Delårsrapport januari-mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2013"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4) procent Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,1 (8,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 (33) MSEK Väsentliga händelser Svag organisk försäljningsutveckling -3,8 % (efter justeringar för valutaeffekter) framfört allt i Region Nordic och Benefra Kraftig fokus på intern omstrukturering mot Ett Bisnode Avyttring av Baby DM i januari Expansion i Centraleuropa genom ett förvärv i Serbien och ett nytt säljkontor i Bosnien. Händelser efter balansdagen Lansering av varumärket Bisnode på bred front i Sverige Avyttring av Svenska Nyhetsbrev i början av april Nya ledamöter, Carl-Johan Bonnier, Henrik Blomé och Mikael Norlander, invalda i styrelsen den 16 april Nyckeltal / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8 0-10,8-8,7 Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 0 9,0 13,0 Rörelseresultat EBITA (exkl. rearesultat) Rörelsemarginal EBITA (exkl. rearesultat), % 7,1 8,1 8,6 8,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten Arbetet med att i hög hastighet flytta in all verksamhet i koncernen under Bisnode-namnet pågår i hela Europa ett arbete som tar kraft från den dagliga operationen. Kvartalets resultat skall ses i ljuset av detta. Vi ser en vikande efterfrågan i BeNeFra regionen baserat på försämrad allmän konjunktur. I Norden beror minskad försäljning dels på fortsatt vikande efterfrågan på den delen av erbjudandet som ingår i Marketing Solutions och dels på konsekvenserna av pågående förändringsarbetet. Förändringsarbetet, som kommer att fortgå under hela detta år, syftar till att erbjuda Bisnodes kunder ett bättre och mer heltäckande erbjudande. Samtidigt som vi skapar ett ökat kundvärde, skapar vi en mer effektiv och rationell verksamhet då varje land samlar all erfarenhet under ett och samma varumärke, Bisnode. Vi flyttar in Bisnode till den snabbföränderliga informationsindustrin där omvandling av stora mängder data till relevanta åsikter kommer hjälpa beslutsfattare att fatta smarta beslut. Vi har hela tiden ett öga på vårt mål och den andra på den dagliga operativa verksamheten och är övertygade om att det vi gör kommer att skapa ökat värde för såväl våra kunder som våra aktieägare. Lars Pettersson, koncernchef Bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

2 Verksamhetsöversikt Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var -3,8 procent under perioden. Detta förklaras av en nedgång i efterfrågan i region Nordic och i region BeNeFra. Rörelsemarginalen under perioden uppgick till 8,0 procent (23,4). Justerad för rearesultat från avyttrade verksamheter var rörelsemarginalen 7,1 procent, jämfört med 8,8 procent under föregående år. Region Nordic visar en organisk tillväxt, justerad för valutaeffekter, om -6,1 procent. Den negativa utvecklingen förklaras av en svag försäljningsutveckling i samtliga länder. Den lägre rörelsemarginalen i regionen förklaras av den allmänt svaga försäljningsutvecklingen samt Skatteverkets pågående övertagande av SPAR som förväntat lett till en lägre marginal för personinformationsprodukter i Sverige. Det omfattande förändringsprogram mot Ett Bisnode som påbörjades i 2012 med fokus på verksamheten i Sverige fortlöper. Under kvartalet samlades de 13 enskilda marknadsbolagen i Sverige under varumärket Bisnode. I samband med förändringsprogrammet i Sverige pågår också ett intensivt arbete med att anpassa både erbjudande och kostnadsstruktur till marknadssituationen främst inom marknadssegment Marketing Solutions. Under kvartalet genomfördes en nedbemanning på ca 40 personer inom detta område. Region DACH visar en organisk tillväxt om 1,0 procent, justerad för valutaeffekter. Den förhållandevis låga tillväxten förklaras delvis av en svag efterfrågan inom Credit Solutions men också av en tillfällig påverkan av internt förändringsarbete. Region BeNeFra utgörs endast av bolag inom Marketing Solutions, och visade under perioden en negativ organisk tillväxt om -6,6 procent. Nedgången förklaras delvis av en allmänt svag ekonomisk situation i regionen men också av strukturella förändringar i marknaden för Marketing Solutions. Inom regionen fortsätter därför ett intensivt arbete med att anpassa Bisnodes erbjudande till den nya marknadssituationen. Regionens rörelsemarginal var i perioden oförändrad jämfört med samma period föregående år trots försäljningsnedgången vilket förklaras av goda effekter av tidigare års kostnadsreducerande åtgärder i samtliga länder. Region Central Europe visade en organisk tillväxt, 8,0 procent för perioden. Regionen fortsätter därmed att stärka sin marknadsledande position. Uppstartskostnader för tillväxtsatsningar och förändrade redovisningsprinciper för månadsvis fördelning av intäkterna i Slovenien förklarar den något försämrade rörelsemarginalen. Affärsområde Product Information har i och med avyttringen av ABC Tyskland i augusti 2012 inte kvar någon operativ verksamhet. Utfall finns därmed endast i jämförelse perioden. I Centrala funktioner ingår kostnader för koncerngemensamma enheter såsom ledning, ekonomi och information. Kostnaderna för perioden var klart lägre än under föregående år vilket är en effekt av förra årets omorganisation som genomfördes i syfte att kraftfullt minska bemanningen och kostnaderna för de centrala funktionerna. Rörelsemarginalen i regionen förbättrades under perioden jämfört med föregående år tack vare lägre och uppskjutna kostnader. Det omfattande förändringsprogam som genomförs med fokus på verksamheten i Tyskland fortsätter och under andra kvartalet kommer de enskilda marknadsbolagen i Tyskland samlas under varumärket Bisnode. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

3 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) MSEK jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Region Nordic ,5 18,2 Region DACH ,4-2,1 Region BeNeFra ,1-5,3 Region Central Europe ,2 19,9 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar -5-7 n/a n/a Summa ,0 23,4 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) 2012/ / / MSEK apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec Region Nordic ,9 15,4 Region DACH ,6 6,6 Region BeNeFra ,9 3,6 Region Central Europe ,6 11,0 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar n/a n/a Summa ,9 13,0 Försäljningsintäkter per region Försäljningsintäkter per marknadssegment januari-mars 2013 januari-mars 2013 Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

4 Marknadsöversikt På grund av ett ökat informationsflöde, ändringar i lagstiftning samt nya teknologier befinner sig marknaden för beslutstöd och affärsinformation i ständig förändring. Sättet att presentera, uppleva och använda information är på väg att förändras väsentligt, vilket leder till ett affärsklimat med både möjligheter och utmaningar. Enligt branschanalytiker förväntas marknaden visa en långsiktig tillväxt om 3-5 procent per år, men befinner sig för tillfället i en period med svag konjunktur och pågående strukturomvandling med varierande efterfrågan i olika marknadssegment och geografier. Miljontals affärsbeslut fattas dagligen av beslutsfattare som i allt större utsträckning kräver snabba och tillförlitliga beslutsunderlag. Bisnode levererar lösningar som hjälper beslutsfattare att maximera sin försäljning, minimera sina risker och fatta bättre affärsbeslut. Bisnode delar in marknaden i tre huvudsegment Marketing Solutions, Credit Solutions och Business Information Solutions. Marknadssegment Marketing Solutions erbjuder marknadsförings- och försäljningsrelaterade tjänster och lösningar som hjälper företag att identifiera nya kunder samt behålla och utveckla sina befintliga kundrelationer på både företags- och konsumentmarknaden. Marknaden för traditionella direktmarknadsföringstjänster är under kraftig förändring med negativ utveckling. Ett allt viktigare segment är därför hantering, förädling och analys av kunddatabaser. Detta hänger samman med en förväntad utveckling där priset på återförsäljning av rådata sjunker och förädlingstjänster och långsiktiga kundrelationer blir allt viktigare för att behålla lönsamheten. Marknadssegment Business Information Solutions erbjuder skräddarsydd affärsinformation till beslutsfattare och specialister. Utbudet av tjänster sträcker sig från allmän finansiell och juridisk information om företag, fastigheter och enskilda personer till specialiserade omvärldsbevakningstjänster. Den ökade volymen personinformation, som drivs av sociala medier och användargenererat innehåll, skapar nya affärsmöjligheter för Bisnode. Business Information Solutions har en fortsatt stabil utveckling med hög lönsamhet då samma information återanvänds i flera produkter och marknadssegment. En stor del av tjänsterna baseras på offentlig information vilket innebär att en god tillgänglighet till denna information är viktigt för ökade tillväxtmöjligheter. Den svenska marknaden för personinformation är under förändring. Under 2009 övertog Skatteverket huvudmannaskapet för SPAR (Statens personadressregister) som tidigare under 20 år exklusivt hanterats av Bisnode, genom dotterbolaget Infodata, och med start i januari 2011 introducerades Skatteverkets första egenutvecklade SPAR-tjänster på marknaden. De tjänster som hanterats av Infodata fanns delvis kvar på marknaden under 2012 men kommer att fasas ut under helt under Infodata har därmed inte kvar någon exklusiv rätt som distributör av SPARinformation. Utöver koncernens tre huvudsegment har tidigare erbjudits tjänster och lösningar inom Product Information, med en stor andel annonsfinansierade tjänster. I och med försäljningen av bolag under 2012, har Bisnode helt lämnat detta segment. Marknadssegment Credit Solutions erbjuder ett brett utbud av lösningar för kredit- och riskhantering vilket inkluderar finansiell information och kreditbedömningar av både företag och konsumenter. Efterfrågan på kreditinformation tilltar i perioder av ökad finansiell osäkerhet då företag vill försäkra sig om betalnings- och leveransförmåga hos kunder och leverantörer. Prispressen på rådata fortsätter och antalet aktörer inom lågprissegmentet ökar, vilket bidragit till att Bisnode arbetar aktivt med att utveckla ett mer segmenterat produktsortiment för att ytterligare förstärka konkurrenskraften. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

5 Intäkter och resultat januari-mars Försäljningsintäkterna minskade under januari-mars med 10,4 procent till 925 MSEK jämfört med 1033 MSEK motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var under kvartalet -3,8 procent. Rörelseresultatet EBITA, exklusive rearesultat, uppgick till 66 (84) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 (8,1) procent. Rörelseresultatet EBIT var 60 (75) MSEK. Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv uppgick till 14 MSEK under kvartalet, jämfört med 167 MSEK motsvarande period föregående år. Finansnettot var -36 MSEK under kvartalet, jämfört med -49 MSEK motsvarande period förra året. Förändringen förklaras delvis av en förbättring från valutakursförändringar på +7 MSEK. Skattekostnaden under kvartalet uppgick till -5 (+3) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om 25 (30) procent. Kvartalets resultat var 19 (29) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,24) SEK. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 60 (33) MSEK. Kvartalets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 14 (20) MSEK, varav investeringar i immateriella tillgångar 9 (12) MSEK och materiella anläggningstillgångar 5 (12) MSEK. Som andel av försäljningsintäkterna uppgick investeringar i materiella och immateriella tillgångar till 1,5 (1,9) procent. Avyttringar och förvärv av dotterföretag medförde under perioden en positiv kassapåverkan om 5 (456) MSEK. Finansiell ställning Koncernens nettoskuld minskade med 60 MSEK till MSEK, jämfört med MSEK per 31 december Likvida medel uppgick till 148 MSEK, jämfört med 186 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen en kreditfacilitet om 400 MSEK, varav 100 MSEK var utnyttjad på balansdagen. Förvärv och avyttringar -I slutet av januari slutfördes avyttringen av Baby DM Scandinavia. Baby DM erbjuder lösningar för marknadsföring riktade mot unga familjer och föräldrar. Affären gav en reavinst om 8 MSEK. - I februari expanderade Bisnode sitt erbjudande i södra Centraleuropa genom att förvärva 51% av bolaget Solvent Rating, en informationsverksamhet i Serbien. Bolagen omsatte under 2011 ca 5MSEK. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var (2 930). Effekten av genomförda avyttringar är en minskning med 4 anställda för Baby DM. Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 931, jämfört med samma period föregående år. Information om moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick under året till - 2,5 (-3,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 (-26,7) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Händelser efter balansdagen I april har Bisnode tecknat avtal om att avyttra Svenska Nyhetsbrev. Enheten har 26 anställda och en årlig omsättning på 34 MSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer All affärsverksamhet inbegriper risker. Bisnode arbetar löpande med att identifiera, mäta och hantera dessa risker. Bisnode är exponerat mot tre huvudkategorier av risker: Omvärldsrisker, Verksamhetsrisker och Finansiella risker. En utförlig beskrivning av Bisnodes väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2012 under avsnittet Risks and uncertainties. Den finansiella riskhanteringen beskrivs i detalj i not 3 Financial risk management. Inga väsentliga förändringar har uppkommit efter årsredovisningens upprättande. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Bisnode den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Den viktigaste förändringen innebär att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden tas bort. Ingående balanser för 2013 och rapporterade siffror för 2012 har räknats Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

6 om för att möjliggöra jämförelse. Alla historiska oredovisade aktuella vinster och förluster kommer att inkluderas i redovisningen av nettopensions-skulden. Det innebär att nettopensionsavsättningen för 2012 ökar med 65 MSEK och eget kapital minskar med 50 MSEK. Rörelseresultatet för 2012 minskar med 1 MSEK, vilket är en effekt av amortering av aktuella vinster som tas bort. Periodens resultat efter skatt ökar med 1 MSEK. Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet förutom vissa omklassificeringar mellan raderna i uppställningen. Stockholm den 13 Maj 2013 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

7 Kontakt LARS PETTERSSON Koncernchef Telefon: Mobil: FREDRIK ÅKERMAN Finansdirektör Telefon: Mobil: Finansiell kalender Delårsrapport jan-mar 2013 maj 2013 Delårsrapport jan-jun 2013 aug 2013 Delårsrapport jan-sep 2013 nov 2013 Bokslutskommuniké 2013 feb 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 maj 2014 Mer information För mer information om Bisnode: Pressrum med möjlighet att prenumerera: Löpande nyheter via sociala medier facebook.com/bisnode eller twitter.com/bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

8 Finansiell information Bisnode tillämpar den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari Rapporterade siffror för 2012 har räknats om för att möjliggöra jämförelse. Effekterna av omräkningen på Bisnode finansiella rapporter för 2012 offentliggjordes i mars KONCERNENS RESULTATRÄKNING / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Varor och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Netto valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Härledning av rörelseresultat - EBITA Rörelseresultat Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv Rörelseresultat - EBITA KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Profit/loss for the period Poster som ej kommer att omklassificeras till periodens resultat: Omräkning av avsättningar för pensioner och likande förpliktelser Skatt relaterat till poster som ej omklassiferas Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat: Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar överförda till resultaträkningen Valutakursdifferenser Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Ingående balans per 1 januari Effekt av redovisningsändring (1) Omräknad ingående balans Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars (1) Effekten av ändrad pensionredovisning enligt den uppdaterade redovisningsstandarden IAS 19 Ersättningar till anställda per den 1 januari Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Omräknad ingående balans per 1 januari Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

10 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Investeringar i övriga anläggningstillgångar Försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av lån och fordringar Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Lämnade utdelningar och aktieinlösen Övriga poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut KONCERNENS NYCKELTAL / jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter, MSEK Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8-10,8-8,7 Medelantal anställda, period Försäljningsintäkter per anställd, TSEK Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 9,0 13,0 Rörelsemarginal EBITA, % (exklusive rearesultat) 7,1 8,1 8,9 8,9 Rörelsemarginal EBIT, % 6,5 7,3 5,0 5,3 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, milj Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,15 0,24-0,64-0,54 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK Extern nettoskuld, MSEK Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Summa rörelseintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Personalkostnader -1,8-2,5-20,2-20,9 Övriga kostnader -0,7-1,1-4,4-4,7 Summa rörelsekostnader -2,5-3,6-24,6-25,7 Rörelseresultat -2,5-3,1-25,1-25,7 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 301,6 301,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,4-2,0-1,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -26,4-25,9-100,6-100,2 Netto valutakursförändringar 5,6 2,0 10,2 6,5 Summa resultat från finansiella poster -20,7-23,6 209,2 206,3 Resultat efter finansiella poster -23,2-26,7 184,2 180,7 Skatt på periodens resultat 0,0 0,0-7,3-7,3 Periodens resultat -23,2-26,7 176,9 173,4 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Definitioner Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter/medelantal anställda. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder (exklusive ägarlån) minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare/genom-snittligt antal aktier. Rörelsemarginal EBITA Rörelseresultat EBITA i procent av försäljningsintäkter. Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat Rörelseresultat EBITA, justerat för rearesultat från avyttring av dotteroch intresseföretag samt övriga närstående aktieinnehav, i procent av totala försäljningsintäkter. Rörelseresultat EBIT Resultat före skatt och finansiella poster. Rörelseresultat EBITA Resultat före skatt, finansiella poster och ned-/avskrivningar Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

12 Postadress: Bisnode, S Stockholm Besöksadress: Sveavägen 168 Stockholm Tel: Fax: E-post: Webbplats: Facebook: facebook.com/bisnode Twitter: twitter.com/bisnode Om Bisnode på övervärden hänförliga till förvärv. Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av beslutstöd. Bisnode hjälper beslutsfattare att fatta smarta beslut genom att leverera relevant affärs-, kredit- och marknadsinformation. Företag och organisationer i hela Europa erbjuds paketlösningar Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan för att omvandla data till insikter för både små dagliga frågor till stora strategiska beslut. beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra att Bisnode har mer än 3000 medarbetare vissa tabeller och i 19 nyckeltal länder och till synes ägs till inte 70 summerar procent av korrekt. Ratos och 30 procent av Bonnier. Finansiella mål Koncernens mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling är: Årlig organisk försäljningstillväxt om lägst 5 procent Rörelsemarginal (EBITA) om lägst 15 procent Erbjudande Bisnode Decision Solutions är ett antal tjänster som ger svar på en lång rad olika sorters frågor, för olika typer av beslut och beslutsfattare. Oavsett om du sitter i företagsledningen och behöver hjälp med strategiska frågor eller om du ansvarar för det löpande dagliga arbetet kan du ha stor nytta av Bisnode Decision Solutions. Här finns lösningar som hjälper dig att välja rätt åtgärd, men även att identifiera och hitta rätt målgrupper. Du får dessutom stöd för att kommunicera med dem på ett effektivt sätt. Du hittar också lösningar som säkerställer och förädlar information. Bisnode Decision Solutions effektiviserar ditt arbete och hjälper dig att utveckla starka relationer med såväl kunder som leverantörer och partners. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

Förändringsarbetet fortsätter.

Förändringsarbetet fortsätter. Delårsrapport jan jun 213 Förändringsarbetet fortsätter. April juni Organisk tillväxt 1,7 procent (efter justeringar för valutaeffekter), positiv försäljningsutveckling i Region Nordic, DACH och Central

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer