DRM och upphovsrättens obalans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRM och upphovsrättens obalans"

Transkript

1 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III

2 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IPR University Center, som är en gemensam institution för fem universitet, inledde sin verksamhet I institutets understödsförening IPR University Center Association rf finns företag, samfund och näringsidkare representerade. IPR University Center har grundats för att koordinera utbildning och forskning inom immaterialrätten i Finland. Immaterialrättens tvärvetenskapliga natur förutsätter samarbete mellan olika vetenskapsområden, juridik, ekonomi och teknik. Institutets verksamhet skapar möjlighet till sådant samarbete. IPR University Centerin julkaisuja Publications of IPR University Center 2 IPR University Center PL 4, Helsingin yliopisto Puh. (09) ISBN (nid.) ISSN Utgiven elektroniskt i Helsingfors universitets e-thesis -serie ISBN (pdf) Kannen kuva: Jarkko Mäki-Kojola Viveca Still Oy Nordprint Ab Helsinki 2007 IV

3 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans V

4 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS VI

5 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 FÖRORD Avhandlingens tema fick sin upprinnelse i den datasäkerhetsutredning som på uppdrag av finansministeriet gjordes vid Lapplands universitet år Ursprungligen gällde frågeställningen upphovsrättens dimensioner ur datasäkerhetsrättslig synvinkel och särskilt då elektronisk rättighetskontroll och förvaltning (DRM) som datasäkerhetsmekanism. De datasäkerhetsrättsliga aspekterna finns till viss del kvar i avhandlingen, även om frågeställningen med tiden förändrats. Avhandlingsarbetet har av flera skäl dragit ut på tiden. Detta har säkert varit av både godo och ondo. Ursprungligen förvånade det mig hur litet som skrevs om DRM och framförallt bristen på kritiska framställningar. Detta fick mig nästan att tvivla på att de problem jag tyckte mig skönja verkligen existerade. För en ung doktorand tedde ämnet sig synnerligen svårt i brist på en tillräckligt konkret normativ grund. Först efter att EG-direktivet 29/2001/EEG om informationssamhällets upphovsrätt utkom med sina rätt detaljerade regler om skydd av DRM-system, kändes det som om det fanns något tillräckligt konkret att ta fasta på. Efter att ha fått tjänst som upphovsrättsombud på Konstindustriella högskolan år 2003 avbröts avhandlingsskrivandet för en tid. Kanske var detta egentligen bara bra, eftersom jag nu fick fördjupa mig i upphovsrätten ur praktisk synvinkel. Det är också helt klart att den rättsvetenskapliga diskursen under tiden mognat. Om jag hade disputerat år 2002, skulle mina konklusioner helt säkert varit andra och mer blygsamma än vad nu är fallet. Samtidigt är jag fullt medveten om att vissa konklusioner kan komma att te sig förlegade inom bara några få år och att jag då också själv kan ha kommit att ändra åsikt. Det är inget märkvärdigt med det det hör väl snarast till den vetenskapliga diskursens essens att så är fallet. Det är dock min förhoppning att denna avhandling skall kunna öka förståelsen för DRM-system som rättslig institution och objekt för rättslig reglering så som den ter sig idag och föra diskussionen om DRM-systemens och upphovsrättens reglering framåt. Avhandlingsarbetet påbörjades år 1998 som en del av det nationella doktorandprogrammet i immaterialrätt. Eftersom vi bara var två nya doktorander, Jukka Palm och jag, införlivades vår lilla grupp sedermera med doktorandprogrammet OMY (Oikeus muuttuvassa yhteiskunnassa rätten i ett föränderligt samhälle). Doktorandprogrammen har letts av professor Niklas Bruun, professor Ari Nuutila och professor Juha Karhu. Avhandlingsarbetet har också finansierats med stipendier från Helsingfors universitet och K. G. Idmans fond. De fysiska och organisatoriska premisserna har erbjudits av Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI. Alldeles särskilt vill jag tacka KATTI:s bibliotek och Eurodoc-center som under ledning av Gunilla Häkli erbjudit oss doktorander en skräddarsydd, kunnig och vänlig informationsservice.

6 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Doktorandprogrammet och forskarsamfundet på Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI har erbjudit en stimulerande omgivning för avhandlingsarbetet. Särskilt givande har studiecirkeln för informationsrätt varit, i vilken bl.a. Juha Häyhä, Kimmo Nuotio, Olli Mäenpää och Tuomas Pöysti deltagit. Andra studiecirklar som särskilt bör nämnas är immaterialrättsgruppen som sammanträtt under ledning av professor Niklas Bruun, studiecirkeln för komparativ rätt som sammanträtt under ledning av docent Pia Letto-Vanamo och studiecirkeln för rättssamfundets globalisering, som sammanträtt under ledning av docent Tuomas Pöysti. Den kanske viktigaste referensgruppen för avhandlingsarbetet har ändå utgjorts av de nordiska doktorandworkshopparna i rättsinformatik samt immaterialrätt. Genom dessa har jag kunnat hålla kontakt med kolleger i de andra nordiska länderna och utbyta tankar kring avhandlingstemat samt fördjupa mina kunskaper i respektive ämnesområde. Tack vare frikostiga resebidrag från doktorandprogrammet OMY och Helsingfors universitets kansler har jag kunnat delta i ett flertal högklassiga internationella konferenser, vilket gjort det möjligt att etablera kontakt med framträdande forskare på området. Det är med värme jag erinrar mig den goda gemenskap som uppkom mellan fyra unga europeiska doktorander som efter en vetenskaplig konferens mötte upp i en texmex-restaurang i New York år Förutom en kanna Strawberry Margarita var det intresset för den rättsliga regleringen av DRM-system som förenade oss. Denna första kontakt skapade ett band mellan oss och har lett till kontinuerliga kontakter i forskningens tecken. Den första av oss att disputera var Hermann Lindhorst, följd av Kamiel Koelman och Sévérine Dusollier. Det torde vara tack vare rättsinformatiken som jag inte dragit mig för att delta i konferenser som behandlat DRM-system ur datavetenskaplig synvinkel. Särskilt minnesvärt var inbjudan att delta i ett expertsammanträde om elektronisk rättighetskontroll organiserat av W3C (World Wide Web Consortium) i Frankrike år Ett speciellt tack går till John Erickson vid Hewlett-Packard och Julian Durand vid Nokia, som alltid varit redo att förklara de tekniska detaljerna i de moderna DRM-systemen för en novis på området. Avhandlingen skulle knappast ha blivit färdig utan ett generöst tilltaget stipendium från Helsingin Sanomats 100-årsjubileum, som gjorde det möjligt för mig att ta tjänstledigt och på vänlig inbjudan från Stockholms universitet tillbringa 8 månader vid Juridicum. Specialbiblioteken vid institutet för rättsinformatik och institutet för immaterialrätt erbjöd goda möjligheter att uppdatera forskningsmaterialet. Ett hjärtligt tack till alla vid institutet för rättsinformatik samt särskilt till Daniel Westman som vänligen lät mig överta sitt rum under sin pappaledighet. Daniel skall också ha ett tack för att ha tagit sig tid att träffa mig under denna tid och fungerat som bollplank för mina idéer. Stipendiet möjliggjorde också en kort forskningssejour vid Institutet för rättsinformatik vid Oslo universitet, där jag bl.a. hade tillfälle att uppdatera mina källor vid IRI:s välutrustade bibliotek och byta tankar med Thomas Rhieber-Mohn som torde kunna föra diskussionen om regleringen av DRM-system ännu ett steg framåt i sin kommande doktorsavhandling. Handledare för avhandlingen har varit professor Ahti Saarenpää och docent Tuomas Pöysti. Ni vet bäst själva vilken betydelse ni haft för avhandlingens framskridande. Ett tack går också till dem som läst och kommenterat delar av manuskriptet, särskilt Eetu Luoma och Kimmo Nuotio. Professor Jon Bing och professor emeritus Peter Seipel åtog sig vänligen uppdraget som II

7 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 förhandsgranskare. Tack för ett väl uträttat värv. Jon Bing och Jan Rosén har också vänligen åtagit sig uppdraget att fungera som opponent. Material som kommit mig tillhanda efter inlämnandet av manuskriptet till förhandsgranskning i oktober 2006 har endast undantagsvis kunnat beaktas. Slutligtvis vill jag tacka min familj och mina vänner för allt stöd och överseende under forskningsperioden. Tyvärr lyckades jag inte bli klar helt enligt ursprungliga planer, men jag ser fram emot att kunna tillbringa mera tid med familjen framöver. Helsingfors, 30 april 2007 Viveca Still III

8 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IV

9 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Innehållsförteckning FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLOR BILDER OCH TABELLER FÖRKORTNINGAR I V XI XXIV XXXV I. Frågeställning och metod 1 1. Inledning Problemområde och grundläggande tes Begreppet DRM-system Frågeställning och disposition 3 Delfråga 1: Vad menas med upphovsrättens balans? 4 Delfråga 2. Hur har rättsinnehavarens kontrollmakt ökat? 5 Delfråga 3. Hur kan upphovsrättens balans återställas? Lagstiftningsläget gällande DRM Forskningsläget gällande regleringen av DRM Metod Allmänna synpunkter Rättsinformatiken och IT-rätten som utgångspunkt Informationsrätten som rättslig referensram Upphovsrätten ur informationsrättsligt perspektiv Grunder för att se upphovsrätten som en del av informationsrätten Upphovsrätt och grundläggande rättigheter till information Relationen mellan informationspolitik och informationsrätt 34 II. Informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans Informationens fria rörlighet Om begreppet fri rörlighet för information Värdegrunden för informationens fria rörlighet Hinder för fri rörlighet för information Spår av principen om fri rörlighet för information inom upphovsrätten Upphovsrättens balans Grundläggande uppfattningar om upphovsrättens balans 47 V

10 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS 2.2. Jämvikten mellan intressenter och deras intressen Sammanjämkning av upphovsrättens målsättningar Upphovsrättens demokratiska funktion Upphovsrätten som främjare av kulturell mångfald Upphovsrätten och en fungerande kommersiell marknad Upphovsrätten främjar innovation och informationsprocesser Upphovsrättens balans och förändringar i verksamhetsmiljön; strävan efter systemisk balans Hur nå optimal balans inom (eller utom) upphovsrätten? 63 III. Utvecklingen av kontrollens infrastruktur inom upphovsrätten Inledning Utvecklingen av infrastrukturer för hantering av rättigheter Registrering och andra tidiga kontrollmekanismer Kollektiv licensering Uppkomsten av organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning Tekniska innovationer föranleder nya kontrollproblem om uppkomsten av alternativa ersättningssystem Två lösningar på samma kontrollproblem en jämförelse av tvångslicensering och avtalslicensering Från kopieringsskydd till fullfjädrade DRM-system Hotbilderna styr utvecklingen Kampen mot illegal och oauktoriserad kopiering Mot en allt mer paradoxal situation; från hot till möjligheter Om tekniken bakom moderna DRM-system Identifikationssystem och system för rättighetsspecifikation Teknisk arkitektur såsom steganografi, kryptografi och programvara implementerar rättigheter Första, andra och tredje generationens DRM-system DRM-systemens praktiska inverkan på kontroll över användning Den upphovsrättsliga paradoxen i början av 2000-talet Digitala objekt vs verket som föremål för kontrollen Om möjligheterna att åsidosätta upphovsrättens inskränkningar genom DRM-system Om förhållandet mellan digitalt och juridiskt rättighetsspråk Uppkomsten av nya rättigheter och rättsinnehavare Interoperabilitet och DRM ur kontrollsynvinkel Det analoga hålet Utökad rättslig bevakning och säkerställande av rättigheter Utvidgade licenseringsmöjligheter Behov av användarskydd vid upphovsrättsliga avtal? Självverkande villkor och självhjälpsfunktioner Överlappning mellan avtal och DRM-system och det rättsliga skyddet 120 VI

11 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A: Förskjutningen av kontrollmakten Ökade möjligheter till elektronisk kontroll Rättsligt stöd för elektronisk rättighetshantering Marknadshänsyn Slutledning om ökad risk för förskjutning av kontrollmakten Ett alternativt synsätt; DRM-system och de gemensamma kontrollproblemen Kontrollproblem ur rättsinnehavarnas synvinkel Kontrollproblem ur användarnas synvinkel DRM-system som lösning på kontrollproblemen Några sammanfattande kommentarer om den elektroniska rättighetshanteringens potentiella inverkan på upphovsrätten 132 IV. Regleringen av elektronisk rättighetshantering Inledning Ändamålet med genomgången av gällande reglering Identifiering av aktörerna Identifiering av aktörernas intressen och intressekonflikter visavi elektroniska rättighetshanteringssystem Det grundläggande rättsliga skyddet av DRM-system Skydd av tekniska åtgärder Skydd av information gällande rättighetsförvaltning Problempunkter gällande tillämpningsområdet Vad är en effektiv teknisk åtgärd? Problem i relation till överlappningen mellan skyddad information och tekniska åtgärder Överlappande eller kompletterande stadganden i annan lagstiftning Särskilda stadganden om skydd av tekniska hjälpmedel gällande datorprogram Stadganden om villkorad tillgång Övrig lagstiftning Vem erhåller det rättsliga skyddet? Begränsningar av det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder DMCA: Rättighet att kringgå tekniska åtgärder i vissa fall Specifika lagstadgade undantag Undantag baserade på beslut av Library of Congress Frågan om en allmän begränsning av skyddet av tekniska åtgärder Slutsatser gällande balansen mellan rättigheter och intressen i förhållande till det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA Från egenhandsrätten i DMCA till statsintervention i upphovsrättsdirektivet Varför skyddas endast vissa inskränkningar? E-handelsklausulen Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning gällande VII

12 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS begränsningar av skyddet för tekniska åtgärder Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning vid införande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Om utrymmet för en utvidgning av skyddet av tekniska åtgärder enligt upphovsrättsdirektivet Den nationella implementeringen av upphovsrättsdirektivets stadganden om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av de allmänna stadgandena om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av e-handelsklausulen Övrigt Vissa slutsatser gällande lagstiftningen om det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA och upphovsrättsdirektivet DRM-systems inverkan på riskfördelning och kompensationsbelopp DRM-systems inverkan på rättsinnehavarens rätt till kompensation för nyttjande Upphovsrättsdirektivets regim för privatkopiering och effekten av DRM-system på ersättning för privatkopiering DRM-systems inverkan på upphovsmannens rätt till ersättning vid andra inskränkningar Tre alternativ till hur DRM-system kunde inverka på rättsinnehavarens ersättning i allmänhet Dubbla avgifter bör undvikas Kostnaderna för tekniska åtgärder som en del av beräkningsgrunden för kompensation Påförande av DRM-system som förutsättning för rätt till ersättning DRM-systems inverkan på riskfördelningen mellan rättsinnehavare och användare gällande upphovsrättsintrång Tredje persons ansvar på basen av nyckelposition Tredje personers ansvar enligt EG-rätt och amerikansk rätt Napster-fallets betydelse med tanke på mellanhänders ansvar Rättsutvecklingen i USA efter Napster Slutsatser gällande mellanhänders skyldighet att tillse upphovsrättsinnehavares intressen Konklusion om hur regleringen av DRM-system beaktar olika aktörers intressen 231 V. Den elektroniska rättighetshanteringens sju rättsliga dimensioner Inledning 239 VIII

13 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 2. DRM-system som medel för att garantera de till upphovsrätten hörande rättigheternas effektivitet DRM-system som en del av den nya affärsmiljön upphovsrätten tillämpas på Rätt att påföra DRM-system som en separat ny rättighet DRM-system som privatreglering uppbackad av offentligt eller privat säkerställande DRM-system ur datasäkerhetssynvinkel Regleringen av marknaderna för DRM-system DRM-systemens inverkan på upphovsrättens dynamik 267 VI. Mot en mer balanserad reglering av DRM Kulturkonflikten mellan det gamla Internet och de nya kommersiella intressena Problem i samband med rättsinnehavarens kontrollposition Föreslagna lösningsmodeller3.1. Snäv tolkning av det rättsliga skyddet av DRM-system Teknologisk självhjälp the right to hack Inskränkningar av skyddet av DRM-system så att de bättre motsvarar upphovsrätten Indispositiva användarrättigheter Fair use by design Konsumentskyddsrättsliga normer till användarnas skydd DRM som opt-out-system Förbud mot DRM-system Vissa utgångspunkter för en modell för rättslig reglering av DRM En konstruktiv modell för rättsligt skydd av DRM DRM-system kan öka rättssäkerheten DRM-systemens tillkännagivande funktion Frihet att påföra DRM-system kompenseras av tryggad användarfrihet Adekvata incitament på dynamiska marknader Frihet till icke-kommersiellt nyttjande DRM-systemen och de nya formerna av skapande verksamhet Hantering av gråzonen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt nyttjande Presumtion om det icke-kommersiella nyttjandets frihet Från ersättningssystem till fria marknader Om risken att rättsinnehavaren förbjuder icke-kommersiell användning Begränsningar av rättsinnehavarens kontrollmakt Villkors ogiltighet Chikanförbudet 305 IX

14 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Förbud mot egenhandsrätt samt skadeansvar Interoperabilitet och teknikens frihet Hantering av de obligatoriska inskränkningarna i upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Användning som inte kan kontrolleras genom DRM Modellens förhållande till riskfördelningen mellan aktörerna i de digitala nätverken Fildelning en utmaning för modellen Modellens förhållande till principen om informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans 321 EPILOG 323 SUMMARY 327 SAKLISTA 345 X

15 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 KÄLLOR VETENSKAPLIGA MONOGRAFIER OCH ARTIKLAR Aarnio, Aulis, The Rational as Reasonable. A treatise on Legal Justification. D. Reidel Publishing Company, a member of the Kluwer Academic Publishers Group. Dordrecht, Boston, Lancaster, Tokyo, Printed in the Netherlands Ahnegård, Caroline Ask, Karolina Ström, Karin, Upphovsrätten och mp3-tekniken en utmaning för skivindustrin. I Piratkopiering och Privatkopiering. Red. Ahnegård, Carolina Asp, Karoline - Chois, Sung-Kyu Kjellström, Annika Ström, Karin Strömqvist, Magnus. Jure AB 2002, s Akester, Patricia, Authorship and authenticity in cyberspace. Computer Law & Security Report, Vol 20 no 6, 2004, s Alikhan, Shahid Mashelkar, Raghunath, Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004 Andersen, Mads Bryde, EDB och ansvar. Studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik. Jurist- og Økonomforbundets forlag 1988 Andersen, Mads Bryde, IT-retten. 2. udgave, Gjellerup, København 2005 Andersen, Mads Bryde, Ophavsretten og den nye teknologi: Information og kommunikation - digitalisering og superhighways. NIR, årg. 64, 1995, s Bearman, David Miller, Eric Rust, Godfrey Trant, Jennifer Weibel, Stuart, A Common Model to Support Interoperable Metadata. Progress report on reconciling metadata requirements from the Dublin Core and INDECS/DOI Communities D-Lib Magazine 1/1999 (elektronisk källa) Bell, Tom W., Escape from Copyright: Market Success vs. Stature Failure in the Protection of Expressive Works. University of Cincinnati Law Review, Vol. 69, Spring 2001, s Bell, Tom W., Fair Use Vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights Management on Copyright s Fair Use Doctrine. 76 North Carolina Law Review 1998, s Benkler, Yochai, An Unhurried View of Private Ordering in Information Transactions. Vanderbilt Law Review, November, 2000, s Benkler, Yochai, From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access. Federal Communications Law Journal, vol 52, May, 2000, s Benno, Joachim, Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar - En teori om varför rättsliga problem uppstår vid användningen av IT. Det IT-rättsliga observatoriet. Rapporter 1/97 besökt Bernitz, Ulf, Marknadsrätt. En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer. Jurist- och samhällsvetareförbundets Förlags AB, Stockholm 1969 Bernitz, Ulf Karnell, Gunnar Pehrson, Lars Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Nionde upplagan. Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm 2005 Besek, June M., Anti-Circumvention Laws and Copyright: A Report from the Kernochan Center for Law, Media and the Arts. Columbia Journal of Law the Arts, vol 27, Summer 2004, s Bing, Jon, Copymarks: A suggestion for simple management of copyrighted material. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03. Institutt for rettsinformatikk 2003, s Bing, Jon, Handel med informasjon i åpne nett, for eksempel Internet. I Rätten till information som en mänsklig rättighet. Föredrag vid XI nordiska mötet i rättsinformatik Red. Ahti Saarenpää & Markku Suksi. Institutet för mänsliga rättigheter vid Åbo Akademi och Institutet för rättsinformatik vid Lapplands universitet, Åbo och Rovaniemi 1997, s Bing, Jon, Internationalisation and Constant Change. Scandinavian Studies in Law volume 47; IT Law (red. Peter Wahlgren), Stockholm 2004, s Bing, Jon, Opphavsrett og ny informasjonsteknologi; Noen spredte notater. NIR, årg. 64, 1995, s Bing, Jon, The Contribution of Technology to the Identification of Rights, Especially in Sound and Audio-Visual Works: An Overview. International Journal of Law and Information Technology, Vol 4, no 3, 1996 s XI

16 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Bing, Jon, The New or Evolving Access Right. I Adjuncts and Alternatives to Copyright. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. ALAI 2001 USA, s Birnhack, Michael D., Copyrighting Speech: A Trans-Atlantic View. I Copyright and Human Rights. Freedom of Expression Intellectual Property Privacy. Ed. Torremans, Paul L.C. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004, s Black, Julia, Using Rules Effectively. I Regulation and Deregulation. Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries. Ed.McCrudden, Christopher; Clarendon Press, Oxford 1999, s Blomqvist, Jørgen, Overdragelse af ophavsrettigheder. Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning. Jurist og Økonomforbundets Forlag, København 1987 Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle - Selg, Håkan - Wallis, Roger, Report on technology versus usage and effects. MusicLessons Deliverable 1, Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, Trends in downloading and filesharing of music. MusicLessons - Deliverable Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på kth.se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, New embryonic business models and value chains. MusicLessons - Deliverable 3, 30 June 2005, besökt Blume, Peter, Internettet og retten. I Årsberetning Red. Blume, Peter & Dick, Lisbeth. Retsvidenskabeligt Institut B, Studier nr. 66, Retsvidenskabeligt Instistut B, Københavns Universitet 1998 Blume, Peter, Retsinformatikens metode- og afgrænsnigsproblemer. Tidsskrift for Rettsvittenskap 4/1995, s Bourdieu, Pierre Haacke, Hans, Ajatusten vapaakauppa. Övers. Kaija Kaitavuori, Rolf Büchi & Leena Nieminen. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1997 Boyle, James, A Politics of Intellectual Property: Environmentalism For the Net? edu/pub/faculty/boyle/intprop.htm, besökt Braucher, Jean, Why UCITA, Like UCC Article 2B, is Premature and Unsound jb.html, besökt den Braun, Nora, The Interface Between the Protection of Technological Measures and the Exercise of Exceptions to Copyright and Related Rights: Comparing the Situation in the United States and the European Community. EIPR 2003, s Brazell, Lorna, Electronic Security: Encryption in the Real World. EIPR 1/1999, s van der Burg, Wibren, The Expressive and Communicative Functions of Law, Especially with Regard to Moral Issues. Law and Philosophy, vol 20, 2001, s Burk, Dan L., Anticircumvention Misuse. I Rethinking Rights and Regulations. Institutional Responses to New Communications Technologies. Ed. Cranor, Lorrie Faith & Wildman, Steven S. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2003 Burk, Dan L. Cohen, Julie E., Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems. Harvard Journal of Law & Technology, vol 15, nr 1, Fall 2001, s Burkert, Herbert, Access Legislation. Some Observatons From an Information Law Perspective. I Festskrift till Peter Seipel. Red. Cecilia Magnusson-Sjöberg och Peter Wahlgren, Norstedts juridik 2006, s Cahir, John, The Moral Preference for DRM Ordered Markets in the Digitally Networked Environment. I New Directions in Copyright Law, vol. 1. Ed. Fiona Macmillan, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005, s Calabresi, Guido, The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further. Yale Law Journal, 1991, vol. 100, s Calabresi, Guido, Remarks: The Simple Virtues of the Cathedral. Yale Law Journal, May, 1997, s Calabresi, Guido Melamed, A. Douglas, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review, vol 85, April, 1972, s XII

17 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Castells, Manuel, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I. 5 th ed. Blackwell Publishers 1998 Castrén, Martti, Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa - silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 130, 1979 Chalton, Simon, Protection of Information in Computer Programs and Databases. Copyright World, November 2001, s Chang, Yu-Lin, Does Lessig s Criticism of Digital Rights Management Target One Technology That the Information Industries Desire More Than They can Actually Provide? International Review of Law, Computers and Technology, vol 19, no 3/2005, s Chesterman, Johan Lipman, Andy, The Electronic Pirates. Routledge 1988 Chomsky, Noam Herman, Edward W., Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon 1988 Christman, John, The Myth of Property. Toward an Egalitarian Theory of Ownership. Oxford university press, New York, Oxford Clark, Charles, An investigation of current practices with contractual arrangements and copyright clearing services / Charles Clark, Copyright on electronic delivery services and multimedia products; 2) Information management. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995 Clark, Charles, The Publisher in the Electronic Age: The Licensing of Rights. WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighboring Rights. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No. 723 (E), s Clark, Drew, How Copyright Became Controversial. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam & Crews, Clyde Wayne Jr., Cato Institute 2002, s Clarkson, Gavin, Avoiding Suboptimal Behavior in Intellectual Asset Transactions: Economic and Organizational Perspective on the Sale of Knowledge. Harvard Journal of Law & Technology, vol. 14, nr 2/2001, s Cohen, Julie E., A Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace. Connecticut Law Review, vol 28, 1996, s Cohen, Julie E., Copyright and The Jurisprudence of Self-Help, Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Cohen, Julie E., Lochner in Cyberspace; The New Economic Orthodoxy of Rights Management. Michigan Law Review, vol. 97, November 1998, s Coombe, Rosemary J., Left out on the Information Highway. Oregon Law Review, vol 75, 1996, s Cornish, W. R.,Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 4 th ed., Sweet & Maxwell, London 1999 Cox, Brad, Superdistribution. Objects as Property on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts Cruquenaire, Alexandre, Electronic Agents as Search Engines: Copyright related aspects. International Journal of Law & Information Technology, vol 9, no 3/2001, s Cunningham, Alan, Rights Expression on Digital Communication Networks: Some Implications for Copyright. International Journal of Law and Information Technology 1/2005, s Dam, Kenneth W., Self-Help in the Digital Jungle. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest. Second edition, Sweet & Maxwell, London 2002 Davis, James Raymond, On Self-Enforcing Contracts, The Right to Hack, and Willfully Ignorant Agents. Berkeley Technology Law Journal, vol 13, issue3, 1998, s Delgado, Jaime Prados, Jose Rodríguez, Eva, Profiles for interoperability between MPEG21 REL and OMA DRM. ODRL International Workshop, April 2004 (elektronisk källa) Doest, Hugo Ter Salden, Alfons H., Goedvolk, Ernst-Jan Kersemakers, Rob Slijp, Dion,- Prins, Corien, Digital Rights Management in Information Publishing. Information & communications Technology Law, Vol 13, 2/2004, s Drahos, Peter, A Philosophy of Intellectual Property. Dartmouth Publishing Company, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney XIII

18 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Drahos, Peter with Braithwaite, John, Information Feudalism. Who owns the Knowledge Economy? Earthscan Publications Ltd, London 2002 Dreier, Thomas, Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights? I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Dusollier, Séverine, The Master s Tools V. The Master s House: Creative Commons V. Copyright. Columbia Journal of Law & the Arts, Spring 2006, s Dusollier, Séverine, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique. Droit et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres. De Boeck & Larcier 2005 Dusollier, Sévérine, Electrifying the Fence: the Legal Protection of Technological Measures for Protecting Copyrigh. EIPR, 6/1999, s Dusollier, Sévérine, Tipping the Scale in Favor of the Right Holders: The Anti Circumvention Provisions of the European Directive on Copyright and Information Society. I Digital Rights Management. Technological, Economic, Legal and Political Aspects. Eds. Becker, Eberhard - Buhse, Willms - Bünnewig, Dirk Rump, Niels. Springer 2003, s Dworkin, Ronald, Law s Empire. Fontana Press 1986 Edelman, Bernard, Le Sacre de l Auteur. Éditions du Seuil Einhorn, Michael A., Media, Technology and Copyright. Integrating Law and Economics. Edward Elgar. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens. Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering. Iustus Förlag, Uppsala 2005 Elkin-Koren, Niva, A Public-Regarding Approach to Contracting over Copyrights. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Elkin-Koren, Niva, Copyright Policy and The Limits of Freedom of Contract. Berkeley Technology Law Journal, vol 12, 1997, s Elkin-Koren, Niva, The Privatization of Information Policy. Ethics and Information Technology 2/2000, s Elkin-Koren, Niva, What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons. Fordham Law Review, November 2005, s Elkin-Koren, Niva Salzberger, Eli M., Law, Economics and Cyberspace. The Effects of Cyberspace on the Economic Analysis of Law. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2004 Eriksson, Lars D., Mina metoder. I Minun metodini. Toim. Häyhä, Juha, WSLT, Porvoo Farchy, Joëlle, Internet et le droit d auteur. La culture Napster. CNRS Editions, Paris 2003 Feather, John, Publishing, Piracy and Politics. An Historical Study of Copyright in Britain. Mansell Publishing Limited 1994 Fejø, Jens, Kontrolorganer og musikrettighedsforvaltningen. Ton och Rätt. Festskrift till STIM, Iustus förlag 1998, s Fitzpatrick, Simon, Copyright Imbalance: U.S. and Australian Responses to the WIPO Digital Copyright Treaty. EIPR, no 5/2000, s Friedman, David, Does Technology Require New Law? Harvard Journal of Law and Public Policy, vol 25, fall 2001, s Friedman, David, In Defense of Private Orderings: Comments on Julie Cohen s Copyright and the Jurisprudence of Self-Help. Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Garnett, Nic, Automated Rights Management Systems and Copyright Limitations and Exceptions. Standing Committee on Copyright and Related Rights. WIPO SCCR/14/5, April 27, 2006 Garrett, Kevin Davies, Gillian - Harbottle, Gwilym, Copinger and Skone James on Copyright, vol th ed., London, Sweet & Maxwell 2005 Geiger, Christophe, Droit d auteur et droit du public á l information. Approche de droit comparé. LITEC 2004 Ginsburg, Jane C., Copyright in the US since Berne Accession. NIR årg. 61, 1992 s Ginsburg, Jane C., From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law. Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 50, 2003, s XIV

19 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Godenhielm, Berndt, Om upphovsmannens tillträdesrätt (droit d accès). NIR, häfte 1, 1977, s Goldstein, Paul, Copyright and Its Substitutes. Wisconsin Law Review 5/1997, s Goldstein, Paul, Copyright, vol. 1. Little, Brown & Co, Boston, London, Toronto 1989 Gomard, Bernhard, Almindelig kontraktsret. 2. omarbejdede upplaga, Jurist og Økonomforbundets Forlag 1996 Gomulkiewicz, Robert W., The License is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing. Berkeley Technology Law Journal, vol. 13, Fall 1998, s Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law. London, Sweet & Maxwell 1996 Graham, Gordon, The Internet. A philosophical inquiry. Routledge, London and New York, 1999 Grewlich, Klaus W., Governance in Cyberspace. Access and Public Interest in Global Communications. Kluwer Law Internationel, The Hague, London, Boston Grosheide, F. Willem, Copyright Law from a User s Perspective: Access Rights for Users. EIPR 7/2001, s Guibault, Lucie M.C.R., Copyright Limitations and Contracts. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston 2002 Gurnsey, John, Copyright Theft. Aslib Gover, Hampshire 1995 Guyertyànfy, Péter, Conflicts and Changes. The New Technology in the Protection and Administration of Copyright. In Proceedings of WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighbouring Rights, Harvard University, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No 723 (E), s Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1999 Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Talentum, Helsinki 2005 Hadfield, Gillian, Privatizing Commercial Law: Lessons from the Middle and the Digital Ages. Stanford Law & Economics, Olin Research Paper No. 195, March 2000, besökt Hakulinen, Y. J., Obligationsrätt I. Allmänna läror. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr. 62, Söderström, Tammerfors 1962 Halbert, Debora J., Intellectual Property in The Information Age. The Politics of Expanding Ownership Rights. Quorum Books, Westport, Connecticut, London Hansmann, Henry Santilli, Marina, Authors and Artists Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis. Journal of Legal Studies vol 26, 1997, s Harrington, Justin, Information Society Services: What are they and how relevant is the definition? Computer Law & Security Report, Vol. 17 no. 3, Hauben, Michael Hauben, Ronda, Netizens. On the History and Impact of Usenet and the Internet. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, Washington, Brussels, Tokyo 1997 Hausmann, Frank G., Protecting Intellectual Property in the Digital Age. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam Wayne Crews Jr., Clyde. Cato Institute 2002, s Heide, Thomas, Access control and innovation under the emerging EU electronic commerce framework. Berkley Technology Law Journal, Fall 2000, s Heide, Thomas, Copyright in the E.U. and United States: What Access Right? EIPR10/2001, s Heller, Michel A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. Harvard Law Review, January 1998, s Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten. Praktik, teori och teknik. Juristförlaget, Stockholm 1990 Hemmo, Mika, Vahingonkorvausoikeus. WSOY 2005 Herler, Brita, Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet. Acta Wasaensia nr 89/2001 Heverly, Robert A., The Information Semicommons. Berkeley Technology Law Journal, Fall 2003, s Hill, Michael W., The Impact of Information on Society. An examination of its nature, value and usage. Bowker- Saur, London, Melbourne, Munich, New Provodence (NJ), Reprinted Hoeren, Thomas, Access Right as a Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City, s Hugenholtz, P. Bernt, Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It. Maastricht Journal of European and Comparative Law, Volume 6, No. 3, 1999, s XV

20 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Hugenholtz, P. Bernt, Copyright and Freedom of Expression in Europe. I Innovation Policy in an Information Age. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press 2000, s Hugenholtz, P. Bernt Guibault, Lucie van Geffen, Sjœrd, The Future of Levies in a Digital Environment. Institute for Information Law, Amsterdam, March Tillgänglig på besökt Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Dynamics of Appropriability Finding a Balance between Efficiency and Strength in the Appropriability Regime. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 228, 2005 Huuskonen, Mikko, Copyright, Mass Use and Exclusivity. On The Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting. Department of Private Law, University of Helsinki Iannella, Renato, Digital Rights Management (DRM) Architectures. D-Lib Magazine, 6/2001 (elektronisk källa) Isenberg, Doug, The Giga Law. Guide to Internet Law Random House Trade Paperbacks, New York 2002 Johnson, David R. Post, David G., Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace. Stanford Law Review Vol. 48:1367, May 1996 Johnston, Graeme, Copyright and Freedom of the Media: A Modest Proposal. EIPR 1/1996, s Jones, Richard, Entertaining Code: File Sharing, Digital Rights Management Regimes, and Criminological Theories of Compliance. International Review of Law, Computers and Technology, vol 19 no 3/2005, s Jyränki, Antero, Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos, Talentum, Helsinki 2003 Kallioniemi, Ismo, Tekijänoikeudellisista kysymyksistä vertaisverkoissa. Defensor Legis 3/2001, s Karnell, Gunnar, Avtalslicenskonstruktionen, principiella och praktiska frågor. NIR, Årgång 50, 1981 Karnell, Gunnar, Copyright protection under human rights control in particular of works not disseminated to the public. NIR 6/2004 s Karnell, Gunnar, The Berne Convention Between Authors Rights and Copyright Economics - An International Dilemma. Internationell Review of Industrial Property 2/1995, s Karnell, Gunnar, Upphovsrättsligt skydd för icke offentliggjorda verk i internationellt perspektiv. NIR 1/2000 Katz, Ariel, A Network Effects Perspective on Software Piracy. 55 University of Toronto Law Journal, 2005, s Katz, Ariel, The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Rethinking the Collective Administration of Performing Rights. Journal of Competition Law and Economics 1(3)/2005, s (elektronisk källa) Kawohl, Friedemann - Kretschmer, Martin, Abstraction and Registration: Conceptual innovations and supply effects in Prussian and British copyright ( ). Intellectual Property Quarterly 2/2003, s Kennedy, Dennis, A Primer on Open Source Licensing Legal Issues: Copyright, Copyleft and Copyfuture. Saint Louis University Public Law Review 2001, s Kielland, Geir, The Doctrine of Implicit Licenses in Intellectual Property Law and its Relevance to Electronic Agents. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03, Institutt for rettsinformatikk 2003, s Knoph, Ragnar, Hensiktens betydning for grensen mellem rett og urett. Kristiania Olaf Norlis Forlag 1921 Koelman, K. Bygrave L., Privacy, Data Protection and Copyright: Their Interaction in the Context of Electronic Copyright Management Systems. I Copyright and Electronic Commerce. Ed. Hugenholtz. Bernt P. The Hague, Kluwer Law International 2000, s Koelman, Kamiel, The Protection of Technological Measures Versus the Copyright Limitations. Copyright World., Aug. 2002, s Koelman, Kamiel, Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen Elektronisk källa. Tillgänglig på pub164.php, besökt Koelman, Kamiel J., A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures. EIPR 6/2000, p Koelman, Kamiel J. Helberger, N., Protection of technological measures. I Copyright and electronic commerce. Ed. B. Hugenholtz. Kluwer Law International, Information Law Series 8, 2000, s Köhler, Claus Burmeister, Kai, Copyright Liability on the Internet Today in Europe (Germany, France, Italy and the EU). EIPR 10/1999, s XVI

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Digitalisering Exemplarframställning Temporära exemplar Filer och bitströmmar Källa: Pirates of the Carribean: Dead Man s Chest (Jerry Bruckheimer

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet Jan Rosén Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet SFU:s studiedag 2009.12.14 Spårv rvägshallarna, Stockholm Upphovsrätten idag Aktuell domspraxis och nya affärsmodeller Verkshöjden

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se

Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se Jan Rosén Professor of Private Law jan.rosen@juridicum.su.se 87/54 Semiconductors 89/104 Trademarks 91/250 Computer programs 92/100 Rental & Lending 93/83 Sat/Cab 93/98 Term of Protection 96/9 Database

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT)

Designprinciper för säkerhet och Epilog. Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet och Epilog Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Designprinciper för säkerhet Tumregler och utgångspunkter

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor

Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Åsa Aretun (fil. dr.), Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Projektet e-resurser

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09

Ontologier. Cassandra Svensson 2014-01-09 Ontologier Cassandra Svensson 2014-01-09 Sammanfattning Jag har läst Annika Flycht-Ericssons avhandling Design and Use of Ontoligies in information-providing Dialogue Systems. Med Annikas text som utgångspunkt

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer