Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34"

Transkript

1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

2 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF R11 6 oktober, 2006 Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Oregistrerade kopior av manualen förekommer för distribution till olika användare. Unregistered copies of the manual exist for distribution to various users. Väsby Finmekanik AB Mellangården Upplands Väsby Väsby Peenmehaanika OÜ Luha Tallinn ESTONIA Tel: Fax: e-post: Tel: Fax: e-post: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 2 av 34

3 1.2 Innehållsförteckning / Contents Kapitel 1 Allmänt / General Godkännanden / Approval Innehållsförteckning / Contents... 3 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope Introduktion / Introduction Företagsprofil / Company profile Undantag / Exceptions Normativa hänvisningar / Normative references... 8 Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions... 8 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Allmänna krav / General requirements... 9 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Ledningens åtagande / Management commitment Kvalitetspolicy / Quality policy Planering / Planning Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Ledningens genomgång / Management review Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Personalresurser / Human resources ,4 Verksamhetsmiljö / Work environment Kapitel 7 - Produktframtagning / Product realization Planering av produktframtagning / Planning for product realization Kundrelaterade processer / Customer-related processes Konstruktion och utveckling / Design and development Inköp / Purchasing Produktion av varor och utförande av tjänster / Production and service provision Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement Allmänt / General Övervakning och mätning / Monitoring and measurement Behandling av avvikande produkter / Control of nonconforming product Analys av information / Analysis of data Förbättring / Improvement Kapitel 9 - Korsreferenslista ISO 9001och kvalitetsledningssystemet / Cross-reference list ISO and quality management system Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management Kapitel 8 - Mätning, analys och förbättring / Measurement, analysis and improvement.. 34 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 3 av 34

4 1.3 Revisionshistoria / Revision history Datum Revision Beskrivning av revision / Description of revision R0 Första utgåvan av Kvalitetssystemsmanualen R1 Omformuleringar samt rättning av stavfel R2 Genomgående ändring efter certifieringsrevision. Ändringar markerat med Streck i marginal R3 Detalj ändringar efter uppföljningsrevision R4 Ändringar efter AV inspektion kap R5 Uppdatering av organisationsschema (fig1) R6 Införande av Väsby Peenmehaanika OÜ i systemet Samt andra ändringar/uppdateringar R7 Genomgång av text R8 Mindre ändringar utförda sedan senaste DNV rev R9 Uppdatering av org schema R10 Uppdatering av VP adress R11 Engelsk Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 4 av 34

5 Kapitel 2 - Introduktion och omfattning / Introduction and scope 2.1 Introduktion / Introduction Väsby Finmekanik AB (VF) Kvalitetssystemsmanual beskriver vår organisations inklusive Väsby Peenmehaanika OÜ (VP) unika och specifika överensstämmelse av kraven i ISO 9001: 2000, ISO Varje kapitel representerar vår organisations syn på kvalitet sett genom kraven i standarden, våra kunders behov och våra interna kvalitetsmål och policys. The Väsby Finmekanik AB (VF) Quality System Manual describes our organisation s (including Väsby Peenmehaanika OÜ (VP)) unique and specific compliance with the requirements in ISO 9001: 2000, ISO Each chapter represents our organisation s perception of quality as seen through the requirements of the standards, our customers' needs and our internal quality goals and policies. 2.2 Företagsprofil / Company profile Väsby Finmekanik AB bildades 1988 och var då ett lego tillverkande verkstadsföretag för skärande bearbetning. Genom kunders krav och önskemål har den rena legobearbetningen utökats med efterföljande materialförädlingar till att idag även inkludera montering av leveransklara produkter för kunds räkning startades dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ, Tallin, Estland för att öka monteringskapaciteten. VP arbetar på direkta order från VF. Väsby Finmekanik har utvecklats till ett företag med totalleverantörskapacitet. Våra kunder återfinns inom processindustrin, tryckeri, elsäkerhet och medicintekniskindustri. Exempel på produkter vi tillverkar, monterar och ombesörjer är: Elektropneumatiska och Digitalpneumatiska styr och reglerutrustningar för processindustrin. Laserinmätningsutrustning för medicinteknisk industri. Styrutrustning för tryckerimaskiner. Produkter för tele com. Följande organisationsschema visar relationer och beslutsvägar inom Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ. (fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 5 av 34

6 Väsby Finmekanik AB was established in At that time, it was a subcontract manufacturing workshop for machining involving cutting. Based on customer needs and desires, pure subcontract machining has been expanded, with subsequent material refinement that now also includes assembly of delivery-ready products on behalf of our customers. In 2004, the subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ in Tallinn, Estonia was established to increase assembly capacity. VP works based on direct orders from VF. Väsby Finmekanik has developed into a company with total supplier capacity. We have customers in the processing, printing, electrical safety and medical technology industries. Examples of products we manufacture, assemble and handle include: Electro-pneumatic and digital-pneumatic control and regulation equipment for the processing industry. Laser measuring instruments for the medical technology industry. Control equipment for printing machines. Telecom products. The following organisational chart depicts relationships and routes to decision making within Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ. (Fig.1) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 6 av 34

7 Organisation Väsby Finmekanik AB Organisation Väsby Peenmehaanika OÜ Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Bengt-Arne Bengtsson Ingemar Ström Ledningsgrupp / Management group Arne Abrahamsen Tanel Telliskivii Verkställande direktör / Managing Director Bengt-Arne Bengtsson Verkställande direktör / Managing Director Tanel Telliskivi Kvalitetschef/ Quality Manager Ingemar Ström Verkstad / Workshop Arne Abrahamsen Montering / Assembly Bengt-Arne Bengtsson Ekonomi / Finance Viveka Ragell Inhyrd Ilme Mikk Tanja Papp Ekrem Fazlic Camil Coso Anita Kämäräinen Olev Vou Alejandro Porra Raimo Viitakangas Christer Rosenberg Sander Tiks Almer Björkman Jerzy Terlecky Annica Stockman Valentina Firotkina Ingemar Ström Fig 1 Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 7 av 34

8 2.3 Omfattning / Scope Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001: 2000 omfattar och tillämpas på: Tillverkning och montering av mekaniska, pneumatiska och elektroniska produkter för industriellt bruk. In accordance with ISO 9001: 2000, the quality management system of Väsby Finmekanik AB comprises and is applied to: manufacturing and assembly of mechanical, pneumatic and electronic products for industrial use. 2.4 Undantag / Exceptions Väsby Finmekanik AB tillämpar kraven enligt ISO 9001: 2000 modul, dvs kraven i standardens kapitel 7.3, Konstruktion och utveckling, är undantaget då detta inte förekommer hos Väsby Finmekanik AB. Dessa uteslutningar är även noterade under kapitel 7.3 i denna kvalitetssystemsmanual. Väsby Finmekanik AB also applies the requirements of ISO 9001: 2000 module, i.e. the requirements in chapter 7.3 of the standard. Design and development are exceptions from this as they are not part of Väsby Finmekanik AB s operations. These exceptions are also noted in chapter 7.3 of this Quality System Manual. 2.5 Normativa hänvisningar / Normative references För normativa hänvisningar i denna manual till andra styrande dokument eller standarder utan revisionsangivelser gäller alltid den senaste revisionen. Hänvisningar till specificerade styrande- och redovisandedokument eller standarder med en revisionsangivelse får endast det dokumentet användas. Den senaste utgåvan skall dock alltid tas i beaktande. If a normative reference to another controlling document or standard does not specify a revision number, it is always the most recent revision that applies. If the reference is to a specific revision of a controlling document, reporting document or standard, only that document may be applied. The most recent edition, however, should always be taken into consideration. Kapitel 3 - Termer och definitioner / Terms and definitions För att undvika missförstånd används samma termer och definitioner som i ISO 9001: In order to prevent misunderstanding, the same terms and definitions are used as those found in ISO 9001: Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 8 av 34

9 Kapitel 4 - Ledningssystem för kvalitet / Quality management system 4.1 Allmänna krav / General requirements Det på Väsby Finmekanik AB och dotterbolaget Väsby Peenmehaanika OÜ implementerade kvalitetsledningssystemet baseras på ISO 9001: 2000 modul D (VF : Kvalitetssystemsmanual) Alla processer som påverkar kvalitetssystemet är identifierade, dokumenterade införda och underhållna. Underhållet består av: Identifikation, ordningsföljd och samverkan mellan processer. (fig. 2) Fastställa kriterier och metoder som erfordras för att säkerställa en effektiv styrning Identifiera tillgängligheten av resurser och information nödvändig för att stödja funktion och övervakning av processer. Övervakning, mätning och analys av processer och åtgärder för ständig förbättring. Där det varit möjligt har rutiner som beskriver processer och övervakning beskrivits i denna manual. En komplett korsreferens mellan ISO9001: 2000 och Väsby Finmekaniks AB: s kvalitetsledningssystem återfinns under kapitel 9. För processer som påverkar produktöverensstämmelse och som är utlagda på entreprenad är nödvändiga kontroller införda för att säkerställa att kraven uppfylls. (VF Ankomstkontroll) Väsby Finmekanik AB: s kvalitetsmål och Kvalitetspolicy är dokumenterad. Lämpligheten bedöms och revideras vid ledningens genomgång för att säkerställa planerade resultat och förbättringar. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 9 av 34

10 The quality management system implemented at Väsby Finmekanik AB and its subsidiary Väsby Peenmehaanika OÜ is based on ISO 9001: 2000 module D (VF : Quality system manual) All processes that affect the quality system are identified, documented, introduced and maintained. Maintenance consists of: Identification, prioritisation and interplay between processes. (Fig. 2) Establishment of criteria and methods that are required to ensure effective control Identification of availability of resources and information necessary to support the functionality and monitoring of processes. Monitoring, gauging and analysing processes and measures for continual improvement. Procedures that describe processes and monitoring are described in this manual wherever possible. A complete cross-reference between ISO9001: 2000 and Väsby Finmekanik AB s quality management system is found in chapter 9. For processes that affect product conformity and that are subcontracted out, necessary checks have been implemented to ensure that requirements are fulfilled. (VF Ankomstkontroll) The quality goals and quality policy of Väsby Finmekanik AB are documented. Suitability is assessed and audited through management review to ensure that planned results and improvements are achieved. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 10 av 34

11 Styrande processer Controling processes Huvudprocesser Main processes Stödjande processer Supporting processes Processkarta / Process map Väsby Finmekanik AB Ekonomi / Finance Kvalitet / Quality Ledning / Management Kundkrav/ Customer requirements Order Tillverkning / Production Leverans / Delivery Nöjdkund / Satisfied customer Personal / Personel Inköp / Purchase 4 5 Kalibrering/ Control of measuring devices 6 Förebyggande och korrigerande åtgärder / Preventive and Corrective action 8 Detaljerad beskrivning av underprocesser är beskrivna i dokument VF Detaljerad processkarta. Detailed description of sub processes are described in document VF Detaljerad processkarta Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 11 av 34

12 4.2 Dokumentationskrav / Documentation requirements Väsby finmekanik AB: s kvalitetsledningssystem är uppbyggt i fyra nivåer (fig.3) Nivå 1 är Standarder och förordningar som Väsby Finmekanik arbetar under ISO9001: 2000, ISO 9004 samt åt vissa kunder EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) Nivå 2 är Väsby Finmekanik AB: s Kvalitetssäkringsmanual (detta dokument) Nivå 3 Rutiner, instruktioner, blanketter och andra specificerande dokument som är upprättade där avsaknad kan tänkas orsaka kvalitetsavvikelser. Nivå 4 Redovisande dokument som upprättats där det kan förväntas att dokumenterade bevis krävs. Hur ingående processer, rutiner och instruktioner beskrivs, beror på hur komplicerade processerna är samt personalens utbildningsnivå. ISO 9000 Dokument hirearki Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Kvalitetssystemsmanual Åtkomst via VF server (I:) Ansvar: Kvalitetschefen Rutiner, Instruktioner, blanketter och andra specificerande dok. Åtkomst via VF server (I:), (R:) och Pärmar Ansvar: Kvalitetschefen Redovisande dokument Lagras på VF server (S:), (I:) och i pärmar Ansvar: Respektive funktionsansvarig Fig. 3 Kvalitetschefen är ansvarig för underhåll av alla dokument rörande kvalitetsledningssystemet. Kvalitetschefen granskar, uppdaterar och förbättrar dokument tillsammans med den ansvarige för berörd funktion (Funktionschef se organisationsschema fig.2). Funktionschefen är ansvarig för att dokumenterade rutiner/instruktioner införs och efterföljs för de processer/aktiviteter som påverkar produktkvaliteten inom sitt område. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 12 av 34

13 Väsby Finmekanik AB: s styrning av specificerande dokument säkerställer att: Dokument är godkända avseende lämplighet innan de ges ut. Dokument är granskade, uppdaterade och godkända. Ändring och revisionsstatus är angivet. Ändringar i dokument uppmärksammas med # och/eller streck i marginalen Rätt utgåva finns tillgängliga på de platser de skall användas. Dokumenten förblir läsbara och lätt identifierbara både i pappersform och elektroniskform. Dokument av externt ursprung är identifierade och deras distribution styrd. Utgångna och föråldrade dokument kastas. Om de av något skäl bevaras märks de UTGÅNGET för att förhindra oavsiktlig användning. Specificerande dokument som lagras i elektronisk form anses vara godkända utan manuell signatur av behörig person, då en uppdatering av dokument kräver lösenord som endast behörig person känner till. Redovisande dokument som kan sparas i elektroniskform lagras på VF:s server vilken det görs regelbunden säkerhetskopiering på. Redovisande dokument i pappersform lagras på vinden i uppmärkta pärmar eller lådor som enda skydd. Gallring av dokument sker när utrymmesbrist uppstår, dock gäller att redovisande dokument bevaras i minst 2 år, om inget annat är angivet, eller styrt av lagar och förordningar, för att bevisa att ställda krav har uppfyllts. För produkter som tillverkas och skall uppfylla krav enligt EG-direktiv 94/9/EC (ATEX) gäller att dokument som bevisar produktens överensstämmelse med gällande specifikationer skall bevaras under en tidsperiod av 10 år, från produkten/produktrevisionens nedläggning. Distribution av externa dokument (kundritningar) sker på flera sätt. Tillgång till kundens ritningsarkiv via Internet. Ritningar medföljer kundorder och vidarebefordras till berörd personal vid tillverkning. Eget ritningsarkiv för kund, där kund anger gällande ritningsnummer/revision vid order. Kontroll sker mot eget arkiv, vid avvikelse inskaffas gällande ritning av kund. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 13 av 34

14 The structure of the Väsby Finmekanik AB Quality Management System has four levels (Fig.3) Level 1 consists of standards and ordinances to which Väsby Finmekanik is subject - ISO9001: 2000, ISO 9004 and, for certain customers, EU directive 94/9/EC (ATEX) Level 2 is Väsby Finmekanik AB s Quality Assurance Manual (this document) Level 3 consists of procedures, instructions, forms and other specifying documents that have been drawn up because being without them could lead to quality deviations. Level 4 consists of reporting documents that have been drawn up because the requirement of documented evidence is anticipated. The detail with which processes, procedures and instructions are described depends on how complicated the processes are and the education level of the employees. ISO 9000 Document hierarchy Standard ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB:s Quality System Manual Accessible via VF server (I:) Responsibility: Quality Manager Procedures, instructions, forms and other specifying documents Accessible via VF server (I:), (R:) and Binders Responsibility: Quality Manager Reporting documents Stored on VF server (S:), (I:) and in Binders Responsibility: Respective Function Manager Fig. 3 The quality manager is responsible for maintenance of all documents concerning the quality management system. The quality manger reviews, updates and improves documents together with the manager of the function in question (Function manager, see organisational chart, Fig. 2). The function manager is responsible for ensuring the documented procedures/instructions are implemented and followed for the processes/activities that affect product quality in his/her area. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 14 av 34

15 Väsby Finmekanik AB s control of specifying documents ensures that: The appropriateness of documents is approved before they are distributed. Documents are reviewed, updated and approved. Change and revision status is indicated. Attention is called to changes in documents with # and/or a dash in the margin The right editions are available at the locations they are to be used. Documentation remains legible and easily identifiable both in paper form and electronic form. Documents of external origin are identified and their distribution controlled. Expired and outdated documents are discarded. If such a document is to be saved for some reason, it is marked UTGÅNGET to prevent accidental use. Specifying documents that are saved electronically are considered approved without manual signature of an authorised person, as the password of an authorised person is required to update documents. Reporting documents that can be saved electronically are stored on the VF server. A backup of the server is made regularly. Hard copies of reporting documents are stored in the attic in marked binders or boxes as their only protection. Documents are sorted out when there is lack of space. However, reporting documents are saved at least 2 years (unless otherwise specified or governed by laws and ordinances) as proof that the set requirements have been fulfilled. For products that are manufactured and must fulfil requirements of EU directive 94/9/EC (ATEX), documents proving the product s conformity with applicable specifications must be saved for a period of 10 years from the date the product/product revision was discontinued. Distribution of external documents (customer drawings) is handled several ways. Access to the customer s drawing archive via Internet. Drawings accompany the customer order and are forward to the relevant employees for manufacture. Own drawing archive for the customer, where the customer indicates the relevant drawing number/revision upon order. There is a check against VF's archive. Upon deviation, the relevant drawing is obtained from the customer. Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 15 av 34

16 Kapitel 5 - Ledningens ansvar / Management s responsibility 5.1 Ledningens åtagande / Management commitment Väsby Finmekanik AB: s ledning ansvarar för att företagets kvalitetspolicy och affärsidé underhålls och sprids inom organisationen. För att kontrollera att kvalitetspolicyn är verksam har ledningen upprättat kvalitetsmål, dessa mål analyseras och utvärderas i samband med ledningens genomgång. The management of Väsby Finmekanik AB is responsible for ensuring that the company s quality policy and business concept are spread within the organisation. In order to check the effectiveness of the quality policy, management has established quality goals, which are analysed and evaluated in conjunction with the management review. 5.2 Kundfokus / Customer focus Väsby Finmekanik AB: s fokusering på kundens önskemål och krav är beskrivet i kvalitetspolicyn. Under produktframtagningsprocessen säkerställer Väsby Finmekanik att kundens behov och förväntningar identifieras och omvandlas till krav med målet att förbättra kundtillfredsställelsen. (VF Kundenkät) Väsby Finmekanik AB s focus on customer desires and requirements are described in the quality policy. During the product production process, Väsby Finmekanik ensures that customer needs and expectations are identified and converted into requirements with the goal of improving customer satisfaction. (VF Kundenkät) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 16 av 34

17 5.3 Kvalitetspolicy / Quality policy Väsby Finmekanik AB: s ledning har formulerat och upprättat följande kvalitetspolicy som ger förutsättningar att upprätta kvalitetsmål. Kvalitetspolicy Väsby Finmekanik och dess dotterbolag skall vara en kundvänlig, ständigt förbättrande totalleverantör som tillverkar och levererar produkter på utsatt tid, till utlovat pris och med en kvalitet som kunden förväntar sig. Väsby Finmekanik AB s has formulated and drawn up the following quality policy that establishes the conditions to set quality goals. Quality Policy Väsby Finmekanik and its subsidiary shall be a customer-friendly, continually improving total supplier that manufactures and delivers products on time at the agreed price and of a quality that the customer expects. 5.4 Planering / Planning En Kvalitetsplan är upprättad där väsentliga aktiviteter är planlagda. Mätbara kvalitetsmål har upprättats som är nedbrutna från kvalitetspolicyn. Dessa mål har skapats för att kontinuerligt förbättra kvalitetsledningssystemet i sin helhet men i synnerhet kundrelaterade processer. Målen analyseras vid ledningens genomgång. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) A quality plan that lays out essential activities is drawn up. Measurable quality goals that are broken down from the quality policy have been established. These goals have been created as a means of continually improving the quality management system in its entirety, particularly customer-related processes. The goals are analysed during management review. (VF Kvalitetsmål, VF Ledningens genomgång, VF Kvalitetsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 17 av 34

18 5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation / Responsibility and authority Väsby Finmekanik AB har klara definitioner på ansvar och befogenheter. Ledningen har övergripande ansvaret för införandet och underhållet av ISO 9001 kraven. Verkställande direktören har det övergripande ansvaret för företaget och har således alla befogenheter. Funktionschefer har befogenhet att agera inom sin funktion och är ansvariga för att kommunicera till sina medarbetare om policys och rutiner som påverkar dem. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten av deras arbete. All personal vilkas arbete påverkar produktkvaliteten har befogenhet att inom sitt ansvarsområde: Initiera åtgärder för förhindrande av avvikelser relaterade till produkt, process och Kvalitetsledningssystemet. Identifiera och rapportera produkt-, eller processproblem. Föreslå korrigerande åtgärder. Kontrollera att användandet av avvikande produkter förhindras innan problem eller avvikelse har blivit korrigerad. Väsby Finmekanik AB: s ledning har utsett en representant kvalitetschef - som oberoende av andra arbetsuppgifter har det övergripande ansvaret och befogenheten att upprätta, införa och underhålla kvalitetsledningssystemet för fortsatt överensstämmelse mot ISO Kvalitetschefen har således även fulla befogenheter att agera och besluta i frågor om produktkvalitet. Ledningens representant (kvalitetschef) är även ansvarig för att: Ta fram revisionsplaner, interna samt externa. Utvärdera effektiviteten av Kvalitetsledningssystemet. Rapportera effektiviteten av kvalitetsledningssystemet och föreslå förbättringar till ledningen Planera, sammankalla och leda ledningens genomgång. Vara Väsby Finmekanik AB: s kontakt mot utomstående parter i frågor som rör kvalitet. Detaljerade ansvars och befogenhetesfrågor för VF:s personal finns beskrivet i dokument (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 18 av 34

19 Väsby Finmekanik AB has clear definitions of responsibility and authorisation. Management has overall responsibility for implementation and maintenance of ISO 9001 requirements. The managing director has overall responsibility for the company, and thus has authorisation on all levels. Function managers have authorisation to act within their function and are responsible for communication to their subordinates regarding policies and procedures that affect them. All employees are responsible for ensuring quality in their own work. All employees whose work affects product quality have authorisation within their area of responsibility: Initiate measures to prevent deviations related to products, processes and the quality management system. Identify and report product or process problems. Propose corrective measures. Check that the use of deviating products is prevented until the problem or deviation has been corrected. Väsby Finmekanik AB s management has appointed a representative quality manager who, independent of other work tasks, has overall responsibility and authorisation to establish, implement and maintain the quality management system for continued compliance with ISO The quality manager is also fully authorised to take actions and decisions regarding issues of product quality. The management representative (quality manager) is also responsible for: Drawing up audit plans (both internal and external). Evaluating the effectiveness of the quality management system. Reporting the effectiveness of the quality management system and proposing improvements to management Planning, convening and leading management review. Being Väsby Finmekanik AB s contact with outside parties in issues affecting quality. Detailed responsibility and authorisation issues for VF employees is described in the documents (VF Ansvar-befogenheter, VF Befogenheter personal) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 19 av 34

20 5.6 Ledningens genomgång / Management review Ledningens genomgång hålls planenligt i enlighet med VF Kvalitetsplan. Möten kan hållas vid andra tillfällen om så anses vara nödvändigt. Ledningens genomgång dokumenteras och arkiveras under minst 2 år. Ledningens genomgång tar upp de punkter beskrivna i den stående agendan, men är inte begränsat till dessa Med anledning av genomgången fattar ledningen beslut om åtgärder för de punkter i genomgången som anses vara eller kunna bli ett problem. Ledningen tar även hänsyn till behov av anskaffning av resurser som resultat av ett beslut. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Management review is conducted according to plan as described in VF Kvalitetsplan Meetings can also be held on other occasions as necessary. Management review is to be documented and archived for at least 2 years. Management review takes up the points described in the standing agenda, but is not limited to such. Based on the review, management takes decisions on actions for the points of the review that are or could become problematic. Management also considers the need to acquire resources as the result of a decision. (VF Kvalitetsplan, VF Agenda ledningens genomgång december, VF Agenda ledningens genomgång juni,) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 20 av 34

21 Kapitel 6 - Hantering av resurser / Resource management 6.1 Tillhandahållande av resurser / Provision of resources Väsby Finmekanik AB: s ledning går igenom och analyserar behov av nödvändiga resurser i form av personal, utbildning och anskaffning av utrustning som behövs för att förbättra Kvalitetsledningssystemet och öka kundtillfredsställelsen. Väsby Finmekanik AB s management goes over and analyses the need for necessary resources in the form of personnel, training and acquisition of equipment needed to improve the quality management system and increase customer satisfaction. 6.2 Personalresurser / Human resources För aktiviteter som påverkar produktkvaliteten används personal med lämplig kompetens baserat på teoretisk och praktisk utbildning, färdighet och erfarenhet. Okvalificerad personal används under handledning av kvalificerad personal. Personalens utbildningsbehov är identifierat i början av deras anställning och vid årliga genomgångar (VF Kvalitetsplan). Utbildning/upplärning kan vara intern eller där det är relevant, extern. Effektiviteten av utbildningen/upplärningen utvärderas där det är lämpligt genom praktiska prov. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) Activities that affect product quality are handled by personnel with suitable competence based on theoretical and practical training, skill and experience. Unqualified employees work under the guidance of qualified employees. The training needs of each employee are identified when he/she is hired and then again during annuals reviews (VF kvalitetsplan). Training can be internal or, where relevant, external. The effectiveness of the training is evaluated wherever appropriate through practical tests. (VF Personal register, VF Utbildningsbehov, VF Lönehantering) 6.3 Infrastruktur / Infrastructure Resurser som behövs för att uppfylla uppställda produktkrav identifieras i samband med kontraktsgenomgång samt att de är tillhandahållna och underhållna. Detta inkluderar lokaler, arbetsutrymmen, För att säkerställa att hårdvara/mjukvara (bearbetningsmaskiner, truckar och Dataprodukter) är i gott skick har Väsby Finmekanik AB avtal med serviceföretag som sköter förebyggande underhåll och service. Stödjande funktioner som spedition har Väsby Finmekanik samarbete med ett flertal mindre åkerier. (VF Underhållsplan) Resources that are needed to fulfil set product requirements are identified in conjunction with contract review. There is also a check to ensure that they are supplied and maintained. This includes premises and workspaces. In order to ensure that hardware/software (processing machines, trucks and computer products) are in good working order, Väsby Finmekanik AB has agreements with service companies that handle preventative maintenance and service. For supporting functions, such as dispatch, Väsby Finmekanik works with several smaller companies. (VF Underhållsplan) Filnamn: VF R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 21 av 34

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder

Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Effektivt stöd för GRC med nya ISO Standarder Anders Carlstedt, Editor ISO/IEC 27002, 27005 & 28008 Partner, Amentor About Amentor A Swedish GRC professional services company, founded in 2004, servicing

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1

ISO/TS 16949. Grundkurs. B.Eller / B.A. Sylwan 1 ISO/TS 16949 Grundkurs B.Eller / B.A. Sylwan 1 100 Kvalitetsutveckling 75 Engagemang Kunskap, förståelse och förmåga EFQM USK ISO/TS 16949 50 Kvalitetssäkring QS-9000 0-fels tolerans Produktionssystem

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way TÄNK I PLAST Think the Plastic Way ISO 9001 Ett fullserviceföretag inom formsprutning av plastprodukter Från ide till färdig plastdetalj Affärsidé MAKENI skall lönsamt utveckla och producera formsprutade

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem)

HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) Novug 2013-02-13 HP BSM - Erfarenheter från FMS projektet ComHem Jan Östgren MangE Nordic AB (Med hjälp från Thomas Englund ComHem) 2013-02-13 1 Jan Östgren - Bio September 2012 Manag E (Nordic) Solution

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. MFL AIR 4-2011 2011-10-10 & EN4179 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda SCANDT INTRODUCTION SCANDT

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06

Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning. Tina Bohlin 2014-05-06 Revidering av ISO 9001 Kvalitetsledning Tina Bohlin 2014-05-06 Agenda 1. Vad är kvalitetsledning och ISO 9001? 2. Varför revidering? 3. 7 större förändringar med fokus på dokumenthantering 4. SIS/TK 304

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer