Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet"

Transkript

1 1 (7) Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till samverkansavtal med Saab AB FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 1. Kommunfullmäktige godkänner bilagt förslag till Samverkansavtal med Saab AB 2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma i januari med förslag på organisering av flygplatsverksamheten inom Linköpings Stadshus AB samt ta fram förslag på erforderliga styrdokument såsom ägardirektiv och bolagsordning. 3. Finansiering av uppdraget motsvarande 22,4 mnkr under 2012 sker genom avsatta medel för flygverksamhet. Finansiering som avser 2013 och framåt överlämnas till budgetberedningen. ÄRENDE Kommunfullmäktige beslöt 2001 att godkänna avtal avseende samverkan kring Linköpings Flygplats mellan Saab AB och Linköpings kommun. I det avtalet ställer SAAB flygplatsen till förfogande för civil flygtrafik. Avtalet sades under 2009 upp för omförhandling av Saab AB. Saab AB äger anläggningar och områden som idag nyttjas för flygplatsverksamheten vid Linköping City Airport. Verksamheten omfattar både civil och militär flygtrafik och bedrivs idag av ett av Saab AB helägt dotterbolag. Linköpings kommun har i olika beslut lyft fram flygplatsområdet som ett viktigt tillväxtområde bl. a i Översiktsplan Staden, Budget med flerårsplan och i Strategisk plan med övergripande mål.

2 2 Mot bakgrund av detta har förhandlingar genomförts för att ta över den civila flygplatsverksamheten. Med civil flygtrafikverksamhet avses linjetrafik, allmänflyg och annan civil flygtrafik med undantag för sådan trafik som sker inom ramen för Saabs verksamhet. Saab AB ser positivt till att även i fortsättningen låta flygplatsen utnyttjas för civil flygverksamhet med anser inte att detta ingår i deras kärnverksamhet. Bilagt samverkansavtal avser att reglera de övergripande villkoren för kommunens övertagande av den civila flygverksamheten. Häri regleras ansvarsfördelning för drift och investeringar, ansvar för skador och myndighetskrav, försäkringar, ekonomi, överlåtelse av befintliga avtal samt samrådsförfarande. Samverksansavtalet beräknas träda ikraft i samband av överlåtelsen den 31 mars 2012 och gälla till och med 31 december Kommunen tar i avtalet fullt ekonomiskt och praktiskt ansvar för utveckling av den civila flygverksamheten. I detta inryms då både utveckling av Linköping Aviation Park samt utveckling av reguljärflyget. Finansiering av kommunens åtagande enligt samverkansavtalet sker inom befintliga medel avsatta för flygplatsverksamhet. Eventuellt tillkommande kostnader för åren efter 2012 överlämnas för behandling av budgetberedningen. Organisering av verksamheten föreslås ske inom Stadshuskoncernen företrädesvis inom FlygMex AB. Utredning pågår avseende denna fråga och beräknas vara slutförd inför årsskiftet.

3 3 BAKGRUND Kommunfullmäktige beslöt , 162 att godkänna avtal avseende samverkan kring Linköpings Flygplats mellan Saab AB och Linköpings kommun. I det avtalet ställer Saab flygplatsen som främst är avsedd för Saabs militära flygverksamhet till förfogande för civil flygtrafik. Avtalet preciserar civil flygtrafik som linjefart, taxiflyg, besöksflyg och fraktflyg och reglerar ansvar för drift och utveckling av flygplatsen och flygverksamheten. Samverkansavtalet från 2001 gäller tills vidare och kunde sägas upp av endera parten tidigast till årsskiftet Saab AB sade under 2009 upp avtalet för omförhandling. Därefter har tjänstemannaföreträdare från kommunen, Nulink och SAAB utrett förutsättningarna för ett nytt avtal. Under 2011 har vi haft ett avtalslöst tillstånd. Linköpings kommun har i olika beslut lyft fram flygplatsområdet som ett viktigt tillväxtområde. I Strategisk plan med övergripande mål anges att Goda flygförbindelser till och från Linköping är nödvändiga för vår tillväxt. Även Visions och samverkansprogram beskriver utveckling av Linköping Aviation Park och fortsatt profilering av Linköping som Sveriges flyghuvudstad. Mot bakgrund av detta har förhandlingar genomförts för att säkerställa den civila flygplatsverksamheten. Med civil flygtrafikverksamhet avses linjetrafik, allmänflyg och annan civil flygtrafik med undantag för sådan trafik som sker inom ramen för Saabs verksamhet. Saab AB ser positivt till att även i fortsättningen låta flygplatsen utnyttjas för civil flygverksamhet med anser inte att detta ingår i deras kärnverksamhet. Motiv för kommunens engagemang Behovet av en flygplats i Linköping har inte minskat över åren. Motivet med kommunens engagemang har inte heller förändrats, dvs. att säkerställa näringslivets, myndigheters, organisationers och universitetets behov av flygtransporter. Vikten av att utveckla flygplatsen beskrivs också i Gemensam översiktsplan med Norrköping som kommunfullmäktige fastställde i juni Under våren har företag och näringslivsorganisationer påtalat behovet av Linköping och Norrköping tillsammans ska trygga flygtransporter från regionen. För närvarande finns ett bra utbud från de båda flygplatserna i Linköping och Norrköping med destinationer som Amsterdam, Helsingfors, Köpenhamn. Kommunfullmäktige beslutade under 2007 att bilda FlygMex AB (Flygplatsområdets Mark o Exploatering AB). Bolaget har tre fokusområden; Utbyggnad av General Aviation Center (GACområdet), en Företagspark samt utveckling av flygplatsens infrastruktur för civil trafik (t ex ny terminalbyggnad). Tillsammans bildar detta Linköping Aviation Park.

4 4 Dessa fokusområden har utgjort plattform av bolagets arbete under åren med fastighetsförvärv inom området för Linköping Aviation Park som första prioritering och därefter start av exploateringsarbetena genom utbyggnad av infrastruktur för flyget genom en taxibana från Saab:s start- och landningsbana samt utbyggnad av platta mellan blivande hangarbyggnader. FlygMex arbetar i samverkan med Nulink med att identifiera företag som är intresserade av att lokalisera sin verksamhet till Linköping Aviation Park. För att realisera Linköping Aviation Park förutsätts att kommunen säkrar tillgången till landningsbanan. Flygplatsens utveckling KLM:s linje till Amsterdam har varit en viktig förutsättning för den utveckling som flygplatsen genomgått under de tre senaste åren. Efter en svag start med hård konkurrens, finanskriser och askmoln var Linköping City Airport landets snabbast växande reguljärflygplats år Utvecklingen har fortsatt varit positiv under 2011 med fullbelagda avgångar. Denna situation har KLM mött med att sätta in större flygplan och på sikt utöka antalet avgångar. Inom kort beräknas resandeantalet passerat vilket är en mycket hög siffra jämfört med andra reguljärflygplatser av motsvarande storlek. Den andra viktiga destination är Köpenhamn som trafikeras av det svenska flygbolaget NextJet som tog över trafiken efter att Skyways år Även denna destination har från starten haft en positiv utveckling som förväntas förbättras ytterligare när NextJet erhåller Code Share (genomgångspriser mm) med SAS. SAMVERKANSAVTAL Bilagt samverkansavtal avser att reglera de övergripande villkoren för kommunens övertagande av den civila flygverksamheten. Häri regleras ansvarsfördelning för drift och investeringar, ansvar för skador och myndighetskrav, försäkringar, ekonomi, överlåtelse av befintliga avtal samt samrådsförfarande. För driften av den civila flygverksamheten kompletteras detta avtal med ett arrendeavtal och ett tjänsteavtal. Arrendeavtal tecknas mellan Kommunens blivande flygplatsbolag och Saab AB och tjänsteavtalet mellan Kommunens flygplatsbolag och Saab;s eget flygplatsbolag. Arrendeavtalet reglerar tillgängligheten till flygstationsområdet och stationsbyggnaden. I tjänsteavtalet ingår flygplatsledning, flygplatsräddningstjänst, fälthållningstjänst, flygdrivmedelstjänst och trafikledningstjänst. Parter Samverkansavtalet tecknas mellan Linköpings kommun och Saab AB.

5 5 Befintliga avtal För närvarande finns ett 20-tal avtal som berör den aktuella flygplatsverksamheten. Det är framförallt affärsmässiga avtal som reglerar förhållandet mellan flygplatsen och flygbolagen. Graden av servicenivåer. Parterna ska gemensamt verka för att befintliga kund- och leverantörsavtal kopplade till den civila flygverksamheten kan överlåtas till kommunen. Marknadsföring I samverkansavtalet regleras också att flygplatsverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas under firman Linköping City Airport detta sker genom att kommunen förvärvar rätten till firmanamnet. Ansvar Saab är ägare av flygplatsen och därmed innehavare av dels flygplatsens drifttillstånd (flygplatscertifikat) och dels till verksamheten knutit miljötillstånd. Därmed svarar Saab för ledningsfunktion, flygplatsräddningstjänst och fälthållning. Därutöver ansvarar Saab för flygmedeltjänst, radiomaterialtjänst och flygtrafikledningstjänst på flygplatsen. Kommunen är huvudman för den civila flygverksamheten och har det affärsmässiga ansvaret för driften och utvecklingen av verksamheten. Vidare är kommunen som flygplatshavare enligt lagen om luftfartsskydd och har således ansvar för att det finns tillräcklig personal, lokaler och utrustning för luftskyddet på flygplatsen. Detta innebär bl. a i korthet att svara för kontroll av passagerare och bagage. Kommunen ska upphandla samtliga tjänster som erfordras för driften och utvecklingen av den civila flygtrafiken med undantag för det som ingår i ovan nämnda ansvar som åvilar Saab. Dessa tjänster upphandlas i redovisat tjänsteavtal. Kommunen tar således fullt ekonomiskt och praktiskt ansvar för utveckling av den civila flygverksamheten. I detta inryms då både utveckling av Linköping Aviation Park med nya arbetsplatser och centrum för allmänflyg samt vid behov utveckling av reguljärflyget med utökat antal turer, nya destinationer mm. Formerna för detta ska utvecklas och preciseras i ett kommande avtal om flygplatstjänster som tecknas av Stadshus AB. I samverkanstalet regleras också ansvar för skador och krav innebärande att vardera parten ska ersätta och hålla den andre parten skadeslös för skada eller krav som orsakas av parts oaktsamhet. Ansvaret omfattar indirekt skada och vara begränsat till kr/skada. Kommunen tecknar en särskild försäkring för att skydda sig för eventuella skador. Samråd En särskild samrådsgrupp inrättas för hanteringen av frågor som är kopplade till flygplatsen eller intilliggande verksamheter eller som har bäring på Saabs miljötillstånd.

6 6 Personal Överlåtelsen av flygplatsverksamheten föranleder inget personalövertagande med anledning av att samtlig personal är anställda av underleverantörer enligt gällande avtal. Inriktningen är att fortsätta att upphandla verksamhet i samma omfattning när dessa avtal löper ut. Ekonomi Sedan 2001 års samverkansavtal kring Linköpings Flygplats har kommunen i budgeten avsatt 20 mnkr per år för flygverksamhet. Kommunfullmäktige har för budgetperioden avsatt 22 mnkr kr årligen för flygverksamhet. Linköpings Stadshus AB föreslås få en årlig ersättning för drift och utveckling av flygtrafikverksamheten. I enlighet med samverkansavtalet kommer SAAB under en övergångsperiod att bidra med ekonomisk stöd till verksamheten. Stödet för 2012 är 10 mnkr och kommer därefter att minska till 4 mnkr för 2016: Efter 2016 kommer utvecklingsbidraget att upphöra. För perioden 2013 och framåt kan det innebära ökade kostnader för kommunen. ORGANISATION Ett ökat kommunalt ansvarstagande för utveckling av flygverksamheten kräver att verksamheten organiseras på ett optimalt sätt inte minst för att säkerställa utvecklingen och ekonomiskt ansvar. Kommunledningskontoret i samråd med ledningen för Linköpings Stadshus AB har prövat olika möjliga lösningar. Denna analys utmynnar i att flygplatsverksamheten föreslås organiseras inom Linköpings Stadshus och företrädesvis inom FlygMex AB. Det finns fördelar med att samordna flygplatsverksamheten med FlygMex, troligen som ett ev. dotterbolag till FlygMex. Ett nybildat dotterbolag förvärvar gällande avtal tillsammans med namnet Linköpings City Airport (LCA). För att kunna utnyttja båda namnen FlygMex och Linköping City Airport fullt ut bör detta ske i olika juridiska personer. FlygMex har bland annat som uppdrag att samverka med LCA för att bidra till att möjliggöra snabba och säkra flygförbindelser för Fjärde Storstadsregionen samt i övrigt samarbeta med LCA och övriga aktörer i utvecklingen av Linköping City Airport och Linköping Aviation Park. Det blir tydligare för andra aktörer om det endast finns en koncern inom Stadshuskoncernen som är verksamma inom flygplatsområdet. För FlygMex är det viktigt att det finns bra fungerade civil flygverksamhet.

7 7 KOMMUNALA MÅL I Strategisk plan med övergripande mål anges under Infrastruktur : Goda flygförbindelser till och från Linköping är nödvändiga för vår tillväxt. I alliansens Visions och samverkansprogram anges dessutom under Företag och nya jobb. Vi kommer att genomföra fortsatta satsningar på särskilda företagsmiljöer såsom Mjärdevi Science Park, Linköping Aviation Park, Vreta Kluster, Miljöteknik, IT och andra high-tech företag. Vi kommer också fortsätta profilera Linköping som Sveriges flyghuvudstad. RESURSBEHOV Finansiering av uppdraget motsvarande 22.4 mnkr sker genom avsatta medel för flygverksamhet. Finansiering som avser 2013 och framåt överlämnas till budgetberedningen. SAMRÅD Samråd har skett med Linköpings Stadshus AB, ekonomiavdelningen och stadsjuristen som godkänner förslag till samverkansavtal och upplägg. MBL MBL-förhandling är inte påkallad. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Christer Sjölund

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ)

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT. mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE LINKÖPING CITY AIRPORT mellan Linköpings kommun och SAAB AB (publ) 2 (7) Detta avtal ( Avtalet ) har denna dag träffats mellan: 1. Saab AB, org. nr 556036-0793, ( Saab), med adress

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

1 (2) Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017

1 (2) Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017 1 (2) Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 19 september 2017 68 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Törneby 8:18 från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB Handlingar

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 115 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT

SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT 2013-04-04 Sammanställning av Sofia Holmqvist/Ålunds Slutrapport Förslag till Avtal om överlåtelse Förslag Aktieägaravtal Förslag Bolagsordning Midlanda Fastigheter AB Förslag

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget) 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget) Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-05-16 51) Gäller för: Vetlanda Stadshus AB Giltig fr.o.m.: 2018-06-01 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (3) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB Förslag

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Destination Eskilstuna AB Kommunstyrelsen 2018-10-16 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:375 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (2) Kommunstyrelsen Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Förslag till beslut

Läs mer

Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. (KS 2018/1801) Svar på remiss

Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. (KS 2018/1801) Svar på remiss Dnr Sida 1 (6) 2019-03-22 Handläggare Niklas Karlsson 08-508 260 86 Till Exploateringsnämnden 2019-04-25 Motion om byggande av en ny tunnelbanelinje Alvik-Hässelby via Bromma flygplats. (KS 2018/1801)

Läs mer

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Policy för kommunens markinnehav

Policy för kommunens markinnehav 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik och samhällsbyggnad 2008-04-07 Dnr KS 2007.0773 Malin Cuclair Kommunstyrelsen Policy för kommunens markinnehav FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd

Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten Dir. 2009:95 Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2009 Sammanfattning

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur

Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2017-11-20 Miljö och samhällsbyggnad Kristina Birath, 016-7105156 1 (2) Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, 37

Läs mer

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Paul Håkansson 2018-08-28 rev 2018-09-27 rev 2018-10-15 Dnr KS 2018-555 Kommunstyrelsen Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd,

Läs mer

Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande

Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (8) Kommunledningsförvaltningen 2017-12-01 Dnr KS 2016-967 Kommunstyrelsen Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2018-03-08 Dnr KS 2017-1040 Kommunstyrelsen Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Förändring av bolagets strategiska inriktning. Skellefteå Kraft AB

Förändring av bolagets strategiska inriktning. Skellefteå Kraft AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Förändring av bolagets strategiska inriktning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor AB Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte

Läs mer

Linköping Stadshus AB Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2018, bilaga

Linköping Stadshus AB Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2018, bilaga Linköping Stadshus AB Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår, bilaga Linköpings kommun linkoping.se Innehåll 1 Linköping Stadshus AB 3 2 Tekniska

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 30 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Tjänstegörande ledamöter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Tjänstegörande ledamöter 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen, kl. 13.30 15.30. Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Alexandra De Wall Tjänstegörande ledamöter Närvarande

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till?

Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till? Vad ska Nybros bolagskoncern ha ett moderbolag till? Kommunen äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa långsiktig nytta

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet

Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Styrelse 2011-09-01 Ärende 3 2011-08-29 Sid. 1(6) Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av fastighetsbolag med tomträtterna Kylfacket 1 och Kylrummet 1 i Slakthusområdet Förslag till beslut Styrelsen föreslås

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, 37 och fastställda

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB

Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-XX-XX Antagen vid bolagsstämma: 2019-XX-XX Giltighetstid: Tillsvidare Diarienummer:

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB avseende del av Barkestorp 3:1 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 9 juli 2002, kl. 09.30-10.45. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Agneta Lindström Berg, ordf. S Åke Nilsson Thord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Höga Kusten Airport AB. Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30 15:00. Beslutande ledamöter Gudrun Sjödin Åsa Sjödén Jan Sahlén John Åberg Robert Sandström Morgan Nordin Ej beslutande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan. Midlanda

Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan. Midlanda Sundsvall Timrå Airport - en kommunal samverkan Midlanda 2014-04-03 Sundsvall Timrå Airport - Midlanda 1. Midlandas marknadsposition 2. Midlandas betydelse 3. Passagerare och ekonomi i Västernorrland

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016) Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr 112-847/2016) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Eftersom den nya depån på Ringön behöver börja byggas inom kort är det viktigt att hela ärendet hanteras skyndsamt.

Eftersom den nya depån på Ringön behöver börja byggas inom kort är det viktigt att hela ärendet hanteras skyndsamt. Yrkande Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen 2017-12-13 Ärende x Yrkande angående organisering av spårvägstrafiken Det pågår sedan en tid tillbaka en dialog mellan Göteborgs

Läs mer

r----'.:'":":"=~--!;.ko~m:!!munstyrelsen ANKOM J.. K d I d SÖDERTÅLJE KOMMUNar, a ommun e snamn \"4-/t

r----'.:'::=~--!;.ko~m:!!munstyrelsen ANKOM J.. K d I d SÖDERTÅLJE KOMMUNar, a ommun e snamn \4-/t Ärende 7 Södertälje kommun TJÄNSTESKRIVELSE 2017-03-24 Samhällsbyggnadskontoret r----'.:'":":"=~--!;.ko~m:!!munstyrelsen ANKOM J.. K d I d SÖDERTÅLJE KOMMUNar, a ommun e snamn 2017-04- 2 5 \"4-/t Dnr..

Läs mer

299 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2017:647)

299 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2017:647) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 299 Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB (KSKF/2017:647) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 15 december 2015 89 Kompletterande SGEI-uppdrag för Kalmar Öland Airport AB Handling Tjänsteskrivelse om nytt förordnande av Kalmar Öland

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer

Granskningsredogörelse Fler flygresenärer www.pwc.se Granskningsredogörelse Fler flygresenärer Skellefteå City Airport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping.

Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 130225 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 1. Uppdraget och hur vi arbetat.... 2 2. LFV Aviation Consulting AB:s konsultrapport.... 3 3.

Läs mer

Program. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Program Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 1 Styrdokument Handlingstyp: Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Diarienummer:

Läs mer

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer i besöksnäringsutveckling, mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga

Läs mer

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 40 Den 2017-06-19 40 Dnr 2017/00270 Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

Översyn av Sektion Forskning, innovation och samverkan

Översyn av Sektion Forskning, innovation och samverkan Översyn av Sektion Forskning, innovation och samverkan Vicerektor Bo Ahrén 15 oktober 2015 Bakgrund Uppdrag från rektor till vicerektor för samverkan att göra en översyn av sektionen Forskning, samverkan

Läs mer

Bolagspolicy 1/ , Vid behov

Bolagspolicy 1/ , Vid behov 2017-04-12 1/8 Beslutad när: 2017-05-29 116 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2017:249-003 Ersätter: Bolagspolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2015-12- 14 207, Gäller fr o m: 2017-07-01

Läs mer

Kommunala bolag Ägarstyrning

Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunala bolag Ägarstyrning Kommunkoncernen Kommunfullmäktige Verksamhet i förvaltningsform Verksamhet i bolagsform Kommunstyrelse Linköping Stadshus AB (moderbolag) Kommundirektör Vd Linköping Stadshus

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 8 Kameraövervakning Kommunstyrelsen yttrar sig positivt över fem ansökningar till kameraövervakning. Däremot anser

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag. Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Marcus Wahlström 2017-03-01 Dnr KS 2017-223 Kommunstyrelsen LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Tekniska Verken, förvärv av aktier i Mjölby-Svartådalen Energi AB Förslag

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125)

Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) 1 (5) YTTRANDE 2017-11-30 17RV343-2 Trafikverket Bosse Andersson bosse.andersson@trafikverket.se Trafikverkets flygutredning (dnr TRV2016/96125) har beretts möjlighet att lämna yttrande ovan rubricerade

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Borgensåtagande för lån till SYVAB

Borgensåtagande för lån till SYVAB Utlåtande 2006:76 RI (Dnr 132-1089/2006) Borgensåtagande för lån till SYVAB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Stockholms stad tecknar borgen för SYVAB:s lån upp till ett belopp

Läs mer

Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande

Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2018-11-28 Diarienummer KSN-2018-3483 Kommunstyrelsen Förhandling om nytt samverkansavtal för ökat medarbetarinflytande Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

Ägardirektiv Skövde Energi AB

Ägardirektiv Skövde Energi AB Ägardirektiv Skövde Energi AB Beslutad av kommunfullmäktige 23 April 2018, 54. Dnr KS2018.0043 Innehåll 1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning... 3 1.1 Förhållande till Skövde kommun... 3 1.2 Kommunkoncernverksamhet...

Läs mer

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen Ärende 11 Dnr SSAB 2018/2 Sid. 1 (4) 2018-04-09 Handläggare Sara Feinberg, 0850829097 Till Koncernstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Läs mer