DOM z 1 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun Vännäs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-05- z 1 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL z 1 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (6) Mål m KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun Vännäs MOTPART T Ombud: Niklas Fjällström och Veronica Hedenmark Assistans Juristerna Östennalmsgatan 87 D Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Umeås dom den 11 juni 2013 i mål nr , se bilaga A SAKEN Personlig assistans enligt lagen (1 993 :387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) KAMMARRÄTTENS AV GÖRANDE Kammarrätten upphäver underinstansernas avgöranden och överlämnar handlingarna i målet till Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun för vidare utredning av det antal timmar som T personlig assistans. har rätt till Kammarrättens beslut om inhibition den 5 juli 2013 gäller inte längre. Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditions tid måndag - fredag 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 2 Mål m YRKANDEN M.M. Vård- och omsorgsnämnden (nämnden) yrkar att kammanätten ska fastställa nämndens beslut att avslå T ansökan om personlig assistans. För det fall kammarrätten anser att han har rätt till personlig assistans yrkar nämnden att kammarrätten begränsar tiden för vilken beslutet ska gälla och överlämnar handlingarna i målet till nämnden för vidare utredning av det antal timmar som T har rätt till personlig assistans. Till stöd för sin talan anför nämnden i huvudsak samma omständigheter som i förvaltningsrätten med bl.a. följande tillägg. Förvaltningsrätten har inte beaktat att den dominerande karaktären på T behov är motiverande och aktiverande insatser eller att omvårdnad inte ingår i insatsen biträde av personlig assistent. Rätten har inte heller tagit hänsyn till att insatserna i övrigt utförs utan att T insett behovet av dem eller tagit initiativ till dem. För att biträde av personlig assistans ska beviljas krävs att personen är delaktig i det som utförs. Personen måste således förstå att insatsen behöver utföras, vilja utföra den och ha föm1åga att använda sig av biträde för att den ska utföras. För det fall kamman-ätten finner att T har rätt till insatsen personlig assistent enligt LSS måste vid beräkningen hänsyn tas till att han har en mycket nära relation med sin tvillingsbror, att de bor tillsammans och följs åt i allt de gör. De kan inte behöva var sin personlig assistent i varje situation och inte heller var sin jourhavande assistent nattetid. T bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak San1Il1a omständigheter som i förvaltningsrätten. Till stöd för sin talan åberopar han den medicinska utredningen, som redovisas särskilt, intyg den 28 augusti 2013 av läraren på gymnasiesärskolan

3 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 3 Mål nr Liljaskolan, Försäkringskassans behovsbedömningsstöd för assistansersättning den 18 oktober 2013, behovsbeskrivning ingiven den 30 augusti 2013, intyg av legitimerade tandläkaren Magnus Lilliesköld, intyg den 18 februari 2014 av dans-pedagogen och pedagogiska ledaren samt intyg den 24 februari 2014 av!ca-handlaren i Vännäs Han har också gett in ljudfiler som innehåller inspelningar av samtal med honom och hans bror samt med de personliga assistenterna Därutöver anför han i huvudsak följande. Det är helt felaktigt att han inte skulle vara delaktig i det som utförs på grund av att han har ett omfattande hjälpbehov. Han är delaktig i det mesta och är t.ex. med och bestämmer vilken mat som ska handlas och vilka kläder han ska ha på sig. På grund av sina autistiska drag är han oerhört beroende av rutiner, vilket kräver ingående kunskaper hos hans assistenter som måste känna till hans olika rädslor och rutiner samt förstå hans svårtolkade språk. Eftersom han behöver hjälp med kommunikation och personlig hygien samt då den assisterande personen måste ha speciell kompetens är hans hjälpbehov i sådan omfattning att han har rätt till personlig assistans enligt LSS. Det saknar då betydelse om nödvändiga aktiverings- och motivationsinsatser bedöms utgöra grundläggande eller andra personliga behov. Mycket talar dock för att dessa insatser, bl.a. på grund av den omfattande tvångsproblematiken och det ritualiserade beteendet samt behov av kommunikationshjälp, kräver ingående kunskaper om honom. Den medicinska utredningen i kammarrätten Av utlåtanden den 8 augusti 2013 och den 12 november 2013 av överläkaren Erna Berglund vid Barn- och ungdomshabiliteringen,

4 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 4 Mål nr Västerbottens läns landsting framgår bl.a. följande. T autistiska drag med mycket bestämda rutiner sammantaget med hans svårförståeliga tal gör att han behöver personliga assistenter som har ingående kunskaper om honom, vilket tar åratal att lära sig. På grund av den komplexa situation som råder kring bröderna är det skadligt att på en och samma gång byta både boendemiljö och personal. De har behov av personal som hunnit lära känna dem ordentligt och har ingående kunskap om båda pojkarnas behov. Av utlåtande den 14 augusti 2013 av legitimerade psykologen och psykoterapeuten Ulla Ader samt kuratorn Ulrika Wennmark vid Barn- och ungdomshabiliteringen, Västerbottens läns landsting framgår bl.a. följande. T har stora språkliga svårigheter som kräver ingående kunskap av personer som är inarbetade och känner honom väl. När bröderna hamnar i konflikt med varandra så krävs det också mycket ingående kunskaper hos assistenterna för att kunna lösa dessa konflikter. På grund av T autistiska drag är han oerhört beroende av rutiner, vilket också kräver en ingående kunskap hos hans personliga assistenter som måste känna till de olika rutinerna och direkt förstå vad han menar, trots hans svårtolkade språk. Han har också många ritualer som måste följas och rädslor som det är viktigt att assistenten känner till. Av ADL-intyg den 17 september 2013 av legitimerade arbetsterapeuten Elisabeth Olofsson framgår bl.a. följande. T kan inte inleda, genomföra och avsluta en aktivitet utan hjälp av assistent. Han förstår inte heller om en aktivitet är olämplig eller farlig. Han är i behov av fasta rutiner och tydlig struktur för att känna sig trygg. Om omgivningen blir för stökig eller svårbegriplig, kraven för höga eller om han hindras i något han tänkt företa sig, reagerar han med att bli utåt agerande. Hans kognitiva svårigheter gör att han är mycket begränsad i sin ADL-fönnåga. Hans fönnåga skiljer sig starkt från vad som är normalt för en 22-åring. Hans autistiska drag gör det svårt för honom att tolka och ta intryck och lära sig från omgivningen

5 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 5 Mål nr och han fastnar i sina aktiviteter. Oförmågan att ta initiativ, genomföra och avsluta visar sig i alla ADL-moment. Detta sammantaget med svårigheterna att kommunicera gör att han inte kan lämnas utan stöd av en person. Han uppvisar en betydande grad av behov av fysisk eller verbal assistans. Assistans behövs konstant. Han klarar inte sin personliga ADL om han inte rar praktiska och fysiska hjälpinsatser av mycket privat karaktär, anpassad till hans funktionsnedsättning och med hjälp av människor med ingående kunskaper om honom och hans behov som känner honom väl. Han kan inte lämnas ensam någon del av dygnet. Av utlåtande den 28 februari 2014 av legitimerade logopeden Ulrika Nordström, Kolbäckens Barn- och ungdomshabilitering, Västerbottens läns landsting framgår bl.a. följande. T har ett tal som närmast är oförståeligt när han pratar i meningar. Han ligger på en språklig nivå på ca tre år. Det krävs att omgivningen har ingående kunskap om hans sätt att kommunicera och känner till vad han pratar om för att kunna tolka honom. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Tillämpliga lagrum och förarbetsuttalanden framgår av förvaltningsrättens dom. Av utredningen i målet framgår att T har behov av aktiva hjälpinsatser med sina grundläggande behov. Detta gäller inte minst hjälp med personlig hygien, vilken såvitt framgår av utredningen i målet medför hjälpbehov av mycket privat och integritetskänslig karaktär. Det finns inte något stöd för att han skulle klara av dessa behov med enbart motiverande insatser eller liknande stöd. Av utredningen framgår också att T har ett dagligen återkommande behov av hjälp med att kommunicera. Mot denna bakgrund finner kammanätten i likhet med förvaltningsrätten att T behov av hjälp med sina

6 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Sida 6 Mål m grundläggande behov är i sådan omfattning och av sådan art som krävs för rätt till insatsen personlig assistent enligt LSS. Eftersom T har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har han också rätt till sådant stöd för sina andra personliga behov, såsom aktiverings- och motiveringsinsatser samt tillsyn Ufr rättsfallet RÅ 2010 ref. 17). Med hänsyn till att T vid tiden för nämndens beslut i januari 2013 bott i den egna lägenheten tillsammans med sin tvillingbror under en längre tid och då bröderna har en mycket nära relation och följs åt i allt de gör, är det uppenbart att T inte har behov av personlig assistans i sådan omfattning som förvaltningsrätten beslutat om. En ny bedömning av assistansbehovet bör göras och det får ankomma på nämnden att på nytt beräkna T totala behov av personlig assistans. Underinstansemas avgöranden ska således upphävas och handlingarna i målet överlämnas till nämnden för vidare utredning av det antal timmar som har rätt till personlig assistans. Mats Tömered kammanättslagman ordförande Elsa Nihlen kammanättsråd referent Hans Eberstein f.d. kammanättsråd Lina Nilsson Levin kammanättsfiskal föredragande

7 Meddelad i Umeå 5ilaga A Mål nr Sida 1 (10) KLAGANDE T God man: MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun Vännäs ÖVERKLAGAT BESLUT Vård- och omsorgsnämndens beslut den 25 januari 2013 SAKEN Insatser enligt lagen (1993 :3 87) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SLUT Förvaltningsrätten förklarar, med ändring av vård- och omsorgsnärnndens beslut, att T har rätt till biträde av personlig assistent i omfattningen 96 timmar under skolveckor och 126 timmar under lovveckor. BAKGRUND T tillhör personkretsen enligt 1 1 LSS. Han har sedan december 2010 varit beviljad personlig assistent enligt 9 2 LSS all vaken tid samt jour under natten. Assistans har inte beviljats för tid i skolan. I ett beslut den 13 september 2012 beviljades 96 timmar under skolveckor och 126 timmar under lediga veckor, varav de grundläggande behoven bedöm- Dok.Id Postadress Box 193 Besöksadress Nygatan 45 Telefon Telefax Expeditionstid måndag - fredag Umeå (Tingshuset) E-post: 08:00-12:00 13:00-16:00

8 Sida <les uppgå till 22, 14 timmar respektive 25,49 timmar per vecka. Beslutet gällde i avvaktan på Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Försäkringskassan beslutade den 18 oktober 2011 att avslå T ansökan om assistansersättning då man bedömde att hans behov av hjälp med de gnmdläggande behoven under skolveckor bedömdes uppgå till i genomsnitt 14, 73 timmar per vecka och under lovveckor till 18,41 timmar per vecka och således inte översteg 20 timmar per vecka. Försäkringskassans beslut har vunnit laga kraft. Vård- och omsorgsnärnnden beslutade den 25 januari 2013 att T inte hade rätt till insatsen biträde av personlig assistent enligt 9 2 LSS. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. T klarar rent motoriskt i huvudsak själv att sköta sin personliga hygien, äta sina måltider och att klä av och på sig. Den praktiska hjälp som T behöver avseende de grundläggande behoven anses vara av begränsad omfattning och av en annan karaktär än vad som avses med insatsen biträde av personlig assistent. Det stöd som i huvudsak helt dominerar T hjälpbehov är enligt vård- och omsorgsnämndens mening, istället sådan tillsyn, motiverings- och aktiveringsinsatser som inte berättigar till insatsen biträde av personlig assistent enligt 9 2 LSS. Vård- och omsorgsnärnndens uppfattning är att T behov kan tillgodoses på annat sätt genom andra insatser enligt LSS så som bostad med särskild service. YRKANDEN OCH ANFÖRANDEN I överklagande till förvaltningsrätten yrkar T att han ska beviljas personlig assistans i enlighet med tidigare beslut, d.v.s. i omfattningen 96 timmar under skolveckor och 126 timmar under lovveckor.

9 Sida 3 I anför bl.a. följande. Han har sedan födelsen diagnosen Downs syndrom och är dessutom autistisk. Han har vidare talsvårigheter som gör att han inte på egen hand kan göra sig förstådd och uttrycka sina behov och därmed kan han inte ta hand om sig själv. Som kommentar till kommunens utredning anför han bl.a. följande. Han är i behov av ständig praktisk hjälp för att sköta sin personliga hygien. Han har svårt att förstå meningen med att sköta sin hygien och anser ofta att det inte är nödvändigt. Konsekvensen av detta medför ett otroligt merarbete för assistenterna att kunna genomföra sina arbetsuppgifter när han inte har förstånd att förstå detta behov. T klarar inte att borsta sina tänder själv, att raka sig, eller att klä av och på sig själv utan behöver ständigt assistenter som hjälper honom och visar honom hur. Han kan inte hantera nagelklipparen. Han kan inte äta och dricka själv utan behöver ständigt assistenter som påminner honom och hjälper honom samt visar honom hur. Han har behov av personlig hjälp dygnet runt på grund av att han har ett språk om ingen förstår förutom assistenterna, att han har autism och Downs syndrom. Han behöver hjälp att påbörja, genomföra och avsluta en aktivitet. Han har en kognitiv förmåga som en 5-åring vilket innebär att han inte ser eller förstår faror för sitt eget liv. Han är utredd av kommunen som kommit fram till att han är berättigad till personlig assistans, senaste omprövningen är gjord den 13 september Några förändringar i hans tillstånd och behov har inte skett sedan dess som påvisar någon förändring som kan ligga till grund för att upphöra med rätten till personlig assistent enligt 9 2 LSS. Han äger och bor i en egen bostad tiilsammans med sin bror och har ett rikt socialt liv. Han har inte för avsikt att bo i särskilt boende och har inte sökt om den insatsen.

10 Sida 4 Vård- och omsorgsnämnden bestrider bifall till överklagandet och anför att de uppgifter som tillförts ärendet genom överklagandet inte ändrar nämndens beslut. Nämnden anför bl.a. följande. T behöver viss hjälp att kommunicera, men behovet kan inte, utom till viss liten del anses vara biträde av personlig assistent. Han har behov av sällskap och tillsyn, men inte av sådant slag att det kan anses vara grundläggande behov enligt 9 a LSS. Inte heller kan han anses ha annat behov av hjälp, som förutsätter ingående kunskaper om honom. Tillsyn, beredskap att ingripa och att faktiskt vidta åtgärder för att hindra någon att gör det han :far för sig, kan inte anses utgöra behov av biträde av personlig assistent. T måste anses ha mycket begränsade behov av det slag som är att anse som grundläggande behov enligt 9 a LSS. Även om det skulle anses vara tillräckligt omfattande för att ge rätt till insats enligt 9 2 LSS, anser Vårdoch omsorgsnämnden att hjälpen för att tillgodose dem inte kan utföras som biträde av personlig assistent. TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER Av 7 LSS framgår att personer som omfattas av lagen har rätt till insatser i form av särskilt stöd och service enligt 9 första stycket 1-9 om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enligt 9 2 LSS är en av insatserna för särskilt stöd och service biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993 :389) om assistansersättning. I 9 a LSS anges att med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora

11 Sida 5 och varaktiga fun.ktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. I förarbetena (prop. 1995/96:146 s. 13) till bestämmelsen i 9 a LSS har bl.a. följande uttalats. Det är främst personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande behoven som blir berättigade till insatsen personlig assistans. Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans. Vidare har bl.a. följande uttalats i förarbeten angående rätten till personlig assistent (prop. 1992/93: 159 s. 175). Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte. Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse. Ju stöne stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger. Om personlig assistans beviljas bör stödet beviljas i sådan omfattning att den enskildes hela behov av personliga stödinsatser kan tillgodoses, även sådant stödbehov som sett för sig kanske inte skulle ge rätt till personlig assistans. UTREDNINGEN Medicinskt Ulrika Wennmark, kurator vid Barn- och ungdomshabiliteringen har den 6 oktober 2010 uppgett bl.a. följande. T tär en aktiv, nyfiken

12 Sida 6 och social ung man som behöver stöd i olika former hela dygnet. Han har en utvecklingsålder på ca 4-5 år men känslomässigt är han som andra unga män. Han har svårt att förstå konsekvenserna av sitt handlande, han kan inte läsa och förstå skriven text och har svårt att förstå innebörden av tid. Han behöver hjälp i de flesta vardagsaktiviteterna, dels aktiv hjälp, dels påminnelse om vad och hur saker ska göras. Han är i stort behov av pushning och motivationsarbete. Han behöver också hjälp och stöd att påbörja och avbryta aktiviteter. Han är i behov av ett ständigt hjälp-jag. Petra Sehlin, överläkare vid Öron Näsa Hals kliniken, Umeå har i ett utlåtande den 29 oktober 2010 uppgett bl.a. följande. T harmb Down. Han har även en måttlig hörselnedsättning. Hörselnedsättningen medför svårigheter att uppfatta tal i många miljöer. T språk är svårförståeligt även om en språklig kompetens finns hos honom. Detta medför att han gärna kommunicerar verbalt men att det tar längre tid än hos andra. Han behöver assistans för kommunikation med utomstående både för att göra sig förstådd och för att höra och förstå. Vård- och omsorgsnämndens utredning Av utredningen framgår bl.a. följande. T bor i en lägenhet tillsammans med sin bror. Brodern har liknande funktionshinder. T går sista på särgyrnnasium. Han går i skolan måndag - fredag kl kl Nämndens utredning: av grundläggande behov efter samtal med T personföm assistenter Personlig hygien: T behöver påminnelser, vägledning och viss praktisk hjälp för att sköta sin personliga hygien. Han tvättar sig själv i ansiktet efter påminnelse. Han anser sig klar med att tvätta sig tmder armarna efter

13 Sida 7 att ha duttat lite med vatten. Assistenterna tvättar honom färdigt under armarna. Vid dusch hjälper assistenterna honom med att tvätta hår, rygg och underliv. Han torkar sig själv efter dusch. Hela duschrnomentet tar ca 20 minuter. Ungefär varannan dag behöver han duscha en extra gång i samband med avföring. Assistenterna hjälper honom att tvätta underlivet. Dessa duschtillfällen tar 5-10 minuter. T behöver hjälp att torka sig efter avföring. T borstar tänderna morgon och kväll. Han borstar inte tänderna längst in i munnen, assistenterna hjälper honom att borsta längst in. T. rakar sig själv efter påminnelse. Han anser sig klar även om han missat en del, assistenterna hjälper honom att raka sig färdigt. T smörjer in fötterna ett tillfälle per dag efter dusch. Motoriskt kan han smörja själv, men han vill inte och assisterna hjälper honom med det. T klipper inte sina naglar 10 minu- själv, han får hjälp med finger- och tånaglar varannan vecka, 5 - ter. På- och avklädning: T kan klä av och på sig själv. Han kan inte knyta skosnören och han drar inte upp dragkedjor. Han f'ar hjälp med att ta på sig ytter kläderna. Ata och dricka: T kan äta och dricka själv. Han äter väldigt snabbt och behöver påminnas att äta mindre fort. Han behöver påminnas att dricka annars dricker han inte. Assistenterna hjälper honom att dela maten i mindre bitar. Kommunikation: T har ett språk som kan vara svårt att förstå för den som inte känner honom. När han är ute i samhället vill han gärna prata med människor han möter, men har svårt att göra sig förstådd. Assistenterna uppskattar att de under vardagar hjälper honom vid kommunikation med andra 5-10 minuter per dag. På söndagar besöker han sin familj, det kan

14 Sida 8 även vara svårt för anhöriga att förstå vad han vill ha sagt. T behöver även hjälp med kommunikation när han besöker sjukvård/tandvård. Ingående kunskap: T. kan inte ta hand om sig själv. Han har ett stort behov av ständig tillsyn, påminnelser, vägledning, motivering-och aktiveringsinsatser för att klara den dagliga livsföringen. T har bristande förmåga att planera, genomföra och slutföra en aktivitet och har bristande omdöme. Vård- och omsorgsnämndens bedömning T: har dagligen behov av omvårdnad, tillsyn, vägledning, påminnelser, motiverings- och aktiveringsinsatser för att klara den dagliga livsföringen. I vissa situationer behöver han även viss praktisk hjälp. Behovet av praktisk hjälp i samband personlig hygien bedömer vård- och omsorgsnämnden till i genomsnitt 1,9 timmar aktiv assistans per vecka enligt följande beräkning: Tvätta sig under annama på morgonen: I minut x 7 = 7 min/vecka Dusch dagligen schamponera hår, tvätta rygg och underliv: 5 min x 7 tillfällen samt 3-4 extra tillfällen underliv: 3 min x 3,5 = 45,5 min/vecka. Tandvård morgon och kväll: 2 min x 2 x 7 = 28 min/vecka. Rakning varannan dag: 2 min x 3,5 = 7 min/vecka. Insmörjning av fötter dagligen: 1min x7=7 min/vecka. Nagelvård pedikyr och manikyr 1 tillfälle varannan vecka: 5 min/vecka. Toalettbesök torka efter avföring 2 tillfällen per dag: 2 min x 7 = 14 min/vecka. Enligt vård och omsorgsnämndens uppfattning har de påminnelser, motiverings- och aktiveringsinsatser samt den tillsyn som T: behöver i samband med på- och avklädning, att äta och dricka, inte en sådan

15 Sida 9 karaktär att det kan anses vara ett grundläggande behov. T har visst behov av stöd att äta och dricka. Han kan äta och dricka själv. Det praktiska stöd han får handlar om att dela viss mat i mindre bitar. T har svårigheter att göra sig förstådd vid kommunikation med tredje person. Behovet uppstår dagligen vid kortare möte ute i samhället. Vård- och omsorgsnämnden bedömer behovet till i genomsnitt 1 tim/vecka. Den tillsyn som T har behov av är av relativt kontinuerlig art och det kan inte anses vara fråga om ett behov av sådan aktiv tillsyn som är av övervakande karaktär. Det föreligger inte ett behov av sådan ingående kunskap om T att hjälpen måste ges av ett begränsat antal personer. S KÄL T tillhör personkretsen i LSS och har rätt till insatser enligt denna lag, bl.a. biträde av personlig assistent, om han behöver sådan hjälp i sin livsföring och om hans behov inte tillgodoses på annat sätt. Genom insatserna ska han tillförsäkras goda levnadsvillkor. Förvaltningsrätten bedömer att T behov av hjälp med sina grundläggande behov, vid duschning, toalettbesök samt att i övrigt sköta sin hygien, är av sådan privat karaktär att den insats som krävs är av sådan art som berättigar till personlig assistans. Även om tidsåtgången inte är påfallande stor så är den dagligen återkommande. T behov av hjälp med att kommunisera är även dagligen återkommande och av varierande omfattning. Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att T hjälpbehov med de grundläggande behoven får anses vara i tillräcklig omfattning och av sådan art som krävs för rätt till insatsen personlig assistent enligt LSS.

16 Sida 10 Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till sådant stöd för sina andra personliga behov. T har alltså rätt till personlig assistans även för aktiverings- och motiveringsinsatser samt för tillsyn som inte räknas som aktiv tillsyn Gfr RÅ 2010 ref 17). Förvaltningsrätten finner mot denna bakgrund och då någon förändring i de förhållanden som rådde vid tiden för det senaste beslutet om beviljande av personlig assistans inte har kunnat påvisas, att T. har rätt till personlig assistans för sina grundläggande och övriga behov i tidigare beviljad omfattning. Överklagandet ska därmed bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/lC) Thomas I avgörandet, som är enhälligt, har rådmannen Thomas Hägglöf, ordförande, samt tre nämndemän deltagit. Målet har föredragits av Kerstin Peterson.

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs KAMMARRÄEN I SUNDSVALL 2014-05- 'l 1 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (7) Mål nr 1855-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs MOPAR Ombud: Niklas Fjällström och Veronica Hedenmark

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4 ) Mål nr 29 31-12 KLAGANDE Ställföreträdare: Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn 2014-04-25 Meddelad i Stockholm KLAANDE Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn ÖVERKLAAT AVÖRANDE Förvaltningsrätten i

Läs mer

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2266-12 KLAGANDE MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 1974-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART L God man: Ombud: Advokat Thomas Johanson

Läs mer

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014 -ns- o 4 eddelad i Göteborg Sida I (3) ål nr 5925-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART Ombud: Jurist Patricia Escalante

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG A vdelnil1g 2 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg ida 1 (4) Mål nr 4495-13 KLAGANDE s Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART ocialnämnden

Läs mer

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall

DOM. Z Meddelad i Sundsvall. Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall KAARRÄTTEN I SUNDSVALL DO Z013-11- 1 2 eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 2899-12 KLAGANDE Ombud: aria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro OTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd AMMARRÄTTEN I STOCHOLM Avdelning 03 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 7844-12 LAGANDE Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd MOTPART Socialnämnden

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2013-11- 2 7. Meddelad i öteborg Mål nr 5807-12 Sida l 4) KLAANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: Patricia Escalante Humana Assistans

Läs mer

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 2887-12 KLAGANDE Socialnämnden i ärnösands kommun 871 80 ärnösand MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i ärnösands

Läs mer

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3

DOM 2014-09-17. Meddelad i Göteborg. Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra Torggränd 3 wi» -f - GÖEBORG )'f;'- \ Avdelning I KAMMARRÄEN I DOM 2014-09-17 Meddelad i Göteborg Mål nr 64-14 KLAGANDE Ombud: Anders Helander Leva Assistans AB Södra orggränd 3 521 42 Falköping MOPAR Nänmden för

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2014-02-0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 3102-13 KLAGANDE Stadsdelsförva!tningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 412 21 Västra Frölunda MOTPART Vårdnadshavare:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 KLAGANDE Hampus Davinder, 951211-1692 Båthusvägen 39 439 52 Åsa Ombud: 1. Helen Davinder 2. Kjell Davinder Båthusvägen 39 439 52 Åsa MOTPART Nämnden för funktionsstöd

Läs mer

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta AMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3068-12 LAGANDE Ombud: Maria nutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta MOTPART Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 4270 l 02

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge I KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 7759-13 KLAGANDE Socialnämnden i aninge kommun 136 81 aninge MOTPART Ombud: Kristin Werkander umana Assistans AB Warfvinges väg 39 112

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. Socialnämnden i Luleå kommun Box Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM z Meddelad i Sundsvall. Socialnämnden i Luleå kommun Box Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-08- 0 z Meddelad i Sundsvall Mål nr 263-12 Sida 1 (4) KLAGANDE A God man: MOTPART Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2013-05- 2 2 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

DOM. 2013-05- 2 2 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg '1 KAARRÄTTEN I '?. \ I w i GÖTEBORG o- "'0 Avdelning 3 2013-05- 2 2 eddelad i Göteborg Sida I (2) ål nr 6879-12 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg OTPART God

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie

DOM Meddelad i Göteborg. MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box Oxie KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2012-05- 1 4 Meddelad i Göteborg V>( Sida 1 (6) Mål nr 4106-11 KLAGANDE M God man: E MOTPART Stadsdelsfullmäktige Oxie i Malmö kommun Box 83 238 22 Oxie ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Meddelad i Göteborg. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 15 december 2015 i mål nr , KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Avdelning 1 2016-10-11 Meddelad i Göteborg www.karnmarratten.goteborg.se 401 50 Göteborg E-post: kammarratten. goteborgdom.se 08:00-16:00 Box 1531 Stora Nygatan 21 031-7327400 031-732 7600 måndag

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå KAMMARRÄTTEN SUNDSVALL 2013-06- 1 z Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 29 17-12 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun 941 85 Piteå MOTPART l ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleås dom den

Läs mer

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-05- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 6599-11 KLAGANDE Ställföreträdare: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 27 november 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 27 november 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2014-06-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 7493-13 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART s Ombud: David Kolonej Särnmark Assistans AB Smidesvägen 7 171 41 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Sundsvall. Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM Meddelad i Sundsvall. Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-10- 1 7 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 1207-14 KLAGANDE 0 Vårdnadshavare: MOTPART Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg. Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg. Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg Sida l (6) Mål nr 4617-13 KLAGANDE E Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun

Läs mer

DOM. 2014-05-27 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad

DOM. 2014-05-27 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad KAMMARRÄEN Avdelning 03 2014-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 6552-13 KLAGANDE Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Ombud: Biträdande stadsadvokat Lina Vogel Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen

Läs mer

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna KAARRÄTTEN Avdelning 04 2014-06-23 eddelad i Stockholm ål nr 51-14 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna OTPART Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans Vendevägen

Läs mer

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I ÖNKÖPING Avdelning2 2013-11-14 Meddelad i önköping Mål nr 1757-13 Sida 1 (3) KLAGANDE F örsälqingskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 200 24Mahnö IYIOTPART Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 2014-11-18 Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE E. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm MOTPART Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg Mål m 1700-14 Sida 1 (2) KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg MOTPART Ombud: Ylva Viklund Göteborgsvägen 99 311 41 Falkenberg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten, Malmö Box Malmö

DOM Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten, Malmö Box Malmö KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning2 DOM 2013-11-12 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 1341-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 20024 Malmö MOTPART c Gode män: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 november 2013 KLAGANDE AA MOTPART Sociala omsorgsnämnden i Borås kommun 501 80 Borås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR Avdelning 1 DOM 'j'.,l',\.. \J,.; -1?- """ 2 0 Meddelad i öteborg Mål nr 9120-12 Sida 1 (3) KLAANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

DOM 2013 --03-1 8 Meddelad i Göteborg

DOM 2013 --03-1 8 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2013 --03-1 8 Meddelad i Göteborg Mål nr 7222-12 Sida 1 (4) KLAGANDE I MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 1 4069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 2166-13 Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm - -:;_ 9) Avdelning 2 DOM 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping Sida 1 (3) Mål nr 3026-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm 103

Läs mer

DOM. 2012-03-27 Meddelad i Göteborg. Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-27 Meddelad i Göteborg. Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l 2012-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 710-11 KLAGANDE E Vårdnadshavare: l. 2. MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM. 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTN I SUNDSVALL 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall Mål nr 3402-13 Sida 1 (4) KLAGAND Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall MOTPART Ombud: Ann-Cathrine Sandberg Din

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 12 juni 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 mars

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box Hässelby

DOM Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 2278-1 2 KLAGANDE OCH MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby MOTPART OCH KLAGANDE ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm Mål nr 4091-1 2 KLAGANDE y. Ombud: Jur. kand. Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Försäkringskassan ÖERKLAGAT AGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning I. 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg Mål nr 4509-10 Sida 1 (4) ol' KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2V1-01- 1 7. Meddelad i Göteborg. Ombud: Olle Hiilphers Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. Box 121 34 402 42 Göteborg

DOM 2V1-01- 1 7. Meddelad i Göteborg. Ombud: Olle Hiilphers Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. Box 121 34 402 42 Göteborg V'!\ KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2V1-01- 1 7 Meddelad i Göteborg Mål nr 8849-12 Sida 1 (5) KLAGANDE M Ombud: Olle Hiilphers Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. Box 121 34

Läs mer

DOM. 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö

DOM. 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 2011-10-06 Meddelad i Jönköping. Sida 1 (4) Mål nr 698-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 20024 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box Malmö

DOM Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box Malmö KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2011-12-16 Meddelad i Jönköping Mäl nr 501-11 Sida 1 (4) KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

' (' KAMMARRÄTTEN I J... GÖTEBORG

' (' KAMMARRÄTTEN I J... GÖTEBORG ' (' KAMMARRÄTTEN I J... GÖTEBORG

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 5 DOM 2017-02-15 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4715-16 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART A Ombud: Jur.kand. Linda Bergstrand God Assistans Enhagsvägen 7 187 40 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

DOM. 2013-04-05 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov

DOM. 2013-04-05 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov KMMRRÄTTEN vdelning 03 2013-04-05 Meddelad i Stockholm KLGNDE Ombud: David Kolonej Särnmark ssistans B Smidesvägen 7 171 41 Solna MOTPRT Skarpnäcks stadsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '---  -- --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- eddelad i Göteborg ål nr 6762-12 Sida I (3) KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/almö Box 14069 200 24 almö OTPART Ombud: Per Winberg

Läs mer

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall

DOM JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL JO/j-jd., /f; Meddelad i Sundsvall Mål nr 2392-12 Sida 1 (4) KLAGANDE s Vårdnadshavare: Vårdnadshavare:. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

DOM 2014-07- 18. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 421 21 Västra Frölunda

DOM 2014-07- 18. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 421 21 Västra Frölunda AMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-07- 18 Meddelad i Göteborg Mål nr 2917-14 Sida 1 (4) LAGANDE Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 421 21 Västra Frölunda MOTPART Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2012-09-.2 1. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden

DOM 2012-09-.2 1. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2012-09-.2 1 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1821-11 Sida 1 4) KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleås dom den.14

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0)

DOM 'l(l/-'j 0/-t _,']0) KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 'l(l/-'j 0/-t _,']0) of._:v :; - ' c-.l_t Meddelad i Sundsvall Mål nr 1925-12 Sida 1 (5) KLAGANDE E Ombud: jur.kand. Ann-Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931 32

Läs mer