Innovationsrådgivarutbildning A Blue Paper Report. IR- utbildning Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg"

Transkript

1 Innovationsrådgivarutbildning A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

2 Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse: EU:s betoning av Kunskaptriangeln och Horizon 2020:s inriktning på globala utmaningar och innovation, den svenska regeringens inrättande av innovationskontoren och påbörjande av utdelning av medel till lärosätena baserat på någon form av innovationsexcellence, regionalt fokus på klusterutveckling med lärosätena som en viktig aktör, samt framväxt av nyttiggörandestrategier på lärosäten. Det finns också starka indikationer på en positiv relation mellan forskningsframgång och nyttiggörande. Arbetet med att stödja nyttiggörandet av forskning har pågått länge, under olika namn och former, där Innovationskontoren är ett relativt nytt tillskott. Kärt barn har många namn: nyttiggörande, innovation, kunskapsöverföring, samverkan, dissemination, technology transfer, exploitation, outreach, technology valorisation, translation, utilisation och så vidare. Alla med mycket gemensamt men med lite olika betydelse och de används med förkärlek i olika sammanhang av skilda aktörer. Innovationskontor Väst är genom sin partnerstruktur det största innovationskontoret i Sverige. Genom samarbetet mellan de åtta västsvenska lärosätena har en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling skapats för de 20- tal innovationsrådgivare som verkar där. En viktig del har varit den utbildning som genomförts under , här benämnd "IR University" som genomfördes i fyra omgångar. De första två tillfällena fokuserade grundläggande kunskaper om nyttiggörande och tjänster som efterfrågas av forskare idag: "Tech/Knowledge Transfer och Intellectual Assets Management", samt "Avtalsrätt" och "IP- frågor vid forskningssamverkan". De två andra behandlade områden som vi kan se behövs och troligen kommer att efterfrågas mer i framtiden: "Open Innovation som verktyg för forskare", "Hållbarhet och nyttiggörande", samt "Omvärldsanalys" och "Innovationsstrategiutveckling". I denna rapport presenteras inte bara utbildningen utan också de designkriterier som låg till grund för utformningen. Här återfinns också ett resonemang kring den akademiska innovationsrådgivningens professionaliseringsprocess vad gäller (a) uppgiften att nyttiggöra ur ett historiskt perspektiv, (b) professionella nätverk och lärmiljöer, (c) innovationsrådgivare och andra roller/yrken på innovationskontor, samt (d) innovationsrådgivarens uppgifter, kompetenser och egenskaper. Vad gäller de professionella nätverken så beskrivs följande "communities of practice": (a) Technology Transfer, (b) Entreprenörskap och affärsutveckling, (c) Innovation Management samt (d) Innovationsforskning. Mot slutet förs ett resonemang kring framtida utbildningsinsatser, både vad gäller innehåll och form. Rapporten är en del i arbetet med att ständigt förbättra verksamheten vid Innovationskontor Väst genom reflektion över och i praktiken. 1

3 Innehåll 1. Hur formas ett yrke? Uppgiften att nyttiggöra ur ett historiskt perspektiv Professionella nätverk och lärmiljöer Technology transfer Entreprenörskap och affärsutveckling Innovation Management Innovationsforskare Innovationsrådgivare och andra roller/yrken på innovationskontor Innovationsrådgivarens uppgifter, kompetenser och egenskaper Utbildningens utgångspunkter Genomförande Tillfälle 1: Tech/Knowledge Transfer och Intellectual Assets Management, oktober Tillfälle 2: Avtalsrätt och IP- frågor vid forskningssamverkan, 5-6 december Tillfälle 3: Open Innovation som verktyg för forskare samt Hållbarhet och nyttiggörande, mars Tillfälle 4: Omvärldsanalys bättre bild av partners, konkurrenter och avnämare samt Innovationsstrategiutveckling, maj Utvärdering Framtiden Utbildningen i framtiden Vad ska innovationsrådgivarutbildningen fokusera? Hur och när ska utbildningen genomföras Vilka ska gå utbildningen? Vilka resurser finns att tillgå? Forskning om innovationsrådgivning inom akademin Efterord

4 1. Hur formas ett yrke? "För att ett yrke ska kallas en profession ska det alltså handla om ett yrke som förutsätter en specialiserad, systematisk utbildning. Genomgång av vissa examina krävs för tillträde till professionen, examina som ger professionen dess roll i den samhälleliga arbetsdelningen. Professionerna tenderar att kräva tjänstemonopol såväl som frihet från kontroll av andra aktörer ett oberoende från både lekmän och staten. Eftersom professionerna är grundade på kompetens, professionell etik och har ett särskilt samhällsintresse, gör de anspråk på speciella materiella belöningar.... Professionsforskningen har också undersökt yrken som inte nått ända fram i sina försök att bli självständiga professioner ofta yrken med kvinnodominans som sjuksköterskor, lärarinnor och bibliotekarier. Dessa yrken har inom professionsforskningen ofta beskrivits som semiprofessioner." 1 Oavsett om man använder sig av teoribildning från Abbot eller Bourdieu, som enligt Carlhed 2 båda har sina meriter, så kan man konstatera att yrket eller rollen "innovationsrådgivare" inom akademin uppvisar en mängd klassiska tecken på en professionaliseringsprocess: Innovationsrådgivare kan ses som en mobiliserad grupp som har kännedom om varandra och som börjar skapa kollektiva röster och röra sig mot en någorlunda gemensam vision, vad Bourdieus kallar "kollektiv habitus". Här finns också styrkeförhållanden med andra yrkesgrupper bland annat på lärosätena som exempelvis forskningsrådgivare och högskolejurister. Olika former av legitimeringsprocesser pågår, både uppifrån genom inrättandet av innovationskontor och underifrån genom skapande av professionellt inriktade sammanslutningar. Kommunikation är en viktig del där centrala berättelser om levererat värde till samhället får en allt större betydelse, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Arbete pågår också med att skapa system för att mäta framgång och effektivitet i nyttiggörandet, bland annat i form av ett uppdrag till Vinnova från regeringen. Eventuellt speglar detta en utveckling mot styrning och kontroll. 1 Jacobsson, L. Från yrke till profession. Om professionsforskning, TAM- Arkiv, arkiv.se/professionsforskning 2 Carlhed, C. (2011). Fält, habitus och kapital som kompletterande redskap i professionsforskning. Socialvetenskaplig tidskrift, Umeå: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA)

5 Figur 1. Början på resultat på sökning efter "innovationsrådgivare" på Google Images Generellt för professionaliseringsprocesser är enligt Bourdieu att utbildningsystemet är bärare av samhällets viktigaste socialiseringsmekanismer och har även en stängningsfunktion. Vad som innebär en profession och vad den omfattar är givetvis en social konstruktion med makt som central komponent. Enligt Wilensky 3 är det första steget för ett yrke mot att uppnå professionell status att göra det som måste göras. Det vill säga att det finns klart uttalade uppgifter utan att det för den skull behöver finnas ett specifikt yrke eller titel kopplat till det. Det andra steget är att det framförs krav, både från allmänheten och från de framtida professionella, att skolor ska etableras för att kunna utbilda yrkesgruppen i den tekniska grunden som behövs för att utföra yrket. Nästa steg är att bilda en professionell intresseförening där man bland annat debattera om yrket verkligen är en profession samt vad som ingår i arbetsuppgifterna. Därefter försöker medlemmarna vinna lagligt stöd för att skydda sitt arbetsområde och/eller yrkestiteln. I det femte och sista steget för bildandet av en profession kommer införlivandet av regler i en formell etisk kod att ske. Detta innefattar regler som eliminerar okvalificerade och oseriösa aktörer samt regler för att minska den interna konkurrensen bland de professionella. Vad gäller innovationsrådgivare så kanske inte Wilenskys alla steg har genomförts och inte heller i den stipulerade ordningen, men här finns definitivt en process med drivande aktörer som försöker definiera och utveckla yrket, där utbildning och annan kompetensutveckling har en viktig roll. Innovationskontor Väst är genom sin partnerstruktur det största innovationskontoret i Sverige. Genom samarbetet mellan de åtta västsvenska lärosätena har en plattform för 3 Wilensky, Harold L "The Professionalization of Everyone?". American Journal of Sociology, (2):

6 erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling skapats för de 20- tal innovationsrådgivare som verkar där. Verksamheten vid Innovationskontor Väst är bred och där kommersialisering av forskningsresultat i form av start av nya bolag och licensiering endast utgör en del. Detta breda perspektiv är hämtat från Utbildningsdepartementets uppdrag till innovationskontoren 4 : I innovationskontorens uppgifter bör ingå att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a. inom kommersialisering inklusive patentering och licensiering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning. Vidare bör innovationskontoren inspirera, informera och stimulera forskare m.fl. till innovationer. Gruppen innovationsrådgivare inom Innovationskontor Väst är mycket heterogen, bland annat med avseende på erfarenhet från innovationsverksamhet inom akademin och andra verksamheter, samt det breda uppdraget vad gäller nyttiggörande. I samband med en erfarenhetsträff framkom önskemål om att genomföra mer riktade kompetensutvecklingsinsatser inom ett antal områden som flera kände ett stort behov av att fördjupa sig inom. Vi beslöt därför att genomföra fyra utbildningstillfällen på prov under läsåret Denna utbildning presenteras nedan men först görs nedslag i några centrala skeenden och begrepp utifrån professionaliseringsprocessramverket som ett sätt att reflektera över praktiken i syfte att skapa bättre utgångsläge för framtida utveckling praktiken i Schöns anda 5 : (a) uppgiften att nyttiggöra ur ett historiskt perspektiv, (b) professionella nätverk och lärmiljöer, (c) innovationsrådgivare och andra roller/yrken på innovationskontor, samt (d) innovationsrådgivarens uppgifter, kompetenser och egenskaper. Efter presentationen av utbildningen och de designkriterier som ledde fram till dess utformning förs ett resonemang kring framtida utbildningsinsatser, både vad gäller innehåll och form. Denna kontextualisering kan också ses som ett sätt att beskriva de olika ramfaktorer som påverkat och påverkar utbildningens utformning 6. Jag gör inte anspråk på att ha gjort en uttömmande datainsamling eller analys, för det skulle kräva en större undersökningsinsats än jag har möjlighet till. Det ska också erkännas att jag har en forskningsbakgrund inom pedagogik och knowledge management samt tillämpar ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket givetvis har påverkat mitt urval av teorier, modeller och data. 4 Regeringen (2008). Ett lyft för forskning och innovation, Prop 2008/09:50. 5 Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner, How Professionals Think In Action, Basic Books. 6 Lundgren U.P. (1972). Frame factors and the teaching process. A contribution to curriculum theory on teaching. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 5

7 1.1. Uppgiften att nyttiggöra ur ett historiskt perspektiv 2009 gjorde jag en utvärdering av UniLinks 7 Nationella Projekt I rapporten gjorde jag en summativ genomgång av samverkansuppgiftens utveckling, mycket inspirerad av rapporten "PROSAM: Professionalisering av omvärldssamverkan - En formativ utvärdering av projektet" 9. När jag i samband med denna rapports tillblivelse åter läste texten, fann jag att den fungerar bra även här: "I Högskolelagen från 1997 står att universitet och högskolor förutom forskning och undervisning även ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Denna förändring i inriktning kan ses som ett internationellt fenomen vad gäller det förändringstryck som lärosätena är utsatta för. In all parts of the world, universities are exposed to growing pressure to change. This is caused by the emergence of new relationship between the economic dynamics and the production of knowledge as well as by policy and administrative initiatives finding their rationale in interpretation of these changes. (Lundvall, 2002, s. 1) 10 Givetvis har universitet och högskolor samverkat med det omgivande samhället sedan de inrättades för många hundra år sedan (se Högskoleverket 2004 för en översikt över utvecklingen). Exempel på moderna former av samverkan är uppdragsutbildning och forskning, industridoktorander, information till allmänheten t.ex. genom vetenskapsfestivaler och öppna hus, gemensamma centrumbildningar, styrelsesammansättningar, praktikplatser, externa föreläsare och mycket annat (se Högskoleverket 2005 för många goda exempel 11 ). Vad som i detalj menas med samverkan har dock tolkats mycket olika, varför Högskoleverket 2004 gjorde en uppföljning (Högskoleverket, ). Man kunde då konstatera att det inte finns någon tredje uppgift utan att samverkan är integrerad med forskning och utbildning. Dessutom identifierade man tre mål med samverkan: demokratiutveckling, kunskapsutveckling och tillväxt, samt utveckling av utbildningen. Utredningen 7 8 Holmberg, L. (2009). Lärande samverkan. Lärande utvärdering av UniLinks Nationella Projekt Dahméninstitutet. 9 Dartsch, K., Carlsson, G., & Sigrén, P. (2007). PROSAM: Professionalisering av omvärldssamverkan - En formativ utvärdering av projektet. Rapport från Västra Götalands Högskolor, NR: Lundvall, B.- Å. (2006). The University in the Learning Economy. DRUID Working Paper Danish Research Unit for Industrial Dynamics Högskoleverket (2005). Högskolan samverkar. Goda Exempel. Högskoleverkets rapportserie 2005:9 R Högskoleverket (2004). Högskolan samverkar. Högskoleverkets rapportserie 2004:38 R

8 konstaterade då att de flesta lärosäten väljer att decentralisera sitt samverkansarbete och att det svagaste stödet finns för demokratiutveckling. I sin egen undersökning av samverkan som syftar till tillväxt konstaterade Riksrevisionen ( ) att det fanns en rad faktorer som hämmar utvecklingen av högskolornas tillväxtfrämjande samverkan. Exempel på detta var meriteringssystemet, den låga omfattningen av uppdragsutbildning och svårighet att kommersialisera resultat. De rekommenderade bland annat regeringen att bli mer tydlig i sin styrning och att lärosätena själva förbättrar de strategier och handlingsplaner som ska styra samverkansarbetet, liksom att stärka sitt arbete med de regionala tillväxtprogrammen. Givetvis önskar Riksrevisionen en bättre redovisning av samverkansarbetet, speciellt som detta sker endast vart fjärde år. A transformation in the functions of university, industry, and government is taking place as each institution can assume the role of the other. Under certain circumstances, the university can take the role of industry, helping to form new firms in incubator facilities. Government can take the role of industry, helping to support these new developments through funding programs and changes in the regulatory environment. Industry can take the role of the university in developing training and research, often at the same high level as universities. (Leydesdorff, & Etzkowitz, ). Vissa lärosäten agerade genom att tillsammans utforska möjligheter att utveckla samverkansarbetet. Genom projektet Professionalisering av omvärldssamverkan (PROSAM) avsåg exempelvis högskolorna i Borås, Skövde och Väst att tillsammans finna former för att organisera arbetet liksom för att genomföra själva samverkan. I utvärderingen av projektet (Dartsch, Carlsson & Sigrén, 2007) konstateras att det glapp som många uppfattar finns mellan den strategiska och operativa nivån vad gäller denna fråga inte beror på att den senare inte förstår vad den ska göra, utan snarare att samverkansaktiviteter är så integrerade och vanligt förekommande att de inte rubriceras som samverkan. De förslag som projektet kom fram till kom dock aldrig att realiseras i någon högre utsträckning eftersom högskolorna valde att omorganisera sig istället. Denna omorganisering av samverkansarbetet har fortsatt pendla mellan decentraliserad och integrerad respektive centraliserad med fokus på särskilda experter. 13 Riksrevisionen (2005). Tillväxt genom samverkan? Högskolan och det omgivande samhället. 2005: Leydesdorff, L. & Etzkowitz, H. (2001). The Transformation of University- industry- government Relations. Electronic Journal of Sociology 5 (4)

9 Samverkansarbetet har fortsatt vara av stort intresse från myndigheternas sida och 2008 publicerades ytterligare en uppföljning (Högskoleverket, ) som konstaterade följande: Lillasyster har vuxit upp. Lillasyster är inte längre den som springer ärenden åt storasyster forskning och storebror utbildning. Samverkansuppgiften har utvecklats i omfattning och framförallt till innehåll och betydelse för universitets och högskolors förmåga att verka som kunskapssamhällets motor. Forskningskommunikation för folkbildning och demokrati, innovationssystemen för näringslivets förnyelse och ökad ekonomisk tillväxt och studenternas växelverkan med arbetsmarknaden, de bidrar alla till att skapa den nya Högskolan där universitet och högskolor är närmare samhällsutvecklingen än någonsin. (ur Anders Flodströms förord i Högskoleverkets rapport, 2008) Enligt Högskoleverket (2008) så har samverkansarbetet utvecklats i alla tre dimensioner sedan undersökningen Man konstaterar att samverkan har blivit än mer av ett förhållningssätt, integrerat i forskning och utbildning. Dock menar man att det är än viktigare än tidigare att ha samverkan som en del av ledningsprocessen och att det finns ett behov av en ökad dialog mellan lärosäten och omvärld. Detta gäller även den omvärld som ligger utanför Sverige. Andra rekommendationer man ger är att lärosäten som liknar varandra bör öka erfarenhetsutbytet i organisationsfrågor samt att låta samma indikatorer användas i flera sammanhang. En viktig rekommendation är att varje lärosäte bör ha en gemensam strategi för sitt totala samverkansarbete, där ledningsprocessen och organisationen stödjer denna strategi. Men hur ser planerna ut framåt? I forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (Regeringen, ) föreslår regeringen att Högskolelagen (1992:1434) ska ändras så att det i högskolans samlade uppgift ska ingå att verka för att forskningsresultat som tillkommer vid högskolan kommer till nytta. I det resonemang som förs betonas kommersialisering även om andra aspekter tas upp. Samverkansuppgiften har hittills inte uttryckligen omfattat att verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Även om uppgiften att verka för att forskningsresultat kommer till nytta kan ses som en naturlig del av den samverkans- och informationsuppgift som redan gäller, har det av många uppfattats som oklart om den ingår i uppgiften eller inte. (Regeringen, 2008, s 117) 15 Högskoleverket (2008). Högskolan samverkar vidare. Utvecklingen , Rapport 2008:10 R. Stockholm Regeringen (2008). Ett lyft för forskning och innovation. Forskningsproposition. 2008/09:

10 Att verka för att forskningsresultat kommer till nytta kan även innebära att informationen om forskningsresultat finner sin väg ut i samhället och den övriga forskarvärlden där den väcker intresse för vidareutveckling av liknande och bättre idéer inom samma eller annat område. Universitet och högskolor ska på olika sätt skapa goda förutsättningar för att forskningsresultat ska komma till nytta. Detta innebär dock inte att lärosätena själva måste vidta alla de åtgärder som kan behövas. (Regeringen, 2008, s 117)" Sedan ovanstående text skrevs 2009 har en viss förskjutning skett från att prata om samverkan till att istället fokusera nyttiggörande och innovation. Exempel på detta är regeringens inrättande av innovationskontor och Utbildningsdepartementets uppdrag till dem 17 : I innovationskontorens uppgifter bör ingå att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande av forskningsresultat bl.a. inom kommersialisering inklusive patentering och licensiering, kunskapsutbyte och principer för kontraktsforskning. Vidare bör innovationskontoren inspirera, informera och stimulera forskare m.fl. till innovationer. I november 2009 antogs EU:s ministrar för högre utbildning slutsatser om hur den så kallade "kunskapstriangeln" (interaktion mellan utbildning, forskning och innovation) ska stärkas i Europa. Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz skickade därefter ett brev till landets universitets- och högskolerektorer där han informerar om ministerrådets slutsatser och uppmanar dem att intensifiera arbetet med att stärka utbildningens och forskningens innovationskraft. Universitet och högskolor ombads också rapportera in vilka insatser man redan idag gör. I samband med detta fick Vinnova ett uppdrag att ta fram ett förslag till metoder och uppföljningsverktyg för kunskapstriangelsamarbete, vilket man avrapporterade Enligt Vinnovas rapport 18 är kunskapstriangeln ett yngre och till sitt innehåll annor- lunda begrepp än samverkansuppgiften. Det har utvecklats till att främst avse samspelet mellan utbildning forskning och innovation där Konkurrenskraftsrådet avgränsade begreppet kunskapstriangel till att gälla vikten av att förbättra utbytet av investeringar inom högre utbildning, forskning och innovation genom systematiskt och fortlöpande interaktion. Utbildningsministerrådet lade också fast sju handlingslinjer, där tyngd- punkten ligger på universiteten och deras roll i förhållande till näringsliv och samhället i övrigt. 17 Regeringen (2008). Ett lyft för forskning och innovation. Forskningsproposition. 2008/09: Vinnova (2011). Kunskapstriangeln. 9

11 "På europeisk och nationell nivå understryks behovet av starkare interaktion mellan policyutveckling för (högre) utbildning, för forskning och för innovation. För lärosätena betonas vikten av reformer av pedagogik och innehåll i utbildningen, partnerskap med näringslivet, utveckling av en innovativ kultur, angelägenheten av att medlemsstaterna analyserar incitamenten för lärosätena att engagera sig i utveckling av kunskap som kan bidra till skapandet av nya varor och tjänster." (ibid) Som en följd av regeringens uppdrag till Vinnova har nya insatser genomförts vad gäller stöd till lärosätenas strategiska arbete med kunskapstriangeln och också hur nyttig- görande ska mätas. Ett av deras verksamhetsområden heter numera Kunskapstriangeln och beskrivs så här 19 : "För att universitet och högskolor, lärosätena, i högre grad ska bidra till näringslivets konkurrenskraft och samhällets utveckling är samverkan med det omgivande samhället viktig. Denna samverkan omfattar bland annat hur forskningsresultat kan kommersialiseras och nyttiggöras, personrörlighet och att forskare bidrar med kompetens i projekt gemensamma med näringslivet. VINNOVA har ett uppdrag från regeringen att i samråd med Vetenskapsrådet stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller denna samverkan. Detta uppdrag är kompletterat med ett uppdrag om att ta fram ett förslag till ett nytt resursfördelningssystem där VINNOVA, i samråd med VR, Formas och FAS, ska utforma metoder och kriterier för bedömning av kvalitet och relevans i samverkan." Vinnovas Nyckelaktörsprogram 20 kan sägas vara en förelöpare till detta insatsområde, där både Göteborgs universitet och Chalmers medverkar i det gemensamma GoINN- projektet. Programmet syftar till att "utveckla kompetens, metoder, processer och strukturer för att göra nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet mer professionella i sina roller när det gäller samverkan mellan forskningsaktörer, företag och andra aktörer i det omgivande samhället samt nyttiggörande av kunskaper och kommersialisering av forskningsresultat". 19 verksamhet/kunskapstriangeln/ 20 verksamhet/kunskapstriangeln/nyckelaktorsprogrammet/ 10

12 Figur 2. Erfarenhetsutbyte inom Nyckelaktörprogrammet i Filipstad Foto: Lena Holmberg. Innovationskontoren nämns även i "Den nationella innovationsstrategin" 21 som publicerades hösten 2012 och där också de många olika sätten att nyttiggöra framhävs. "Resultaten från forskning vid universitet och högskolor utgör en viktig källa till innovation. I arbetet med att öka värdeskapandet med bas i denna forskning har fokus i Sverige länge varit att utveckla incitament och kompetens hos forskare att utifrån sina forskningsresultat starta och utveckla företag. Detta sätt att nyttiggöra forskningsresultat är en viktig, men dock mindre del av de sätt på vilka forskning kan bidra till innovation. I själva verket omsätts forskning vid universitetet och högskolor i nya lösningar på många olika sätt. Införandet av innovationskontor på många universitet och högskolor har bidragit till att bredda denna syn.... Arbetet med samverkan och nyttiggörande kan också handla om att verka för att forskningsbaserad kunskap ska vidareförädlas, avyttras eller kommersialiseras genom patent, licensiering och nystartade företag, liksom genom forskningsinstitut och rådgivningsorganisationer. Vidare handlar det om forskningssamverkan med befintliga större och mindre företag eller aktörer i andra delar av samhället." (s. 28) Så i termer av uppgift så finns här alltså nu ett uppdrag som (a) både är uttryckt från de styrandes sida i Sverige och inom EU, och som (b) faktiskt genomförs i allra högsta grad på lärosätena. Detta sker i mångt och mycket av forskare och lärare själva som en integrerad del av verksamheten. I tillägg så finns också en anslagsfinansiering för och 21 Regeringskansliet (2012). Den nationella innovationsstrategin. 11

13 legitimering av en stödstruktur i form av inrättandet av innovationskontor. Regeringen har också gett Vinnova med flera i uppdrag att ta fram förslag till ett ramverk som ska göra det möjligt att göra en fördelning av resurser till lärosätena som "utgår ifrån en bedömning av kvalitet, prestation, relevans och nyttiggörande av forskningsresultat" 22. Även om utgångspunkten är en mycket liten omfattning av medel som ska fördelas på detta sätt (3%), så indikerar ändå beslutet och den internationella utvecklingen inom området att uppgiften och prestationen ökar i betydelse. Exempelvis är motsvarande siffra i Storbritannien 20% och där man diskuterar en höjning till 25%. Dock finns otydligheten vad gäller både begrepp och uppdrag fortfarande kvar i praktiken. Det händer ofta att någon talar om "tredje uppgiften" fast någon sådan inte står uttryckt i högskolelagen 23 : "2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för 1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och 2. forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete. I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." I juni 2013 presenterade Chalmers sin "Prioriterade verksamhetsutveckling " 24. I denna återfinns en indelning av verksamheten i tre huvudprocesser: att forska, att utbilda och att nyttiggöra, samt med hållbarhet som generell drivkraft. Verksamheten illustreras på följande sätt: 22 Regeringens proposition 2012/13:30. Forskning och innovation. 23 Utbildningsdepartementet (1992). Högskolelagen 1992: Prioriterad verksamhetsutveckling https://www.chalmers.se/insidan/sv/om- chalmers/rutiner- och- styrande 12

14 Figur 3. Illustration av Chalmers huvudprocesser och organisation. Nyttiggörandeprocessen är i sin tur uppdelad i kommunikation, samverkan och innovation utifrån en tolkning av Högskolelagen. Samtidigt pågår ett arbete med att beskriva nyttiggörandeprocessen och vilka aktörer som har i uppdrag att göra vad. Det är där vi står idag, hösten Professionella nätverk och lärmiljöer Kärt barn har många namn: nyttiggörande, innovation, kunskapsöverföring, samverkan, dissemination, technology transfer, exploitation, outreach, technology valorisation, translation, utilisation och så vidare. Alla med mycket gemensamt men med lite olika betydelse och de används med förkärlek i olika sammanhang av skilda aktörer. Anders Flodström gör i sin rapport "Prestationsbaserad resursfördelning för universitet och högskolor 25 " exempelvis en tydlig åtskillnad mellan samverkan och påverkan, där det förra inte med automatik leder till det senare: "Samverkan är verktyget/processen och påverkan är resultatet. Samverkan kan ske genom forsknings- eller utbildningsuppdrag till universitet och högskolor. Uppdrag som har formuleras i dialog mellan användare och lärosätena. Resultatet av uppdraget är ofta av direkt betydelse för användarens verksamhet. Samverkan är också katalysatorn som transformerar forskning till innovationer och som i sin tur är grunden till ekonomisk, socio- ekonomisk och kulturell påverkan av samhället." (ibid, s. 95) 25 Flodström, A. (2011). Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. Rapport på uppdrag av Utbildningsdepartementet. content/uploads/2012/03/7356- Rapport- Prestationsbaserad- resurstilldelning- f%c3%b6r- universitet- och- h%c3%b6gskolor.pdf 13

15 Curt Karlsson konstaterar i sin rapport "Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar 26 " följande otydlighet bland begreppen samverkan, nyttiggörande och innovation: "En ofta använd bild för att illustrera bl.a. sambandet och interaktionen mellan högskolans tre huvuduppgifter är den s.k. kunskapstriangeln, i vilka två av hörnen upptas av forskningen resp. utbildningen. Något av de i föregående avsnitt angivna begreppen återfinns i regel som det tredje hörnet i den triangeln. Forskningen och utbildningen, dvs. de traditionellt akademiska huvudverksamheterna, är förhållandevis väl definierade aktiviteter, medan ett begrepp som samverkan med det omgivande samhället närmast ter sig som en process utan tydliggjort innehåll, en process som det enskilda lärosätet och dess omgivning kan fylla med allehanda verksamheter i sitt samspel. Nyttiggörande av forskningsresultat ter sig i förstone som en mer preciserad verksamhet. Regeringen använder dock inte sällan innovation som beteckning på aktiviteten i det tredje hörnet, oaktat att detta framstår som en icke obetydlig insnävning i förhållande till högskolelagens formulering om samverkan, information och nyttiggörande. Denna beteckning på kunskapstriangelns tredje hörn får emellertid ses mot bakgrund av EU:s beskrivning av triangeln, i vilken just innovationen lyfts fram. Men kunskapstriangeln som förklaringsmodell eller grund för reformer är tveksam och kan lätt leda tankarna fel." (ibid, s. 23) Det från regeringar, forskningsfinansiärer och lärosätesledningars uttryckta behovet har gett upphov till både offentliga insatser för att höja kvaliteten och legitimiteten i arbetet, liksom gräsrotsengagemang. Några olika sfärer kan därför urskiljas vad gäller vad Wenger kallar "communities of practice 27 " relevanta för innovationsrådgivare, som också delvis överlappar. Wenger definierar en "community of practice" på detta sätt 28 : "The domain: A community of practice is not merely a club of friends or a network of connections between people. It has an identity defined by a shared domain of interest. Membership therefore implies a commitment to the domain, and therefore a shared competence that distinguishes members from other people. (You could belong to the same network as someone and never know it.) The domain is not necessarily something recognized as "expertise" outside the community.... The community: In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities and discussions, help each other, and share information. They build relationships that enable them to learn from each other. A website in itself is not a community of 26 Karlsson, C. (2012). Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar slutbetänkande. SOU 2012: Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press

16 practice. Having the same job or the same title does not make for a community of practice unless members interact and learn together.... The practice: A community of practice is not merely a community of interest- - people who like certain kinds of movies, for instance. Members of a community of practice are practitioners. They develop a shared repertoire of resources: experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems in short a shared practice. This takes time and sustained interaction...." Utifrån detta ramverk, med en speciell betoning på stöd för kompetensutveckling, beskrivs nedan följande områden för "communities of practice": (a) Technology Transfer, (b) Entreprenörskap och affärsutveckling, (c) Innovation Management samt (d) Innovationsforskning. Inom varje område finns flera professionella nätverk relevanta ur ett innovationsrådgivarperspektiv och de är dessutom i ständig förändring. Återigen en brasklapp vad gäller att genomgången inte kan ses som uttömmande, då fältet är mycket brett och i ständig förändring. Tiden tillåter exempelvis inte aggregering av data, utan istället görs illustrativa nedslag för att ge en känsla för diskursen Technology transfer Technology Transfer har länge funnits som begrepp och verksamhet. Inom den akademiska världen har många en speciell enhet, ett Technology Transfer Office, som i första hand arbetar med att utifrån lärosätets forskning starta nya bolag och licensiera ut patent till bolag. Detta har bland annat gett upphov till organisationer som SNITTS, Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support 29. Det är medlems- organisationen för personer som arbetar med kunskaps- och tekniköverföring. Medlemmarna kommer från olika typer av verksamheter, inte bara akademin, och man definierar Technology Transfer efter National Science Foundations 30 förlaga som; "Utbyte eller delning av kunskap, färdigheter, processer eller teknologier mellan olika organisationer." SNITTS arbetar för att stärka yrkesrollen genom att skapa en plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte: Good Practice med mallar och artiklar, presentationer från olika konferenser och kurser, diskussionsforum, kompetensdatabas med uppgifter om medlemmarnas kompetenser, Special Interest Groups som samlas till workshopar, samt möjlighet att kontakta kansliet för hjälp

17 Figur 4. SNITTS olika erbjudanden som de presenteras på I kompetensdatabasen finns möjlighet för varje medlem att kategorisera sig inom följande områden: generalist, juridik, ekonomi, naturvetenskap och teknik, kommunikation, HR, samhällsvetenskap, humaniora, marknadsföring och försäljning, förhandling, organisation, projektledning samt Techtransfer. Det senare är indelat i följande underkategorier: affärskunskap, coachning/rådgivning, patent och IP, spinn- off, organisation, licensiering, idéscouting, projektledning, riskfinansiering, medels- finansiering, lobbying/påverkan. Denna ontologi kan sägas spegla hur man ser på professionen. SNITTS arrangerar utbildningar i form av baskurser i Technology Transfer men också specialtillfällen i form av Master Classes. Exempel på specialkurser är licensiering, förhandling, kommunikation, från IP till affär och idésökning. En av länkarna på SNITTS webbplats leder till artikeln "Establishing a Technology Transfer Office 31 ". I denna finns beskriven kompetensprofilen hos den föreslagna ledaren för att sådant "uppstarts- TTO": "a director/licensing associate. In an ideal world, a person charged with setting- up a new office should have significant business experience (marketing, management, and business development), combined with a science or engineering education. Generally, neither scientists nor attorneys have the business acumen necessary to establish, organize, and manage a TTO. The director/ licensing associate should have excellent communication skills to effectively market innovations and to work successfully with both internal 31 Young, T. (2007). "Establishing a Technology Transfer Office" in Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices A. Krattiger, R. T. Mahoney, L. Nelsen, J. A. Thomson, A. B. Bennett, K. Satyanarayana, G. D. Graff, C. Fernandez, and S. P. Kowalski, Eds. Oxford and Davis: MIHR and PIPRA, YoungEstablishingTTOs.pdf 16

18 constituents (researchers and administration) and external constituents (potential corporate licensees)." På senare tid har SNITTS inlett ett samarbete med "The Alliance of Technology Transfer Professionals 32 " (ATTP). Denna globala metaorganisation har ett utbildnings- och certifieringsprogram som leder fram till att bli en "Registered Technology Transfer Professional" (RTTP). "The transfer of discoveries and knowledge from academic research into the marketplace is recognized globally as paramount to building and sustaining a robust and innovative world economy. The professionals who work across continents to facilitate this transfer are as diverse as the cultures they represent. They must, however, have a common core skill set to manage the complex set of challenges that technology transfer presents." Det är något förvirrande med alla dessa medlemsorganisationer i olika nivåer. Både "Association of European Science & Technology Transfer Professionals 33 " (ASTP) och "Association of University Technology Managers 34 " (AUTM) är med i ATTP och har i sin tur medlemmar från olika länder. Här finns också specialorganisationer som exempelvis "Certified Licensing Professionals 35 " som också erbjuder certifiering. Samma förvirring finns även på hemmaplan då både SNITTS och Diplomerade Teknikmäklare 36 finansieras av Vinnova. De senare har ett fokus på att hjälpa företag att hitta teknikresurser inom andra verksamheter och består av rådgivare vid industriforskningsinstituten, ALMI- och IUC- bolagen, universiteten, högskolorna och ett antal privata konsultföretag. ASTP ger två grundläggande kurser: "Fundamentals of technology transfer" samt "Research and development collaboration": Fundamentals of technology transfer The fundamentals of technology transfer is designed for individuals who are relatively new to technology transfer. This includes professionals from public as well as private institutions, entrepreneurs and consultants who want to build on their early experiences and develop a strong foundation of knowledge to draw upon. You will learn from experienced technology transfer professionals and participants will be provided with valuable networking opportunities. This course will guide you through the basic processes of technology transfer from receiving an invention disclosure to pitching for investment and negotiating deals. Learning through a mixture of seminar- style, case studies and interactive analysis

19 formats while immersed in an international environment, you will learn essential frameworks and acquire the important skills needed to become a successful Technology Transfer Officer. Research and development collaboration This course is designed for those with 1 to 3 years of experience in the field of technology transfer long enough to have developed an appreciation of the more complex and troublesome contract negotiation issues but not too long to have figured out all the answers by trial and error. One major element of the course relates to the management of the expectations of the parties involved. Another very important issue is that of intellectual property which we think is the most problematic issue associated with collaborative work. During this training course, we will address all of these issues to help you become more confident in drafting, negotiating and managing international research collaborations. Man refererar till Wikipedias definition av "technology transfer 37 " där man blir rekommenderad att också läsa om relaterade ämnen: Angel investor Association of University Technology Managers Society for Technology Management (STEM) Bayh- Dole Act Business incubator Commercialization Diffusion of innovations Discovery (observation) Innovation Intellectual property Invention Licensing Executives Society International Open Innovation Patent Prior art Seed money Startup company Technology assessment Technology readiness level Technological revolution Value chain Venture capital På senaste ASTP- konferensen togs ämnen upp som Bootstrapping for effective commercialization; Successful techtransfer; Short term gain versus long term aim; Outsourcing TTO activities? Yes, No or a little bit?; How does the financial crisis influence our daily businesses in technology transfer?; Are we doing the right thing today and is it still the right thing for the next 10 years?; Interactive session: Dos and don ts in negotiations; The knowledge economy and IP challenges; What is the impact of a good TTO? What makes a TTO successful?; Building and managing relationships; Life science on the spot; samt Understanding your market, knowing your customers and working with VCs and non- traditional investors to accelerate PoC

20 AUTM vänder sig främst till personer i Nordamerika och formulerar sitt uppdrag och sin inriktning något annorlunda i relation till ASTP och har starkare IPR- fokus. Man vänder sig till "people involved in all aspects of protecting, licensing and managing academic intellectual property". Medlemmarna kommer inte bara från universitetsvärlden utan även från de organisationer som licensierar IP från forskningsverksamheter, inklusive sjukhus. Så här definierar AUTM "technology transfer": About Technology Transfer Technology transfer is the process of transferring scientific findings from one organization to another for the purpose of further development and commercialization. The process typically includes: Identifying new technologies Protecting technologies through patents and copyrights Forming development and commercialization strategies such as marketing and licensing to existing private sector companies or creating new startup companies based on the technology Academic and research institutions engage in technology transfer for a variety of reasons, such as: Recognition for discoveries made at the institution Compliance with federal regulations Attraction and retention of talented faculty Local economic development Attraction of corporate research support Licensing revenue to support further research and education AUTM har en mycket stor mängd kurser, både i form av elearning och vanliga kurser som antingen ges regelbundet eller utifrån efterfrågan. Dessa spänner över ämnen som Basic Patenting; Open source licensing; Commercializing a New Breed of IP: Mobile Applications; Compliance - From the Governments Perspective; Copyright Law and Software/Content Licensing, contracts; Cost- effective Strategies for Working with Patent Counsel; Databases: Smart Data Management; Introduction to Asian Intellectual Property; Politics of Technology Transfer; Social Media: Implement & Evaluate Social Media Strategy; Valuation of Inventions and Patents; What You Need to Know About Europe's New Patent System; Venture capital; Open Innovation och mycket annat. På deras konferens 2013 var programmet indelat i följande sessioner: Nuts and Bolts of Technology Transfer; Marketing Successful Practices; Academic Studies; Licensing Successful Practices; IP Trends and Successful Practices; Global Models; Advocacy and Internal Communications; Industry/Academic Partnerships samt Startups and Gap 19

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM

UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM UNDERSTANDING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UTILIZATION, IMPACT AND FINANCING IN HUMSAM VÄLKOMNA! Ana Popescu & Jonas Rimbäck Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet DEBATTEN

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017

UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 UPPSAMLINGSTENTAMINA AUGUSTI 2017 Follow-up exams, August 2017 Måndag/Monday 21/8 09.00 13.00 ÖP Tisdag/Tuesday 22/8 09.00 13.00 ÖP Onsdag/Wednesday 23/8 09.00 13.00 ÖP Torsdag/Thursday 24/8 09.00 13.00

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen -

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - Ett inspel inför Forsknings- och Innovationspropositionen 2012 SUHFs arbetsgrupp: Johan Sterte Luleå tekniska universitet Jan-Otto Carlsson Uppsala

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara. A Green Paper Report

Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara. A Green Paper Report Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara A Green Paper Report Mätning av nyttiggörande Version: 2013:1.0 Författare: Anna Aspgren, Lena Holmberg & Jesper Vasell Sammanfattning

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Statistik ICM

Statistik ICM Statistik ICM 2015-2017 2016-09-23 Rebecka Herdevall Uppgifter från interimsrapporteringen i MT+ 1 juni 2016 Totalt antal rapporterade mobiliteter för svenska lärosäten 70 60 61 50 40 30 20 21 Antal rapporterade

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Finansiering för. innovativa företag

Finansiering för. innovativa företag 2015-03-10 VINNOVAs funding of Finansiering för innovative projects in innovativa företag SME s Maria Kaaman, Dep. of Health VINNOVA SciLifeLab, June 1st 2015 Short facts VINNOVA Governmental agency under

Läs mer

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003)

Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions adopted at the ILC (first discussion June 2003) Svenska ILO-kommittén Näringsdepartementet 103 30 STOCKHOLM Stockholm 2003-10-24 Er ref Dnr 16/2003-10-28 YTTRANDE Human Resources Development and Training Proposed Recommendations Based on the Conslusions

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(6) Utbildningsplan Entreprenöriellt företagande 120 högskolepoäng Entrepreneurial Business 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet.

BUDSKAP. Olle Bergman. sätt att förbättra din profil. Mina viktigaste. 1.Obegriplighet. 1.Obegriplighet. 7 sätt att förbättra din profil 2.Dåligt samvete. 3.Kanske kan komma till nytta. 4.Ett viktigt professionellt verktyg. Olle Bergman Reklambyrå NE Frilans Gambro M.Sc. Chemical Engineering

Läs mer