EN manual - Malmö. Att möta dem som är utsatta i människohandel för sexuella ändamål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN manual - Malmö. Att möta dem som är utsatta i människohandel för sexuella ändamål"

Transkript

1 EN manual - Malmö Att möta dem som är utsatta i människohandel för sexuella ändamål

2

3 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad menar lagen med människohandel? 5 Vad händer i ett ärende som rör människohandel för sexuella ändamål? 6 Så här gör vi i Malmö stad 8 Signaler att vara uppmärksam på 9 Handlingsplan 11 Akut fas 12 Checklista i den akuta fasen 15 Senare fas 17 Checklista i den senare fasen 19 Barnärenden 21 Checklista när du möter någon under 18 år 23 Återresa 25 Återsökning 25 Vad kan Kompetenscenter Prostitution erbjuda? 26 Exempel på Boende som finns att tillgå i Malmö stad 27 Vem kan svara på frågor rörande människohandel? 29 ORDLISTA - Begrepp och förkortningar 30

4 4

5 Inledning Det är inte så ofta som socialarbetare i Malmö stöter på ärenden som rör människohandel för sexuella ändamål. Det kan därför vara svårt att veta exakt vad som skall göras och hur man ska gå tillväga. Vem kontaktar man och vilka ska samverka? Vilka behov kan behöva tillgodoses och vem gör vad? Den här handlingsplanen är framtagen för att underlätta och tydliggöra socialtjänstens handläggning av dessa ärenden i Malmö stad. Vad menar lagen med människohandel? Brottet människohandel beskrivs i 4 kap. 1a brottsbalken: 1a Den som, i annat fall än som avses i 1, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år. Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts. Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Lag (2010:371). 5

6 Vad händer i ett ärende som rör människohandel för sexuella ändamål? Vid ärenden som rör misstankar om människohandel kan den inledande kontakten och aktualiseringen av ärendet ske via polis till socialtjänsten. Aktualisering kan även ske av enskilda handläggare inom såväl socialtjänst som migrationsverk och övriga som kan möta kvinnor, män och barn där misstanke föreligger. Flest ärenden kommer dock till socialtjänstens kännedom genom polisen efter inkomna tips eller polisanmälningar. För de personer som inte är svenska medborgare eller som inte redan har uppehållstillstånd kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd delas ut. Om det inte strider mot allmän ordning och säkerhet ska ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) ges till personen som utsatts för människohandel, så kallad bevisperson, om åklagaren bedömer att det finns behov av dennes medverkan i brottsmålsprocessen (d.v.s. brottsutredningen och rättegång). Då utses även ett målsägandebiträde åt personen. Det är åklagaren som bestämmer vad som ska ske i brottsutredningen och polisen som verkställer åklagarens beslut. Det tidsbegränsade uppehållstillståndet ska uppgå till minst sex månader och kan förlängas om brottsmålsprocessen drar ut på tiden. En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd för en s.k. bevisperson kan endast göras av åklagaren. Ansökan skickas omgående till 6

7 migrationsverket. Personen avgör dock själv om hon/han vill stanna kvar i Sverige och om hon/han vill medverka i brottsutredningen. Om personen vill ha betänketid för att ta ställning till om hon/han vill stanna under utredningstiden ska ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på 30 dagar ansökas av åklagaren. Polisen kontaktar socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. Vanligtvis handlar det om boende, försörjning och socialt stöd. Person som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd för deltagande i brottsutredning ska ha tillgång till samma hälso- och sjukvård samt bistånd enligt socialtjänstlagen som i Sverige bosatta personer. Bistånd enligt socialtjänstlagen ska även utgå under ansökningstiden. Kommunen kan sedan få statlig ersättning för dessa kostnader enligt asylersättningsförordningen, om åklagaren har lämnat in ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Socialtjänsten kan skicka in en ansökan till staten via migrationsverket om återsökning. (Se sida 25) 7

8 Så här gör vi i Malmö stad Denna handlingsplan är framtagen för socialtjänsten i Malmö stad. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett levande dokument med relevanta rekommendationer. Handlingsplanen inleds med signaler att vara uppmärksam på för upptäckt av människohandel för sexuella ändamål och följer sedan hela förloppet i ärendet med checklistor till hjälp. 8

9 Signaler att vara uppmärksam på Socialtjänsten kan komma i kontakt med personer utsatta för människohandel till exempel genom att personen själv tar kontakt (kan vara av andra anledningar än människohandel), får hjälp av en privatperson eller genom socialtjänstens egna uppsökande arbete. Nedan presenteras några tecken som kan vara signaler på människohandel: Barn (under 18 år) Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn eller tillsammans med någon som uppges vara släkting? Vem är eller var finns barnets vårdnadshavare? Varför är inte vårdnadshavarna tillsammans med barnet? Finns det någon annan vuxen som kan visa intyg från vårdnadshavarna att de gett barnet tillstånd att följa med den vuxne till Sverige. För att detta ska vara giltigt så måste det finnas ett domstotlsbeslut som visar att vårdnad har överlåtits. Finns det någon vuxen som vill vara med och föra barnets talan eller erbjuder sig att tolka? Påträffas barnet för stöld eller tiggeri? Hämtas eller lämnar barnet boendet ofta? (Källa: Unicef:s Kan det vara människohandel, 2010) 9

10 Vuxen Personen vet inte vilket slags uppehållstillstånd hon/han har i Sverige. Personen saknar/har förfalskade resedokument eller att identitetsoch adressuppgifter inte stämmer. Personen berättar en historia som haltar eller är osammanhängande. Många personer som är utsatta för människohandel har fått instruktioner om vad de ska säga. Personen bor i samma lägenhet med flera andra i samma situation. Personen tycks bevakad av annan medföljande person som inte vill släppa denne ur sikte, begär att delta under mötet o.s.v. Personen har fått felaktig information om prostitution i Sverige, eller felaktig information om sina rättigheter, skyldigheter, vilken hjälp som finns att få samt hur polis och migrationsverket fungerar i Sverige. Tänk på att både män och kvinnor kan vara utsatta för all typ av människohandel. 10

11 Handlingsplan Socialtjänsten som myndighet har det yttersta ansvaret över personens boende, sociala tillvaro och det praktiska. Det är alltså socialtjänstens handläggare som tar beslut gällande de insatser som blir aktuella. Du som handläggare kommer att behöva ha kännedom om vilka olika aktörer som är inblandade i ärendet och din roll blir att ha överblick över dessa kontakter och vilka insatser som personen är i behov av. Beroende på i vilken stadsdel du arbetar kommer ditt ansvar att se olika ut. Om det finns olika typer av insatser att tillgå i din stadsdel eller kommun kanske din roll endast blir att bevilja bistånd och att ha översikt över de kontakter och aktörer som finns runt klienten och om dessa insatser passar individen. Aktörer som kan vara inblandade i ett ärende kopplat till människohandel för sexuella ändamål Polismyndigheten Åklagarmyndigheten Socialtjänsten Migrationsverket Målsägarbiträde för brottsutredningen Målsägarbiträde för asylärende om personen ansökt om asyl Boende Sjukvården/Flyktinghälsan Kompetenscenter Prostitution God man 11

12 Akut fas Den akuta fasen handlar i första hand om att se till att de grundläggande behoven tillgodoses så fort som möjligt.behöver personen boende, mat, kläder, hygienartiklar? Har polisen gjort bedömningen att det finns behov av skyddat boende? I vilket fysiskt skick är personen? Behövs läkarvård eller barnmorska? Använd gärna checklistan längre fram i manualen. Det kan vara bra att undersöka om personen har ansökt om asyl, i så fall kan klienten ha försörjning genom migrationsverket enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Be om samtycke för att kontakta migrationsverket (mottagningsenheten). Om klienten sökt asyl och LMA betalas ut så kommer klienten ha LMA fram tills beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) gått igenom och en månad framåt. Därefter upphör LMA och kommunen står för försörjningen. Vad det gäller alla andra insatskostnader står kommunen för dessa även om klienten har LMA. Försörjning enligt LMA innebär mat- och fickpengar. (Socialtjänstens kostnader kan återsökas från staten via migrationsverket) 12

13 Om du som handläggare har annan aktör som arbetar med klientens psykosociala stöd eller det praktiska kanske det inte behövs några faktiska möten mellan dig och klienten. En del i det psykosociala stödet som ges kan vara att aktören fungerar som länk mellan klienten och dig som beslutsfattare. Detta för att minska antalet möten och kontakter i ärendet. Dock är det du som handläggare med myndighetsutövning som beviljar olika former av bistånd. Det kan därför vara bra att samla alla aktuella tjänstemän och aktörer för ett tjänstemannamöte där det görs en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vad det gäller sekretess så omfattas alla klienter av samma lagstiftning, även om man blivit utsatt för människohandel och fått uppehållstillstånd för att man är en s.k. bevisperson. Eftersom många aktörer är inblandade i den här typen av ärenden är samverkan ofta viktig. Förklara för klienten varför det är viktigt med samverkan och fråga efter samtycke att ha kontakt med övrigt inblandade aktörer.! Kom ihåg att det är frivilligt att delta som vittne i brottsutredningen. Om personen inte vill delta i brottsutredningen eller om personen vill lämna landet så har hon/han rätt till det. 13

14 Att tänka på vid den akuta fasen: Ge klienten löpande information om vad som händer i ärendet. De små enkla sakerna kan betyda mycket i en akut fas. Det kan vara en ordlista och något att sysselsätta sig med som litteratur på det egna språket. Undvik löften. Personer som utsatts för människohandel har olika erfarenheter, upplevelser och strategier för att hantera dessa. Bemöt inte personen som ett hjälplöst offer utan som en person. Det kan finnas en rädsla för myndighetspersoner vilket kan påverka kontakten. Personen har blivit utsatt för en kriminell handling men kan själv känna skuld över det hon/han varit med om. Var noggrann med hur du ställer frågor och hur du ger information. I vissa kulturer är det oartigt att säga att man inte förstår eller så kan det t.ex. vara viktigt att inte tappa ansiktet vilket leder till att man ler och är glad trots att man varit utsatt för svåra saker. Finns det behov av tolk så är det viktigt att fundera över vilken typ av tolk som ska användas. Det kan finnas en rädsla hos klienten att någon från samma ursprungsland eller religion tolkar då människohandel och prostitution ofta är tabu- och skuldbelagt. Tolkens kön kan också ha betydelse. Det kan vara bra med telefontolk för ökad anonymitet eller att man försöker att anlita samma tolk under hela ärendet om klienten känner sig trygg med denne. 14

15 Checklista i den akuta fasen Bevilja akutboende. Om hotbild finns skyddat boende. Finns behov av placering utanför kommunen för skydd eller på grund av polisutredning? Behövs mat/hygien/kläd-pengar? Be om samtycke för samverkan med andra myndigheter. Vill klienten att boendepersonalen ska ha information om klientens situation eller ej? Vilken typ av information i så fall? Finns det möjlighet att sammankalla tjänstemän och aktuella aktörer för ansvars- och rollfördelning? Vänd! 15

16 Checklista i den akuta fasen Behöver klienten praktiskt stöd t.ex. med inköp? Behöver klienten akut psykiskt stöd? Behöver klienten läkarvård? Dokumentera de aktörer som finns runt klienten, kontaktpersoner och kontaktuppgifter samt datum för återkoppling. Finns behov av information eller hjälp med insatser från Kompetenscenter Prostitution? Vänd! 16

17 Senare fas Vilka behov har klienten? Utforska situationen utifrån din roll. Med detta menas att om du har en spindel i nätet -roll så handlar det om att undersöka hur insatserna fungerar och om annan insats behövs. Tydliggör vilka uppgifter som ligger på respektive aktör och bestäm uppföljningsdatum. Använd gärna checklistan som du hittar längre fram i manualen. Att tänka på vid den senare fasen: Även om det kanske redan är bestämt att detta ärende är tidsbegränsat och att dina insatser är begränsade så bör du undersöka personens behov i sin helhet. Förändras behoven över tid? Finns skeenden som kan förvärra situationen för personen? Om du i den löpande handläggningen har annan aktör som arbetar med klientens psykosociala stöd eller det praktiska kanske det inte behövs några möten mellan dig och klienten utan att informationen om behov och beviljade insatser sker med hjälp av denna aktör. 17

18 Polisens utredningsarbete kan vara påfrestande för klienten att delta i. Här kan situationen underlättas genom att klienten får löpande information i processen och stöd i vad som kommer att hända, steg för steg. Vem/vilka tar över när ärendet inte längre är ditt? Hur kan du vara behjälplig i överlämningen?!? 18

19 Checklista i den senare fasen Finns behov av psykosocialt stöd eller vidare läkarbesök? Vill klienten ha någon som följer med? Tänk på att det kan behövas regelbundenhet vad det gäller det psykosociala stödet. Behövs graviditetstest? Vid graviditet - vilket stöd behöver kvinnan? Kommer behovet att se annorlunda ut efter födseln? Eftersom kvinnan kan vara i en mycket utsatt situation kan graviditeten och/eller födseln leda till många tankar och oro. Är det klart var klienten ska bo under utredningen? Är det klart vem som står för de löpande kostnaderna för mat, hygien, kläder, fickpengar? Om personen ej har LMA så är det socialtjänsten som står för dessa kostnader. Vänd! 19

20 Checklista i den senare fasen Finns behov av praktisk hjälp så som t.ex. inköp? Om klientens mobil beslagtagits i polisutredningen kan klienten hålla kontakt med aktörer och närstående? Tänk på att simkort kan spåras. Dokumentera de kontakter som finns runt klienten (telefonnummer, ansvarsområde och uppgifter samt uppföljningsdatum med respektive aktör). Når information från alla olika aktörer fram till klienten? Kontakt med Kompetenscenter Prostitution? Vänd! 20

21 Barnärenden Ansvaret är detsamma för alla barn som vistas i kommunen oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Det betyder att barn oavsett hur eller varför de kommit till Sverige har rätt till hälso- och sjukvård (även barnpsykiatri och tandvård) samt att gå i skolan. När socialtjänsten får kännedom om ett barn som blivit utsatt för människohandel ska nämnden utan dröjsmål inleda en utredning för att bedöma behovet av insatser (11 kap. 1-2 SoL). De underåriga som blivit utsatta för människohandel har troligen vårdnadshavare någon annanstans, men som inte kan ta hand om den unge här och nu. I detta fall kan inte nya vårdnadshavare eller förmyndare utses. För dessa barn ska socialnämnden istället anmäla till överförmyndaren att god man bör förordnas barnet. Barnet har ett omedelbart behov av lämpligt boende, omvårdnad och trygghet. Om barnet fyllt 15 år eller den gode mannen inte samtycker till frivillig placering med stöd av 4 kap. 1 SoL, kan det bli aktuellt med LVU. Om det finns en hotbild kring barnet eller risk för att barnet rymmer kan det bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande enl. 6 LVU. Socialtjänsten har skyldighet att anmäla brott som rör personer under 18 år till polis eller åklagare. 21

22 Att tänka på när du har ärenden med någon under 18 år Ge klienten löpande information om vad som händer i ärendet. Ta reda på vilken relation den minderårige har till sin vårdnadshavare innan du bestämmer dig för att ta kontakt med denne. Rådgör med polisen. De små enkla sakerna kan betyda mycket. Det kan handla om något att sysselsätta sig med. Spel eller literattur på det egna språket. Personen har blivit utsatt för en kriminell handling, men kan själv känna skuld över det hon/han varit med om. Var noggrann med hur du ställer frågor och hur du ger information. Det kan finnas en rädsla för myndighetspersoner vilket kan påverka kontakten. Undvik löften. I vissa kulturer är det oartigt att säga att man inte förstår eller så kan det t.ex. vara viktigt att inte tappa ansiktet vilket leder till att man ler och är glad trots att man varit utsatt för svåra saker. 22

23 Checklista när du möter någon under 18 år Lämpligt boende, familjehem eller hem för vård? (5 kap. 1 SoL) se bilaga för boenden. Om hotbild finns skyddat boende. Finns behov av placering utanför kommunen för skydd eller på grund av polisutredning? Vilken relation har barnet till vårdnadshavaren? Rådgör med polisen huruvida de ska kontaktas eller ej. Finns behov av god man? Finns rekvisit för LVU? Vänd! 23

24 Checklista när du möter någon under 18 år Vilket praktiskt stöd behöver barnet? Behöver barnet läkarvård? Behöver barnet krishantering? Dokumentera de aktörer som finns i ärendet, kontaktpersoner och kontaktuppgifter samt datum för återkoppling. Finns behov av information eller hjälp med insatser från Kompetenscenter Prostitution? Vänd! 24

25 Återresa I slutändan kan det föreligga ett behov av att kommunicera med myndigheter och organisationer i hemlandet för att medverka till ett tryggt återvändande. I samband med återvändandet är det även av vikt att återkoppling sker när den brottsutsatte har kommit till hemlandet. Rutiner för detta finns i Nationell samverkansplan operativa riktlinjer i människohandelsoch prostitutionsärenden. I denna process kan även Kompetenscenter Prostitution vara behjälplig. Återsökning Efter att kommunen beviljat bistånd enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen samt den vård som lämnats enligt LVU och LVM är det möjligt att ansöka om återsökning. Förutsättningen är att personen vistas i Sverige med stöd av en ansökan eller beslut om tillfälligt uppehållstillstånd enligt 2 kap 4 a utlänningslagen. Återsökning sker via en ansökan till migrationsverket om statlig ekonomisk ersättning. Som handläggare i Malmö stad skickar du underlaget till Stadsbidragsavdelningen på Invandrarservice, Sociala resursförvaltningen. 25

26 Vad kan Kompetenscenter Prostitution erbjuda? När ett ärende som rör människohandel för sexuella ändamål blir aktuellt i Malmö kopplas vanligen Kompetenscenter Prostitution in i ärendet tidigt. Kompetenscenter Prostitution har ingen myndighetsutövning vilket betyder att klienten måste ha minst en handläggare i aktuell stadsdel. Kompetenscenter Prostitution kan erbjuda stadsdelarna i Malmö olika typer av kostnadsfria insatser i ett människohandelsärende för sexuella ändamål: Stöd i den samordnande funktionen i kontakten med de olika myndigheterna. Ge stöd till aktuell handläggare i form av information och kunskap om människohandel, tydliggörande om rutiner för dessa ärenden, hjälp med information om insatser och kontakter. Vara en insats till klienten vad det gäller samtal och/eller praktisk hjälp. Klienten kan alltså erbjudas samtalskontakt gällande situationen klienten är i och upplevelserna kring vad tiden i Sverige har inneburit. Kompetenscenter Prostitution har erfarenhet av dessa samtal och kan enkelt och kostnadsfritt kopplas in i samråd med ansvarig stadsdel. Behövs tolk i dessa möten ska kostanden för det beviljas genom aktuell handläggare. 26

27 Kompetenscenter Prostitution kan även vara behjälpliga med insatser av mer praktisk karaktär, så som att handla eller hjälpa till med kontakt med närstående i hemlandet. Väntan på rättegång kan upplevas lång och fylld av diverse praktiska problem. Att använda sig av Kompetenscenter Prostitution kan vara ett sätt att ge trygghetsskapande och normaliserande insatser som vilar på så få händer som möjligt. Exempel på Boende som finns att tillgå i Malmö stad FemCenter Två kollektiva boenden som i grunden är hemliga. Personal finns tillgänglig på kontoret under dagtid vardagar mellan Det finns även en boendesamordnare som arbetar ute på våra boenden deltid. Dock finns det möjlighet att ordna med stöd från jourkvinna dygnet runt om det finns ett sådant behov. Det är en lönekostnad som i så fall faktureras efter avtal med placerande socialförvaltning. Box 17175, Malmö Jourtelefon: (vardagar ) Kontor: (vardagar ) Fax: Mobil: eller (vardagar ) Mobil: (övrig tid) E-post: 27

28 ATIM Kvinnojour Hemligt boende med personal som finns tillgänglig på kontoret dagtid. En boendesamordnare besöker personen varje dag. Kontoret är även öppet för samvaro och erbjuder möjligheter för att använda datorer bland annat. Svensklektioner erbjuds enskilt en gång i veckan. Box 4202, Malmö Tel: Jourtel: Fax: E-post: Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn Skyddat boende med dygnet runt personal. Kan erbjuda boende i det akuta läget under en begränsad tid. Telefon kontor: Jourtelefon: Fax: E-post: FRIBO Vid missbruk eller VillaMea HVB-hem (13-18 år) Ingår i Baggium Vård och Behandling som har fler typer av HVB-boende i Skåne. Ring placeringssamordnare för eventuell placering. Placeringssamordnare är Lena Hyltén Cavallius:

29 Kvinnojouren i Höganäs (Män) Jouren erbjuder jourboende samt personliga samtal även för män. De kan också hjälpa till med att förmedla kontakter med berörda myndigheter till personer som blivit misshandlade eller på annat sätt utsatta för övergrepp och samarbeta med andra instanser i samhället som arbetar mot våld. Kvinnojouren i Höganäs Svarvaregatan 6B, Höganäs Tel: , Vem kan svara på frågor rörande människohandel? (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel)

30 ORDLISTA - Begrepp och förkortningar TUT Tillfälligt uppehållstillstånd. Ansöks av Åklagarmyndigheten hos Migrationsverket för bevispersoner som behöver uppehålla sig i Sverige. Ansökan ska göras oavsett om den utsatta är EU medborgare/schengen medborgare eller inte. Bistånd som beviljas av socialtjänsten kan återsökas hos Migrationsverket från det att TUT är beviljat. Schengen Schengensamarbetet brukar kallas för EU:s passunion. Länderna som är med i samarbetet har tagit bort personkontrollerna mellan sig. Schengenländerna samarbetar också om polisiära och rättsliga frågor, bland annat för att bekämpa internationell brottslighet. 22 av EU:s 27 medlemsländer ingår i Schengen samt även Island, Norge och Schweiz. Dublinförordningen Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för ditt asylärende. Du kan bara få din asylansökan prövad i ett av dessa länder. Även om du har ansökt om asyl i Sverige och vill ha din ansökan prövad där, är det ändå inte säkert att du har rätt till det. Ett annat land som omfattas av Dublinförordningen kan ha ansvaret för denna prövning. Du kan därför bli tvungen att åka dit. Det kan gälla bland annat i följande fall: om du har fått ett visum eller uppehållstillstånd av ett annat land som omfattas av Dublinförordningen om du har rest in illegalt i ett land som omfattas av Dublinförordningen om du redan har ansökt om asyl i ett annat land som omfattas av Dublinförordningen om din familj redan har uppehållstillstånd i något annat EU-land kan det innebära att du får din asylansökan prövad i samma land. 30

31 LMA Lagen om mottagande av asylsökande med flera. LMA-kort är en tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Utfärdas av Migrationsverket. Detta innebär att personen som omfattas av LMA får sin försörjning från Migrationsverket fram tills TUT har beslutats och försörjningsansvaret går över till kommunen. ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Omkring 100 jourer ger stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, och ROKS uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras arbete. SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund som är ett förbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar, ungdomsjourer, självhjälpsgrupper och andra organisationer. NGO Förkortning av engelskans Non Governmental Organisation, och betyder i direkt översättning en icke statlig organisation. Begreppet översätts vanligen på svenska till enskild organisation (EO). Begreppet är mångtydigt och kan beteckna allt från folkrörelser, intresseföreningar, kyrkor och fackföreningar till privata forskningsinstitut. En NGO/EO är fristående från staten, icke-vinstdrivande, och bygger på frivilliga initiativ. I sammanhanget Människohandel för sexuella ändamål finns det en del framförallt intresseorganisationer. 31

32 Kompetenscenter Prostitution FAST (försäljning av sexuella tjänster) Prostitutionsgruppen KAST (köp av sexuella tjänster)

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green

Råd och stödteamet sexuella tjänster. Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Råd och stödteamet sexuella tjänster Länskoordinator mot människohandel Skåne Lisa Green Vad säger lagen? 6 kap. Om sexualbrott 11 Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning,

Läs mer

Misstänkt människohandel med barn

Misstänkt människohandel med barn Misstänkt människohandel med barn Nationell kartläggning 2015 Märta C. Johansson, Docent, Örebro universitet Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Länsstyrelsen i Stockholm: Uppföljning

Läs mer

Människohandel med barn Nationell kartläggning

Människohandel med barn Nationell kartläggning Människohandel med barn Nationell kartläggning 2012-2015 Märta C. Johansson, Docent vid Örebro universitet Kartläggningen (2012-2015) Länsstyrelsen i Stockholm: Kartläggning om misstänkt människohandel

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket

Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Snabba fakta om Asyl från Migrationsverket Mottagandet av asylsökande Migrationsverket ska se till att de sökande som inte kan ordna sitt boende själva också har någonstans att bo. Under tiden som asylansökan

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Vägledning god man för ensamkommande barn.

Vägledning god man för ensamkommande barn. Vägledning god man för ensamkommande barn. God man för ensamkommande barn Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013

Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Dnr 4.1.1-43635/2013 Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, har erfarenhet av att ge skydd och stöd till

Läs mer

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 «

Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn » 1 « Människohandel - Information till dig som är god man för ensamkommande barn» 1 « Till dig som är god man Många gånger anmäls inte brottet människohandel även om det idag är världens tredje största brottsliga

Läs mer

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn

Utbildning 2015. God man för ensamkommande barn Utbildning 2015 God man för ensamkommande barn Vilka barn är ensamkommande? Kommit till Sverige o Utan förälder / annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrars ställe Barn som blivit ensamma efter ankomst

Läs mer

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning

Människohandel Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning Människohandel 2015-03-24 Kajsa Wahlberg, Kommissarie, Polismyndighetens Utvecklingsavdelning 1 Polismyndighetens arbete Rikspolisstyrelsen (RPS) utsågs 1997 till Nationell Rapportör (NR) i frågor som

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Flickors och pojkars utsatthet i migrationsprocessen. Kalmar 21 januari 2016

Flickors och pojkars utsatthet i migrationsprocessen. Kalmar 21 januari 2016 Flickors och pojkars utsatthet i migrationsprocessen Kalmar 21 januari 2016 Länsstyrelsens uppdrag Att utveckla och samordna arbetet mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering av barn på

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-05-01 Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Försörjningsstöd

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du under en tid kommer vara en av de viktigaste personerna för barnet. Barnet kommer att träffa många personer med

Läs mer

Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017

Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017 Hur kan vi förebygga att barn försvinner? 28 april 2017 Regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner Uppdrag till länsstyrelserna att: Ta fram en nationell kartläggning, föreslå åtgärder för att

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer

Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer Vad är det? Manualen är ett dokument som tar avstamp i befintlig lagstiftning och operativt arbete i syfte att erbjuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 29 april 2016 KLAGANDE Migrationsverket 601 70 Norrköping MOTPART Göteborgs kommun Box 7010 402 31 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Målbeskrivning föreskrifter Sammanhållen författning inom hela området våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- sjukvård, utifrån brottsofferbestämmelserna 1 oktober

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 / 6 Dublinenheten, Kontoret i Malmö Beslut 2010-10-21 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress: född 9204 medborgare i Afghanistan Språk: persiska/dari Beslut Migrationsverket beslutar

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

700-1744-09 2 2010-04-01 2013-045.16. Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndiogheten samt socialtjänsten i kommunerna

700-1744-09 2 2010-04-01 2013-045.16. Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndiogheten samt socialtjänsten i kommunerna Dokumentnamn: Myndighetssamverkan för stöd till personer utsatta för människohandel och prostitution i Västmanlands län 2010 Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: 700-1744-09 2 Datum: VKL:s diarienummer: 2010-04-01

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll

Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Ensamkommande barn och ungdomar God mans roll under asylprocessen och Överförmyndarens roll Pernilla Andemore, socionom Arbetsledare, överförmyndarverksamheten för Stenungsund, Orust, Lilla Edet och Tjörns

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden

Information. till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Information till dig som ansöker om ersättning från Ersättningsnämnden Om du som barn har varit omhändertagen för samhällsvård någon

Läs mer

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner

Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande barn som försvinner Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-07-09 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 08 50825006 Till Socialnämnden Svar på skrivelse gällande ensamkommande asylsökande

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Gode mannens roll God man företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe Förmyndare OCH Vårdnadshavare Förvalta barnets egendom och företräda

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer