Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34"

Transkript

1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

2 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF R11 6 oktober, 2006 Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Oregistrerade kopior av manualen förekommer för distribution till olika användare. Unregistered copies of the manual exist for distribution to various users. Väsby Finmekanik AB Mellangården Upplands Väsby Väsby Peenmehaanika OÜ Luha Tallinn ESTONIA Tel: Fax: e-post: Tel: Fax: e-post: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 2 av 34

3 1.2 Innehållsförteckning / Contents Kapitel 1 Allmänt / General Godkännanden / Approval Innehållsförteckning / Contents... 3 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope Introduktion / Introduction Företagsprofil / Company profile Undantag / Exceptions Normativa hänvisningar / Normative references... 8 Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions... 8 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Allmänna krav / General requirements... 9 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Ledningens åtagande / Management commitment Kvalitetspolicy / Quality policy Planering / Planning Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Ledningens genomgång / Management review Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Personalresurser / Human resources ,4 Verksamhetsmiljö / Work environment Kapitel 7 - Produktframtagning / Product realization Planering av produktframtagning / Planning for product realization Kundrelaterade processer / Customer-related processes Konstruktion och utveckling / Design and development Inköp / Purchasing Produktion av varor och utförande av tjänster / Production and service provision Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement Allmänt / General Övervakning och mätning / Monitoring and measurement Behandling av avvikande produkter / Control of nonconforming product Analys av information / Analysis of data Förbättring / Improvement Kapitel 9 - Korsreferenslista ISO 9001och kvalitetsledningssystemet / Cross-reference list ISO and quality management system Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement.. 34 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 3 av 34

4 1.3 Revisionshistoria / Revision history Datum Revision Beskrivning av revision / Description of revision R0 Första utgåvan av Kvalitetssystemsmanualen R1 Omformuleringar samt rättning av stavfel R2 Genomgående ändring efter certifieringsrevision. Ändringar markerat med Streck i marginal R3 Detalj ändringar efter uppföljningsrevision R4 Ändringar efter AV inspektion kap R5 Uppdatering av organisationsschema (fig1) R6 Införande av Väsby Peenmehaanika OÜ i systemet Samt andra ändringar/uppdateringar R7 Genomgång av text R8 Mindre ändringar utförda sedan senaste DNV rev R9 Uppdatering av org schema R10 Uppdatering av VP adress R11 Engelsk Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 4 av 34

5 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope 2.1 Introduktion / Introduction Väsby Finmekanik AB (VF) Kvalitetssystemsmanual beskriver vår organisations inklusive Väsby Peenmehaanika OÜ (VP) unika och specifika överensstämmelse av kraven i ISO 9001: 2000, ISO Varje kapitel representerar vår organisations syn på kvalitet sett genom kraven i standarden, våra kunders behov och våra interna kvalitetsmål och policys. The Väsby Finmekanik AB (VF) Quality System Manual describes our organisation s (including Väsby Peenmehaanika OÜ (VP)) unique and specific compliance with the requirements in ISO 9001: 2000, ISO Each chapter represents our organisation s perception of quality as seen through the requirements of the standards, our customers' needs and our internal quality goals and policies. 2.2 Företagsprofil / Company profile Väsby Finmekanik AB bildades 1988 och var då ett lego tillverkande verkstadsföretag för skärande bearbetning. Genom kunders krav och önskemål har den rena legobearbetningen utökats med efterföljande materialförädlingar till att idag även inkludera montering av leveransklara produkter för kunds räkning startades dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ, Tallin, Estland för att öka monteringskapaciteten. VP arbetar på direkta order från VF. Väsby Finmekanik har utvecklats till ett företag med totalleverantörskapacitet. Våra kunder återfinns inom processindustrin, tryckeri, elsäkerhet och medicintekniskindustri. Exempel på produkter vi tillverkar, monterar och ombesörjer är: Elektropneumatiska och Digitalpneumatiska styr och reglerutrustningar för processindustrin. Laserinmätningsutrustning för medicinteknisk industri. Styrutrustning för tryckerimaskiner. Produkter för tele com. Följande organisationsschema visar relationer och beslutsvägar inom Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ. (fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 5 av 34

6 Väsby Finmekanik AB was established in At that time, it was a subcontract manufacturing workshop for machining involving cutting. Based on customer needs and desires, pure subcontract machining has been expanded, with subsequent material refinement that now also includes assembly of delivery-ready products on behalf of our customers. In 2004, the subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ in Tallinn, Estonia was established to increase assembly capacity. VP works based on direct orders from VF. Väsby Finmekanik has developed into a company with total supplier capacity. We have customers in the processing, printing, electrical safety and medical technology industries. Examples of products we manufacture, assemble and handle include: Electro-pneumatic and digital-pneumatic control and regulation equipment for the processing industry. Laser measuring instruments for the medical technology industry. Control equipment for printing machines. Telecom products. The following organisational chart depicts relationships and routes to decision making within Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ. (Fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 6 av 34

7 Organisation Väsby Finmekanik AB Organisation Väsby Peenmehaanika OÜ Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Bengt-Arne Bengtsson Ingemar Ström Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Tanel Telliskivii Verkställande direktör / Managing Director Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Tanel Telliskivi Kvalitetschef/ Quality Manager Ingemar Ström Verkstad / Workshop Arne Abrahamsen Montering / Assembly Bengt-Arne Bengtsson Ekonomi / Finance Viveka Ragell Inhyrd Ilme Mikk Tanja Papp Ekrem Fazlic Camil Coso Anita Kämäräinen Olev Vou Alejandro Porra Raimo Viitakangas Christer Rosenberg Sander Tiks Almer Björkman Jerzy Terlecky Annica Stockman Valentina Firotkina Ingemar Ström Fig 1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 7 av 34

8 2.3 Omfattning / Scope Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001: 2000 omfattar och tillämpas på: Tillverkning och montering av mekaniska, pneumatiska och elektroniska produkter för industriellt bruk. In accordance with ISO 9001: 2000, the quality management system of Väsby Finmekanik AB comprises and is applied to: manufacturing and assembly of mechanical, pneumatic and electronic products for industrial use. 2.4 Undantag / Exceptions Väsby Finmekanik AB tillämpar kraven enligt ISO 9001: 2000 modul, dvs kraven i standardens kapitel 7.3, Konstruktion och utveckling, är undantaget då detta inte förekommer hos Väsby Finmekanik AB. Dessa uteslutningar är även noterade under kapitel 7.3 i denna kvalitetssystemsmanual. Väsby Finmekanik AB also applies the requirements of ISO 9001: 2000 module, i.e. the requirements in chapter 7.3 of the standard. Design and development are exceptions from this as they are not part of Väsby Finmekanik AB s operations. These exceptions are also noted in chapter 7.3 of this Quality System Manual. 2.5 Normativa hänvisningar / Normative references För normativa hänvisningar i denna manual till andra styrande dokument eller standarder utan revisionsangivelser gäller alltid den senaste revisionen. Hänvisningar till specificerade styrande- och redovisandedokument eller standarder med en revisionsangivelse får endast det dokumentet användas. Den senaste utgåvan skall dock alltid tas i beaktande. If a normative reference to another controlling document or standard does not specify a revision number, it is always the most recent revision that applies. If the reference is to a specific revision of a controlling document, reporting document or standard, only that document may be applied. The most recent edition, however, should always be taken into consideration. Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions För att undvika missförstånd används samma termer och definitioner som i ISO 9001: In order to prevent misunderstanding, the same terms and definitions are used as those found in ISO 9001: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 8 av 34

9 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system 4.1 Allmänna krav / General requirements Det på Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ implementerade kvalitetsledningssystemet baseras på ISO 9001: 2000 modul D (VF : Kvalitetssystemsmanual) Alla processer som påverkar kvalitetssystemet är identifierade, dokumenterade införda och underhållna. Underhållet består av: Identifikation, ordningsföljd och samverkan mellan processer. (fig. 2) Fastställa kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa en effektiv styrning Identifiera tillgängligheten av resurser och information nödvändig för att stödja funktion och övervakning av processer. Övervakning, mätning och analys av processer och åtgärder för ständig förbättring. Där det varit möjligt har rutiner som beskriver processer och övervakning beskrivits i denna manual. En komplett korsreferens mellan ISO9001: 2000 och Väsby Finmekaniks AB: s kvalitetsledningssystem återfinns under kapitel 9. För processer som påverkar produktöverensstämmelse och som är utlagda på entreprenad är nödvändiga kontroller införda för att säkerställa att kraven uppfylls. (VF Ankomstkontroll) Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsmål och Kvalitetspolicy är dokumenterad. Lämpligheten bedöms och revideras vid ledningens genomgång för att säkerställa planerade resultat och förbättringar. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 9 av 34

10 The quality management system implemented at Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ is based on ISO 9001: 2000 module D (VF : Quality system manual) All processes that affect the quality system are identified, documented, introduced and maintained. Maintenance consists of: Identification, prioritisation and interplay between processes. (Fig. 2) Establishment of criteria and methods that are required to ensure effective control Identification of availability of resources and information necessary to support the functionality and monitoring of processes. Monitoring, gauging and analysing processes and measures for continual improvement. Procedures that describe processes and monitoring are described in this manual wherever possible. A complete cross-reference between ISO9001: 2000 and Väsby Finmekanik AB s quality management system is found in chapter 9. For processes that affect product conformity and that are subcontracted out, necessary checks have been implemented to ensure that requirements are fulfilled. (VF Ankomstkontroll) The quality goals and quality policy of Väsby Finmekanik AB are documented. Suitability is assessed and audited through management review to ensure that planned results and improvements are achieved. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 10 av 34

11 Styrande processer Controling processes Huvudprocesser Main processes Stödjande processer Supporting processes Processkarta / Process map Väsby Finmekanik AB Ekonomi / Finance Kvalitet / Quality Ledning / Management Kundkrav/ Customer requirements Order Tillverkning / Production Leverans / Delivery Nöjdkund / Satisfied customer Personal / Personel Inköp / Purchase 4 5 Kalibrering/ Control of measuring devices 6 Förebyggande och korrigerande åtgärder / Preventive and Corrective action 8 Detaljerad beskrivning av underprocesser är beskrivna i dokument VF Detaljerad processkarta. Detailed description of sub processes are described in document VF Detaljerad processkarta Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 11 av 34

12 4.2 Dokumentationskrav / Documentation requirements Väsby finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem är uppbyggt i fyra nivåer (fig.3) Nivå 1 är Standarder och förordningar som Väsby Finmekanik arbetar under ISO9001: 2000, ISO 9004 samt åt vissa kunder EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) Nivå 2 är Väsby Finmekanik AB: s Kvalitetssäkringsmanual (detta dokument) Nivå 3 Rutiner, instruktioner, blanketter och andra specificerande dokument som är upprättade där avsaknad kan tänkas orsaka kvalitetsavvikelser. Nivå 4 Redovisande dokument som upprättats där det kan förväntas att dokumenterade bevis krävs. Hur ingående processer, rutiner och instruktioner beskrivs, beror på hur komplicerade processerna är samt personalens utbildningsnivå. ISO 9000 Dokument hirearki Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Kvalitetssystemsmanual Åtkomst via VF server (I:) Ansvar: Kvalitetschefen Rutiner, Instruktioner, blanketter och andra specificerande dok. Åtkomst via VF server (I:), (R:) och Pärmar Ansvar: Kvalitetschefen Redovisande dokument Lagras på VF server (S:), (I:) och i pärmar Ansvar: Respektive funktionsansvarig Fig. 3 Kvalitetschefen är ansvarig för underhåll av alla dokument rörande kvalitetsledningssystemet. Kvalitetschefen granskar, uppdaterar och förbättrar dokument tillsammans med den ansvarige för berörd funktion (Funktionschef se organisationsschema fig.2). Funktionschefen är ansvarig för att dokumenterade rutiner/instruktioner införs och efterföljs för de processer/aktiviteter som påverkar produktkvaliteten inom sitt område. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 12 av 34

13 Väsby Finmekanik AB: s styrning av specificerande dokument säkerställer att: Dokument är godkända avseende lämplighet innan de ges ut. Dokument är granskade, uppdaterade och godkända. Ändring och revisionsstatus är angivet. Ändringar i dokument uppmärksammas med # och/eller streck i marginalen Rätt utgåva finns tillgängliga på de platser de skall användas. Dokumenten förblir läsbara och lätt identifierbara både i pappersform och elektroniskform. Dokument av externt ursprung är identifierade och deras distribution styrd. Utgångna och föråldrade dokument kastas. Om de av något skäl bevaras märks de UTGÅNGET för att förhindra oavsiktlig användning. Specificerande dokument som lagras i elektronisk form anses vara godkända utan manuell signatur av behörig person, då en uppdatering av dokument kräver lösenord som endast behörig person känner till. Redovisande dokument som kan sparas i elektroniskform lagras på VF:s server vilken det görs regelbunden säkerhetskopiering på. Redovisande dokument i pappersform lagras på vinden i uppmärkta pärmar eller lådor som enda skydd. Gallring av dokument sker när utrymmesbrist uppstår, dock gäller att redovisande dokument bevaras i minst 2 år, om inget annat är angivet, eller styrt av lagar och förordningar, för att bevisa att ställda krav har uppfyllts. För produkter som tillverkas och skall uppfylla krav enligt EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) gäller att dokument som bevisar produktens överensstämmelse med gällande specifikationer skall bevaras under en tidsperiod av 10 år, från produkten/produktrevisionens nedläggning. Distribution av externa dokument (kundritningar) sker på flera sätt. Tillgång till kundens ritningsarkiv via Internet. Ritningar medföljer kundorder och vidarebefordras till berörd personal vid tillverkning. Eget ritningsarkiv för kund, där kund anger gällande ritningsnummer/revision vid order. Kontroll sker mot eget arkiv, vid avvikelse inskaffas gällande ritning av kund. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 13 av 34

14 The structure of the Väsby Finmekanik AB Quality Management System has four levels (Fig.3) Level 1 consists of standards and ordinances to which Väsby Finmekanik is subject - ISO9001: 2000, ISO 9004 and, for certain customers, EU directive 94/9/EC (ATEX) Level 2 is Väsby Finmekanik AB s Quality Assurance Manual (this document) Level 3 consists of procedures, instructions, forms and other specifying documents that have been drawn up because being without them could lead to quality deviations. Level 4 consists of reporting documents that have been drawn up because the requirement of documented evidence is anticipated. The detail with which processes, procedures and instructions are described depends on how complicated the processes are and the education level of the employees. ISO 9000 Document hierarchy Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Quality System Manual Accessible via VF server (I:) Responsibility: Quality Manager Procedures, instructions, forms and other specifying documents Accessible via VF server (I:), (R:) and Binders Responsibility: Quality Manager Reporting documents Stored on VF server (S:), (I:) and in Binders Responsibility: Respective Function Manager Fig. 3 The quality manager is responsible for maintenance of all documents concerning the quality management system. The quality manger reviews, updates and improves documents together with the manager of the function in question (Function manager, see organisational chart, Fig. 2). The function manager is responsible for ensuring the documented procedures/instructions are implemented and followed for the processes/activities that affect product quality in his/her area. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 14 av 34

15 Väsby Finmekanik AB s control of specifying documents ensures that: The appropriateness of documents is approved before they are distributed. Documents are reviewed, updated and approved. Change and revision status is indicated. Attention is called to changes in documents with # and/or a dash in the margin The right editions are available at the locations they are to be used. Documentation remains legible and easily identifiable both in paper form and electronic form. Documents of external origin are identified and their distribution controlled. Expired and outdated documents are discarded. If such a document is to be saved for some reason, it is marked UTGÅNGET to prevent accidental use. Specifying documents that are saved electronically are considered approved without manual signature of an authorised person, as the password of an authorised person is required to update documents. Reporting documents that can be saved electronically are stored on the VF server. A backup of the server is made regularly. Hard copies of reporting documents are stored in the attic in marked binders or boxes as their only protection. Documents are sorted out when there is lack of space. However, reporting documents are saved at least 2 years (unless otherwise specified or governed by laws and ordinances) as proof that the set requirements have been fulfilled. For products that are manufactured and must fulfil requirements of EU directive 94/9/EC (ATEX), documents proving the product s conformity with applicable specifications must be saved for a period of 10 years from the date the product/product revision was discontinued. Distribution of external documents (customer drawings) is handled several ways. Access to the customer s drawing archive via Internet. Drawings accompany the customer order and are forward to the relevant employees for manufacture. Own drawing archive for the customer, where the customer indicates the relevant drawing number/revision upon order. There is a check against VF's archive. Upon deviation, the relevant drawing is obtained from the customer. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 15 av 34

16 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility 5.1 Ledningens åtagande / Management commitment Väsby Finmekanik AB: s ledning ansvarar för att företagets kvalitetspolicy och affärsidé underhålls och sprids inom organisationen. För att kontrollera att kvalitetspolicyn är verksam har ledningen upprättat kvalitetsmål, dessa mål analyseras och utvärderas i samband med ledningens genomgång. The management of Väsby Finmekanik AB is responsible for ensuring that the company s quality policy and business concept are spread within the organisation. In order to check the effectiveness of the quality policy, management has established quality goals, which are analysed and evaluated in conjunction with the management review. 5.2 Kundfokus / Customer focus Väsby Finmekanik AB: s fokusering på kundens önskemål och krav är beskrivet i kvalitetspolicyn. Under produktframtagningsprocessen säkerställer Väsby Finmekanik att kundens behov och förväntningar identifieras och omvandlas till krav med målet att förbättra kundtillfredsställelsen. (VF Kundenkät) Väsby Finmekanik AB s focus on customer desires and requirements are described in the quality policy. During the product production process, Väsby Finmekanik ensures that customer needs and expectations are identified and converted into requirements with the goal of improving customer satisfaction. (VF Kundenkät) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 16 av 34

17 5.3 Kvalitetspolicy / Quality policy Väsby Finmekanik AB: s ledning har formulerat och upprättat följande kvalitetspolicy som ger förutsättningar att upprätta kvalitetsmål. Kvalitetspolicy Väsby Finmekanik och dess dotterbolag skall vara en kundvänlig, ständigt förbättrande totalleverantör som tillverkar och levererar produkter på utsatt tid, till utlovat pris och med en kvalitet som kunden förväntar sig. Väsby Finmekanik AB s has formulated and drawn up the following quality policy that establishes the conditions to set quality goals. Quality Policy Väsby Finmekanik and its subsidiary shall be a customer-friendly, continually improving total supplier that manufactures and delivers products on time at the agreed price and of a quality that the customer expects. 5.4 Planering / Planning En Kvalitetsplan är upprättad där väsentliga aktiviteter är planlagda. Mätbara kvalitetsmål har upprättats som är nedbrutna från kvalitetspolicyn. Dessa mål har skapats för att kontinuerligt förbättra kvalitetsledningssystemet i sin helhet men i synnerhet kundrelaterade processer. Målen analyseras vid ledningens genomgång. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) A quality plan that lays out essential activities is drawn up. Measurable quality goals that are broken down from the quality policy have been established. These goals have been created as a means of continually improving the quality management system in its entirety, particularly customer-related processes. The goals are analysed during management review. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 17 av 34

18 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Väsby Finmekanik AB har klara definitioner på ansvar och befogenheter. Ledningen har övergripande ansvaret för införandet och underhållet av ISO 9001 kraven. Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för företaget och har således alla befogenheter. Funktionschefer har befogenhet att agera inom sin funktion och är ansvariga för att kommunicera till sina medarbetare om policys och rutiner som påverkar dem. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten av deras arbete. All personal vilkas arbete påverkar produktkvaliteten har befogenhet att inom sitt ansvarsområde: Initiera åtgärder för förhindrande av avvikelser relaterade till produkt, process och Kvalitetsledningssystemet. Identifiera och rapportera produkt-, eller processproblem. Föreslå korrigerande åtgärder. Kontrollera att användandet av avvikande produkter förhindras innan problem eller avvikelse har blivit korrigerad. Väsby Finmekanik AB: s ledning har utsett en representant kvalitetschef - som oberoende av andra arbetsuppgifter har det övergripande ansvaret och befogenheten att upprätta, införa och underhålla kvalitetsledningssystemet för fortsatt överensstämmelse mot ISO Kvalitetschefen har således även fulla befogenheter att agera och besluta i frågor om produktkvalitet. Ledningens representant (kvalitetschef) är även ansvarig för att: Ta fram revisionsplaner, interna samt externa. Utvärdera effektiviteten av Kvalitetsledningssystemet. Rapportera effektiviteten av kvalitetsledningssystemet och föreslå förbättringar till ledningen Planera, sammankalla och leda ledningens genomgång. Vara Väsby Finmekanik AB: s kontakt mot utomstående parter i frågor som rör kvalitet. Detaljerade ansvars och befogenhetesfrågor för VF:s personal finns beskrivet i dokument (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 18 av 34

19 Väsby Finmekanik AB has clear definitions of responsibility and authorisation. Management has overall responsibility for implementation and maintenance of ISO 9001 requirements. The managing director has overall responsibility for the company, and thus has authorisation on all levels. Function managers have authorisation to act within their function and are responsible for communication to their subordinates regarding policies and procedures that affect them. All employees are responsible for ensuring quality in their own work. All employees whose work affects product quality have authorisation within their area of responsibility: Initiate measures to prevent deviations related to products, processes and the quality management system. Identify and report product or process problems. Propose corrective measures. Check that the use of deviating products is prevented until the problem or deviation has been corrected. Väsby Finmekanik AB s management has appointed a representative quality manager who, independent of other work tasks, has overall responsibility and authorisation to establish, implement and maintain the quality management system for continued compliance with ISO The quality manager is also fully authorised to take actions and decisions regarding issues of product quality. The management representative (quality manager) is also responsible for: Drawing up audit plans (both internal and external). Evaluating the effectiveness of the quality management system. Reporting the effectiveness of the quality management system and proposing improvements to management Planning, convening and leading management review. Being Väsby Finmekanik AB s contact with outside parties in issues affecting quality. Detailed responsibility and authorisation issues for VF employees is described in the documents (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 19 av 34

20 5.6 Ledningens genomgång / Management review Ledningens genomgång hålls planenligt i enlighet med VF Kvalitetsplan. Möten kan hållas vid andra tillfällen om så anses vara nödvändigt. Ledningens genomgång dokumenteras och arkiveras under minst 2 år. Ledningens genomgång tar upp de punkter beskrivna i den stående agendan, men är inte begränsat till dessa Med anledning av genomgången fattar ledningen beslut om åtgärder för de punkter i genomgången som anses vara eller kunna bli ett problem. Ledningen tar även hänsyn till behov av anskaffning av resurser som resultat av ett beslut. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Management review is conducted according to plan as described in VF Kvalitetsplan Meetings can also be held on other occasions as necessary. Management review is to be documented and archived for at least 2 years. Management review takes up the points described in the standing agenda, but is not limited to such. Based on the review, management takes decisions on actions for the points of the review that are or could become problematic. Management also considers the need to acquire resources as the result of a decision. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 20 av 34

21 Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management 6.1 Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Väsby Finmekanik AB: s ledning går igenom och analyserar behov av nödvändiga resurser i form av personal, utbildning och anskaffning av utrustning som behövs för att förbättra Kvalitetsledningssystemet och öka kundtillfredsställelsen. Väsby Finmekanik AB s management goes over and analyses the need for necessary resources in the form of personnel, training and acquisition of equipment needed to improve the quality management system and increase customer satisfaction. 6.2 Personalresurser / Human resources För aktiviteter som påverkar produktkvaliteten används personal med lämplig kompetens baserat på teoretisk och praktisk utbildning, färdighet och erfarenhet. Okvalificerad personal används under handledning av kvalificerad personal. Personalens utbildningsbehov är identifierat i början av deras anställning och vid årliga genomgångar (VF Kvalitetsplan). Utbildning/upplärning kan vara intern eller där det är relevant, extern. Effektiviteten av utbildningen/upplärningen utvärderas där det är lämpligt genom praktiska prov. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) Activities that affect product quality are handled by personnel with suitable competence based on theoretical and practical training, skill and experience. Unqualified employees work under the guidance of qualified employees. The training needs of each employee are identified when he/she is hired and then again during annuals reviews (VF kvalitetsplan). Training can be internal or, where relevant, external. The effectiveness of the training is evaluated wherever appropriate through practical tests. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) 6.3 Infrastruktur / Infrastructure Resurser som behövs för att uppfylla uppställda produktkrav identifieras i samband med kontraktsgenomgång samt att de är tillhandahållna och underhållna. Detta inkluderar lokaler, arbetsutrymmen, För att säkerställa att hårdvara/mjukvara (bearbetningsmaskiner, truckar och Dataprodukter) är i gott skick har Väsby Finmekanik AB avtal med serviceföretag som sköter förebyggande underhåll och service. Stödjande funktioner som spedition har Väsby Finmekanik samarbete med ett flertal mindre åkerier. (VF Underhållsplan) Resources that are needed to fulfil set product requirements are identified in conjunction with contract review. There is also a check to ensure that they are supplied and maintained. This includes premises and workspaces. In order to ensure that hardware/software (processing machines, trucks and computer products) are in good working order, Väsby Finmekanik AB has agreements with service companies that handle preventative maintenance and service. For supporting functions, such as dispatch, Väsby Finmekanik works with several smaller companies. (VF Underhållsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 21 av 34

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Informations- och cybersäkerhet i Sverige Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten Betänkande av NISU 2014 Stockholm 2015 SOU 2015:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer