SVEN TAMNAROVERRODRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEN TAMNAROVERRODRET"

Transkript

1 Scbarcdisches Reisebiiro i Berlin oa oo SVEN TAMNAROVERRODRET ffia&, ', I q { Elisabeth roo TJUVEN BERTTT NITSON en senior PA NYA SPAR CC-projektet RUttAR PA SJR exporterar KUNSKAP \ \ \ \ -{ I k".

2 Beril Nilson iir en senior med m6ngo iiirn i elden. Just nu delor hon med sig ov ollo sino l<unskop e r p 6 S J RV o s o g o l o n. Bertil Nilson SENTORPANYASPAN Faddi diupastesmdlandocbrneden stark tiadition i arbetarliaet bar Bertil Nilson arbetat sig upp frdn till postensornen av de springpoike "infiytelserika och framgdngs' mer i SJR:shistoreseibyrdcbeferna rika ria. Cyklade i Malmii "den linga vigen" har Genom att ha gitt Bertil Nilson skaffatsig en gedigenkunskap om allt det praktiskaarbeteti resepi reverksamheten. Atf hansedanbcirjade sebyri dr ingetkonstigt. "Jagvar nistan 40 ir ndr en resekonsulent frigade mig om jag inte ville hoppa "Redanpi rivertill resebyrin",slgerhan. vi viildigtutitriktat med stationenarbetade f<irsiljning och kundkontakter,si steget var naturligtf<irmig." t t T\EN I l:enovemberklockanq7.10dr grundutbildningplaeftergenomgingen L) d"texakt 48 ir sedanjagstegin i SJi han som ackvisitcir(affdrssiljare) vlrlden och jag har inte ingrat en enda cerades "Den morgonenstod Malmd vilket var en chock. dag", sdgerhan. iag "Att hmna gamla,kdraemmabodaoch pilrappin -min till Vetlandastationoch skulle flytta ner rill Malmcivar ingetiitt steg",siforsta arbetsdaginom ilrnvibcirja ger han."de fcjrstaminaderna,innan min gen." Bertil Nilson talar gdrnaoch llnge fru ocksi flyttade,tillbringadejag all min om tiden i Smilandsom den lyckligaste. "Ett av de stoltaste<igonblickeni min ledieatid med att cykla runt i stanfcir att lera-mighitta.till slutvardetsi att infcidda ilrnvisshistoria var ndr iae fick ika in till kollegerfrigade mig - som bott i Malmci i irafik&oeditionen och tenla att f6r att bli fyra minader- om var olika gatorlig." tigklarerare.som bevispi att iagklarat av Efter ett par ir i Malmci var det dagsatt dei fick jagett rcittbandatt sdttai mcissan." flytta upp ett sneppi karrilren och Stockholm blev di ny bas.efter nigra ir dir hamnadehanslutligend7 a pisl Resebyri i Linkcipingsomchef.Ddr har han sedantillsammanimedden civrigapersonalenutrikat och breddatbide verksamhetoch kundunderlag.nu llmnar han dock Linkdping,meninte fdr sofflocketsskull.nyhoppar han direkt in pi resepensionerad byrin pi Vasagatani Stockholm f6r att hjiilpatill och fi fart pi ruljansen. Loialitet Vad tdnkerhan di gcirai Stockholm,undrar Inblick. "Ja,affdrsklimatet her ar lite annorlunda "Ute in i landsorten",sdgerhanfcirsiktigt. i landsortenir lojalitetenoch engagemanget hosde anstllldastcirre.hdr i Stockholm Ir det si ndratill ndstajobb att det ir svirt att fi folk att fdrsti vad loialitet innebir." Bertil bordeveta.i tidiga lr utstrlckte sig hanslojalitetgentemotsjsi till den milda gradatt han inte skaffadesignlgot kcirkort NOVEMBERI 988 INBI-ICK,

3 Electrolwxocb SIRldngtframme ffi\rr5. TM.KUNNANDE o PAEXPORT ffi:r* ffiffi*' r'{&t\:.--.-:' Saerigre ligggr ldngtframme inom TraaelManagement.Electroluxocb SJR anordnadefiir-erytjd,sgdanenfiiretagskonferens pd dettatema.inbjudna iar Electrolux-folkfrdnbland aniat Fiilandl Norgeochltalien. Meningentir att bolageni utlandetntt skdbdrja arbetaaktiaare rnedsin resepldnenng. BERTILNIISON MANAGEi ffiifl*:",^" S\vEDEN lj#"*kt*o"*,i#ffi*ffi P6BertilNilsonsb6dovisitkortst6rdet "monoger" i b6de Linkiipingoch Srockholm. I siiilvo verketiir hon ingetdero,boro en seniorkonsult somhqnsliilvuttryckersoken. dar sl ar mcijlig. D EsoRAn vanligrvisett f<iretagstredje biljetter "Det l\strirsta utgift. Baralcineroch datakostgir att spara10-30 procenruranarr naderir hrigre.detta faktum har Elecrro- vi drar ner standardenoch komforten fcir lux sedanhnge insett. Denna expanderan- vira resendrer",sdgerg6ran. de svenska iritvaruiette Ir kanske der fciretagi landet som driver Travel Management (TM) med stcirstaeffekt. Nu har Electrolux tagit det fcirstariktigt "Nej, jag tyckte arr man gorr pi flera ir. stora steget mot att dven introducera TMkundeika tig istlllet", sdgerhan. tanken hos sina uthndska bolag. Fcir en tid Pi SJ Resebyri, Vasagatan22 i Stock- sedan genomfcirdes fciretagets fcirsta interholm, ser han som sin frlmsta uppgift att nationella TM-konferens i samarbetemed hjilpa den nya chefenatt cikamedveienhe- SJR.Platsen var Stockholm. ten och motivationenhospersonalen si att servicensnabbtkan fcirbeitras. "Jag har utnlmnt mig sjdlv till Seniorkonsult", sdgerhan med ett skratt, men blir direkt allvarlig."jaganseratt varje,sillaremastevaraen artrstoch tnseatt vt tormar den slutliga produkten tillsammans medkunden.sdliarenmiste helatidentinka och komma med kreativafcirslaqoch inte barasaljafdrdigapaket.det iir 6cksi tjusningen med jobbet, ndr man lyckas med nigonting som kanske inte dr den " mestuppenbaralcisningen. "Det blir mer och mer uppenbartatt vi i virt land ligger mycket lingt framme pl dettaomridi;', konsrarerar Iigema. Akesson som ir SJR-expertpi Travel Managbment. Lever som han lir Sjilvklart lever Gciransjdlv som han ldr. Fcirinte si ldngesedanflcighan Stockholm - Oslo - Loidon - Paiis - VenedigZirich - Frankfurt - Stockholmpien tiotusenkronorsbillett.genom ett durkdrivet utnyttjande av mileagesystemet kundehan bescika ett flertal stider utanfdr Sverigepi en tur- och returbiliett mellan Stockholmoch Venedig. "Nyckelordet i Travel Managementlr noggrannplanering",bekrdftaringemar. Paneldebatten med ert antal av de viktigaste leverantcirernavar en intressant punkt pi dagordningen.sas, Hertz och SergelPlaza konfronteradesbland annat med.frigan om vem de egentligenanser v.arakunden.en enkelmendndi wir friga. Ar det resendren, resenirensfciretagelier resebyrin?justdennafriga ar viktigl TMsammanhang. Skaresenirenfi dentionde hotellnattenfciregetprivat bruk, som ir si vanligt pi horellen,eller ska motsvarande ersl.ttning tillfalla fciretageteller reseoyranl Innan erfarenheterna frin Sverigesummeradesupp och en handlingsplaifcirutlandetdiskurerades hanndvenstr:s Maedi Georgeberitta om IATA och ie vinta'de storaavregleringarna inom trafikflyget. "Vi serfram mot en mycket spinnande internationell utveckling inom^fciretager pl detta omride", sluride Gciran Teig- Sverige kan Under konferensdagarna gick Ingemaroch GciranTengstrrim,TM-ansvarigpi Elecrrolux,igenomallamciilieheter s5mstir rill budsfcii arr resabide baitreoch mer kostnadseffektivt.intresserfcir amnet frin deltagarnas sidavar det definitivt ingetfel pi. "Idel positivakommentarer",slgergcistolt iiver SJ ran Tengstrcim."I Norge har man kanske Bertil Nilson Ir - i ordetsbdstabemdrkel- kommit ldngst och bcirjaratt ta eftervadvi se - av den gamlastammendi han dr en gcirhlr." man med mycket hjdrta pi rdtta srdllet. Electrolux i Sverigereste fcirra iret fcir Tack varesin bakgrundhar hanen cidmjuk ganskaprecis100 miljoner kronor. Flyginstlllning till sinpositionoch tar ingetfcir resornastodfcir 55avdessa milioner,hoie-il givet. Beriil Nilson ir ocksi myckei stolt fcjr 25 och resrerandereseutgifterfdr 20 6ver sitt yrke och serkanskedet som den mkr. I samarbetemed SJRllickadesman strirstaskillnadenmellan gamlatider och f6rra iret att skdran.r dili.tikortnaderna nya. medca7,4miljoner.recepter lyder:inrimt "Fcirr var man stolt civersin ST-uniform samarbetemed resebyrin, maximalt utoch sitt fciretag,men det ar inte pi samma nyttjandeav mileageoch resor strtim' pi ligprissdttidagoch det dr nog derjagsaknarmesr -*rx!w av allt", slgerhan. Att SJskulle varastelbentoch byrikratiskt vill han inte hciratalasom. "Det dr den vanligasteurslkten som finns fcir att inte grir-anlgonting", sdger han."visst finnsdet byrikrati, mendetinnebir inte att man skall ge upp. Trots det kan jagiblandkommapi mig sj?ilvmedatt vara lite fcir byrlkratisk och det ir bland det vdrstajag vet, det Ir inte bra fcir servicen." Sdkertkommer samarbeter atr bli dynamiskt di Bertil Nilson dr en dynamiskperson med minga jirn i elden.vad sigs om f.d. kommunalpolitiker i Emmaboda, medlemi Rotary, medlemi Odd Fellows, ett flertalstyrelseuppdrag, fru och tvi barn samtett brinnandeintressefcir storbandsjazz. Han verkar vara intresseradav allt utom just att bli pensionerad.,ff LENNART HAKANSSoN I N B L I C KN, O V E M B E ]R *c, pererrksson

4 Kjell Bergefall DATACHEF UIANAVDELNINO Den I:a oktober i dr bdrjade Kiell Bergefallson dcttdcbefpd SJRgcb dena trots dtt SI Resebyrdinte bar dn. ndgonegenddtad'udelni.ng... e d s qtr,'#l '..a: # & ffi &.,& *'t?,1.. w # g

5 Kjell frin SPADAB l\tarmastkommer I \ (Sparbankernas Datacentral)ddr han arbetadesom utvecklingschef.kjell Ir en gladoch fryntlig manmedlite grinat skdgg och snabbtill skrattt. Inne i hansstcikiga och nyuppackadetjdnsterumstir en IBM PS/2-darcrinklamd i hcirnet.nir jagundrar om det blir uteslutandepersonditorer pi resebyriernai framtidenskakarhan pi huvudet. "Nei, i alla fall inte inom de nirmaste iren", sdgerhan. "Min fdrstauppgift blir att ta tempenpi dagensadb-system.sedan skall jag ta reda pi vilka krav resebyribranschenstlller pi ADB-stcidoch sedan komma med forslagtill fcirbattringar. Vid irsskiftet bdr jaghien strategiklar"ftjr SJR.'' Det blir brida dagartills dessde ADBverksamhereninom SJ Resebyri dr bide omfattandeoch komplicerad. Enligt Kjell Bergefallskulledet *,araen omcijlig'het'att driva en resebyri utan datorer. Han Ir dock inte helt okritisk till datorisering. "En datoriseringmiste varaen del av fciretagetstotalastrategifor <ikadserviceoch lcinsamhet",sdgerhan."att baradatorisera fdr datoriserandets skull ir helt f6rkastligt. Det finns skrlckexempelpi hur ADB gjort en tdmligen enkel arbetsuppeifttill nigot mycketivirt och kompliierlt. Det blir ldtt si ndr man inte inseratt ADB skall vara ett hjiilpmedel i afflrsrcirelsenfdr art cikaprestanda." NYA TJOBBET StRdr.enstororgdnisationmedenstrindigriirligbet.Inblick bar somuppgift attfiilja ocbspegladenndspilnnctnde utuicklini. TidningenkdninterhA;r;isetadrje^enskildpersonfiirrindring,rnenotil fiirdndringarna p,i nyckelposter inom adr organisation. Bertil Skiirblom SJRNykiiping ochnorrkiiping Bo Hortlund SJRKTH "Det kinns lite vemodigtatt llmna konto- "Sakeroch ting har vdl legatlite i trida hlr ret i Katrineholmefterfyra irs arbetedlr", eftersomdet in-tefunnitsiigon chefunder sdgerbertil. Pi ett litet kontor som detta en period", sdgerbo Horrlund som Ir ny blir bide sammanhillningoch stlmning chetpi SJR:siihousebyri p1,kth,kungbra. Sedanden I oktober ir Bertil cheffdi liga Tekniska Hcigskolan i Stockholm. SJRNykOping.Men dettadr baratempo- Bossekommer frin Lulei och 1r en verkis rlrt. Den 1 januari 1989flyttar han igen veterani branschen. Ar 1981flytradefamill och b<irjarsom affirsreseansvarigpi v?rt nertill Stockholmoch fcirbos del inneien Norrkdpings-kontor."Det ska bli sk6nt bar det jobb pi SJRSolna(affdrsresor) och att inte behcivapendlavarje dag", menar chefsskappi SJRVellingby. "Jag hoppas han.familjenfinnsi Norrkcipingoch Ber- att mina kunskaperfrin hur hrjeskolani til ser fram emor arr kunna lgna den tid Lulei fungeradei<ommervdl till iass", sisom fcirr gick it till arbetsresornait sina ger Bo. Bland de prioriteradeuppgifterna "D.essutom tyckerjagaffdrsrese- Ir nu att arbeta upp kontaktvigar med liil..,tr:: "nyckelmdnniskorni". sauanoe ar spannanoe. dvs de soir besteller ellerbeslutarciverresor,pi KTH:s olika institutioner. Samladbild Problemetidag,anserKjell Bergefall,Ir att det inte finns nigon samladbild av hur ADB skall anvlndas inom resebyrierna och ddrfcir har det ocksi blivit lciiningar som inte alltid varit de bista. Han hoppas att det nu, genomden egnadataavdelningen,skallbli littare att skapaen civergripande bild av hur ADB-verksamheten skallutvecklas.fcirst miste han dock kartligga svagheteroch behov. "I det arbetetir det viktigt att inte bara gi ut pl resebyriernaoch friga hur de vill ha det", anmdrkerhan. "Kundernas,leverantdrernasoch huvudkontorets <inskemil miste ocksi tasmedi bildenfciratt det skall bli maximal effekt av fcirbittringatna." Fcir anvindarna b6riar redan fdrbinringar komma.bokningssystemet har tidigarevarit uppdelatpi olika terminalerberoendepi vilken leverantcirman anvlnt. Med CC-systemetskall alla bokningar kunna g<irasfrin en och sammaterminal. Med hjdlp"aven egendataavdelning skall man ocksautveckla egen mrukvarasom gcir det.enklarefcir anvlndare arr kenna lgenslgl systemen. "Naturliqtvis har vi som milslttnine att skapaen koisistentmiljcifciranvindaria", siger Kjell Bergefall."I och med att vi fir en bittre total 6verblickkan vi piverka utvecklingensi att alla sklrmbilder liknar varandra,att funktionstangenrer alltid har sammafunktion, att anvindaren klnner igensighelt enkelt." Utbildning Ett omride der han ocksi seren uppgift ar inom den internaadb-utbildninfeni "Med utbildning 6kar man kompeteni N B L I C KN, O V E M B E IR9 8 8 sen",slgerhan."och fir f6rurom lcjnsamhetseffekrer, dvenen kanalfcir nya fcirslas till datorisering.den som fcirstii grunderi na f<trhur en ditor funqeraroch iiser dess f<irdelaroch nackdelarfkanmycketenklare komma medkonstruktivaf<irslag till en tekniker som di kan omsdttafcirslagen till oraktik." En av hansframtidsdrcimmar dr iust att minskaklyftan mellantekniker och anvlndare.med andraord ha kunnigaanvlndare och en kompetentdataavdelning som kan ta vara pi anvindarnasfdrslagtill fcirb2ittradeadb-rutiner. fdr dennya _ Organisationeller arbetssdtt dataavdelningendr innu inte bestlmd, menkjell tror att den kommer att genomgatva laser. "Till att bdria med beh6vervi folk som byggersystemetochsedanfolk somunderhiller det", slger han."ndr vi viil iir iging Kommercet noq att tlnnasett par personer som barasysslar-med hjelpoch supporttill anvdndare'och nigra so-.ysslai med urvecklingav PC-baierade hjaipmedel." Framtiden Pi ling sikt serkjell Bergefalletr mer inregreratadb-stdd dir minga manuellarutiner lr borttagna.t.ex. skall bokning och fakturering/reskontrakunnasketotalt integreratmed fdretaqersdvriga bokf<irine. Piannu ldngresikt iinns ockii planer. "En slliare har ett mycket kunskaosintensivtarbeteidag",sigerhan."det tir tre ir fcir en siiljareait koirma iging pi allvar och fulliird blir han aldrie. I framiiden tror jagatt vi misteskapanig6n form av datoriseratexpertsystem som kan stridjasiljarei hansarbetedi situationenknappastkommer att bli enklare. Nisan ovanfiir Kjell Bergefallserpi sigsjiilvsom "en som miste hilla nlsan ovanfcirvatrnet". Med dettamenasatt han inte vill drunkna i det dagligaarbeteturaniven ha tid till att fundera6ver framtiden. "Der Ir minga ginger generalfelet pi fciretag", sdgerhan. "Det installerasetr system som sedanbarafir rulla och allasliier som sjutton. Helt plcitsligten dag inser man att framtidendr nu o"chhar d"i stora problem med att omforma rutiner, tankesdtt,javerksamheten i stort.det miste finnasnigon pi ett fcireragsom rittar framir i tidenutanatt behdvadrunknai det dagliga arbetet." TENNART HAKANSSoN

6 i I :, l. * 1 ',Vi pd Schwedisches Reiseb0ro iir inofficiello svensko lurislqmbossodtirer", Sven Jtirgensen ser fillboko p8 sino drygt fyrlio 6r i Berlin. siiger hon ' SVENJoROENSEN ocbdiplomat Minriijare, resebyrdman dersomhadeklaratall bombfdllningunder kriset. det dr splnnandeatt lyssnatill Svensalla minnen,bide deroligaoch detragiska.det "svllta ut" de allierair di Sovietf6rs6kte de ur Vlstberlin Ir nigot som har etsatsig minader i den kungligadanskahuvudsta- fasti minnet. Under ett ir, frin mitten av den.detta utanatt nigon riktigt visstevad 1948och framit, surradedet jimt i luftrummet civerdendeladestaden.en jlttelik (^rven I6RGENSEN er med sdkerhetden han skulle gcira.ja, rier dn ati fcirscikafi luftbro fcirsoridedet i dubbel bemdrkelse Fast en god vill siiga. iging tigf<;rbindelsen, inom resebyrimannen )mest-spennande instdngdaberlin medallancjdvdndigheter. neta. clet brukar alltlcl, som karl reder slg Efter mi ursdkta. ni andra hela SJR,alla "Dei var en vdndounkt. Hdr kan man drygt 40 ir i Berlindrar Svensignu tillbaka sigaatt dettyskavdlstindetb6rjar", berltreisefrin chefsstolenpi Schwedisches Kundetvska tar Sven. biiro. Inte si att han nu kommer att gi i Det var faktisktfdrst i borianav 1950-tapensionoch bli helt sysslolcis, utan snarare Arbetsuppgiftersaknaies det verkligen int" o.h^ie var heller inte alltid sarsf.ilt let som vlr mani Berlinkundebciriasdlia icir att aktiverasigytierligare. Svensysslarfrii och -id n.t frdmstmed ofarliea.till de mest annorlundaav de de fcjrstabiljetterna.ar 1956f6rbyttesdet pi trafikooiitik. Han 1r kontaktman mellan minsi olika sysslorhan utfcirdehcjr min- lilla kontorsrummet konsulatettill ett var den Det fcirresebyri-kontor. hamn. Detta eeet ST alldeles i Sissnitz rciiningen visst Men "som SToc[ den <jsttvskaiirnvdgen. jdrnvdgsfirjornatill och frin till sta konto"reth.t t.dan ldngecivergetts hamn tittr hrn di och di in pi reiebyrin for att inte pi gick lokalerna. men det fcirmln fcir de nuvarande anlcipa, skulle Sverige hjllpa sina bida eftertrddarekatarinaosminor. Megrund av alla,gamla,ospreng!1 sie och Karin Felten.Efter alla dessair lr En egenbyri tarllga arbete detta dan PaglcK laoes trarlde"tverkligendagsatt blicka tillbaka. ken tillfdlligt om till hamneni'warnemtin- SchwedischesReisebiiro av idag ligger pi A..t roir den-di 22-iriee Sven kom till JoachimstalerStrasse;ett mer centralt lige i Berlin var Det fo.sti han fick syssel- de. Under perioden haderesebyri- Vistberlin ir nlstan om6jligt att hitta. sitta sig med var inte att skickaresenirer till Sveiige,utan att rciiaminor! I en krigs- mannensven inget eget kontor att basa Denna gata korsar den vilkdnda promeheriadstid somberlin var behovetav resor 6ver.Han var sjilv denendamedarbetaren nadgatankurfiirstendamm mitt ihilrtat av inte sdrskiltstort. Sarskiltinte till Sverige. och stationeringenvar pi det svenskage- ncijes- och restaurangkvarteren. Europa"Jag kom hit av en ren slump", berdrtar neralkonsulatet. Dettavar en av fi byggna- centret och den kanske frimsta Berlin- sitteri soffani hanskontor pi Vem aissteatt SIR bar ett hontor i Svenndr vi"jag ville ut i var i Kcipenhamn, Berlin?Eller att denutan t'tsizselsmdl resebyrin. kunde tillsom den ende vdrlden och stora i mest fargstarke resebyrdmdnnen rdcklist myckettyska." branichin finns just htir? Han beter Pi d"enuag.tt at det. Svenskickadesen ocbkan ri)ja minor. Szten novemberdagtill Berlin efter bara nigra Jdrgensen I N B L I C KN, O V E M B E IR9 8 8

7 symbolen, Gedechtniskirche,Ir bara ett stenkastbort. "Pi den tiden var det tig - inte flys som glllde och det gick snibbt attfii{ilng jdrnvigstrafiken",minns Sven. "till en bdrjanhadevi en vagni veckan." En vagnfdrsloginte lingt, det blev bide tvi och tre. Idaghar vi tvi tigf6rbindelser varjedagmellansverigeoch Berlin.Enligt Svendr Berlin en av djfi storstldersome"n svenskmed f<trdelkan ika tig till, vilket hdrmedbekrlftas. Blandde minga resenirersom Svenoch Schwedisches Reisebiiro har skickat till vira breddgradermlrks mdngderav Berlinbarn. Efter kriget fick barn ika till Sveriee fcir att byta miljci.detta fortgir fortfaraide; minga av de tidiga "Berlin-barnen"Ir nu vuxnaoch har mediren fitt starkaband med Sverige.De vill iven art de egnabarnen skafi in chansatt ika. "Berlin-barnen ir en viktig kulturell bro mellan Sverigeoch Vdsttyskland",slger SvenJ6rgensen. I sjilvaverketlr detkanskehanslllv som ir denviktigastebron mellanvira bida ldnder. SvenJ6rgensentycks klnna alla;han iker obehindrat fram och tillbaka civer grinsen mellan 6st och vist. Telefonen ringerjdmt.det lr ingentvekanom arrhan under irens lopp gjort en stor PR-insatsfcir SJ,SJRoch Sverige. Ambassadiirer BarnenIr naturligtvisinte de endakunderna pi resebyrin. Sammantagerrlknar Schwedisches-Reisebriro in" omkrinq kunder varjeir. Den dominerandi gruppen1r tyskaturistersom bokar biljetter och stugor.svensknatur ir nigot som saknasi Berlin. Resebyrin har lven incoming pi programmer samt alla andra tjinster som en lata-resebyri normalt kan sti till tidnstmed. "Visst dr vi en riktig ruristbyri", konstaterar Sven."Affirsresor bokar vi mer sdllan." Dirmed kommer vi ocksi in pi byrins frlmsta dilemma. Att boka prlvatiesor, tigbiljetter,smi rcidastugori Smilandoch fdrjor, ger ingen sirskilt hcig provision. Alla vet vi iu att det dr affdrsreienlrernas bilietter som klirrar bist i kassan.dirf6r glller det istillet att arbeta effektivt och obyrikratiskt. Trots att resebyrin, tack vare sitt utmirkta lige, dvenfungerarsomsveriges informella iuristkontoi si lvckas mai sllia efter budget.eller till och med <ivertrdfia de uppsattamilen. Ett av de typiska "Sven-projekten"lr sommarfirjornatill Bornholm. Barahan, med sina godakontakter i alla ldeer,kan ordnaen fiirjefcirbindelse av dettailag.linjen drivs av cisttyskajirnvdgen och lr avseddfrdmst fcir vdsttyskaroih gir mellan <isttyskasassnitzrill Rcjnne pi vackra Bornholm. "Det har varit mycket arbetemed detta projekt men desto trevligareatt det lyckats", slgersven... 5JR i Berlin hor eft otroligt bro liige utmed "golornos golq" Kurf0rslendomm.- taktenmedsverige. Han tillh6r demestaktiva i densvenskakoloninstrivselfcirening. DennafcireningIr informell,meninte deito mindre en viktig kontakt- och trlffpunkt fcir alla med-intressefcir Sverige. Faktum ir att lven minga tyskar dyker OUO. -r"atliga triffarna pi Hotel Berilll "Jag skulle uppskattaantaletsvenskari stantill nigonstansmellan500och 600." SJR-arbetet ger ocksi tillfiille till regelbundna kontakter med flderneslandet. Svendr en vll seddgist pi huvudkontorer. Vid dessaresorkriperhan medsigdet som "behcjvs". Nu senistvar det :O k! bcicker. Han Ir nlmligen en bokmal,ocksi. "Just nu llser jag Vilgot Sjciman",sdger han. 'Kanskeinte det biistajag lisr men vi var klasskamrater en gangpi Norra Latin.' Nir Svensigat en av de sju bcickersom han liser samtidigt kommer han in pi svenskturistpoliti[. Att vi inte frin myndiehetshillsjtsa, mer pi si rika och naralig"gande hnder som Vesttysklander fcir honom en gita. Bara i Berlin finns det 2 miljonerpotentiellasverige-turister. "Se bari pi de danskariyndigheterna", dundrar han. "De kan det'hir ired informationochturismmedanvi ir oproffessionella." Visstslippertysken ika fiirja fcir att komma till Danmark,mensedanslutarskillnaderna.SvenskaintressenterIr oi tok f6r sniillapi marknadennir vi mirknadsfdr osssom ett turisrlandav rang.hade det inte varit fcir de insatsersom exemoelvis StenaLine och TT-linjen gjorr si skujleturiststr6mmenvarit mindre in den Ir idag. Ska vi verkligen lita friretagenensamma svarafcirallvi"r marknadsfcirlng? ir frigan. Tvi jobb Under senareir har Svenignat 40 procenr av sin tid ir SJResebyrioJh resterinde60 procentit SJ-frigor.Med tanke pi art han minst av allt har normal arbetsdagsi har dettai princip inneburittvi helti-dsjobb. Vanligtvishar lampani nigor av hansbida tjinsterum tentsrunr sjupi morgonen. "Har man si trevligaiobb si dr det svirt att hilla sig borta", fti.klarar han. "Men underde fem dagarjaglig pi sjukhusers intensivvirdsavdelning jag fak.funderade trsktpaatt trappaner." Nu har Svenllmnat <iverskdtselnoch den dagligadriften av Schwedisches Reisebiiro fcir arr koncenrrerasig pi trafikpolitik..tigen ligger.honorn otvivelaktigt mycket varmr om hjiirtat. Men att flytia tillbakatill Sverigedr inte att tlnka pi. Fru och tre barnfinn"shir. "Det blsta medatt slutalr att jagnu kan ta sommarsemester i stuganutanfdr Ronneby", slutar Sven Jcirgensen,resebyrimannensom kom rill Berlin f6r ett treminadersjobboch stannade. Viilk?indprofil Aven om SvenJorgensenpi sltt och vis ir mycket tysk (han tar exempelvisut sin semesteri augusti)si slipper han aldrig koni N B T I CNKO, VEMBE ] 9R8 8 utsikf tran svenskontor niir hon fiirst kom rill den helr urbombodestodenberlin. PERERIKSSON

8 I(ARIN I(AIARINAOCH bdrjar medatt byggaom Reisebiiro slar inte Schutedisches portarna i ochmedatt Saensluigen tdr. Nyd krafter tar iioer medmangd sptinnande idder. Inblick fick en pratstundned Katarina ocbkarin. ATARINAosslc och Karin Felten heter I\det nya radarpareti Berlin. Katarina, som dr ny ansurtig,har tidigareskcitt incominqmedankar-inhandhiftekonomin. ReiseKatariia har jobbatpi Schwedisches biiro i drygt fyra ir och Karin i tio. "Visst dr det bide splnnandeoch roligt att ta 6ver en verksamhetsom denna", konstaterarkatarina. i nyamaskiombyggnadochinvestering nella hiaifr"edel stir hcigtuip pi prioritetslistan. Lokalerna pi Joachimstaler Strasse1r hirt slitna och ska fctrbdttras. manatt kunnainitiera Detta arbete.hoppas mojllgt. snarast Att uppgraderautrustningenpi byrin ligger lii6 Tdng.ein i f.amtiien. Idag an,raidr frd-rt ielefon och vanlig skrivmaskin, nigra dataterminalerfinns inte. Att driva en verksamhetutan ett vdl utbyggt ADB-stcjdir vdl en om<ijlighethemma i "Vi sko se tillott bli mer kiindo hos ollo SJR-konloren p6 hemmoplon", siiger nyo Berlin-chefen Sverige. "M"arknadsf<iringen skaocksi intensifie- Kotorino Ossig. "iagtror inteatt vi 1r sdrras",slgerkarin. Ir inolanerade. Hon be- sinstadoch kan dlrmed skapaett bra totalinformationsresor skilt klnda pi hemmaplan." arrangemang. rattargdrnavadberlin-liontoretkan hjllpa "Minga tycks tro att vi barair en liten till med.och det dr inte lite det.incoming, SiiljerBerlin guider sightseekiosk och inte en stor resebyrimed dussihotell, och svensktalande Under hcisten kommer ett flertal svenska kanverkligen net duktiga medarbetare",skrattar hon. ing Ir baraendel.personalen STR-kontor att fl bes6k av Katarina. Tvi 'Vi kan hidlpatill medallt." Ar ni intrisseradeav ett bescikfrin Berlin dr det baraatt kontaktakatarinaossig. Telefonnumretfinns i den interna katalogen. Katarina arbetadefcir rivrigt tidigare med marknadsforingenav Hotell Fars Hatt. si nos vet hon vaden resenlrvill ha. Efier veildsbankskonferensen behcivs detvil knappastpoingterasatt Berlin lr en Berlin ligger bra och trevligkonferensstad. oi ndrahill och har bra facilitetersom horestauranger iell, konferensanhggningar, och ncijesliv.det trevligasteir dessutom gratis;att flaneraupp och ner pi paradgatankurfiirstendammen ljummen kvlll. bet nlst billigaste, enpils,1r intehellerslrskilt dyrt. "Vi ska iven bli mer aktiva i vir marknadsf6ringhlr i Berlin", sdgerkatarina Ossig. Sjdlvfalletskaimagenav Sverige-resebyrin nummer ett inte rubbas.ddremot ska man fcirsdkafdra fram det faktum att detta dr en IATA-byri med fullstdndigamcijligheter.att personalenkan bide tyska och svenskagdr det ldttarefdr bide tyska och svenskaresendreratt fi den hjiilp och assistanssom behcivs. "H6r gdrnaav er med frigor som rdr e ; Vlst- och Ostberlin", sdgerde bida i mun"det hiinder oft svenskor pd nen pi varandra. i Berlin ser v6r skylt men onnors hor vi mesl tysko kunder", beriittor Korin Felten. INBLICK,NOVEMBER]988

9 e -s nn Om du har ndgot som du aill ska "sdttds Iffill',llig'rij.;++q.''.'08- upp" pd anslagstaolan, sld en signal e till Per, telefon , 00 eller skri,ts ett pdr rader till Publicistgruppen; Per Eriksson, Drottninggatdn 108, Stockholm. l [H":jIv' I ;,i'iffi:ill1t m{cirl ifi i gt stci *'f rs" a't.-n, u ua. r,;,- I mer a n" 2'li;.i;;'k,::1'- "'J' ex I 1 empel -fl vgb i I j ett er rcir uilil1$ii**r*-*li*a*r:+'l*:':';;1l /ilir,i{iiieg:rrgisi#ji,j \ ifl,:fi+t'i;['ffir':r.** #in5*"''1r# trff I \*i*a**'fri:r f}:'*'tm{;fr :{*:htill di m g I *ii{.,',1',:# iti:".u:.# i',,llil",y#.t kan,-vara l*tt* f agarstruktur..ylll^-foltku-enrer Oberoenc bundna..genom till.*"rno.l I est r.".*,.,.io#:tr jil..": #:ljlfj*:[i l *: I rt I nil;'tr!fiii i::xi:*ffii, I i1ili:t:il' a:i',;'tlr **iilttuml-fi1::f: ^\ \?- STORRESENARER olul lstr... l*,m rforel "NIr WA jag inte iker billigaste alternativet seniorerna kdnner ilg mig syndis","berdttar Bireitta )er8. Bruks. "Det aisjr i 6stersund ro- f,jalper till att pressa priset." 'nar "Det jag vill ha ut av ett hotell dr ldse, l'::#:''*{ff -Pd har tem nr, snabba upr,r,ns trori komfort och service", berdttar MattLs Gerdner pl Indevo. "SIR lerats. Loi kan allt om horellens standard, llge m m." sr(ap rn r sia r ridral m ) _t_ t INBLICK, NOVEMBER I988

10 CC-projektet o RULTARPA enligt tidsplanen Vdrt omfattande datoriseringsarbete, CC-projektet,fortgdr enligt tidsplanen. Utrustning,bddepersondabar nu kommit lorer ocbstyrenheter, kontaktut pd.kontoren. Regi.onala hjdlpfunktionin. mzn ltar fiirstilrfu (rsamtliga slr-kontorir sedanen tid ut)-rtade -"i.n persondator.restenav maskinerna kommer att levererasunder decemberminad. En person vid varje enhet har dessutomgenomgitt en PC-utbildning. Som Inblick tidigarerapporterater "provdatorer" utiustademeden modesi nokrom (enfiirgs)sklrm som Ir 12 tum stor. Meningenvar att dessasmi sklrmar skulle bvtasui mot stcirre14tums firgskdrmar. Nu'har det visat sig att leveranidren fitt tekniskaproblem nlr de skullestrilningsdimpas.darfor kommer de skrrmar som nu finns att behillasytterligareen tid. Hur liineetill beror pi hur snabbtteknikerna kan'ldsastrilningsfrigan. "Vi awaktar hellre med f?irggrafikeniin sklrmar", siger att ta hit icke-d?impande "Vi hilprojektledareningvar Fogelberg. Ier hirt pi att skirmarnasstrilning skavara si liten som mdjligt." vudooerat6rerna.alla bvrier skickar en personoch i bdrjanav nlsta ir kommer ytterlisareen att kallas.nir systemetsicisitts fullt"ut iir det viktigt att flira personerpi resoektivebvri kinner till mer om dess i funktion i alimzinhetoch styrenheternas svnnerhet. Hj?ilpfunktionen, helpdesken pi dataiir viktig och byggsnu ut fdr att svengelska, bli iinnu bittre. Den har tidigare barafunarbete pigir nits i Stockholm,men frin och med nu Televerketir ocksi i full ging medinkopp- finns det tre Dersonerute i landetsom ockegetdatanet.med dettasofisti- si kan hialpi till att besvaraallehandafriling av STR:s keride nat holpas vi att driftstcirningarna gor kring- styrenheter,kommunikation kan eliminieras. mm. Den stora mlngden terminaler kommer att dyka upp i bcirjanav 1989.DessatermiMera hjlilp naler kommer ouppackadei kartongeroch Thomas Nilsson i Jcink<iping,Per Johan varje resebyri fir sj?ilvainstallera dem. Skoelundi Ostersundoch ClaesSand6ni Proiekteruppenhmnar mer beskedom Kriiianstad har alla fitt ansvarfdr var sin hur dett-a skagi till ochdenexaktatidpunk- del av landet. "De har alla redanbes6ktresebvriernai ten senare. "Tlnk redannu pihtt g6raplatsfiir densin region en ging och fler besiik skagciras na storaleverans",rider Ingvar. under nista ir", berlttar Ingvar. Till irsskiftet ska de persondatorersom I mitten av oktober utbildade dessaredi?ir inkopplade kunna kommunicera surspersonersigoch stir nu bereddaatt asmedsjr:sditasystem.det gdllerderutiner sistera resebvrierna. Dra er inte f6r att som idagk6rs via SMOD31 i SMART, dvs ringa dem om nigot problem uppstar! "Allt vdl", summerar Ingvar Fogelberg vira egna administrativa rutiner. Senare "Projektet rullar pi som blst och vi under viren kommer vi att helt dvergi till l?iget. det eqnasystemet. ligger i stort sett i fasmed rtdrll?l:;1;rro* I vicka'45 startarutbildningenf6r hu- Inte barapersondatorerna?irpi viig.just nu pieir dven kabeldrasninqfiir alla de larrfiei terminalerna.vidareliller IBM:s tekni-kerpi att installerastyrenheternapi vira olika SJR-kontor.Alla terminaler miste nimligen kopplastill en sidan enhet pi vigen till CC-datorn. Till varje styrenhetlevererasinledningsvisen terminal. t"sutspetsonetunderliittorom du behiiver ho hiiilp. Hiir stdr de fromliir en qv de slorq doloburkorno. I viinslro roden: R""l"r"lt.rtrl"*-d" iiiiit NIitl"n, ClqesSond6n,Ingvor Fogelbergoch Per Johon Skoglirnl. Till hsger hittor vi Anniko Guslofsson(lBMf, Lors Johonsson,Peler Korlrson(lBMf och StefonNyberg. I988 INBTICK, NOVEMBER

11 -a.a 2 o RADIOT INORIPANDE i Iiinkiiping Vi skulle bara dricka l)dtten pd SIRkontoret, sd tjuadrna som hade fickorna fulla aa stiildgods. Ett ymnigt hiistregn ocb ett rddigt ingripande gjorde att de kunde tds pd bar grirning efter inbrott p,i adrt liinkdpingskontor. Elisabeth misstdnker senast att det ir kassasklpet den troliga tjuien ir ure efter. Beslutsamt gir de in och tlnder ljuset fcir arr kolla llget. Vdl framme vid trappan som leder ner till killaren, ddr vlrt kassaskip stir, h<ir de rcister. Elisabeth smyger di iitillet in i lunchrummet och ringer efter polisen. Handtag i fickan De ldmnade sedan lokalen fcir att invinta NTATTEN TILL den 20 augusti hemscikres fcirstdrkning i form av polis. Snart dctk bevdpnad polis och hundfcjrare upp och fcir- I \ SJ Resebyrl i J<ink<iping av tvi kdnda kassaskipsexperter. Elisabeth Andersson civarna kunde gripas pi bar glrning. De och hennes pojkvdn var pi hemvlg och regnet <iste ner. Ddrfcjr beslutade de att gl in pi Den ene var utrustad med en kofot och greps strax utanfcir klllardorren. byrln fcir att hlmta med sig ett paraply. en nlve mynt frin en skrivbordslida i fickan. Ndr man vdnde ut och in pi kumpanens NIr de kom fram till dcirren svntes brvtmlrken. Nigon eller nigra hadi tagit sigin fickor, visade det sig att denna hade ett par med hidlp av en kofot. vantar och handtaget till SJR-kontorets kassaskip med sig. Trots derra nekar de bida samfdllt till inbrottet. "Vi var bara inne fcir att dricka lite varren", var fdrklaringen. Denna nigot krystade fcirklaring betinte pi tingsrlttens jury. De bida dcjmdes till tvi respektive tre minaders fdngelse. Personalen pi SJR i Jdnkoping Ir narurligtvis tacksamma <jver Elisabeths ridiga ingripande. Att gdrningsmlnnen heller inte slog scinder exempelvis datautrustningen Ir ocksi tacknlmligt. Det scinderbrytna kassasklpet gir trors alh att ersirra o.[t innebdr inte nigra mer betydande oldgenheter fcir vare si[ personal eiler kunder] Fcirstdrd datautrustning gcir ddremot att ett kontor tvingas stangx Tc;. repararion. Men ett nytt kassaskip kan snart vara baxat pi plats. En blo--" till Elirabeth fdr en fin insats! sven-ake HotMBERG INBtICK, NOVEMBER I988

12 Thailandbar ndgotbddefiir ao oo ru RTSTER OCII AFFARSTNAN aa rdng.kuhur sarntsolocbbad Thailand hdr stigitfrdrn sornett besiiksrnd.l prioatresenare.n. tilladxt innebrirriaennyd stordafen snabb ekonornish fiir frirscbanser.maria Lundbladb bar besiikt ltuaudstadenbangkok ocb ChiangMai. i norra delenao landet. Tisdag30 aug:vii frammeefterca 12 timmar i luften mcittetrivselresorsguideeva Ling. Vi checkadein pi hotell /,/enamsomliggeger vid floden. Bra fdrstaklasshotell. nast efter ankomst skulle nigra ivig till skrlddarenoch provadeflodtaxin.samma kviill blevvi bjudnaav hotellmenampi deras seafoodbuff6. En fantastiskfcirstamiltid i Thailand.allahavetsfrukter i enorma mdngder. med bra ldge. Torsdag1 sept:avging med busstill flygplatsen fdr att sen flyga till Chiang Mai. Flygningentar 50 minuter. ChiangMai dr Thailandsndststdrstastad och har invinare. Efter Bangkok var detsomatt kommatill en smistad.hir boddevi pi horcll Dusit Inn, vilket inte kan jemfrirasmed hotelleni Bangkok,men dr helt godtagbart.hotellet ligger mycket centralt i Chiang Mai liksom Hotell Suri,r.!)ongse, Bara runt hdrnet frin varandra. Onsdag31 aug:viickning0600medavfird SuriwongseIr enkel turistklass,men ho0700mot flytandemarknaden. I Bangkokfinns tvi olika flytandemark- tellchefenlovadeatt om 1 ir skulleen renonader.den somliggerlingst bort och heter vering vara klar av alla rummen. Hotell Rincomeliggerddremotutanfrir stadsklrdamnoernsadualr blst; mestgenuin.ddr samlasvarje dag7qqbitar, dlr smi gum- nan och 1r ett fint hotell. mor i bli klider och rishattarhandlaroch Men maniker intetill ChiangMai fciratt byter-resandit skermedbussoch s k lingliggavid poolen.utan her iker mansomvi g svansdat. gjorde till hantverksbyarnadir man ser Efter lunchen var det dagsfdr en efter- tillverkning av lackarbeten,parasoller, E Hiir vor del fiirsko griinsoker,ropor fiirstiliormiddagmedhotellbescik.dz sitthanidr ett solfjddrar,trisniderier, thaisidenoch sil- no vid den flytonde morknodeni Bongkok. mycket fint hotell och har en bra restau- veraroeten. rangh6gstupp i husetmedvidunderligutsikt. Sjdlvtycker jag att hotelletinte ligger Fredag2 sept:in i bussenigenoch idagivdg ta med bergsfolkenpi vigen till Gyllene till ChiangDao elefantllger.vi sig en upp- Triangeln och Chiang Rai dlr vi skulle lika bra som exemoelvisna raihotell.yidavisning och hur man badarelefanternai sovacivernatten.det finns sju olika bergsre v,ll Oriental som har klassatssom virlfloden.efter dettaikte vi till MaesaValley folk i Thailand,de 1r mongoleroch komdensfinastehotell sexir i rad. Det Ir inte dir vi ocksi it lunch.utsoritt i dalenfinns mer frin Burmaoch Laos. detlyxigastevi sig, si detdr inte detutmlrrril -.n meddusch I GylleneTriangelnit vi lunch: stektris kelsengir ut pi. Det Ir servicen hisspoj- bungalowsi thail?indsk och wc. Hir bor glsterna i Trivselresors med kyckling och grdnsaker. Det billigaste man Iever ken kommer ihig ditt namn grandtoursprogram en natt. Enkelt men jag nigonsin itit, det kostade3,50 SEK. Pa. inte obekvimt. Vad man odlar och lever av behciverinte Sen sig vi ocksi hotell ShangriJavilket L6rdag3 sept:idagskullevi gciraossbekan- ndmnas,vi sig ingaodlingardi det inte dr ocksi dr ett hotell av mycket hcigklassoch sdsongi september.i ChiangRai boddevi pi hotell lvianginn,som lr brafdrstaklass. Sondag4 sept:direkt pl morgonengavvi ossav till Mekok River fdr en tvi timmars bitfard i lingsvansbit.bussresa till Chiang Mai vidtog.vii frammei ChiangMaifl<ig vi tillbakatill Bangkok.Transfertill hotell Naraifor inkvartering.narai ir ett mycket bra hotell, specielltllget vad det gdller snopplng. Mindag 5 sept:en kort rundtur i Bangkok genom bl.a. blomstermarknadeni China Town. Sen ivlg till Grand Palacevilket ocksi ir ett miste i Bangkok.Tempeloch byggnader i 6vervildigande formationer och utseende.pi eftermiddagenvar vi pi hotellvisning pi hotell Manorba, bra turistklassmedbra lige. En ov msngo bergsbyori norro Thoilqnd.Turislernoiir inte s6 m&ngo hiir iin. Tisdag 6 sept:denna kvdll var det tid fcir avsked och avresa med Thai direkt till Stockholm.Resanfick fint Alla h6ier Thai till skyarna.jag tycker att SAS gcir ett minst lika bra jobb' MARra L'NDBTADH (onsvorig PoulLindblom utgivore)och Corl ErikHogstrom MognusBriggert(redoktar), VivionneNisell{loyout),PerEriksson, Ulf Engelhordt, g I N B L I C KN, O V E M B E ]R9 8 8 *. I

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_

Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT. samarbeteger BRA KURSER. Nynfrdn BERLIN. BERflt BARA MASTE. itlt. rr$_ Spcinnandenytt CHARTERBOTAG TRANTNGSTAGER I Gimo UNIKT samarbeteger BRA KURSER Nynfrdn BERLIN BERflt BARA MASTE I d itlt rr$_ S/R sclmcffbetarmed NY CHARTERARRANOoR Slagetom de saenskacbarterresentirerna

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Tema TRAVET TANAOEMENT

Tema TRAVET TANAOEMENT # Tema TRAVET TANAOEMENT maodl?kurserna SIR-kopplingentill Smart oo DROJER.ENflD CC-projekrctAr nastunklart. Detta omfittande dataprojekthar gett oss en eflenkommunikationsdatoroch ett egetdataniit. Nu

Läs mer

/{/t Lf4,f \, PAss, pengar ocb VISUM... SMART FORSLAGS. KOMIWTTE. ISRAEt. det fiirloaade landet. ,.tfu'{ {; Y;- -+ffiffi. , dn f+..da.

/{/t Lf4,f \, PAss, pengar ocb VISUM... SMART FORSLAGS. KOMIWTTE. ISRAEt. det fiirloaade landet. ,.tfu'{ {; Y;- -+ffiffi. , dn f+..da. W /{/t Lf4,f \, PAss, pengar ocb VISUM... SMART FORSLAGS. KOMIWTTE ISRAEt det fiirloaade landet,.tfu'{, dn f+..da.d& I -+ffiffi {; Y;- Biljett, pengar, pass och... vlsum! L "Allt iir miijligt". Det iir

Läs mer

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST.

INoEN OROFOR. SJRpd besiiki PARIS STRATNING NU AR DET. Europas hjtirta RDAX. SOM OAttER. VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST. INoEN OROFOR o STRATNING oo NU AR DET RDAX SOM OAttER VR t Skellfted FOTJDEEFTER SVARAR SNABBAST i telefon SJRpd besiiki PARIS Europas hjtirta VR.sebyri HWLTDKO" NTORET/rIEADOFFrCE i".l*:*'usffi ffi#rffi,.ru**r*,

Läs mer

Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT N A NUC. mdnadermed. ,"-qffi. ffi. :! i:,

Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT N A NUC. mdnadermed. ,-qffi. ffi. :! i:, M Anaiindarseraice RINOOSS! Owtlooh-dagen OFFENSTV TNDUSTRT o N A NUC mdnadermed,"-qffi W ffi :! i:, StR-arnagilkr $NTTDNINO Inblick speglar SIR-aerksamheten oiil, iir kgom omfd.ngsik och kommer ut tillriickligt

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni

barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni barnhemmet i muang mai onsdag 3 maj - måndag 12 juni Sex veckor sedan sist. Sex långa veckor pga att vi ofrivilligt har tvingats vara borta en hel del från barnhemmet under denna period. En helt oplanerad

Läs mer

MENSiiTNREiiN BUDOET BATTREAN AR 1986. Inblick i fi;regdende drs resultat: oo. o o

MENSiiTNREiiN BUDOET BATTREAN AR 1986. Inblick i fi;regdende drs resultat: oo. o o o o Inblick i fi;regdende drs resultat: BATTREAN AR 1986 MENSiiTNREiiN BUDOET St Resebyrds fiirsriljning under 1987 blea 3 miljarder kronor. Riirelseresuhatet nddde ernellertid inte upp till prognosen.

Läs mer

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,..

r985 VALKOMMEN TTLL SPTKEN'' _-!K' ,,OYttENE UTDETNTNG FORBATTRAR SJR.PROFITEN sir i KOPENHATNN ARBETSKTADER f,$w ---rr!!ift.,.. 1 ARG, NR 3 \ \l ry _-!K' sir{qi$ 4 l i l i {, *! irrtsrc" sr i KOPENHATNN Fest i Vasterds,,OYttENE SPTKEN'' UTDETNTNG,$ Frdgor kring r985 ARBETSKTADER FORBATTRAR SJR.PROFTEN f,$w ---rr!!ift.,..-.$oo VALKOMMEN

Läs mer

pr".::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen

pr.::: TJEJER TYCKAD PAKURsIL: DAGARPi I UPPSALA TNTENSIVA RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES Sdderkiiping banledaraerksambet cbefskonferensen W PAKURsIL: Sdderkiiping TYCKAD banledaraerksambet I UPPSALA TNTENSIVA DAGARPi cbefskonferensen w S/Rrs "politiska" TJEJER Baksidan: RAPPORT FRAN RESA TIED SPTES pr".::: FRAMoArigiftKr ressl 1988 har varit

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

dar storstadenslutar och karyh /(X );";11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn.

dar storstadenslutar och karyh /(X );;11,,,\, 1,'/'.Fr, ,ai.ry:*/ l.ii Gustavsbc$ 'iiar*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred '* i':'fn. rp /(X );";11,,,\, L.4- /.o-u,ll," 1,'/'.Fr,,ai.ry:*/ ':4 9 t t,.-.,$\..'.\ '* i':'fn.o'u(l r,'l.a' \.2 62 *s. 'iiar""*iyri.ljtll\ iv?asgn -\+ Lillsred l.ii Gustavsbc$ ",i4 {," : ".L)zt.nh Falstale"dg1

Läs mer

AnirAYs. vanrbas. JATTEKUT -SORTIMENT RESORPA SEMESTERN. *tr, Detta iir. Alh liingre o. 4r tgans. att siilja PRI\/AT. Alrr':tYs 1; trrn-ar

AnirAYs. vanrbas. JATTEKUT -SORTIMENT RESORPA SEMESTERN. *tr, Detta iir. Alh liingre o. 4r tgans. att siilja PRI\/AT. Alrr':tYs 1; trrn-ar Detta iir vanrbas. -SORTIMENT Alh liingre o RESORPA SEMESTERN AnirAYs 4r tgans ao JATTEKUT att siilja PRI\/AT Alrr':tYs 1; trrn-ar *tr, hcorrimi ossp&ett I blir fiirre I och r6doi innebiir oll vi koncenfrerqr

Läs mer

. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell.

. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell. F i. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell. Au Kerstin Ellert HoMOoPATsrca lrusrrrurer OSTERSUND @ Inledning Ostersund var fthn bdrjan av 1900-talet och anda in pi 1980-talet

Läs mer

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e Dear Baktruppen! Thank you for parlicipating at the Baltic Circle- festival. We are sending you the articles that have been written of you in our local

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

SKOLBARNS 5QVANOR. +]$jl FRACEFORMULAR - INTERNATIONELL STANDARDISERAD VERSION A WHO CROSS NATIONAL SURVEY 9 B STATENS FOLKHALSOINSTITUT :,. .

SKOLBARNS 5QVANOR. +]$jl FRACEFORMULAR - INTERNATIONELL STANDARDISERAD VERSION A WHO CROSS NATIONAL SURVEY 9 B STATENS FOLKHALSOINSTITUT :,. . FRACEFORMULAR - INTERNATIONELL STANDARDISERAD VERSION SKOLBARNS +]$jl 9 B 5QVANOR.[ at r :,. -* '..* 4,-... -.;: -.,-z, :&.J.. STATENS FOLKHALSOINSTITUT A WHO CROSS NATIONAL SURVEY e 9. Nu kommer nigra

Läs mer

r Rro DETBA IJANA q NU T(AN vrktroasr BORDE W DUBBETT 9O-TAtEfS RESEBYRA AIIA JOBBA samtldlot... PERSONALEN SJRskabli Nyemarknadscbefen:

r Rro DETBA IJANA q NU T(AN vrktroasr BORDE W DUBBETT 9O-TAtEfS RESEBYRA AIIA JOBBA samtldlot... PERSONALEN SJRskabli Nyemarknadscbefen: SJRskabli 9O-TAtEfS RESEBYRA Nyemarknadscbefen: oo PERSONALEN vrktroasr \s Nya lokaler i Lund: q NU T(AN xl AA JOBBA samtldlot... $ tt; Ftr Olle Borg: s -rrv BORDE oo JANA w W DUBBETT DETBA r Rro proaisioner,oinst:..

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen"

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen Ka rsh.r^o SA var det dags att kdnna sig som en gdteborgare - det vill s iga full pi sparvagn. Vi beklagar att vi inte kan starta l ingre ut pa lirye 12, men det fanns inga krogar 6ppna pa passande tider

Läs mer

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013

Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 Tidtabell 7 januari - 31 mars 2013 VI GÖR UPPLEVELSER MÖJLIGA Tack alla er som väljer att flyga med oss! Med nya spännande destinationer, pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle

Måndag 8/11-10. 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn. 06:25 Byte till tåg i Gävle Måndag 8/11-10 05:05 Avfärd med buss från Söderhamn 06:25 Byte till tåg i Gävle 10:00 Avfärd från Arlanda till Frankfurt I Frankfurt spärrades bandet där våra väskor skulle komma av. Det var lite obehagligt

Läs mer

meddelanden från bangladesh 2012

meddelanden från bangladesh 2012 meddelanden från bangladesh 2012 Vi tycker om fabriken. Det är bra ljus och luft där. Vi skulle vilja att det ser ut så hemma. Fast lönen är för liten. Och vi jobbar för långa dagar! Vi vill bli befordrade

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka,

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka, KY:NKOITENDTNS SrI'A Alskade kyrka, Jag sitter vid koksbordet, ser ut over Bunge skola och nynnar pi en barnvisa med text av Barbro Lindgren och musik av George Riedel: "Bland malijrt och cikoria gdr igetkottorna

Läs mer

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind...

hflntnit? ffiffi Har det Specialnummer K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Har det hflntnit? ffiffi K6nns uttrycket igen?man blir liitt hemmablind... Vartannat ir samlasviirldens fotofolk till en specialmissai Kciln. Photokina iir ett evenemang av rang ddr fabrikanter och labbfolk

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

KOPIAN UAR PERSONALTIDNI

KOPIAN UAR PERSONALTIDNI KOPIAN UAR PERSONALTIDNI I detta nummer {r Var tredie svensk bild framkallls i vira labb Kunesfoto 30 ir - jrluiteumstiivling i fotopressen Tvi entusiaster med kristallkula - ftiretaget t947-1977 Fackklubben

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

Det biologiska perspektivet

Det biologiska perspektivet Det biologiska perspektivet Tess I sin bok Lyssna till Prozac berättar den amerikanske psykiatern Peter D Kramer om Tess - den första patient som han ordinerade Prozac till. Tess, en kvinna pi nigra och

Läs mer

Carin Hjulström. Kärlek sökes

Carin Hjulström. Kärlek sökes Kärlek sökes Carin Hjulström Kärlek sökes Tidigare romaner av Carin Hjulström Finns inte på kartan 2009 Hitta vilse 2010 Kajsas resa 2012 Irene Panik 2014 Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck:

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Eftertext Glömda Stigar Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Det åligger en Stålmod att se till så att Loward inte startar

Läs mer

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset

Tomtens lilla. Maskrosängel. Text & Bild: Margareta Juhlin. blå huset Tomtens lilla Maskrosängel Text & Bild: Margareta Juhlin blå huset Tomtens lilla Maskrosängel ISBN 91-973991-0-8 Text & bild Margareta Juhlin Första upplagan november 2000 Grafisk form: Daniel Sjöfors

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni

barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni barnhemmet i muang mai torsdag 16 juni - torsdag 23 juni Vi har haft Brigette Delay från Unicef och Jörgen från Ringar på Vattnet på besök. Vår nya volontär Kia har kommit, det har badats och volontärer

Läs mer

Första kapitlet. I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök.

Första kapitlet. I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök. Första kapitlet I vilket hotellet ges ett nytt konstigt namn och en korvgubbe kommer på besök. Ingo hade inget att göra. Roger var igång med att dammsuga hotellet, och hade försökt få Ingo att hjälpa till.

Läs mer

Men jag försov mig! Ge mig en andra chans! Snälla Om du tar dig hit på 10 minuter så kan vi forsätta prata. Men det tar 15 minuter med bil!

Men jag försov mig! Ge mig en andra chans! Snälla Om du tar dig hit på 10 minuter så kan vi forsätta prata. Men det tar 15 minuter med bil! En brottslig polis Jag känner hur jag börjar kallsvettas, att jag nästan får panik när jag hör att telefonen börjar ringa. Jag slänger mig över den och svarar med ett svagt hej. Det är en man som svarar,

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

En region full av mingfald - och motsdttningar

En region full av mingfald - och motsdttningar i' t : :..tu), * f l En region full av mingfald - och motsdttningar 22 nationaliteter och 300 miljoner minniskor - arabvdrldens befolkning iir ingen homogen grupp. Hiir finns nigra av virldens rikaste

Läs mer

2015-04-01. Veckan efter påsk!!!

2015-04-01. Veckan efter påsk!!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-01 Veckan efter påsk!!! Observera att veckan efter påsk, vecka 15, utkommer våra annonsblad först på fredag, den 10/4. Detta pga

Läs mer

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp.

Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt. Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Förföljaren Molly brukade vara en så glad och sprallig tjej, men idag förändrades allt Molly stirrade på lappen någon hade lagt i hennes skåp. Var på din vakt och håll ögonen öppna, med sylvassa naglar

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Kon-tiki Resor. Costa Rica

Kon-tiki Resor. Costa Rica Costa Rica Efter varje dag framgår i kursiv stil vilket hotell och vilka måltider som ingår i resans pris. Transfers, transporter och utflykter genomförs i internationella grupper, med engelsktalande guider

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 april - onsdag 6 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 april - onsdag 6 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 april - onsdag 6 maj Äntligen, äntligen, äntligen är de tillbaks. Lusten att skriva veckobrev försvann med barnen om vi ska vara ärliga men nu har barnen och med andra ord

Läs mer

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk!

Airnews. Tar luften slut? g h. #41 Mars 2013. I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet Summering av Roverforum Glad påsk! För utmanar- & roverscouter i Skåne-Blekingeregionen LUFT g h Grattis till de tävlande i laget Gubb-Ankan för vinsten på Tåpar - Sweet Sixteen! Tar luften slut? I detta nummer: Amazing Race Luftaporträttet

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Om att sätta mål Av Henrik Johansen Det ska vara ryttaren som tänker en tanke, ryttarens huvud som ger en signal till kroppen, ryttarens kropp som ger en signal till hästen, och

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28) Åter i Thailand

Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28) Åter i Thailand Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28) Åter i Thailand 1 Onsdag 23 mars, ankomst På väg från flygplatsen ser vi det som är verkligt farligt med Thailand: Trafiken. På en timmes färd

Läs mer

Publicerat med tillstånd Kan du vissla Johanna? Text Ulf Stark Bild Anna Höglund Bonnier & Carlsen 2003

Publicerat med tillstånd Kan du vissla Johanna? Text Ulf Stark Bild Anna Höglund Bonnier & Carlsen 2003 10 Nästa dag tar jag med mig Berra. Då har han tvättat sig. Han har ett rent plåster på hakan och i handen håller han en ringblomma som han hittat i Gustavssons trädgård. Ser jag bra ut så här? undrar

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

Åter i Thailand. Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28)

Åter i Thailand. Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28) Åter i Thailand Någon hade lag upp min hårborste på handfatet (2005-03-28) 1 På internetcaféet fyller jag mitt avlånga computer pad office-block med namn på flygbolag och volontärcenter, kollar väder och

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Det händer på Polishögskolan

Det händer på Polishögskolan Nr 4 april/maj 2010 Det händer på Polishögskolan Innehåll nr 4 Nöjda studenter vid Polishögskolan. Administrationen av Frontex kurser. PHS-studenter jobbar på Polismuseet. Studenterna redovisar examensarbeten.

Läs mer

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Vetlanda kommun Kvarnens förskola Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Barnen på Ugglan är sugna på Äventyr igen. Genom vår egen Uggla Hedvig har vi fått kontakt med en god Sagofe som heter Miranda. Hon

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

RENYSSANS. Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2012. I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok

RENYSSANS. Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2012. I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2012 Henrik VIII:s college, Cambridge I detta nummer: Höstgille, glöm inte att anmäla dig/er, Fårets Dagar, ny matbok 1 Höstgille Lördag den 27 oktober

Läs mer

vuffl/ fff(th4 Ruth Astr<im 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00

vuffl/ fff(th4 Ruth Astr<im 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00 .lalt }V' VINDELNS 17 FoLKHocsKoLA 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEN TOR VINDELNS FOLKHOCSTOT,T Datum och tid Sammantriidesplats Beslutande $$20-30 2010-06-08 Kl 09:00-13:00 Htirsalen, Vindelns folkhrigskola Bertil

Läs mer

En tjuv i huset VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR PÅ FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

En tjuv i huset VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR PÅ FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Simon är ensam hemma och ska precis somna när han hör hur glas krossas och sedan hör han steg på nedervåningen.

Läs mer

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015

Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Res med Plan till Laos och Thailand! Besök Thailand bortom turiststråken och ta chansen att uppleva en vardag fjärran från din egen i Laos! 1 Resperiod: 14 till 29 mars 2015 Resans innehåll Vi reser till

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

-IEMA IDA BORNEOS INDIANER. FRAIhIIDEN. .. ".".;;*Fi!

-IEMA IDA BORNEOS INDIANER. FRAIhIIDEN. .. ..;;*Fi! -IEMA FRAIhIIDEN - '.--ry**:t *'** Besiikbos.. ".".;;*Fi! BORNEOS INDIANER I IDA A SIR-kontorger Samrnanslagna NYA RESURSER I DALARNA Ndr Sr[R;skontor i BorkingeochFalun i rnarsi dr slogssarnrndntill en

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Motgång gav ny framgång

Motgång gav ny framgång Motgång gav ny framgång När Monica Åberg och Sofie Selanders Kinaspecialiserade resebyrå fick rejäla motgångar "tack vare" viruset SARS så såg tjejerna en möjlighet att kunna satsa på det gemensamma intresset

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer.

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Kapstaden med flyg Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Vid ankomst möts ni på flygplatsen och blir körda till Ert hotell. På eftermiddagen blir Ni upphämtade för en stadsrundtur.

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni

Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Sommarvecka med Yoga i Nerja 9-16 Juni Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien. Den 9-16 juni 2014 med

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

SVENSKA DACBLADET. Fyra irs fflngelse f6r knarkrecept Tre mf,n har d6mts till flera irs flngelse f6r att ha f6rberett tillrrerkning av amfetamin.

SVENSKA DACBLADET. Fyra irs fflngelse f6r knarkrecept Tre mf,n har d6mts till flera irs flngelse f6r att ha f6rberett tillrrerkning av amfetamin. den 29 juli 1998 21.48.- httpl/avww.mediearkivet.se/mediearevet/sok/privat/privat-artikel.dyn?am I SOk liknande ailiklar F Du ntljj@tu"r../,/ Aftikel I av 5 Tillbaka till rubriklisan Ny sdknine SVENSKA

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt

SPRÅKRÖRET NR 1, 2013. Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt Levnadsvisdom SPRÅKRÖRET NR 1, 2013 Medlemsblad för SFSS Södra Finlands svenska Språklärare r.f. Ordförandens spalt För en tid sedan cirkulerade en text på Facebook som även nådde mig. Texten påstods vara

Läs mer

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for.

Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Protokoll frin ordinarie stdmma fdr Skredsviks fiber ek. for. Tid och plats: sdndagen den 15 juni 2014 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Foreningens ordftjrande Ingrid Karlsson oppnar m6tet.

Läs mer