Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 12 november (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov Persson Anita Widman Torbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Michael Helmersson Göran Andersson Björn Stålhammar Ersättare: Övriga deltagande: Ulf Persson, controller 105,106,107 Catrin Marsell Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Michael Helmersson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Michael Helmersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 12 november 2008 Anslagsdatum:14 november 2008 Datum för anslagets nedtagande:5 december 2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 oktober Kommunfullmäktige 15 oktober Ks 103 Au 85 Kf 74 Dnr 230/07 Motion Maten är viktig för oss alla I motion daterad 27 september 2007 anför Benny Persson följande: För att våra barn och ungdomar ska klara av skoldagen och även inlärningen krävs bra matvanor. Skollunchen är därför oerhört viktig. Att ha en varierad och näringsriktig kost och en kost som de flesta barn och ungdomar dessutom tycker om är inte det lättaste att kombinera. Många elever äter tyvärr dåligt, kanske enbart smörgås i våra skolmatsalar. Vi vet också att för många elever är skollunchen den enda tillagade maten de rar under dagen. En maträtt som de flesta gillar är köttbullar. En del skolor har infört att denna rätt finns på matsedeln varje dag, som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras. I vår kommun tillagas huvuddelen av maten för våra skolar på Strand vägs skolans kök där även maten till de äldre som bor på Särskilda boenden och som rar mat distribuerad till sitt hem tillagas. Köttbullar skulle sannolikt även för dem vara ett bra alternativ till den ordinarie maträtt som serveras. Jag hemställer att kommunen utreder möjligheten till att införa köttbullar som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras på kommunens skolor och till de äldre som får sin mat från kommunens kök. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till teknikutskottet. TU Teknikutskottet har behandlat motionen under 77/2007, 55/2008, 64/2008 och 80/2008.

3 Kommunstyrelsen 12 november Av protokollet från sistnämnda framgår att för att stimulera att barnen äter i våra skolmatsalar krävs att kostverksamheten och skolan samarbetar för att miljön och schemaläggning av mattider ses över så att barnen i lugn och ro kan äta. Att det finns pedagogiskt ätande lärare med även på högstadiet och gymnasiet. Det finns kommuner som har skolmaten schemalagd, man pratar om dagens mat, går till maten tillsammans, äter, går tillbaka till klassrummet och pratar om vad som serverats, därefter tar man lunchrast. Kosten blir som ett ämne, lika viktig som motion, matematik. Framförallt fick man med dom barn som inte åt någon mat alls att äta. Att ha flera maträtter att välja emellan är inte det största problemet att få våra skolbarn att äta. Den mat vi lagar och serverar av den budget och den upphandling vi har, är av god kvalité och varierande. I skollunchen varje dag ingår det en till två varmrätter, mjölk, vatten, smör, hårt bröd olika sorter, ett stort varierande salladsbord. Med dom resurser och pengar vi har idag, gör vi en bra kostverksamhet. Det är bra att det finns ett politiskt intresse för att satsa på skolmaten istället för att se det som en besparingsmöjlighet. Teknikutskottet har beslutat att med kostenhetens yttrande i ärendet som grund avslå motionen. föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt teknikutskottets förslag avslå motionen

4 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 104 Au 65 Dnr 77/08 Ej besvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i oktober avges enligt följande: Bengt Sjöberg och Peter Johanssons (kd) motion ang. inrättande av familjecentral, har behandlats av kommunfullmäktige 14 maj Motionen är remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ulf Söhrmans motion ang. underhåll av verktyg, material och lokaler inom BUN:s verksamhetsområde, har behandlats av kommunfullmäktige 25 juni Motionen är remitterad till fastighetsenheten och barn- och utbildningsnämnden. Bengt Sjöberg, Peter Johansson (kd) och Göran Anderssons motion ang. Filipstad fyller 400 år 2011, har behandlats av kommunfullmäktige 25 juni Motionen är remitterad till informationsansvarig Benny Perssons motion ang. Maten är viktig för oss alla, har behandlats av kommunfullmäktige 15 oktober Motionen är remitterad till teknikutskottet. Ulf Söhrman, Michael Helmersson, Bengt Sjöberg och Gudrun Henrikssons motion ang. upprustning av skolor, har behandlats av kommunfullmäktige 14 maj Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden och teknikutskottet. Michael Helmersson och Jacelle Mattsson-Reniers motion ang. äldreboenden där husdjur är tillåtna, har behandlats av kommunfullmäktige den 18 september Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.

5 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ulf Söhrmans motion ang. EU dag, har behandlats av kommunfullmäktige den 18 september. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

6 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober Ks 105 Au 76 Au 64 Dnr 124/08 Ekonomisk plan Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 26 juni, 54, antagit förslag till budgetramar för det fortsatta arbetet med års budget. Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet nuvarande läge avseende budgetarbetet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra ekonomienheten att upprätta ett reviderat material avseende budget samt Ekonomienheten att nytt kompletterande material ska redovisas vid ny budgetberedning den 24 oktober Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet en ny sammanställning daterad 24 oktober För 2009 redovisas ett överskott på ca 6,3 mkr och för 2010 ca 4,4 mkr. Föreslagen investeringsnivå uppgår för 2009 till totalt 24,4 mkr. Av ekonomienhetens föredragning framgick att teknikutskottet under året kommeratt lyfta ett antal investeringsobjekt som i dagsläget ej kunnat kostnadsberäknats. Vidare avser ekonomienheten att fortsätta arbetet med att minska interndebiteringar vilket kommer att medföra att föreslagna ramar kommer att förändras mellan nämnderna. Förändringen kommer att redovisas till kommunstyrelsen. Vid sammanträdet utdelades förslag till Vison Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet vidare utan eget beslutsförslag.

7 Kommunstyrelsen 12 november Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet en ny sammanställning daterad 12 november Enligt sammanställningen redovisas för 2009 ett budgeterat överskott på ca 6,4 mkr och för 2010 på ca 4,4 mkr. Föreslagen investeringsnivå uppgår för 2009 till totalt 24,4 mkr. Vid sammanträdet redovisas protokoll från MBL-förhandlingar 4 november Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger bifall till budgetberedningens förslag med följande ändringar och tillägg: 1. Att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med fastighetsförvaltningen ge förslag på långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg. Uppdraget redovisas i budgetarbetet Att minska föreslagna ramar för 2010 med 400 tkr för kommunstyrelsen. 3. Att lägga in 5 mkr för investering på Kalhyttans friluftsområde i 2009 års investeringsram. Investeringen endast aktuell om planerad EU-ansökan blir beviljad. 4. Att flytta investeringen av badplats på Flakudden från 2009 till 2010 års investeringsram. 5. Att uppdra till kommunledningen att till 2010 års budgetarbete utarbeta förslag till organisation av överförmyndarens arbete under nästa mandatperiod. Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson instämmer i Per Gruvbergers yrkanden. Torbjörn Parling yrkar att 100 tkr överföres från kommunstyrelsens tillgängliga medel till kultur- och föreningsutskottets verksamhetsområde för att användas som offensiva kulturmedel. Anita Widman yrkar att ytterligare 10 tkr tillföres överförmyndarens verksamhetsområde.

8 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johansson yrkar enligt följande: 1. Att utreda förutsättningar och kostnader för en bolagisering av Stiftelsen Filipstadsbostäder och de kommunala fastigheterna. 2. Att pröva, vilka kommunala fastigheter, obebyggda tomter och annan mark, som kan säljas. 3. Att utreda och pröva behovet av Kundservice. 4. Att se över administration och ledning inom samtliga förvaltningar. 5. Att förvaltningarna, vid avgångar, ser över möjligheten att fördela den avgåendes arbetsuppgifter till andra inom förvaltningen, innan ev. nyrekrytering sker. 6. Att möjliggöra för dem som vill arbeta efter fyllda 65, att får göra det på ett enkelt sätt samt vidta åtgärder som stimulerar till anställda att stanna kvar i tjänst 1-2 år efter fyllda 65 år. På detta sätt kan kommunen dels utnyttja de lägre arbetsgivaravgifterna som den borgerliga regeringen infört för arbetskraft över 65 år och dels kan behålla den kompetens som denna arbetskraft har. 7. Att fortlöpande se över den kommunala verksamheten så att inte för kommunen främmande verksamheter förekommer. 8. Att inom samtliga verksamheter tillsätta rationaliserings- och besparingsgrupper som fortlöpande har till uppgift att arbeta fram förslag till effektiviseringar och besparingar i verksamheten. Per Gruvberger yrkar bifall till Harry Johanssons yrkande 1, avslag på Harry Johanssons yrkande 2-5 eftersom arbete inom respektive område pågår och avslag på Harry Johanssons yrkande 6-8. Michael Helmersson och Björn Stålhammar instämmer i Harry Johanssons yrkanden. Michael Helmersson yrkar med instämmande av Björn Stålhammar enligt följande: 1. Kostnader och förutsättningar för att införa en extra sjukförsäkring för kommunens anställda. 2. Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblem.

9 Kommunstyrelsen 12 november Per Gruvberger yrkar avslag på Michael Helmerssons yrkande 1 och bifall på Helmerssons yrkande 2. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense samt till de yrkanden och tillägg där säryrkande ej framställts. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse budgeten antagen i dessa delar, innebärande bifall till budgetberedningens förslag samt Per Gruvbergers yrkande 1-5, Torbjörn Parlings yrkande beträffande offensiva kulturmedel, Anita Widmans yrkande beträffande ytterligare medel till överförmyndarens verksamhet, Harry Johanssons yrkande 1 och Michael Helmerssons yrkande 2. Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till övriga framställda yrkanden enligt följande: Harry Johanssons förslag ang. att pröva, vilka kommunala fastigheter, obebyggda tomter och annan mark, som kan säljas mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. att utreda och pröva behovet av Kundservice mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. att se över administration och ledning inom samtliga förvaltningar mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. fördelning av arbetsuppgifter vid avgångar mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. arbete efter fyllda 65 år mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. översyn av den kommunala verksamheten mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget.

10 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johanssons förslag ang. tillsättande av rationaliserings- och besparingsgrupper mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Michael Helmerssons yrkande ang. extra sjukförsäkring för kommunens anställda Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. föreslå kommunfullmäktige besluta att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskild objekt ej får överstiga 500 tkr att i antagna delar bifalla kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att för fyllande av kommunens medelsbehov 2009 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån för att finansiera diverse investeringsobjekt i 2009 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2008 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2009 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de förändringar av teknisk art i budgetramarna som kan uppstå, t ex genom ändrade interndebiteringar, varvid dessa förändringar ska redovisas till kommunstyrelsen att bemyndiga ekonomienheten att i övrigt vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras innebärande att kvalitén/ omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen ej kan hållas samt att anta Vision 2015 som en handlingslinje för det framtida arbetet.

11 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson reserverar sig mot beslutet i de delar det innebär avslag på de yrkanden Harry Johansson framställt och som ej vunnit bifall. Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson reserverar sig mot beslutet i de delar det innebär avslag på det yrkande som Michael Helmersson framställt och som ej vunnit bifall.

12 Kommunstyrelsen 12 november Ks 106 Dnr 213/08 Begäran om tilläggsanslag för 2008 Socialnämnden Det framgår av socialnämndens protokoll , 117, att nämnden behandlat verksamhetsuppföljning för perioden januariseptember Den prognos som framtagits för 2008 visar på ett underskott för året på tkr. Socialnämnden har därvid bland annat beslutat om vissa kostnadsreducerande åtgärder men ser trots dessa åtgärder ingen möjlighet att balansera årets prognostiserade underskott. Nämnden har därför beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 6 mkr för Ekonomienheten föreslår i yttrande 3 november 2008 att socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 6 mkr med hänsyn till att man kommer att vidta åtgärder för att nå en balanserad budget för Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Harry Johansson med instämmande av Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson avslag på socialnämndens framställning. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till ekonomienhetens förslag och dels till Harry Johanssons förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse ekonomienhetens förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 6 mkr för 2008 års verksamhet.

13 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 107 Ks 93 Dnr 179/08 Ang. kommunal borgen för stiftelsen Filipstadsbostäder Ekonomienheten meddelar i skrivelse 19 september 2008 representant för Kommuninvest vid besök i kommunen gjort en avstämning avseende kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen Filipstadsbostäder. I det fall stiftelsen ska omsätta lån som innebär oförändrad skuldbörda har därvid konstaterats att vissa borgensåtagande är äldre än 10 år, vilket inte är korrekt. Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Det erfordras inte något ytterligare borgensbeslut så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Borgensmannen bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. Bekräftandet bör kunna betraktas som verkställighet och inte ett beslut i kommunallagens mening. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslut inte är för gammalt när lånet beviljas. Rambesluten kan lämpligen i framtiden fattas i samband med beslut om kommunens budget. Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder org.nr låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att bordlägga ärendet.

14 Kommunstyrelsen 12 november Ekonomienheten meddelar vid sammanträdet att efter avstämning uppgår det totala högsta lånebeloppet till 138 mkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att så som för egen skuld ingå borgen under 2009 för stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 138 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader.

15 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 8 oktober Barn- och utbildningsnämnden 16 september 2008 Ks 108 Ks 94 Dnr 182/08 BUN 52 Dnr 08/102 Skolplan 2009 Enligt skollagen (2 kap 8 ) skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan. I planen ska framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. BUN har i beslut oktober 2007 ( 65) fastställt att nämnden fr o m budgetåret 2008 beslutar om förslag till skolplan för ett år i taget samt att målen i den ekonomiska planen ska ha samma lydelse som skolplanens mål. Förslag till skolplan för 2009 har presenterats på nämndsammanträde i augusti. Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att antaga förslag till skolplan 2009 enligt bilaga att föreslå kommunfullmäktige att det övergripande målet i barnkonventionens anda för 2009 ska vara Skolplanens mål Trygghet för barn och unga: Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunen. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att skolplanen och de där redovisade målen är inarbetade i förslag till Ekonomisk plan för

16 Kommunstyrelsen 12 november Ks 109 Dnr 22/08 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 6 oktober 10 november att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 110 Au 66 Dnr 48/08 Budgetuppföljning september 2008 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för september månad 2008 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att utan erinran föra ärendet vidare till kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt Budgetuppföljning per september månad 2008 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat överskott på ca 1,9 mkr, vilket utgör en negativ budgetavvikelse med ca 4,7 mkr. EK att konstatera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i rapporten redovisat de åtgärder som vidtagits för att uppnå en budget i balans i enlighet med tidigare uppdrag samt att i övrigt med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 111 Au 67 Dnr 165/08 Revisionsrapport över delårsbokslut Det framgår av revisorernas skrivelse 9 september 2008 att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 i kommunallagen ska behandlas på fullmäktige, är förenlig med de mål som har beslutats. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige för behandling. Ekonomienheten anför i skrivelse 9 oktober 2008 att revisionen bedömer att delårsrapporten i Filipstads kommun uppfyller de formella kraven som stipuleras i den kommunala redovisningslagen, dessutom i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning. Noteringar från revisionen: Revisionen konstaterar att delårsbokslutet i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomisk ställning. Delårsrapporten uppfyller de innehållsmässiga kraven enligt lag som god sed och att den ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. I delårsbokslutet lämnas ingen direkt kommentar från kommunstyrelsen om kommunens övergripande läge och att rapporten inte kommer att undertecknas av styrelsen som sker i samband med årsredovisningen. Revisionen redovisar sin uppföljning av de finansiella målen för 2008 som visar på att kommunen inte kommer att nå resultatmålet på 1,5% av intäkterna från skatter och statsbidrag medan det prognostiserade resultatet bör innebära an viss soliditetsförbättring och att balanskravet uppnås. En sammanställd redovisning för kommunkoncernen har inte tagits fram.

19 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ekonomienhetens yttrande över revisionsrapporten över Delårsbokslut : Ordförande i kommunstyrelsen samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen avger en rapportering i samband med årsbokslutet till kommunfullmäktige och övriga intressenter, även om det inte är ett direkt krav i lagstiftningen. Översyn kommer dock att ske i samband med nästa års delårsrapport på vilket sätt informationen kan framställas. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar. Mål 3 Verksamheten skall bedrivas utifrån en effektivitetsnivå som gör att kostnadsnivån inte överstiger den genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med hänsyn till struktur. Här kan ekonomienheten konstatera att revisionen saknar tillräcklig information för att kunna bedöma om målet kan nås under Ekonomienheten och revisionen bör således tillsammans försöka fastställa vad som skall informeras i delårsbokslutet. Ekonomienheten presenterar koncernen från sidan 5 till och med sidan 9 samt under förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet vilket innebär att man kan bilda sig en god uppfattning av koncernens resultat och ställning vid halvårsskiftet. Sammanfattningsvis konstateras att ekonomienheten tagit till sig granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten inför framtiden. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomienhetens skrivelse 9 oktober 2008 får utgöra svar till revisorerna. att bifalla arbetsutskottets förslag. Rev. Ek

20 Kommunstyrelsen 12 november 2008 Kommunstyrelsen 11 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december Kommunstyrelsen 26 april Ks 112 Ks 140 Au 149 Ks 55 Dnr 106/06 Detaljplan Resecentrum Filipstad Per Gruvberger redogör vid sammanträdet för de diskussioner som förevarit beträffande planering och lokalisering av olika funktioner som kan knytas till någon form av resecentrum i centrala Filipstad såsom turistinformation, väntsal och biljettförsäljning, kiosk och näringsställe m m. Med anledning härav föreslås att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett område av nordvästra delen av Filipstad 1:14 (Orrenparkeringen) som kan inrymma dessa funktioner. MOB att uppdraga åt miljö- och byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för ifrågavarande område. Det framgår av miljö- och stadsarkitektkontorets skrivelse 28 november 2006 att förslag till detaljplan för Resecentrum Filipstad daterat har upprättats av kontoret. Planområdet är beläget strategiskt för ett resecentrum cirka 300 meter från Stora Torget, intill korsningen mellan Rv 63 i norr och Rv 26 i öster. I söder gränsar planområdet till busstationen och Viktoriagatan, i väster fortsätter parkeringsområdet. Planförslaget syftar till att förse Filipstad med ett nytt resecentrum och en attraktiv rastplats för genomresande. Det ska även finnas plats för viss service, som restaurang och turistbyrå m m. Planprocessen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, dock utan programsamråd. Planförslaget kommer att vara utställt under tiden 5 december t o m 29 december Eventuella synpunkter på planförslaget ska inges till miljö- och stadsarkitektkontoret senast 29 december Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ej uttala någon erinran mot planförslaget.

21 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 11 december Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Bo Olsson att det uppdrages åt miljö- och stadsarkitektkontoret att undersöka möjligheterna till att planområdet eventuellt även omfattar fastigheten Orren 3. att bifall Bo Olssons tilläggsyrkande samt att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. MOB I underrättelse som av miljö- och stadsarkitektkontoret daterats redovisas förslag till detaljplan för Resecentrum i Filipstad, John Ericssonterminalen, Filipstads kommun, upprättad Planens syfte är att bereda möjlighet att skapa en ny bussterminal i Filipstad. Samtidigt ska anläggningen vara en attraktiv plats för genomresande, där man kan få ett mål mat, besöka turistbyrån eller göra ärenden i butiker m m. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 24 september 2008, 122, beslutat att efter överenskomna ändringar och kompletteringar godkänna Detaljplan för Resecentrum Filipstad för samrådsutställning från och med torsdagen den 16 oktober Planen kommer enl. underrättelse att vara utställd under tiden 30 oktober till 20 november I ärendet föreligger planbeskrivning med tillhörande plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförande beskrivning, behovsbedömning, grundkarta och fastighetsförteckning. att ej uttala någon erinran mot planförslaget. MOB

22 Kommunstyrelsen 12 november Kultur- och föreningsutskottet 27 aug. 29 okt /11 Ks 113 KFU 64 KFU 47 Dnr 174/08 Ferlin- folkrörelse- och föreningsstipendier 2008 Arets Feriin- folkrörelse- och föreningsstipendier annonseras på kommunens hems ida, VF och i NWf:s värmlandsmix. Utlysandet av stipendierna annonseras med hänvisning till vidare information på hemsidan första veckan i september med sista ansökningsdag 31 september. Kfu beslutar: att godkänna informationen Sammanlagt har 18 ansökningar inkommit till stipendierna varav 11 till Ferlinstipendiet. 1 till folkrörelsestipendiet och 4 till föreningsstipendiet. Inkomna förs.lag diskuterades vid sammanträdet. Efter utvärdering redovisas förslag till mottagare av respektive stipendium. Kfu beslutar: att uppdraga till ordförande att redovisa utskottets förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 12 nov 2008 Beslut om omedelbar justering Kultur- och föreningsutskottets ordförande Torbjörn Parling redovisar vid sammanträdet kultur/föreningsutskottets förslag till stipendiater för 2008 enligt följande: Ferlinstipendiet: Bengt-Olof Löf Folkrörelsestipendiet: Sara Linder Föreningsstipendiet: Per-Åke Pettersson att bifalla kultur/föreningsutskottets förslag. Stipendiater KFU

23 Kommunstyrelsen 12 november Ks 114 Dnr 248/07 Ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån Brattfors byalag I ansökan inkommen till kommunstyrelsen 25 oktober 2007 ansöker styrelsen för Brattfors byalag om ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån på 200 tkr för upprustning av Brattfors bygdegård. Närslutet ansökan har bifogats dels investeringsbudget för 2008 och underhålls- och driftbudget för Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott har vid sammanträde 15 maj 2008, 18 juni 2008 och 29 oktober 2008 behandlat ärendet. Kultur- och föreningsutskottet har beslutat att dels godkänna det kompletterande underlag i ärendet som framtagits av ordförande samt att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 100 tkr till de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster. Torbjörn Parling föreslår vid sammanträdet att Brattfors byalag beviljas ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 tkr för de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Brattfors byalag ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 tkr för de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer