Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2012-2014"

Transkript

1 Handlingsplan Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan och förslag till Valberedningen.

2 HANDLINGSPLAN Sammanfattning Under 2012 till 2014 kommer vi inom WGCC att satsa på: fortsatt trivsel för våra medlemmar att fortsätta förbättra kvalitén på golfbanan att fortsätta förbättra och vårda vårt klubbhus och klubbhusområde företagssamarbeten samt greenfeegäster, främst som gäster till medlemmar att utveckla tomtmark så att den blir möjlig att avyttra en fortsatt amortering av bankskulden en fortsatt hård kostnadskontroll. Vi kommer att mäta detta genom resultatutfall och medlemsenkäter. Golfbanan gradvis fortsatt förbättring Vi bedömer att medlemmarnas krav på golfbanan kommer att ligga på samma nivå som idag eller öka. Med Green 2007 nyligen genomförd bedömer vi inte att medlemmarna är beredda på att göra en större ombyggnad av t.ex. fairways, främst mot bakgrund av vi då måste stänga banan under en period och ta in ytterligare kapital. Under de närmaste åren kommer vi att satsa på att fortsätta renovera tees och förbättra fairways. Utrymmet för chip- och bunkerträning bakom driving range blev inte så lyckat som vi hoppats och ett nytt övningsområde kommer på sikt att byggas mot sjösidan och bakom hål 18. Vi kommer också att förnya maskinparken successivt. Klubbhus renovering av klubbhuset med fokus på köket Klubbhuset har renoverats kontinuerligt sedan golfklubbens tillkomst. En utbyggnad av kansliets kontor, golfshop mm skedde under 1980-talet. WGCC står nu inför en genomgripande renovering av köket med fokus på främst på det som inte syns som el, vvs mm. Mark undersöka egna tillgångar WGCC har mark kring golfbanan som är knuten till den befintliga golfbanan. Det finns få eller ringa expansionsutrymmen för att förändra den nuvarande golfbanan. Det finns identifierade möjligheter att avyttra Torpamarken och här följer vi nu en process för att få två säljbara tomter. Det finns också möjligheter att på sikt avyttra de sk Tjänstebostäderna. Samarbetspartners fortsätta höja kvalitén WGCC har samarbetspartners för restaurang, pro och golfshop samt café vid hål 9. Avtalen med dessa tre parter omförhandlas under treårsperioden. Vårt mål är att fortsätta höja kvaliteten för respektive del där våra arrendatorer bidrar med arrende och anpassning av utbud som står i proportion till de investeringar vi har och kommer att göra. Tillgänglighet I medlemsenkäten framgick att flera medlemmar upplevde att tillgängligheten till golfbanan var ett problem under året, i synnerhet under sommaren. Under 2012 kommer vi att fortsätta med 10 minuters intervall mellan starterna. Under vår och höst har vi en telefontid per timma och under sommaren utökar vi med en påplatstid per timma. Detta för att under sommaren öka möjligheten till spontangolf.

3 Varför detta dokument? För att ta ut färdriktningen för de närmaste åren, har styrelse och VD tillsammans tagit fram en handlingsplan för åren För att planera verksamheten under en treårsperiod har vi i text försökt att belysa våra kärnområden samt gjort de ekonomiska antaganden som vi anser rimliga för koncernens kostnads- och intäktsutveckling. Planen är ett scenario som kan ge vägledning i ett längre perspektiv än vad en ettårsbudget ger oss. Vi kommer dock löpande att pröva vår handlingsplan i den årliga budgetprocessen då förutsättningarna kan förändras. Vi har i arbetet tagit hänsyn till WGCCs målformuleringar och synpunkter från medlemmar som bl.a. inkommit genom den enkät som genomfördes under oktober i år. Styrning av verksamheten Wermdö Golf & Country Club ska ha en professionell organisation anpassad för att driva en golfanläggning. Styrelsen väljs av årsmötet, och ansvarar inför detta. Ordinarie årsmöten hålls årligen innan utgången av april månad, och styrelsen sammanträder vid protokollförda möten 6 till 12 gånger per år. VD leder den dagliga och operationella verksamheten samt ansvarar inför styrelsen. Ideellt engagerade medlemmar arbetar i kommittéerna. Dessa ansvarar för av styrelsen godkända budgetar. VD ansvarar för golfbana, fastigheter och ekonomi samt följer upp och bistår kommittéernas arbete och ser till att tidplaner och budgetar hålls. Det finns kommittéer för Banutveckling, Regel- och handicap, Marknad, Klubb, Tävling, Dam, Junior & Idrott, Veteran, Bridge och Jakt. Samarbetspartners för Krögare, Pro/golfshop och Kiosk vid 9ans hål tillsätts av styrelsen, de löpande kontakterna sköts av VD. VD ansvarar för banpersonal och kansli. WGCC har valt att ha egen banpersonal för att uppnå långsiktigt optimal kvalitet. Bakgrund Etablering av WGCC Wermdö Golf & Country Club var vid sin tillkomst Sveriges första verkliga Golf och Country Club. Själva banan och klubbanläggningen byggdes under åren 1962 till 1966 med invigning i juni Green 2007 Under perioden genomfördes en omfattande ombyggnad av banan med nya greener och en delvis ny bansträckning. Samtliga greener gjordes om enligt dagens standard för att anlägga greener. Ett nytt hål 16 byggdes och omfattande utfyllnad gjordes av ett kärr. Detta gjorde det möjligt att bygga ett nytt hål 4 och nytt hål 10. Totalt investerades cirka 27 Mkr i banombygganden. Ladan Under 2008 fanns behov av att renovera Ladan för att få ändamålsenliga lokaler och för att Arbetsmiljöverket påpekat att ventilation, arbetsmiljöfunktioner och omklädningsmöjligheter inte var tillfyllest. Totalt investerades cirka 5 Mkr i ombyggnaden. Övrigt Under hela perioden har WGCC förbättrats och förfinats med utbyggnad av klubbhus med terrasser och administrativ byggnad, hus vid första tee, kiosk vid 9ans hål, driving range, närspelsområde, brygganläggning och mycket mera.

4 Mål för WGCC Vad är WGCC Wermdö Golf & Country Club (WGCC) är en ideell idrottsförening med familjeinriktning som ska ge sina medlemmar tillfälle till golfspel och annan rekreation med beaktande av golfsportens grundläggande värden. WGCC ska sträva efter att erbjuda medlem-marna en anläggning av hög svensk klass. Styrelse Ska organisera den operativa verksamheten så att den drivs på ett ekonomiskt, effektivt och serviceinriktat sätt. Ska organisera klubbverksamheten i ett antal kommittéer. Ska kontinuerligt informera medlemmarna om klubbens verksamhet. Hemsidan är WGCCs informationskanal till medlemmarna kompletterat med ett elektroniskt Nyhetsbrev som skickas ut månadsvis. Medlemmar Medlemsantal ska vara så anpassat att medlemmarna på ett lättillgängligt sätt kan utnyttja klubbens anläggningar. Ska i syfte att skapa gemenskap och klubbkänsla erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i olika aktiviteter vid sidan av golfspelet. Anläggning Golfbanan ska, i den takt som ekonomin medger, utvecklas, förbättras och utrustas, både golfarkitektoniskt, miljö- och skötselmässigt, i syfte att vara av hög svensk klass. Golfbana ska upplevas som utmanande och stimulerande oavsett medlemmarnas spelskicklighet. Det ska finnas goda och ändamålsenliga träningsområden som driving range, närspelsområde och puttinggreen. För klubbens medlemmar ska det finnas en restaurang av god klass med ett varierat måltidsutbud samt en välskött kioskverksamhet vid 9:ans green. För klubbens medlemmar ska det finnas en välskött och välsorterad shop för golfutrustning. För klubbens medlemmar ska det finnas välskötta fastigheter, tennis- och boulebanor, bridgerum, funktionella bryggor och ett attraktivt poolområde. Golfspel WGCC ska aktivt verka för att klubbens medlemmar iakttar, bibehåller och förbättrar kunskaperna om och känslan för golfens regler och etik. WGCC ska ge medlemmarna möjligheter att idka motions- och familjespel såväl under helger som under övriga veckodagar. WGCC ska uppmuntra till deltagande i tävlingsverksamhet genom att erbjuda ett varierat och stimulerande tävlingsutbud. Särskild uppmärksamhet ska ägnas tävlingar som ökar sammanhållningen mellan klubbens medlemmar. WGCC ska uppmuntra medlemmarna att delta i SGF:s och SGDF:s seriesystem. WGCC ska stödja klubbens juniorverksamhet samt utveckla och stimulera egna duktiga förmågor. WGCC ska tillförsäkra klubbens medlemmar tillgång till en kvalificerad, praktisk och teoretisk, utbildning i golf. Övrig verksamhet WGCC kan, genom att aktivt verka för att arrangera företagsgolf, skapa intäkter för klubb, shop och restaurang. Sådant engagemang får ej i avsevärd grad försämra medlemmarnas möjligheter till golfspel. WGCC ska erbjuda möjligheter för medlemmarnas gäster och greenfeespelare att besöka klubben och nyttja anläggningen. WGCC är också en Country Club med tennisbana, swimmingpool, brygganläggning och boulebana. Detta för att skapa en speciell atmosfär och kunna nyttja WGCC på ett mycket bredare sätt.

5 Golfbanan Golfbanan är central i WGCCs verksamhet och kräver för löpande underhåll kompetent personal och en maskinpark med hög kvalitet. För att motsvara medlemmars önskemål samt optimera intäkter från företag och gäster krävs en golfbana av hög kvalitet. Vi har genom Green 2007 nu förutsättningar att kunna ha hög kvalitet på främst greener och greenområden, men också på tee genom de renoveringar som skett och kommer att ske. Fairways och bunkrar kommer att fortsätta förbättras. För att kunna ha en golfbana av hög kvalitet är det främst tre centrala områden som ska prioriteras: kunnig egen anställd personal en uppdaterad maskinpark ett väl fungerande bevattningssystem Bevattning Fairways med hög kvalitet kräver bra jordmån och effektiv bevattning. Vår bevattning kan ske från egna vattentäkter eller från kommunal anläggning. Vi har en golfbana som är anlagd på havsbotten med blålera och med detta underlag kan vi räkna med bra fairways först i månadsskiftet juni/juli. Våra bevattningssystem skulle kunna förbättras med kompletterande system. Inför de närmaste tre åren har vi inte planerat att göra andra investeringar än de som krävs för att garantera funktionen av nuvarande bevattning. Vi har idag dammar vid hål 5 med förbindelse till kärret intill, vid hål 11 samt vid hål 13. Vi avser inte att skapa fler vattentäkter under treårsperioden. Då kommunalt vatten är dyrt kommer vi att löpande bevaka våra bevattningsbehov som mycket beror på väderlek. Vi kommer i största möjliga utsträckning använda egna vattentäkter. Vår möjlighet att använda vatten när vi behöver det under torra perioder bör på sikt förbättras. Greener Våra greener har krypven. Denna gräsart kräver inte lika mycket vatten och näring som vitgröe. Krypven klarar generellt vintrarna bättre än vitgröe. De senaste åren har greenerna drabbats av svamp som uppstår vid stress från framförallt låg klipphöjd, extremt väder och hög trafik. Näringsnivån mäts regelbundet. Vår banpersonal följer de senaste råden avseende hur våra greener ska skötas för att de ska uppnå högsta kvalitet. Greenerna förbättras och förändras löpande. Fortsatt ska de hålla hög svensk klass. Fairways Här inriktas skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas fairways efter behov för att nå den jämna yta som krävs. Idag finns bevattning på fairway som är centrerad. Denna skulle teoretiskt kunna kompletteras med bevattning på respektive sida av fairway. Dock saknar WGCC egna vattentäkter som skulle kunna försörja denna bevattning. Om fairway ska helrenoveras krävs att golfbanan stängs av under en längre period och det känns inte som ett rimligt alternativ i dagsläget. Projekt Fairway byta ut 15 % av total fairway yta De senaste åren har vi i vår ambition med att fortsätta förbättra fairways arbetat med att vertikalskära, ytdressa och stödså de tänkta spelytorna. Det är uppenbart att behoven av insatser varierar kraftigt mellan de olika hålen, detta är i huvudsak en effekt av läge och tillgång till solljus. Arbete med att förbättra fairway är en långsam process och vi ser inte att nuvarande insats är tillräcklig för de hål med minst ljustimmar. Därför kommer vi att under de kommande två åren tillsätta ett nytt och mer mätbart projekt för de två fairways som håller lägst kvalitet hål 7 och 17. Vi kommer att hålpipa (likt höstarbete på greenerna fast kraftigare) dessa två fairways upp till fyra gånger per år. Borttaget material kommer att ersättas med en sand- och fröblandning. Vid varje tillfälle byter vi ut 2 procent av respektive fairways. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2013 och därefter tas beslut om fortsatta åtgärder. Medel finns avsatt i driftbudgeten.

6 Bunkrar På WGCC ska bunkrarna utgöra en strategisk och intressant svårighet. Det finns idag inga planer på att utöka antalet bunkrar. Bunkrarna kommer kontinuerligt att ytterligare förbättras vad gäller sand, dränering och finish. Tees I samband med Green 2007 byggdes nya tees på ett antal hål. Efter det har nya tees byggts på hål 9 gul och vit, hål 1 gul och vit samt hål 2 gul och vit. Under hösten 2011 renoveras tees på hål 9 röd och hål 11 röd. Samtliga äldre tees ska renoveras under kommande år. Detta gör vi i samarbete med Banutvecklingskommittén som identifierar de förbättringar som behöver ske. Dessutom ska tees byggas om med ambitionen att skapa variation på befintliga hål. Detta kan skapas genom att finna extra utslagsplatser på befintliga hål så att respektive hål kan få spelalternativ med en delvis ny karaktär. Vi kan genom att anlägga ett antal nya teeområden skapa alternativa spelvägar på ett par hål för att skapa förnyelse i den existerande golfbanans layout. Övningsområde WGCC: s övningsområde består av en driving range, två inspelsområden med övnings-bunkrar samt puttinggreen. Inspelsområdet bakom driving range har inte nått upp till önskad standard och kommer att läggas ned och ingå i de tomter som det kan finnas möjlighet att sälja i den sk Torpamarken. Övningsområdet mot sjösidan bakom hål 18 kommer på sikt att byggas om i enlighet med den standard som finns på golfbanan. Ritning och kostnadsuppskattning finns framtagen för ett nytt övningsområde som även vid behov ska kunna användas som ett 19: e golfhål. Ruffar De ska vara rimligt kortklippta under största delen av säsongen för att lättare hitta bollar och ge bra speltempo. Tillgänglighet Ett av problemen under 2011 har varit medlemmarnas upplevelse av tillgängligheten till spel på vår golfbana. Detta är inget nytt problem med en golfbana av hög klass och med medlemmar som vill spela mycket golf. Förr i tiden hade vi ett stort antal medlemmar som inte spelade många ronder per år. Idag har vi allt färre av dessa medlemmar och flertalet medlemmar spelar många ronder. Vi har också företagssamarbeten och greenfee gäster. Sammantaget gör det att ett år med fina väderleksförhållanden kommer vi dessvärre att få uppleva att det inte alltid går att spela på just den tid jag önskar. Spontangolf mellan kl blir också svårare, men fungerar i allmänhet bra tidigt eller sent på dagen. Vi införde under 2011 en 10 minuters intervall på starttider för att undvika köer på främst hål 2-6. Detta har förbättrat flytet i spelet. Trängsel kan fortsatt finnas på hål 6-9, men under de sista nio hålen är det oftast ett bra flyt i spelet. Golfronderna har som förväntat tagit ungefär lika lång tid som tidigare år. Tiderna beror mera på att det är fyrbollar som släpps ut och dessa tar längre tid. Före kl då enbart 2-3 bollar får starta blir tiderna mellan 3-4 timmar. Vi ändrade också avgiften för spel med medlem till att omfatta 3 gäster per medlem. Detta har återigen blivit en mycket populär spelform och uppskattas såväl bland medlemmar som bland gäster. Huvudsakligen består idag våra greenfeegäster av spel med medlem och i jämförelse med föregående år är ökningen kraftig vilket direkt har påverkat tillgängligheten till golfbanan. I jämförelse med 2010 har greenfeeintäkterna ökat med cirka 450 Tkr i detta har spel med medlem ökat med cirka 300 Tkr (motsvarar 800 st fler spelare), ordinarie greenfee måndag fredag har ökat med cirka 100 tkr, ordinarie greenfee på helg har minskat något och greenfee junior har ökat något. Våra intäkter från företagssamarbeten har totalt sett ökat något i jämförelse med föregående år. Nivån på företagsgolf är i stort oförändrad medans klubbens intäkter från reklam och annonser har ökat.

7 Under 2011 har också internetbokningen fått ett genombrott. 35 % av tiderna bokas via Internet. Detta är en stor ökning från året innan då cirka 10 % bokades via Internet. Under 2011 har WGCC haft en hög beläggning under de attraktiva tiderna mellan kl Vi förändrade 2011 bokningsreglerna till en heltimmas tid som kan bokas på plats eller på telefon samma dag. Tidigare fanns det en heltimmas tid och två påplatstider per timma. Dessa s.k. påplatstider gynnade främst boende i närområdet. Inför 2010 ökade också antalet dagar som vi medlemmar kunde boka tider från 5 dagar till 7 dagar. För gäster hade vi 5 dagar i början av säsongen och 2 dagar under högsäsong och senare. Detta hade egentligen ingen större påverkan eftersom majoriteten av greenfeegästerna var gäster till medlemmar. Golfklubbar påverkas idag av en ökad användning av Internet och trenden är tydlig mot att man planerar sin golf mera idag och att Internetbokningen är här för att stanna. Antalet besök som gäst till medlem har till 2011 ökat kraftigt i jämförelse med föregående år. En avgörande del i denna ökning är givetvis ett generösare förhållnings-sätt till medlemmars gäster. Ökningen (800 st) påverkar givetvis den enskilde medlemmens tillgång till banan. Vår upplevelse är samtidigt att detta är en mycket populär spelform och en förmån som väldigt många medlemmar upplever som positiv. Därav är vår utgångspunkt att under 2012 stå fast vid att upp till tre gäster per medlem vid samma tillfälle ska erbjudas reducerad spelavgift. Det finns alltid två sidor av samma mynt! Under 2010 och inför 2011 inkom önskemål från medlemmar att öka antalet förbokningsbara starttider. Möjligheten till spontangolf via påplatstider upplevdes inte som fördelaktig. Argumenten var att golfspel kräver planering och att påplatstider premierade boende i närområdet. Inför 2012 och i enkätredovisningen framkom att det finns en grupp medlemmar som önskar förbättrad möjlighet till spontangolf. Medlemmars förutsättningar till golfspel varierar kraftigt och vi planerar för följande förutsättningar till golfspel under 2012: att fortsätta med 10 minuters intervall start en heltimmestid som kan bokas på plats eller via telefon samma dag under sommaren införa en påplatstid per timme som kan bokas samma dag och tidigast två timmar före utsatt speltid medlemmar har företräde till helgspel mellan kl medlemmar kan boka starttid upp till 7 dagar i förväg medlemmar kan boka en tid långt i förväg per säsong medlemmar kan ta med upp till 3 gäster per medlem och tillfälle till rabatterad avgift gäster kan normalt boka speltid upp till 2 dagar i förväg företag kan normalt boka upp till 5 dagar i förväg Vi kommer att kontinuerligt följa detta och om beläggningen blir för låg på påplatstider kan vi med kort varsel göra förändringar. Detta är ett försök att svara upp mot signalerna i medlemsenkäten, men vi är inte övertygade att detta kommer att öka tillgängligheten för oss medlemmar. Om 2012 blir ett vädermässigt bra år kommer intresset för golf på WGCC att vara fortsatt stort för både medlemmar och gäster. Om vi verkligen skulle vilja ha ökad tillgänglighet måste vi sannolikt ytterligare begränsa spel för antingen företagssamarbeten eller greenfeegäster eller båda. Detta skulle kräva kraftigt höjda medlemsavgifter och vi ser inte detta som realistiskt. I utvärderingen av 2010 såg vi även att nyttjandegraden för dessa påplatstider förutom tre veckor under sommaren var mycket låg.

8 Klubbhus och entréområde Klubbhuset och entréområdet ska präglas av att vara ändamålsenliga byggnader. Klubbhuset ska vårda sin historia och behålla sin känsla. Det ska vara en genomgående hög kvalitet på hus och anläggningar. Det ska vara ett prydligt klubbhusområde med en inbjudande karaktär för medlemmar och gäster. Det tacksamma med att vidta åtgärder på ett klubbhus är när det görs utomhus som till exempel fasad, entréområde då ses detta och känns bra. Det otacksamma är de nödvändiga renoveringar som måste göras av till exempel tak, vatten, avlopp, el eller kök. Dessa åtgärder syns inte men är vitala för funktionen. Under åren kommer följande åtgärder att prioriteras: Gå igenom köket och göra en genomgripande renovering. Gå igenom äldre elledningar i klubbhuset Målning av den nya klubbhusdelen Översyn av den undre våningen med målning av samlingsrum och renovering av toaletter Tomtmark Under 2010 har en inventering skett av för- och nackdelar med att avyttra tillgångar i form av mark och fastigheter. Den tillgång som vore lättast att avyttra är nedre Ålstäksmarken och är i dagsläget inte möjlig att avyttra då det inte finns stora utsikter att få marken detaljplanelagd. Medlemmar Det är viktigt att behålla känslan i klubben. Medlemmar ska kunna trivas tillsammans, men ingen ska påtvingas ett umgänge. Golfintresset är självklart viktigt. För att få en ännu närmare dialog med medlemmarna skickades en medlemsenkät ut i oktober avsikten är att denna ska vara årlig. Genom att många medlemmar deltar i klubblivet på WGCC kan vi skapa en stark klubbkänsla. Klubblivet är centralt för WGCC. Tävlingsverksamheten kombineras vid ett antal tillfällen under året med efterföljande måltid för att utveckla kontakterna mellan medlemmarna. Countrydagen ska skapa ytterligare kontakter mellan medlemmarna och visa upp de countryaktiviteterna tennis, boule, hamn, jakt mm. Medlemmarna är också bärare av goodwill för WGCC och tar med sig gäster till klubben. WGCC ska aktivt verka för att klubbens medlemmar förbättrar sina kunskaper inom golfspelet. Detta sker genom riktade träningserbjudanden från våra tränare. I samarbete med WGCCs headpro ska vi löpande utvärdera erbjudna träningsformer samt undersöka nya möjligheter att stötta våra medlemmar i deras personliga golfutveckling. Ambitionen är att öka medlemmarnas antal besök på klubben genom att öka intresset för träning och förståelse för golfspelet. Följande fastighetsdelar kan vara möjliga att avyttra: Torpamarken (marken ovanför parkeringen) samt Tjänstebostäderna (de två byggnaderna ovanför 5: ans tee). Torpamarken kan under de närmaste åren komma att bli detaljplanelagd. Det handlingsalternativ som styrelsen diskuterat är att undersöka försäljning av i första hand Torpamarken och i andra hand Tjänstebostäderna. All markavyttring kräver beslut på årsmöte.

9 Junior- och Idrottsverksamhet Vi vill utveckla våra juniorer till goda golfare. Underlaget består av juniorer som i de flesta fall är barn till medlemmar. Talanger ska inte behöva söka sig till någon annan klubb om de vill satsa. Vikten av att fånga upp de unga kan inte underskattas. Från års ålder är det vitalt att erbjuda möjligheter till utveckling inom sporten och ge möjligheter t ex att utvecklas tillräckligt bra för att kunna komma in på golfgymnasiet. Det finns ett stort intresse för träning för våra yngre juniorer. Vid sidan av aktiviteterna för elitjuniorerna ska vi även erbjuda aktiviteter för de juniorer som vill utvecklas som golfare utan att satsa på tävlingsgolf. Målet är att erbjuda träning för de barn som har anknytning till klubben samt i mån av plats även till andra barn. Träningen för de yngsta ska på ett lekfullt sätt fånga juniorernas intresse för golfen. Vid sidan av våra tränare Mats, Thomas och Johan har vi ett stort antal engagerade föräldrar som leder en mängd aktiviteter som t ex lagledare, tävlingsledare, anordning av träningsläger och utflykter. Detta är ett område där vi ska utveckla verksamheten ytterligare. Förutsättningarna till att bedriva junior- och idrottsverksamhet på WGCC har de senaste åren förändrats, främst som en effekt av att gruppen aktiva juniorer har minskat. Detta är generellt för Golf-Sverige. Juniorkommittén kommer därför under 2012 att inventera nuvarande verksamhet samt komma med förslag till hur den framgent bör bedrivas för att fortsatt vara attraktiv och framgångsrik. En normal vecka på WGCC ser ut så här: Måndagar Dam veteran Herr veteran kl 9-10 kl Tisdagar Junior kl Onsdagar Dam Herr kl kl Därutöver är banan avbokad för medlemsspel lördagar och söndagar På WGCC har vi 2 säsongstävlingar, Foursomebucklan och Pros Putter. Det genomfördes 9 klubbtävlingar under året med gemensam start: Grand Opening, Grand Final, Damernas vårstart, Damernas höstavslutning, Daily Sports, PCM Midsommargolf, St. Olof, Nimbus kräftgolf och klubbkommitténs avslutning. Under helgerna genomfördes följande tävlingar: Damernas vårstart, Abacus Open, Skandia Tour (utdelning SGF), Två generationer, St. Olof, Släktfejden, KM och KM Foursome, Nimbus kräftgolf, Damernas avslutning och klubbkommitténs avslutning. Fördelningen mellan lördagar och söndagar är jämn. I enkäten finns ungefär lika många som vill ha fler tävlingar som vill ha färre tävlingar. Drygt 65 % av medlemmarna anser att vi har en bra frekvens av tävlingar. Tävlingar Tävlingsverksamheten på WGCC inriktas på en stor tävling per månad med stöd av en av klubbens sponsorer. Även säsongstävlingarna Pros putter och Foursomepokalen, Presidents Cup och KM för olika kategorier är viktiga tävlingar liksom partävlingar i olika former. Vissa tävlingar kombineras med middagar och middagen efter St Oloftävlingen är WGCC: s tillfälle att belöna medlemmar som gjort stora insatser i klubbens verksamhet. Onsdagstävlingarna för damer och herrar inkl RE, HMSS, veteranernas måndagstävlingar, juniorernas tisdagstävlingar och Friday Morning Swingers är viktiga tävlingar som samlar många medlemmar och som bidrar till att vi lär känna varandra ännu bättre och utveckla en genuin klubbkänsla.

10 Företag och Gäster WGCC har cirka golfspelande gäster per säsong. Utöver greenfeeavgifter står våra gäster och samarbetspartners för en betydande del av omsättningen i restaurang, shop och i caféet vid hål 9. Vi ska tillämpa en konkurrenskraftig prissättning för företag och gäster. I detta ska marknadsanpassning ske mot jämförbara anläggningar, hänsyn tas till våra medlemsavgifter, tillgänglighet på banan samt utbud och service från våra samarbetspartners. En för hög prisnivå ökar säkerligen tillgängligheten samtidigt som antalet besök minskar med den följd att en betydande intäkt för klubb och samarbetspartners faller bort. Med detta kommer behov av ökade avgifter alternativt försämrad kvalité och service gentemot medlemmar och gäster. Gäster bidrar också till en positiv klubbhusmiljö och med tiden har flera valt att bli medlemmar i klubben. Företagsgolf arrangeras företrädesvis under tisdag eller torsdag fram till 15 juni och från 15 augusti. Förteckning över anordnad företagsgolf med gemensam start 2011: I dokumentet "Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2011" skrev VD att en erfarenhet är att vi bland annat är tvungna att i ökad utsträckning vara tillmötesgående och acceptera företagsgolf också på tider som traditionellt är medlemmars. Utöver de tisdagar och torsdagar som togs i anspråk till företagsgolf användes även två måndagar och två fredagar. Samtidigt utnytt-jades inte 17 möjliga tisdagar/torsdagar till företagsgolf. Utöver dessa fasta bokningar har mindre grupper om 1-6 bollar bokats in med löpande start i mån av plats måndag-fredag. Vi kommer även fortsättningsvis och i mån av plats behöva vara tillmötesgående mot våra företagsgäster och vi uppskattar mycket den förståelse för klubbens bästa som har visats av framförallt veterankommittén när deras måndagstider vid några tillfällen har tagits i anspråk. Greenfee- och företagsintäkter, kr Tisdag 31 maj fm em Tisdag 7 juni fm Torsdag 25 aug fm Tisdag 30 aug fm Torsdag 1 sep em Måndag 5 sep heldag Torsdag 8 sep fm Måndag 12 sep fm Tisdag 13 sep fm Fredag 16 sep fm Tisdag 20 sep heldag Torsdag 22 sep em Fredag 30 sep em Antal tisdagar och torsdagar som var vakanta per månad från företagsgolf med gemensam start (perioden 1 maj 15 juni och från 15 augusti 30 september): Maj 7 st Juni 4 st Augusti 3 st September 3 st

11 Ekonomi WGCC har trots stora investeringar i en ombyggd golfbana i samband med Green 2007 en förhållandevis bra ekonomi. Samtidigt ska betänkas att banombyggnaden, Projekt Green 2007 ännu inte är betald. Vi har en hög om än minskande skuldsättning och en fortsatt årlig amortering är prioriterat. Under de senaste tre åren har vi haft gästintäkter på ca 4-4,5 Mkr per år. Per andelsägare motsvarar det drygt kr att jämföra med medlems- och spelrättsavgiften på kr, varav 470 kronor är moms. Det är naturligtvis mycket positivt med en så hög nivå och dessa externa intäkter har starkt bidragit till att vi kunnat amortera på banklån mer än beräknat. Gästintäkterna är bevisligen lättflyktiga till följd av förhållanden som vi inte kan styra över, främst beroende på väder. Är det regn och rusk under maj-september får vi negativ utveckling på greenfee och är det för varmt mitt i sommaren så påverkar det på samma sätt. För företagssamarbeten har vi att möta en fortsatt ökad konkurrens. Många företag har begränsat sina golfsatsningar samtidigt som golfklubbar, i sin desperation efter nya företagssamarbeten fortsätter att sänka sina priser. Stabiliteten för dessa intäkter är skenbar. Sett över de tre åren har företagsandelen ökat och överträffat budget medan greenfeeintäkterna har varierat kraftigt mellan åren. Styrelsens bedömning är att en realistisk risknivå är att budgetera gästintäkterna till % av utfallet under det senaste året. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifterna har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. Kronor/andelsägare Ombyggnadsavgift Lån Kapitaltillskott Totalt 2005 och För 2012 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter. Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Utveckling av medlems- och spelrättsavgifter mm, kr Medlemsavgifter Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för utfall 2011 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Våra totala intäkter från medlemsavgifter står sig något lägre mot jämförbara klubbar. Vår avgift per medlem är högre medan antalet medlemmar är lägre. I jämförelsen ser vi också att avgiftsnivån huvudsakligen är en effekt av antal medlemmar och en klubbs nivå på gäst- och företagsintäkter.

12 Ekonomi 2011 Det ekonomiska resultatet för 2011 ser ut att bli bättre än budget med ett årsresultat efter avskrivningar och räntekostnader om 900 tkr. Detta är en samlad effekt av en fortsatt låg kostnadsnivå samt höga intäkter från gäster och företag. Våra kostnader faller i stort enligt budget med undantag av att vi under året har valt att genomföra ytterligare förbättringar på golfbanan. Våra gäst- och företagsintäkter har kraftigt överträffat budget. Våra greenfee intäkter är tillbaka på historiskt höga nivåer och våra företagsintäkter har fortsatt att öka något i jämförelse med föregående år där framförallt våra intäkter från reklam och annonser har förbättrats. Vi har under året tagit kostnader för såväl planerade som påtvingande renoveringar av våra fastigheter. Renoveringen av klubbhuspoolen genomfördes med ett finansiellt bidrag av några generösa och engagerade medlemmar. Vi har under året reparerat delar av klubbhustaket, delar av klubbhusfasaden samt nödvändiga vattenledningar. Vårt arbete med att renovera gamla utslag har fortsatt under året. Vid sidan av färdigställande av gul/vit tee på hål 1 och 2 har röd tee 9 och 11 renoverats. Fortsatta insatser för fairways har genomförts under året. Under 2011 har vi tagit investeringar på golfbanan till 545 tkr (budget 450) varav 355 tkr är kassapåverkande. Under sommaren fattades beslut om att köpa in en ny fairwayklippare. Vissa planerade investeringar sköts på framtiden. För fastighet gemensamt har vi tagit investeringar till ett värde av 35 tkr (budget 40). För "Projekt Torpamarken", arbete med detaljplaneändring har vi under året tagit kostnader till ett värde av 100 tkr (budget 200 tkr). Kostnaderna under 2011 avser endast ersättning för kommunens handläggning av ärendet. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal administration - bana Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Skuld till bank beräknas minska till 12,9 Mkr, en förbättring med 0,9 Mkr i jämförelse med budget. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 Mkr och prognos för utfall 2011 är 12,9 Mkr. Låneskuld, kr

13 Styrelsens övergripande mål är en fortsatt årlig amortering av bankskulden. Samtidigt är styrelsens bedömning att vi i ett bättre finansiellt läge ska påbörja en successiv förbättring av vår anläggning såväl golfbana som fastigheter. Styrelsen avser därför att över de kommande tre åren avsätta en kostnadsram till investeringar och förbättringar. Några av dessa åtgärder är påtvingande medan andra är önskvärda varför hård prioritering mellan åren är nödvändig. Styrelsens ambition är att dessa åtgärder kan finansieras genom att frigöra utrymme inom årsbudgeten men också genom en närliggande försäljning av mark. Investerings- och förbättringsplanen kan komma att omprövas givet behov och förutsättningar. Styrelsen förutser ett investerings- och förbättringsbehov i vår kärnverksamhet åren på upp till 6 Mkr. De preliminära beräkningarna visar på följande kostnadsfördelning. Investering - extra förbättringar (tkr) Bana Maskiner Teeförnyelse 400 Övningsområde 500 Övrigt 100 Summa Bana Klubbhus Renovering kök Elledningar i klubbhuset. 100 Målning av den nya klubbhusdelen 100 Undre våningen målning Renovering av toaletter Renovering av omklädningsrum 600 Poolområde 150 Övrigt 100 Summa Klubbhus Övriga fastigheter 150 Tennisbana, renovering 100 Delar av redovisade förbättringar kommer att redovisas som driftkostnad. Samarbetspartners WGCCs samarbetspartners finns för att kunna erbjuda en attraktiv restaurang, attraktiv golfshop, kunniga golfpros och ett café vid 9an av god kvalitet främst för att medlemmarna ska trivas och använda dessa tjänster. Dessa samarbetspartners ger också ett stort mervärde till gäster och företagspartners. Avtalen med dessa samarbetspartners ska ge oss ett arrende som ger skälig avkastning på vår fastighet och de investeringar vi måste göra för att uppnå önskade krav. Restaurang Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2012/13 enligt avtalets löptid. Restaurangen är i huvudsak populär hos våra medlemmar. I WGCCs avtal med restaurangen finns angivet att det ska finnas tre dagens rätter, en fiskrätt, en kötträtt och en sallad samt att det ska finnas en meny med sk golfinnehåll och några rätter med fine dining. Det finns också angivet hur många kvällar det maximalt får vara disco under sommaren. Medlemmar har lite olika synpunkter på prisnivå, en del vill ha fler enklare rätter och en del vill ha fler finare rätter. Golf shop och pro Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2013/14 enligt avtalets löptid. Vi har tre bra tränare som ger en möjlighet för våra medlemmar att få kvalificerad träning såväl som grundläggande träning. Shopen har ett brett sortiment av både golfklubbor och kläder. WGCCs mål är fortsatt ha en golfshop av hög kvalitet med ett brett sortiment och ha kvalificerad golfträning. Café vid 9an Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2014/15 enligt avtalets löptid. Caféet vid 9an har etablerat ett brett sortiment och har ett mycket gott rykte bland medlemmar och gäster. Målet är att fortsätta att ha ett café vid 9an med hög kvalitet. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2012! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012.

14 Information från Valberedningen Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Anders Keller, Anne Nilsson och Peter Norberg är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Staffan Lundeborg stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2012 till Staffan Lundeborg tfn För valberedningen Staffan Lundeborg Rolf Wassing Elisabeth Svensson Ordförande

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer