Svensk författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk författningssamling"

Transkript

1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2015:154 Utkom från trycket den 24 mars 2015 utfärdad den 12 mars Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 dels att 2 kap. och 3 kap. 10 ska upphöra att gälla, dels att 9 kap. 2 och bilagan ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya kapitel, 2 kap. och 10 kap., och två nya paragrafer, 9 kap. 2 a och 7, av följande lydelse. 2 kap. Avgifter för miljöfarlig verksamhet 1 En prövnings- och tillsynsavgift ska betalas av den som driver eller har tillstånd till en verksamhet som 1. är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), 2. har ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b miljöbalken efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd eller en frivillig ansökan om tillstånd, eller 3. har upphört att vara tillståndspliktig men bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 miljöbalken. I de fall länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen över verksamheten omfattar avgiften även ersättning för länsstyrelsens tillsyn över att bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken följs. 2 Prövnings- och tillsynsavgiften är det belopp som anges i bilagan. Om länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen över verksamheten, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen (L). Om någon annan än länsstyrelsen har ansvaret för den operativa tillsynen, gäller det belopp som följs av bokstavsmarkeringen (K). Om beloppet inte följs av någon bokstavsmarkering, är det detta belopp som gäller. 3 Om verksamheten är tillståndspliktig och omfattas av ett tillstånd, ska man till grund för beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften använda det 1 Senaste lydelse av 2 kap : kap :261 2 kap :261 3 kap : kap :700 1

2 SFS 2015:154 belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning av verksamheten som är tillåten enligt tillståndet. Om verksamheten är tillståndspliktig utan att omfattas av något tillstånd, ska man till grund för beräkning av avgiften använda det belopp som anges i bilagan för den storlek eller omfattning som verksamheten faktiskt har. 4 De belopp som anges i bilagan avser de verksamheter som beskrivs i 2 32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), med samma verksamhetskoder och med samma rubrikindelning. I förteckningen i bilagan är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Om rubriken är skriven med versaler, är den rubrik för en eller flera verksamhetsgrupper. Om rubriken är skriven med gemener, är den rubrik för en verksamhetsgrupp. Om verksamheten omfattas av två eller flera lika eller olika stora belopp i bilagan, ska prövnings- och tillsynsavgiften beräknas enligt 5. 5 Endast ett belopp inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av prövnings- och tillsynsavgiften. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen. Om verksamheten omfattas av belopp i fler än en verksamhetsgrupp, ska de högsta beloppen i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Ett av beloppen ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Det beloppet ska motsvara det högsta av de belopp som verksamheten omfattas av. Vart och ett av de övriga beloppen ska ingå i beräkningen med en fjärdedel av sitt fulla värde. Om summan av det fulla beloppet och en fjärdedel av de övriga beloppen överstiger 130 procent av det fulla beloppet, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i prövnings- och tillsynsavgiften. 6 Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att tillstånd till verksamheten gavs eller, om verksamheten bedrivs utan tillstånd, det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjades. Avgiften ska därefter betalas för varje påbörjat kalenderår. 7 Prövnings- och tillsynsavgiften ska betalas efter beslut av länsstyrelsen. 9 kap. 2 Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift, ska till den myndighet som ska beräkna avgiften lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek ska kunna bestämmas. 2a De myndigheter som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har ett centralt ansvar för tillsynsvägledning får inom sina ansvarsområden meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 2. 7 Om en avgift enligt denna förordning har satts ned efter ett överklagande, ska ränta enligt 5 räntelagen (1975:635) betalas för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag avgiften återbetalas. 2

3 10 kap. Redovisning av intäkter och kostnader 1 Domstolsverket ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs 1. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av vattenverksamheter, 2. kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i första instans, och 3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter i första instans. Redovisningen av kostnader ska avse samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor. SFS 2015:154 2 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs 1. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans, 2. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera prövning enligt 24 kap. 7 miljöbalken, 3. kostnader för medverkan i samråd för vattenverksamhet, 4. kostnader för medverkan i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera prövning enligt 24 kap. 7 miljöbalken, 5. kostnader för medverkan i samråd för miljöfarlig verksamhet. Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor. 3 Länsstyrelserna ska senast den 28 februari varje år redovisa föregående kalenderårs 1. avgiftsintäkter för prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter, 2. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för miljöfarlig verksamhet, 3. kostnader för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet vid miljöprövningsdelegationerna, 4. kostnader för medverkan vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 miljöbalken, 5. kostnader för operativ tillsyn över miljöfarlig verksamhet, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar, 6. avgiftsintäkter för tillståndsprövning av markavvattning, 7. avgiftsintäkter för handläggning av anmälan av anmälningspliktig vattenverksamhet, 8. avgiftsintäkter för operativ tillsyn över markavvattning, 9. avgiftsintäkter för operativ tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning, 10. intäkter i form av ersättning för rättegångskostnader vid tillståndsprövning av vattenverksamhet i första instans, 11. kostnader för samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamhet, 3

4 SFS 2015: kostnader för tillståndsprövning av vattenverksamheter i första instans i mark- och miljödomstol, med undantag för kostnader för att initiera tillståndsprövning enligt 24 kap. 7 miljöbalken, 13. kostnader för dispensprövning och tillståndsprövning av markavvattning, 14. kostnader för handläggning av anmälan från anmälningspliktig vattenverksamhet, 15. kostnader för operativ tillsyn över markavvattning, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar, och 16. kostnader för operativ tillsyn över vattenverksamhet utom markavvattning, med undantag för kostnader för handläggning av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälningar. Redovisningen av kostnader ska innefatta samtliga kostnader med undantag för kostnader för prövning av civilrättsliga frågor. 4 Länsstyrelserna ska också redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt denna förordning. Länsstyrelserna ska ange skälen för sina bedömningar. 5 Länsstyrelserna ska samverka för en enhetlig redovisning enligt 3 och 4. 6 Redovisningarna enligt 1 4 ska göras elektroniskt till Naturvårdsverket på det sätt som Naturvårdsverket behöver för sin sammanställning och uppföljning. 7 Naturvårdsverket ska sammanställa de uppgifter som redovisats enligt 1 4 och göra en årlig uppföljning. Uppföljningens resultat, samt eventuella förslag med anledning av resultatet, ska redovisas till regeringen senast den 15 april varje år. 1. Denna förordning träder i kraft den 7 april Prövnings- och tillsynsavgiften för åren ska bestämmas genom att a) avgiften för 2015 ska avse tiden från den 7 april och uppgå till 74 procent av hela avgiftsbeloppet, b) avgiften för 2016 ska uppgå till 84 procent av hela avgiftsbeloppet, och c) avgiften för 2017 ska uppgå till 93 procent av hela avgiftsbeloppet. 3. Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas första gången i fråga om redovisning som sker 2017 avseende intäkter och kostnader under På regeringens vägnar ÅSA ROMSON Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) 4

5 Bilaga 2 SFS 2015:154 Belopp för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften I denna bilaga anges de belopp som för olika miljöfarliga verksamheter ska användas för beräkning av prövnings- och tillsynsavgiften enligt 2 kap. Verksamheter som upphört att vara tillståndspliktiga För en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 miljöbalken men som bedrivs med stöd av tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken är beloppet kronor. Verksamheter som omfattas av tillstånd efter ett föreläggande För en verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) men som har fått tillstånd efter ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a miljöbalken är beloppet kronor. Verksamhet som frivilligt har sökt tillstånd För en verksamhet som inte omfattas av en sådan tillståndsplikt som avses i 9 kap. 6 miljöbalken men som har fått tillstånd efter en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kap. 6 b miljöbalken är beloppet kronor. JORDBRUK Djurhållning 1.10 och 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK 5.10 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 5.10) är beloppet 45 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår (L) eller 15 kronor per ton foderförbrukning per kalenderår (K). Den totala prövnings- och tillsynsavgiften efter beräkningen enligt 2 kap. 3 får uppgå till högst kronor. UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.10) är beloppet kronor. 2 Senaste lydelse 2015:20. 5

6 SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.11) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om tillståndet gäller för mer än ton, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, och 6. beloppet kronor (L) eller 900 kronor (K), om tillståndet inte omfattas av någon av För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 10.20) är 1. beloppet kronor för täkt av torv, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än ton, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än ton men högst ton, och 7. beloppet kronor (L) eller 900 kronor (K) för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1 6. Råpetroleum, naturgas och kol För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 11.10) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 11.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för utvinning i vattenområde, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K) för utvinning på land. 6 Malm och mineral För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser järnmalm, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 miljöbalken,

7 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 miljöbalken, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1 4. SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser järnmalm, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.30) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.40) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser järnmalm, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kol, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.50) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser uran- eller toriummalm, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 13.60) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). LIVSMEDEL OCH FODER Animaliska råvaror För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion som 7

8 SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.20) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.40) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser rökning, och 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1 eller För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 5 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.41) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 7 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.60) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion som omfattar mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en anläggning för en produktion som 8 Vegetabiliska råvaror För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 15.90) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion av mer än ton per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion av mer än men högst ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än ton per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av högst ton per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av vegetabiliska oljor,

9 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än ton per kalenderår, 8. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser rostning av kaffe, och 9. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1 8. SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion baserad på mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 16 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). Kombinerade råvaror För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 18 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). Mjölk, oljor och fetter För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 19 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 21 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av vegetabiliska och animaliska oljor, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av mer än ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan verksamhet än som avses i 1 med en produktion av högst ton per kalenderår. Glass För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 23 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). 9

10 SFS 2015:154 Drycker För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 25 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 27 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av malt, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av mer än kubikmeter läskedryck per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av mer än kubikmeter men högst kubikmeter läskedryck per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av läskedryck som inte omfattas av 2 eller 3, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av mer än kubikmeter maltdryck per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av mer än kubikmeter men högst kubikmeter maltdryck per kalenderår, och 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av maltdryck som inte omfattas av 5 eller 6. Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för tillverkning av jäst, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 31 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). Foder För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion baserad på mer än ton råvara per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion som , och För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 35, 37 eller 39 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod , eller ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). 10

11 TEXTILVAROR För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 17.10) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 17.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för hantering av mer än ton men högst ton textilfibrer eller textilier per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning som PÄLS, SKINN OCH LÄDER För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 18.10) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 18.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser garvning av mer än ton råvara per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kromgarvning av högst ton råvara per kalenderår. TRÄVAROR För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.05) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion som omfattar mer än kubikmeter per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.50) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion som omfattar mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för produktion som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 20.70) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). 11

12 SFS 2015:154 MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning för en produktion av mer än ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion av högst ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser framställning av halvkemisk massa, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än de som avses i 1 4, med en produktion av mer än ton per kalenderår, och 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för anläggning som inte omfattas av någon av För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.30) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning av mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för framställning som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 21.40) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 22.30) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.05) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 megawatt, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i en anlägg- 12

13 ning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur bituminös skiffer i en anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt, SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser koks, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle ur kol, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än kubikmeter gas per kalenderår i en anläggning med en installerad effekt av mer än 100 megawatt, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än kubikmeter gas per kalenderår i en anläggning med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av mer än kubikmeter gas per kalenderår i en anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser grafittillverkning ur kol, och 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser annan grafittillverkning än som avses i För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.20) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 4 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 23.30) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion av mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion som och För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 eller 6 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod eller 23.50) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). KEMISKA PRODUKTER För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.10) är 13

14 SFS 2015: beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser organiska ämnen i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polymetanpolymerer, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser organiska ämnen i form av regenererad cellulosa för en produktion av mer än ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser organiska ämnen i form av regenererad cellulosa för en produktion av högst ton per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för andra organiska ämnen än de som avses i 1 3, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kloralkali med användning av amalgammetoden, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kloralkali med annan metod än amalgammetoden, och 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser andra oorganiska ämnen än kloralkali För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för tillverkning med en reaktorvolym som omfattar mer än 10 kubikmeter, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för tillverkning med en reaktorvolym upp till 10 kubikmeter samt övriga biologiska reaktioner För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.40) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser ytaktiva ämnen (tensider), 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxieller polymetanpolymerer, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bindemedel för färg och lack i form av andra ämnen än de som avses i 2, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor för en gasproduktion av mer än kubikmeter per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor för en gasproduktion av högst kubikmeter per kalenderår, och 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser annan bränsleproduktion ur vegetabiliska eller animaliska oljor För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 4 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.50) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 5 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 24.60) är

15 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av gödselmedel, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av gas, och 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 9 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar, och 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av ammunition För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 14 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). GUMMI- OCH PLASTVAROR För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion av mer än ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för en produktion som För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 25.40) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER Glas, glasvaror och keramiska produkter För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.10) är 15

16 SFS 2015: beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än ton mineraler per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av mer än ton men högst ton mineraler per kalenderår, och 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av 1 eller För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av mer än ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av mer än 500 ton men högst ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av mer än ton andra glasråvaror än de som avses i 1 3 per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av mer än ton men högst ton andra glasråvaror än de som avses i 1 3 per kalenderår, och 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), vid förbrukning av högst ton andra glasråvaror än de som avses i 1 3 per kalenderår För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 5 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.50) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.51) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). Cement, betong, kalk, krita och gips För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 8 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.70) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.80) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 26.90) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). 16

17 Andra icke-metalliska mineraliska produkter och För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 14 eller 15 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod eller ) är beloppet kronor (L) eller kronor (K). SFS 2015:154 STÅL OCH METALL För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.10) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar (ESR-anläggning), 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kr (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst ton per kalenderår För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.20) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar (ESR-anläggning), 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som avses i 1, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av mer än ton per kalenderår, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av högst ton per kalenderår För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.30) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning eller hammarsmide, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än ton zink per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än ton men högst ton zink per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst ton zink per kalenderår, 17

18 SFS 2015: beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än ton zink per kalenderår, 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än ton men högst ton zink per kalenderår, 8. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst ton zink per kalenderår, 9. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår, 10. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 2 9 med utsläpp av mer än kubikmeter processoch sköljvatten, 11. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 2 9 med utsläpp av mer än kubikmeter men högst kubikmeter process- och sköljvatten, 12. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 2 9 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst kubikmeter process- och sköljvatten, och 13. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall än som avses i 2 9 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.31) är beloppet kronor (L) eller kronor (K) För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.32) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser kallvalsning av mer än ton stål per kalenderår, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.40) är

19 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än ton per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än ton per kalenderår, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst ton per kalenderår. SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.50) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av högst ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst ton per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst ton per kalenderår, 8. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 9. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av högst ton per kalenderår, 10. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, och 11. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst ton per kalenderår. 19

20 SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.70) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för ferrolegeringsverk, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm och slig av mer än ton icke-järnmetall per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm och slig av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm och slig av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion ur malm och slig av högst ton icke-järnmetall per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kr (K), för annan produktion än som avses i 1 5 av mer än ton icke-järnmetall per kalenderår, 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan produktion än som avses i 1 5 av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, 8. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan produktion än som avses i 1 5 av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, och 9. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan produktion än som avses i 1 5 av högst ton icke-järnmetall per kalenderår För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 10 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.80) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för ferrolegeringsverk, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.90) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för ferrolegeringsverk, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än ton icke-järnmetall per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för annan anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än ton men högst ton icke-järnmetall per kalenderår, och 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av 1 4.

21 27.91 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 27.91) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), för ferrolegeringsverk, och 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten SFS 2015: För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än ton per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, och 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten inte omfattas av någon av För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 miljöprövningsförordningen (verksamhetskod ) är 1. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än ton per kalenderår, 2. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, 3. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst ton per kalenderår, 4. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än ton per kalenderår, 5. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en produktion av högst ton per kalenderår, 6. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än ton per kalenderår, 7. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst ton per kalenderår, 8. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller avser smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en produktion av mer än ton per kalenderår, 9. beloppet kronor (L) eller kronor (K), om verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller avser smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för gjutning med en produktion av mer än ton men högst ton per kalenderår, och 21

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion.

Ingen ändring föreslås. Parentesen med hänvisning till verksamhetkod/er kan strykas eftersom den inte fyller någon funktion. 2 kap. Jordbruk Djurhållning 1.10 1.11 För en verksamhet 2 kap. 1 eller 2 (verksamhetskod 1.10 eller 1.11) är beloppet 4 500 kronor (L) eller 1 950 1.10-i 1.11 För en verksamhet som är tillståndspliktig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Miljöprövningsförordning; utfärdad den 8 maj 2013. SFS 2013:251 Utkom från trycket den 21 maj 2013 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Miljöprövning 1 Denna förordning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 17 december 07 231. Uppdatering beslutad av kommunfullmäktige 14 december 09, 243. Höjning av timtaxan beslutad av samhällsbyggnadsnämnden 11 december, 11. Denna taxa träder

Läs mer

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt. IED AK PN Beskrivning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret Taxebilaga 2 Följande förkortningar används i tabellen: MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) = Verksamhetskod/Klassningskod IED= IEDkod (anges

Läs mer

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406

FÖRSLAG 2014-10-21 Taxebilaga 2 MBN 14-494 406 Bjurholm kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken Samtliga verksamheter enligt bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inte med, vissa tillståndspliktiga verksamheter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxebilaga 1 VERKSAMHETER M.M. AVGIFT (tidsfaktor x timtaxa) SKYDD AV NATUREN, VATTENSKYDD Prövning Prövning av dispens enligt förskrifter om strandskydd

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga

Bilaga 2. Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga Bilaga 2 Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 1(93) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Klassningskod, ÅA= Årlig tillsynstid i timmar, PN= Prövningsnivå A och B= tillståndspliktig, C=

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar; SFS 1998:905 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Grums kommun KK AK PN Beskrivning JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.10 6 B Anläggning för djurhållning med 1. mer än 40 000 platser för

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (05) Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Vid frågor eller synpunkter vänligen kontakta undertecknad. I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande

Läs mer

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013 40 KK 26.6001 TF 4 l'n U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per Cement, betong, kalk, krita och gips 26.70 130 A Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 B Taxebilaga B till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Bilaga till taxa för miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2001:749 Utkom från trycket den 23 oktober 2001 utfärdad den 11 oktober

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet.

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. 1 (58) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift) PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövning) Avgiftsklassen

Läs mer

Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5

Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5 Vännäs kommuns taxa för verksamheter enligt miljöbalken tagen av Kommunfullmäktige 2015-02-23, 5 Taxebilaga 2 Samtliga verksamheter enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är inte med, vissa tillståndspliktiga

Läs mer

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 1 (31) Avgiftsklasser och timfaktorer för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet. KK= Klassningskod AK= Avgiftsklass, (T= Timavgift)

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Riskbedömningssystemet används och avgiftsklassen (AK) är som underlag för taxesättningen. Följande förkortningar används i tabellen:

Läs mer

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå KK AK PN Beskrivning

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(38) Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Från 1 januari 2015 tillämpas årsavgifter enligt denna taxebilaga. Bilagan visar även aktuell prövningsavgift

Läs mer

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet VK AK PN Beskrivning Taxebilaga 3 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad i MN datum: 2015-08-27 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: VK = Verksamhetskod,

Läs mer

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Bilaga 2 del 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift

Läs mer

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1

1.10 7 B 1.11 7 B 1.20-1 Taxebilaga 2 Antagen av Kf 127, 2008-12-18 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid KK AK PN eskrivning 1.10 7 1.11 7 1.20-1 4 JORDRUK

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå, T= debiteras per timme Mi 1 1.10 Mi 2 1.11 Mi 3 1.20-1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2008:690 Utkom från trycket den 8 juli 2008 utfärdad den 26 juni 2008. Regeringen

Läs mer

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen:

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: 1 Taxebilaga 2 Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag antalet tillsynstimmar per år Följande förkortningar används i tabellen: KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå T= Timtid A och B=

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251); SFS 2016:1188 Utkom från trycket den 9 december 2016 Omtryck utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Munkedals kommun Följande förkortningar används i tabellen: KK=Klassningskod, AK=Avgiftsklass, TF=Tidsfaktor, PN=Prövningsnivå, T=Timtid,

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Bilaga B

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Bilaga B FALKENBERGS KOMMNS Bilaga B 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, Bilaga B N i v å JORDBRK M.M. Debiteringsfaktor B e 85/337-1 9/1 Djurhållning m.m. 1.10 Anläggning

Läs mer

Verksamhetskod. JORDBRUK Djurhållning Anläggning för djurhållning med

Verksamhetskod. JORDBRUK Djurhållning Anläggning för djurhållning med Avgiftsbelagd miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet för vilken tillstånds eller anmälningsplikt råder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) samt för U-objekt med fast tillsynsavgift s.k.

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: KK = Klassningskod (se bilagan till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd TF = Tidsfaktor

Läs mer

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå

KK Avgift TF PN Beskrivning. KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor, PN= Prövningsnivå Taxebilaga Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för respektive verksamhet väljs.

Läs mer

kr/tim 835 Antal tillsynstim mar Avgiftsbelagd miljöfarlig verksamhet Prövningsnivå

kr/tim 835 Antal tillsynstim mar Avgiftsbelagd miljöfarlig verksamhet Prövningsnivå Stenungsunds kommuns miljötaxa för tillsyn enligt Miljöbalken, taxebilaga 2 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 224 till 834 kr/timma för 2013. Grundbeloppet ska varje kalenderår ändras med en

Läs mer

Bilaga 2 Taxa för verksamhet enligt Förodning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Bilaga 2 Taxa för verksamhet enligt Förodning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Nivåer för anmälnings- och tillståndsplikt samt definitioner i övrigt framgår av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillståndsgiven mängd eller omfattning används som grund

Läs mer

Taxebilaga 2 Sid 1 (21) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

Taxebilaga 2 Sid 1 (21) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Taxebilaga 2 Sid 1 (21) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN Avgifter för tillsyn TK N Verksamhetsbeskrivning Tid (timmar) JORDBRUK M.M.

Läs mer

JORDBRUK. Djurhållning

JORDBRUK. Djurhållning 1 TAXEBILAGA 3 Fasta årliga tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4

Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4 2014-03-03 Dnr: SRMH 2012-1311.54 2 Innehållsförteckning Anvisning för tillämpning av taxan... 3 Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning... 4 Inledande bestämmelser... 4 Timtaxa...

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område SID 1(4) MILJÖNÄMNDEN Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Helsingborgs kostnader för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:652 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Taxa för miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2

Taxa för miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2 Taxa för miljöfarlig verksamhet Taxebilaga 2 Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktiga samt för U-objekt med fast avgift i Umeå kommun. anger var tillstånd

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT Timmar (h) Tillsyn i övrigt Tillsyn över att miljöbalkens

Läs mer

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter TAXEBILAGA 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 2015-02-05 Klassningskod Prövnings -nivå Beskrivning Avgiftsklass Debiterade timmar JORDBRUK Djurhållning m.m. 1.20-1

Läs mer

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2

TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Bilaga 2 TAXA enligt miljöbalken Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: = Miljöprövningsförordning (2013:251) VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade

Läs mer

Miljöförvaltningen. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljöförvaltningen. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljöförvaltningen Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2013 194 Giltig från den 1 januari 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa för prövning och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMNL FÖRFTTNINGSSMLING FÖR FLKÖPINGS KOMMN KS 1999/0337 406 KFS 1999:7 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område respektive djurskyddslagen (ntagen av kommunfullmäktige den 13 december 1999)

Läs mer

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Fr.o.m. 2016-01-01 1(4) TAXA FÖR SOLNA STADS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor () avses i detta underlag beräknat antal timmar per år för verksamheter med årlig tillsynsavgift respektive

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖALKEN (1998:808) I SALA KOMMUN KFS 025 revision 04 TAXA ANTAGEN: 20140519 Gäller från och med: 20140701 Ersätter: 319/2000,

Läs mer

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Styrande dokument Senast ändrad 20141216 Taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Miljö och hälsoskyddsnämnden Dokumentnamn

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 158 Gäller från 2014-01-01

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 158 Gäller från 2014-01-01 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 158 Gäller från 2014-01-01 Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Järfälla kommuns

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 2.8.1

Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område; beslutad av kommunfullmäktige den 24 november 15 146 1. Laholms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN OCH STRÅLSKYDDSLAGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 62 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum

Läs mer

2 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

2 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastställd av kommunfullmäktige 2008-11-24, 133 och 2008-12-15, 140, reviderad 2011-12-12 161, med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken

Läs mer

Översättningsnyckel 1, FMH-bilagan, avdelning 1

Översättningsnyckel 1, FMH-bilagan, avdelning 1 Reviderad 2008-04-08 1 (51) Översättningsnyckel 1, bilagan, avdelning 1 Denna översättningsnyckeln ger vägledning för dig som vill se vilka koder i den bilaga som gäller från den 1 januari 2008 som motsvaras

Läs mer

TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44.

TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44. TAXA 2015 Taxa och taxebestämmelser för byggoch miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Fastställda av kommunfullmäktige 2015-04-01, 44. Sid 2 (45) 2015-04-01 Innehållsförteckning Sid 3-7 Taxebestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuns kostnader för prövning och tillsyn

Läs mer

BILAGOR. Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4 Tillhör plan- och bygglovtaxan. Sida 18 (18)

BILAGOR. Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4 Tillhör plan- och bygglovtaxan. Sida 18 (18) BILAGOR Bilaga 1 Taxebilaga 1 Bilaga 2 Taxebilaga 2 Bilaga 3 Taxebilaga 3 Bilaga 4 Tabell 1-28 Tillhör miljötaxan Tillhör miljötaxan Tillhör miljötaxan Tillhör plan- och bygglovtaxan Sida 18 (18) Taxebilaga

Läs mer

Taxebilaga 1 2008-11-27 Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 miljöbalken

Taxebilaga 1 2008-11-27 Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 miljöbalken Taxebilaga 1 08-11-27 Miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. miljöbalken JORDBRUK DJURHÅLLNING M M Tidsåtgång timmar Djurhållning mm B e 85/337-1 1. Anläggning för

Läs mer

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN

TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN TAXA 2015 FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKEN Taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 Fastställd av kommunfullmäktige i: Fagersta kommun 2006-11-28, 93 Norberg kommun 2006-12-04, 198 Avesta kommun

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen

Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen Taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-26 157 punkt 43 Gäller från och med 2015-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 1 Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken Enligt 27 kap. 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap. 1 förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för myndigheters prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen 1 (34) 2010-03-30 Samhällsbyggnad Miljöenheten Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och strålskyddslagen Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Lerums kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område som upphör att gälla den 31 december 2015. I ärenden

Läs mer

AVDELNING 1. Bilaga till taxa enligt miljöbalken Denna lydelse gäller fr o m 1 januari Sidan 1 av 38. TAXA (kr) 2015

AVDELNING 1. Bilaga till taxa enligt miljöbalken Denna lydelse gäller fr o m 1 januari Sidan 1 av 38. TAXA (kr) 2015 Sidan 1 av 38 AVDELNING 1 Miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt viss annan miljöfarlig

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun Miljö- och byggnadsnämndens dnr: 2014-1888 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 44 tt gälla från och med 2015-01-01 Inledande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa miljöbalken 1 Taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens (1998:808) område Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-16, 116 att gälla från och med 2010-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige ( 6) 2010-12-15,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Smedjebackens kommun Antagen av kommunfullmäktige Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Smedjebackens kommuns kostnader för

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 86 Taxa inom miljöbalkens område 1 (49) Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter; SFS 2006:1109 Utkom från trycket den 19 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad av kommunfullmäktige den 21 december 2009, 186. Ändring av prisindex till Prisindex för kommunal verksamhet beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd ska sökas eller anmälan göras enligt följande:

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd ska sökas eller anmälan göras enligt följande: Taxebilaga 2 Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånd- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt för

Läs mer

Bilaga 4 B-1 till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande planerad tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B-1 till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande planerad tillsyn inom miljö- och hälsoskydd Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet Följande förkortningar används i tabellen: KK = Klassningskod AK = Avgiftsklass, vilken är grund för årlig avgift enligt bilaga 4B-2 PN = Prövningsnivå enligt

Läs mer

Redovisning av myndigheters intäkter och kostnader 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Redovisning av myndigheters intäkter och kostnader 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Redovisning av myndigheters intäkter och kostnader 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Redovisning till regeringen enligt 10 kap. 7 förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014 Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område 2014 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 mars 2012 83, reviderad av kommunfullmäktige den 15 december 2014 261. Uppsala kommuns taxa Sid 1 (68) Innehållsförteckning

Läs mer

TAXA - enligt miljöbalken samt strålskyddslagens områden, revidering Kommunfullmäktiges beslut , 221

TAXA - enligt miljöbalken samt strålskyddslagens områden, revidering Kommunfullmäktiges beslut , 221 TAXA (89) 060 Dnr: BMN/05/030 BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg och miljöförvaltningen TAXA enligt miljöbalken samt strålskyddslagens områden, revidering Kommunfullmäktiges beslut 06096, Postadress Besöksadress

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område för Partille kommun

Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område för Partille kommun Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område för Partille kommun Taxan fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-28 ( 97) och gäller från och med 2009-01-01 1 reviderad genom kommunfullmäktiges beslut 2015-09-29.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden

Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över förorenade områden Redovisning av regeringsuppdrag enligt ändringsbrev till regleringsbrev för 2010 (Fi2010/3412, punkt 46B) Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område för Trollhättans kommun Antagen av KF 2014-09-15, 105-2014, gäller från och med 1 januari 2015. Gäller för Prövning och tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2003:1052 Utkom från trycket den 10 december 2003 utfärdad den 27 november 2003.

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN

TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 TAXA FÖR MILJÖ OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET I UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 november 2012, 241 Gäller från den 1 januari 2013 INNEHÅLL Blad Taxebestämmelser enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Inledande bestämmelser Tillhör Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15 107 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Vaggeryds kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 006 (9) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 3 05067 Gäller från och med 0600 ilaga Tillsynsavgifter enligt Miljöbalken Miljö och hälsoskydd Hylte

Läs mer