PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö"

Transkript

1 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014

2 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande behandling 3 Rättigheter och skyldigheter 4 Förebygga 4 Upptäcka och utreda/akuta åtgärder 5 Metoder för att upptäcka 6 Åtgärder 7 Delaktighet och inflytande 7 Ansvar 7 Kompetensutveckling 8 Kvalitetssäkring 8 Utvärdering av planerade åtgärder 2012/13 9 Handlingsplan/utvecklingsområde 2013/14 9 Ordningsregler 10 Händelserapport 11 1

3 Inledning På Högåsen arbetar vi för att skapa gemensamma värderingar och normer som ger varje barn och vuxen möjlighet att vara den hon eller han är utan att bli diskriminerad, kränkt eller begränsad på grund av könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet eller funktionshinder. Diskrimineringsgrunder Kön: Förskolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Vi ska också förebygga och hindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till ett barns könstillhörighet. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Det kan vara svårt att identifiera sexuella trakasserier bland barn i förskoleålder. Vi vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse när de leker, exempelvis doktorslekar. Sexuell läggning: Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Vi har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till våra barn. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Etnisk tillhörighet: Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Man kan ha flera etniska tillhörigheter. Vi har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet enligt skollagen. Religion och annan trosuppfattning: Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Enligt läroplanen ska alla föräldrar kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att barnen inte blir påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen. Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning t ex buddism, ateism. Funktionshinder: Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller 2

4 begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Funktionshinder kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå. Begränsningen av funktionsskadan måste bestå över en längre tid. Graden av funktionshinder har däremot ingen betydelse. Exempel på funktionshinder som kan märkas mer eller mindre i olika situationer är allergier, ADHD, autism, dyslexi, hörsel- och synskador. Kränkande behandling: Förskolan ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som kränkande behandling (14 a kap skollagen). Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Begreppet är tänkt att täcka in alla former av kränkande behandling; det kan vara mobbning, men även enstaka händelser. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsgrunden omfattar de flesta transpersoner t.ex. transvestiter, intersexuella. Ålder: Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av ålder. Vi arbetar med att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. All planering och alla aktiviteter skall genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Definition av kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den som uppger eller visar att hon/han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Mobbning är när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga någon annan skada eller obehag vid upprepade tillfällen. Den som är utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. Exempel på vad ett barn kan uppleva som kränkande: elaka ord, knuffar och slag. Kränkande behandling kan äga rum i alla miljöer, när som helst. Målet är att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och att barnen hyser respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 3

5 Rättigheter och skyldigheter Varje barn har rätt att känna sig trygg och säker att bli lyssnad på att bli tilltalad på ett trevligt och hövligt sätt till gemenskap med andra; vuxna och barn att bli behandlad på ett respektfullt sätt i både ord och handling av andra barn och vuxna De vuxnas rättigheter är desamma som barnens. Dessutom är det de vuxnas skyldighet att skapa normer för säkerhet och trygghet på förskolan samt ansvara för att planen efterlevs. De vuxna som arbetar på förskolan behöver alltid ha en medvetenhet om att man är en förebild för barnen. Förebygga På Högåsen tar vi ett gemensamt ansvar för alla barn. En gång/månad lyfter vi frågeställningar (barn/grupp/organisations-nivå) på Barnhälsan. Vi strävar efter att aktivt och medvetet stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar. Samtal i smågrupper, där barnen får uttrycka tankar om bl a känslor Samtal utifrån barnlitteratur Vi lyfter fram och pratar om olikheter i barngrupperna Vuxna är aktivt närvarande och sätter gränser samt är goda förebilder. Vuxna stimulerar barnens samspel och hjälper dem att bearbeta konflikter och tar vara på barnens egna förslag till lösningar. Barnen får också stöd att reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Alla barn blir lyssnade på och bemötta med respekt Värderingar tydliggörs i barngruppen genom dialog (tex dramatiseringar, lek mm) Dialog med föräldrar; det dagliga samtalet samt planerade utvecklingssamtal Vid upprättande av avdelningens utvecklingsplan i augusti tas hänsyn till innehållet i Likabehandlingsplanen Barn och vuxna arbetar fram gemensamma ordningsregler Regelbundet barnhälsoarbete på olika nivåer Barnintervjuer Vuxna uppmuntrar och förstärker hjälpsamhet och samarbete bland barnen 4

6 Upptäcka och utreda/akuta åtgärder På Högåsen är alla barn allas barn. Detta innebär att vi tar ett gemensamt ansvar för alla barn och att det är varje vuxens ansvar att stoppa kränkningar. Personal som ser/upptäcker kränkningar, har ansvar att processen med insatser sätts igång. Detta gör vi genom följande steg: 1. Barn kränker barn: Samtal med de inblandade barnen. Händelsen dokumenteras i Händelserapport Ansvar har: Den vuxne som ser eller får kännedom om kränkningen och avdelningspersonal 2. Berörda föräldrar informeras. Avdelningspersonal 3. Extra uppmärksamhet/observation under en tid. Avdelningspersonal 4. Vid behov informeras rektor/specialpedagog. Avdelningspersonal 1. Vuxen kränker barn: Enskilt samtal med kollegan. Händelsen dokumenteras i Händelserapport. Ansvar har: Den vuxne som ser eller får kännedom om kränkningen 2. Information ges alltid till rektor. Den vuxne som kränkt 3. Berörda föräldrar informeras. Den vuxne som kränkt. 5

7 Metoder för att upptäcka kränkande behandling Vi är lyhörda på signaler från barnen Samtal med barnen i samlingar Observationer i barngrupperna Enskilda samtal med barnen Barnintervjuer Etiska samtal; Charlie, Värderingsövningar Lyhördhet bland pedagogerna och återkopplande samtal med barnen när konflikter inträffar Närvarande vuxna inne och ute bland barnen Lokal/central barnhälsa Föräldrasamtal/utvecklingssamtal/daglig kontakt med föräldrar Centrala föräldraenkäter 6

8 Långsiktiga åtgärder Ett sätt att arbeta långsiktigt är att hela tiden hålla Planen mot diskriminering och kränkande behandling aktuell genom t.ex. planerade diskussioner om innehållet på PUA. Vi arbetar dagligen aktivt och medvetet med barnen genom t.ex. samtal om etiska dilemman, drama, sagoläsning och som vuxna förebilder. Det är ett ständigt pågående arbete att lyfta frågor vid olika situationer och att det arbetet får genomsyra den dagliga verksamheten. Ett annat sätt att arbeta långsiktigt är att föräldrar, på skolråd och föräldramöten återkommande ska informeras om planen och att de ska erbjudas att bli delaktiga i den återkommande revideringen. På så sätt hoppas vi kunna skapa, tillsammans med föräldrarna det demokratiska klimat i förskolan som är vårt uppdrag. Akuta åtgärder Se sid 5. Delaktighet och inflytande Barnen görs medvetna om Likabehandlingsplanens innehåll/innebörd genom samtal, samlingar och vardagliga aktiviteter. Barnens röster blir också hörda genom exempelvis återkommande intervjuer som utförs av avdelningspersonalen, Hammarmöten och dagliga samtal. Hänsyn tas till barnens mognad. All personal som arbetar i förskolan ska känna till och följa planen. Personal på avdelningen är ansvariga för att information om planen ges till vikarier. Värdegrundsfrågor/Likabehandlingsplanen tas upp till diskussion på PUA/APT. Förskolechef är ansvarig för att diskussioner kommer till stånd. Föräldrar erbjuds delaktighet och inflytande i arbetet med Planen mot diskriminering och kränkande behandling genom samtal; dagliga, spontana och planerade. Vid revidering av planen har föräldrar möjlighet att lämna synpunkter t. ex på skolråd och föräldramöten. Planen kan nås genom Öckerö kommuns hemsida Högåsen. Ansvar Ansvar för att Likabehandlingsplanen följs och förankras hos barn och föräldrar vilar på all personal i förskolan. Yttersta ansvaret bär rektor. Den som först uppfattar kränkningen ansvarar för att arbetet påbörjas i enlighet med Likabehandlingsplanen (Akuta åtgärder s 5) och att berörd personal informeras samt gör uppföljning inom de närmaste dagarna. Rektor ansvarar för att Likabehandlingsplanen diskuteras på PUA/APT enligt överenskommelse. Avstämning av Händelserapporter görs i samband med utvärderingen av avdelningens utvecklingsplan i juni. 7

9 Kompetensutveckling Vi kommer att tita på en film/läsa en bok och efter det diskutera innehållet. Filmens/bokens innehåll ska anknyta till diskrimineringsgrunderna. Tid för detta arbete kommer att vara APT eller PUA -tid. Kvalitetssäkring Planen mot diskriminering och kränkande behandling skall vara ett levande verktyg i det dagliga arbetet och därför ständigt utvecklas. Bearbetning av innehållet sker under året på PUA. Utvärdering sker i slutet av vårterminen. Revidering sker tidigt på höstterminen. Skolrådet finns som remissinstans. Planen finns på hemsidan. Vikarier, nyanställd personal och VFU-studenter ska informeras av pedagogerna om planen. Annan personal som till exempel vaktmästare, kök-, och städ informeras av förskolechef. 8

10 Utvärdering av handlingsplan/utvecklingsområde 2012/2013 Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Lpfö 98/10 Utvärdering Vi har arbetat i barngrupperna med kompistema, valt medvetna böcker, sånger, samtalat med barnen om situationer som uppstått hur man kan uppträda mot varandra samt hur en bra kompis är. Vi har uppmuntrat barnen att ta egna initiativ till hjälpsamhet och samspel. Vi uppskattar att vi har 92 % måluppfyllelse utifrån att vi har uppmuntrat olikheter samt visat på alla människors lika värde. Barnen visar på större acceptans för att de är olika och har olika behov. De större barnen hjälper de mindre i större utsträckning än tidigare. Barn upplevs samspela mer med varandra än vad de gjorde vid höstterminsstarten. Handlingsplan/utvecklingsområde 2013/2014 Kartläggning inför val av utvecklingsområde I samtal bland pedagoger samt utifrån arbetet i barngrupperna är det ett ständigt pågående arbete med värdegrunden. Pedagogerna vill fortsätta att vidareutvecklas, vara medvetna, reflektera och dokumentera olika situationer och läranden. Utifrån analys av verksamheten och samtal med barn och föräldrar har pedagogerna funnit följande områden att arbeta vidare med. Mål Barnen ska känna sig trygga Barnen ska vara medvetna om dagens rytm. Detta uppnår vi genom att Skapa olika gruppkonstellationer Styra rummens och aktivitetens tillgång Ha samma rutiner dagligen Ge barnen arbetsro, ge dem tid till att slutföra aktiviteter Arbeta medvetet med processer. 9

11 Högåsens trivselregler (ordningsregler) Vi ska hjälpa varandra. - jag kan putta fart på gungan - om någon är ledsen kan jag trösta eller säga till vuxen - jag kan mata någon som är mindre än jag - jag kan hjälpa upp byxorna på någon som ska kissa - två kan bära en stol som är tung - om någon inte når sitt gosedjur i facket kan jag hjälpa den och att ta ner det Vi ska lyssna på varandra. - jag ska lyssna på den som pratar, det är lättast om man pratar en i taget - jag ska lyssna när någon säger hur högt den vill bli puttad på gungan, annars kan den bli rädd - jag ska säga ja när någon vill prata med mig så den som pratar vet att jag lyssnar, för då blir han glad Vi ska vara rädda om sakerna på förskolan. - jag ska lägga tillbaka sakerna försiktigt när jag städar annars går de sönder - när saker går sönder ska vi fråga mammorna och papporna om de kan hjälpa oss att laga dem - när jag lånar någon kompis sak ska jag vara rädd om den - jag ska vara rädd om papper och inte slösa (Undertexten är barnens egna ord hur man kan göra varje regel) 10

12 Händelserapport Kränkande behandling Högåsens förskola Datum: Ansvarig personal: Barn: Samtal, beskriv situationen: Åtgärd: Föräldrakontakt tagen: Uppföljningsdatum: Vilka medverkar: Förälder Ansvarig personal 11

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer