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø º ÔÔÖÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÒÚ Ø Ø ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø º ÁØ Û ÐÐ Ð Ó Ò ÖÝ ØÓ Ú ÐÙ Ø ÓÛ Ú Ö ÓÙ Ø Ò ÕÙ ÛÓÖ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ú Ö Ñ ÛÓÖ Û ÐÐÓÛ «Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö ÓÑ Ò Ò Ò Û Ò Û ÓÙÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø Û Ø ÓÙØ ØÓÓ ÑÙ «ÓÖغ Ç ÓÙÖ Ø Ñ Ô ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ù Ö Ñ ÛÓÖ Ñ Ò Ð Ø Ñ ÓÖ Ø ØÙ Ð Ö Ö Ó Û ÒÒÓØ ÒÚ Ø ØÓÓ ÑÙ Ò Ø Ö Ñ ÛÓÖ º Ì Ò Ö ØÖÙØÙÖ Û Ú ÐÖ Ý Ú ÐÓÔ Ð Ö ÐÝ Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓÔÐ ÓÒ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ ÙØ Ð Ó Ò Ö ØÓÖº ËÔ Ò ÐÝ Ø Ò ÕÙ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÙØ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ð Ó Ò ÒØ Ö Ø Ò Ö Ó Ö Ö Ò Ø Ð º Ï Û ÐÐ Ù Ø Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ö Ú Ð ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ º ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓØ Ò Ø ÖÑ Ó Æ ÒÝ Ò Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖ ÓÒº Ï Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ò ÐÓ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º Ï Û ÐÐ ÜØ Ò Ø Ñ Ñ¹ ÓÖÝ Ö Ö ÝÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ØÓ ÓÒ Ö ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÑÔÐ Ü Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÐ Ü ÓÒØÖÓÐ Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö º ËÙ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ö Ù Ø Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó ÓÑÔ Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÙØ Û ÐÐ Ð Ó ÑÔÖÓÚ Ø Ü ÙØ ÓÒ Ô º Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒ Ö ÑÓÖ Ú Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ø Ú ÒØ Ó Ñ ÒØ ¹ÔÖ ÖÚ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ö Ò Ñ Ò Ó ÐÓ Ð Ø ÑÔÓÖ Ö Ò Ö ÓÖ Ö Ò Ó ÕÙ Ò Ó ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÖ ÓÒ ØÓ Ò ÑÓÖ ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ ØÓÖ Ò ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÕÙ Ò º ÇØ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÔÔÖÓ ÒÐÙ Ø Ò ÕÙ ÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÖ ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ñ Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ö Ø Ø ÔÖÓÔ Ö¹ Ø Ó ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Û Ð Ò Ü ÙØ Ð ÓÒ ÒÝ ÔÐ Ø ÓÖѺ Ì Ö Ö ØÛÓ Ó Ú ÓÙ Û Ý ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ø ÙÐ ÐÐ Ø Ó Ð Ø Ö Ó Ø Ò ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ö ÔÐ Ø Ö Û Ö ¹ Ô Ò ÒØÔ ÖØ Û Ø Ö Û Ö Ò ¹ Ô Ò ÒØ Ó ÓÖ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÖ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

19 Ø Ø Ö Ñ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ º Ì ÓÙÖØ Ø Ô Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø Ø Ò Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ò Û ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ØÓ ØÖ Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ö Ö ØÓÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Ö Á Ê ËÝ Ø Ñ µº ÓÙÑ ÒØ Ò ÓÙÖ Ö ÙÐØ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÙÖ Ò Ð Ø Ø Ö Ù Ø ØÙ ÒØ Ñ Ñ Ö Ó Ø ÔÖÓ Ø ÒØ ÖÐ Ú Ø Ö Ö Ö Ò ØÙ Û Ø ÛÓÖ Ø ÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Öº Ê Ð Ú ÒØ ÔÖ Ú ÓÙ Ö ÙÐØ Ý ÔÖÓ Ø Ñ Ñ Ö Âº Ë ĐÓ Ò º ÖĐÓ Ö Ìº Ä Ò Ö Òº ËØ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ø Ç Ø Ò ÇÒ¹ Ô Ê Åº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ñ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ Ë Ë³ µ Ñ Ö ½ º º ÊÙÒ ÓÒ Ë¹Çº ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Ë Þ Ø ÖÓÙ ÈÖÓ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ò Ó ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙÒ ¾¼¼¼º º Ë ĐÓ Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø ØÙÖ Ò ËÝÒØ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼½º ˹Ǻ ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº ÊÙÒ ÓÒ Âº Ë ĐÓ Òº Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÓ ØÛ Ö ÌÓÓÐ ÓÖ Ì ÒÓÐÓ Ý ÌÖ Ò Öº È ÖØ Ô ÒØ Ò Ù Ø Ì È ØÙ ÒØ Ö Ò Ù ØÖ Ð È ØÙ ÒØ Ò Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý Á Ê ËÝ Ø Ñ ºµ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Ä ØÙÖ Ö ¼± Â Ò Ë ĐÓ Ò È ØÙ ÒØ ± ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ È ØÙ ÒØ ± ÓÒ ÙÑ Ð ÌÖ Ú Ð Ë Ü ÓÒ Ö Ò Ô Ö Ý Öº ÕÙ ÔÑ Òغ Ê Ö Ò ½ Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ð Ò Ä Ð ÓÖ º ÇÔØ Ñ Ð Ô ÐÐ Ò ÓÖ Ñ Ò Û Ø Û Ö Ø Ö º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ¾ Ǻ Ú Ö Ê Ú ÖÙ Ò Ú ËØ Û Öغ À Ø ÖÓ ÒÓÙ Ñ ÑÓÖÝ Ñ Ò ¹ Ñ ÒØ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÁÒ Ë Ë³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ⱥ Ö Ãº ÓÓÔ Ö Ãº à ÒÒ Ý Ò Äº ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò ÙÖ Ø ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ Ë Å ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ¾ ß¾ º Ì Ó Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Å Ò ÖÝ ½ º ÈÖ ØÓÒ Ö Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ä Ò ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Å Ä ØØ Ö ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ ½µ ß½ Å Ö ½ ¾º

20 Ö º ÓÛº Å Ò Ñ Þ Ò Ö Ø Ö Ù Ô Ò ÐØÝ ØÔÖÓ ÙÖ ÐÐ º ÁÒ ËÁ ¹ ÈÄ Æ ³ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ß ½ º ÂÓ Ò Ó Üº Ï ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ó ØÛ Ö Ø ËÄ ÜÔ Ö Ñ Òغ ÁÒ ËÓÔ ³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ì ÑÓØ Ý Âº À ÖÚ Ýº ÓÑÔ Ð Ö¹ÓÒØÖÓÐÐ Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ô ¾ß½½ Ë Ò ÂÓ Ð ÓÖÒ ÇØÓ Ö ß ½ º Å ËÁ Ê À ËÁ ÇÈË ËÁ ÈÄ Æ Ò Ø Á ÓÑÔÙØ Ö ËÓ Øݺ Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Æ Ø Ò Ð ÅÁÒØÓ º Ò Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÖ Ñ ÊÁË ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ ÈÖÓº ÓÒ º ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Å Ý½ º Ë ÙÑÝ Ö Ý Ï ÐÐ Ñ Ú Ò Ò ÊÓ ÖØ ÅÙØ º ÓÑÔ Ð Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒº ÁÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ËÓ ØÛ Ö Å Ý ½ º ½¼ Ï ÐÐ Ñ Ëº Ú Ò Ò Ö ØÓÔ Ö Ïº Ö Öº ÝØ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ú ÔÖÓ¹ Ð Ö ÑÑ Ö Ö ÛÖ Ø Ò º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ½½ º Ö Ö º ÅÝ Ö Ò º Ï Ò Øº Ò ÐÝÞ Ò Ò ÓÑÔÖ Ò Ñ ÐÝ Ó º ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÚÓÐÙÑ ½ Ô ½½ ß½¾½ ÂÙÒ ½ º ½¾ Ä Ð ÓÖ Ò Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ðº ÁØ Ö Ø Ö Ø Ö Ó Ð Ò º Å ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ µ ¼¼ß ¾ Å Ý ½ º ½ ËØ Ú Ò Åº ÃÙÖÐ Ò Ö Ò ÖРƺ Öº Å Ò ÑÙÑ Ó Ø ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ËÝÑÔº ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ô ¾ ¼ß¾ ½ ½ º ½ Ⱥ ʺ È Ò Æº ÙØØ Ò º Æ ÓÐ Ùº Æ ÒØ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ¹Ô Ñ ÑÓÖÝ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÒ ÙÖÓÔ Ò Ò Ò Ì Ø ÓÒ Ö Ò ½ º ½ º ÊÙÒ ÓÒ Ëº ÆÝ ØÖĐÓÑ Ò Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Þ Ø ÖÓÙ ÔÖÓ ¹ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼º ½ Î Ø Ë ÒØ Ò Ñ Ò ÖÝÐ Ç Ò Öغ Ê Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ÖÓ ÔÖÓ ÙÖ Ò ÑÓ ÙÐ ÓÙÒ Ö º ËÁ ÈÄ Æ ÆÓØ ¾ µ ¾ ß ÂÙÒ ½ ¼º ÈÖÓ Ò Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ³ ¼ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº ½ º Ë ĐÓ Ò Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ Ë Ë ¾¼¼½º ½ È Ø Ö º ËØ Ò Ø Ò ÂÓ Ò Äº À ÒÒ Ýº ÑÔÐ ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö ¹ Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø «Ø Ú Ò ÓÖ Ä Ôº Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½½ ½µ ½ß ¾  ÒÙ ÖÝ ½ º

21 ½ Ï ÐÐ Ñ ÏÙÐ Ê Ö Ãº ÂÓ Ò ÓÒ ÖÐ º Ï Ò ØÓ ËØ Ú Ò Çº ÀÓ Ò ÖРź º Ì Ò Ó Ò ÇÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Öº Ñ Ö Ò Ð Ú Ö Æ Û ÓÖ ½ º

22 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG /OTP systems Project Participants Project manager?% Bengt Jonsson, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Ph.D. student 80% Jan Nyström, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Industrial contact Ulf Wiger, ATM Multiservice Networks, Ericsson Telecom AB. Thomas Arts, Computer Science Laboratory, Ericsson Utveckling AB. Purpose ERLANG is a concurrent functional language, which has been successfully used for the development of complex telecommunication software within Ericsson. An important feature of ERLANG, which allows to build highly concurrent and still very robust systems, is its in-built support for recovery from failures. An ERLANG system typically creates a large number of processes. OTP provides support for organising the processes of an ERLANG system into trees, in which parent processes monitor the failure status of their children and are responsible for recovery, typically meaning to restart chrashed children. The purpose of thus project is to support the analysis of the ability of ERLANG systems to tolerate and recover crashes of individual processes. The questions that we seek to answer are: What is the effect of a process crash on the overall system? What recovery will happen upon the crash of a process? What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? The questions will be addressed on the basis of the code of an Erland system. Approach The idea of the project is to answer the above questions by developing a tool that can extract relevant system structure from an ERLANG system, and thereafter analyze this structure to find potential "holes" in the recovery mechanisms. In our work, we will assume that applications are written using the libraries provided in OTP. The system structure that is relevant for recovery is based on the process structure, represented as a tree. In this tree, each node represents a process, and the processes that it may potentially create are represented as its children. Along with the tree will be recorded information that is relevant for recovery, such as links for propagating crash information, types of certain processes that are responsible for restart (there are predefined such types in OTP), etc. The tree will be visualised graphically, with possibilities for animation to show creation of the processes at setup. The extracted structure should be subject to analysis to answer the questions What is the effect of a process crash on the overall system? This can be visualized on the extracted graph, using the additional information in the tree. 1 of

23 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... What recovery will happen upon the crash of a process? Often, the answer can be provided by inspecting the attributes of the tree. For instance, if one keeps the attributes of the standard behaviours, such as maximal restart frequency, in the model one can use the knowledge of these behaviours and, e.g., show what parts, if any, are restarted on the failure of a particular process. What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? In connection with previous anslyses, certain crashes from which recovery is not obvious can be investigated, possible by invoking other types of anlysis. Project Plan The project will proceed in a number stages presented below. After a meeting with Ericsson on December 21, the earlier plan has been changed to include a visit to at the development team at Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. Stages Stage1 In a system well written system, i.e. where the OTP System Architecture Support Libraries(SASL) have been used, as well as the generic modules and behaviours, identify the static processes created and in what order they will be created. By static processes is meant the processes that are created in the beginning of the system and exist continuously throughout the systems lifespan. The processes should be annotated by behaviour where that is known, i.e. where OTP standard behaviours such as ``generic server'' is used. The structure will be presented graphically Stage2 A) Turn the ``unsafe'' creation tree from prototype of Stage1 into a safe over-approximation of the possible creation trees. Define what a safe over-approximation is in terms of semantics with side-effects for ERLANG. B) Add animation of start and failure behaviours to the graphical interface. Stage3 Investigate the possible ways in which an Erlang system may not recover from a process crash. Determine how to look for such scenarios on the basis of the analyzed structures extracted in Stage 2. The idea is to use this analysis to guide a programmer to the interesting scenarios which must be more thoroughly tested and analyzed (by some means). Stage4 Visit to the Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. This visit must be prepared by improving the scalability of the current implementation, in order that it can handle larger code bases. Stage5 Extend the analysis of Stage 2 to detect also processes that are dynamically created ("worker processes"), and which processes are linked. Analyse which processes communicate with each other. Develop mechanisms for specifying systems in the same manner that they are presented when abstracted, i.e., as trees with annotated edges and nodes. Stage6 Provide a mechanism to compare abstracted system behaviour and specified behaviour. Trough the tracing mechanism provided by the ERLANG runtime system check(possibly having annotated the code with ``names'' to identify what processes are created) that the test runs are within specified behaviour of the system. Milestones 2 of

Ì ÆÌ Å Æ ËØ Ø Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ò Ö Á ÌÅ˽ ¼ ÑÒ Ò Ò ½ Ñ Ö ¾¼¼ Ð Ô Îº ÂÓÙÖ ÂÓ Ò Ù Ø Ú ÓÒ Ò Òº ½ À ÐÔÑ Ð ÍØ Ð ÓÖÑ Ð ÑÐ Ò Ñ Ø ÐÐ Ö Ì Ô ÙÖ Ò ÒÚÒ ÓÖ Ð Ø Ó ØÝÔ Ó Ò Ö Ò Ó º ÈÓÒ Ö Ò Ò ÍÔÔ Ø ÖÒ Ö Ú ÖÚ Ð ØÝÔ Ö Ò Ø ØØ ÐØ

Läs mer

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú

ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Ø ½ ¾ Ò Ú Å ÌÄ ¹ÔÖÓÑÔØ Ò ÒÑ ØÒ Ò Ò Ú ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ Å Ø Ñ Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ø ØÝÔ Ö Ó Ú Ö Ð Ö Î ØÓÖ Ö»Ð ØÓÖ ½ ÝÖ Ö Ò ØØ Ò Ø ÓÒ Ù ØÖ Ø ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÒ Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ ÙØ Ö Å ÌÄ Ñ ÓÔ Ö ØÓÖ ÖÒ ¹» Ü ÑÔ Ðº ÇÑ Ø Ö ØÑ Ø ÙØØÖÝ

Läs mer

s N = i 2 = s = i=1

s N = i 2 = s = i=1 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ Ø ÐÐ Å ÌÄ ¹ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ð ÓÖ ØÑ Ö ËÖ Ôع Ó ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö ÄÓ ÙØØÖÝ Î ÐÐ ÓÖ Ø Ö ¹ Ø Ö Ê Ô Ø Ø ÓÒ Ø Ö ÐÓÓÔ Öµ ÓÖ¹ Ø Ö Û Ð ¹ Ø Ö ½ ÖÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÐÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÒÐ Ò Ò Ò Ø ÐÐ ØØ Ö Ú ØØ ÔÖÓ Ö Ñ ØØ ÔÖÓ

Läs mer

Î Ö Ä Ì ½º Ì Ö Ò Ø Üع Ð ÓÑ ÒÔÙغ ¾º ÈÖÓ Ö Ö Ð Ò Ó ØÑÑ Ö Ø ÓÔØ Ñ Ð ÙØ Ò Øº º Ö ÙØ Ò ÎÁ¹ Ð Ú ¹ÁÒ Ô Ò Òصº º ÎÁ¹ Ð Ò Ò ÓÒÚ ÖØ Ö Ø ÐÐ Ü ÑÔ ÐÚ Ò È ¹ к

Î Ö Ä Ì ½º Ì Ö Ò Ø Üع Ð ÓÑ ÒÔÙغ ¾º ÈÖÓ Ö Ö Ð Ò Ó ØÑÑ Ö Ø ÓÔØ Ñ Ð ÙØ Ò Øº º Ö ÙØ Ò ÎÁ¹ Ð Ú ¹ÁÒ Ô Ò Òصº º ÎÁ¹ Ð Ò Ò ÓÒÚ ÖØ Ö Ø ÐÐ Ü ÑÔ ÐÚ Ò È ¹ к ÐÐÑÒØ ÓÑ Ä Ì Ä Ì Ö Ò Ú Ö ÙØÚ Ð Ò Ú Ì ¹ Ý Ø Ñ Ø ÓÑ ÙØÚ Ð Ô ¼¹Ø Рغ Ì ÐÐØ Ö ØÚ Ò Ö µ Ö ÒØ Ò ØØ ØÒ Ñ Ö Ô ÒÒ ÐÐ Ò ÓÖÑ Ø Ö Ò º Ò ÐØ ØØ Ô ØÖÙ ØÙÖ Ö Ó ÙÑ ÒØ ÁÒÒ ÐÐ ÖØ Ò Ò ÃÐÐ ÖØ Ò Ò ÓØÒÓØ Ö Ê Ö Ò Ö ØÓ Ø Ò Ö

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾

ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Å Ø Ñ Ø Ò ¾¼½¾¹¼ ¹½ Æ Ö Ò Ð Ð Ö Ò ØÓÖ Æ Ð Ö ÓÒ Ò Ð º Ö ÓÒ Úº ½ ÁÒÒ ÐÐ ÓÑ ØÖ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÔ ÒØÓ Ð¹Ã Û Ö ÞÑ Ð Ö Ø Ð Ö ÔÖ Ø ÙØ ÓÖÑ ÙÒ Ö ½ ¼¼¹ Ó ½ ¼¼¹Ø Рغ Î Ø º ÖØ ¾ Ð Ö Ð Ñ ÒØ ÓÑ ØÖ Ð Ñ ÒØ ÙÔÔ Ú Ö Ö Ú Ò

Läs mer

Ï Ö Ð Ä Æ Ò Ò ÐÝ Ó Ø Ë ÙÖ ØÝ Ò Æ Ó Á ¼¾º½½ ¹ À Ò Ð Ò Ò ÙÖ Ò ¾¼¼½ ÌÓ ÂÓÒ ÓÒ Ø Ó º Ø º Ö ÈÖÓ Ø Ø Ø ÊÓÝ Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÃÌÀµ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å ÖÓ Ð ØÖÓÒ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÅÁ̵ Á ÓÖ Ø Ò ½ ¼ Ã Ø ËÛ Ò

Läs mer

Ø Ú Ø Ò Ô Ö Ø Ò Ç Ð ÓÒ ² Ñ Ð À Ú Ð Ö Ò Ú Ö Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼¼ ¼ ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ö Ö Ú Ò ÓÑ Ò Ð Ú Ø Ö Ø ÓÑ ÖÚ Ö ØØ Ö ÐÐ Ò Ò Ø Ü Ñ Ò Ø Ú Ø Ò Ôº ÐÐØ Ñ Ø Ö Ð ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ú Ð Ø ÒØ Ö ÚÖØ Ø Ö Ð Ú Ø ØÝ Ð Ø ÒØ Ö Ø Ó Ò Ø

Läs mer

ÈÖÓ Ö ÑÚ Ö Ö ÙÒ ÖÚ Ò Ò ÓÑ Ö Ò ¹ Ò ¹ ÓÙÒ ¹Ñ ØÓ Ò Ã Ò Ø Ö Ø ÒÓÑ Ú Ð Ò Ò Ö ÙØ Ð Ò Ò Ò Ú ÐÑ Ö ÂÓÒ Ø Ò Ð Ø Ø ÝÐÐ Ö Ò Ø ÒÒ ÙÖ Ö Ò Ê ÑÐ ÂÓ Ò Î ÐÐÝ ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ñ Ø Ñ Ø Ú Ø Ò Ô Ö ÐÑ Ö Ø Ò ÓÐ Ø ÓÖ ÙÒ Ú Ö

Läs mer

¾ ½ ½¼ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Ø Ò Ö Ì½ Ä ÓÖ Ø ÓÒ Ö Ð Ö Ø ¾¼¼¼»¾¼¼½ ÝÐÐ ØØ Ò ÑÒ Ó Ô Ö ÓÒÒÙÑÑ Ö Ñ Ð ÐÐ Ö ÑÓØ Ú Ö Ò º Ç Ë ÇÑ ÒØ ÒÒ Ú ØØ Ò Ø Ñ Ú Ö ÓÚ Ò Ò Ò Ö Ù Ò Ò Ú ØØ Ò Ö Ùй Ø Ø Ø Ö ÔÔÓÖØ Ö Ó Ò Ö ÔÔÓÖØ Ö Ò Ý Ø Ñ

Läs mer

ÃÓÑÔÙØØÓÒÐÐ ÁÒØÐÐÒ ÐÓÖØÓÒ ¾ Ê ËÚÒÖ ÖÞ ÅÙ Ø ÀÒ ÇÐÓ ÓÒ ÑÖ ¾¼¼¾ ÁÒÒÐÐ ½ ËÝØØ Ñ ÒÒ ÐÓÖØÓÒ ¾ ÌÓÖ ÒÐÝ º½ ÖÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ ÅÖ ÖÙ º º º º º º º º º º º º

Läs mer

Ð ËÅ ½¹½¾¹¼¾ ½ ÅØØ ØÐ ÔÔÒÒ ÇÖÖÒÒ ÖÐÖ ÑØØ ÔÔÒØ ÐÓÒ ½º¾ Ñ ¼ ØÒÓÐÓÖ ÒÖÚÖÒº ¾ ÓÖÑÐ µ ÌÐÐ ÑØ ÓÖÖÒ ÚÐ ÓÖ ÂÓÑ ÅÐÐ ÚÖº µ ÌÐÐ ÑØ ÖØÖÖ ÚÐ Ö ÒÒ Ö ÓÒ ÚÖº µ ÌÐÐ Ù ØÖÒ ÑÒ ÚÐ ÌÓÑ ÏÖ ÜØÙ ÑÙ ÑØ ÂÓÒ ÀÖ ØÖØÙ ¹ ÑÙ º µ ÁÒ

Läs mer

Ø Ú Ø Ò Ô ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼¼ ¼ ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ¾¼¼¼ Ö ØØ ÖÒ Ó Ã ÖÐ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ö Ö Ú Ò ÓÑ Ò Ð Ú Ø

Läs mer

u(t) = u 0 sin(ωt) y(t) = y 0 sin(ωt+ϕ)

u(t) = u 0 sin(ωt) y(t) = y 0 sin(ωt+ϕ) Ã Ô ¹ ÑÔ Ö ÑÓ ÐÐ Ö Ò ÌÚ ÖÙÒ ÔÖ Ò Ô Ö Ö ØØ Ý Ñ Ø Ñ Ø ÑÓ ÐÐ Ö ÓÑ Ò Ö Ó Ø µ Ý Ð Ø ÑÓ ÐÐ Ý º ÒÚÒ Ò ØÙÖÐ Ö Ñ Ð Ò Ò Ö Ð Ò Æ ÛØÓÒ Ð Ö Ø Øµº Á Ð Ò Ú ÝÔÓØ Ö Ó ÑÔ Ö Ñ Ò µº Ë Ã Ô ¾ ÑÔ Ö ÑÓ ÐÐ Ö Ò ÒÒ Ø Ò ÑÒ ËÝ Ø Ñ

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET

Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET 15 februari 2010 Redaktör: Ulf Persson Ansvarig utgivare: Tobias Ekholm What should a Mathematician Know?: Davis & Mumford Två klassiska läroböcker i analys:

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Självorganiserande strömningsteknik

Självorganiserande strömningsteknik Självorganiserande strömningsteknik i Viktor Schaubergers fotspår Lars Johansson Morten Ovesen Curt Hallberg Institutet för Ekologisk Teknik Forskningsrapporter 1 Malmö - 2002 Ë ÐÚÓÖ Ò Ö Ò ØÖ ÑÒ Ò Ø Ò

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ÁÒÒ ÐÐ Á ÝÖ ÖÒ ÓÑ ËÙÖ Ð¹ Ö ÓÑ ØØ Ö ÁÁ ÌÖ Ö ÓÑ Ñ Ò Ñ Ø ÒÒ Ø ÐÐ Ó Ò Ð Ø Ö ÁÁÁ йÀ Ò Ö Ñ Ö Ð ÓÒ ÁÎ Ò Ö Ø ÖÙÒ Ò Î Ò Ò Ö ÖÙÒ Ò ÃÒÒ ÓÑ ÓÑ ÚÖ Ö Ð ÓÒ Á ¹ Ð Ñ

ÁÒÒ ÐÐ Á ÝÖ ÖÒ ÓÑ ËÙÖ Ð¹ Ö ÓÑ ØØ Ö ÁÁ ÌÖ Ö ÓÑ Ñ Ò Ñ Ø ÒÒ Ø ÐÐ Ó Ò Ð Ø Ö ÁÁÁ йÀ Ò Ö Ñ Ö Ð ÓÒ ÁÎ Ò Ö Ø ÖÙÒ Ò Î Ò Ò Ö ÖÙÒ Ò ÃÒÒ ÓÑ ÓÑ ÚÖ Ö Ð ÓÒ Á ¹ Ð Ñ ØÖ ÖÙÒ ÖÒ Ë Ý ¹ÙйÁ Ð Ñ ÅÓ ÑÑ Á Ò Ð¹Ï Á ÐÐ Æ ÑÒ Ò Æ Ö Ò ÖÑ ÖØ Ë ÑÑ Ò ØØÒ Ò ÐÐ Ö Ñ Ö Ø ÐÐ ÐÐ Ó Ñ Ö Ó ÚÐ Ò Ð Ö Ú Ö Ñ ÈÖÓ Ø Ò ÅÓ ÑÑ º ØØ Ö ØÖ ÖÙÒ ÖÒ ÒØÐ Ò Ø Ò ÖÒ ÖÙй Ø ºÓÑ Ñ Ö Ø ÐÐØ Ð ÓÑ Ö Ú Ò Ñ Ð Ø Ö Ð

Läs mer

ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ý Ø ÑØ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ü Ñ Ò Ö Ø Ö ØØÖ Ò Ú ÙÓÖÓ ÓÔ Ð Ö Ü Ñ Ò Ö Ø ÙØ ÖØ Ð Ò Ð Ò Ú Ì Ò ÓÐ Ò Ä Ò Ô Ò Ú À Ò ÖÓÐÙÒ ÄÁÌÀ¹ÁË ¹ ¹¼» ¾ ¹Ë Ä Ò Ô Ò ¾¼¼ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò Ä Ò Ô

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Vattenabsorption i betong under inverkan av temperatur

Vattenabsorption i betong under inverkan av temperatur LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Vattenabsorption i betong under inverkan av temperatur Tina Wikström Rapport TVBM-5084 Lund 2012 ISRN: LUTVDG/TVBM--12/5084--SE (1-66) ISSN:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº

½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº Æ Ö Ø Ö Â ÒÙ Ö ¾¼¼ ½ ÐÐ Ö À ÖÖ ÇÐÓ Ó ÐÚÓÖÒ À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö ÓÑ ÓØØ ¹ Ö Û Ö ÐÐ Ö Ö Ñ¹ Ð Ù Ò ÓÒÓÑ ØÝ Ø ¹À ÖÖ ÇÐÓ ÓÑÑ Ö Ñ ÒÖ Ó Ò Ö Ð Û Ö Òº À ÖÖ ÇÐÓ Ö Ö Ö Ö ÒÒ Ö Ò ÒØÞ Ñ Ð Û Öº Ö ÒØÞ Ö Ð Ó Ð Û Ñ Ð Û ÓÒ Ò ÓØØ

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET

Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET Svenska Matematikersamfundet MEDLEMSUTSKICKET 15 maj 2009 Redaktör: Ulf Persson Ansvarig utgivare: Nils Dencker Intervjuer: Lithner och du Sautoy: Ulf Persson From Sweden with Love: An Yajun Boij och Nyström

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 TS5 Datorkommuniktion - 4 Routing och Networking October 7, 4 Uppgift. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Solution.

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Erik Forslin ÓÒ º Ø º Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

1 = 2π 360 = π ( 57.3 ) 2π = = 60 1 = 60. 7π π = 210

1 = 2π 360 = π ( 57.3 ) 2π = = 60 1 = 60. 7π π = 210 ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÙÖ Ñ Ø Ñ Ø Å»Ì Æ Ð Ö ÓÒ ¾¼½¾¹¼ ¹¾ ½ Á Ñ» ܺ ÐÙÐÙ ÓÑÔÐ Ø ÓÙÖ º Ì ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒØ ÓÒ È. Î Ò ÐÑØØ Ø Ö Ò Ö Ë ÒÙ Ó ÒÙ Ó Ø Ò Ò º Ò Ø ÓÒ Öº ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ó Ö Ö Ö ÌÖ ÓÒÓÑ ØÖ ÒØ Ø Ø Ö ÌÖ Ò Ð

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet

RUP är en omfattande process, ett processramverk. RUP bör införas stegvis. RUP måste anpassas. till organisationen till projektet RUP är en omfattande process, ett processramverk RUP bör införas stegvis RUP måste anpassas till organisationen till projektet Volvo Information Technology 1 Även RUP har sina brister... Dåligt stöd för

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Quick-guide to Min ansökan

Quick-guide to Min ansökan Version 2015-05-12 Quick-guide to Min ansökan Before filling in the application To be able to fill in an application you need to create a user account (instructions on p. 3). If you have already created

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

ÄÓ Ð Ö Ò Ú ÖÓÚ ÙÖ Ñ ÐÔ Ú È˹ Ó ÈÊË¹Ø Ò Ö Ö Ð Ò Æ Ð Ò Ö Ò Â ÑÑÝ ÖÐ Ò Å ØØ Ö Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒ ÃÖ ØÓ Ö Æ Ð ÓÒ Ö Ö Ð Ò Æ Ð Ò Ö Ò Â ÑÑÝ ÖÐ Ò Å ØØ Ö Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒ

ÄÓ Ð Ö Ò Ú ÖÓÚ ÙÖ Ñ ÐÔ Ú È˹ Ó ÈÊË¹Ø Ò Ö Ö Ð Ò Æ Ð Ò Ö Ò Â ÑÑÝ ÖÐ Ò Å ØØ Ö Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒ ÃÖ ØÓ Ö Æ Ð ÓÒ Ö Ö Ð Ò Æ Ð Ò Ö Ò Â ÑÑÝ ÖÐ Ò Å ØØ Ö Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒ ÄÓ Ð Ö Ò Ú ÖÓÚ ÙÖ Ñ ÐÔ Ú È˹ Ó ÈÊË¹Ø Ò Ã Ò Ø Ö Ø Ú Ð Ò Ò Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ö Ø Ø Ò Ö Ö Ð Ò Æ Ð Ò Ö Ò Â ÑÑÝ ÖÐ Ò Å ØØ Ö Ä Ö ÂÓ Ò ÓÒ ÃÖ ØÓ Ö Æ Ð ÓÒ ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ò Ö Ø ¹ Ó Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ò Ú ÐÒ Ò Ò Ö ØÓÖØ Ò À ÄÅ

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

huvudprogram satser funktionsfil utparametrar anrop av funktionsfil satser satser

huvudprogram satser funktionsfil utparametrar anrop av funktionsfil satser satser Á ÈÖÓÖÑ ØÖÙØÙÖ Ð ÒÒ ½ ÀÙÚÙÔÖÓÖÑ Ó ÙÒÖÔÖÓÖÑ ÆÖ ÑÒ Ð Ö ØÓÖ ÔÖÓÐÑ Ö Ö ÑÒ ÓØ Ð ÙÔÔ ÔÖÓÐÑØ ÐÔÖÓÐѺ ËÒ ÖÚÖ ÑÒ Ò Å¹Ð Ö ÚÖ Ðº ÌÝÔ Ø ÖÚÖ ÑÒ Ò ÓÑÑÒÓл ÖÔØÐ ÓÑ ÐÐ ÙÚÙÔÖÓÖѵ ÓÑ ÒÖÓÔÖ ÙÒØÓÒ ÐÖ ÓÑ Ó ÐÐ ÙÖÙØÒÖ ÐÐÖ ÙÒÖÔÖÓÖѵº

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies

Teologiska fakultetsnämnden Faculty Board of Theology. Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå Individual study plan for doctoral studies Instruktion Fyll i blanketten på datorn. Lämna in studieplanen med samtliga underskrifter till studierektor för utbildning på forskarnivå på Teologiska institutionen. Instructions Complete the form electronically.

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Från det imaginära till normala familjer

Från det imaginära till normala familjer Från det imaginära till normala familjer Analytiska konvergenser Linnea Widman Vt 2010 Examensarbete 1, 15 hp Kandidatexamen i matematik, 180 hp Institutionen för matematik och matematisk statistik ÖÒ

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer