AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AGENDA ASTEC 35. Styrelsemöte Tid: 2002-01-23, kl 10.00 Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC."

Transkript

1 ASTEC AGENDA ASTEC 35 Styrelsemöte Tid: , kl Plats: rum 6003 bakom Rullan, ingång vid Aulan. Hur hittar man till MIC. Anmälda förhinder: Mötets öppnande, val av justeringsperson. Dagordningens godkännande. Föregående mötes protokoll ASTEC 34 Ekonomin 1. Företagens rapporter för Företagens planering för ASTEC och Projektens förskott Analys av den planerade åtgången av medel under uppdaterad utifrån inkomna förslag. Rapport för 2001 till VINNOVA Biträdande föreståndare för ASTEC Projekten 1. Projektens planering för 2002, beslut om insatser. 1. Coder, TAS, WCET WPO Erl Ver 1. Analysing Traces of Erlang Behaviours 4. Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG/OTP systems HiPE SAAPP SMC Software Synthesis Testing 1. ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen Immaterialrättsavtal ASTEC produktsortiment. Rapporter 1 of

2 ASTEC Övriga ärenden Kommande möten Inga styrelsemöten planerade Kick-off april Mötets avslutande Updated 28-Nov :07 Roland by Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC 2 of

3 Styrelsemöte i Uppsala Protokoll ASTEC 34 Anmälda förhinder: Erik Hagersten fram till kl 12. Närvarande: Bjarne Däcker, Björn Lisper, Martin Eriksson till p 5.9 "Software Synthesis", Olle Landström, Bengt Jonsson (föreståndare), Roland Grönroos (samordnare), Erik Hagersten från p 5.7 "SAAPP". Agenda till mötet, underlag till mötet samlat i en pdf fil. 1. Mötet öppnandes till justeringsperson valdes Martin Eriksson. 2. Föregående mötes protokoll ASTEC 33. Diskussion kring Punkt Rekomenderat brev har inte skickats till Prover. Avtal har inte skrivits under. Beslut: Protokollet lades till handlingarna efter följande justering. Punkt 3.3 WCET -MDH justeras till kr i handledning. 3. Ekonomin Roland redogjorde för bifogade Analys av den planerade åtgången av medel under Under diskussionen framkom följande: Bjarne Däcker informerar om att 600 kkr i kontantinsats kan beräknas för år 2002 från Ericsson. Arbetsinsatsen har dragits ner genom att Clara har slutat i september. Thomas Arts fortsätter projekt inom Erlang inom Ericsson, nytt förslag planeras. Olle Landström informerar om att förändringar inom WCET (disputation) och WPO kan komma. Budget för snabba beslut när rätt projekt och person dyker upp är lämpligt att behålla inom ASTEC. Beslut: Roland fick i uppdrag att kontrollera Ericsson kontant bidrag till SICS och Uppsala Universitet samt att inventera beräknade kommande insatser av näringslivsintressenterna för Föreståndare för ASTEC för Beslut: Bengt Jonsson utsågs till föreståndare för ASTEC under tiden Det innbär en förlängning av uppdraget. Beslut: Bengt Jonsson får i uppdrag att ta fram förslag på biträdande föreståndare till nästa möte. 5. Projekten 1. Projektens rapporter. Beslut: Nästa möte fattas beslut om medel för 2002 tills dess ska projekten redovisa planerade behov. Beslut: Styrelsen beslutar att inte gå vidare med SMC projektet om avtalet inte är påskrivet senast 14 december. Beslut: Projektet Software Synthesis, styrelsen behöver en redogörelse för hur överlappning mellan andra anslag och ASTEC:s satsning för att

4 besluta om stöd för För 2001 beviljas ytterligare kr så att sammanlagt högst 655 kkr kan betalas ut för I det följande redovisas kommentarer från diskussionen. 1. Coder Björn Lisper informerade om Coder samarbetet. Koordinering av forskning och en doktorandkurs har ordnats under året. 2. WCET Projektet bör drivas mot en prototyp genom ex-jobb eller ny doktorand. MDH jobbar på verktyg. CC-systems planerar att använda resultat från ex-jobb i verksamheten. 3. WPO 4. Erl-Ver Lars-Åke Fredlund har disputerat. Från Lars-Åke Fredlund och Thomas Arts har en skiss till ett nytt projekt inom Erlang kommit, det presenterades av Bjarne. "Analysing Traces of Erlang Behaviours." 5. HiPE HiPE är nu Open Source och användning av det världen över visas bland annat genom inkomna bug-rapporter. Det är mycket positivt. HiPE är även mycket uppskattat av OTP-avdelningen på Ericsson. Förslag ta kontakt med Seif kring "Mozart" sätten att lösa vissa problem. Bjarne och Bengt kan hjälpa till. 6. Static Analysis Föredrag planeras i Uppsala för att visa upp resultaten, det bör även hållas på Ericsson. 7. SAAPP Erik Hagersten kan tipsa om personer som kan börja inom projektet eventuellt som ex-jobb. 8. SMC Seminarium bör kunna hållas av Johann Deneux snart. Kostnadsredovisningen oklar. Roland tar reda på förhållandet. 9. Software Synthesis Industrikopplingen behöver stärkas. Olle Landström kommer att ta kontakta Wang Yi för eventuellt samarbete. 10. Testing IAR är intresserade av detta område efter köp av en del av Telelogic. Fredrik Flink bör kunna ge ett seminarium. Bjarne kan ordna kontakter med Ericssons test verksamhet. 2. Beslut om nya satsningar 1. Analysing Failure Effecys and Recovery in ERLANG /OTP systems. Ansökan som html, pdf. Bjarne tittar närmare på projektet ur näringslivssynpunkt. Beslut: Styrelsen beslutar stödja projektet med högst kr för ASTEC huvudavtal 1. Undertecknande processen. Bengt informerade att Ericsson, VCT, Prover, Telelogic hade inte skrivit på 24 oktober. 2. Fråga om uttalande kring Telelogic s nivå Beslut: Roland får i uppdrag att utreda vad som händer om inte alla skriver på avtalet samt om näringslivsintressenterna insatser inte uppnås. Beslut: Rapportering för år 2001 ska begäras in från näringslivsintressenterna. 7. Immaterialrättsavtal Beslut: Roland får i uppdrag att kolla upp läget och skicka ut rapport före nästa

5 möte. 8. Rapporter 1. Rapport för etapp 2 till VINNOVA (Bifogas inte materialet då den sändes separat med post.) 2. Web servern är utan password etapp 3 Diskussionen visade att det är OK. 3. Kompetenscentrumdagen 2001 i Luleå Bengt redogjorde för dagen och informationen kring 6:e ramprogrammet 1. Kompetenscentra bör arbeta för att komma med i "Networks of Centres of Excelence". 2. Livet efter KC-programmet måste börja planeras. 9. ASTEC produktsortiment. Beslut: Roland fick i uppdrag att titta på detta. 10. Övriga ärenden Beslut: Kick-off ska hållas vecka 17, april Roland fick i uppdrag att ordna lokal för mötet. 11. Kommande möten Onsdag 23 januari 2002 kl i Mötet avslutades kl Skrivet av Justeras Roland Grönroos Martin Eriksson Updated 27-Nov :58 by Roland Grönroos Location: Uppsala University Department of Information Technology ASTEC

6 ASTEC resultat 2001 Budget 01 Resultat 01 % av budget Fördelning Plan 2002 notering ABB Automation Products % Cross Country Systems AB % budget ej klar ENEA OSE Systems AB % Ericsson Utvecklings AB % ESAB % inga kostnader 2001 I.A.R. Systems AB % med reservation för personalomsättning Prover Technology AB % Telelogic Sverige AB % Validation AB % Virtutech AB % inga kostnader 2001 Volcano Communicaton Technologies AB % inga kostnader 2001 Volvo Teknisk Utveckling AB % enl proj rapport Näringslivsintressenterna % 57% Uppsala Universitet inkl MDH % ej beräknad SICS % ej beräknad MDH ej beräknad Akademi % 0% NUTEK % 43% Totalt % 100% Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

7 Resultaträkning och balansräkning för ASTEC år 2000 och 2001 Inkomster ÅR 2000 ÅR 2001 Bidrag från NUTEK kr kr Bidrag från Vinnova kr Ericsson kr kr Ränta kr kr Summa inkomster kr kr Utgifter över/underskott på eget konto AF kr Softvare Synt kr kr Auto kr Analysing ERLANG kr kr Erl Ver kr ErlVer kr 0 HIPE krhipe kr kr SA kr SA - kr av tidigare medel använt Symbolic kr SMC kr kr Testning kr Testning kr kr WCET krwcet-uu kr kr WPO kr WCET-MDH - kr Skuld kr bet 2002 BOOM kr WPO kr 672 kr del summa krsaapp - kr 0 del summa kr Admin utgifter 2000 Utvärdering, rådgivare kr kr kickoff kr kr inkl andra proj möten Broschyr - kr KC-dag kr kr Rol+Ben kr kr styrelse kr kr seminarier 694 kr kr gäster avskrivning kr kr Projl möten kr ränta in ränta kostn Inst hjälp kr - kr lokaler inst oh univ oh kr kr bibliotek fakultet Summa Admin kr kr Förskott från NUTEK kr Summa utgifter och förskott kr kr Inkomster - Kostnader - kr - kr Balansräkning Tillgångar maskiner inventarier kr kr fordringar andra myndigheter kr - kr Kassa och bank kr kr Summa Tillgångar kr kr Kapital och skulder Åretskapitalförändring - kr kr Skulder till andra myndigheter kr - kr Leverantörsskulder kr - kr Semesterlöneskuld kr kr Oförbrukade bidrag kr kr S:a kapital och skulder kr kr Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

8 500 Uppsala universitet PRESTATION PER ORG ROL Sid 1 RAPPID: PREORG ASTEC UTFALL TOM: 0112 ANLÄGGNINGS- OFÖRBRUKADE BALANSERAT VERKSAMHETS- TRANS- KVAR ATT PRESTATION TILLGÅNGAR BIDRAG KAPITAL INTÄKTER KOSTNADER UTFALL FERERINGAR FÖRBRUKA TOTALT

9 500 Uppsala universitet RESULTATRÄKN INST ROL Sid ASTEC RAPPID: RRINS UTFALL TOM: 0112 VERKSAMHETENS INTÄKTER ÖVRIGA ANSLAG ,25 INTÄKTER AV AVGIFTER 2 941,00 BIDR FR MYNDIGHETER/AFFÄRSVERK ,61 FINANSIELLA INTÄKTER ,74 S:A INTÄKTER ,62 VERKSAMHETENS KOSTNADER LÖNER ,45 ARVODEN ,36 ÖVR ERSÄTTNINGAR ,71 UPPLUPNA SEMESTERKOSTNADER 741,00 UTBILDNING, KONFERENSER ,00 HYRESKOSTNADER ,00 RESOR OCH REPRESENTATION ,96 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, VAROR MM ,00 ÖVR DRIFTSKOSTNADER, TJÄNSTER ,00 FINANSIELLA KOSTNADER ,14 AVSKRIVNINGAR MM ,00 UNIV GEMENS KOSTNADER ,00 BIBL GEMENS KOSTNADER ,00 OMR/FAK-GEMENS KOSTNADER ,00 S:A KOSTNADER ,62 VERKSAMHETSUTFALL ,24 TRANSFERERINGAR S:A TRANSFERERINGAR 0,00 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING , Prefektens underskrift

10 500 Uppsala universitet BALANSRÄKNING INST ROL Sid ASTEC RAPPID: BRINS UTFALL TOM: 0112 INGÅENDE BALANS UTGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR MASKINER, INVENTARIER MM , ,00 FORDRINGAR ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 KASSA OCH BANK , ,36 S:A TILLGÅNGAR , ,36 KAPITAL OCH SKULDER ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 0, ,24 SKULDER TILL ANDRA MYNDIGHETER ,00 0,00 LEVERANTÖRSSKULDER ,75 0,00 SEMESTERLÖNESKULD , ,00 OFÖRBRUKADE BIDRAG , ,60 S:A KAPITAL OCH SKULDER , , Prefektens underskrift

11 500 Uppsala universitet Anläggn m prest/proj ROL Sid 1 Orgenhet: RAPPID: INVENT Prest: ***- UTFALL TOM: Projekt: ********- Prest Proj Atyp Anl.nr Beskrivning Ansk.värde Ansk.dag Utrang Ort rad 1 (placering) DA Dator Mac ASTEC/Roland Grönros DA Nokia 18,1" TFT 800PRO IT-inst/Roland Grönroos, hus 1, rum DA Thinkpad T21 P MB IT-inst. hus 1, rum 1435

12 ASTEC Admin Budget 01 Resultat 01 Budget 2002 Utvärdering, rådgivare kickoff KC-dag Rol+Ben styrelse seminarier gäster avskrivning Projl möten Inst hjälp inst oh univ+bibl+fac oh Summa Admin Skrivet av Roland Grönroos Sida 1

13 Preliminärt reultat Kontanta medel kommentar Inkomster kr Bidrag från VINNOVA/NUTEK Förskott från föregående år Ericsson till HiPE ESAB till CODER ? Ränta Summa inkomster Förskott inom projekt HIPE SA Summa ej förbrukat Utgifter 3% kostnadsökning per år inräknad Projekt 2001 CODER TAS WCET i Uppsala mån 2002 WCET i Västerås (fördröjd bet 01) WPO (del är SA förskott) HiPE (inkl eget förskott) ErlVer SA (eget förskott) SAAPP Automated testing SMC (fördröjd betaln för 00,01) PhD, 25% handl Software Synthesis inkl 20 % handl Analysing ERLANG/OTP systems disp okt 02 Nya projekt Summa projekt Administration, kick off, pr, etc Högskolemoms 8% på Ericsson Admin anläggningar Beräknat förskott 200x Kvar efter etapp 3 ASTEC

14 ASTEC Progress Report Jan 2002: WCET Jakob Engblom, 22 January Scientific Report Summary Since the fall of 2000, the WCET project consists of two geographical nodes, Uppsala University and Mälardalens Högskola (MdH). We also cooperate with Friedhelm Stappert at C- Lab in Paderborn, Germany. Both cooperations are ongoing. Jakob Engblom has set the date for the defense of his PhD thesis: March 22 nd. He will remain in the project until April last, and then change to working full-time at IAR. Andreas Ermedahl is working on a very interesting calculation idea, and once it is finished he will start writing his PhD thesis. The cooperation with the ASTEC WPO project is continuing. An implementation of a prototype flow analysis tool using the WPO NIC intermediate format as input is in progress. Currently, the plan is to postpone the integration with the low-level tool in order to focus on the interesting parts of the flow analysis. The MdH node and the work on flow analysis has been strengthened by the addition of one Master s student, Linus Sjöberg, and one PhD student, Christer Sandberg. The pace of implementation will be picking up during the spring. Jan Gustafsson presented a paper on WCET calculation for object-oriented programs at the Seventh IEEE International Workshop on Object-oriented Real-time Dependable Systems (WORDS 2002), January 7-9, 2002, San Diego, USA. Martin Carlsson is finishing his MSc project at ENEA OSE Systems. He has applied our WCET tool to the ARM9 version of OSE. The project has been well received at OSE, and could be continued in the future with an extension to make the prototype tool developed within the project more user-friendly and capable. 2. Important Events in the Scientific and Industrial Environment Nothing to report. 3. Personnel & Activity Industry IAR: SEK, for the work of Jakob Engblom and Carl von Platen for four months. Academic The following people are planned to be active in the project during the spring of 2002: Andreas Ermedahl, full-time PhD Student, full-time research until he graduates. The date of the defense has not yet been set. Jakob Engblom, full time PhD Student until April 30 th. Nerina Bermudo, full time PhD Student in Västerås. Jan Gustafsson, supervising Nerina and taking part of the research work. Cooperation partners:

15 Friedhelm Stappert, full-time in Paderborn, Germany. Björn Lisper, supervising the affiliate PhD student Xavier Vera, and sharing the supervision of Nerina Bermudo with Jan Gustafsson. Xavier Vera, PhD student at MdH. Christer Sandberg, PhD student at MdH. Linus Sjöberg, MSc student at MdH during the spring of Supervisors: Hans Hansson will be involved until Andreas graduates. Bengt Jonsson will be involved until Jakob graduates in March. 4. Achievements Evangelization about WCET Jakob has presented WCET analysis for one IAR customer, and will give lectures on WCET analysis at Chalmers and KTH in February. Jakob and Andreas have prepared a popular presentation of WCET analysis for the ARTES popular writing competition. Andreas has also created a poster about WCET research as part of a course in communication with non-scientists.

16 Ï ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Â Ò Ë ĐÓ Ò ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ Â ÒÙ ÖÝ ½ ¾¼¼¾ ½ Ó Ð Ï ÒÚ Ø Ø Ø ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÇÙÖ Ó Ð ØÓ Ú ÐÓÔ Ñ Ø Ó ÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û Ø Ö Ô Ø ØÓ Ñ ÑÓÖÝ Ù Ò Ô º ÓÑÔ Ð Ò ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÙÒÙ Ù Ð ÔÖÓ Ô Ø º ÈÖÓ Ö Ñ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ö Ó Ø Ò ÕÙ Ø Ñ ÐÐ Û ÐÔ Û Ò Û ØÖÝ ØÓ Ò ÔÖ Ø Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò Ø Ú ÖÝ Ö Ð ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Û ÓÙÐ ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ ÓÒ ÙÑÔØ ÓÒ Ô Ö Ô Ú Ò Ø Ø ÜÔ Ò Ó Ô µº ÙÖÖ ÒØÐÝ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö ÛÓÖ ÖÓÙÒ Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó ÓÒØ ÑÔÓÖ ÖÝ ÓÑÔ Ð¹ Ö Ý Ò ÜØ Ò Ú Ù Ó ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú ÝÛÓÖ µ Û Ú Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø º ÐÓÒ Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÒØ Ò ØÓ ÖÙÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ø Ñ Ø Ò ÙØ Û Ò Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ÛÖ ØØ Ò ÓÖ ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ Ö Ø ØÙÖ ÑÓÚ ØÓ ÒÓØ Ö Ø ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø Ú Ñ Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ù Ð ÓÖ Ú Ò ÓÙÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙØ Ú º Á ÐÐÝ Ò ÓÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ð ØÓ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Û Ö ØÓ ØÓÖ Ø Û Ø ÓÙØ ÒÝ ÐÔ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò ÓØ Ö ÛÓÖ Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÙÐ ÐÐÓÛ ÝÛÓÖ ¹ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò º ÌÓ Ð ØÓ Ò Ö Ø Ñ ÑÓÖݹ Æ ÒØ Ó ÔØ ÓÖ Ø ÖÖ ÙÐ Ö Ö ¹ Ø ØÙÖ Ù Ò Ñ Ý Ø Ñ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒº ËÙ ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝÞ Ø ÒØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ù ØÓ Ø ÓÔ Ó Ò ÐÝ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ö Ú Ñ Ý ÓÒ Ö ÐÝ ÑÓÖ ÔÖ Ø Ò Ø Ø Ö Ú Ý ÑÓÖ Ö ØÖ Ø ÔÔÖÓ º ÇÙÖ Ö Ö Û ÐÐ ÓÙ ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ö º ½º Ó ÓÑÔÖ ÓÒº Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒØ ÒÙ ÓÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ º ¾º Ï ÔÐ ÒØÓÓÒ Ö Ô Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö Ù Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÖ Ø Ò Ø Æ ÒØ Ù Ó ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ ½ º º Ô ÖØ Ó Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÐÓÛµ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ó Ò Ö ØÓÖ ÓÖ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖº Ë Ò Ó Ò Ö Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ Ó«Ö ÓÑ ÒØ Ö Ø Ò Ù Ö Ö Ò Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ Ð Ø ÓÒ Ò Æ ÒØ Ñ ÑÓÖÝ Ù Û ÔÐ Ò ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Æ ÒØ Ó Ò Ö Ø ÓÒº ½

17 ½º½ º Ï ÔÐ Ò ØÓ Ò ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ Û Ø Ø ÓØ Ö ËÌ ÔÖÓ Ø Ï Ì Ò Ì Ëµ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö ØÖÙØÙÖ º Ì ÔÖÓ Ø Ö ÐÝ ÓÒ Ø Ó ÐÝ ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ü Ð ÓÑÔ Ð Öº Ì ÏÈÇ ÔÖÓ Ø Ò Ø Ò Ö ØÖÙØÙÖ ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ô Ö ÓÖÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ø ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ ¹ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º Ì Ï Ì Ò Ì Ë ÔÖÓ Ø Ò ØÓ Ð ØÓ ÜØÖ Ø «Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó µ ÒØ ÖÑ Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö Ò ÐÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò¹ Ø Ö Ø Ø Ö ÓÛÒ Ò ÐÝ º È ØÙ ÒØ ³ Ù ÔÖÓ Ø Â Ò Ë ĐÓ Ò Ö ÒØÐÝ ÑÓÚ ØÓ ÀÓÙ ØÓÒ Ì Ü Ò ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ ØÙ Ø Ê ÙÒ Ú Ö Øݺ ÁØ ÙÒÐ Ö Û Ø Ö Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ ÛÓÖ Ø Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Ø ÓÖ ÓÑ ÒÚÓÐÚ Û Ø ÓÑ ÓØ Ö ÔÖÓ Øº Ø Ö Û Ý ÔÐ Ò ØÓ ÔÖ ÒØ Ä ÒØ Ø Ø ÙÖ Ò ËÙÑÑ Ö ¾¼¼¾º Á Â Ò Ð Ú Ø ÔÖÓ Ø Û Û ÐÐ Ö ÖÙ Ø ÒÓØ Ö È ØÙ ÒØ ØÓÖ ÔРѺ ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ ÔÐ Ò ØÓ ÓÒØ ÒÙ Ö Ö ÓÒÓ ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ º ¾ ËØ Ø Ó Ø ÖØ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ Ö Ö ÖÓÙÔ ÛÓÖ Ò ÓÒ Ú Ö ÓÙ Ô Ø Ó ÓÑÔ Ð Ö ÓÔØ Ñ Þ ¹ Ø ÓÒ º ÅÓ Ø Ó Ø «ÓÖØ ÓÒ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Æ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ Ð Ö Ö Ý Ø Ñ Û Ö Ñ ÑÓÖÝ Ù ÒÓØ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒ ÖÒº ËÓÑ Ö Ö ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ü ÑÔÐ ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ØÓ Ø ÏÈÇ ÔÖÓ Øº Ì Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔ Ð Ö ÔÖÓ Ø Ø Ø ÒØ Ý Ñ Ý Ø Ñ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ö Ø ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø ÅÓ ÖÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Å Ë Äµ ÔÖÓ Ø Ø ÈÖ ØÓÒ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ Ø ÙÒ Ú Ö ØÝÓ Ð ÓÖÒ ÁÖÚ Ò Ø Å Ú ÐÝ Ë Ð Ö ÓÑÔ Ð Ö ÖÓÙÔ Ø Ê ÙÒ Ú Ö ØÝ Ò Ø ÒØ Ö ÓÖ Ê Ö ÓÒ Ñ ËÝ Ø Ñ Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ø ÓÖ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ì ÒÓÐÓ Ýº ÀÓÛ Ú Ö Ø Ñ Ø Ø Ø Ý Ø Ö ÓÒ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ö ÒÓØ Ô ØÓ Ñ Ý Ø Ñ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ó ÙÐ Ò ÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ó Ú ÓÖ ÓÖ Ù Ó Ñ Ý Ø Ñ Ø Ø Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö ÓÖ Ü ÑÔÐ Ø Ñ Ò Ò ÐÝ Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ó ÓÖ Ø Ð Ò Ð ÔÖÓ ÓÖ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÒ Ô Ð Þ Ö Û Ö º ÇÙÖ ÛÓÖ ÓÒ Ñ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÐÐ Ò Ô ÖØ ÓÒ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ð Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ½¾ º ÇÒ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ Ö ³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Ð Ó Ø Ð ÐÝ Ø Ø ÔÔ Ð Ò Ä Ð³ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ù Ò ÒØ Ö ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò ½ ÛÓÙÐ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ù ÙÐ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º Å ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Ò Ø Ö ÑÓÚ Ð Û ÐÐ Ö ÕÙ Ö Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö¹ÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ½ ½ ½ º ÑÓÒ Ø Ö Ð Ú ÒØ Ö Ö ÓÒÑ ÑÓÖÝ ÐÐÓ Ø ÓÒ Û Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ø ÑÔÖÓÚ Ø Ú ÓÖ ÓÖ Ü ÑÔÐ È Ò Ø Ðº ½ º Ì ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÐÓ Ð Ú Û Ó Ñ ÑÓÖÝ Ô ØØ ÖÒ Ó Ñ Ð Ö Ø Ò ÕÙ Ò ÔÔÐ ØÓ Ø ÐÓ Ð ÐÐÓ Ø ÓÒ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º ÓÓÔ Ö Ò À ÖÚ Ý Ö ÓÑÔ Ð Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ù Ô Ð Þ Ñ ÑÓÖÝ Ö ÓÖ Ð Ö Ú Ö Ð Ø Ø Ó ÒÓØ Ø Ö Ø Ö º Ú Ö ÖÙ Ò ËØ Û ÖØ ¾ ÔÖ ÒØ Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÐÐÓ Ø Ò ÐÓ Ð Ô Ò Ø Ø ÓÒ «Ö ÒØ Ñ ÑÓÖÝ ÙÒ Ø º ¾

18 Ó Ü ÔÔÐ Ñ ÒÙ Ð ÓÙÖ ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÔÓØ ÒØ Ð ÓÖ Û ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º À ÓÙÒ Ø Ø Ò ÓÒ Ò Ø Ò Ñ ÑÓÖÝ Ù ÓÙÐ Ö Ù Ý ¼±º ÅÓ Ø ÔÙ Ð Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ñ Ò Ó Ò Ù ØÖ Ò Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ ¹ ÕÙ Ò ½ ½½ º Ê ÒØÐÝ ÓÓÔ Ö Ò ÅÁÒØÓ ÔÖÓÔÓ ÑÓÖ ÓÔ Ø Ø Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û Ö Ð ÓÒ ØÖ Ò Ñ Ø Ò ÙØ ÑÔÖÓÚ ÔÔÐ ¹ Ð ØÝ Ý Ù Ò Ò ØÖ Ø³ Ö ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ Ò Û Ö Ø Ö Ò Ñ Ö Ö ÔÖ ÒØ Ó«Ø ÔÓ ÒØ Ò ØÓ Ø ÔÖ Ú ÓÙ Ù Ó Ø Ò Ñ º Ì Ù ØÛÓ ÔÖÓ Ö Ñ Ö Ñ ÒØ Û ÓÒÐÝ «Ö Ò Ø Ö Ù Ó Ö Ø Ö Ò ÒØ º Ö Ý Ú Ò Ò ÅÙØ Ò Ö Ø ÓÛ Ö Ô ÖÓÑ Ø Ü ÙØ Ð Ó Ò Ù Ñ Ø Ò Ø Ò ÕÙ ØÓ ÐÓ Ø Ö Ô Ø ÓÙÖÖ Ò Ó ÓÛ Ö Ô Ö Ñ ÒØ º Ì Ñ Ø Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÐÓÛ Ó Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ù «Ö ÒØ Ö Ø Ö ØÓ ÒØ Ò ÔÔÐ Ö Ò Ñ Ò ØÓ Ô ÖÑ Ø Ù Ö Ñ ÒØ ØÓ Ö ÔÐ Ý ÓÑÑÓÒ Ù ÖÓÙØ Ò Ú Ò Ø Ø ÙÆ ÒØÐÝ Ñ ÒÝ ÙÒÙ Ö Ø Ö Ö Ú Ð Ð º Ú Ò Ò Ö Ö ½¼ Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ò Ö Ø Ò ÓÑÔ Ø ÝØ Ó Ò ØÖÙØ ÓÒ Ø º ÔÔÖÓ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Û ÒÚ Ø Ø ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø º ÁØ Û ÐÐ Ð Ó Ò ÖÝ ØÓ Ú ÐÙ Ø ÓÛ Ú Ö ÓÙ Ø Ò ÕÙ ÛÓÖ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ú Ö Ñ ÛÓÖ Û ÐÐÓÛ «Ö ÒØ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ö ÓÑ Ò Ò Ò Û Ò Û ÓÙÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ú ÐÙ Ø Û Ø ÓÙØ ØÓÓ ÑÙ «ÓÖغ Ç ÓÙÖ Ø Ñ Ô ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ù Ö Ñ ÛÓÖ Ñ Ò Ð Ø Ñ ÓÖ Ø ØÙ Ð Ö Ö Ó Û ÒÒÓØ ÒÚ Ø ØÓÓ ÑÙ Ò Ø Ö Ñ ÛÓÖ º Ì Ò Ö ØÖÙØÙÖ Û Ú ÐÖ Ý Ú ÐÓÔ Ð Ö ÐÝ Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓÔÐ ÓÒ Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ ÙØ Ð Ó Ò Ö ØÓÖº ËÔ Ò ÐÝ Ø Ò ÕÙ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÙØ Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ Ð Ó Ò ÒØ Ö Ø Ò Ö Ó Ö Ö Ò Ø Ð º Ï Û ÐÐ Ù Ø Û ÓÐ ¹ÔÖÓ Ö Ñ ÓÔØ Ñ Þ Ö Ú Ð ØÓ ÒÚ Ø Ø Ø Ò ÕÙ ÓÖ Û ÓÐ ¹ ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ º ÔÖÓ Ö Ñ Ò ÐÝ ÑÙ Ø Ó ÓÙÖ Ú ÐÙ Ø ÓØ Ò Ø ÖÑ Ó Æ ÒÝ Ò Ò Ø ÖÑ Ó ÔÖ ÓÒº Ï Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ Ø Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ò ÐÓ Ð ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ö Ð Ò ÖÖ ÙÐ Ö Ñ ÑÓÖÝ Ö Ø ØÙÖ º Ï Û ÐÐ ÜØ Ò Ø Ñ Ñ¹ ÓÖÝ Ö Ö ÝÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ØÓ ÓÒ Ö ÑÓÖ Ò Ö Ð ÓÑÔÐ Ü Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÐ Ü ÓÒØÖÓÐ Ò ÓÑÔÐ Ü Ñ ÑÓÖÝ Ö Ö º ËÙ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ö Ù Ø Ñ ÑÓÖÝ Ù Ó ÓÑÔ Ð ÔÖÓ Ö Ñ ÙØ Û ÐÐ Ð Ó ÑÔÖÓÚ Ø Ü ÙØ ÓÒ Ô º Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓÓÒ Ö ÑÓÖ Ú Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø Ø Ú ÒØ Ó Ñ ÒØ ¹ÔÖ ÖÚ Ò ØÖ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ Ö Ò Ñ Ò Ó ÐÓ Ð Ø ÑÔÓÖ Ö Ò Ö ÓÖ Ö Ò Ó ÕÙ Ò Ó ÒØ ÖÑ Ø ÜÔÖ ÓÒ ØÓ Ò ÑÓÖ ÓÔÔÓÖØÙÒ Ø ÓÖ ØÓÖ Ò ÓÙØ ÓÑÑÓÒ Ò ØÖÙØ ÓÒ ÕÙ Ò º ÇØ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÔÔÖÓ ÒÐÙ Ø Ò ÕÙ ÓÒ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ø ÓÑÔÖ ÓÒº Á ÐÐÝ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ñ Ö ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ÓÙÐ Ö Ø Ø ÔÖÓÔ Ö¹ Ø Ó ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Û Ð Ò Ü ÙØ Ð ÓÒ ÒÝ ÔÐ Ø ÓÖѺ Ì Ö Ö ØÛÓ Ó Ú ÓÙ Û Ý ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ø Ø ÙÐ ÐÐ Ø Ó Ð Ø Ö Ó Ø Ò ØÝÔ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ö ÔÐ Ø Ö Û Ö ¹ Ô Ò ÒØÔ ÖØ Û Ø Ö Û Ö Ò ¹ Ô Ò ÒØ Ó ÓÖ Ò ÔÖÓ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÖ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÔÙØ Ö Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ

19 Ø Ø Ö Ñ Ð Ñ ÔÖÓ Ö Ñ º Ì ÓÙÖØ Ø Ô Ø Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ø Ø Ò Ò Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ò Û ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ØÓ ØÖ Ò Ö Ø Ö ÙÐØ Ó ÓÙÖ Ö Ö ØÓÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Ö Á Ê ËÝ Ø Ñ µº ÓÙÑ ÒØ Ò ÓÙÖ Ö ÙÐØ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÙÖ Ò Ð Ø Ø Ö Ù Ø ØÙ ÒØ Ñ Ñ Ö Ó Ø ÔÖÓ Ø ÒØ ÖÐ Ú Ø Ö Ö Ö Ò ØÙ Û Ø ÛÓÖ Ø ÓÙÖ Ò Ù ØÖ Ð Ô ÖØÒ Öº Ê Ð Ú ÒØ ÔÖ Ú ÓÙ Ö ÙÐØ Ý ÔÖÓ Ø Ñ Ñ Ö Âº Ë ĐÓ Ò º ÖĐÓ Ö Ìº Ä Ò Ö Òº ËØ Ø ÐÐÓ Ø ÓÒ Ó ÐÓ Ð Ø Ç Ø Ò ÇÒ¹ Ô Ê Åº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ò Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ Ñ ÓÑÔÙØ Ö ËÝ Ø Ñ Ë Ë³ µ Ñ Ö ½ º º ÊÙÒ ÓÒ Ë¹Çº ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Ë Þ Ø ÖÓÙ ÈÖÓ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÈÖÓ Ò Ó ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙÒ ¾¼¼¼º º Ë ĐÓ Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö Ö Ø ØÙÖ Ò ËÝÒØ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼½º ˹Ǻ ÆÝ ØÖĐÓÑ Âº ÊÙÒ ÓÒ Âº Ë ĐÓ Òº Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ ËÙ Ñ ØØ ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð ÓÒ ËÓ ØÛ Ö ÌÓÓÐ ÓÖ Ì ÒÓÐÓ Ý ÌÖ Ò Öº È ÖØ Ô ÒØ Ò Ù Ø Ì È ØÙ ÒØ Ö Ò Ù ØÖ Ð È ØÙ ÒØ Ò Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý Á Ê ËÝ Ø Ñ ºµ ËÚ Ò¹ÇÐÓ ÆÝ ØÖĐÓÑ Ä ØÙÖ Ö ¼± Â Ò Ë ĐÓ Ò È ØÙ ÒØ ± ÂÓ Ò ÊÙÒ ÓÒ È ØÙ ÒØ ± ÓÒ ÙÑ Ð ÌÖ Ú Ð Ë Ü ÓÒ Ö Ò Ô Ö Ý Öº ÕÙ ÔÑ Òغ Ê Ö Ò ½ Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ð Ò Ä Ð ÓÖ º ÇÔØ Ñ Ð Ô ÐÐ Ò ÓÖ Ñ Ò Û Ø Û Ö Ø Ö º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ¾ Ǻ Ú Ö Ê Ú ÖÙ Ò Ú ËØ Û Öغ À Ø ÖÓ ÒÓÙ Ñ ÑÓÖÝ Ñ Ò ¹ Ñ ÒØ ÓÖ Ñ Ý Ø Ñ º ÁÒ Ë Ë³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ⱥ Ö Ãº ÓÓÔ Ö Ãº à ÒÒ Ý Ò Äº ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò ÙÖ Ø ÓÖ Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ Ë Å ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÈÖÓ Ö Ñ Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ¾ ß¾ º Ì Ó Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Å Ò ÖÝ ½ º ÈÖ ØÓÒ Ö Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ä Ò ÌÓÖÞÓÒº ÓÐÓÖ Ò Ö Ø Ö Ô Ö º Å Ä ØØ Ö ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ ½µ ß½ Å Ö ½ ¾º

20 Ö º ÓÛº Å Ò Ñ Þ Ò Ö Ø Ö Ù Ô Ò ÐØÝ ØÔÖÓ ÙÖ ÐÐ º ÁÒ ËÁ ¹ ÈÄ Æ ³ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ô ß ½ º ÂÓ Ò Ó Üº Ï ÓÐ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑÔ Ð Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ó ØÛ Ö Ø ËÄ ÜÔ Ö Ñ Òغ ÁÒ ËÓÔ ³¾¼¼½ ¾¼¼½º Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Ì ÑÓØ Ý Âº À ÖÚ Ýº ÓÑÔ Ð Ö¹ÓÒØÖÓÐÐ Ñ ÑÓÖݺ ÁÒ ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ Ô ¾ß½½ Ë Ò ÂÓ Ð ÓÖÒ ÇØÓ Ö ß ½ º Å ËÁ Ê À ËÁ ÇÈË ËÁ ÈÄ Æ Ò Ø Á ÓÑÔÙØ Ö ËÓ Øݺ Ã Ø º ÓÓÔ Ö Ò Æ Ø Ò Ð ÅÁÒØÓ º Ò Ò Ó ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÖ Ñ ÊÁË ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ ÈÖÓº ÓÒ º ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Å Ý½ º Ë ÙÑÝ Ö Ý Ï ÐÐ Ñ Ú Ò Ò ÊÓ ÖØ ÅÙØ º ÓÑÔ Ð Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ó ÓÑÔÖ ÓÒº ÁÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ËÝ Ø Ñ ËÓ ØÛ Ö Å Ý ½ º ½¼ Ï ÐÐ Ñ Ëº Ú Ò Ò Ö ØÓÔ Ö Ïº Ö Öº ÝØ Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Ú ÔÖÓ¹ Ð Ö ÑÑ Ö Ö ÛÖ Ø Ò º ÁÒ ÈÄ Á ¾¼¼½º ½½ º Ö Ö º ÅÝ Ö Ò º Ï Ò Øº Ò ÐÝÞ Ò Ò ÓÑÔÖ Ò Ñ ÐÝ Ó º ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÓÒ ÓÑÔ Ð Ö ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ ÚÓÐÙÑ ½ Ô ½½ ß½¾½ ÂÙÒ ½ º ½¾ Ä Ð ÓÖ Ò Ò Ö Û Ïº ÔÔ Ðº ÁØ Ö Ø Ö Ø Ö Ó Ð Ò º Å ÌÖ Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½ µ ¼¼ß ¾ Å Ý ½ º ½ ËØ Ú Ò Åº ÃÙÖÐ Ò Ö Ò ÖРƺ Öº Å Ò ÑÙÑ Ó Ø ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ËÝÑÔº ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ô ¾ ¼ß¾ ½ ½ º ½ Ⱥ ʺ È Ò Æº ÙØØ Ò º Æ ÓÐ Ùº Æ ÒØ ÙØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ¹Ô Ñ ÑÓÖÝ Ò Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÔÔÐ Ø ÓÒº ÁÒ ÙÖÓÔ Ò Ò Ò Ì Ø ÓÒ Ö Ò ½ º ½ º ÊÙÒ ÓÒ Ëº ÆÝ ØÖĐÓÑ Ò Âº Ë ĐÓ Òº ÇÔØ Ñ Þ Ò Ó Þ Ø ÖÓÙ ÔÖÓ ¹ ÙÖ Ð ØÖ Ø ÓÒº ÁÒ ÈÖÓº ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ Ä Ò Ù ÓÑÔ Ð Ö Ò ÌÓÓÐ ÓÖ Ñ ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼º ½ Î Ø Ë ÒØ Ò Ñ Ò ÖÝÐ Ç Ò Öغ Ê Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ ÖÓ ÔÖÓ ÙÖ Ò ÑÓ ÙÐ ÓÙÒ Ö º ËÁ ÈÄ Æ ÆÓØ ¾ µ ¾ ß ÂÙÒ ½ ¼º ÈÖÓ Ò Ó Ø Å ËÁ ÈÄ Æ ³ ¼ ÓÒ Ö Ò ÓÒÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò Ò ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº ½ º Ë ĐÓ Ò Ò º ÚÓÒ ÈÐ Ø Òº ËØÓÖ ÐÐÓ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ ÔÖÓ ÓÖ º ÁÒ Ë Ë ¾¼¼½º ½ È Ø Ö º ËØ Ò Ø Ò ÂÓ Ò Äº À ÒÒ Ýº ÑÔÐ ÒØ ÖÔÖÓ ÙÖ Ð Ö ¹ Ø Ö ÐÐÓ Ø ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ø «Ø Ú Ò ÓÖ Ä Ôº Å ÌÖ Ò Ø ÓÒ ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ËÝ Ø Ñ ½½ ½µ ½ß ¾  ÒÙ ÖÝ ½ º

21 ½ Ï ÐÐ Ñ ÏÙÐ Ê Ö Ãº ÂÓ Ò ÓÒ ÖÐ º Ï Ò ØÓ ËØ Ú Ò Çº ÀÓ Ò ÖРź º Ì Ò Ó Ò ÇÔØ Ñ Þ Ò ÓÑÔ Ð Öº Ñ Ö Ò Ð Ú Ö Æ Û ÓÖ ½ º

22 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... Analyzing Failure Effects and Recovery in ERLANG /OTP systems Project Participants Project manager?% Bengt Jonsson, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Ph.D. student 80% Jan Nyström, Department of Computer Systems, Department of Information Technology, Uppsala University. Industrial contact Ulf Wiger, ATM Multiservice Networks, Ericsson Telecom AB. Thomas Arts, Computer Science Laboratory, Ericsson Utveckling AB. Purpose ERLANG is a concurrent functional language, which has been successfully used for the development of complex telecommunication software within Ericsson. An important feature of ERLANG, which allows to build highly concurrent and still very robust systems, is its in-built support for recovery from failures. An ERLANG system typically creates a large number of processes. OTP provides support for organising the processes of an ERLANG system into trees, in which parent processes monitor the failure status of their children and are responsible for recovery, typically meaning to restart chrashed children. The purpose of thus project is to support the analysis of the ability of ERLANG systems to tolerate and recover crashes of individual processes. The questions that we seek to answer are: What is the effect of a process crash on the overall system? What recovery will happen upon the crash of a process? What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? The questions will be addressed on the basis of the code of an Erland system. Approach The idea of the project is to answer the above questions by developing a tool that can extract relevant system structure from an ERLANG system, and thereafter analyze this structure to find potential "holes" in the recovery mechanisms. In our work, we will assume that applications are written using the libraries provided in OTP. The system structure that is relevant for recovery is based on the process structure, represented as a tree. In this tree, each node represents a process, and the processes that it may potentially create are represented as its children. Along with the tree will be recorded information that is relevant for recovery, such as links for propagating crash information, types of certain processes that are responsible for restart (there are predefined such types in OTP), etc. The tree will be visualised graphically, with possibilities for animation to show creation of the processes at setup. The extracted structure should be subject to analysis to answer the questions What is the effect of a process crash on the overall system? This can be visualized on the extracted graph, using the additional information in the tree. 1 of

23 Project Plan: Analyzing the Recovery Mechanisms of ER... What recovery will happen upon the crash of a process? Often, the answer can be provided by inspecting the attributes of the tree. For instance, if one keeps the attributes of the standard behaviours, such as maximal restart frequency, in the model one can use the knowledge of these behaviours and, e.g., show what parts, if any, are restarted on the failure of a particular process. What are the potentially dangerous scenarios in which recovery may not be guaranteed? In connection with previous anslyses, certain crashes from which recovery is not obvious can be investigated, possible by invoking other types of anlysis. Project Plan The project will proceed in a number stages presented below. After a meeting with Ericsson on December 21, the earlier plan has been changed to include a visit to at the development team at Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. Stages Stage1 In a system well written system, i.e. where the OTP System Architecture Support Libraries(SASL) have been used, as well as the generic modules and behaviours, identify the static processes created and in what order they will be created. By static processes is meant the processes that are created in the beginning of the system and exist continuously throughout the systems lifespan. The processes should be annotated by behaviour where that is known, i.e. where OTP standard behaviours such as ``generic server'' is used. The structure will be presented graphically Stage2 A) Turn the ``unsafe'' creation tree from prototype of Stage1 into a safe over-approximation of the possible creation trees. Define what a safe over-approximation is in terms of semantics with side-effects for ERLANG. B) Add animation of start and failure behaviours to the graphical interface. Stage3 Investigate the possible ways in which an Erlang system may not recover from a process crash. Determine how to look for such scenarios on the basis of the analyzed structures extracted in Stage 2. The idea is to use this analysis to guide a programmer to the interesting scenarios which must be more thoroughly tested and analyzed (by some means). Stage4 Visit to the Ericsson ATM Multiservice Networks, in order to apply the current implementation to existing code in the AXD 301 system, and to have better feedback from Erlang system developers. This visit must be prepared by improving the scalability of the current implementation, in order that it can handle larger code bases. Stage5 Extend the analysis of Stage 2 to detect also processes that are dynamically created ("worker processes"), and which processes are linked. Analyse which processes communicate with each other. Develop mechanisms for specifying systems in the same manner that they are presented when abstracted, i.e., as trees with annotated edges and nodes. Stage6 Provide a mechanism to compare abstracted system behaviour and specified behaviour. Trough the tracing mechanism provided by the ERLANG runtime system check(possibly having annotated the code with ``names'' to identify what processes are created) that the test runs are within specified behaviour of the system. Milestones 2 of

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action

Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action Framing in Educational Practices Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 278 Annika Lantz-Andersson Framing in Educational Practices

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW GÖTEBORG UNIVERSITY & CREATIVITYGROUPEUROPE present SWEDEN IN THE CREATIVE AGE Irene Tinagli Richard Florida Patrik Ström Evelina Wahlqvist June 2007 Copyright 2007

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Ø Ú Ø Ò Ô ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼¼ ¼ ÓÓØÔÖ ÒØ ÌÓÓÐ ÓÜ Ö Ñ ÛÓÖ ÊÓ ÖØ Ù Ø Ú ÓÒ Ó È Ö¹ÇÚ Ê Ò Ý ¾¼¼¼ Ö ØØ ÖÒ Ó Ã ÖÐ Ø ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÒÒ Ö ÔÔÓÖØ Ö Ö Ú Ò ÓÑ Ò Ð Ú Ø

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables

SARTRE 3-tabellerna. The SARTRE 3 Tables VTI rapport 541/541A Utgivningsår/Published 2006 www.vti.se/publikationer www.vti.se/publications SARTRE 3-tabellerna Ytterligare en redovisning av europeiska bilförares åsikter om trafik och trafiksäkerhet

Läs mer

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons

Läs mer

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas

FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas SE0007074778 FINAL TERMS DATED 18 MAY 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer

NORDTERM 17. Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer NORDTERM 17 Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer NORDTERM 2011 Vasa, den 7 10 juni 2011 NORDTERM 17 Samarbetet ger resultat: från begreppskaos till överenskomna termer Rapport

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising

Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising MEDDELANDE 3 2002 Recommendations for the extraction of forest fuel and compensation fertilising Skogsstyrelsen NATIONAL BOARD OF FORESTRY National Board of Forestry april 2002 Project Leader Hans Samuelsson,

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer