DRM och upphovsrättens obalans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRM och upphovsrättens obalans"

Transkript

1 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 IPR University Centerin julkaisuja Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans Helsinki 2007 Oy Nordprint Ab III

2 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IPR University Center, som är en gemensam institution för fem universitet, inledde sin verksamhet I institutets understödsförening IPR University Center Association rf finns företag, samfund och näringsidkare representerade. IPR University Center har grundats för att koordinera utbildning och forskning inom immaterialrätten i Finland. Immaterialrättens tvärvetenskapliga natur förutsätter samarbete mellan olika vetenskapsområden, juridik, ekonomi och teknik. Institutets verksamhet skapar möjlighet till sådant samarbete. IPR University Centerin julkaisuja Publications of IPR University Center 2 IPR University Center PL 4, Helsingin yliopisto Puh. (09) ISBN (nid.) ISSN Utgiven elektroniskt i Helsingfors universitets e-thesis -serie ISBN (pdf) Kannen kuva: Jarkko Mäki-Kojola Viveca Still Oy Nordprint Ab Helsinki 2007 IV

3 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Viveca Still DRM och upphovsrättens obalans V

4 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS VI

5 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 FÖRORD Avhandlingens tema fick sin upprinnelse i den datasäkerhetsutredning som på uppdrag av finansministeriet gjordes vid Lapplands universitet år Ursprungligen gällde frågeställningen upphovsrättens dimensioner ur datasäkerhetsrättslig synvinkel och särskilt då elektronisk rättighetskontroll och förvaltning (DRM) som datasäkerhetsmekanism. De datasäkerhetsrättsliga aspekterna finns till viss del kvar i avhandlingen, även om frågeställningen med tiden förändrats. Avhandlingsarbetet har av flera skäl dragit ut på tiden. Detta har säkert varit av både godo och ondo. Ursprungligen förvånade det mig hur litet som skrevs om DRM och framförallt bristen på kritiska framställningar. Detta fick mig nästan att tvivla på att de problem jag tyckte mig skönja verkligen existerade. För en ung doktorand tedde ämnet sig synnerligen svårt i brist på en tillräckligt konkret normativ grund. Först efter att EG-direktivet 29/2001/EEG om informationssamhällets upphovsrätt utkom med sina rätt detaljerade regler om skydd av DRM-system, kändes det som om det fanns något tillräckligt konkret att ta fasta på. Efter att ha fått tjänst som upphovsrättsombud på Konstindustriella högskolan år 2003 avbröts avhandlingsskrivandet för en tid. Kanske var detta egentligen bara bra, eftersom jag nu fick fördjupa mig i upphovsrätten ur praktisk synvinkel. Det är också helt klart att den rättsvetenskapliga diskursen under tiden mognat. Om jag hade disputerat år 2002, skulle mina konklusioner helt säkert varit andra och mer blygsamma än vad nu är fallet. Samtidigt är jag fullt medveten om att vissa konklusioner kan komma att te sig förlegade inom bara några få år och att jag då också själv kan ha kommit att ändra åsikt. Det är inget märkvärdigt med det det hör väl snarast till den vetenskapliga diskursens essens att så är fallet. Det är dock min förhoppning att denna avhandling skall kunna öka förståelsen för DRM-system som rättslig institution och objekt för rättslig reglering så som den ter sig idag och föra diskussionen om DRM-systemens och upphovsrättens reglering framåt. Avhandlingsarbetet påbörjades år 1998 som en del av det nationella doktorandprogrammet i immaterialrätt. Eftersom vi bara var två nya doktorander, Jukka Palm och jag, införlivades vår lilla grupp sedermera med doktorandprogrammet OMY (Oikeus muuttuvassa yhteiskunnassa rätten i ett föränderligt samhälle). Doktorandprogrammen har letts av professor Niklas Bruun, professor Ari Nuutila och professor Juha Karhu. Avhandlingsarbetet har också finansierats med stipendier från Helsingfors universitet och K. G. Idmans fond. De fysiska och organisatoriska premisserna har erbjudits av Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI. Alldeles särskilt vill jag tacka KATTI:s bibliotek och Eurodoc-center som under ledning av Gunilla Häkli erbjudit oss doktorander en skräddarsydd, kunnig och vänlig informationsservice.

6 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Doktorandprogrammet och forskarsamfundet på Institutet för internationell ekonomisk rätt KATTI har erbjudit en stimulerande omgivning för avhandlingsarbetet. Särskilt givande har studiecirkeln för informationsrätt varit, i vilken bl.a. Juha Häyhä, Kimmo Nuotio, Olli Mäenpää och Tuomas Pöysti deltagit. Andra studiecirklar som särskilt bör nämnas är immaterialrättsgruppen som sammanträtt under ledning av professor Niklas Bruun, studiecirkeln för komparativ rätt som sammanträtt under ledning av docent Pia Letto-Vanamo och studiecirkeln för rättssamfundets globalisering, som sammanträtt under ledning av docent Tuomas Pöysti. Den kanske viktigaste referensgruppen för avhandlingsarbetet har ändå utgjorts av de nordiska doktorandworkshopparna i rättsinformatik samt immaterialrätt. Genom dessa har jag kunnat hålla kontakt med kolleger i de andra nordiska länderna och utbyta tankar kring avhandlingstemat samt fördjupa mina kunskaper i respektive ämnesområde. Tack vare frikostiga resebidrag från doktorandprogrammet OMY och Helsingfors universitets kansler har jag kunnat delta i ett flertal högklassiga internationella konferenser, vilket gjort det möjligt att etablera kontakt med framträdande forskare på området. Det är med värme jag erinrar mig den goda gemenskap som uppkom mellan fyra unga europeiska doktorander som efter en vetenskaplig konferens mötte upp i en texmex-restaurang i New York år Förutom en kanna Strawberry Margarita var det intresset för den rättsliga regleringen av DRM-system som förenade oss. Denna första kontakt skapade ett band mellan oss och har lett till kontinuerliga kontakter i forskningens tecken. Den första av oss att disputera var Hermann Lindhorst, följd av Kamiel Koelman och Sévérine Dusollier. Det torde vara tack vare rättsinformatiken som jag inte dragit mig för att delta i konferenser som behandlat DRM-system ur datavetenskaplig synvinkel. Särskilt minnesvärt var inbjudan att delta i ett expertsammanträde om elektronisk rättighetskontroll organiserat av W3C (World Wide Web Consortium) i Frankrike år Ett speciellt tack går till John Erickson vid Hewlett-Packard och Julian Durand vid Nokia, som alltid varit redo att förklara de tekniska detaljerna i de moderna DRM-systemen för en novis på området. Avhandlingen skulle knappast ha blivit färdig utan ett generöst tilltaget stipendium från Helsingin Sanomats 100-årsjubileum, som gjorde det möjligt för mig att ta tjänstledigt och på vänlig inbjudan från Stockholms universitet tillbringa 8 månader vid Juridicum. Specialbiblioteken vid institutet för rättsinformatik och institutet för immaterialrätt erbjöd goda möjligheter att uppdatera forskningsmaterialet. Ett hjärtligt tack till alla vid institutet för rättsinformatik samt särskilt till Daniel Westman som vänligen lät mig överta sitt rum under sin pappaledighet. Daniel skall också ha ett tack för att ha tagit sig tid att träffa mig under denna tid och fungerat som bollplank för mina idéer. Stipendiet möjliggjorde också en kort forskningssejour vid Institutet för rättsinformatik vid Oslo universitet, där jag bl.a. hade tillfälle att uppdatera mina källor vid IRI:s välutrustade bibliotek och byta tankar med Thomas Rhieber-Mohn som torde kunna föra diskussionen om regleringen av DRM-system ännu ett steg framåt i sin kommande doktorsavhandling. Handledare för avhandlingen har varit professor Ahti Saarenpää och docent Tuomas Pöysti. Ni vet bäst själva vilken betydelse ni haft för avhandlingens framskridande. Ett tack går också till dem som läst och kommenterat delar av manuskriptet, särskilt Eetu Luoma och Kimmo Nuotio. Professor Jon Bing och professor emeritus Peter Seipel åtog sig vänligen uppdraget som II

7 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 förhandsgranskare. Tack för ett väl uträttat värv. Jon Bing och Jan Rosén har också vänligen åtagit sig uppdraget att fungera som opponent. Material som kommit mig tillhanda efter inlämnandet av manuskriptet till förhandsgranskning i oktober 2006 har endast undantagsvis kunnat beaktas. Slutligtvis vill jag tacka min familj och mina vänner för allt stöd och överseende under forskningsperioden. Tyvärr lyckades jag inte bli klar helt enligt ursprungliga planer, men jag ser fram emot att kunna tillbringa mera tid med familjen framöver. Helsingfors, 30 april 2007 Viveca Still III

8 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS IV

9 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Innehållsförteckning FÖRORD INNEHÅLLSFÖRTECKNING KÄLLOR BILDER OCH TABELLER FÖRKORTNINGAR I V XI XXIV XXXV I. Frågeställning och metod 1 1. Inledning Problemområde och grundläggande tes Begreppet DRM-system Frågeställning och disposition 3 Delfråga 1: Vad menas med upphovsrättens balans? 4 Delfråga 2. Hur har rättsinnehavarens kontrollmakt ökat? 5 Delfråga 3. Hur kan upphovsrättens balans återställas? Lagstiftningsläget gällande DRM Forskningsläget gällande regleringen av DRM Metod Allmänna synpunkter Rättsinformatiken och IT-rätten som utgångspunkt Informationsrätten som rättslig referensram Upphovsrätten ur informationsrättsligt perspektiv Grunder för att se upphovsrätten som en del av informationsrätten Upphovsrätt och grundläggande rättigheter till information Relationen mellan informationspolitik och informationsrätt 34 II. Informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans Informationens fria rörlighet Om begreppet fri rörlighet för information Värdegrunden för informationens fria rörlighet Hinder för fri rörlighet för information Spår av principen om fri rörlighet för information inom upphovsrätten Upphovsrättens balans Grundläggande uppfattningar om upphovsrättens balans 47 V

10 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS 2.2. Jämvikten mellan intressenter och deras intressen Sammanjämkning av upphovsrättens målsättningar Upphovsrättens demokratiska funktion Upphovsrätten som främjare av kulturell mångfald Upphovsrätten och en fungerande kommersiell marknad Upphovsrätten främjar innovation och informationsprocesser Upphovsrättens balans och förändringar i verksamhetsmiljön; strävan efter systemisk balans Hur nå optimal balans inom (eller utom) upphovsrätten? 63 III. Utvecklingen av kontrollens infrastruktur inom upphovsrätten Inledning Utvecklingen av infrastrukturer för hantering av rättigheter Registrering och andra tidiga kontrollmekanismer Kollektiv licensering Uppkomsten av organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning Tekniska innovationer föranleder nya kontrollproblem om uppkomsten av alternativa ersättningssystem Två lösningar på samma kontrollproblem en jämförelse av tvångslicensering och avtalslicensering Från kopieringsskydd till fullfjädrade DRM-system Hotbilderna styr utvecklingen Kampen mot illegal och oauktoriserad kopiering Mot en allt mer paradoxal situation; från hot till möjligheter Om tekniken bakom moderna DRM-system Identifikationssystem och system för rättighetsspecifikation Teknisk arkitektur såsom steganografi, kryptografi och programvara implementerar rättigheter Första, andra och tredje generationens DRM-system DRM-systemens praktiska inverkan på kontroll över användning Den upphovsrättsliga paradoxen i början av 2000-talet Digitala objekt vs verket som föremål för kontrollen Om möjligheterna att åsidosätta upphovsrättens inskränkningar genom DRM-system Om förhållandet mellan digitalt och juridiskt rättighetsspråk Uppkomsten av nya rättigheter och rättsinnehavare Interoperabilitet och DRM ur kontrollsynvinkel Det analoga hålet Utökad rättslig bevakning och säkerställande av rättigheter Utvidgade licenseringsmöjligheter Behov av användarskydd vid upphovsrättsliga avtal? Självverkande villkor och självhjälpsfunktioner Överlappning mellan avtal och DRM-system och det rättsliga skyddet 120 VI

11 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A: Förskjutningen av kontrollmakten Ökade möjligheter till elektronisk kontroll Rättsligt stöd för elektronisk rättighetshantering Marknadshänsyn Slutledning om ökad risk för förskjutning av kontrollmakten Ett alternativt synsätt; DRM-system och de gemensamma kontrollproblemen Kontrollproblem ur rättsinnehavarnas synvinkel Kontrollproblem ur användarnas synvinkel DRM-system som lösning på kontrollproblemen Några sammanfattande kommentarer om den elektroniska rättighetshanteringens potentiella inverkan på upphovsrätten 132 IV. Regleringen av elektronisk rättighetshantering Inledning Ändamålet med genomgången av gällande reglering Identifiering av aktörerna Identifiering av aktörernas intressen och intressekonflikter visavi elektroniska rättighetshanteringssystem Det grundläggande rättsliga skyddet av DRM-system Skydd av tekniska åtgärder Skydd av information gällande rättighetsförvaltning Problempunkter gällande tillämpningsområdet Vad är en effektiv teknisk åtgärd? Problem i relation till överlappningen mellan skyddad information och tekniska åtgärder Överlappande eller kompletterande stadganden i annan lagstiftning Särskilda stadganden om skydd av tekniska hjälpmedel gällande datorprogram Stadganden om villkorad tillgång Övrig lagstiftning Vem erhåller det rättsliga skyddet? Begränsningar av det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder DMCA: Rättighet att kringgå tekniska åtgärder i vissa fall Specifika lagstadgade undantag Undantag baserade på beslut av Library of Congress Frågan om en allmän begränsning av skyddet av tekniska åtgärder Slutsatser gällande balansen mellan rättigheter och intressen i förhållande till det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA Från egenhandsrätten i DMCA till statsintervention i upphovsrättsdirektivet Varför skyddas endast vissa inskränkningar? E-handelsklausulen Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning gällande VII

12 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS begränsningar av skyddet för tekniska åtgärder Utrymme för medlemsstaternas skönsmässiga bedömning vid införande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Om utrymmet för en utvidgning av skyddet av tekniska åtgärder enligt upphovsrättsdirektivet Den nationella implementeringen av upphovsrättsdirektivets stadganden om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av de allmänna stadgandena om skydd av tekniska åtgärder Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Genomförande av e-handelsklausulen Övrigt Vissa slutsatser gällande lagstiftningen om det rättsliga skyddet av tekniska åtgärder i DMCA och upphovsrättsdirektivet DRM-systems inverkan på riskfördelning och kompensationsbelopp DRM-systems inverkan på rättsinnehavarens rätt till kompensation för nyttjande Upphovsrättsdirektivets regim för privatkopiering och effekten av DRM-system på ersättning för privatkopiering DRM-systems inverkan på upphovsmannens rätt till ersättning vid andra inskränkningar Tre alternativ till hur DRM-system kunde inverka på rättsinnehavarens ersättning i allmänhet Dubbla avgifter bör undvikas Kostnaderna för tekniska åtgärder som en del av beräkningsgrunden för kompensation Påförande av DRM-system som förutsättning för rätt till ersättning DRM-systems inverkan på riskfördelningen mellan rättsinnehavare och användare gällande upphovsrättsintrång Tredje persons ansvar på basen av nyckelposition Tredje personers ansvar enligt EG-rätt och amerikansk rätt Napster-fallets betydelse med tanke på mellanhänders ansvar Rättsutvecklingen i USA efter Napster Slutsatser gällande mellanhänders skyldighet att tillse upphovsrättsinnehavares intressen Konklusion om hur regleringen av DRM-system beaktar olika aktörers intressen 231 V. Den elektroniska rättighetshanteringens sju rättsliga dimensioner Inledning 239 VIII

13 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 2. DRM-system som medel för att garantera de till upphovsrätten hörande rättigheternas effektivitet DRM-system som en del av den nya affärsmiljön upphovsrätten tillämpas på Rätt att påföra DRM-system som en separat ny rättighet DRM-system som privatreglering uppbackad av offentligt eller privat säkerställande DRM-system ur datasäkerhetssynvinkel Regleringen av marknaderna för DRM-system DRM-systemens inverkan på upphovsrättens dynamik 267 VI. Mot en mer balanserad reglering av DRM Kulturkonflikten mellan det gamla Internet och de nya kommersiella intressena Problem i samband med rättsinnehavarens kontrollposition Föreslagna lösningsmodeller3.1. Snäv tolkning av det rättsliga skyddet av DRM-system Teknologisk självhjälp the right to hack Inskränkningar av skyddet av DRM-system så att de bättre motsvarar upphovsrätten Indispositiva användarrättigheter Fair use by design Konsumentskyddsrättsliga normer till användarnas skydd DRM som opt-out-system Förbud mot DRM-system Vissa utgångspunkter för en modell för rättslig reglering av DRM En konstruktiv modell för rättsligt skydd av DRM DRM-system kan öka rättssäkerheten DRM-systemens tillkännagivande funktion Frihet att påföra DRM-system kompenseras av tryggad användarfrihet Adekvata incitament på dynamiska marknader Frihet till icke-kommersiellt nyttjande DRM-systemen och de nya formerna av skapande verksamhet Hantering av gråzonen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt nyttjande Presumtion om det icke-kommersiella nyttjandets frihet Från ersättningssystem till fria marknader Om risken att rättsinnehavaren förbjuder icke-kommersiell användning Begränsningar av rättsinnehavarens kontrollmakt Villkors ogiltighet Chikanförbudet 305 IX

14 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Förbud mot egenhandsrätt samt skadeansvar Interoperabilitet och teknikens frihet Hantering av de obligatoriska inskränkningarna i upphovsrättsdirektivets artikel 6.4 stycke Användning som inte kan kontrolleras genom DRM Modellens förhållande till riskfördelningen mellan aktörerna i de digitala nätverken Fildelning en utmaning för modellen Modellens förhållande till principen om informationens fria rörlighet och upphovsrättens balans 321 EPILOG 323 SUMMARY 327 SAKLISTA 345 X

15 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 KÄLLOR VETENSKAPLIGA MONOGRAFIER OCH ARTIKLAR Aarnio, Aulis, The Rational as Reasonable. A treatise on Legal Justification. D. Reidel Publishing Company, a member of the Kluwer Academic Publishers Group. Dordrecht, Boston, Lancaster, Tokyo, Printed in the Netherlands Ahnegård, Caroline Ask, Karolina Ström, Karin, Upphovsrätten och mp3-tekniken en utmaning för skivindustrin. I Piratkopiering och Privatkopiering. Red. Ahnegård, Carolina Asp, Karoline - Chois, Sung-Kyu Kjellström, Annika Ström, Karin Strömqvist, Magnus. Jure AB 2002, s Akester, Patricia, Authorship and authenticity in cyberspace. Computer Law & Security Report, Vol 20 no 6, 2004, s Alikhan, Shahid Mashelkar, Raghunath, Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004 Andersen, Mads Bryde, EDB och ansvar. Studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik. Jurist- og Økonomforbundets forlag 1988 Andersen, Mads Bryde, IT-retten. 2. udgave, Gjellerup, København 2005 Andersen, Mads Bryde, Ophavsretten og den nye teknologi: Information og kommunikation - digitalisering og superhighways. NIR, årg. 64, 1995, s Bearman, David Miller, Eric Rust, Godfrey Trant, Jennifer Weibel, Stuart, A Common Model to Support Interoperable Metadata. Progress report on reconciling metadata requirements from the Dublin Core and INDECS/DOI Communities D-Lib Magazine 1/1999 (elektronisk källa) Bell, Tom W., Escape from Copyright: Market Success vs. Stature Failure in the Protection of Expressive Works. University of Cincinnati Law Review, Vol. 69, Spring 2001, s Bell, Tom W., Fair Use Vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights Management on Copyright s Fair Use Doctrine. 76 North Carolina Law Review 1998, s Benkler, Yochai, An Unhurried View of Private Ordering in Information Transactions. Vanderbilt Law Review, November, 2000, s Benkler, Yochai, From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access. Federal Communications Law Journal, vol 52, May, 2000, s Benno, Joachim, Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar - En teori om varför rättsliga problem uppstår vid användningen av IT. Det IT-rättsliga observatoriet. Rapporter 1/97 besökt Bernitz, Ulf, Marknadsrätt. En komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer. Jurist- och samhällsvetareförbundets Förlags AB, Stockholm 1969 Bernitz, Ulf Karnell, Gunnar Pehrson, Lars Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Nionde upplagan. Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm 2005 Besek, June M., Anti-Circumvention Laws and Copyright: A Report from the Kernochan Center for Law, Media and the Arts. Columbia Journal of Law the Arts, vol 27, Summer 2004, s Bing, Jon, Copymarks: A suggestion for simple management of copyrighted material. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03. Institutt for rettsinformatikk 2003, s Bing, Jon, Handel med informasjon i åpne nett, for eksempel Internet. I Rätten till information som en mänsklig rättighet. Föredrag vid XI nordiska mötet i rättsinformatik Red. Ahti Saarenpää & Markku Suksi. Institutet för mänsliga rättigheter vid Åbo Akademi och Institutet för rättsinformatik vid Lapplands universitet, Åbo och Rovaniemi 1997, s Bing, Jon, Internationalisation and Constant Change. Scandinavian Studies in Law volume 47; IT Law (red. Peter Wahlgren), Stockholm 2004, s Bing, Jon, Opphavsrett og ny informasjonsteknologi; Noen spredte notater. NIR, årg. 64, 1995, s Bing, Jon, The Contribution of Technology to the Identification of Rights, Especially in Sound and Audio-Visual Works: An Overview. International Journal of Law and Information Technology, Vol 4, no 3, 1996 s XI

16 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Bing, Jon, The New or Evolving Access Right. I Adjuncts and Alternatives to Copyright. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City. ALAI 2001 USA, s Birnhack, Michael D., Copyrighting Speech: A Trans-Atlantic View. I Copyright and Human Rights. Freedom of Expression Intellectual Property Privacy. Ed. Torremans, Paul L.C. Kluwer Law International, The Hague, London, New York 2004, s Black, Julia, Using Rules Effectively. I Regulation and Deregulation. Policy and Practice in the Utilities and Financial Services Industries. Ed.McCrudden, Christopher; Clarendon Press, Oxford 1999, s Blomqvist, Jørgen, Overdragelse af ophavsrettigheder. Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning. Jurist og Økonomforbundets Forlag, København 1987 Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle - Selg, Håkan - Wallis, Roger, Report on technology versus usage and effects. MusicLessons Deliverable 1, Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, Trends in downloading and filesharing of music. MusicLessons - Deliverable Broadband technologies transforming business models and challenging regulatory frameworks lessons from the music industry. Tillgänglig på kth.se/media/research/musiclessons/reports/, besökt Blomqvist, Ulf Eriksson, Lars-Erik Findahl, Olle Selg, Håkan - Wallis, Roger, New embryonic business models and value chains. MusicLessons - Deliverable 3, 30 June 2005, besökt Blume, Peter, Internettet og retten. I Årsberetning Red. Blume, Peter & Dick, Lisbeth. Retsvidenskabeligt Institut B, Studier nr. 66, Retsvidenskabeligt Instistut B, Københavns Universitet 1998 Blume, Peter, Retsinformatikens metode- og afgrænsnigsproblemer. Tidsskrift for Rettsvittenskap 4/1995, s Bourdieu, Pierre Haacke, Hans, Ajatusten vapaakauppa. Övers. Kaija Kaitavuori, Rolf Büchi & Leena Nieminen. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki 1997 Boyle, James, A Politics of Intellectual Property: Environmentalism For the Net? edu/pub/faculty/boyle/intprop.htm, besökt Braucher, Jean, Why UCITA, Like UCC Article 2B, is Premature and Unsound jb.html, besökt den Braun, Nora, The Interface Between the Protection of Technological Measures and the Exercise of Exceptions to Copyright and Related Rights: Comparing the Situation in the United States and the European Community. EIPR 2003, s Brazell, Lorna, Electronic Security: Encryption in the Real World. EIPR 1/1999, s van der Burg, Wibren, The Expressive and Communicative Functions of Law, Especially with Regard to Moral Issues. Law and Philosophy, vol 20, 2001, s Burk, Dan L., Anticircumvention Misuse. I Rethinking Rights and Regulations. Institutional Responses to New Communications Technologies. Ed. Cranor, Lorrie Faith & Wildman, Steven S. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2003 Burk, Dan L. Cohen, Julie E., Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems. Harvard Journal of Law & Technology, vol 15, nr 1, Fall 2001, s Burkert, Herbert, Access Legislation. Some Observatons From an Information Law Perspective. I Festskrift till Peter Seipel. Red. Cecilia Magnusson-Sjöberg och Peter Wahlgren, Norstedts juridik 2006, s Cahir, John, The Moral Preference for DRM Ordered Markets in the Digitally Networked Environment. I New Directions in Copyright Law, vol. 1. Ed. Fiona Macmillan, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2005, s Calabresi, Guido, The Pointlessness of Pareto: Carrying Coase Further. Yale Law Journal, 1991, vol. 100, s Calabresi, Guido, Remarks: The Simple Virtues of the Cathedral. Yale Law Journal, May, 1997, s Calabresi, Guido Melamed, A. Douglas, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review, vol 85, April, 1972, s XII

17 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Castells, Manuel, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I. 5 th ed. Blackwell Publishers 1998 Castrén, Martti, Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa - silmälläpitäen patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus-, tekijänoikeus- ja valokuvauslakia. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 130, 1979 Chalton, Simon, Protection of Information in Computer Programs and Databases. Copyright World, November 2001, s Chang, Yu-Lin, Does Lessig s Criticism of Digital Rights Management Target One Technology That the Information Industries Desire More Than They can Actually Provide? International Review of Law, Computers and Technology, vol 19, no 3/2005, s Chesterman, Johan Lipman, Andy, The Electronic Pirates. Routledge 1988 Chomsky, Noam Herman, Edward W., Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon 1988 Christman, John, The Myth of Property. Toward an Egalitarian Theory of Ownership. Oxford university press, New York, Oxford Clark, Charles, An investigation of current practices with contractual arrangements and copyright clearing services / Charles Clark, Copyright on electronic delivery services and multimedia products; 2) Information management. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995 Clark, Charles, The Publisher in the Electronic Age: The Licensing of Rights. WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighboring Rights. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No. 723 (E), s Clark, Drew, How Copyright Became Controversial. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam & Crews, Clyde Wayne Jr., Cato Institute 2002, s Clarkson, Gavin, Avoiding Suboptimal Behavior in Intellectual Asset Transactions: Economic and Organizational Perspective on the Sale of Knowledge. Harvard Journal of Law & Technology, vol. 14, nr 2/2001, s Cohen, Julie E., A Right to Read Anonymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace. Connecticut Law Review, vol 28, 1996, s Cohen, Julie E., Copyright and The Jurisprudence of Self-Help, Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Cohen, Julie E., Lochner in Cyberspace; The New Economic Orthodoxy of Rights Management. Michigan Law Review, vol. 97, November 1998, s Coombe, Rosemary J., Left out on the Information Highway. Oregon Law Review, vol 75, 1996, s Cornish, W. R.,Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 4 th ed., Sweet & Maxwell, London 1999 Cox, Brad, Superdistribution. Objects as Property on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts Cruquenaire, Alexandre, Electronic Agents as Search Engines: Copyright related aspects. International Journal of Law & Information Technology, vol 9, no 3/2001, s Cunningham, Alan, Rights Expression on Digital Communication Networks: Some Implications for Copyright. International Journal of Law and Information Technology 1/2005, s Dam, Kenneth W., Self-Help in the Digital Jungle. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest. Second edition, Sweet & Maxwell, London 2002 Davis, James Raymond, On Self-Enforcing Contracts, The Right to Hack, and Willfully Ignorant Agents. Berkeley Technology Law Journal, vol 13, issue3, 1998, s Delgado, Jaime Prados, Jose Rodríguez, Eva, Profiles for interoperability between MPEG21 REL and OMA DRM. ODRL International Workshop, April 2004 (elektronisk källa) Doest, Hugo Ter Salden, Alfons H., Goedvolk, Ernst-Jan Kersemakers, Rob Slijp, Dion,- Prins, Corien, Digital Rights Management in Information Publishing. Information & communications Technology Law, Vol 13, 2/2004, s Drahos, Peter, A Philosophy of Intellectual Property. Dartmouth Publishing Company, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sidney XIII

18 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Drahos, Peter with Braithwaite, John, Information Feudalism. Who owns the Knowledge Economy? Earthscan Publications Ltd, London 2002 Dreier, Thomas, Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights? I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Dusollier, Séverine, The Master s Tools V. The Master s House: Creative Commons V. Copyright. Columbia Journal of Law & the Arts, Spring 2006, s Dusollier, Séverine, Droit d auteur et protection des œuvres dans l univers numérique. Droit et exceptions à la lumière des dispositifs de verrouillage des œuvres. De Boeck & Larcier 2005 Dusollier, Sévérine, Electrifying the Fence: the Legal Protection of Technological Measures for Protecting Copyrigh. EIPR, 6/1999, s Dusollier, Sévérine, Tipping the Scale in Favor of the Right Holders: The Anti Circumvention Provisions of the European Directive on Copyright and Information Society. I Digital Rights Management. Technological, Economic, Legal and Political Aspects. Eds. Becker, Eberhard - Buhse, Willms - Bünnewig, Dirk Rump, Niels. Springer 2003, s Dworkin, Ronald, Law s Empire. Fontana Press 1986 Edelman, Bernard, Le Sacre de l Auteur. Éditions du Seuil Einhorn, Michael A., Media, Technology and Copyright. Integrating Law and Economics. Edward Elgar. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens. Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering. Iustus Förlag, Uppsala 2005 Elkin-Koren, Niva, A Public-Regarding Approach to Contracting over Copyrights. I Expanding the boundaries of intellectual property: innovation policy for the knowledge society. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press, New York 2001, s Elkin-Koren, Niva, Copyright Policy and The Limits of Freedom of Contract. Berkeley Technology Law Journal, vol 12, 1997, s Elkin-Koren, Niva, The Privatization of Information Policy. Ethics and Information Technology 2/2000, s Elkin-Koren, Niva, What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons. Fordham Law Review, November 2005, s Elkin-Koren, Niva Salzberger, Eli M., Law, Economics and Cyberspace. The Effects of Cyberspace on the Economic Analysis of Law. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2004 Eriksson, Lars D., Mina metoder. I Minun metodini. Toim. Häyhä, Juha, WSLT, Porvoo Farchy, Joëlle, Internet et le droit d auteur. La culture Napster. CNRS Editions, Paris 2003 Feather, John, Publishing, Piracy and Politics. An Historical Study of Copyright in Britain. Mansell Publishing Limited 1994 Fejø, Jens, Kontrolorganer og musikrettighedsforvaltningen. Ton och Rätt. Festskrift till STIM, Iustus förlag 1998, s Fitzpatrick, Simon, Copyright Imbalance: U.S. and Australian Responses to the WIPO Digital Copyright Treaty. EIPR, no 5/2000, s Friedman, David, Does Technology Require New Law? Harvard Journal of Law and Public Policy, vol 25, fall 2001, s Friedman, David, In Defense of Private Orderings: Comments on Julie Cohen s Copyright and the Jurisprudence of Self-Help. Berkeley Technology Law Journal, Fall 1998, s Garnett, Nic, Automated Rights Management Systems and Copyright Limitations and Exceptions. Standing Committee on Copyright and Related Rights. WIPO SCCR/14/5, April 27, 2006 Garrett, Kevin Davies, Gillian - Harbottle, Gwilym, Copinger and Skone James on Copyright, vol th ed., London, Sweet & Maxwell 2005 Geiger, Christophe, Droit d auteur et droit du public á l information. Approche de droit comparé. LITEC 2004 Ginsburg, Jane C., Copyright in the US since Berne Accession. NIR årg. 61, 1992 s Ginsburg, Jane C., From Having Copies to Experiencing Works: the Development of an Access Right in U.S. Copyright Law. Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 50, 2003, s XIV

19 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES A:5 Godenhielm, Berndt, Om upphovsmannens tillträdesrätt (droit d accès). NIR, häfte 1, 1977, s Goldstein, Paul, Copyright and Its Substitutes. Wisconsin Law Review 5/1997, s Goldstein, Paul, Copyright, vol. 1. Little, Brown & Co, Boston, London, Toronto 1989 Gomard, Bernhard, Almindelig kontraktsret. 2. omarbejdede upplaga, Jurist og Økonomforbundets Forlag 1996 Gomulkiewicz, Robert W., The License is the Product: Comments on the Promise of Article 2B for Software and Information Licensing. Berkeley Technology Law Journal, vol. 13, Fall 1998, s Govaere, Inge, The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law. London, Sweet & Maxwell 1996 Graham, Gordon, The Internet. A philosophical inquiry. Routledge, London and New York, 1999 Grewlich, Klaus W., Governance in Cyberspace. Access and Public Interest in Global Communications. Kluwer Law Internationel, The Hague, London, Boston Grosheide, F. Willem, Copyright Law from a User s Perspective: Access Rights for Users. EIPR 7/2001, s Guibault, Lucie M.C.R., Copyright Limitations and Contracts. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright. Kluwer Law International, The Hague, London, Boston 2002 Gurnsey, John, Copyright Theft. Aslib Gover, Hampshire 1995 Guyertyànfy, Péter, Conflicts and Changes. The New Technology in the Protection and Administration of Copyright. In Proceedings of WIPO Worldwide Symposium on the Impact of Digital Technology on Copyright and Neighbouring Rights, Harvard University, USA, March 31 to April 2, WIPO Publication No 723 (E), s Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1999 Haarmann, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeus ja lähioikeudet. Talentum, Helsinki 2005 Hadfield, Gillian, Privatizing Commercial Law: Lessons from the Middle and the Digital Ages. Stanford Law & Economics, Olin Research Paper No. 195, March 2000, besökt Hakulinen, Y. J., Obligationsrätt I. Allmänna läror. Juridiska föreningens i Finland publikationsserie nr. 62, Söderström, Tammerfors 1962 Halbert, Debora J., Intellectual Property in The Information Age. The Politics of Expanding Ownership Rights. Quorum Books, Westport, Connecticut, London Hansmann, Henry Santilli, Marina, Authors and Artists Moral Rights: A Comparative Legal and Economic Analysis. Journal of Legal Studies vol 26, 1997, s Harrington, Justin, Information Society Services: What are they and how relevant is the definition? Computer Law & Security Report, Vol. 17 no. 3, Hauben, Michael Hauben, Ronda, Netizens. On the History and Impact of Usenet and the Internet. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, Washington, Brussels, Tokyo 1997 Hausmann, Frank G., Protecting Intellectual Property in the Digital Age. I Copy Fights. The Future of Intellectual Property in the Information Age. Eds. Thierer, Adam Wayne Crews Jr., Clyde. Cato Institute 2002, s Heide, Thomas, Access control and innovation under the emerging EU electronic commerce framework. Berkley Technology Law Journal, Fall 2000, s Heide, Thomas, Copyright in the E.U. and United States: What Access Right? EIPR10/2001, s Heller, Michel A., The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. Harvard Law Review, January 1998, s Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten. Praktik, teori och teknik. Juristförlaget, Stockholm 1990 Hemmo, Mika, Vahingonkorvausoikeus. WSOY 2005 Herler, Brita, Upphovsrättsligt skydd av digitala musikaliska verk vid marknadsföring i Internet. Acta Wasaensia nr 89/2001 Heverly, Robert A., The Information Semicommons. Berkeley Technology Law Journal, Fall 2003, s Hill, Michael W., The Impact of Information on Society. An examination of its nature, value and usage. Bowker- Saur, London, Melbourne, Munich, New Provodence (NJ), Reprinted Hoeren, Thomas, Access Right as a Postmodern Symbol of Copyright Deconstruction. Proceedings of the ALAI Congress, June 13-17, 2001, Columbia University School of Law, New York City, s Hugenholtz, P. Bernt, Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It. Maastricht Journal of European and Comparative Law, Volume 6, No. 3, 1999, s XV

20 VIVECA STILL DRM OCH UPPHOVSRÄTTENS OBALANS Hugenholtz, P. Bernt, Copyright and Freedom of Expression in Europe. I Innovation Policy in an Information Age. Eds. Dreyfuss, Rochelle C. - Zimmerman, Diane L. - First, Harry. Oxford University Press 2000, s Hugenholtz, P. Bernt Guibault, Lucie van Geffen, Sjœrd, The Future of Levies in a Digital Environment. Institute for Information Law, Amsterdam, March Tillgänglig på besökt Hurmelinna-Laukkanen, Pia, Dynamics of Appropriability Finding a Balance between Efficiency and Strength in the Appropriability Regime. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 228, 2005 Huuskonen, Mikko, Copyright, Mass Use and Exclusivity. On The Industry Initiated Limitations to Copyright Exclusivity, Especially Regarding Sound Recording and Broadcasting. Department of Private Law, University of Helsinki Iannella, Renato, Digital Rights Management (DRM) Architectures. D-Lib Magazine, 6/2001 (elektronisk källa) Isenberg, Doug, The Giga Law. Guide to Internet Law Random House Trade Paperbacks, New York 2002 Johnson, David R. Post, David G., Law And Borders - The Rise of Law in Cyberspace. Stanford Law Review Vol. 48:1367, May 1996 Johnston, Graeme, Copyright and Freedom of the Media: A Modest Proposal. EIPR 1/1996, s Jones, Richard, Entertaining Code: File Sharing, Digital Rights Management Regimes, and Criminological Theories of Compliance. International Review of Law, Computers and Technology, vol 19 no 3/2005, s Jyränki, Antero, Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos, Talentum, Helsinki 2003 Kallioniemi, Ismo, Tekijänoikeudellisista kysymyksistä vertaisverkoissa. Defensor Legis 3/2001, s Karnell, Gunnar, Avtalslicenskonstruktionen, principiella och praktiska frågor. NIR, Årgång 50, 1981 Karnell, Gunnar, Copyright protection under human rights control in particular of works not disseminated to the public. NIR 6/2004 s Karnell, Gunnar, The Berne Convention Between Authors Rights and Copyright Economics - An International Dilemma. Internationell Review of Industrial Property 2/1995, s Karnell, Gunnar, Upphovsrättsligt skydd för icke offentliggjorda verk i internationellt perspektiv. NIR 1/2000 Katz, Ariel, A Network Effects Perspective on Software Piracy. 55 University of Toronto Law Journal, 2005, s Katz, Ariel, The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Rethinking the Collective Administration of Performing Rights. Journal of Competition Law and Economics 1(3)/2005, s (elektronisk källa) Kawohl, Friedemann - Kretschmer, Martin, Abstraction and Registration: Conceptual innovations and supply effects in Prussian and British copyright ( ). Intellectual Property Quarterly 2/2003, s Kennedy, Dennis, A Primer on Open Source Licensing Legal Issues: Copyright, Copyleft and Copyfuture. Saint Louis University Public Law Review 2001, s Kielland, Geir, The Doctrine of Implicit Licenses in Intellectual Property Law and its Relevance to Electronic Agents. I The Law of Electronic Agents. Eds. Bing, Jon Sartor, Giovanni. Complex 4/03, Institutt for rettsinformatikk 2003, s Knoph, Ragnar, Hensiktens betydning for grensen mellem rett og urett. Kristiania Olaf Norlis Forlag 1921 Koelman, K. Bygrave L., Privacy, Data Protection and Copyright: Their Interaction in the Context of Electronic Copyright Management Systems. I Copyright and Electronic Commerce. Ed. Hugenholtz. Bernt P. The Hague, Kluwer Law International 2000, s Koelman, Kamiel, The Protection of Technological Measures Versus the Copyright Limitations. Copyright World., Aug. 2002, s Koelman, Kamiel, Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen Elektronisk källa. Tillgänglig på pub164.php, besökt Koelman, Kamiel J., A Hard Nut to Crack: The Protection of Technological Measures. EIPR 6/2000, p Koelman, Kamiel J. Helberger, N., Protection of technological measures. I Copyright and electronic commerce. Ed. B. Hugenholtz. Kluwer Law International, Information Law Series 8, 2000, s Köhler, Claus Burmeister, Kai, Copyright Liability on the Internet Today in Europe (Germany, France, Italy and the EU). EIPR 10/1999, s XVI

Domestic Violence, Family Law and School

Domestic Violence, Family Law and School Domestic Violence, Family Law and School Also by Maria Eriksson FÖRÄLDRASKAPETS POLITIK. Från 1900-tal till 2000-tal (co-editor) BARN SOM UPPLEVER VÅLD: Nordisk forskning och praktik (editor) BARN, VÅLD,

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform

Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Bibliotek och europeisk upphovsrättsreform Jonas Holm Jurist, Stockholms universitet Ordförande, LIBERs arbetsgrupp för upphovsrätt e-mail: jonas.holm@su.se Vad är det för materia jag talar om som upphovsrätt?

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Digitalisering Exemplarframställning Temporära exemplar Filer och bitströmmar Källa: Pirates of the Carribean: Dead Man s Chest (Jerry Bruckheimer

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne

Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Skrivträning som fördjupar den naturvetenskapliga förståelsen Pelger, Susanne Published in: Presentationer från konferensen den 3 maj 2012 Publicerad: 2012-01-01 Link to publication Citation for published

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

google, biblioteken & upphovsrätten

google, biblioteken & upphovsrätten google, biblioteken & upphovsrätten pelle snickars kb think distributed google & den gåtfulla webbekonomin freemium google book search Google Book Search is the ambitious plan to digitize every book

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Dessa studier tillagnas GUNNAR KARNELL

Dessa studier tillagnas GUNNAR KARNELL Dessa studier tillagnas GUNNAR KARNELL vid hans avgang fran professuren i Rattsvetenskap vid Handelshogskolan i Stockholm, varen 1999, av kolleger och vanner INNEHALL GREETINGS FROM ALAI X7X BERTIL BENGTSSON

Läs mer

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016

OPEN ACCESS. den ideala formen för vetenskaplig publicering. Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 OPEN ACCESS den ideala formen för vetenskaplig publicering Bibliotek- och informationsvetenskapsprogrammet Umeå 7 november 2016 Open access (OA) literature is digital, online, free of charge, and free

Läs mer

TEORIER OCH SLIDES FRÅN WVD LUND 2015

TEORIER OCH SLIDES FRÅN WVD LUND 2015 TEORIER OCH SLIDES FRÅN WVD LUND 2015 Bakgrund Den 13:e november 2015 genomförde vi i World Values Initiative Lund vår tredje World Values Day. Under dagen fick vi många frågor kring de olika modeller

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Open access från varför till hur

Open access från varför till hur Open access från varför till hur Grönt och guld, gratis och fritt Ulf Kronman Samordnare för programmet OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open Access Week 2012, Stockholms universitet

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet Jan Rosén Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet SFU:s studiedag 2009.12.14 Spårv rvägshallarna, Stockholm Upphovsrätten idag Aktuell domspraxis och nya affärsmodeller Verkshöjden

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015

Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlista för SOCA04, Sociologi: Fortsättningskurs gällande från och med höstterminen 2015 Litteraturlistan är fastställd av Sociologiska institutionens styrelse 2015-03- 05 att gälla från och med

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Open Access guld och gröna skogar?

Open Access guld och gröna skogar? Open Access guld och gröna skogar? Y R S A. N E U M A N ( A ) A B O. F I Å B O A K A D E M I O P E N A C C E S S - F O R S K A R E ( W W W. P R O J E C T - A G O R A. O R G E U C I P 2 0 1 1-1 4 ) F L,

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013

Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013 Politisk filosofi II Distributiv rättvisa (7,5 hp) VT 2013 LÄRARE: SAL: HEMSIDA: Niklas Olsson-Yaouzis (niklas.olsson-yaouzis@philosophy.su.se) och Mats Ingelström (mats.ingelstrom@philosophy.su.se) D207

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp

Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Globalisering och internationellt socialt arbete, 15 hp Social Work Ma, Globalization and International Social Work, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Hög intensitet. Låg effektivitet. Hög materiell tillväxt

Hög intensitet. Låg effektivitet. Hög materiell tillväxt Framtidens utmaning transportförsörjning i det hållbara samhället. Vad menas då med hållbart? Resultatkonferens trafiksäkerhet, Stockholm, 27 April 2016 John Holmberg Professor i fysisk resursteori och

Läs mer

Automatization of test rig for microwave ovens

Automatization of test rig for microwave ovens LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Jesper Cronborn 2013-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Master Thesis Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå

KURSPLAN. HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS. Utbildningsnivå: Grundnivå KURSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Handelshögskolan BBS KURS FE3520 Företagsekonomi C - marknadsföring 61-75 högskolepoäng Business Administration C - Marketing 61-75 higher education credits Utbildningsnivå:

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02. Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOD542 Dnr 92/93:88 Beslutsdatum 1993-06-02 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Magisterprogram i Sociologi, 61-70 poäng Sociology, 61-70 points

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Institutionella perspektiv på policyanalys. Rational choice perspektiv

Institutionella perspektiv på policyanalys. Rational choice perspektiv Institutionella perspektiv på policyanalys Rational choice perspektiv Föreläsningens uppläggning Genomgång av olika institutionella rational choice traditioner Att hantera kollektivt handlande: centrala

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S.

SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. SWEDISH CORRESPONDENTS and PRESS OFFICERS IN THE U.S. March 2012 rev. Also available online at: swedenabroad.com/washington For corrections and changes, please contact: Larilyn André Embassy of Sweden

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar augusti Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 22-23 augusti 2016 Elite Hotel, Drottninggatan 1, Örebro Europarättsdagarna Syftet med Europarättsdagarna är att samla svenska

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp

NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp NEKB21 Mikroekonomisk analys, 7,5hp Varian, Hal (2006): Intermediate Microeconomics, a modern approach, sjunde upplagan. Rekommenderad litteratur: Andersson, Tommy (2007): Föreläsningsanteckningar till

Läs mer

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg

Att skriva referenser. Citera och referera Referenssystem Referensverktyg Att skriva referenser Citera och referera Referenssystem Referensverktyg 1 Citera och referera Citering Författarnas exakta ord Citera i texten Ett par ord eller en mening Använd citationsmarkeringar Horror

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Alma Taawo Fristående konsult Användning av fria

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

SFU Spårvagnshallarna

SFU Spårvagnshallarna SFU Spårvagnshallarna 161205 Kommissionens förslag september 2016 Jan Rosén Professor Stockholms universitet EU-kommissionens aktuella förslag 1. KOM(2016) 593, Direktiv om upphovsrätt på den digitala

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Maskinsäkerhet och standarder

Maskinsäkerhet och standarder Maskinsäkerhet och standarder Standarder är frivilliga att använda Målet med föreläsningen Förståelse för standarders nytta och användbarhet Ge en bild av hur koppling mellan standarder och lagstiftning

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd

Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation) Johansson, Gerd Publicerad: 2014-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Johansson, G. Framtidens vård vart är vi på väg? (presentation)

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Sanktionsfrågor inklusive ACTA under och efter ordförandeskapet - SFIR 16 mars 2010

Sanktionsfrågor inklusive ACTA under och efter ordförandeskapet - SFIR 16 mars 2010 Sanktionsfrågor inklusive ACTA under och efter ordförandeskapet - SFIR 16 mars 2010 Ämnesrådet Stefan Johansson och ämnessakkunnige Johan Axhamn EU-lagstiftning Rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter

Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Från N 1-kriteriet till en planering och drift av kraftnätet, grundad på sannolikheter Gothia Power jubileumsseminarium den 19 november Liisa Haarla Aalto Universitet / Fingrid Oyj Innehållet N 1 kriteriet

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer