Delårsrapport januari-mars 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2013"

Transkript

1 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4) procent Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 7,1 (8,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 (33) MSEK Väsentliga händelser Svag organisk försäljningsutveckling -3,8 % (efter justeringar för valutaeffekter) framfört allt i Region Nordic och Benefra Kraftig fokus på intern omstrukturering mot Ett Bisnode Avyttring av Baby DM i januari Expansion i Centraleuropa genom ett förvärv i Serbien och ett nytt säljkontor i Bosnien. Händelser efter balansdagen Lansering av varumärket Bisnode på bred front i Sverige Avyttring av Svenska Nyhetsbrev i början av april Nya ledamöter, Carl-Johan Bonnier, Henrik Blomé och Mikael Norlander, invalda i styrelsen den 16 april Nyckeltal / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8 0-10,8-8,7 Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 0 9,0 13,0 Rörelseresultat EBITA (exkl. rearesultat) Rörelsemarginal EBITA (exkl. rearesultat), % 7,1 8,1 8,6 8,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten Arbetet med att i hög hastighet flytta in all verksamhet i koncernen under Bisnode-namnet pågår i hela Europa ett arbete som tar kraft från den dagliga operationen. Kvartalets resultat skall ses i ljuset av detta. Vi ser en vikande efterfrågan i BeNeFra regionen baserat på försämrad allmän konjunktur. I Norden beror minskad försäljning dels på fortsatt vikande efterfrågan på den delen av erbjudandet som ingår i Marketing Solutions och dels på konsekvenserna av pågående förändringsarbetet. Förändringsarbetet, som kommer att fortgå under hela detta år, syftar till att erbjuda Bisnodes kunder ett bättre och mer heltäckande erbjudande. Samtidigt som vi skapar ett ökat kundvärde, skapar vi en mer effektiv och rationell verksamhet då varje land samlar all erfarenhet under ett och samma varumärke, Bisnode. Vi flyttar in Bisnode till den snabbföränderliga informationsindustrin där omvandling av stora mängder data till relevanta åsikter kommer hjälpa beslutsfattare att fatta smarta beslut. Vi har hela tiden ett öga på vårt mål och den andra på den dagliga operativa verksamheten och är övertygade om att det vi gör kommer att skapa ökat värde för såväl våra kunder som våra aktieägare. Lars Pettersson, koncernchef Bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

2 Verksamhetsöversikt Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var -3,8 procent under perioden. Detta förklaras av en nedgång i efterfrågan i region Nordic och i region BeNeFra. Rörelsemarginalen under perioden uppgick till 8,0 procent (23,4). Justerad för rearesultat från avyttrade verksamheter var rörelsemarginalen 7,1 procent, jämfört med 8,8 procent under föregående år. Region Nordic visar en organisk tillväxt, justerad för valutaeffekter, om -6,1 procent. Den negativa utvecklingen förklaras av en svag försäljningsutveckling i samtliga länder. Den lägre rörelsemarginalen i regionen förklaras av den allmänt svaga försäljningsutvecklingen samt Skatteverkets pågående övertagande av SPAR som förväntat lett till en lägre marginal för personinformationsprodukter i Sverige. Det omfattande förändringsprogram mot Ett Bisnode som påbörjades i 2012 med fokus på verksamheten i Sverige fortlöper. Under kvartalet samlades de 13 enskilda marknadsbolagen i Sverige under varumärket Bisnode. I samband med förändringsprogrammet i Sverige pågår också ett intensivt arbete med att anpassa både erbjudande och kostnadsstruktur till marknadssituationen främst inom marknadssegment Marketing Solutions. Under kvartalet genomfördes en nedbemanning på ca 40 personer inom detta område. Region DACH visar en organisk tillväxt om 1,0 procent, justerad för valutaeffekter. Den förhållandevis låga tillväxten förklaras delvis av en svag efterfrågan inom Credit Solutions men också av en tillfällig påverkan av internt förändringsarbete. Region BeNeFra utgörs endast av bolag inom Marketing Solutions, och visade under perioden en negativ organisk tillväxt om -6,6 procent. Nedgången förklaras delvis av en allmänt svag ekonomisk situation i regionen men också av strukturella förändringar i marknaden för Marketing Solutions. Inom regionen fortsätter därför ett intensivt arbete med att anpassa Bisnodes erbjudande till den nya marknadssituationen. Regionens rörelsemarginal var i perioden oförändrad jämfört med samma period föregående år trots försäljningsnedgången vilket förklaras av goda effekter av tidigare års kostnadsreducerande åtgärder i samtliga länder. Region Central Europe visade en organisk tillväxt, 8,0 procent för perioden. Regionen fortsätter därmed att stärka sin marknadsledande position. Uppstartskostnader för tillväxtsatsningar och förändrade redovisningsprinciper för månadsvis fördelning av intäkterna i Slovenien förklarar den något försämrade rörelsemarginalen. Affärsområde Product Information har i och med avyttringen av ABC Tyskland i augusti 2012 inte kvar någon operativ verksamhet. Utfall finns därmed endast i jämförelse perioden. I Centrala funktioner ingår kostnader för koncerngemensamma enheter såsom ledning, ekonomi och information. Kostnaderna för perioden var klart lägre än under föregående år vilket är en effekt av förra årets omorganisation som genomfördes i syfte att kraftfullt minska bemanningen och kostnaderna för de centrala funktionerna. Rörelsemarginalen i regionen förbättrades under perioden jämfört med föregående år tack vare lägre och uppskjutna kostnader. Det omfattande förändringsprogam som genomförs med fokus på verksamheten i Tyskland fortsätter och under andra kvartalet kommer de enskilda marknadsbolagen i Tyskland samlas under varumärket Bisnode. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

3 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) MSEK jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar Region Nordic ,5 18,2 Region DACH ,4-2,1 Region BeNeFra ,1-5,3 Region Central Europe ,2 19,9 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar -5-7 n/a n/a Summa ,0 23,4 Försäljningsintäkter Rörelseresultat EBITA Rörelsemarginal EBITA (%) 2012/ / / MSEK apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec apr-mar jan-dec Region Nordic ,9 15,4 Region DACH ,6 6,6 Region BeNeFra ,9 3,6 Region Central Europe ,6 11,0 Affärsområde Product Information n/a n/a Centrala funktioner n/a n/a Interna elimineringar n/a n/a Summa ,9 13,0 Försäljningsintäkter per region Försäljningsintäkter per marknadssegment januari-mars 2013 januari-mars 2013 Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

4 Marknadsöversikt På grund av ett ökat informationsflöde, ändringar i lagstiftning samt nya teknologier befinner sig marknaden för beslutstöd och affärsinformation i ständig förändring. Sättet att presentera, uppleva och använda information är på väg att förändras väsentligt, vilket leder till ett affärsklimat med både möjligheter och utmaningar. Enligt branschanalytiker förväntas marknaden visa en långsiktig tillväxt om 3-5 procent per år, men befinner sig för tillfället i en period med svag konjunktur och pågående strukturomvandling med varierande efterfrågan i olika marknadssegment och geografier. Miljontals affärsbeslut fattas dagligen av beslutsfattare som i allt större utsträckning kräver snabba och tillförlitliga beslutsunderlag. Bisnode levererar lösningar som hjälper beslutsfattare att maximera sin försäljning, minimera sina risker och fatta bättre affärsbeslut. Bisnode delar in marknaden i tre huvudsegment Marketing Solutions, Credit Solutions och Business Information Solutions. Marknadssegment Marketing Solutions erbjuder marknadsförings- och försäljningsrelaterade tjänster och lösningar som hjälper företag att identifiera nya kunder samt behålla och utveckla sina befintliga kundrelationer på både företags- och konsumentmarknaden. Marknaden för traditionella direktmarknadsföringstjänster är under kraftig förändring med negativ utveckling. Ett allt viktigare segment är därför hantering, förädling och analys av kunddatabaser. Detta hänger samman med en förväntad utveckling där priset på återförsäljning av rådata sjunker och förädlingstjänster och långsiktiga kundrelationer blir allt viktigare för att behålla lönsamheten. Marknadssegment Business Information Solutions erbjuder skräddarsydd affärsinformation till beslutsfattare och specialister. Utbudet av tjänster sträcker sig från allmän finansiell och juridisk information om företag, fastigheter och enskilda personer till specialiserade omvärldsbevakningstjänster. Den ökade volymen personinformation, som drivs av sociala medier och användargenererat innehåll, skapar nya affärsmöjligheter för Bisnode. Business Information Solutions har en fortsatt stabil utveckling med hög lönsamhet då samma information återanvänds i flera produkter och marknadssegment. En stor del av tjänsterna baseras på offentlig information vilket innebär att en god tillgänglighet till denna information är viktigt för ökade tillväxtmöjligheter. Den svenska marknaden för personinformation är under förändring. Under 2009 övertog Skatteverket huvudmannaskapet för SPAR (Statens personadressregister) som tidigare under 20 år exklusivt hanterats av Bisnode, genom dotterbolaget Infodata, och med start i januari 2011 introducerades Skatteverkets första egenutvecklade SPAR-tjänster på marknaden. De tjänster som hanterats av Infodata fanns delvis kvar på marknaden under 2012 men kommer att fasas ut under helt under Infodata har därmed inte kvar någon exklusiv rätt som distributör av SPARinformation. Utöver koncernens tre huvudsegment har tidigare erbjudits tjänster och lösningar inom Product Information, med en stor andel annonsfinansierade tjänster. I och med försäljningen av bolag under 2012, har Bisnode helt lämnat detta segment. Marknadssegment Credit Solutions erbjuder ett brett utbud av lösningar för kredit- och riskhantering vilket inkluderar finansiell information och kreditbedömningar av både företag och konsumenter. Efterfrågan på kreditinformation tilltar i perioder av ökad finansiell osäkerhet då företag vill försäkra sig om betalnings- och leveransförmåga hos kunder och leverantörer. Prispressen på rådata fortsätter och antalet aktörer inom lågprissegmentet ökar, vilket bidragit till att Bisnode arbetar aktivt med att utveckla ett mer segmenterat produktsortiment för att ytterligare förstärka konkurrenskraften. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

5 Intäkter och resultat januari-mars Försäljningsintäkterna minskade under januari-mars med 10,4 procent till 925 MSEK jämfört med 1033 MSEK motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var under kvartalet -3,8 procent. Rörelseresultatet EBITA, exklusive rearesultat, uppgick till 66 (84) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 (8,1) procent. Rörelseresultatet EBIT var 60 (75) MSEK. Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv uppgick till 14 MSEK under kvartalet, jämfört med 167 MSEK motsvarande period föregående år. Finansnettot var -36 MSEK under kvartalet, jämfört med -49 MSEK motsvarande period förra året. Förändringen förklaras delvis av en förbättring från valutakursförändringar på +7 MSEK. Skattekostnaden under kvartalet uppgick till -5 (+3) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om 25 (30) procent. Kvartalets resultat var 19 (29) MSEK och resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,24) SEK. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 60 (33) MSEK. Kvartalets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 14 (20) MSEK, varav investeringar i immateriella tillgångar 9 (12) MSEK och materiella anläggningstillgångar 5 (12) MSEK. Som andel av försäljningsintäkterna uppgick investeringar i materiella och immateriella tillgångar till 1,5 (1,9) procent. Avyttringar och förvärv av dotterföretag medförde under perioden en positiv kassapåverkan om 5 (456) MSEK. Finansiell ställning Koncernens nettoskuld minskade med 60 MSEK till MSEK, jämfört med MSEK per 31 december Likvida medel uppgick till 148 MSEK, jämfört med 186 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen en kreditfacilitet om 400 MSEK, varav 100 MSEK var utnyttjad på balansdagen. Förvärv och avyttringar -I slutet av januari slutfördes avyttringen av Baby DM Scandinavia. Baby DM erbjuder lösningar för marknadsföring riktade mot unga familjer och föräldrar. Affären gav en reavinst om 8 MSEK. - I februari expanderade Bisnode sitt erbjudande i södra Centraleuropa genom att förvärva 51% av bolaget Solvent Rating, en informationsverksamhet i Serbien. Bolagen omsatte under 2011 ca 5MSEK. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var (2 930). Effekten av genomförda avyttringar är en minskning med 4 anställda för Baby DM. Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 931, jämfört med samma period föregående år. Information om moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat uppgick under året till - 2,5 (-3,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 (-26,7) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Händelser efter balansdagen I april har Bisnode tecknat avtal om att avyttra Svenska Nyhetsbrev. Enheten har 26 anställda och en årlig omsättning på 34 MSEK. Risker och osäkerhetsfaktorer All affärsverksamhet inbegriper risker. Bisnode arbetar löpande med att identifiera, mäta och hantera dessa risker. Bisnode är exponerat mot tre huvudkategorier av risker: Omvärldsrisker, Verksamhetsrisker och Finansiella risker. En utförlig beskrivning av Bisnodes väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2012 under avsnittet Risks and uncertainties. Den finansiella riskhanteringen beskrivs i detalj i not 3 Financial risk management. Inga väsentliga förändringar har uppkommit efter årsredovisningens upprättande. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Bisnode den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda. Den viktigaste förändringen innebär att möjligheten att använda den så kallade korridormetoden tas bort. Ingående balanser för 2013 och rapporterade siffror för 2012 har räknats Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

6 om för att möjliggöra jämförelse. Alla historiska oredovisade aktuella vinster och förluster kommer att inkluderas i redovisningen av nettopensions-skulden. Det innebär att nettopensionsavsättningen för 2012 ökar med 65 MSEK och eget kapital minskar med 50 MSEK. Rörelseresultatet för 2012 minskar med 1 MSEK, vilket är en effekt av amortering av aktuella vinster som tas bort. Periodens resultat efter skatt ökar med 1 MSEK. Omräkningen har ingen påverkan på kassaflödet förutom vissa omklassificeringar mellan raderna i uppställningen. Stockholm den 13 Maj 2013 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

7 Kontakt LARS PETTERSSON Koncernchef Telefon: Mobil: FREDRIK ÅKERMAN Finansdirektör Telefon: Mobil: Finansiell kalender Delårsrapport jan-mar 2013 maj 2013 Delårsrapport jan-jun 2013 aug 2013 Delårsrapport jan-sep 2013 nov 2013 Bokslutskommuniké 2013 feb 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 maj 2014 Mer information För mer information om Bisnode: Pressrum med möjlighet att prenumerera: Löpande nyheter via sociala medier facebook.com/bisnode eller twitter.com/bisnode Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

8 Finansiell information Bisnode tillämpar den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari Rapporterade siffror för 2012 har räknats om för att möjliggöra jämförelse. Effekterna av omräkningen på Bisnode finansiella rapporter för 2012 offentliggjordes i mars KONCERNENS RESULTATRÄKNING / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Varor och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Netto valutakursförändringar Finansnetto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Härledning av rörelseresultat - EBITA Rörelseresultat Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv Rörelseresultat - EBITA KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Profit/loss for the period Poster som ej kommer att omklassificeras till periodens resultat: Omräkning av avsättningar för pensioner och likande förpliktelser Skatt relaterat till poster som ej omklassiferas Poster som senare kan komma att omklassificeras till periodens resultat: Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar överförda till resultaträkningen Valutakursdifferenser Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Derivatinstrument Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Upplåning Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Ingående balans per 1 januari Effekt av redovisningsändring (1) Omräknad ingående balans Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars (1) Effekten av ändrad pensionredovisning enligt den uppdaterade redovisningsstandarden IAS 19 Ersättningar till anställda per den 1 januari Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt Bal. vinst Innehav utan Summa Aktie- tillskjutet inkl. årets bestämmande eget MSEK kapital kapital Reserver resultat Totalt inflytande kapital Omräknad ingående balans per 1 januari Summa totalresultat Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

10 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN / MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan Investeringar i övriga anläggningstillgångar Försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av lån och fordringar Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Lämnade utdelningar och aktieinlösen Övriga poster Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut KONCERNENS NYCKELTAL / jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter, MSEK Försäljningstillväxt, % -10,4-1,8-10,8-8,7 Medelantal anställda, period Försäljningsintäkter per anställd, TSEK Rörelsemarginal EBITA, % 8,0 23,4 9,0 13,0 Rörelsemarginal EBITA, % (exklusive rearesultat) 7,1 8,1 8,9 8,9 Rörelsemarginal EBIT, % 6,5 7,3 5,0 5,3 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, milj Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,15 0,24-0,64-0,54 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK Extern nettoskuld, MSEK Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

11 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MSEK jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec Försäljningsintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Summa rörelseintäkter 0,0 0,5-0,5 0,0 Personalkostnader -1,8-2,5-20,2-20,9 Övriga kostnader -0,7-1,1-4,4-4,7 Summa rörelsekostnader -2,5-3,6-24,6-25,7 Rörelseresultat -2,5-3,1-25,1-25,7 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 301,6 301,6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 0,4-2,0-1,6 Räntekostnader och liknande resultatposter -26,4-25,9-100,6-100,2 Netto valutakursförändringar 5,6 2,0 10,2 6,5 Summa resultat från finansiella poster -20,7-23,6 209,2 206,3 Resultat efter finansiella poster -23,2-26,7 184,2 180,7 Skatt på periodens resultat 0,0 0,0-7,3-7,3 Periodens resultat -23,2-26,7 176,9 173,4 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Definitioner Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter/medelantal anställda. Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder (exklusive ägarlån) minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar. Resultat per aktie Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare/genom-snittligt antal aktier. Rörelsemarginal EBITA Rörelseresultat EBITA i procent av försäljningsintäkter. Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat Rörelseresultat EBITA, justerat för rearesultat från avyttring av dotteroch intresseföretag samt övriga närstående aktieinnehav, i procent av totala försäljningsintäkter. Rörelseresultat EBIT Resultat före skatt och finansiella poster. Rörelseresultat EBITA Resultat före skatt, finansiella poster och ned-/avskrivningar Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

12 Postadress: Bisnode, S Stockholm Besöksadress: Sveavägen 168 Stockholm Tel: Fax: E-post: Webbplats: Facebook: facebook.com/bisnode Twitter: twitter.com/bisnode Om Bisnode på övervärden hänförliga till förvärv. Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av beslutstöd. Bisnode hjälper beslutsfattare att fatta smarta beslut genom att leverera relevant affärs-, kredit- och marknadsinformation. Företag och organisationer i hela Europa erbjuds paketlösningar Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan för att omvandla data till insikter för både små dagliga frågor till stora strategiska beslut. beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra att Bisnode har mer än 3000 medarbetare vissa tabeller och i 19 nyckeltal länder och till synes ägs till inte 70 summerar procent av korrekt. Ratos och 30 procent av Bonnier. Finansiella mål Koncernens mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling är: Årlig organisk försäljningstillväxt om lägst 5 procent Rörelsemarginal (EBITA) om lägst 15 procent Erbjudande Bisnode Decision Solutions är ett antal tjänster som ger svar på en lång rad olika sorters frågor, för olika typer av beslut och beslutsfattare. Oavsett om du sitter i företagsledningen och behöver hjälp med strategiska frågor eller om du ansvarar för det löpande dagliga arbetet kan du ha stor nytta av Bisnode Decision Solutions. Här finns lösningar som hjälper dig att välja rätt åtgärd, men även att identifiera och hitta rätt målgrupper. Du får dessutom stöd för att kommunicera med dem på ett effektivt sätt. Du hittar också lösningar som säkerställer och förädlar information. Bisnode Decision Solutions effektiviserar ditt arbete och hjälper dig att utveckla starka relationer med såväl kunder som leverantörer och partners. Januari-mars 2013, Bisnode Business Information Group AB. Org (12)

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer