MP bolagen. Kabelförläggning Cable management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP bolagen. Kabelförläggning Cable management"

Transkript

1 MP bolagen Kabelförläggning Cable management

2 Välkommen till företaget med profil Welcome to a company with a strong profile 2

3

4

5 SNABBARE OCH ENKLARE ÄR VÅRT MOTTO MP bolagen grundades av Werner von Seydlitz i småländska Vetlanda Ett familjeföretag med korta beslutsvägar och ett stort personligt engagemang hos de anställda har sedan dess genomsyrat verksamheten. MP bolagen är omtalad som en smidig leverantör och vår målsättning är att vara en av elbranschens absolut bästa leverantörer. Det sätter press på oss själva att ligga i topp på produktkvalitet, personlig service, leveranssäkerhet och inte minst konkurrenskraftiga priser. Snabbare och enklare är mottot vi dagligen använder för att uppnå vår målsättning och kan förtydligas så här: Produkterna ska vara enkla och snabba att montera. Våra leveranser ska vara snabba och säkra. Vi ska ge snabba och korrekta besked. Vi ska vara snabba att korrigera eventuella felaktigheter. Det ska med andra ord vara enkelt att göra affärer med MP bolagen. QUICK AND EASY IS OUR MOTTO The company MP bolagen was founded by Werner von Seydlitz in Vetlanda, southern Sweden Since then, the values of a family firm, with short lines of decisionmaking and strong personal commitment among employees, have characterised the business. MP bolagen is well reputed as a reliable supplier, and our goal is to be one of the very best suppliers in the entire electrical industry. That makes demands on us to provide top product quality, personal service, supply security and, not least, competitive pricing. Quick and easy is the motto we use every day to achieve our goal, and this is what it means: Our products must be quick and easy to install. Our deliveries must be quick and secure. We must give quick, accurate information. We must quickly remedy any errors. In other words, doing business with MP bolagen must be easy. Bild/Photo: Huvudkontor/Headoffice Box 3, Vetlanda Tel: Fax:

6 RATIONELL PRODUKTION I MODERNA LOKALER Redan 1953 utvecklade vi vår första MP-profil, en profil avsedd för lagerinredning. Den följdes av profiler till el-centraler och armaturskenor, till att nu vara kompletta system för kabelförläggning. Idag ligger MP bolagen i frontlinjen och introducerar kontinuerligt nya produkter inom verksamhetsområdet. Våra produkter finns spridda i mer än 100 länder världen över. Genom åren har vinsterna återinvesterats i företaget, därför har vi idag lokaler och produktionsutrustning i absolut toppklass. Med hög automationsgrad står vi oss väl även i konkurrens med produktion från låglöneländer. Meccano-idén (hålslagna profiler som skruvas samman efter behov) har präglat våra produktlösningar. Därför kan vi visa upp ett tillbehörsprogram med betydligt färre delar än konkurrerande system. Vi har också ett gemensamt upphängningssystem i hela vårt sortiment vilket är helt unikt. RATIONALISED PRODUCTION IN MODERN PREMISES We developed our first MP profile back in 1953; it was designed for warehouse fittings. This was followed by profiles for distribution boards and lighting channels, to our current complete cable management systems. MP bolagen is at the cutting edge of today s developments, continually introducing new products in our field of business. Our products are used in more than 100 countries worldwide. Over the years, our profits have been reinvested into the company, meaning that our premises and production equipment are today of the very highest order. Our high level of automation also makes us highly competitive with producers from low-wage countries. 6 The Meccano concept (hole-punched profiles screwed together as required) has been the core of our product solutions. This means that we are able to provide a range of accessories which contains far fewer parts than competing systems. We also have a single suspension system for our entire range, which is quite unique. Bilder: Personal och bilder från produktionen. (Stora bilden) MP-Kabelstegar. Photos: Staff and photos from production. (Large photo) MP cable ladders.

7 7

8 8

9 PRODUKTUTVECKLING MP bolagen har kontinuerlig utveckling av nya produkter för att skapa snabbare och enklare montage. Vi strävar efter en helautomatisk produktion för att kunna producera detaljer till lägsta kostnad. Produktionsverktygen tillverkas i eget hus. Avdelningen sysselsätter ett tiotal medarbetare som konstruerar, bygger och underhåller verktygen som kan väga upp till tio ton. Cirka 80 % av tillverkningen vänder sig till externa kunder bl a fordonsindustrin. Fordonsindustrin ställer stora krav på precision, kvalitet och kostnadseffektivitet, vilket gör att våra verktygsmakare är vana att arbeta med höga kvalitetskrav. PRODUCT DEVELOPMENT MP bolagen is continually developing new products for quick and easy installations. We strive towards fully automatic production in order to produce parts at the lowest possible cost. We manufacture our own production tools. This department employs ten people, constructing, building and maintaining tools which can weigh up to ten tonnes. Approximately 80 % of manufacture is for external customers, including the motor vehicles industry. The motor vehicles industry is highly demanding in terms of precision, quality and cost efficiency, meaning that our toolmakers are used to working at high standards of quality. Bilder: Personal och bilder från produktionen. (Stora bilden) Genomgång av verktyg för en fordonsdetalj. Photos: Staff and photos from production. (Large photo) Inspecting tools for a vehicle part. 9

10 10

11 KABELSTEGAR Tre olika grundmodeller MP-Kabelstegar bygger på Meccano-idén, med ett fåtal tillbehör blir de snabba och enkla att montera. Stegarna finns i tre grundmodeller, de är konstruerade för optimal kabelförläggning och uppfyller alla krav som marknaden ställer. MP-S är lättstegen, som tillverkas i tre meters längd och är smidig att hantera i trånga utrymmen, som t ex skolor, butiker och kontor. MP-AZ, TS, Z är kraftigare stegar i sex meters längd. De ger rationellt montage i till exempel industrihallar och andra större lokaler där större hanteringsutrymme finns. MP-FZ är den kraftigaste av MP bolagens stegar. Den är sex meter lång och förstärkt för att tåla långa konsolavstånd och tuffa tag. Ytbehandling: förzinkning 20 µm, 60 µm och aluzink. CABLE LADDERS Three different basic models MP Cable ladders are based on the Meccano concept, and the small range of accessories makes them quick and easy to install. The ladders are available in three basic models, are constructed for optimum cable arrangement and fulfil all the requirements of the market. MP-S is the light ladder, made in lengths of three metres and easily handled in tight spaces, e.g. in schools, shops and offices. MP-AZ, TS, Z are stronger ladders six metres long. The ladders provide efficient installations in such locations as machine rooms and other larger premises requiring plenty of handling space. MP-FZ is the strongest of MP s ladders. It is six metres long and reinforced to tolerate long distances between supports and high-impact usage. Surface treatment: galvanised 20 µm, 60 µm and aluzinc. Bilder: Projektbilder: Svensk bilprovning, Holiday Club Åre, Vetlanda gymnasiums industrihall (Stora bilden) Ställverket Karlshamns Kraftvärmeverk. Photos: Project photos: Swedish Vehicle Inspection Company; Holiday Club Åre; Vetlanda high school s machine room (Large photo) Karlshamn Heating and Power Station switchgear. 11

12 12

13 TRÅDSTEGAR Komplettera med flexibilitet MP-trådstegar kan enkelt kombineras med våra andra delsystem. Trådstegen är ett utmärkt komplement till t ex kabelstegen vid förgreningar i trånga och svårtillgängliga utrymmen. Vi har strävat efter att skapa ett system där så många tillbehör som möjligt överensstämmer med övriga delsystem. Andra områden där trådstegar passar är t ex. livsmedelsindustrin eftersom de klarar högt ställda hygienkrav. Maskininstallationer är också ett område där trådstegens möjligheter kommer väl till pass. Ytbehandling: förzinkning 10 µm, 20 µm, 60 µm och syrafast stål. MESH TRAYS Expand with flexibility MP Mesh Trays can easily be combined with our other system elements. The mesh trays are an excellent complement to cable ladders, for instance, when branches are needed in tight, difficult to access areas. We have made every effort to create a system in which as many accessories as possible are compatible with other system elements. Other areas where mesh trays would be suitable include the food industry, as our products matches up to high demands, and are easy to clean. Machine installations are another area where the benefits of mesh trays are useful. Surface treatment: galvanised 10 µm, 20 µm, 60 µm and acid proof steel. Bildter: Projektbilder: Arla mjölkpulverfabrik Vimmerby, Jysk Centrallager Nässjö. Vetlanda gymnasiums industrihall. (Stora bilden) Detalj från Arla mjölkpulverfabrik Vimmerby. Photos: Project photos: Arla milk powder factory, Vimmerby; Jysk Central Warehouse Nässjö. Vetlanda high school machine room. (Large photo) Detail from Arla milk powder factory, Vimmerby. 13

14 14

15 KABELRÄNNOR ARMATURSKENOR MP bolagen har marknadens bredaste program för kabelrännor med nio olika bredder i intervallet mm. Täta rännor med invändig infästning är en typisk svensk variant, där rännan ofta är en del av undertaket. Lösningen ger bättre plats och åtkomlighet för den tekniska installationen där utrymmet är minimalt. Armaturskenor skapades av MP bolagen på tidigt 60-tal och vi är starkt sammanknippade med dem. Typiska användningsområden är större lokaler som butiker och lagerhallar. Finns i bredder mm. Ytbehandling: förzinkning 20 µm och vitlack NCS 0502-Y. CABLE TRAYS LIGHTING CHANNELS MP bolagen offers the widest range of cable trays on the market, with nine different widths from mm. Closed trays with interior fixtures are a typical swedish variant, with the trays often being part of the false ceiling. This solution offers more space and accessibility for the technical installation in a situation where space is at a premium. Lighting channels were created by MP bolagen in the early 1960s, and we are closely associated with them. They are typically used in larger premises, e.g. shops and warehouses. Available in widths mm. Surface treatment: galvanised 20 µm, Aluzinc and white lacquer NCS 0502-Y. Bilder: Projektbilder: Laboratorium och parkeringshus Astra Göteborg, Postsorteringshall Oslo. (Stora bilden) Aula på Växjö Universitet med MP-Kabelrännor lackerade i takets färg. Photos: Project photos: Laboratory and car park, Astra Gothenburg; Mail Sorting Office, Oslo. (Large photo) Great Hall at Växjö University with MP-Cable trays lacquered to match the ceiling. 15

16 16

17 UTTAGSSTAVAR, POSTER Formgivna för att skapa harmoni MP bolagens uttagsstavar/poster har utvecklats i samarbete med arkitekter, konsulter och kunder. De är designade för att smälta in i sin miljö och kan skräddarsys efter behov. De tillverkas i aluminium och är vitlackerade eller natureloxerade i standardutförande. Uttagsstavarna kan monteras spända från golv till tak, fristående på fot eller snäppta på vägg och finns för en till fyra användare. Stavarna bestyckas enligt önskemål med uttag för el och data m.m. De kan även integreras med belysning. POLES AND POSTS Designed for harmony MP Poles and MP Posts have been developed in consultation with architects, consultants and customers. They are designed to blend into their environment, and can be tailor-made to individual needs. They are manufactured in aluminium, and their default finish is white-lacquered or natural anodised. The poles can be fitted stretched from floor to ceiling, freestanding on a foot or clipped to a wall, and are available for one to four users. The posts are equipped as desired, with outlets for electrical plugs, computers, etc. They can also be integrated with lighting solutions. Bilder: Projektbilder: Science Tower Kista. Skanska HK Stockholm, personal och bilder från produktionen. (Stora bilden) Interiör från Lundahls lås Vetlanda med kabelstegar, kabelrännor och uttagsstavar. Photos: Project photos: Science Tower Kista. Skanska HK Stockholm, staff and photos from production. (Large photo) Interior of Lundahls lås Vetlanda, with cable ladders, cable trays and poles. 17

18 18

19 ÖVRIGA PRODUKTOMRÅDEN COMPLEMENTARY PRODUCTS I vårt sortiment ingår flera produkter som kompletterar våra övriga produktområden, här är några exempel. Our range includes other products complementing the rest of our product areas, see below some examples. Svampprofiler Den patenterade Svampprofilen är ett resultat av MP bolagens utvecklingsarbete. Namnet kommer från den unika patenterade (EP ) svampliknade tappen och har snabbt blivit en succé. Montaget går betydligt snabbare genom att haka strips runt svampen, istället för att som tidigare trä genom perforerade hål i profiler. Finns i bredderna mm, ytbehandling zink 20 µm och aluzink. Mushroom profiles Our patented mushroom profile is a result of MP s research and development work. Its name comes from the unique, patented (EP ) mushroom-shaped peg, and has quickly become a success. Fitting is much quicker, because strips are hooked around the mushroom instead of the traditional method of thread through perforated holes in the profile. Available in widths mm, surface treatment zinc 20 µm and aluzinc. MP-Profiler MP-Profiler var företagets första produkt. I starten var vi helt inriktade på lagerinredning, så småningom anammades profilerna av elbranschen för montage av elcentraler. Idag är MP-Profiler ett begrepp i branschen och används som problemlösare när standardlösningar saknas. MP Profiles MP Profiles were the company s first product. We started working exclusively with warehouse fittings, gradually did the electrical industry adopted the profiles for equipping distribution boards. MP Profiles have today become part of the vocabulary of the industry, and are used to solve problems when standard solutions cannot be found. Bilder: Svampprofiler montage och funktionsbild, MP-Profiler som problemlösare, Utställning från 50-talet, Inredning i montörsbil. Personal. (Stora bilden) Fasad Astra Göteborg. Photos: Mushroom profiles fitting and functioning; MP Profiles as problem solvers, exhibition from the 1950s; furnishing in a service car. Staff. (Large photo) Façade, Astra Gothenburg. 19

20 MP-19" rack MP-19" rack har numera hålbild för både tele- och dataanvändning, man vänder helt enkelt den önskade hålbilden framåt. Stativen är avsedda för väggmontage och används företrädesvis i speciella datarum. Stativen kan fås med olika väggavstånd i fullhöjd eller som väggstativ. MP-19" rack MP 19 racks now has hole profiles for both telecom and computer applications. The desired hole profile is simply turned to the front. The rack is designed for wall installation, and is preferably to be used in special computer rooms. The rack can be provided at various wall distances at full height or like wall rack. Potentialutjämning MP bolagens potentialutjämningssystem är mycket flexibelt och består av tång, band och infästningsskruv. Klipp till bandet i rätt längd och bocka med tången, slå ett svep runt föremålet som skall anslutas, skruva samman med anslutningsskruven, anslut kabeln. Arbetet klassas inte som heta arbeten och kan göras i explosiv miljö. Potential equalisation MP s potential equalisation system is highly flexible and consists of tong, strip and fastening screws. Cut the strip to the right length and bend with the tong, hook it round the object to be connected, screw together with fastening screw, connect cable. Installations can be done in explosive athmonspheres (Ex). Kabelhållare Pohl-Klammer är kabelhållarnas original och ingår i MP bolagens sortiment. En rad olika modeller finns att tillgå för infästningar i kabelstegar, ankarskenor, vinkelprofiler etc. Cable clamps Pohl clamps are the original cable clamp and are part of MP s range. A number of different models are available for fixing to cable ladders, anchor rails, angle profiles, etc. 20 Bilder: Potentialtång och exempel på potentialanslutning. Tele/Datastativ, POHL Kabelhållare. Installatör i arbete med stativet. Personal och bilder från produktionen. Photos: Potential tong and potential connection examples, 19" rack, POHL cable clamps. Electrician installing in MP rack. Staff and photos from production.

21 DEN RÖDA TRÅDEN vår hemlighet Med MP-vinkeln och MP-skruven Väggfäste/ Wall bracket fixar man allt detta! Ändfäste/ End bracket Ändkrok/ End hook Förminskningsstycke/ Reduction piece Konsol/ Cantilever arm THE MAIN THEME our secret The MP-angle and the MP-screw solve all of this!

22

23 DEN RÖDA TRÅDEN THE MAIN THEME

24 Foto: Kjell Israelsson, Reklambild m.fl. Grafisk Form & Tryck: Prinfo Bergs Vetlanda, Box 3, Vetlanda, Sweden Tel: Fax:

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet

Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Reserapport Europaresa DAK/DAP Projektet Moelven Utvikling AS, Box134, NO-2391 Moelv, Telefon: + 4762347023, www.moelven.no Bakgrund... 3 Sammanfattning... 4 URSEM Nederland... 5 Produktion... 7 Kapautomat...

Läs mer

Original instructions. Thermozone PA2200C

Original instructions. Thermozone PA2200C Original instructions Thermozone PA2200C SE... 14 GB... 20 PA2200C 1026 / 1536 / 2026 20 10 345 90,5 min 500 157 2 m 157 min 500 min 500 157 22 40 210 1050 / 1560 / 2050 165 Cu ø15 53 184 71 40 Fig.1 Glandø17,5

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

Technical Solutions All included

Technical Solutions All included Technical Solutions All included 2 Systemlösningar för elkraft och telekommunikation Jaco Fabriks AB är ett svenskägt, medelstort företag som utvecklar och tillverkar systemlösningar för i huvudsak elkraft

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders CA CA_Broschyr sid.indd 1 09-11- 11.1.48 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index Index SIDA INNEHÅLL SIDA PAGE INNEHÅLL INDEX PAGE INDEX Beskrivning av cylinderserie

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002

RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002 PRELIMINÄRT JURYUTLÅTANDE PRELIMINARY REPORT FROM THE PANEL RESULTAT AV ALLMÄN ARKITEKTTÄVLING 2002 RESULT OF OPEN COMPETITION FOR ARCHITECTS 2002 TÄVLINGEN I KORTHET Tävlingsuppgiften har varit att utforma

Läs mer