Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2012-2014"

Transkript

1 Handlingsplan Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan och förslag till Valberedningen.

2 HANDLINGSPLAN Sammanfattning Under 2012 till 2014 kommer vi inom WGCC att satsa på: fortsatt trivsel för våra medlemmar att fortsätta förbättra kvalitén på golfbanan att fortsätta förbättra och vårda vårt klubbhus och klubbhusområde företagssamarbeten samt greenfeegäster, främst som gäster till medlemmar att utveckla tomtmark så att den blir möjlig att avyttra en fortsatt amortering av bankskulden en fortsatt hård kostnadskontroll. Vi kommer att mäta detta genom resultatutfall och medlemsenkäter. Golfbanan gradvis fortsatt förbättring Vi bedömer att medlemmarnas krav på golfbanan kommer att ligga på samma nivå som idag eller öka. Med Green 2007 nyligen genomförd bedömer vi inte att medlemmarna är beredda på att göra en större ombyggnad av t.ex. fairways, främst mot bakgrund av vi då måste stänga banan under en period och ta in ytterligare kapital. Under de närmaste åren kommer vi att satsa på att fortsätta renovera tees och förbättra fairways. Utrymmet för chip- och bunkerträning bakom driving range blev inte så lyckat som vi hoppats och ett nytt övningsområde kommer på sikt att byggas mot sjösidan och bakom hål 18. Vi kommer också att förnya maskinparken successivt. Klubbhus renovering av klubbhuset med fokus på köket Klubbhuset har renoverats kontinuerligt sedan golfklubbens tillkomst. En utbyggnad av kansliets kontor, golfshop mm skedde under 1980-talet. WGCC står nu inför en genomgripande renovering av köket med fokus på främst på det som inte syns som el, vvs mm. Mark undersöka egna tillgångar WGCC har mark kring golfbanan som är knuten till den befintliga golfbanan. Det finns få eller ringa expansionsutrymmen för att förändra den nuvarande golfbanan. Det finns identifierade möjligheter att avyttra Torpamarken och här följer vi nu en process för att få två säljbara tomter. Det finns också möjligheter att på sikt avyttra de sk Tjänstebostäderna. Samarbetspartners fortsätta höja kvalitén WGCC har samarbetspartners för restaurang, pro och golfshop samt café vid hål 9. Avtalen med dessa tre parter omförhandlas under treårsperioden. Vårt mål är att fortsätta höja kvaliteten för respektive del där våra arrendatorer bidrar med arrende och anpassning av utbud som står i proportion till de investeringar vi har och kommer att göra. Tillgänglighet I medlemsenkäten framgick att flera medlemmar upplevde att tillgängligheten till golfbanan var ett problem under året, i synnerhet under sommaren. Under 2012 kommer vi att fortsätta med 10 minuters intervall mellan starterna. Under vår och höst har vi en telefontid per timma och under sommaren utökar vi med en påplatstid per timma. Detta för att under sommaren öka möjligheten till spontangolf.

3 Varför detta dokument? För att ta ut färdriktningen för de närmaste åren, har styrelse och VD tillsammans tagit fram en handlingsplan för åren För att planera verksamheten under en treårsperiod har vi i text försökt att belysa våra kärnområden samt gjort de ekonomiska antaganden som vi anser rimliga för koncernens kostnads- och intäktsutveckling. Planen är ett scenario som kan ge vägledning i ett längre perspektiv än vad en ettårsbudget ger oss. Vi kommer dock löpande att pröva vår handlingsplan i den årliga budgetprocessen då förutsättningarna kan förändras. Vi har i arbetet tagit hänsyn till WGCCs målformuleringar och synpunkter från medlemmar som bl.a. inkommit genom den enkät som genomfördes under oktober i år. Styrning av verksamheten Wermdö Golf & Country Club ska ha en professionell organisation anpassad för att driva en golfanläggning. Styrelsen väljs av årsmötet, och ansvarar inför detta. Ordinarie årsmöten hålls årligen innan utgången av april månad, och styrelsen sammanträder vid protokollförda möten 6 till 12 gånger per år. VD leder den dagliga och operationella verksamheten samt ansvarar inför styrelsen. Ideellt engagerade medlemmar arbetar i kommittéerna. Dessa ansvarar för av styrelsen godkända budgetar. VD ansvarar för golfbana, fastigheter och ekonomi samt följer upp och bistår kommittéernas arbete och ser till att tidplaner och budgetar hålls. Det finns kommittéer för Banutveckling, Regel- och handicap, Marknad, Klubb, Tävling, Dam, Junior & Idrott, Veteran, Bridge och Jakt. Samarbetspartners för Krögare, Pro/golfshop och Kiosk vid 9ans hål tillsätts av styrelsen, de löpande kontakterna sköts av VD. VD ansvarar för banpersonal och kansli. WGCC har valt att ha egen banpersonal för att uppnå långsiktigt optimal kvalitet. Bakgrund Etablering av WGCC Wermdö Golf & Country Club var vid sin tillkomst Sveriges första verkliga Golf och Country Club. Själva banan och klubbanläggningen byggdes under åren 1962 till 1966 med invigning i juni Green 2007 Under perioden genomfördes en omfattande ombyggnad av banan med nya greener och en delvis ny bansträckning. Samtliga greener gjordes om enligt dagens standard för att anlägga greener. Ett nytt hål 16 byggdes och omfattande utfyllnad gjordes av ett kärr. Detta gjorde det möjligt att bygga ett nytt hål 4 och nytt hål 10. Totalt investerades cirka 27 Mkr i banombygganden. Ladan Under 2008 fanns behov av att renovera Ladan för att få ändamålsenliga lokaler och för att Arbetsmiljöverket påpekat att ventilation, arbetsmiljöfunktioner och omklädningsmöjligheter inte var tillfyllest. Totalt investerades cirka 5 Mkr i ombyggnaden. Övrigt Under hela perioden har WGCC förbättrats och förfinats med utbyggnad av klubbhus med terrasser och administrativ byggnad, hus vid första tee, kiosk vid 9ans hål, driving range, närspelsområde, brygganläggning och mycket mera.

4 Mål för WGCC Vad är WGCC Wermdö Golf & Country Club (WGCC) är en ideell idrottsförening med familjeinriktning som ska ge sina medlemmar tillfälle till golfspel och annan rekreation med beaktande av golfsportens grundläggande värden. WGCC ska sträva efter att erbjuda medlem-marna en anläggning av hög svensk klass. Styrelse Ska organisera den operativa verksamheten så att den drivs på ett ekonomiskt, effektivt och serviceinriktat sätt. Ska organisera klubbverksamheten i ett antal kommittéer. Ska kontinuerligt informera medlemmarna om klubbens verksamhet. Hemsidan är WGCCs informationskanal till medlemmarna kompletterat med ett elektroniskt Nyhetsbrev som skickas ut månadsvis. Medlemmar Medlemsantal ska vara så anpassat att medlemmarna på ett lättillgängligt sätt kan utnyttja klubbens anläggningar. Ska i syfte att skapa gemenskap och klubbkänsla erbjuda medlemmarna möjlighet att delta i olika aktiviteter vid sidan av golfspelet. Anläggning Golfbanan ska, i den takt som ekonomin medger, utvecklas, förbättras och utrustas, både golfarkitektoniskt, miljö- och skötselmässigt, i syfte att vara av hög svensk klass. Golfbana ska upplevas som utmanande och stimulerande oavsett medlemmarnas spelskicklighet. Det ska finnas goda och ändamålsenliga träningsområden som driving range, närspelsområde och puttinggreen. För klubbens medlemmar ska det finnas en restaurang av god klass med ett varierat måltidsutbud samt en välskött kioskverksamhet vid 9:ans green. För klubbens medlemmar ska det finnas en välskött och välsorterad shop för golfutrustning. För klubbens medlemmar ska det finnas välskötta fastigheter, tennis- och boulebanor, bridgerum, funktionella bryggor och ett attraktivt poolområde. Golfspel WGCC ska aktivt verka för att klubbens medlemmar iakttar, bibehåller och förbättrar kunskaperna om och känslan för golfens regler och etik. WGCC ska ge medlemmarna möjligheter att idka motions- och familjespel såväl under helger som under övriga veckodagar. WGCC ska uppmuntra till deltagande i tävlingsverksamhet genom att erbjuda ett varierat och stimulerande tävlingsutbud. Särskild uppmärksamhet ska ägnas tävlingar som ökar sammanhållningen mellan klubbens medlemmar. WGCC ska uppmuntra medlemmarna att delta i SGF:s och SGDF:s seriesystem. WGCC ska stödja klubbens juniorverksamhet samt utveckla och stimulera egna duktiga förmågor. WGCC ska tillförsäkra klubbens medlemmar tillgång till en kvalificerad, praktisk och teoretisk, utbildning i golf. Övrig verksamhet WGCC kan, genom att aktivt verka för att arrangera företagsgolf, skapa intäkter för klubb, shop och restaurang. Sådant engagemang får ej i avsevärd grad försämra medlemmarnas möjligheter till golfspel. WGCC ska erbjuda möjligheter för medlemmarnas gäster och greenfeespelare att besöka klubben och nyttja anläggningen. WGCC är också en Country Club med tennisbana, swimmingpool, brygganläggning och boulebana. Detta för att skapa en speciell atmosfär och kunna nyttja WGCC på ett mycket bredare sätt.

5 Golfbanan Golfbanan är central i WGCCs verksamhet och kräver för löpande underhåll kompetent personal och en maskinpark med hög kvalitet. För att motsvara medlemmars önskemål samt optimera intäkter från företag och gäster krävs en golfbana av hög kvalitet. Vi har genom Green 2007 nu förutsättningar att kunna ha hög kvalitet på främst greener och greenområden, men också på tee genom de renoveringar som skett och kommer att ske. Fairways och bunkrar kommer att fortsätta förbättras. För att kunna ha en golfbana av hög kvalitet är det främst tre centrala områden som ska prioriteras: kunnig egen anställd personal en uppdaterad maskinpark ett väl fungerande bevattningssystem Bevattning Fairways med hög kvalitet kräver bra jordmån och effektiv bevattning. Vår bevattning kan ske från egna vattentäkter eller från kommunal anläggning. Vi har en golfbana som är anlagd på havsbotten med blålera och med detta underlag kan vi räkna med bra fairways först i månadsskiftet juni/juli. Våra bevattningssystem skulle kunna förbättras med kompletterande system. Inför de närmaste tre åren har vi inte planerat att göra andra investeringar än de som krävs för att garantera funktionen av nuvarande bevattning. Vi har idag dammar vid hål 5 med förbindelse till kärret intill, vid hål 11 samt vid hål 13. Vi avser inte att skapa fler vattentäkter under treårsperioden. Då kommunalt vatten är dyrt kommer vi att löpande bevaka våra bevattningsbehov som mycket beror på väderlek. Vi kommer i största möjliga utsträckning använda egna vattentäkter. Vår möjlighet att använda vatten när vi behöver det under torra perioder bör på sikt förbättras. Greener Våra greener har krypven. Denna gräsart kräver inte lika mycket vatten och näring som vitgröe. Krypven klarar generellt vintrarna bättre än vitgröe. De senaste åren har greenerna drabbats av svamp som uppstår vid stress från framförallt låg klipphöjd, extremt väder och hög trafik. Näringsnivån mäts regelbundet. Vår banpersonal följer de senaste råden avseende hur våra greener ska skötas för att de ska uppnå högsta kvalitet. Greenerna förbättras och förändras löpande. Fortsatt ska de hålla hög svensk klass. Fairways Här inriktas skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas fairways efter behov för att nå den jämna yta som krävs. Idag finns bevattning på fairway som är centrerad. Denna skulle teoretiskt kunna kompletteras med bevattning på respektive sida av fairway. Dock saknar WGCC egna vattentäkter som skulle kunna försörja denna bevattning. Om fairway ska helrenoveras krävs att golfbanan stängs av under en längre period och det känns inte som ett rimligt alternativ i dagsläget. Projekt Fairway byta ut 15 % av total fairway yta De senaste åren har vi i vår ambition med att fortsätta förbättra fairways arbetat med att vertikalskära, ytdressa och stödså de tänkta spelytorna. Det är uppenbart att behoven av insatser varierar kraftigt mellan de olika hålen, detta är i huvudsak en effekt av läge och tillgång till solljus. Arbete med att förbättra fairway är en långsam process och vi ser inte att nuvarande insats är tillräcklig för de hål med minst ljustimmar. Därför kommer vi att under de kommande två åren tillsätta ett nytt och mer mätbart projekt för de två fairways som håller lägst kvalitet hål 7 och 17. Vi kommer att hålpipa (likt höstarbete på greenerna fast kraftigare) dessa två fairways upp till fyra gånger per år. Borttaget material kommer att ersättas med en sand- och fröblandning. Vid varje tillfälle byter vi ut 2 procent av respektive fairways. Projektet kommer att utvärderas i slutet av 2013 och därefter tas beslut om fortsatta åtgärder. Medel finns avsatt i driftbudgeten.

6 Bunkrar På WGCC ska bunkrarna utgöra en strategisk och intressant svårighet. Det finns idag inga planer på att utöka antalet bunkrar. Bunkrarna kommer kontinuerligt att ytterligare förbättras vad gäller sand, dränering och finish. Tees I samband med Green 2007 byggdes nya tees på ett antal hål. Efter det har nya tees byggts på hål 9 gul och vit, hål 1 gul och vit samt hål 2 gul och vit. Under hösten 2011 renoveras tees på hål 9 röd och hål 11 röd. Samtliga äldre tees ska renoveras under kommande år. Detta gör vi i samarbete med Banutvecklingskommittén som identifierar de förbättringar som behöver ske. Dessutom ska tees byggas om med ambitionen att skapa variation på befintliga hål. Detta kan skapas genom att finna extra utslagsplatser på befintliga hål så att respektive hål kan få spelalternativ med en delvis ny karaktär. Vi kan genom att anlägga ett antal nya teeområden skapa alternativa spelvägar på ett par hål för att skapa förnyelse i den existerande golfbanans layout. Övningsområde WGCC: s övningsområde består av en driving range, två inspelsområden med övnings-bunkrar samt puttinggreen. Inspelsområdet bakom driving range har inte nått upp till önskad standard och kommer att läggas ned och ingå i de tomter som det kan finnas möjlighet att sälja i den sk Torpamarken. Övningsområdet mot sjösidan bakom hål 18 kommer på sikt att byggas om i enlighet med den standard som finns på golfbanan. Ritning och kostnadsuppskattning finns framtagen för ett nytt övningsområde som även vid behov ska kunna användas som ett 19: e golfhål. Ruffar De ska vara rimligt kortklippta under största delen av säsongen för att lättare hitta bollar och ge bra speltempo. Tillgänglighet Ett av problemen under 2011 har varit medlemmarnas upplevelse av tillgängligheten till spel på vår golfbana. Detta är inget nytt problem med en golfbana av hög klass och med medlemmar som vill spela mycket golf. Förr i tiden hade vi ett stort antal medlemmar som inte spelade många ronder per år. Idag har vi allt färre av dessa medlemmar och flertalet medlemmar spelar många ronder. Vi har också företagssamarbeten och greenfee gäster. Sammantaget gör det att ett år med fina väderleksförhållanden kommer vi dessvärre att få uppleva att det inte alltid går att spela på just den tid jag önskar. Spontangolf mellan kl blir också svårare, men fungerar i allmänhet bra tidigt eller sent på dagen. Vi införde under 2011 en 10 minuters intervall på starttider för att undvika köer på främst hål 2-6. Detta har förbättrat flytet i spelet. Trängsel kan fortsatt finnas på hål 6-9, men under de sista nio hålen är det oftast ett bra flyt i spelet. Golfronderna har som förväntat tagit ungefär lika lång tid som tidigare år. Tiderna beror mera på att det är fyrbollar som släpps ut och dessa tar längre tid. Före kl då enbart 2-3 bollar får starta blir tiderna mellan 3-4 timmar. Vi ändrade också avgiften för spel med medlem till att omfatta 3 gäster per medlem. Detta har återigen blivit en mycket populär spelform och uppskattas såväl bland medlemmar som bland gäster. Huvudsakligen består idag våra greenfeegäster av spel med medlem och i jämförelse med föregående år är ökningen kraftig vilket direkt har påverkat tillgängligheten till golfbanan. I jämförelse med 2010 har greenfeeintäkterna ökat med cirka 450 Tkr i detta har spel med medlem ökat med cirka 300 Tkr (motsvarar 800 st fler spelare), ordinarie greenfee måndag fredag har ökat med cirka 100 tkr, ordinarie greenfee på helg har minskat något och greenfee junior har ökat något. Våra intäkter från företagssamarbeten har totalt sett ökat något i jämförelse med föregående år. Nivån på företagsgolf är i stort oförändrad medans klubbens intäkter från reklam och annonser har ökat.

7 Under 2011 har också internetbokningen fått ett genombrott. 35 % av tiderna bokas via Internet. Detta är en stor ökning från året innan då cirka 10 % bokades via Internet. Under 2011 har WGCC haft en hög beläggning under de attraktiva tiderna mellan kl Vi förändrade 2011 bokningsreglerna till en heltimmas tid som kan bokas på plats eller på telefon samma dag. Tidigare fanns det en heltimmas tid och två påplatstider per timma. Dessa s.k. påplatstider gynnade främst boende i närområdet. Inför 2010 ökade också antalet dagar som vi medlemmar kunde boka tider från 5 dagar till 7 dagar. För gäster hade vi 5 dagar i början av säsongen och 2 dagar under högsäsong och senare. Detta hade egentligen ingen större påverkan eftersom majoriteten av greenfeegästerna var gäster till medlemmar. Golfklubbar påverkas idag av en ökad användning av Internet och trenden är tydlig mot att man planerar sin golf mera idag och att Internetbokningen är här för att stanna. Antalet besök som gäst till medlem har till 2011 ökat kraftigt i jämförelse med föregående år. En avgörande del i denna ökning är givetvis ett generösare förhållnings-sätt till medlemmars gäster. Ökningen (800 st) påverkar givetvis den enskilde medlemmens tillgång till banan. Vår upplevelse är samtidigt att detta är en mycket populär spelform och en förmån som väldigt många medlemmar upplever som positiv. Därav är vår utgångspunkt att under 2012 stå fast vid att upp till tre gäster per medlem vid samma tillfälle ska erbjudas reducerad spelavgift. Det finns alltid två sidor av samma mynt! Under 2010 och inför 2011 inkom önskemål från medlemmar att öka antalet förbokningsbara starttider. Möjligheten till spontangolf via påplatstider upplevdes inte som fördelaktig. Argumenten var att golfspel kräver planering och att påplatstider premierade boende i närområdet. Inför 2012 och i enkätredovisningen framkom att det finns en grupp medlemmar som önskar förbättrad möjlighet till spontangolf. Medlemmars förutsättningar till golfspel varierar kraftigt och vi planerar för följande förutsättningar till golfspel under 2012: att fortsätta med 10 minuters intervall start en heltimmestid som kan bokas på plats eller via telefon samma dag under sommaren införa en påplatstid per timme som kan bokas samma dag och tidigast två timmar före utsatt speltid medlemmar har företräde till helgspel mellan kl medlemmar kan boka starttid upp till 7 dagar i förväg medlemmar kan boka en tid långt i förväg per säsong medlemmar kan ta med upp till 3 gäster per medlem och tillfälle till rabatterad avgift gäster kan normalt boka speltid upp till 2 dagar i förväg företag kan normalt boka upp till 5 dagar i förväg Vi kommer att kontinuerligt följa detta och om beläggningen blir för låg på påplatstider kan vi med kort varsel göra förändringar. Detta är ett försök att svara upp mot signalerna i medlemsenkäten, men vi är inte övertygade att detta kommer att öka tillgängligheten för oss medlemmar. Om 2012 blir ett vädermässigt bra år kommer intresset för golf på WGCC att vara fortsatt stort för både medlemmar och gäster. Om vi verkligen skulle vilja ha ökad tillgänglighet måste vi sannolikt ytterligare begränsa spel för antingen företagssamarbeten eller greenfeegäster eller båda. Detta skulle kräva kraftigt höjda medlemsavgifter och vi ser inte detta som realistiskt. I utvärderingen av 2010 såg vi även att nyttjandegraden för dessa påplatstider förutom tre veckor under sommaren var mycket låg.

8 Klubbhus och entréområde Klubbhuset och entréområdet ska präglas av att vara ändamålsenliga byggnader. Klubbhuset ska vårda sin historia och behålla sin känsla. Det ska vara en genomgående hög kvalitet på hus och anläggningar. Det ska vara ett prydligt klubbhusområde med en inbjudande karaktär för medlemmar och gäster. Det tacksamma med att vidta åtgärder på ett klubbhus är när det görs utomhus som till exempel fasad, entréområde då ses detta och känns bra. Det otacksamma är de nödvändiga renoveringar som måste göras av till exempel tak, vatten, avlopp, el eller kök. Dessa åtgärder syns inte men är vitala för funktionen. Under åren kommer följande åtgärder att prioriteras: Gå igenom köket och göra en genomgripande renovering. Gå igenom äldre elledningar i klubbhuset Målning av den nya klubbhusdelen Översyn av den undre våningen med målning av samlingsrum och renovering av toaletter Tomtmark Under 2010 har en inventering skett av för- och nackdelar med att avyttra tillgångar i form av mark och fastigheter. Den tillgång som vore lättast att avyttra är nedre Ålstäksmarken och är i dagsläget inte möjlig att avyttra då det inte finns stora utsikter att få marken detaljplanelagd. Medlemmar Det är viktigt att behålla känslan i klubben. Medlemmar ska kunna trivas tillsammans, men ingen ska påtvingas ett umgänge. Golfintresset är självklart viktigt. För att få en ännu närmare dialog med medlemmarna skickades en medlemsenkät ut i oktober avsikten är att denna ska vara årlig. Genom att många medlemmar deltar i klubblivet på WGCC kan vi skapa en stark klubbkänsla. Klubblivet är centralt för WGCC. Tävlingsverksamheten kombineras vid ett antal tillfällen under året med efterföljande måltid för att utveckla kontakterna mellan medlemmarna. Countrydagen ska skapa ytterligare kontakter mellan medlemmarna och visa upp de countryaktiviteterna tennis, boule, hamn, jakt mm. Medlemmarna är också bärare av goodwill för WGCC och tar med sig gäster till klubben. WGCC ska aktivt verka för att klubbens medlemmar förbättrar sina kunskaper inom golfspelet. Detta sker genom riktade träningserbjudanden från våra tränare. I samarbete med WGCCs headpro ska vi löpande utvärdera erbjudna träningsformer samt undersöka nya möjligheter att stötta våra medlemmar i deras personliga golfutveckling. Ambitionen är att öka medlemmarnas antal besök på klubben genom att öka intresset för träning och förståelse för golfspelet. Följande fastighetsdelar kan vara möjliga att avyttra: Torpamarken (marken ovanför parkeringen) samt Tjänstebostäderna (de två byggnaderna ovanför 5: ans tee). Torpamarken kan under de närmaste åren komma att bli detaljplanelagd. Det handlingsalternativ som styrelsen diskuterat är att undersöka försäljning av i första hand Torpamarken och i andra hand Tjänstebostäderna. All markavyttring kräver beslut på årsmöte.

9 Junior- och Idrottsverksamhet Vi vill utveckla våra juniorer till goda golfare. Underlaget består av juniorer som i de flesta fall är barn till medlemmar. Talanger ska inte behöva söka sig till någon annan klubb om de vill satsa. Vikten av att fånga upp de unga kan inte underskattas. Från års ålder är det vitalt att erbjuda möjligheter till utveckling inom sporten och ge möjligheter t ex att utvecklas tillräckligt bra för att kunna komma in på golfgymnasiet. Det finns ett stort intresse för träning för våra yngre juniorer. Vid sidan av aktiviteterna för elitjuniorerna ska vi även erbjuda aktiviteter för de juniorer som vill utvecklas som golfare utan att satsa på tävlingsgolf. Målet är att erbjuda träning för de barn som har anknytning till klubben samt i mån av plats även till andra barn. Träningen för de yngsta ska på ett lekfullt sätt fånga juniorernas intresse för golfen. Vid sidan av våra tränare Mats, Thomas och Johan har vi ett stort antal engagerade föräldrar som leder en mängd aktiviteter som t ex lagledare, tävlingsledare, anordning av träningsläger och utflykter. Detta är ett område där vi ska utveckla verksamheten ytterligare. Förutsättningarna till att bedriva junior- och idrottsverksamhet på WGCC har de senaste åren förändrats, främst som en effekt av att gruppen aktiva juniorer har minskat. Detta är generellt för Golf-Sverige. Juniorkommittén kommer därför under 2012 att inventera nuvarande verksamhet samt komma med förslag till hur den framgent bör bedrivas för att fortsatt vara attraktiv och framgångsrik. En normal vecka på WGCC ser ut så här: Måndagar Dam veteran Herr veteran kl 9-10 kl Tisdagar Junior kl Onsdagar Dam Herr kl kl Därutöver är banan avbokad för medlemsspel lördagar och söndagar På WGCC har vi 2 säsongstävlingar, Foursomebucklan och Pros Putter. Det genomfördes 9 klubbtävlingar under året med gemensam start: Grand Opening, Grand Final, Damernas vårstart, Damernas höstavslutning, Daily Sports, PCM Midsommargolf, St. Olof, Nimbus kräftgolf och klubbkommitténs avslutning. Under helgerna genomfördes följande tävlingar: Damernas vårstart, Abacus Open, Skandia Tour (utdelning SGF), Två generationer, St. Olof, Släktfejden, KM och KM Foursome, Nimbus kräftgolf, Damernas avslutning och klubbkommitténs avslutning. Fördelningen mellan lördagar och söndagar är jämn. I enkäten finns ungefär lika många som vill ha fler tävlingar som vill ha färre tävlingar. Drygt 65 % av medlemmarna anser att vi har en bra frekvens av tävlingar. Tävlingar Tävlingsverksamheten på WGCC inriktas på en stor tävling per månad med stöd av en av klubbens sponsorer. Även säsongstävlingarna Pros putter och Foursomepokalen, Presidents Cup och KM för olika kategorier är viktiga tävlingar liksom partävlingar i olika former. Vissa tävlingar kombineras med middagar och middagen efter St Oloftävlingen är WGCC: s tillfälle att belöna medlemmar som gjort stora insatser i klubbens verksamhet. Onsdagstävlingarna för damer och herrar inkl RE, HMSS, veteranernas måndagstävlingar, juniorernas tisdagstävlingar och Friday Morning Swingers är viktiga tävlingar som samlar många medlemmar och som bidrar till att vi lär känna varandra ännu bättre och utveckla en genuin klubbkänsla.

10 Företag och Gäster WGCC har cirka golfspelande gäster per säsong. Utöver greenfeeavgifter står våra gäster och samarbetspartners för en betydande del av omsättningen i restaurang, shop och i caféet vid hål 9. Vi ska tillämpa en konkurrenskraftig prissättning för företag och gäster. I detta ska marknadsanpassning ske mot jämförbara anläggningar, hänsyn tas till våra medlemsavgifter, tillgänglighet på banan samt utbud och service från våra samarbetspartners. En för hög prisnivå ökar säkerligen tillgängligheten samtidigt som antalet besök minskar med den följd att en betydande intäkt för klubb och samarbetspartners faller bort. Med detta kommer behov av ökade avgifter alternativt försämrad kvalité och service gentemot medlemmar och gäster. Gäster bidrar också till en positiv klubbhusmiljö och med tiden har flera valt att bli medlemmar i klubben. Företagsgolf arrangeras företrädesvis under tisdag eller torsdag fram till 15 juni och från 15 augusti. Förteckning över anordnad företagsgolf med gemensam start 2011: I dokumentet "Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2011" skrev VD att en erfarenhet är att vi bland annat är tvungna att i ökad utsträckning vara tillmötesgående och acceptera företagsgolf också på tider som traditionellt är medlemmars. Utöver de tisdagar och torsdagar som togs i anspråk till företagsgolf användes även två måndagar och två fredagar. Samtidigt utnytt-jades inte 17 möjliga tisdagar/torsdagar till företagsgolf. Utöver dessa fasta bokningar har mindre grupper om 1-6 bollar bokats in med löpande start i mån av plats måndag-fredag. Vi kommer även fortsättningsvis och i mån av plats behöva vara tillmötesgående mot våra företagsgäster och vi uppskattar mycket den förståelse för klubbens bästa som har visats av framförallt veterankommittén när deras måndagstider vid några tillfällen har tagits i anspråk. Greenfee- och företagsintäkter, kr Tisdag 31 maj fm em Tisdag 7 juni fm Torsdag 25 aug fm Tisdag 30 aug fm Torsdag 1 sep em Måndag 5 sep heldag Torsdag 8 sep fm Måndag 12 sep fm Tisdag 13 sep fm Fredag 16 sep fm Tisdag 20 sep heldag Torsdag 22 sep em Fredag 30 sep em Antal tisdagar och torsdagar som var vakanta per månad från företagsgolf med gemensam start (perioden 1 maj 15 juni och från 15 augusti 30 september): Maj 7 st Juni 4 st Augusti 3 st September 3 st

11 Ekonomi WGCC har trots stora investeringar i en ombyggd golfbana i samband med Green 2007 en förhållandevis bra ekonomi. Samtidigt ska betänkas att banombyggnaden, Projekt Green 2007 ännu inte är betald. Vi har en hög om än minskande skuldsättning och en fortsatt årlig amortering är prioriterat. Under de senaste tre åren har vi haft gästintäkter på ca 4-4,5 Mkr per år. Per andelsägare motsvarar det drygt kr att jämföra med medlems- och spelrättsavgiften på kr, varav 470 kronor är moms. Det är naturligtvis mycket positivt med en så hög nivå och dessa externa intäkter har starkt bidragit till att vi kunnat amortera på banklån mer än beräknat. Gästintäkterna är bevisligen lättflyktiga till följd av förhållanden som vi inte kan styra över, främst beroende på väder. Är det regn och rusk under maj-september får vi negativ utveckling på greenfee och är det för varmt mitt i sommaren så påverkar det på samma sätt. För företagssamarbeten har vi att möta en fortsatt ökad konkurrens. Många företag har begränsat sina golfsatsningar samtidigt som golfklubbar, i sin desperation efter nya företagssamarbeten fortsätter att sänka sina priser. Stabiliteten för dessa intäkter är skenbar. Sett över de tre åren har företagsandelen ökat och överträffat budget medan greenfeeintäkterna har varierat kraftigt mellan åren. Styrelsens bedömning är att en realistisk risknivå är att budgetera gästintäkterna till % av utfallet under det senaste året. Medlemmarna har gjort extraordinära insatser under en följd av år som en del i avbetalningen av Projekt Green 2007, Projekt Ladan samt som en del i förlusttäckningen av förlorade gäst- och företagsintäkter under ombyggnaden. Dessa extra avgifterna har kraftigt bidragit till att stärka klubbens likviditet. Kronor/andelsägare Ombyggnadsavgift Lån Kapitaltillskott Totalt 2005 och För 2012 planerar styrelsen för oförändrade årsavgifter. Lägre driftkostnader De senaste åren har WGCC reducerat sina driftskostnader med cirka tkr. Vi har nu nått ett kostnadsläge som det är svårare att skära i ytterligare om vi vill behålla vår kvalitetsnivå. De kommande åren måste vi däremot räkna med en ökning med 2-3 % per år för material och drivmedel och för personal med ca 3 % per år. Med en fortsatt hård budgetstyrning räknar vi med att kunna motverka att kostnadsökningarna totalt sett slår igenom fullt ut. Utveckling av medlems- och spelrättsavgifter mm, kr Medlemsavgifter Medlemsavgiften består av en förenings- och en spelrättsavgift. I prognos för utfall 2011 svarar de totala medlemsintäkterna för 55 % av omsättningen. Medlems- och spelrättsavgiften är idag kronor (700 kr respektive kr) och vi har cirka 800 seniormedlemmar. Våra totala intäkter från medlemsavgifter står sig något lägre mot jämförbara klubbar. Vår avgift per medlem är högre medan antalet medlemmar är lägre. I jämförelsen ser vi också att avgiftsnivån huvudsakligen är en effekt av antal medlemmar och en klubbs nivå på gäst- och företagsintäkter.

12 Ekonomi 2011 Det ekonomiska resultatet för 2011 ser ut att bli bättre än budget med ett årsresultat efter avskrivningar och räntekostnader om 900 tkr. Detta är en samlad effekt av en fortsatt låg kostnadsnivå samt höga intäkter från gäster och företag. Våra kostnader faller i stort enligt budget med undantag av att vi under året har valt att genomföra ytterligare förbättringar på golfbanan. Våra gäst- och företagsintäkter har kraftigt överträffat budget. Våra greenfee intäkter är tillbaka på historiskt höga nivåer och våra företagsintäkter har fortsatt att öka något i jämförelse med föregående år där framförallt våra intäkter från reklam och annonser har förbättrats. Vi har under året tagit kostnader för såväl planerade som påtvingande renoveringar av våra fastigheter. Renoveringen av klubbhuspoolen genomfördes med ett finansiellt bidrag av några generösa och engagerade medlemmar. Vi har under året reparerat delar av klubbhustaket, delar av klubbhusfasaden samt nödvändiga vattenledningar. Vårt arbete med att renovera gamla utslag har fortsatt under året. Vid sidan av färdigställande av gul/vit tee på hål 1 och 2 har röd tee 9 och 11 renoverats. Fortsatta insatser för fairways har genomförts under året. Under 2011 har vi tagit investeringar på golfbanan till 545 tkr (budget 450) varav 355 tkr är kassapåverkande. Under sommaren fattades beslut om att köpa in en ny fairwayklippare. Vissa planerade investeringar sköts på framtiden. För fastighet gemensamt har vi tagit investeringar till ett värde av 35 tkr (budget 40). För "Projekt Torpamarken", arbete med detaljplaneändring har vi under året tagit kostnader till ett värde av 100 tkr (budget 200 tkr). Kostnaderna under 2011 avser endast ersättning för kommunens handläggning av ärendet. Resultaträkning, tkr prognos budget utfall Intäkter Medlems- och spelrättsavgifter Greenfee Företagsavtal Hyror Övriga intäkter Summa Intäkter Kostnader Personal administration - bana Bana Främmande tjänster Föreningskostnader Övriga kostnader Fastigheter Summa Kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Finansnetto ÅRETS RESULTAT Skuld till bank beräknas minska till 12,9 Mkr, en förbättring med 0,9 Mkr i jämförelse med budget. Finansiering I samband med Green 2007 tog WGCC upp lån på 23 Mkr. Återbetalning av detta lån har påbörjats dels genom medlemstillskott och dels genom ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet 2010/2011 var låneskulden 14,6 Mkr och prognos för utfall 2011 är 12,9 Mkr. Låneskuld, kr

13 Styrelsens övergripande mål är en fortsatt årlig amortering av bankskulden. Samtidigt är styrelsens bedömning att vi i ett bättre finansiellt läge ska påbörja en successiv förbättring av vår anläggning såväl golfbana som fastigheter. Styrelsen avser därför att över de kommande tre åren avsätta en kostnadsram till investeringar och förbättringar. Några av dessa åtgärder är påtvingande medan andra är önskvärda varför hård prioritering mellan åren är nödvändig. Styrelsens ambition är att dessa åtgärder kan finansieras genom att frigöra utrymme inom årsbudgeten men också genom en närliggande försäljning av mark. Investerings- och förbättringsplanen kan komma att omprövas givet behov och förutsättningar. Styrelsen förutser ett investerings- och förbättringsbehov i vår kärnverksamhet åren på upp till 6 Mkr. De preliminära beräkningarna visar på följande kostnadsfördelning. Investering - extra förbättringar (tkr) Bana Maskiner Teeförnyelse 400 Övningsområde 500 Övrigt 100 Summa Bana Klubbhus Renovering kök Elledningar i klubbhuset. 100 Målning av den nya klubbhusdelen 100 Undre våningen målning Renovering av toaletter Renovering av omklädningsrum 600 Poolområde 150 Övrigt 100 Summa Klubbhus Övriga fastigheter 150 Tennisbana, renovering 100 Delar av redovisade förbättringar kommer att redovisas som driftkostnad. Samarbetspartners WGCCs samarbetspartners finns för att kunna erbjuda en attraktiv restaurang, attraktiv golfshop, kunniga golfpros och ett café vid 9an av god kvalitet främst för att medlemmarna ska trivas och använda dessa tjänster. Dessa samarbetspartners ger också ett stort mervärde till gäster och företagspartners. Avtalen med dessa samarbetspartners ska ge oss ett arrende som ger skälig avkastning på vår fastighet och de investeringar vi måste göra för att uppnå önskade krav. Restaurang Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2012/13 enligt avtalets löptid. Restaurangen är i huvudsak populär hos våra medlemmar. I WGCCs avtal med restaurangen finns angivet att det ska finnas tre dagens rätter, en fiskrätt, en kötträtt och en sallad samt att det ska finnas en meny med sk golfinnehåll och några rätter med fine dining. Det finns också angivet hur många kvällar det maximalt får vara disco under sommaren. Medlemmar har lite olika synpunkter på prisnivå, en del vill ha fler enklare rätter och en del vill ha fler finare rätter. Golf shop och pro Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2013/14 enligt avtalets löptid. Vi har tre bra tränare som ger en möjlighet för våra medlemmar att få kvalificerad träning såväl som grundläggande träning. Shopen har ett brett sortiment av både golfklubbor och kläder. WGCCs mål är fortsatt ha en golfshop av hög kvalitet med ett brett sortiment och ha kvalificerad golfträning. Café vid 9an Avtalet förhandlas om vid årsskiftet 2014/15 enligt avtalets löptid. Caféet vid 9an har etablerat ett brett sortiment och har ett mycket gott rykte bland medlemmar och gäster. Målet är att fortsätta att ha ett café vid 9an med hög kvalitet. Välkomna med synpunkter och förslag senast 1 februari 2012! Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012.

14 Information från Valberedningen Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 16 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller, ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år, samt för ledamöterna Fredrik Bergström, Conny Edlundh, Anne-Charlotte Lilienberg och Göran Palmér, som enligt stadgarna valts för två år. Styrelsens övriga ledamöter Anders Keller, Anne Nilsson och Peter Norberg är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ingvarsson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Av valberedningens ledamöter står Staffan Lundeborg stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari 2012 till Staffan Lundeborg tfn För valberedningen Staffan Lundeborg Rolf Wassing Elisabeth Svensson Ordförande

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april

Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april Omvärldsanalys - utdrag Antalet medlemmar i SGF anslutna GK: s minskar med netto 10 000 per år Tappat 75 000 sedan 2004 Alltfler rapporter om försämrad drift och ökad

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led.

Anläggningen ska utvecklas genom en strävan på ständiga förbättringar i alla led. Måldokument - Banan Nyköpings GK golfbanor ska erbjuda en positiv golfupplevelse via spel på banorna som är en utmaning för motions såväl elitspelare. Spelarna ska känna en kvalité genom greenerna som

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014

Verksamhetsplan för Falköpings Golfklubb 2014 Styrelsen via Lennart Almqvist 131027 01 1(7) Vision En av landets mest omtyckta golfanläggningar under ständig utveckling med aktiva medlemmar och nöjda gäster. Framgångsfaktorer/Värdegrunder Bemötande

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER

PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER PROJEKT KLUBBHUS ATT RENOVERA ELLER BYGGA NYTT DET ÄR DU SOM MEDLEM SOM BESTÄMMER Projektgruppen som under året träffats vid ett flertal tillfällen har konstaterat att befintligt klubbhus har en rad fel

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2006 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20

Gemensamt. Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Gemensamt Planeringskonferens 2013-09-19-2013-09-20 Våra ansvarsområden Personal Kansli Reception / Shop Restaurang / Kiosk Ansvarsområde - Personal Britt Jernberg Maja Wahlgren 3 säsonger Emma Nyberg

Läs mer

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar?

Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Vill du nå över 800 herrgolfare, plus deras gäster, på en av Göteborgs vackraste och mest populära golfklubbar? Bli Tour-Partner eller Tournament Sponsor i Gentlemens Varje onsdag på Delsjö Golfklubb.

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4

Syfte 3. Målsättning 3. Organisation 3. Tidplan 3. Allmänna förutsättningar 4. Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Vreta Kloster GK Masterplan 2015-2019 Syfte 3 Målsättning 3 Organisation 3 Tidplan 3 Allmänna förutsättningar 4 Projektredovisning, 18-hålsbanan 4 Projektredovisning, Tee-it forward 5 Projektredovisning,

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund

Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7. 1. Bakgrund Bilaga - Beslutsunderlag till agendapunkt 7 1. Bakgrund Golf har sedan ett antal år tillbaka utvecklats mot att bli en konsumtionsvara och fritidssysselsättning bland många andra och i stor konkurrens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Nytt från klubben Oktober 2013 Information från Falkenbergs Golfklubb

Nytt från klubben Oktober 2013 Information från Falkenbergs Golfklubb NYHETSBREVET Det har nu gått några år sedan vår klubbtidning Hook & Slice lades ner. Men behovet av information till medlemmarna finns kvar. Visserligen finns information på vår hemsida och på FaceBook.

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

Att mäta, analysera och utveckla

Att mäta, analysera och utveckla 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners 2011-12-08 2 Innehåll Att mäta,

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Skillingetrycket januari 2014

Skillingetrycket januari 2014 Innehåll Ordförande har ordet Välkommen till nytt golfår Hans Lienzén Valberedningens uppmaning Handicaprevision Hemsidor nyheter Fysisk träning/gym Ordförande har ordet En mild höst och en snöfri decembermånad

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer