AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC."

Transkript

1 ASTEC AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder: Mötets öppnande, val av justeringsperson. Dagordningens godkännande. Föregående mötes protokoll ASTEC 34 Ekonomin 1. Företagens rapporter för Företagens planering för ASTEC och Projektens förskott Analys av den planerade åtgången av medel under uppdaterad utifrån inkomna förslag. Rapport för 2001 till VINNOVA Biträdande föreståndare för ASTEC Projekten 1. Projektens planering för 2002, beslut om insatser. 1. Coder, TAS, WCET WPO Erl Ver 1. Analysing Traces of Erlang Behaviours 4. Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG/OTP systems HiPE SAAPP SMC Software Synthesis Testing 1. ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen Immaterialrättsavtal ASTEC produktsortiment. Rapporter 1 of

2 ASTEC Övriga ärenden Kommande möten Inga styrelsemöten planerade Kick-off april Mötets avslutande Updated 28-Nov :07 Roland by Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC 2 of

3 Styrelsemöte i Uppsala Protokoll ASTEC 34 Anmälda förhinder: Erik Hagersten fram till kl 12. Närvarande: Bjarne Däcker, Björn Lisper, Martin Eriksson till p 5.9 "Software Synthesis", Olle Landström, Bengt Jonsson (föreståndare), Roland Grönroos (samordnare), Erik Hagersten från p 5.7 "SAAPP". Agenda till mötet, underlag till mötet samlat i en pdf fil. 1. Mötet öppnandes till justeringsperson valdes Martin Eriksson. 2. Föregående mötes protokoll ASTEC 33. Diskussion kring Punkt Rekomenderat brev har inte skickats till Prover. Avtal har inte skrivits under. Beslut: Protokollet lades till handlingarna efter följande justering. Punkt 3.3 WCET -MDH justeras till kr i handledning. 3. Ekonomin Roland redogjorde för bifogade Analys av den planerade åtgången av medel under Under diskussionen framkom följande: Bjarne Däcker informerar om att 600 kkr i kontantinsats kan beräknas för år 2002 från Ericsson. Arbetsinsatsen har dragits ner genom att Clara har slutat i september. Thomas Arts fortsätter projekt inom Erlang inom Ericsson, nytt förslag planeras. Olle Landström informerar om att förändringar inom WCET (disputation) och WPO kan komma. Budget för snabba beslut när rätt projekt och person dyker upp är lämpligt att behålla inom ASTEC. Beslut: Roland fick i uppdrag att kontrollera Ericsson kontant bidrag till SICS och Uppsala Universitet samt att inventera beräknade kommande insatser av näringslivsintressenterna för Föreståndare för ASTEC för Beslut: Bengt Jonsson utsågs till föreståndare för ASTEC under tiden Det innbär en förlängning av uppdraget. Beslut: Bengt Jonsson får i uppdrag att ta fram förslag på biträdande föreståndare till nästa möte. 5. Projekten 1. Projektens rapporter. Beslut: Nästa möte fattas beslut om medel för 2002 tills dess ska projekten redovisa planerade behov. Beslut: Styrelsen beslutar att inte gå vidare med SMC projektet om avtalet inte är påskrivet senast 14 december. Beslut: Projektet Software Synthesis, styrelsen behöver en redogörelse för hur överlappning mellan andra anslag och ASTEC:s satsning för att

4 besluta om stöd för För 2001 beviljas ytterligare kr så att sammanlagt högst 655 kkr kan betalas ut för I det följande redovisas kommentarer från diskussionen. 1. Coder Björn Lisper informerade om Coder samarbetet. Koordinering av forskning och en doktorandkurs har ordnats under året. 2. WCET Projektet bör drivas mot en prototyp genom ex-jobb eller ny doktorand. MDH jobbar på verktyg. CC-systems planerar att använda resultat från ex-jobb i verksamheten. 3. WPO 4. Erl-Ver Lars-Åke Fredlund har disputerat. Från Lars-Åke Fredlund och Thomas Arts har en skiss till ett nytt projekt inom Erlang kommit, det presenterades av Bjarne. "Analysing Traces of Erlang Behaviours." 5. HiPE HiPE är nu Open Source och användning av det världen över visas bland annat genom inkomna bug-rapporter. Det är mycket positivt. HiPE är även mycket uppskattat av OTP-avdelningen på Ericsson. Förslag ta kontakt med Seif kring "Mozart" sätten att lösa vissa problem. Bjarne och Bengt kan hjälpa till. 6. Static Analysis Föredrag planeras i Uppsala för att visa upp resultaten, det bör även hållas på Ericsson. 7. SAAPP Erik Hagersten kan tipsa om personer som kan börja inom projektet eventuellt som ex-jobb. 8. SMC Seminarium bör kunna hållas av Johann Deneux snart. Kostnadsredovisningen oklar. Roland tar reda på förhållandet. 9. Software Synthesis Industrikopplingen behöver stärkas. Olle Landström kommer att ta kontakta Wang Yi för eventuellt samarbete. 10. Testing IAR är intresserade av detta område efter köp av en del av Telelogic. Fredrik Flink bör kunna ge ett seminarium. Bjarne kan ordna kontakter med Ericssons test verksamhet. 2. Beslut om nya satsningar 1. Analysing Failure Effecys and Recovery in ERLANG /OTP systems. Ansökan som html, pdf. Bjarne tittar närmare på projektet ur näringslivssynpunkt. Beslut: Styrelsen beslutar stödja projektet med högst kr för ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen. Bengt informerade att Ericsson, VCT, Prover, Telelogic hade inte skrivit på 24 oktober. 2. Fråga om uttalande kring Telelogic s nivå Beslut: Roland får i uppdrag att utreda vad som händer om inte alla skriver på avtalet samt om näringslivsintressenterna insatser inte uppnås. Beslut: Rapportering för år 2001 ska begäras in från näringslivsintressenterna. 7. Immaterialrättsavtal Beslut: Roland får i uppdrag att kolla upp läget och skicka ut rapport före nästa

5 möte. 8. Rapporter 1. Rapport för etapp 2 till VINNOVA (Bifogas inte materialet då den sändes separat med post.) 2. Web servern är utan password etapp 3 Diskussionen visade att det är OK. 3. Kompetenscentrumdagen 2001 i Luleå Bengt redogjorde för dagen och informationen kring 6:e ramprogrammet 1. Kompetenscentra bör arbeta för att komma med i "Networks of Centres of Excelence". 2. Livet efter KC-programmet måste börja planeras. 9. ASTEC produktsortiment. Beslut: Roland fick i uppdrag att titta på detta. 10. Övriga ärenden Beslut: Kick-off ska hållas vecka 17, april Roland fick i uppdrag att ordna lokal för mötet. 11. Kommande möten Onsdag 23 januari 2002 kl i Mötet avslutades kl Skrivet av Justeras Roland Grönroos Martin Eriksson Updated 27-Nov :58 by Roland Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC

6 ASTEC resultat 2001 Budget 01 Resultat 01 % av budget Fördelning Plan 2002 notering ABB Automation Products % Cross Country Systems AB % budget ej klar ENEA OSE Systems AB % Ericsson Utvecklings AB % ESAB % inga kostnader 2001 I.A.R. Systems AB % med reservation för personalomsättning Prover Technology AB % Telelogic Sverige AB % Validation AB % Virtutech AB % inga kostnader 2001 Volcano Communicaton Technologies AB % inga kostnader 2001 Volvo Teknisk Utveckling AB % enl proj rapport Näringslivsintressenterna % 57% Uppsala Universitet inkl MDH % ej beräknad SICS % ej beräknad MDH ej beräknad Akademi % 0% NUTEK % 43% Totalt % 100% Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

7 Resultaträkning och balansräkning för ASTEC år 2000 och 2001 Inkomster ÅR 2000 ÅR 2001 Bidrag från NUTEK kr kr Bidrag från Vinnova kr Ericsson kr kr Ränta kr kr Summa inkomster kr kr Utgifter över/underskott på eget konto AF kr Softvare Synt kr kr Auto kr Analysing ERLANG kr kr Erl Ver kr ErlVer kr 0 HIPE krhipe kr kr SA kr SA - kr av tidigare medel använt Symbolic kr SMC kr kr Testning kr Testning kr kr WCET krwcet-uu kr kr WPO kr WCET-MDH - kr Skuld kr bet 2002 BOOM kr WPO kr 672 kr del summa krsaapp - kr 0 del summa kr Admin utgifter 2000 Utvärdering, rådgivare kr kr kickoff kr kr inkl andra proj möten Broschyr - kr KC-dag kr kr Rol+Ben kr kr styrelse kr kr seminarier 694 kr kr gäster avskrivning kr kr Projl möten kr ränta in ränta kostn Inst hjälp kr - kr lokaler inst oh univ oh kr kr bibliotek fakultet Summa Admin kr kr Förskott från NUTEK kr Summa utgifter och förskott kr kr Inkomster - Kostnader - kr - kr Balansräkning Tillgångar maskiner inventarier kr kr fordringar andra myndigheter kr - kr Kassa och bank kr kr Summa Tillgångar kr kr Kapital och skulder Åretskapitalförändring - kr kr Skulder till andra myndigheter kr - kr Leverantörsskulder kr - kr Semesterlöneskuld kr kr Oförbrukade bidrag kr kr S:a kapital och skulder kr kr Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

8 500 Uppsala universitet PRESTATION PER ORG ROL Sid 1 RAPPID: PREORG ASTEC UTFALL TOM: 0112 ANLÄGGNINGS- OFÖRBRUKADE BALANSERAT VERKSAMHETS- TRANS- KVAR ATT PRESTATION TILLGÅNGAR BIDRAG KAPITAL INTÄKTER KOSTNADER UTFALL FERERINGAR FÖRBRUKA TOTALT

9 500 Uppsala universitet RESULTATRÄKN INST ROL Sid ASTEC RAPPID: RRINS UTFALL TOM: 0112 VERKSAMHETENS INTÄKTER ÖVRIGA ANSLAG ,25 INTÄKTER AV AVGIFTER 2 941,00 BIDR FR MYNDIGHETER/AFFÄRSVERK ,61 FINANSIELLA INTÄKTER ,74 S:A INTÄKTER ,62 VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNER ,45 ARVODEN ,36 ÖVR ERSÄTTNINGAR ,71 UPPLUPNA SEMESTERKOSTNADER 741,00 UTBILDNING, KONFERENSER ,00 HYRESKOSTNADER ,00 RESOR OCH REPRESENTATION ,96 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, VAROR MM ,00 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, TJÄNSTER ,00 FINANSIELLA KOSTNADER ,14 AVSKRIVNINGAR MM ,00 UNIV GEMENS KOSTNADER ,00 BIBL GEMENS KOSTNADER ,00 OMR/FAK-GEMENS KOSTNADER ,00 S:A KOSTNADER ,62 VERKSAMHETSUTFALL ,24 TRANSFERERINGAR S:A TRANSFERERINGAR 0,00 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING , Prefektens underskrift

10 500 Uppsala universitet BALANSRÄKNING INST ROL Sid ASTEC RAPPID: BRINS UTFALL TOM: 0112 INGÅENDE BALANS UTGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR MASKINER, INVENTARIER MM , ,00 FORDRINGAR ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 KASSA OCH BANK , ,36 S:A TILLGÅNGAR , ,36 KAPITAL OCH SKULDER ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 0, ,24 SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 LEVERANTÖRSSKULDER ,75 0,00 SEMESTERLÖNESKULD , ,00 OFÖRBRUKADE BIDRAG , ,60 S:A KAPITAL OCH SKULDER , , Prefektens underskrift

11 500 Uppsala universitet Anläggn m prest/proj ROL Sid 1 Orgenhet: RAPPID: INVENT Prest: ***- UTFALL TOM: Projekt: ********- Prest Proj Atyp Anl.nr Beskrivning Ansk.värde Ansk.dag Utrang Ort rad 1 (placering) DA Dator Mac ASTEC/Roland Grönros DA Nokia 18,1" TFT 800PRO IT-inst/Roland Grönroos, hus 1, rum DA Thinkpad T21 P MB IT-inst. hus 1, rum 1435

12 ASTEC Admin Budget 01 Resultat 01 Budget 2002 Utvärdering, rådgivare kickoff KC-dag Rol+Ben styrelse seminarier gäster avskrivning Projl möten Inst hjälp inst oh univ+bibl+fac oh Summa Admin Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

13 Preliminärt reultat Kontanta medel kommentar Inkomster kr Bidrag från VINNOVA/NUTEK Förskott från föregående år Ericsson till HiPE ESAB till CODER ? Ränta Summa inkomster Förskott inom projekt HIPE SA Summa ej förbrukat Utgifter 3% kostnadsökning per år inräknad Projekt 2001 CODER TAS WCET i Uppsala mån 2002 WCET i Västerås (fördröjd bet 01) WPO (del är SA förskott) HiPE (inkl eget förskott) ErlVer SA (eget förskott) SAAPP Automated testing SMC (fördröjd betaln för 00,01) PhD, 25% handl Software Synthesis inkl 20 % handl Analysing ERLANG/OTP systems disp okt 02 Nya projekt Summa projekt Administration, kick off, pr, etc Högskolemoms 8% på Ericsson Admin anläggningar Beräknat förskott 200x Kvar efter etapp 3 ASTEC

14 ASTEC Progress Report Jan 2002: WCET Jakob Engblom, 22 January Scientific Report Summary Since the fall of 2000, the WCET project consists of two geographical nodes, Uppsala University and Mälardalens Högskola (MdH). We also cooperate with Friedhelm Stappert at C- Lab in Paderborn, Germany. Both cooperations are ongoing. Jakob Engblom has set the date for the defense of his PhD thesis: March 22 nd. He will remain in the project until April last, and then change to working full-time at IAR. Andreas Ermedahl is working on a very interesting calculation idea, and once it is finished he will start writing his PhD thesis. The cooperation with the ASTEC WPO project is continuing. An implementation of a prototype flow analysis tool using the WPO NIC intermediate format as input is in progress. Currently, the plan is to postpone the integration with the low-level tool in order to focus on the interesting parts of the flow analysis. The MdH node and the work on flow analysis has been strengthened by the addition of one Master s student, Linus Sjöberg, and one PhD student, Christer Sandberg. The pace of implementation will be picking up during the spring. Jan Gustafsson presented a paper on WCET calculation for object-oriented programs at the Seventh IEEE International Workshop on Object-oriented Real-time Dependable Systems (WORDS 2002), January 7-9, 2002, San Diego, USA. Martin Carlsson is finishing his MSc project at ENEA OSE Systems. He has applied our WCET tool to the ARM9 version of OSE. The project has been well received at OSE, and could be continued in the future with an extension to make the prototype tool developed within the project more user-friendly and capable. 2. Important Events in the Scientific and Industrial Environment Nothing to report. 3. Personnel & Activity Industry IAR: SEK, for the work of Jakob Engblom and Carl von Platen for four months. Academic The following people are planned to be active in the project during the spring of 2002: Andreas Ermedahl, full-time PhD Student, full-time research until he graduates. The date of the defense has not yet been set. Jakob Engblom, full time PhD Student until April 30 th. Nerina Bermudo, full time PhD Student in Västerås. Jan Gustafsson, supervising Nerina and taking part of the research work. Cooperation partners:

15 Friedhelm Stappert, full-time in Paderborn, Germany. Björn Lisper, supervising the affiliate PhD student Xavier Vera, and sharing the supervision of Nerina Bermudo with Jan Gustafsson. Xavier Vera, PhD student at MdH. Christer Sandberg, PhD student at MdH. Linus Sjöberg, MSc student at MdH during the spring of Supervisors: Hans Hansson will be involved until Andreas graduates. Bengt Jonsson will be involved until Jakob graduates in March. 4. Achievements Evangelization about WCET Jakob has presented WCET analysis for one IAR customer, and will give lectures on WCET analysis at Chalmers and KTH in February. Jakob and Andreas have prepared a popular presentation of WCET analysis for the ARTES popular writing competition. Andreas has also created a poster about WCET research as part of a course in communication with non-scientists.

16 Ï ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Â Ò Ë ĐÓ Ò ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ Â ÒÙ ÖÝ ½ ¾¼¼¾ ½ Ó Ð Ï ÒÚ Ø Ø Ø ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÇÙÖ Ó Ð ØÓ Ú ÐÓÔ Ñ Ø Ó ÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ñ ÑÓÖÝ Ù Ò Ô º ÓÑÔ Ð Ò ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÙÒÙ Ù Ð ÔÖÓ Ô Ø º ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ö Ó Ø Ò ÕÙ Ø Ñ ÐÐ Û ÐÔ Û Ò Û ØÖÝ ØÓ Ò ÔÖ Ø Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ú ÖÝ Ö Ð ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Û ÓÙÐ ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ Ô Ö Ô Ú Ò Ø Ø ÜÔ Ò Ó Ô µº ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÛÓÖ ÖÓÙÒ Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÑÔ Ð¹ Ö Ý Ò ÜØ Ò Ú Ù Ó ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú ÝÛÓÖ µ Û Ú Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø º ÐÓÒ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÒØ Ò ØÓ ÖÙÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ÙØ Û Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÛÖ ØØ Ò ÓÖ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ö Ø ØÙÖ ÑÓÚ ØÓ ÒÓØ Ö Ø ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú Ñ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ù Ð ÓÖ Ú Ò ÓÙÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙØ Ú º Á ÐÐÝ Ò ÓÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ð ØÓ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÐÔ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ÓØ Ö ÛÓÖ Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÙÐ ÐÐÓÛ ÝÛÓÖ ¹ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º ÌÓ Ð ØÓ Ò Ö Ø Ñ ÑÓÖݹ Æ ÒØ Ó ÔØ ÓÖ Ø ÖÖ ÙÐ Ö Ö ¹ Ø ØÙÖ Ù Ò Ñ Ý Ø Ñ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ËÙ ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝÞ Ø ÒØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ù ØÓ Ø ÓÔ Ó Ò ÐÝ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ú Ñ Ý ÓÒ Ö ÐÝ ÑÓÖ ÔÖ Ø Ò Ø Ø Ö Ú Ý ÑÓÖ Ö ØÖ Ø ÔÔÖÓ º ÇÙÖ Ö Ö Û ÐÐ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ö º ½º Ó ÓÑÔÖ ÓÒº Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒØ ÒÙ ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ º ¾º Ï ÔÐ ÒØÓÓÒ Ö Ô Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÖ Ø Ò Ø Æ ÒØ Ù Ó ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ ½ º º Ô ÖØ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÐÓÛµ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ó Ò Ö ØÓÖ ÓÖ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖº Ë Ò Ó Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÒØ Ö Ø Ò Ù Ö Ö Ò Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ò Æ ÒØ Ñ ÑÓÖÝ Ù Û ÔÐ Ò ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Æ ÒØ Ó Ò Ö Ø ÓÒº ½

17 ½º½ º Ï ÔÐ Ò ØÓ Ò ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓØ Ö ËÌ ÔÖÓ Ø Ï Ì Ò Ì Ëµ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö ØÖÙØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ø Ö ÐÝ ÓÒ Ø Ó ÐÝ ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ü Ð ÓÑÔ Ð Öº Ì ÏÈÇ ÔÖÓ Ø Ò Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ô Ö ÓÖÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º Ì Ï Ì Ò Ì Ë ÔÖÓ Ø Ò ØÓ Ð ØÓ ÜØÖ Ø «Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó µ ÒØ ÖÑ Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò¹ Ø Ö Ø Ø Ö ÓÛÒ Ò ÐÝ º È ØÙ ÒØ ³ Ù ÔÖÓ Ø Â Ò Ë ĐÓ Ò Ö ÒØÐÝ ÑÓÚ ØÓ ÀÓÙ ØÓÒ Ì Ü Ò ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ ØÙ Ø Ê ÙÒ Ú Ö Øݺ ÁØ ÙÒÐ Ö Û Ø Ö Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ ÛÓÖ Ø Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Ø ÓÖ ÓÑ ÒÚÓÐÚ Û Ø ÓÑ ÓØ Ö ÔÖÓ Øº Ø Ö Û Ý ÔÐ Ò ØÓ ÔÖ ÒØ Ä ÒØ Ø Ø ÙÖ Ò ËÙÑÑ Ö ¾¼¼¾º Á Â Ò Ð Ú Ø ÔÖÓ Ø Û Û ÐÐ Ö ÖÙ Ø ÒÓØ Ö È ØÙ ÒØ ØÓÖ ÔРѺ ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ Ö Ö ÓÒÓ ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ º ¾ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ Ö Ö ÖÓÙÔ ÛÓÖ Ò ÓÒ Ú Ö ÓÙ Ô Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø Ó Ø «ÓÖØ ÓÒ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Æ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ö Ö Ý Ø Ñ Û Ö Ñ ÑÓÖÝ Ù ÒÓØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒ ÖÒº ËÓÑ Ö Ö ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Øº Ì Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔ Ð Ö ÔÖÓ Ø Ø Ø ÒØ Ý Ñ Ý Ø Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ö Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÅÓ ÖÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Å Ë Äµ ÔÖÓ Ø Ø ÈÖ ØÓÒ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ Ø ÙÒ Ú Ö ØÝÓ Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò Ø Å Ú ÐÝ Ë Ð Ö ÓÑÔ Ð Ö ÖÓÙÔ Ø Ê ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ Ê Ö ÓÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ø ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ýº ÀÓÛ Ú Ö Ø Ñ Ø Ø Ø Ý Ø Ö ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö ÒÓØ Ô ØÓ Ñ Ý Ø Ñ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó ÙÐ Ò ÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÖ ÓÖ Ù Ó Ñ Ý Ø Ñ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ñ Ò Ò ÐÝ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ó ÓÖ Ø Ð Ò Ð ÔÖÓ ÓÖ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒ Ô Ð Þ Ö Û Ö º ÇÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ñ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÐÐ Ò Ô ÖØ ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ½¾ º ÇÒ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ Ö ³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Ð Ó Ø Ð ÐÝ Ø Ø ÔÔ Ð Ò Ä Ð³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ù Ò ÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÛÓÙÐ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º Å ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÑÓÚ Ð Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ ½ ½ º ÑÓÒ Ø Ö Ð Ú ÒØ Ö Ö ÓÒÑ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Û Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÔÖÓÚ Ø Ú ÓÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ È Ò Ø Ðº ½ º Ì ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÐÓ Ð Ú Û Ó Ñ ÑÓÖÝ Ô ØØ ÖÒ Ó Ñ Ð Ö Ø Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ ØÓ Ø ÐÓ Ð ÐÐÓ Ø ÓÒ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º ÓÓÔ Ö Ò À ÖÚ Ý Ö ÓÑÔ Ð Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ù Ô Ð Þ Ñ ÑÓÖÝ Ö ÓÖ Ð Ö Ú Ö Ð Ø Ø Ó ÒÓØ Ø Ö Ø Ö º Ú Ö ÖÙ Ò ËØ Û ÖØ ¾ ÔÖ ÒØ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÐÐÓ Ø Ò ÐÓ Ð Ô Ò Ø Ø ÓÒ «Ö ÒØ Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ø º ¾

18 Ó Ü ÔÔÐ Ñ ÒÙ Ð ÓÙÖ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ Û ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º À ÓÙÒ Ø Ø Ò ÓÒ Ò Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÙÐ Ö Ù Ý ¼±º ÅÓ Ø ÔÙ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ó Ò Ù ØÖ Ò Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ ¹ ÕÙ Ò ½ ½½ º Ê ÒØÐÝ ÓÓÔ Ö Ò ÅÁÒØÓ ÔÖÓÔÓ ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û Ö Ð ÓÒ ØÖ Ò Ñ Ø Ò ÙØ ÑÔÖÓÚ ÔÔÐ ¹ Ð ØÝ Ý Ù Ò Ò ØÖ Ø³ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ø Ö Ò Ñ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ó«Ø ÔÓ ÒØ Ò ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ù Ó Ø Ò Ñ º Ì Ù ØÛÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ñ ÒØ Û ÓÒÐÝ «Ö Ò Ø Ö Ù Ó Ö Ø Ö Ò ÒØ º Ö Ý Ú Ò Ò ÅÙØ Ò Ö Ø ÓÛ Ö Ô ÖÓÑ Ø Ü ÙØ Ð Ó Ò Ù Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó ÓÛ Ö Ô Ö Ñ ÒØ º Ì Ñ Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐÓÛ Ó Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ù «Ö ÒØ Ö Ø Ö ØÓ ÒØ Ò ÔÔÐ Ö Ò Ñ Ò ØÓ Ô ÖÑ Ø Ù Ö Ñ ÒØ ØÓ Ö ÔÐ Ý ÓÑÑÓÒ Ù ÖÓÙØ Ò Ú Ò Ø Ø ÙÆ ÒØÐÝ Ñ ÒÝ ÙÒÙ Ö Ø Ö Ö Ú Ð Ð º Ú Ò Ò Ö Ö ½¼ Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø Ò ÓÑÔ Ø ÝØ Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø º ÔÔÖÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÒÚ Ø Ø ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø º ÁØ Û ÐÐ Ð Ó Ò ÖÝ ØÓ Ú ÐÙ Ø ÓÛ Ú Ö ÓÙ Ø Ò ÕÙ ÛÓÖ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ú Ö Ñ ÛÓÖ Û ÐÐÓÛ «Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö ÓÑ Ò Ò Ò Û Ò Û ÓÙÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø Û Ø ÓÙØ ØÓÓ ÑÙ «ÓÖغ Ç ÓÙÖ Ø Ñ Ô ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ù Ö Ñ ÛÓÖ Ñ Ò Ð Ø Ñ ÓÖ Ø ØÙ Ð Ö Ö Ó Û ÒÒÓØ ÒÚ Ø ØÓÓ ÑÙ Ò Ø Ö Ñ ÛÓÖ º Ì Ò Ö ØÖÙØÙÖ Û Ú ÐÖ Ý Ú ÐÓÔ Ð Ö ÐÝ Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓÔÐ ÓÒ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ ÙØ Ð Ó Ò Ö ØÓÖº ËÔ Ò ÐÝ Ø Ò ÕÙ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÙØ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ð Ó Ò ÒØ Ö Ø Ò Ö Ó Ö Ö Ò Ø Ð º Ï Û ÐÐ Ù Ø Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ö Ú Ð ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ º ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓØ Ò Ø ÖÑ Ó Æ ÒÝ Ò Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖ ÓÒº Ï Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ò ÐÓ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º Ï Û ÐÐ ÜØ Ò Ø Ñ Ñ¹ ÓÖÝ Ö Ö ÝÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ØÓ ÓÒ Ö ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÑÔÐ Ü Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÐ Ü ÓÒØÖÓÐ Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö º ËÙ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ö Ù Ø Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó ÓÑÔ Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÙØ Û ÐÐ Ð Ó ÑÔÖÓÚ Ø Ü ÙØ ÓÒ Ô º Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒ Ö ÑÓÖ Ú Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ø Ú ÒØ Ó Ñ ÒØ ¹ÔÖ ÖÚ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ö Ò Ñ Ò Ó ÐÓ Ð Ø ÑÔÓÖ Ö Ò Ö ÓÖ Ö Ò Ó ÕÙ Ò Ó ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÖ ÓÒ ØÓ Ò ÑÓÖ ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ ØÓÖ Ò ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÕÙ Ò º ÇØ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÔÔÖÓ ÒÐÙ Ø Ò ÕÙ ÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÖ ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ñ Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ö Ø Ø ÔÖÓÔ Ö¹ Ø Ó ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Û Ð Ò Ü ÙØ Ð ÓÒ ÒÝ ÔÐ Ø ÓÖѺ Ì Ö Ö ØÛÓ Ó Ú ÓÙ Û Ý ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ø ÙÐ ÐÐ Ø Ó Ð Ø Ö Ó Ø Ò ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ö ÔÐ Ø Ö Û Ö ¹ Ô Ò ÒØÔ ÖØ Û Ø Ö Û Ö Ò ¹ Ô Ò ÒØ Ó ÓÖ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÖ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

19 Ø Ø Ö Ñ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ º Ì ÓÙÖØ Ø Ô Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø Ø Ò Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ò Û ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ØÓ ØÖ Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ö Ö ØÓÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Ö Á Ê ËÝ Ø Ñ µº ÓÙÑ ÒØ Ò ÓÙÖ Ö ÙÐØ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÙÖ Ò Ð Ø Ø Ö Ù Ø ØÙ ÒØ Ñ Ñ Ö Ó Ø ÔÖÓ Ø ÒØ ÖÐ Ú Ø Ö Ö Ö Ò ØÙ Û Ø ÛÓÖ Ø ÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Öº Ê Ð Ú ÒØ ÔÖ Ú ÓÙ Ö ÙÐØ Ý ÔÖÓ Ø Ñ Ñ Ö Âº Ë ĐÓ Ò º ÖĐÓ Ö Ìº Ä Ò Ö Òº ËØ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ø Ç Ø Ò ÇÒ¹ Ô Ê Åº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ñ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ Ë Ë³ µ Ñ Ö ½ º º ÊÙÒ ÓÒ Ë¹Çº ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Ë Þ Ø ÖÓÙ ÈÖÓ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ò Ó ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙÒ ¾¼¼¼º º Ë ĐÓ Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø ØÙÖ Ò ËÝÒØ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼½º ˹Ǻ ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº ÊÙÒ ÓÒ Âº Ë ĐÓ Òº Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÓ ØÛ Ö ÌÓÓÐ ÓÖ Ì ÒÓÐÓ Ý ÌÖ Ò Öº È ÖØ Ô ÒØ Ò Ù Ø Ì È ØÙ ÒØ Ö Ò Ù ØÖ Ð È ØÙ ÒØ Ò Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý Á Ê ËÝ Ø Ñ ºµ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Ä ØÙÖ Ö ¼± Â Ò Ë ĐÓ Ò È ØÙ ÒØ ± ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ È ØÙ ÒØ ± ÓÒ ÙÑ Ð ÌÖ Ú Ð Ë Ü ÓÒ Ö Ò Ô Ö Ý Öº ÕÙ ÔÑ Òغ Ê Ö Ò ½ Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ð Ò Ä Ð ÓÖ º ÇÔØ Ñ Ð Ô ÐÐ Ò ÓÖ Ñ Ò Û Ø Û Ö Ø Ö º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ¾ Ǻ Ú Ö Ê Ú ÖÙ Ò Ú ËØ Û Öغ À Ø ÖÓ ÒÓÙ Ñ ÑÓÖÝ Ñ Ò ¹ Ñ ÒØ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÁÒ Ë Ë³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ⱥ Ö Ãº ÓÓÔ Ö Ãº à ÒÒ Ý Ò Äº ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò ÙÖ Ø ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ Ë Å ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ¾ ß¾ º Ì Ó Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Å Ò ÖÝ ½ º ÈÖ ØÓÒ Ö Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ä Ò ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Å Ä ØØ Ö ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ ½µ ß½ Å Ö ½ ¾º

20 Ö º ÓÛº Å Ò Ñ Þ Ò Ö Ø Ö Ù Ô Ò ÐØÝ ØÔÖÓ ÙÖ ÐÐ º ÁÒ ËÁ ¹ ÈÄ Æ ³ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ß ½ º ÂÓ Ò Ó Üº Ï ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ó ØÛ Ö Ø ËÄ ÜÔ Ö Ñ Òغ ÁÒ ËÓÔ ³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ì ÑÓØ Ý Âº À ÖÚ Ýº ÓÑÔ Ð Ö¹ÓÒØÖÓÐÐ Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ô ¾ß½½ Ë Ò ÂÓ Ð ÓÖÒ ÇØÓ Ö ß ½ º Å ËÁ Ê À ËÁ ÇÈË ËÁ ÈÄ Æ Ò Ø Á ÓÑÔÙØ Ö ËÓ Øݺ Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Æ Ø Ò Ð ÅÁÒØÓ º Ò Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÖ Ñ ÊÁË ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ ÈÖÓº ÓÒ º ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Å Ý½ º Ë ÙÑÝ Ö Ý Ï ÐÐ Ñ Ú Ò Ò ÊÓ ÖØ ÅÙØ º ÓÑÔ Ð Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒº ÁÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ËÓ ØÛ Ö Å Ý ½ º ½¼ Ï ÐÐ Ñ Ëº Ú Ò Ò Ö ØÓÔ Ö Ïº Ö Öº ÝØ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ú ÔÖÓ¹ Ð Ö ÑÑ Ö Ö ÛÖ Ø Ò º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ½½ º Ö Ö º ÅÝ Ö Ò º Ï Ò Øº Ò ÐÝÞ Ò Ò ÓÑÔÖ Ò Ñ ÐÝ Ó º ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÚÓÐÙÑ ½ Ô ½½ ß½¾½ ÂÙÒ ½ º ½¾ Ä Ð ÓÖ Ò Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ðº ÁØ Ö Ø Ö Ø Ö Ó Ð Ò º Å ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ µ ¼¼ß ¾ Å Ý ½ º ½ ËØ Ú Ò Åº ÃÙÖÐ Ò Ö Ò ÖРƺ Öº Å Ò ÑÙÑ Ó Ø ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ËÝÑÔº ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ô ¾ ¼ß¾ ½ ½ º ½ Ⱥ ʺ È Ò Æº ÙØØ Ò º Æ ÓÐ Ùº Æ ÒØ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ¹Ô Ñ ÑÓÖÝ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÒ ÙÖÓÔ Ò Ò Ò Ì Ø ÓÒ Ö Ò ½ º ½ º ÊÙÒ ÓÒ Ëº ÆÝ ØÖĐÓÑ Ò Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Þ Ø ÖÓÙ ÔÖÓ ¹ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼º ½ Î Ø Ë ÒØ Ò Ñ Ò ÖÝÐ Ç Ò Öغ Ê Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ÖÓ ÔÖÓ ÙÖ Ò ÑÓ ÙÐ ÓÙÒ Ö º ËÁ ÈÄ Æ ÆÓØ ¾ µ ¾ ß ÂÙÒ ½ ¼º ÈÖÓ Ò Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ³ ¼ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº ½ º Ë ĐÓ Ò Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ Ë Ë ¾¼¼½º ½ È Ø Ö º ËØ Ò Ø Ò ÂÓ Ò Äº À ÒÒ Ýº ÑÔÐ ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö ¹ Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø «Ø Ú Ò ÓÖ Ä Ôº Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½½ ½µ ½ß ¾  ÒÙ ÖÝ ½ º

21 ½ Ï ÐÐ Ñ ÏÙÐ Ê Ö Ãº ÂÓ Ò ÓÒ ÖÐ º Ï Ò ØÓ ËØ Ú Ò Çº ÀÓ Ò ÖРź º Ì Ò Ó Ò ÇÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Öº Ñ Ö Ò Ð Ú Ö Æ Û ÓÖ ½ º

22 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG /OTP systems Project Participants Project manager?% Bengt Jonsson, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Ph.D. student 80% Jan Nyström, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Industrial contact Ulf Wiger, ATM Multiservice Networks, Ericsson Telecom AB. Thomas Arts, Computer Science Laboratory, Ericsson Utveckling AB. Purpose ERLANG is a concurrent functional language, which has been successfully used for the development of complex telecommunication software within Ericsson. An important feature of ERLANG, which allows to build highly concurrent and still very robust systems, is its in-built support for recovery from failures. An ERLANG system typically creates a large number of processes. OTP provides support for organising the processes of an ERLANG system into trees, in which parent processes monitor the failure status of their children and are responsible for recovery, typically meaning to restart chrashed children. The purpose of thus project is to support the analysis of the ability of ERLANG systems to tolerate and recover crashes of individual processes. The questions that we seek to answer are: What is the effect of a process crash on the overall system? What recovery will happen upon the crash of a process? What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? The questions will be addressed on the basis of the code of an Erland system. Approach The idea of the project is to answer the above questions by developing a tool that can extract relevant system structure from an ERLANG system, and thereafter analyze this structure to find potential "holes" in the recovery mechanisms. In our work, we will assume that applications are written using the libraries provided in OTP. The system structure that is relevant for recovery is based on the process structure, represented as a tree. In this tree, each node represents a process, and the processes that it may potentially create are represented as its children. Along with the tree will be recorded information that is relevant for recovery, such as links for propagating crash information, types of certain processes that are responsible for restart (there are predefined such types in OTP), etc. The tree will be visualised graphically, with possibilities for animation to show creation of the processes at setup. The extracted structure should be subject to analysis to answer the questions What is the effect of a process crash on the overall system? This can be visualized on the extracted graph, using the additional information in the tree. 1 of

23 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... What recovery will happen upon the crash of a process? Often, the answer can be provided by inspecting the attributes of the tree. For instance, if one keeps the attributes of the standard behaviours, such as maximal restart frequency, in the model one can use the knowledge of these behaviours and, e.g., show what parts, if any, are restarted on the failure of a particular process. What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? In connection with previous anslyses, certain crashes from which recovery is not obvious can be investigated, possible by invoking other types of anlysis. Project Plan The project will proceed in a number stages presented below. After a meeting with Ericsson on December 21, the earlier plan has been changed to include a visit to at the development team at Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. Stages Stage1 In a system well written system, i.e. where the OTP System Architecture Support Libraries(SASL) have been used, as well as the generic modules and behaviours, identify the static processes created and in what order they will be created. By static processes is meant the processes that are created in the beginning of the system and exist continuously throughout the systems lifespan. The processes should be annotated by behaviour where that is known, i.e. where OTP standard behaviours such as ``generic server'' is used. The structure will be presented graphically Stage2 A) Turn the ``unsafe'' creation tree from prototype of Stage1 into a safe over-approximation of the possible creation trees. Define what a safe over-approximation is in terms of semantics with side-effects for ERLANG. B) Add animation of start and failure behaviours to the graphical interface. Stage3 Investigate the possible ways in which an Erlang system may not recover from a process crash. Determine how to look for such scenarios on the basis of the analyzed structures extracted in Stage 2. The idea is to use this analysis to guide a programmer to the interesting scenarios which must be more thoroughly tested and analyzed (by some means). Stage4 Visit to the Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. This visit must be prepared by improving the scalability of the current implementation, in order that it can handle larger code bases. Stage5 Extend the analysis of Stage 2 to detect also processes that are dynamically created ("worker processes"), and which processes are linked. Analyse which processes communicate with each other. Develop mechanisms for specifying systems in the same manner that they are presented when abstracted, i.e., as trees with annotated edges and nodes. Stage6 Provide a mechanism to compare abstracted system behaviour and specified behaviour. Trough the tracing mechanism provided by the ERLANG runtime system check(possibly having annotated the code with ``names'' to identify what processes are created) that the test runs are within specified behaviour of the system. Milestones 2 of

Ì ÆÌ Å Æ ËØ Ø Ø ÑÓ ÐÐ Ö Ò Ö Á ÌÅ˽ ¼ ÑÒ Ò Ò ½ Ñ Ö ¾¼¼ Ð Ô Îº ÂÓÙÖ ÂÓ Ò Ù Ø Ú ÓÒ Ò Òº ½ À ÐÔÑ Ð ÍØ Ð ÓÖÑ Ð ÑÐ Ò Ñ Ø ÐÐ Ö Ì Ô ÙÖ Ò ÒÚÒ ÓÖ Ð Ø Ó ØÝÔ Ó Ò Ö Ò Ó º ÈÓÒ Ö Ò Ò ÍÔÔ Ø ÖÒ Ö Ú ÖÚ Ð ØÝÔ Ö Ò Ø ØØ ÐØ

Läs mer

Ø Ú Ø Ò Ô Ö Ø Ò Ç Ð ÓÒ ² Ñ Ð À Ú Ð Ö Ò Ú Ö Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼¼ ¼ ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ö Ö Ú Ò ÓÑ Ò Ð Ú Ø Ö Ø ÓÑ ÖÚ Ö ØØ Ö ÐÐ Ò Ò Ø Ü Ñ Ò Ø Ú Ø Ò Ôº ÐÐØ Ñ Ø Ö Ð ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ú Ð Ø ÒØ Ö ÚÖØ Ø Ö Ð Ú Ø ØÝ Ð Ø ÒØ Ö Ø Ó Ò Ø

Läs mer

Ï Ö Ð Ä Æ Ò Ò ÐÝ Ó Ø Ë ÙÖ ØÝ Ò Æ Ó Á ¼¾º½½ ¹ À Ò Ð Ò Ò ÙÖ Ò ¾¼¼½ ÌÓ ÂÓÒ ÓÒ Ø Ó º Ø º Ö ÈÖÓ Ø Ø Ø ÊÓÝ Ð ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ý ÃÌÀµ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Å ÖÓ Ð ØÖÓÒ Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÁÅÁ̵ Á ÓÖ Ø Ò ½ ¼ Ã Ø ËÛ Ò

Läs mer

Ø Ú Ø Ò Ô ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼¼ ¼ ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ¾¼¼¼ Ö ØØ ÖÒ Ó Ã ÖÐ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ö Ö Ú Ò ÓÑ Ò Ð Ú Ø

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning.

Programmering med Java. Grunderna. Programspråket Java. Programmering med Java. Källkodsexempel. Java API-exempel In- och utmatning. Programmering med Java Programmering med Java Programspråket Java Källkodsexempel Källkod Java API-exempel In- och utmatning Grunderna Erik Forslin ÓÒ º Ø º Rum 1445, plan 4 på Nada 08-7909690 Game.java

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Final Course Marks will be combined from the examination and the project:

Final Course Marks will be combined from the examination and the project: Examination CD5360 Software Engineering Course, 10P (Examination 4 Points) Datum: 2001-06-12, 8:30-13:30 Responsible: Ivica Crnkovic Max points: 40 Approved: Minimum 20 points Final Course Marks will be

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM

Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM Ansvarig Claes-Olof Olsson, Sambruk Dokumenttyp Synpunkter CAMSS 1 av 5 Datum 2008-09-25 Upprättat av Sven-Håkan Olsson, DocAccount Anders Lindgren, Know IT Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM

Läs mer

Vindkraft och försvarsintressen på Gotland

Vindkraft och försvarsintressen på Gotland Dnr 421-2744-10 1(15) Vindkraft och försvarsintressen på Gotland Redovisning av ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Region Gotland och Försvarsmakten 2011 Projektet har bekostats av Energimyndigheten,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING

CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING CIVIL SÄKERHET GENOM UTBILDNING OCH ÖVNING UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING Henrik Engqvist September 2014 LÄRANDE ORGANISATION SPELA IN och/eller OBSERVERA ANALYSERA Scenario ÅTERKOPPLA LÄRA OCH BEFÄSTA AGERA

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Kursprogram våren 2012

Kursprogram våren 2012 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Störst på Android och Linux OSE/embedded Agilt i praktiken ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer