Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34"

Transkript

1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

2 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF R11 6 oktober, 2006 Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Oregistrerade kopior av manualen förekommer för distribution till olika användare. Unregistered copies of the manual exist for distribution to various users. Väsby Finmekanik AB Mellangården Upplands Väsby Väsby Peenmehaanika OÜ Luha Tallinn ESTONIA Tel: Fax: e-post: Tel: Fax: e-post: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 2 av 34

3 1.2 Innehållsförteckning / Contents Kapitel 1 Allmänt / General Godkännanden / Approval Innehållsförteckning / Contents... 3 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope Introduktion / Introduction Företagsprofil / Company profile Undantag / Exceptions Normativa hänvisningar / Normative references... 8 Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions... 8 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Allmänna krav / General requirements... 9 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Ledningens åtagande / Management commitment Kvalitetspolicy / Quality policy Planering / Planning Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Ledningens genomgång / Management review Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Personalresurser / Human resources ,4 Verksamhetsmiljö / Work environment Kapitel 7 - Produktframtagning / Product realization Planering av produktframtagning / Planning for product realization Kundrelaterade processer / Customer-related processes Konstruktion och utveckling / Design and development Inköp / Purchasing Produktion av varor och utförande av tjänster / Production and service provision Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement Allmänt / General Övervakning och mätning / Monitoring and measurement Behandling av avvikande produkter / Control of nonconforming product Analys av information / Analysis of data Förbättring / Improvement Kapitel 9 - Korsreferenslista ISO 9001och kvalitetsledningssystemet / Cross-reference list ISO and quality management system Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement.. 34 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 3 av 34

4 1.3 Revisionshistoria / Revision history Datum Revision Beskrivning av revision / Description of revision R0 Första utgåvan av Kvalitetssystemsmanualen R1 Omformuleringar samt rättning av stavfel R2 Genomgående ändring efter certifieringsrevision. Ändringar markerat med Streck i marginal R3 Detalj ändringar efter uppföljningsrevision R4 Ändringar efter AV inspektion kap R5 Uppdatering av organisationsschema (fig1) R6 Införande av Väsby Peenmehaanika OÜ i systemet Samt andra ändringar/uppdateringar R7 Genomgång av text R8 Mindre ändringar utförda sedan senaste DNV rev R9 Uppdatering av org schema R10 Uppdatering av VP adress R11 Engelsk Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 4 av 34

5 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope 2.1 Introduktion / Introduction Väsby Finmekanik AB (VF) Kvalitetssystemsmanual beskriver vår organisations inklusive Väsby Peenmehaanika OÜ (VP) unika och specifika överensstämmelse av kraven i ISO 9001: 2000, ISO Varje kapitel representerar vår organisations syn på kvalitet sett genom kraven i standarden, våra kunders behov och våra interna kvalitetsmål och policys. The Väsby Finmekanik AB (VF) Quality System Manual describes our organisation s (including Väsby Peenmehaanika OÜ (VP)) unique and specific compliance with the requirements in ISO 9001: 2000, ISO Each chapter represents our organisation s perception of quality as seen through the requirements of the standards, our customers' needs and our internal quality goals and policies. 2.2 Företagsprofil / Company profile Väsby Finmekanik AB bildades 1988 och var då ett lego tillverkande verkstadsföretag för skärande bearbetning. Genom kunders krav och önskemål har den rena legobearbetningen utökats med efterföljande materialförädlingar till att idag även inkludera montering av leveransklara produkter för kunds räkning startades dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ, Tallin, Estland för att öka monteringskapaciteten. VP arbetar på direkta order från VF. Väsby Finmekanik har utvecklats till ett företag med totalleverantörskapacitet. Våra kunder återfinns inom processindustrin, tryckeri, elsäkerhet och medicintekniskindustri. Exempel på produkter vi tillverkar, monterar och ombesörjer är: Elektropneumatiska och Digitalpneumatiska styr och reglerutrustningar för processindustrin. Laserinmätningsutrustning för medicinteknisk industri. Styrutrustning för tryckerimaskiner. Produkter för tele com. Följande organisationsschema visar relationer och beslutsvägar inom Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ. (fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 5 av 34

6 Väsby Finmekanik AB was established in At that time, it was a subcontract manufacturing workshop for machining involving cutting. Based on customer needs and desires, pure subcontract machining has been expanded, with subsequent material refinement that now also includes assembly of delivery-ready products on behalf of our customers. In 2004, the subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ in Tallinn, Estonia was established to increase assembly capacity. VP works based on direct orders from VF. Väsby Finmekanik has developed into a company with total supplier capacity. We have customers in the processing, printing, electrical safety and medical technology industries. Examples of products we manufacture, assemble and handle include: Electro-pneumatic and digital-pneumatic control and regulation equipment for the processing industry. Laser measuring instruments for the medical technology industry. Control equipment for printing machines. Telecom products. The following organisational chart depicts relationships and routes to decision making within Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ. (Fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 6 av 34

7 Organisation Väsby Finmekanik AB Organisation Väsby Peenmehaanika OÜ Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Bengt-Arne Bengtsson Ingemar Ström Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Tanel Telliskivii Verkställande direktör / Managing Director Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Tanel Telliskivi Kvalitetschef/ Quality Manager Ingemar Ström Verkstad / Workshop Arne Abrahamsen Montering / Assembly Bengt-Arne Bengtsson Ekonomi / Finance Viveka Ragell Inhyrd Ilme Mikk Tanja Papp Ekrem Fazlic Camil Coso Anita Kämäräinen Olev Vou Alejandro Porra Raimo Viitakangas Christer Rosenberg Sander Tiks Almer Björkman Jerzy Terlecky Annica Stockman Valentina Firotkina Ingemar Ström Fig 1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 7 av 34

8 2.3 Omfattning / Scope Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001: 2000 omfattar och tillämpas på: Tillverkning och montering av mekaniska, pneumatiska och elektroniska produkter för industriellt bruk. In accordance with ISO 9001: 2000, the quality management system of Väsby Finmekanik AB comprises and is applied to: manufacturing and assembly of mechanical, pneumatic and electronic products for industrial use. 2.4 Undantag / Exceptions Väsby Finmekanik AB tillämpar kraven enligt ISO 9001: 2000 modul, dvs kraven i standardens kapitel 7.3, Konstruktion och utveckling, är undantaget då detta inte förekommer hos Väsby Finmekanik AB. Dessa uteslutningar är även noterade under kapitel 7.3 i denna kvalitetssystemsmanual. Väsby Finmekanik AB also applies the requirements of ISO 9001: 2000 module, i.e. the requirements in chapter 7.3 of the standard. Design and development are exceptions from this as they are not part of Väsby Finmekanik AB s operations. These exceptions are also noted in chapter 7.3 of this Quality System Manual. 2.5 Normativa hänvisningar / Normative references För normativa hänvisningar i denna manual till andra styrande dokument eller standarder utan revisionsangivelser gäller alltid den senaste revisionen. Hänvisningar till specificerade styrande- och redovisandedokument eller standarder med en revisionsangivelse får endast det dokumentet användas. Den senaste utgåvan skall dock alltid tas i beaktande. If a normative reference to another controlling document or standard does not specify a revision number, it is always the most recent revision that applies. If the reference is to a specific revision of a controlling document, reporting document or standard, only that document may be applied. The most recent edition, however, should always be taken into consideration. Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions För att undvika missförstånd används samma termer och definitioner som i ISO 9001: In order to prevent misunderstanding, the same terms and definitions are used as those found in ISO 9001: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 8 av 34

9 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system 4.1 Allmänna krav / General requirements Det på Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ implementerade kvalitetsledningssystemet baseras på ISO 9001: 2000 modul D (VF : Kvalitetssystemsmanual) Alla processer som påverkar kvalitetssystemet är identifierade, dokumenterade införda och underhållna. Underhållet består av: Identifikation, ordningsföljd och samverkan mellan processer. (fig. 2) Fastställa kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa en effektiv styrning Identifiera tillgängligheten av resurser och information nödvändig för att stödja funktion och övervakning av processer. Övervakning, mätning och analys av processer och åtgärder för ständig förbättring. Där det varit möjligt har rutiner som beskriver processer och övervakning beskrivits i denna manual. En komplett korsreferens mellan ISO9001: 2000 och Väsby Finmekaniks AB: s kvalitetsledningssystem återfinns under kapitel 9. För processer som påverkar produktöverensstämmelse och som är utlagda på entreprenad är nödvändiga kontroller införda för att säkerställa att kraven uppfylls. (VF Ankomstkontroll) Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsmål och Kvalitetspolicy är dokumenterad. Lämpligheten bedöms och revideras vid ledningens genomgång för att säkerställa planerade resultat och förbättringar. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 9 av 34

10 The quality management system implemented at Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ is based on ISO 9001: 2000 module D (VF : Quality system manual) All processes that affect the quality system are identified, documented, introduced and maintained. Maintenance consists of: Identification, prioritisation and interplay between processes. (Fig. 2) Establishment of criteria and methods that are required to ensure effective control Identification of availability of resources and information necessary to support the functionality and monitoring of processes. Monitoring, gauging and analysing processes and measures for continual improvement. Procedures that describe processes and monitoring are described in this manual wherever possible. A complete cross-reference between ISO9001: 2000 and Väsby Finmekanik AB s quality management system is found in chapter 9. For processes that affect product conformity and that are subcontracted out, necessary checks have been implemented to ensure that requirements are fulfilled. (VF Ankomstkontroll) The quality goals and quality policy of Väsby Finmekanik AB are documented. Suitability is assessed and audited through management review to ensure that planned results and improvements are achieved. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 10 av 34

11 Styrande processer Controling processes Huvudprocesser Main processes Stödjande processer Supporting processes Processkarta / Process map Väsby Finmekanik AB Ekonomi / Finance Kvalitet / Quality Ledning / Management Kundkrav/ Customer requirements Order Tillverkning / Production Leverans / Delivery Nöjdkund / Satisfied customer Personal / Personel Inköp / Purchase 4 5 Kalibrering/ Control of measuring devices 6 Förebyggande och korrigerande åtgärder / Preventive and Corrective action 8 Detaljerad beskrivning av underprocesser är beskrivna i dokument VF Detaljerad processkarta. Detailed description of sub processes are described in document VF Detaljerad processkarta Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 11 av 34

12 4.2 Dokumentationskrav / Documentation requirements Väsby finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem är uppbyggt i fyra nivåer (fig.3) Nivå 1 är Standarder och förordningar som Väsby Finmekanik arbetar under ISO9001: 2000, ISO 9004 samt åt vissa kunder EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) Nivå 2 är Väsby Finmekanik AB: s Kvalitetssäkringsmanual (detta dokument) Nivå 3 Rutiner, instruktioner, blanketter och andra specificerande dokument som är upprättade där avsaknad kan tänkas orsaka kvalitetsavvikelser. Nivå 4 Redovisande dokument som upprättats där det kan förväntas att dokumenterade bevis krävs. Hur ingående processer, rutiner och instruktioner beskrivs, beror på hur komplicerade processerna är samt personalens utbildningsnivå. ISO 9000 Dokument hirearki Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Kvalitetssystemsmanual Åtkomst via VF server (I:) Ansvar: Kvalitetschefen Rutiner, Instruktioner, blanketter och andra specificerande dok. Åtkomst via VF server (I:), (R:) och Pärmar Ansvar: Kvalitetschefen Redovisande dokument Lagras på VF server (S:), (I:) och i pärmar Ansvar: Respektive funktionsansvarig Fig. 3 Kvalitetschefen är ansvarig för underhåll av alla dokument rörande kvalitetsledningssystemet. Kvalitetschefen granskar, uppdaterar och förbättrar dokument tillsammans med den ansvarige för berörd funktion (Funktionschef se organisationsschema fig.2). Funktionschefen är ansvarig för att dokumenterade rutiner/instruktioner införs och efterföljs för de processer/aktiviteter som påverkar produktkvaliteten inom sitt område. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 12 av 34

13 Väsby Finmekanik AB: s styrning av specificerande dokument säkerställer att: Dokument är godkända avseende lämplighet innan de ges ut. Dokument är granskade, uppdaterade och godkända. Ändring och revisionsstatus är angivet. Ändringar i dokument uppmärksammas med # och/eller streck i marginalen Rätt utgåva finns tillgängliga på de platser de skall användas. Dokumenten förblir läsbara och lätt identifierbara både i pappersform och elektroniskform. Dokument av externt ursprung är identifierade och deras distribution styrd. Utgångna och föråldrade dokument kastas. Om de av något skäl bevaras märks de UTGÅNGET för att förhindra oavsiktlig användning. Specificerande dokument som lagras i elektronisk form anses vara godkända utan manuell signatur av behörig person, då en uppdatering av dokument kräver lösenord som endast behörig person känner till. Redovisande dokument som kan sparas i elektroniskform lagras på VF:s server vilken det görs regelbunden säkerhetskopiering på. Redovisande dokument i pappersform lagras på vinden i uppmärkta pärmar eller lådor som enda skydd. Gallring av dokument sker när utrymmesbrist uppstår, dock gäller att redovisande dokument bevaras i minst 2 år, om inget annat är angivet, eller styrt av lagar och förordningar, för att bevisa att ställda krav har uppfyllts. För produkter som tillverkas och skall uppfylla krav enligt EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) gäller att dokument som bevisar produktens överensstämmelse med gällande specifikationer skall bevaras under en tidsperiod av 10 år, från produkten/produktrevisionens nedläggning. Distribution av externa dokument (kundritningar) sker på flera sätt. Tillgång till kundens ritningsarkiv via Internet. Ritningar medföljer kundorder och vidarebefordras till berörd personal vid tillverkning. Eget ritningsarkiv för kund, där kund anger gällande ritningsnummer/revision vid order. Kontroll sker mot eget arkiv, vid avvikelse inskaffas gällande ritning av kund. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 13 av 34

14 The structure of the Väsby Finmekanik AB Quality Management System has four levels (Fig.3) Level 1 consists of standards and ordinances to which Väsby Finmekanik is subject - ISO9001: 2000, ISO 9004 and, for certain customers, EU directive 94/9/EC (ATEX) Level 2 is Väsby Finmekanik AB s Quality Assurance Manual (this document) Level 3 consists of procedures, instructions, forms and other specifying documents that have been drawn up because being without them could lead to quality deviations. Level 4 consists of reporting documents that have been drawn up because the requirement of documented evidence is anticipated. The detail with which processes, procedures and instructions are described depends on how complicated the processes are and the education level of the employees. ISO 9000 Document hierarchy Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Quality System Manual Accessible via VF server (I:) Responsibility: Quality Manager Procedures, instructions, forms and other specifying documents Accessible via VF server (I:), (R:) and Binders Responsibility: Quality Manager Reporting documents Stored on VF server (S:), (I:) and in Binders Responsibility: Respective Function Manager Fig. 3 The quality manager is responsible for maintenance of all documents concerning the quality management system. The quality manger reviews, updates and improves documents together with the manager of the function in question (Function manager, see organisational chart, Fig. 2). The function manager is responsible for ensuring the documented procedures/instructions are implemented and followed for the processes/activities that affect product quality in his/her area. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 14 av 34

15 Väsby Finmekanik AB s control of specifying documents ensures that: The appropriateness of documents is approved before they are distributed. Documents are reviewed, updated and approved. Change and revision status is indicated. Attention is called to changes in documents with # and/or a dash in the margin The right editions are available at the locations they are to be used. Documentation remains legible and easily identifiable both in paper form and electronic form. Documents of external origin are identified and their distribution controlled. Expired and outdated documents are discarded. If such a document is to be saved for some reason, it is marked UTGÅNGET to prevent accidental use. Specifying documents that are saved electronically are considered approved without manual signature of an authorised person, as the password of an authorised person is required to update documents. Reporting documents that can be saved electronically are stored on the VF server. A backup of the server is made regularly. Hard copies of reporting documents are stored in the attic in marked binders or boxes as their only protection. Documents are sorted out when there is lack of space. However, reporting documents are saved at least 2 years (unless otherwise specified or governed by laws and ordinances) as proof that the set requirements have been fulfilled. For products that are manufactured and must fulfil requirements of EU directive 94/9/EC (ATEX), documents proving the product s conformity with applicable specifications must be saved for a period of 10 years from the date the product/product revision was discontinued. Distribution of external documents (customer drawings) is handled several ways. Access to the customer s drawing archive via Internet. Drawings accompany the customer order and are forward to the relevant employees for manufacture. Own drawing archive for the customer, where the customer indicates the relevant drawing number/revision upon order. There is a check against VF's archive. Upon deviation, the relevant drawing is obtained from the customer. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 15 av 34

16 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility 5.1 Ledningens åtagande / Management commitment Väsby Finmekanik AB: s ledning ansvarar för att företagets kvalitetspolicy och affärsidé underhålls och sprids inom organisationen. För att kontrollera att kvalitetspolicyn är verksam har ledningen upprättat kvalitetsmål, dessa mål analyseras och utvärderas i samband med ledningens genomgång. The management of Väsby Finmekanik AB is responsible for ensuring that the company s quality policy and business concept are spread within the organisation. In order to check the effectiveness of the quality policy, management has established quality goals, which are analysed and evaluated in conjunction with the management review. 5.2 Kundfokus / Customer focus Väsby Finmekanik AB: s fokusering på kundens önskemål och krav är beskrivet i kvalitetspolicyn. Under produktframtagningsprocessen säkerställer Väsby Finmekanik att kundens behov och förväntningar identifieras och omvandlas till krav med målet att förbättra kundtillfredsställelsen. (VF Kundenkät) Väsby Finmekanik AB s focus on customer desires and requirements are described in the quality policy. During the product production process, Väsby Finmekanik ensures that customer needs and expectations are identified and converted into requirements with the goal of improving customer satisfaction. (VF Kundenkät) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 16 av 34

17 5.3 Kvalitetspolicy / Quality policy Väsby Finmekanik AB: s ledning har formulerat och upprättat följande kvalitetspolicy som ger förutsättningar att upprätta kvalitetsmål. Kvalitetspolicy Väsby Finmekanik och dess dotterbolag skall vara en kundvänlig, ständigt förbättrande totalleverantör som tillverkar och levererar produkter på utsatt tid, till utlovat pris och med en kvalitet som kunden förväntar sig. Väsby Finmekanik AB s has formulated and drawn up the following quality policy that establishes the conditions to set quality goals. Quality Policy Väsby Finmekanik and its subsidiary shall be a customer-friendly, continually improving total supplier that manufactures and delivers products on time at the agreed price and of a quality that the customer expects. 5.4 Planering / Planning En Kvalitetsplan är upprättad där väsentliga aktiviteter är planlagda. Mätbara kvalitetsmål har upprättats som är nedbrutna från kvalitetspolicyn. Dessa mål har skapats för att kontinuerligt förbättra kvalitetsledningssystemet i sin helhet men i synnerhet kundrelaterade processer. Målen analyseras vid ledningens genomgång. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) A quality plan that lays out essential activities is drawn up. Measurable quality goals that are broken down from the quality policy have been established. These goals have been created as a means of continually improving the quality management system in its entirety, particularly customer-related processes. The goals are analysed during management review. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 17 av 34

18 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Väsby Finmekanik AB har klara definitioner på ansvar och befogenheter. Ledningen har övergripande ansvaret för införandet och underhållet av ISO 9001 kraven. Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för företaget och har således alla befogenheter. Funktionschefer har befogenhet att agera inom sin funktion och är ansvariga för att kommunicera till sina medarbetare om policys och rutiner som påverkar dem. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten av deras arbete. All personal vilkas arbete påverkar produktkvaliteten har befogenhet att inom sitt ansvarsområde: Initiera åtgärder för förhindrande av avvikelser relaterade till produkt, process och Kvalitetsledningssystemet. Identifiera och rapportera produkt-, eller processproblem. Föreslå korrigerande åtgärder. Kontrollera att användandet av avvikande produkter förhindras innan problem eller avvikelse har blivit korrigerad. Väsby Finmekanik AB: s ledning har utsett en representant kvalitetschef - som oberoende av andra arbetsuppgifter har det övergripande ansvaret och befogenheten att upprätta, införa och underhålla kvalitetsledningssystemet för fortsatt överensstämmelse mot ISO Kvalitetschefen har således även fulla befogenheter att agera och besluta i frågor om produktkvalitet. Ledningens representant (kvalitetschef) är även ansvarig för att: Ta fram revisionsplaner, interna samt externa. Utvärdera effektiviteten av Kvalitetsledningssystemet. Rapportera effektiviteten av kvalitetsledningssystemet och föreslå förbättringar till ledningen Planera, sammankalla och leda ledningens genomgång. Vara Väsby Finmekanik AB: s kontakt mot utomstående parter i frågor som rör kvalitet. Detaljerade ansvars och befogenhetesfrågor för VF:s personal finns beskrivet i dokument (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 18 av 34

19 Väsby Finmekanik AB has clear definitions of responsibility and authorisation. Management has overall responsibility for implementation and maintenance of ISO 9001 requirements. The managing director has overall responsibility for the company, and thus has authorisation on all levels. Function managers have authorisation to act within their function and are responsible for communication to their subordinates regarding policies and procedures that affect them. All employees are responsible for ensuring quality in their own work. All employees whose work affects product quality have authorisation within their area of responsibility: Initiate measures to prevent deviations related to products, processes and the quality management system. Identify and report product or process problems. Propose corrective measures. Check that the use of deviating products is prevented until the problem or deviation has been corrected. Väsby Finmekanik AB s management has appointed a representative quality manager who, independent of other work tasks, has overall responsibility and authorisation to establish, implement and maintain the quality management system for continued compliance with ISO The quality manager is also fully authorised to take actions and decisions regarding issues of product quality. The management representative (quality manager) is also responsible for: Drawing up audit plans (both internal and external). Evaluating the effectiveness of the quality management system. Reporting the effectiveness of the quality management system and proposing improvements to management Planning, convening and leading management review. Being Väsby Finmekanik AB s contact with outside parties in issues affecting quality. Detailed responsibility and authorisation issues for VF employees is described in the documents (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 19 av 34

20 5.6 Ledningens genomgång / Management review Ledningens genomgång hålls planenligt i enlighet med VF Kvalitetsplan. Möten kan hållas vid andra tillfällen om så anses vara nödvändigt. Ledningens genomgång dokumenteras och arkiveras under minst 2 år. Ledningens genomgång tar upp de punkter beskrivna i den stående agendan, men är inte begränsat till dessa Med anledning av genomgången fattar ledningen beslut om åtgärder för de punkter i genomgången som anses vara eller kunna bli ett problem. Ledningen tar även hänsyn till behov av anskaffning av resurser som resultat av ett beslut. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Management review is conducted according to plan as described in VF Kvalitetsplan Meetings can also be held on other occasions as necessary. Management review is to be documented and archived for at least 2 years. Management review takes up the points described in the standing agenda, but is not limited to such. Based on the review, management takes decisions on actions for the points of the review that are or could become problematic. Management also considers the need to acquire resources as the result of a decision. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 20 av 34

21 Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management 6.1 Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Väsby Finmekanik AB: s ledning går igenom och analyserar behov av nödvändiga resurser i form av personal, utbildning och anskaffning av utrustning som behövs för att förbättra Kvalitetsledningssystemet och öka kundtillfredsställelsen. Väsby Finmekanik AB s management goes over and analyses the need for necessary resources in the form of personnel, training and acquisition of equipment needed to improve the quality management system and increase customer satisfaction. 6.2 Personalresurser / Human resources För aktiviteter som påverkar produktkvaliteten används personal med lämplig kompetens baserat på teoretisk och praktisk utbildning, färdighet och erfarenhet. Okvalificerad personal används under handledning av kvalificerad personal. Personalens utbildningsbehov är identifierat i början av deras anställning och vid årliga genomgångar (VF Kvalitetsplan). Utbildning/upplärning kan vara intern eller där det är relevant, extern. Effektiviteten av utbildningen/upplärningen utvärderas där det är lämpligt genom praktiska prov. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) Activities that affect product quality are handled by personnel with suitable competence based on theoretical and practical training, skill and experience. Unqualified employees work under the guidance of qualified employees. The training needs of each employee are identified when he/she is hired and then again during annuals reviews (VF kvalitetsplan). Training can be internal or, where relevant, external. The effectiveness of the training is evaluated wherever appropriate through practical tests. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) 6.3 Infrastruktur / Infrastructure Resurser som behövs för att uppfylla uppställda produktkrav identifieras i samband med kontraktsgenomgång samt att de är tillhandahållna och underhållna. Detta inkluderar lokaler, arbetsutrymmen, För att säkerställa att hårdvara/mjukvara (bearbetningsmaskiner, truckar och Dataprodukter) är i gott skick har Väsby Finmekanik AB avtal med serviceföretag som sköter förebyggande underhåll och service. Stödjande funktioner som spedition har Väsby Finmekanik samarbete med ett flertal mindre åkerier. (VF Underhållsplan) Resources that are needed to fulfil set product requirements are identified in conjunction with contract review. There is also a check to ensure that they are supplied and maintained. This includes premises and workspaces. In order to ensure that hardware/software (processing machines, trucks and computer products) are in good working order, Väsby Finmekanik AB has agreements with service companies that handle preventative maintenance and service. For supporting functions, such as dispatch, Väsby Finmekanik works with several smaller companies. (VF Underhållsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 21 av 34

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Fortsatt Luftvärdighet

Fortsatt Luftvärdighet Fortsatt Luftvärdighet Luftvärdighetsuppgifterna Underhåll CAMO och Del-145 Vem ansvarar för vad Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Dokumentnamn: Dokumentägare: Fastställt av: You will find a english version of this document further down

Dokumentnamn: Dokumentägare: Fastställt av: You will find a english version of this document further down Dokumentägare: Johanna Sennmark Fastställt av: Martin Melkersson Fastställt den: 2016-02-18 Dok.nr Version: 3.0 1 (6) You will find a english version of this document further down 1 Syfte Syftet med det

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson

ISO DIS 9001:2014. Greger Thuresson ISO DIS 9001:2014 Greger Thuresson 2014-11-13 greger.thuresson@qvalify.se 0730-319580 Tidplan 2013 2014 2015 June 2013 CD (Committee Draft) April 2014 DIS (Draft International Standard) July 2015 FDIS

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör

Design Service Goal. Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List. Presentatör Design Service Goal Hantering av demonterbara delar som ingår i Fatigue Critical Baseline Structure List Presentatör Thobias Log Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable PROVNINGSBESTÄMMELSE OFRSTRANDE PROVNING AV STÅLGJUTGODS TEST SPECIFICATION NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL CASTINGS Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept.

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Laglista och Lagefterlevnad

Laglista och Lagefterlevnad Dokumentägare: Peter Hagelin Fastställt av: Fastställt den: Stefan Lindstedt 2016-07-21 Dok.nr Version: 4.0 1 (6) English version further down 1 Syfte Att säkerställa att lagar och andra miljörelaterade

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013

Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Resultat av EASA-audit 2013 & Tillsynsresultat 2013 Jerry Köhlström Sektionen för underhållsorganisationer 1 Resultat av EASA-audit 2013 EASA Audit AIR.SE.09.2013 16 20 september 2013 Luftvärdighet (AIR)

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg

STANDARD. UTM Ingegerd Annergren UTMS Lina Orbéus. UTMD Anders Johansson UTMS Jan Sandberg 1(7) Distribution: Scania, Supplier Presskruvar med rundat huvud - Metrisk gänga med grov delning Innehåll Sida Orientering... 1 Ändringar från föregående utgåva... 1 1 Material och hållfasthet... 1 2

Läs mer

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1?

Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? Certifying Staff Frågor från myndigheten som vi vill FÖRTYDLIGA: Kompetens på Certifying Staff i POA? Checklista vid release med FORM 1? 1 Fundera över. Vilken nivå på teknisk kompetens krävs på Certifying

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083

GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 GJUTEN ALUMINIUMPLATTA EN AW 5083 CAST ALUMINIUM PLATE EN AW 5083 Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb tvåspråkig 2008-06-17 1 (9) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

NAF Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan. Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan

NAF Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan. Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan MMOG/LE Huvudmän: Samarbetspartner: MMOG/LE Vad är MMOG/LE? Vilka områden täcks? Hur fungerar den? På vilket sätt bör man arbeta med den? Kursen 2010-11-10 Mera detaljerat om MMOG/LE Genomgång av version

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable INSTRUKTION FR UPPRÄTTANDE AV KONTROLLINSTRUKTION SVETSADE FRSVARSMATERIELKONSTRUKTIONER INSTRUCTION FOR DRAWING UP AN INSPECTION INSTRUCTION WELDED DEFENCE MATERIEL

Läs mer

Svenska Kyrkans PEFC ek. för.

Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Certifiering av Ledningssystem Verksamhet: Gruppcertifiering av Svenska Kyrkans skogar och försäljning av rundvirke Datum: 101028, 101101-02 Reviderade områden: Gruppfunktion,

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017

Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Arbetsplatsträff 5 april, 2017 Workplace meeting April 5, 2017 Ärenden: - Inför beslutsmötet - Forskningsinformation - Arbetsmiljö och Infrastruktur - Personaldagar - Övriga frågor Agenda: - Prior to the

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS

Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS Angeppssätt för integration - standarder, internationell utblick och SIS 9 november 2004 Sara Ellström 2004-11-17 1 Översikt 1 Vilka standarder kan stötta ett integrerat ledningssystem och hur kan standarderna

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable ALLMÄNNA KRAV FR YTBEHANDLING GENERAL REQUIREMENTS FOR SURFACE TREATMENT Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner

FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering. Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner FMV användning av ISO/IEC 15288 för ledningssystem implementering Harold Bud Lawson Styrelsemedlem och Consulting Partner Roller FMV har nära och långsiktiga samarbeten Regeringen Uppgifter Anslag Finansiella

Läs mer

Enbart förhandsgranskning

Enbart förhandsgranskning SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9001:2008 Fastställd/Approved: 2008-11-20 Publicerad/Published: 2008-11-26 (Korrigerad version/corrected version 2009-11-06) Utgåva/Edition: 3 Språk/Language: engelska/english;

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 bilagor)

Beslut om ackreditering (3 bilagor) Datum Beteckning 2014-05-16 2014/1247 Tekniska enheten för Industri och anläggningar Ert datum Er referens Per Fällström Joakim Thorn Direktnr: 033-17 77 49 E-post: per.fallstrom@swedac.se Nyli Metrology

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer