DRM och upphovsrättens obalans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRM och upphovsrättens obalans"

Transkript

1 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III

2 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IPR University Center, som är en gemensam institution för fem universitet, inledde sin verksamhet I institutets understödsförening IPR University Center Association rf finns företag, samfund och näringsidkare representerade. IPR University Center har grundats för att koordinera utbildning och forskning inom immaterialrätten i Finland. Immaterialrättens tvärvetenskapliga natur förutsätter samarbete mellan olika vetenskapsområden, juridik, ekonomi och teknik. Institutets verksamhet skapar möjlighet till sådant samarbete. IPR University Centerin julkaisuja Publications of IPR University Center 2 IPR University Center PL 4, Helsingin yliopisto Puh. (09) ISBN (nid.) ISSN Utgiven elektroniskt i Helsingfors universitets e-thesis -serie ISBN (pdf) Kannen kuva: Jarkko Mäki-Kojola Viveca Still Oy Nordprint Ab Helsinki 2007 IV

3 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans V

4 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS VI

5 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 FÖRORD Avhandlingens tema fick sin upprinnelse i den datasäkerhetsutredning som på uppdrag av finansministeriet gjordes vid Lapplands universitet år Ursprungligen gällde frågeställningen upphovsrättens dimensioner ur datasäkerhetsrättslig synvinkel och särskilt då elektronisk rättighetskontroll och förvaltning (DRM) som datasäkerhetsmekanism. De datasäkerhetsrättsliga aspekterna finns till viss del kvar i avhandlingen, även om frågeställningen med tiden förändrats. Avhandlingsarbetet har av flera skäl dragit ut på tiden. Detta har säkert varit av både godo och ondo. Ursprungligen förvånade det mig hur litet som skrevs om DRM och framförallt bristen på kritiska framställningar. Detta fick mig nästan att tvivla på att de problem jag tyckte mig skönja verkligen existerade. För en ung doktorand tedde ämnet sig synnerligen svårt i brist på en tillräckligt konkret normativ grund. Först efter att EG-direktivet 29/2001/EEG om informationssamhällets upphovsrätt utkom med sina rätt detaljerade regler om skydd av DRM-system, kändes det som om det fanns något tillräckligt konkret att ta fasta på. Efter att ha fått tjänst som upphovsrättsombud på Konstindustriella högskolan år 2003 avbröts avhandlingsskrivandet för en tid. Kanske var detta egentligen bara bra, eftersom jag nu fick fördjupa mig i upphovsrätten ur praktisk synvinkel. Det är också helt klart att den rättsvetenskapliga diskursen under tiden mognat. Om jag hade disputerat år 2002, skulle mina konklusioner helt säkert varit andra och mer blygsamma än vad nu är fallet. Samtidigt är jag fullt medveten om att vissa konklusioner kan komma att te sig förlegade inom bara några få år och att jag då också själv kan ha kommit att ändra åsikt. Det är inget märkvärdigt med det det hör väl snarast till den vetenskapliga diskursens essens att så är fallet. Det är dock min förhoppning att denna avhandling skall kunna öka förståelsen för DRM-system som rättslig institution och objekt för rättslig reglering så som den ter sig idag och föra diskussionen om DRM-systemens och upphovsrättens reglering framåt. Avhandlingsarbetet påbörjades år 1998 som en del av det nationella doktorandprogrammet i immaterialrätt. Eftersom vi bara var två nya doktorander, Jukka Palm och jag, införlivades vår lilla grupp sedermera med doktorandprogrammet OMY (Oikeus muuttuvassa yhteiskunnassa rätten i ett föränderligt samhälle). Doktorandprogrammen har letts av professor Niklas Bruun, professor Ari Nuutila och professor Juha Karhu. Avhandlingsarbetet har också finansierats med stipendier från Helsingfors universitet och K. G. Idmans fond. De fysiska och organisatoriska premisserna har erbjudits av Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI. Alldeles särskilt vill jag tacka KATTI:s bibliotek och Eurodoc-center som under ledning av Gunilla Häkli erbjudit oss doktorander en skräddarsydd, kunnig och vänlig informationsservice.

6 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Doktorandprogrammet och forskarsamfundet på Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI har erbjudit en stimulerande omgivning för avhandlingsarbetet. Särskilt givande har studiecirkeln för informationsrätt varit, i vilken bl.a. Juha Häyhä, Kimmo Nuotio, Olli Mäenpää och Tuomas Pöysti deltagit. Andra studiecirklar som särskilt bör nämnas är immaterialrättsgruppen som sammanträtt under ledning av professor Niklas Bruun, studiecirkeln för komparativ rätt som sammanträtt under ledning av docent Pia Letto-Vanamo och studiecirkeln för rättssamfundets globalisering, som sammanträtt under ledning av docent Tuomas Pöysti. Den kanske viktigaste referensgruppen för avhandlingsarbetet har ändå utgjorts av de nordiska doktorandworkshopparna i rättsinformatik samt immaterialrätt. Genom dessa har jag kunnat hålla kontakt med kolleger i de andra nordiska länderna och utbyta tankar kring avhandlingstemat samt fördjupa mina kunskaper i respektive ämnesområde. Tack vare frikostiga resebidrag från doktorandprogrammet OMY och Helsingfors universitets kansler har jag kunnat delta i ett flertal högklassiga internationella konferenser, vilket gjort det möjligt att etablera kontakt med framträdande forskare på området. Det är med värme jag erinrar mig den goda gemenskap som uppkom mellan fyra unga europeiska doktorander som efter en vetenskaplig konferens mötte upp i en texmex-restaurang i New York år Förutom en kanna Strawberry Margarita var det intresset för den rättsliga regleringen av DRM-system som förenade oss. Denna första kontakt skapade ett band mellan oss och har lett till kontinuerliga kontakter i forskningens tecken. Den första av oss att disputera var Hermann Lindhorst, följd av Kamiel Koelman och Sévérine Dusollier. Det torde vara tack vare rättsinformatiken som jag inte dragit mig för att delta i konferenser som behandlat DRM-system ur datavetenskaplig synvinkel. Särskilt minnesvärt var inbjudan att delta i ett expertsammanträde om elektronisk rättighetskontroll organiserat av W3C (World Wide Web Consortium) i Frankrike år Ett speciellt tack går till John Erickson vid Hewlett-Packard och Julian Durand vid Nokia, som alltid varit redo att förklara de tekniska detaljerna i de moderna DRM-systemen för en novis på området. Avhandlingen skulle knappast ha blivit färdig utan ett generöst tilltaget stipendium från Helsingin Sanomats 100-årsjubileum, som gjorde det möjligt för mig att ta tjänstledigt och på vänlig inbjudan från Stockholms universitet tillbringa 8 månader vid Juridicum. Specialbiblioteken vid institutet för rättsinformatik och institutet för immaterialrätt erbjöd goda möjligheter att uppdatera forskningsmaterialet. Ett hjärtligt tack till alla vid institutet för rättsinformatik samt särskilt till Daniel Westman som vänligen lät mig överta sitt rum under sin pappaledighet. Daniel skall också ha ett tack för att ha tagit sig tid att träffa mig under denna tid och fungerat som bollplank för mina idéer. Stipendiet möjliggjorde också en kort forskningssejour vid Institutet för rättsinformatik vid Oslo universitet, där jag bl.a. hade tillfälle att uppdatera mina källor vid IRI:s välutrustade bibliotek och byta tankar med Thomas Rhieber-Mohn som torde kunna föra diskussionen om regleringen av DRM-system ännu ett steg framåt i sin kommande doktorsavhandling. Handledare för avhandlingen har varit professor Ahti Saarenpää och docent Tuomas Pöysti. Ni vet bäst själva vilken betydelse ni haft för avhandlingens framskridande. Ett tack går också till dem som läst och kommenterat delar av manuskriptet, särskilt Eetu Luoma och Kimmo Nuotio. Professor Jon Bing och professor emeritus Peter Seipel åtog sig vänligen uppdraget som II

7 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 förhandsgranskare. Tack för ett väl uträttat värv. Jon Bing och Jan Rosén har också vänligen åtagit sig uppdraget att fungera som opponent. Material som kommit mig tillhanda efter inlämnandet av manuskriptet till förhandsgranskning i oktober 2006 har endast undantagsvis kunnat beaktas. Slutligtvis vill jag tacka min familj och mina vänner för allt stöd och överseende under forskningsperioden. Tyvärr lyckades jag inte bli klar helt enligt ursprungliga planer, men jag ser fram emot att kunna tillbringa mera tid med familjen framöver. Helsingfors, 30 april 2007 Viveca Still III

8 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IV

9 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Innehållsförteckning FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLOR BILDER OCH TABELLER FÖRKORTNINGAR I V XI XXIV XXXV I. Frågeställning och metod 1 1. Inledning Problemområde och grundläggande tes Begreppet DRM-system Frågeställning och disposition 3 Delfråga 1: Vad menas med upphovsrättens balans? 4 Delfråga 2. Hur har rättsinnehavarens kontrollmakt ökat? 5 Delfråga 3. Hur kan upphovsrättens balans återställas? Lagstiftningsläget gällande DRM Forskningsläget gällande regleringen av DRM Metod Allmänna synpunkter Rättsinformatiken och IT-rätten som utgångspunkt Informationsrätten som rättslig referensram Upphovsrätten ur informationsrättsligt perspektiv Grunder för att se upphovsrätten som en del av informationsrätten Upphovsrätt och grundläggande rättigheter till information Relationen mellan informationspolitik och informationsrätt 34 II. Informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans Informationens fria rörlighet Om begreppet fri rörlighet för information Värdegrunden för informationens fria rörlighet Hinder för fri rörlighet för information Spår av principen om fri rörlighet för information inom upphovsrätten Upphovsrättens balans Grundläggande uppfattningar om upphovsrättens balans 47 V

10 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS 2.2. Jämvikten mellan intressenter och deras intressen Sammanjämkning av upphovsrättens målsättningar Upphovsrättens demokratiska funktion Upphovsrätten som främjare av kulturell mångfald Upphovsrätten och en fungerande kommersiell marknad Upphovsrätten främjar innovation och informationsprocesser Upphovsrättens balans och förändringar i verksamhetsmiljön; strävan efter systemisk balans Hur nå optimal balans inom (eller utom) upphovsrätten? 63 III. Utvecklingen av kontrollens infrastruktur inom upphovsrätten Inledning Utvecklingen av infrastrukturer för hantering av rättigheter Registrering och andra tidiga kontrollmekanismer Kollektiv licensering Uppkomsten av organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning Tekniska innovationer föranleder nya kontrollproblem om uppkomsten av alternativa ersättningssystem Två lösningar på samma kontrollproblem en jämförelse av tvångslicensering och avtalslicensering Från kopieringsskydd till fullfjädrade DRM-system Hotbilderna styr utvecklingen Kampen mot illegal och oauktoriserad kopiering Mot en allt mer paradoxal situation; från hot till möjligheter Om tekniken bakom moderna DRM-system Identifikationssystem och system för rättighetsspecifikation Teknisk arkitektur såsom steganografi, kryptografi och programvara implementerar rättigheter Första, andra och tredje generationens DRM-system DRM-systemens praktiska inverkan på kontroll över användning Den upphovsrättsliga paradoxen i början av 2000-talet Digitala objekt vs verket som föremål för kontrollen Om möjligheterna att åsidosätta upphovsrättens inskränkningar genom DRM-system Om förhållandet mellan digitalt och juridiskt rättighetsspråk Uppkomsten av nya rättigheter och rättsinnehavare Interoperabilitet och DRM ur kontrollsynvinkel Det analoga hålet Utökad rättslig bevakning och säkerställande av rättigheter Utvidgade licenseringsmöjligheter Behov av användarskydd vid upphovsrättsliga avtal? Självverkande villkor och självhjälpsfunktioner Överlappning mellan avtal och DRM-system och det rättsliga skyddet 120 VI

11 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A: Förskjutningen av kontrollmakten Ökade möjligheter till elektronisk kontroll Rättsligt stöd för elektronisk rättighetshantering Marknadshänsyn Slutledning om ökad risk för förskjutning av kontrollmakten Ett alternativt synsätt; DRM-system och de gemensamma kontrollproblemen Kontrollproblem ur rättsinnehavarnas synvinkel Kontrollproblem ur användarnas synvinkel DRM-system som lösning på kontrollproblemen Några sammanfattande kommentarer om den elektroniska rättighetshanteringens potentiella inverkan på upphovsrätten 132 IV. Regleringen av elektronisk rättighetshantering Inledning Ändamålet med genomgången av gällande reglering Identifiering av aktörerna Identifiering av aktörernas intressen och intressekonflikter visavi elektroniska rättighetshanteringssystem Det grundläggande rättsliga skyddet av DRM-system Skydd av tekniska åtgärder Skydd av information gällande rättighetsförvaltning Problempunkter gällande tillämpningsområdet Vad är en effektiv teknisk åtgärd? Problem i relation till överlappningen mellan skyddad information och tekniska åtgärder Överlappande eller kompletterande stadganden i annan lagstiftning Särskilda stadganden om skydd av tekniska hjälpmedel gällande datorprogram Stadganden om villkorad tillgång Övrig lagstiftning Vem erhåller det rättsliga skyddet? Begränsningar av det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder DMCA: Rättighet att kringgå tekniska åtgärder i vissa fall Specifika lagstadgade undantag Undantag baserade på beslut av Library of Congress Frågan om en allmän begränsning av skyddet av tekniska åtgärder Slutsatser gällande balansen mellan rättigheter och intressen i förhållande till det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA Från egenhandsrätten i DMCA till statsintervention i upphovsrättsdirektivet Varför skyddas endast vissa inskränkningar? E-handelsklausulen Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning gällande VII

12 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS begränsningar av skyddet för tekniska åtgärder Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning vid införande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Om utrymmet för en utvidgning av skyddet av tekniska åtgärder enligt upphovsrättsdirektivet Den nationella implementeringen av upphovsrättsdirektivets stadganden om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av de allmänna stadgandena om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av e-handelsklausulen Övrigt Vissa slutsatser gällande lagstiftningen om det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA och upphovsrättsdirektivet DRM-systems inverkan på riskfördelning och kompensationsbelopp DRM-systems inverkan på rättsinnehavarens rätt till kompensation för nyttjande Upphovsrättsdirektivets regim för privatkopiering och effekten av DRM-system på ersättning för privatkopiering DRM-systems inverkan på upphovsmannens rätt till ersättning vid andra inskränkningar Tre alternativ till hur DRM-system kunde inverka på rättsinnehavarens ersättning i allmänhet Dubbla avgifter bör undvikas Kostnaderna för tekniska åtgärder som en del av beräkningsgrunden för kompensation Påförande av DRM-system som förutsättning för rätt till ersättning DRM-systems inverkan på riskfördelningen mellan rättsinnehavare och användare gällande upphovsrättsintrång Tredje persons ansvar på basen av nyckelposition Tredje personers ansvar enligt EG-rätt och amerikansk rätt Napster-fallets betydelse med tanke på mellanhänders ansvar Rättsutvecklingen i USA efter Napster Slutsatser gällande mellanhänders skyldighet att tillse upphovsrättsinnehavares intressen Konklusion om hur regleringen av DRM-system beaktar olika aktörers intressen 231 V. Den elektroniska rättighetshanteringens sju rättsliga dimensioner Inledning 239 VIII

13 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 2. DRM-system som medel för att garantera de till upphovsrätten hörande rättigheternas effektivitet DRM-system som en del av den nya affärsmiljön upphovsrätten tillämpas på Rätt att påföra DRM-system som en separat ny rättighet DRM-system som privatreglering uppbackad av offentligt eller privat säkerställande DRM-system ur datasäkerhetssynvinkel Regleringen av marknaderna för DRM-system DRM-systemens inverkan på upphovsrättens dynamik 267 VI. Mot en mer balanserad reglering av DRM Kulturkonflikten mellan det gamla Internet och de nya kommersiella intressena Problem i samband med rättsinnehavarens kontrollposition Föreslagna lösningsmodeller3.1. Snäv tolkning av det rättsliga skyddet av DRM-system Teknologisk självhjälp the right to hack Inskränkningar av skyddet av DRM-system så att de bättre motsvarar upphovsrätten Indispositiva användarrättigheter Fair use by design Konsumentskyddsrättsliga normer till användarnas skydd DRM som opt-out-system Förbud mot DRM-system Vissa utgångspunkter för en modell för rättslig reglering av DRM En konstruktiv modell för rättsligt skydd av DRM DRM-system kan öka rättssäkerheten DRM-systemens tillkännagivande funktion Frihet att påföra DRM-system kompenseras av tryggad användarfrihet Adekvata incitament på dynamiska marknader Frihet till icke-kommersiellt nyttjande DRM-systemen och de nya formerna av skapande verksamhet Hantering av gråzonen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt nyttjande Presumtion om det icke-kommersiella nyttjandets frihet Från ersättningssystem till fria marknader Om risken att rättsinnehavaren förbjuder icke-kommersiell användning Begränsningar av rättsinnehavarens kontrollmakt Villkors ogiltighet Chikanförbudet 305 IX

14 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Förbud mot egenhandsrätt samt skadeansvar Interoperabilitet och teknikens frihet Hantering av de obligatoriska inskränkningarna i upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Användning som inte kan kontrolleras genom DRM Modellens förhållande till riskfördelningen mellan aktörerna i de digitala nätverken Fildelning en utmaning för modellen Modellens förhållande till principen om informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans 321 EPILOG 323 SUMMARY 327 SAKLISTA 345 X

15 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 KÄLLOR VETENSKAPLIGA MONOGRAFIER OCH ARTIKLAR Aarnio, Aulis, The Rational as Reasonable. A treatise on Legal Justification. D. Reidel Publishing Company, a member of the Kluwer Academic Publishers Group. Dordrecht, Boston, Lancaster, Tokyo, Printed in the Netherlands Ahnegård, Caroline Ask, Karolina Ström, Karin, Upphovsrätten och mp3-tekniken en utmaning för skivindustrin. I Piratkopiering och Privatkopiering. Red. Ahnegård, Carolina Asp, Karoline - Chois, Sung-Kyu Kjellström, Annika Ström, Karin Strömqvist, Magnus. Jure AB 2002, s Akester, Patricia, Authorship and authenticity in cyberspace. Computer Law & Security Report, Vol 20 no 6, 2004, s Alikhan, Shahid Mashelkar, Raghunath, Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004 Andersen, Mads Bryde, EDB och ansvar. Studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik. Jurist- og Økonomforbundets forlag 1988 Andersen, Mads Bryde, IT-retten. 2. udgave, Gjellerup, København 2005 Andersen, Mads Bryde, Ophavsretten og den nye teknologi: Information og kommunikation - digitalisering og superhighways. NIR, årg. 64, 1995, s Bearman, David Miller, Eric Rust, Godfrey Trant, Jennifer Weibel, Stuart, A Common Model to Support Interoperable Metadata. Progress report on reconciling metadata requirements from the Dublin Core and INDECS/DOI Communities D-Lib Magazine 1/1999 (elektronisk källa) Bell, Tom W., Escape from Copyright: Market Success vs. Stature Failure in the Protection of Expressive Works. University of Cincinnati Law Review, Vol. 69, Spring 2001, s Bell, Tom W., Fair Use Vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights Management on Copyright s Fair Use Doctrine. 76 North Carolina Law Review 1998, s Benkler, Yochai, An Unhurried View of Private Ordering in Information Transactions. Vanderbilt Law Review, November, 2000, s Benkler, Yochai, From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access. Federal Communications Law Journal, vol 52, May, 2000, s Benno, Joachim, Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar - En teori om varför rättsliga problem uppstår vid användningen av IT. Det IT-rättsliga observatoriet. Rapporter 1/97 besökt Bernitz, Ulf, Marknadsrätt. En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer. Jurist- och samhällsvetareförbundets Förlags AB, Stockholm 1969 Bernitz, Ulf Karnell, Gunnar Pehrson, Lars Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Nionde upplagan. Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm 2005 Besek, June M., Anti-Circumvention Laws and Copyright: A Report from the Kernochan Center for Law, Media and the Arts. Columbia Journal of Law the Arts, vol 27, Summer 2004, s Bing, Jon, Copymarks: A suggestion for simple management of copyrighted material. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03. Institutt for rettsinformatikk 2003, s Bing, Jon, Handel med informasjon i åpne nett, for eksempel Internet. I Rätten till information som en mänsklig rättighet. Föredrag vid XI nordiska mötet i rättsinformatik Red. Ahti Saarenpää & Markku Suksi. Institutet för mänsliga rättigheter vid Åbo Akademi och Institutet för rättsinformatik vid Lapplands universitet, Åbo och Rovaniemi 1997, s Bing, Jon, Internationalisation and Constant Change. Scandinavian Studies in Law volume 47; IT Law (red. Peter Wahlgren), Stockholm 2004, s Bing, Jon, Opphavsrett og ny informasjonsteknologi; Noen spredte notater. NIR, årg. 64, 1995, s Bing, Jon, The Contribution of Technology to the Identification of Rights, Especially in Sound and Audio-Visual Works: An Overview. International Journal of Law and Information Technology, Vol 4, no 3, 1996 s XI

16 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Bing, Jon, The New or Evolving Access Right. I Adjuncts and Alternatives to Copyright. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. ALAI 2001 USA, s Birnhack, Michael D., Copyrighting Speech: A Trans-Atlantic View. I Copyright and Human Rights. Freedom of Expression Intellectual Property Privacy. Ed. Torremans, Paul L.C. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004, s Black, Julia, Using Rules Effectively. I Regulation and Deregulation. Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries. Ed.McCrudden, Christopher; Clarendon Press, Oxford 1999, s Blomqvist, Jørgen, Overdragelse af ophavsrettigheder. Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning. Jurist og Økonomforbundets Forlag, København 1987 Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle - Selg, Håkan - Wallis, Roger, Report on technology versus usage and effects. MusicLessons Deliverable 1, Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, Trends in downloading and filesharing of music. MusicLessons - Deliverable Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på kth.se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, New embryonic business models and value chains. MusicLessons - Deliverable 3, 30 June 2005, besökt Blume, Peter, Internettet og retten. I Årsberetning Red. Blume, Peter & Dick, Lisbeth. Retsvidenskabeligt Institut B, Studier nr. 66, Retsvidenskabeligt Instistut B, Københavns Universitet 1998 Blume, Peter, Retsinformatikens metode- og afgrænsnigsproblemer. Tidsskrift for Rettsvittenskap 4/1995, s Bourdieu, Pierre Haacke, Hans, Ajatusten vapaakauppa. Övers. Kaija Kaitavuori, Rolf Büchi & Leena Nieminen. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1997 Boyle, James, A Politics of Intellectual Property: Environmentalism For the Net? edu/pub/faculty/boyle/intprop.htm, besökt Braucher, Jean, Why UCITA, Like UCC Article 2B, is Premature and Unsound jb.html, besökt den Braun, Nora, The Interface Between the Protection of Technological Measures and the Exercise of Exceptions to Copyright and Related Rights: Comparing the Situation in the United States and the European Community. EIPR 2003, s Brazell, Lorna, Electronic Security: Encryption in the Real World. EIPR 1/1999, s van der Burg, Wibren, The Expressive and Communicative Functions of Law, Especially with Regard to Moral Issues. Law and Philosophy, vol 20, 2001, s Burk, Dan L., Anticircumvention Misuse. I Rethinking Rights and Regulations. Institutional Responses to New Communications Technologies. Ed. Cranor, Lorrie Faith & Wildman, Steven S. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2003 Burk, Dan L. Cohen, Julie E., Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems. Harvard Journal of Law & Technology, vol 15, nr 1, Fall 2001, s Burkert, Herbert, Access Legislation. Some Observatons From an Information Law Perspective. I Festskrift till Peter Seipel. Red. Cecilia Magnusson-Sjöberg och Peter Wahlgren, Norstedts juridik 2006, s Cahir, John, The Moral Preference for DRM Ordered Markets in the Digitally Networked Environment. I New Directions in Copyright Law, vol. 1. Ed. Fiona Macmillan, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005, s Calabresi, Guido, The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further. Yale Law Journal, 1991, vol. 100, s Calabresi, Guido, Remarks: The Simple Virtues of the Cathedral. Yale Law Journal, May, 1997, s Calabresi, Guido Melamed, A. Douglas, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review, vol 85, April, 1972, s XII

17 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Castells, Manuel, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I. 5 th ed. Blackwell Publishers 1998 Castrén, Martti, Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa - silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 130, 1979 Chalton, Simon, Protection of Information in Computer Programs and Databases. Copyright World, November 2001, s Chang, Yu-Lin, Does Lessig s Criticism of Digital Rights Management Target One Technology That the Information Industries Desire More Than They can Actually Provide? International Review of Law, Computers and Technology, vol 19, no 3/2005, s Chesterman, Johan Lipman, Andy, The Electronic Pirates. Routledge 1988 Chomsky, Noam Herman, Edward W., Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon 1988 Christman, John, The Myth of Property. Toward an Egalitarian Theory of Ownership. Oxford university press, New York, Oxford Clark, Charles, An investigation of current practices with contractual arrangements and copyright clearing services / Charles Clark, Copyright on electronic delivery services and multimedia products; 2) Information management. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995 Clark, Charles, The Publisher in the Electronic Age: The Licensing of Rights. WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighboring Rights. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No. 723 (E), s Clark, Drew, How Copyright Became Controversial. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam & Crews, Clyde Wayne Jr., Cato Institute 2002, s Clarkson, Gavin, Avoiding Suboptimal Behavior in Intellectual Asset Transactions: Economic and Organizational Perspective on the Sale of Knowledge. Harvard Journal of Law & Technology, vol. 14, nr 2/2001, s Cohen, Julie E., A Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace. Connecticut Law Review, vol 28, 1996, s Cohen, Julie E., Copyright and The Jurisprudence of Self-Help, Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Cohen, Julie E., Lochner in Cyberspace; The New Economic Orthodoxy of Rights Management. Michigan Law Review, vol. 97, November 1998, s Coombe, Rosemary J., Left out on the Information Highway. Oregon Law Review, vol 75, 1996, s Cornish, W. R.,Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 4 th ed., Sweet & Maxwell, London 1999 Cox, Brad, Superdistribution. Objects as Property on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts Cruquenaire, Alexandre, Electronic Agents as Search Engines: Copyright related aspects. International Journal of Law & Information Technology, vol 9, no 3/2001, s Cunningham, Alan, Rights Expression on Digital Communication Networks: Some Implications for Copyright. International Journal of Law and Information Technology 1/2005, s Dam, Kenneth W., Self-Help in the Digital Jungle. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest. Second edition, Sweet & Maxwell, London 2002 Davis, James Raymond, On Self-Enforcing Contracts, The Right to Hack, and Willfully Ignorant Agents. Berkeley Technology Law Journal, vol 13, issue3, 1998, s Delgado, Jaime Prados, Jose Rodríguez, Eva, Profiles for interoperability between MPEG21 REL and OMA DRM. ODRL International Workshop, April 2004 (elektronisk källa) Doest, Hugo Ter Salden, Alfons H., Goedvolk, Ernst-Jan Kersemakers, Rob Slijp, Dion,- Prins, Corien, Digital Rights Management in Information Publishing. Information & communications Technology Law, Vol 13, 2/2004, s Drahos, Peter, A Philosophy of Intellectual Property. Dartmouth Publishing Company, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney XIII

18 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Drahos, Peter with Braithwaite, John, Information Feudalism. Who owns the Knowledge Economy? Earthscan Publications Ltd, London 2002 Dreier, Thomas, Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights? I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Dusollier, Séverine, The Master s Tools V. The Master s House: Creative Commons V. Copyright. Columbia Journal of Law & the Arts, Spring 2006, s Dusollier, Séverine, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique. Droit et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres. De Boeck & Larcier 2005 Dusollier, Sévérine, Electrifying the Fence: the Legal Protection of Technological Measures for Protecting Copyrigh. EIPR, 6/1999, s Dusollier, Sévérine, Tipping the Scale in Favor of the Right Holders: The Anti Circumvention Provisions of the European Directive on Copyright and Information Society. I Digital Rights Management. Technological, Economic, Legal and Political Aspects. Eds. Becker, Eberhard - Buhse, Willms - Bünnewig, Dirk Rump, Niels. Springer 2003, s Dworkin, Ronald, Law s Empire. Fontana Press 1986 Edelman, Bernard, Le Sacre de l Auteur. Éditions du Seuil Einhorn, Michael A., Media, Technology and Copyright. Integrating Law and Economics. Edward Elgar. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens. Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering. Iustus Förlag, Uppsala 2005 Elkin-Koren, Niva, A Public-Regarding Approach to Contracting over Copyrights. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Elkin-Koren, Niva, Copyright Policy and The Limits of Freedom of Contract. Berkeley Technology Law Journal, vol 12, 1997, s Elkin-Koren, Niva, The Privatization of Information Policy. Ethics and Information Technology 2/2000, s Elkin-Koren, Niva, What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons. Fordham Law Review, November 2005, s Elkin-Koren, Niva Salzberger, Eli M., Law, Economics and Cyberspace. The Effects of Cyberspace on the Economic Analysis of Law. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2004 Eriksson, Lars D., Mina metoder. I Minun metodini. Toim. Häyhä, Juha, WSLT, Porvoo Farchy, Joëlle, Internet et le droit d auteur. La culture Napster. CNRS Editions, Paris 2003 Feather, John, Publishing, Piracy and Politics. An Historical Study of Copyright in Britain. Mansell Publishing Limited 1994 Fejø, Jens, Kontrolorganer og musikrettighedsforvaltningen. Ton och Rätt. Festskrift till STIM, Iustus förlag 1998, s Fitzpatrick, Simon, Copyright Imbalance: U.S. and Australian Responses to the WIPO Digital Copyright Treaty. EIPR, no 5/2000, s Friedman, David, Does Technology Require New Law? Harvard Journal of Law and Public Policy, vol 25, fall 2001, s Friedman, David, In Defense of Private Orderings: Comments on Julie Cohen s Copyright and the Jurisprudence of Self-Help. Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Garnett, Nic, Automated Rights Management Systems and Copyright Limitations and Exceptions. Standing Committee on Copyright and Related Rights. WIPO SCCR/14/5, April 27, 2006 Garrett, Kevin Davies, Gillian - Harbottle, Gwilym, Copinger and Skone James on Copyright, vol th ed., London, Sweet & Maxwell 2005 Geiger, Christophe, Droit d auteur et droit du public á l information. Approche de droit comparé. LITEC 2004 Ginsburg, Jane C., Copyright in the US since Berne Accession. NIR årg. 61, 1992 s Ginsburg, Jane C., From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law. Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 50, 2003, s XIV

19 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Godenhielm, Berndt, Om upphovsmannens tillträdesrätt (droit d accès). NIR, häfte 1, 1977, s Goldstein, Paul, Copyright and Its Substitutes. Wisconsin Law Review 5/1997, s Goldstein, Paul, Copyright, vol. 1. Little, Brown & Co, Boston, London, Toronto 1989 Gomard, Bernhard, Almindelig kontraktsret. 2. omarbejdede upplaga, Jurist og Økonomforbundets Forlag 1996 Gomulkiewicz, Robert W., The License is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing. Berkeley Technology Law Journal, vol. 13, Fall 1998, s Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law. London, Sweet & Maxwell 1996 Graham, Gordon, The Internet. A philosophical inquiry. Routledge, London and New York, 1999 Grewlich, Klaus W., Governance in Cyberspace. Access and Public Interest in Global Communications. Kluwer Law Internationel, The Hague, London, Boston Grosheide, F. Willem, Copyright Law from a User s Perspective: Access Rights for Users. EIPR 7/2001, s Guibault, Lucie M.C.R., Copyright Limitations and Contracts. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston 2002 Gurnsey, John, Copyright Theft. Aslib Gover, Hampshire 1995 Guyertyànfy, Péter, Conflicts and Changes. The New Technology in the Protection and Administration of Copyright. In Proceedings of WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighbouring Rights, Harvard University, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No 723 (E), s Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1999 Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Talentum, Helsinki 2005 Hadfield, Gillian, Privatizing Commercial Law: Lessons from the Middle and the Digital Ages. Stanford Law & Economics, Olin Research Paper No. 195, March 2000, besökt Hakulinen, Y. J., Obligationsrätt I. Allmänna läror. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr. 62, Söderström, Tammerfors 1962 Halbert, Debora J., Intellectual Property in The Information Age. The Politics of Expanding Ownership Rights. Quorum Books, Westport, Connecticut, London Hansmann, Henry Santilli, Marina, Authors and Artists Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis. Journal of Legal Studies vol 26, 1997, s Harrington, Justin, Information Society Services: What are they and how relevant is the definition? Computer Law & Security Report, Vol. 17 no. 3, Hauben, Michael Hauben, Ronda, Netizens. On the History and Impact of Usenet and the Internet. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, Washington, Brussels, Tokyo 1997 Hausmann, Frank G., Protecting Intellectual Property in the Digital Age. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam Wayne Crews Jr., Clyde. Cato Institute 2002, s Heide, Thomas, Access control and innovation under the emerging EU electronic commerce framework. Berkley Technology Law Journal, Fall 2000, s Heide, Thomas, Copyright in the E.U. and United States: What Access Right? EIPR10/2001, s Heller, Michel A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. Harvard Law Review, January 1998, s Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten. Praktik, teori och teknik. Juristförlaget, Stockholm 1990 Hemmo, Mika, Vahingonkorvausoikeus. WSOY 2005 Herler, Brita, Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet. Acta Wasaensia nr 89/2001 Heverly, Robert A., The Information Semicommons. Berkeley Technology Law Journal, Fall 2003, s Hill, Michael W., The Impact of Information on Society. An examination of its nature, value and usage. Bowker- Saur, London, Melbourne, Munich, New Provodence (NJ), Reprinted Hoeren, Thomas, Access Right as a Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City, s Hugenholtz, P. Bernt, Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It. Maastricht Journal of European and Comparative Law, Volume 6, No. 3, 1999, s XV

20 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Hugenholtz, P. Bernt, Copyright and Freedom of Expression in Europe. I Innovation Policy in an Information Age. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press 2000, s Hugenholtz, P. Bernt Guibault, Lucie van Geffen, Sjœrd, The Future of Levies in a Digital Environment. Institute for Information Law, Amsterdam, March Tillgänglig på besökt Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Dynamics of Appropriability Finding a Balance between Efficiency and Strength in the Appropriability Regime. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 228, 2005 Huuskonen, Mikko, Copyright, Mass Use and Exclusivity. On The Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting. Department of Private Law, University of Helsinki Iannella, Renato, Digital Rights Management (DRM) Architectures. D-Lib Magazine, 6/2001 (elektronisk källa) Isenberg, Doug, The Giga Law. Guide to Internet Law Random House Trade Paperbacks, New York 2002 Johnson, David R. Post, David G., Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace. Stanford Law Review Vol. 48:1367, May 1996 Johnston, Graeme, Copyright and Freedom of the Media: A Modest Proposal. EIPR 1/1996, s Jones, Richard, Entertaining Code: File Sharing, Digital Rights Management Regimes, and Criminological Theories of Compliance. International Review of Law, Computers and Technology, vol 19 no 3/2005, s Jyränki, Antero, Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos, Talentum, Helsinki 2003 Kallioniemi, Ismo, Tekijänoikeudellisista kysymyksistä vertaisverkoissa. Defensor Legis 3/2001, s Karnell, Gunnar, Avtalslicenskonstruktionen, principiella och praktiska frågor. NIR, Årgång 50, 1981 Karnell, Gunnar, Copyright protection under human rights control in particular of works not disseminated to the public. NIR 6/2004 s Karnell, Gunnar, The Berne Convention Between Authors Rights and Copyright Economics - An International Dilemma. Internationell Review of Industrial Property 2/1995, s Karnell, Gunnar, Upphovsrättsligt skydd för icke offentliggjorda verk i internationellt perspektiv. NIR 1/2000 Katz, Ariel, A Network Effects Perspective on Software Piracy. 55 University of Toronto Law Journal, 2005, s Katz, Ariel, The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Rethinking the Collective Administration of Performing Rights. Journal of Competition Law and Economics 1(3)/2005, s (elektronisk källa) Kawohl, Friedemann - Kretschmer, Martin, Abstraction and Registration: Conceptual innovations and supply effects in Prussian and British copyright ( ). Intellectual Property Quarterly 2/2003, s Kennedy, Dennis, A Primer on Open Source Licensing Legal Issues: Copyright, Copyleft and Copyfuture. Saint Louis University Public Law Review 2001, s Kielland, Geir, The Doctrine of Implicit Licenses in Intellectual Property Law and its Relevance to Electronic Agents. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03, Institutt for rettsinformatikk 2003, s Knoph, Ragnar, Hensiktens betydning for grensen mellem rett og urett. Kristiania Olaf Norlis Forlag 1921 Koelman, K. Bygrave L., Privacy, Data Protection and Copyright: Their Interaction in the Context of Electronic Copyright Management Systems. I Copyright and Electronic Commerce. Ed. Hugenholtz. Bernt P. The Hague, Kluwer Law International 2000, s Koelman, Kamiel, The Protection of Technological Measures Versus the Copyright Limitations. Copyright World., Aug. 2002, s Koelman, Kamiel, Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen Elektronisk källa. Tillgänglig på pub164.php, besökt Koelman, Kamiel J., A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures. EIPR 6/2000, p Koelman, Kamiel J. Helberger, N., Protection of technological measures. I Copyright and electronic commerce. Ed. B. Hugenholtz. Kluwer Law International, Information Law Series 8, 2000, s Köhler, Claus Burmeister, Kai, Copyright Liability on the Internet Today in Europe (Germany, France, Italy and the EU). EIPR 10/1999, s XVI

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett säkerhetsoch juridikperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Mathias Klang Copyright Copyleft En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Copyright copyleft.se:s Internetguide, nr 6 Version 4.0 2010 Mathias Klang 2008 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt

Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt Något om patenterbarhet av datorprogrami svensk rätt Diskussionsunderlag Patrik Wallström och Mikael Pawlo ------------------------ Ett seminarium i observatoriets serie Förord Informations- och kommunikationstekniken

Läs mer

En guide om upphovsrätt och licenser

En guide om upphovsrätt och licenser En guide om upphovsrätt och licenser Mathias Klang En guide om upphovsrätt och licenser på nätet. Version 1.0 2008 Mathias Klang 2008 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut

Det finns någon slags Open Access där ute En idé- och ideologianalys av bibliotekariers förhållningssätt till Open Access vid sex forskningsinstitut MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:24 ISSN 1654-0247 Det finns någon slags Open Access där ute En idé-

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

IS N: 1654-67 6. ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (eds) ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (EDITORS) gusti 2007. NR 005-2008 NR 005-2008

IS N: 1654-67 6. ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (eds) ROLF GRANÉR & PAUL LARSSON (EDITORS) gusti 2007. NR 005-2008 NR 005-2008 POLICING IN SCANDINAVIA, PROCEEDINGS FROM THE CONFERENCE ON POLICE RESEARCH IN ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ISSN: 1654-6776 ROLF GRANÉR && PAUL LARSSON ININ SCANDINAVIA, PROCEEDINGS

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport

EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas. Lägesrapport EPSU:s bidrag till framstegsrapporten om den inre marknaden för el och gas Lägesrapport Åtgärder för framtiden som bidrar till Lissabonstrategin och sätter kvalitet, driftsäkerhet och trygghet i centrum

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Fristående skolor och segregation

Fristående skolor och segregation UTBILDNING & DEMOKRATI 2007, VOL 16, NR 1, 31 51 Fristående skolor och segregation Give a dog a bad name and hang him? Bo Dahlin NON-PUBLIC SCHOOLS AND SEGREGATION: GIVE A DOG A BAD NAME AND HANG HIM?

Läs mer

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Siobhan Leahy & Dylan Wiliam Leahy S. & Wiliam D. 2009 Originalets titel: From Teachers to Schools: Scaling up Professional Development

Läs mer

Transparens i svensk valkampanjfinansiering

Transparens i svensk valkampanjfinansiering ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete D-uppsats juristprogrammet, 30 hp VT-2013 Transparens i svensk valkampanjfinansiering Författare: Andres Acevedo Handledare: Joakim

Läs mer

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett första svenskt bidrag till att mer samlat presentera erfarenheter, studier och exempel från PPU-området för socionomutbildning i Sverige. Hela åtta universitet

Läs mer

Vad återstår av det europeiska integrationsprojektet?

Vad återstår av det europeiska integrationsprojektet? Europapolitisk analys MARS. NUMMER 2013:4 epa Christian Joerges * Vad återstår av det europeiska integrationsprojektet? Sammanfattning Europeiska unionens medlemsstater är inte längre självstyrande. De

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA

ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA ANSVAR HÄLSA OCH MÄNNISKA En studie av idéer om individens ansvar för sin hälsa Linköping Studies in Arts and Science no. 318 Linköping Dissertations on Health and Society no. 7 Sofia Kjellström ANSVAR

Läs mer

Generalklausul mot skatteflykt

Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt JIBS Dissertation Series No. 040 JIBS Dissertation Series No. 040 ULRIKA ROSANDER Generalklausul mot skatteflykt

Läs mer

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén

God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer

Läs mer

Pia Sjöblom. Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv

Pia Sjöblom. Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv Pia Sjöblom Naturen och jag En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv Pia Sjöblom (f. 1976) Pedagogie magisterexamen, klasslärare samt ämneslärare i biologi

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

upphovsrätt Internet fylls med talande teknik 10 år i rad Sveriges viktigaste Internetkonferens Så får man fungerande för ett digitalt samhälle

upphovsrätt Internet fylls med talande teknik 10 år i rad Sveriges viktigaste Internetkonferens Så får man fungerande för ett digitalt samhälle DETTA ÄR EN BILAGA FRÅN.SE Sveriges viktigaste Internetkonferens 3-5 november 2009 folkets hus stockholm 10 år i rad 3 dagar! 36 seminarier! 140 talare! Användarnas Internet Vem ansvarar för den personliga

Läs mer

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 3 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en

Läs mer

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion Anders Jidesjö Studies in Science and Technology Education (FontD)

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer