Delårsrapport januari-mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2013"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4) procent Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,1 (8,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 (33) MSEK Väsentliga händelser Svag organisk försäljningsutveckling -3,8 % (efter justeringar för valutaeffekter) framfört allt i Region Nordic och Benefra Kraftig fokus på intern omstrukturering mot Ett Bisnode Avyttring av Baby DM i januari Expansion i Centraleuropa genom ett förvärv i Serbien och ett nytt säljkontor i Bosnien. Händelser efter balansdagen Lansering av varumärket Bisnode på bred front i Sverige Avyttring av Svenska Nyhetsbrev i början av april Nya ledamöter, Carl-Johan Bonnier, Henrik Blomé och Mikael Norlander, invalda i styrelsen den 16 april Nyckeltal / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8 0-10,8-8,7 Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 0 9,0 13,0 Rörelseresultat EBITA (exkl. rearesultat) Rörelsemarginal EBITA (exkl. rearesultat), % 7,1 8,1 8,6 8,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten Arbetet med att i hög hastighet flytta in all verksamhet i koncernen under Bisnode-namnet pågår i hela Europa ett arbete som tar kraft från den dagliga operationen. Kvartalets resultat skall ses i ljuset av detta. Vi ser en vikande efterfrågan i BeNeFra regionen baserat på försämrad allmän konjunktur. I Norden beror minskad försäljning dels på fortsatt vikande efterfrågan på den delen av erbjudandet som ingår i Marketing Solutions och dels på konsekvenserna av pågående förändringsarbetet. Förändringsarbetet, som kommer att fortgå under hela detta år, syftar till att erbjuda Bisnodes kunder ett bättre och mer heltäckande erbjudande. Samtidigt som vi skapar ett ökat kundvärde, skapar vi en mer effektiv och rationell verksamhet då varje land samlar all erfarenhet under ett och samma varumärke, Bisnode. Vi flyttar in Bisnode till den snabbföränderliga informationsindustrin där omvandling av stora mängder data till relevanta åsikter kommer hjälpa beslutsfattare att fatta smarta beslut. Vi har hela tiden ett öga på vårt mål och den andra på den dagliga operativa verksamheten och är övertygade om att det vi gör kommer att skapa ökat värde för såväl våra kunder som våra aktieägare. Lars Pettersson, koncernchef Bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

2 Verksamhetsöversikt Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var -3,8 procent under perioden. Detta förklaras av en nedgång i efterfrågan i region Nordic och i region BeNeFra. Rörelsemarginalen under perioden uppgick till 8,0 procent (23,4). Justerad för rearesultat från avyttrade verksamheter var rörelsemarginalen 7,1 procent, jämfört med 8,8 procent under föregående år. Region Nordic visar en organisk tillväxt, justerad för valutaeffekter, om -6,1 procent. Den negativa utvecklingen förklaras av en svag försäljningsutveckling i samtliga länder. Den lägre rörelsemarginalen i regionen förklaras av den allmänt svaga försäljningsutvecklingen samt Skatteverkets pågående övertagande av SPAR som förväntat lett till en lägre marginal för personinformationsprodukter i Sverige. Det omfattande förändringsprogram mot Ett Bisnode som påbörjades i 2012 med fokus på verksamheten i Sverige fortlöper. Under kvartalet samlades de 13 enskilda marknadsbolagen i Sverige under varumärket Bisnode. I samband med förändringsprogrammet i Sverige pågår också ett intensivt arbete med att anpassa både erbjudande och kostnadsstruktur till marknadssituationen främst inom marknadssegment Marketing Solutions. Under kvartalet genomfördes en nedbemanning på ca 40 personer inom detta område. Region DACH visar en organisk tillväxt om 1,0 procent, justerad för valutaeffekter. Den förhållandevis låga tillväxten förklaras delvis av en svag efterfrågan inom Credit Solutions men också av en tillfällig påverkan av internt förändringsarbete. Region BeNeFra utgörs endast av bolag inom Marketing Solutions, och visade under perioden en negativ organisk tillväxt om -6,6 procent. Nedgången förklaras delvis av en allmänt svag ekonomisk situation i regionen men också av strukturella förändringar i marknaden för Marketing Solutions. Inom regionen fortsätter därför ett intensivt arbete med att anpassa Bisnodes erbjudande till den nya marknadssituationen. Regionens rörelsemarginal var i perioden oförändrad jämfört med samma period föregående år trots försäljningsnedgången vilket förklaras av goda effekter av tidigare års kostnadsreducerande åtgärder i samtliga länder. Region Central Europe visade en organisk tillväxt, 8,0 procent för perioden. Regionen fortsätter därmed att stärka sin marknadsledande position. Uppstartskostnader för tillväxtsatsningar och förändrade redovisningsprinciper för månadsvis fördelning av intäkterna i Slovenien förklarar den något försämrade rörelsemarginalen. Affärsområde Product Information har i och med avyttringen av ABC Tyskland i augusti 2012 inte kvar någon operativ verksamhet. Utfall finns därmed endast i jämförelse perioden. I Centrala funktioner ingår kostnader för koncerngemensamma enheter såsom ledning, ekonomi och information. Kostnaderna för perioden var klart lägre än under föregående år vilket är en effekt av förra årets omorganisation som genomfördes i syfte att kraftfullt minska bemanningen och kostnaderna för de centrala funktionerna. Rörelsemarginalen i regionen förbättrades under perioden jämfört med föregående år tack vare lägre och uppskjutna kostnader. Det omfattande förändringsprogam som genomförs med fokus på verksamheten i Tyskland fortsätter och under andra kvartalet kommer de enskilda marknadsbolagen i Tyskland samlas under varumärket Bisnode. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

3 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) MSEK jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Region Nordic ,5 18,2 Region DACH ,4-2,1 Region BeNeFra ,1-5,3 Region Central Europe ,2 19,9 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar -5-7 n/a n/a Summa ,0 23,4 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) 2012/ / / MSEK apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec Region Nordic ,9 15,4 Region DACH ,6 6,6 Region BeNeFra ,9 3,6 Region Central Europe ,6 11,0 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar n/a n/a Summa ,9 13,0 Försäljningsintäkter per region Försäljningsintäkter per marknadssegment januari-mars 2013 januari-mars 2013 Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

4 Marknadsöversikt På grund av ett ökat informationsflöde, ändringar i lagstiftning samt nya teknologier befinner sig marknaden för beslutstöd och affärsinformation i ständig förändring. Sättet att presentera, uppleva och använda information är på väg att förändras väsentligt, vilket leder till ett affärsklimat med både möjligheter och utmaningar. Enligt branschanalytiker förväntas marknaden visa en långsiktig tillväxt om 3-5 procent per år, men befinner sig för tillfället i en period med svag konjunktur och pågående strukturomvandling med varierande efterfrågan i olika marknadssegment och geografier. Miljontals affärsbeslut fattas dagligen av beslutsfattare som i allt större utsträckning kräver snabba och tillförlitliga beslutsunderlag. Bisnode levererar lösningar som hjälper beslutsfattare att maximera sin försäljning, minimera sina risker och fatta bättre affärsbeslut. Bisnode delar in marknaden i tre huvudsegment Marketing Solutions, Credit Solutions och Business Information Solutions. Marknadssegment Marketing Solutions erbjuder marknadsförings- och försäljningsrelaterade tjänster och lösningar som hjälper företag att identifiera nya kunder samt behålla och utveckla sina befintliga kundrelationer på både företags- och konsumentmarknaden. Marknaden för traditionella direktmarknadsföringstjänster är under kraftig förändring med negativ utveckling. Ett allt viktigare segment är därför hantering, förädling och analys av kunddatabaser. Detta hänger samman med en förväntad utveckling där priset på återförsäljning av rådata sjunker och förädlingstjänster och långsiktiga kundrelationer blir allt viktigare för att behålla lönsamheten. Marknadssegment Business Information Solutions erbjuder skräddarsydd affärsinformation till beslutsfattare och specialister. Utbudet av tjänster sträcker sig från allmän finansiell och juridisk information om företag, fastigheter och enskilda personer till specialiserade omvärldsbevakningstjänster. Den ökade volymen personinformation, som drivs av sociala medier och användargenererat innehåll, skapar nya affärsmöjligheter för Bisnode. Business Information Solutions har en fortsatt stabil utveckling med hög lönsamhet då samma information återanvänds i flera produkter och marknadssegment. En stor del av tjänsterna baseras på offentlig information vilket innebär att en god tillgänglighet till denna information är viktigt för ökade tillväxtmöjligheter. Den svenska marknaden för personinformation är under förändring. Under 2009 övertog Skatteverket huvudmannaskapet för SPAR (Statens personadressregister) som tidigare under 20 år exklusivt hanterats av Bisnode, genom dotterbolaget Infodata, och med start i januari 2011 introducerades Skatteverkets första egenutvecklade SPAR-tjänster på marknaden. De tjänster som hanterats av Infodata fanns delvis kvar på marknaden under 2012 men kommer att fasas ut under helt under Infodata har därmed inte kvar någon exklusiv rätt som distributör av SPARinformation. Utöver koncernens tre huvudsegment har tidigare erbjudits tjänster och lösningar inom Product Information, med en stor andel annonsfinansierade tjänster. I och med försäljningen av bolag under 2012, har Bisnode helt lämnat detta segment. Marknadssegment Credit Solutions erbjuder ett brett utbud av lösningar för kredit- och riskhantering vilket inkluderar finansiell information och kreditbedömningar av både företag och konsumenter. Efterfrågan på kreditinformation tilltar i perioder av ökad finansiell osäkerhet då företag vill försäkra sig om betalnings- och leveransförmåga hos kunder och leverantörer. Prispressen på rådata fortsätter och antalet aktörer inom lågprissegmentet ökar, vilket bidragit till att Bisnode arbetar aktivt med att utveckla ett mer segmenterat produktsortiment för att ytterligare förstärka konkurrenskraften. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

5 Intäkter och resultat januari-mars Försäljningsintäkterna minskade under januari-mars med 10,4 procent till 925 MSEK jämfört med 1033 MSEK motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var under kvartalet -3,8 procent. Rörelseresultatet EBITA, exklusive rearesultat, uppgick till 66 (84) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 (8,1) procent. Rörelseresultatet EBIT var 60 (75) MSEK. Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv uppgick till 14 MSEK under kvartalet, jämfört med 167 MSEK motsvarande period föregående år. Finansnettot var -36 MSEK under kvartalet, jämfört med -49 MSEK motsvarande period förra året. Förändringen förklaras delvis av en förbättring från valutakursförändringar på +7 MSEK. Skattekostnaden under kvartalet uppgick till -5 (+3) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om 25 (30) procent. Kvartalets resultat var 19 (29) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,24) SEK. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 60 (33) MSEK. Kvartalets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 14 (20) MSEK, varav investeringar i immateriella tillgångar 9 (12) MSEK och materiella anläggningstillgångar 5 (12) MSEK. Som andel av försäljningsintäkterna uppgick investeringar i materiella och immateriella tillgångar till 1,5 (1,9) procent. Avyttringar och förvärv av dotterföretag medförde under perioden en positiv kassapåverkan om 5 (456) MSEK. Finansiell ställning Koncernens nettoskuld minskade med 60 MSEK till MSEK, jämfört med MSEK per 31 december Likvida medel uppgick till 148 MSEK, jämfört med 186 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen en kreditfacilitet om 400 MSEK, varav 100 MSEK var utnyttjad på balansdagen. Förvärv och avyttringar -I slutet av januari slutfördes avyttringen av Baby DM Scandinavia. Baby DM erbjuder lösningar för marknadsföring riktade mot unga familjer och föräldrar. Affären gav en reavinst om 8 MSEK. - I februari expanderade Bisnode sitt erbjudande i södra Centraleuropa genom att förvärva 51% av bolaget Solvent Rating, en informationsverksamhet i Serbien. Bolagen omsatte under 2011 ca 5MSEK. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var (2 930). Effekten av genomförda avyttringar är en minskning med 4 anställda för Baby DM. Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 931, jämfört med samma period föregående år. Information om moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick under året till - 2,5 (-3,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 (-26,7) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Händelser efter balansdagen I april har Bisnode tecknat avtal om att avyttra Svenska Nyhetsbrev. Enheten har 26 anställda och en årlig omsättning på 34 MSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer All affärsverksamhet inbegriper risker. Bisnode arbetar löpande med att identifiera, mäta och hantera dessa risker. Bisnode är exponerat mot tre huvudkategorier av risker: Omvärldsrisker, Verksamhetsrisker och Finansiella risker. En utförlig beskrivning av Bisnodes väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2012 under avsnittet Risks and uncertainties. Den finansiella riskhanteringen beskrivs i detalj i not 3 Financial risk management. Inga väsentliga förändringar har uppkommit efter årsredovisningens upprättande. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Bisnode den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Den viktigaste förändringen innebär att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden tas bort. Ingående balanser för 2013 och rapporterade siffror för 2012 har räknats Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

6 om för att möjliggöra jämförelse. Alla historiska oredovisade aktuella vinster och förluster kommer att inkluderas i redovisningen av nettopensions-skulden. Det innebär att nettopensionsavsättningen för 2012 ökar med 65 MSEK och eget kapital minskar med 50 MSEK. Rörelseresultatet för 2012 minskar med 1 MSEK, vilket är en effekt av amortering av aktuella vinster som tas bort. Periodens resultat efter skatt ökar med 1 MSEK. Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet förutom vissa omklassificeringar mellan raderna i uppställningen. Stockholm den 13 Maj 2013 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

7 Kontakt LARS PETTERSSON Koncernchef Telefon: Mobil: FREDRIK ÅKERMAN Finansdirektör Telefon: Mobil: Finansiell kalender Delårsrapport jan-mar 2013 maj 2013 Delårsrapport jan-jun 2013 aug 2013 Delårsrapport jan-sep 2013 nov 2013 Bokslutskommuniké 2013 feb 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 maj 2014 Mer information För mer information om Bisnode: Pressrum med möjlighet att prenumerera: Löpande nyheter via sociala medier facebook.com/bisnode eller twitter.com/bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

8 Finansiell information Bisnode tillämpar den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari Rapporterade siffror för 2012 har räknats om för att möjliggöra jämförelse. Effekterna av omräkningen på Bisnode finansiella rapporter för 2012 offentliggjordes i mars KONCERNENS RESULTATRÄKNING / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Varor och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Netto valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Härledning av rörelseresultat - EBITA Rörelseresultat Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv Rörelseresultat - EBITA KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Profit/loss for the period Poster som ej kommer att omklassificeras till periodens resultat: Omräkning av avsättningar för pensioner och likande förpliktelser Skatt relaterat till poster som ej omklassiferas Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat: Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar överförda till resultaträkningen Valutakursdifferenser Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Ingående balans per 1 januari Effekt av redovisningsändring (1) Omräknad ingående balans Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars (1) Effekten av ändrad pensionredovisning enligt den uppdaterade redovisningsstandarden IAS 19 Ersättningar till anställda per den 1 januari Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Omräknad ingående balans per 1 januari Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

10 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Investeringar i övriga anläggningstillgångar Försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av lån och fordringar Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Lämnade utdelningar och aktieinlösen Övriga poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut KONCERNENS NYCKELTAL / jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter, MSEK Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8-10,8-8,7 Medelantal anställda, period Försäljningsintäkter per anställd, TSEK Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 9,0 13,0 Rörelsemarginal EBITA, % (exklusive rearesultat) 7,1 8,1 8,9 8,9 Rörelsemarginal EBIT, % 6,5 7,3 5,0 5,3 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, milj Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,15 0,24-0,64-0,54 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK Extern nettoskuld, MSEK Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Summa rörelseintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Personalkostnader -1,8-2,5-20,2-20,9 Övriga kostnader -0,7-1,1-4,4-4,7 Summa rörelsekostnader -2,5-3,6-24,6-25,7 Rörelseresultat -2,5-3,1-25,1-25,7 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 301,6 301,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,4-2,0-1,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -26,4-25,9-100,6-100,2 Netto valutakursförändringar 5,6 2,0 10,2 6,5 Summa resultat från finansiella poster -20,7-23,6 209,2 206,3 Resultat efter finansiella poster -23,2-26,7 184,2 180,7 Skatt på periodens resultat 0,0 0,0-7,3-7,3 Periodens resultat -23,2-26,7 176,9 173,4 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Definitioner Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter/medelantal anställda. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder (exklusive ägarlån) minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare/genom-snittligt antal aktier. Rörelsemarginal EBITA Rörelseresultat EBITA i procent av försäljningsintäkter. Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat Rörelseresultat EBITA, justerat för rearesultat från avyttring av dotteroch intresseföretag samt övriga närstående aktieinnehav, i procent av totala försäljningsintäkter. Rörelseresultat EBIT Resultat före skatt och finansiella poster. Rörelseresultat EBITA Resultat före skatt, finansiella poster och ned-/avskrivningar Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

12 Postadress: Bisnode, S Stockholm Besöksadress: Sveavägen 168 Stockholm Tel: Fax: E-post: Webbplats: Facebook: facebook.com/bisnode Twitter: twitter.com/bisnode Om Bisnode på övervärden hänförliga till förvärv. Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av beslutstöd. Bisnode hjälper beslutsfattare att fatta smarta beslut genom att leverera relevant affärs-, kredit- och marknadsinformation. Företag och organisationer i hela Europa erbjuds paketlösningar Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan för att omvandla data till insikter för både små dagliga frågor till stora strategiska beslut. beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra att Bisnode har mer än 3000 medarbetare vissa tabeller och i 19 nyckeltal länder och till synes ägs till inte 70 summerar procent av korrekt. Ratos och 30 procent av Bonnier. Finansiella mål Koncernens mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling är: Årlig organisk försäljningstillväxt om lägst 5 procent Rörelsemarginal (EBITA) om lägst 15 procent Erbjudande Bisnode Decision Solutions är ett antal tjänster som ger svar på en lång rad olika sorters frågor, för olika typer av beslut och beslutsfattare. Oavsett om du sitter i företagsledningen och behöver hjälp med strategiska frågor eller om du ansvarar för det löpande dagliga arbetet kan du ha stor nytta av Bisnode Decision Solutions. Här finns lösningar som hjälper dig att välja rätt åtgärd, men även att identifiera och hitta rätt målgrupper. Du får dessutom stöd för att kommunicera med dem på ett effektivt sätt. Du hittar också lösningar som säkerställer och förädlar information. Bisnode Decision Solutions effektiviserar ditt arbete och hjälper dig att utveckla starka relationer med såväl kunder som leverantörer och partners. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2014

DELÅRSRAPPORT Q3 2014 DELÅRSRAPPORT Q3 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då säljaren

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer