Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 12 november (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov Persson Anita Widman Torbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Michael Helmersson Göran Andersson Björn Stålhammar Ersättare: Övriga deltagande: Ulf Persson, controller 105,106,107 Catrin Marsell Claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Michael Helmersson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Michael Helmersson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 12 november 2008 Anslagsdatum:14 november 2008 Datum för anslagets nedtagande:5 december 2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 oktober Kommunfullmäktige 15 oktober Ks 103 Au 85 Kf 74 Dnr 230/07 Motion Maten är viktig för oss alla I motion daterad 27 september 2007 anför Benny Persson följande: För att våra barn och ungdomar ska klara av skoldagen och även inlärningen krävs bra matvanor. Skollunchen är därför oerhört viktig. Att ha en varierad och näringsriktig kost och en kost som de flesta barn och ungdomar dessutom tycker om är inte det lättaste att kombinera. Många elever äter tyvärr dåligt, kanske enbart smörgås i våra skolmatsalar. Vi vet också att för många elever är skollunchen den enda tillagade maten de rar under dagen. En maträtt som de flesta gillar är köttbullar. En del skolor har infört att denna rätt finns på matsedeln varje dag, som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras. I vår kommun tillagas huvuddelen av maten för våra skolar på Strand vägs skolans kök där även maten till de äldre som bor på Särskilda boenden och som rar mat distribuerad till sitt hem tillagas. Köttbullar skulle sannolikt även för dem vara ett bra alternativ till den ordinarie maträtt som serveras. Jag hemställer att kommunen utreder möjligheten till att införa köttbullar som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras på kommunens skolor och till de äldre som får sin mat från kommunens kök. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till teknikutskottet. TU Teknikutskottet har behandlat motionen under 77/2007, 55/2008, 64/2008 och 80/2008.

3 Kommunstyrelsen 12 november Av protokollet från sistnämnda framgår att för att stimulera att barnen äter i våra skolmatsalar krävs att kostverksamheten och skolan samarbetar för att miljön och schemaläggning av mattider ses över så att barnen i lugn och ro kan äta. Att det finns pedagogiskt ätande lärare med även på högstadiet och gymnasiet. Det finns kommuner som har skolmaten schemalagd, man pratar om dagens mat, går till maten tillsammans, äter, går tillbaka till klassrummet och pratar om vad som serverats, därefter tar man lunchrast. Kosten blir som ett ämne, lika viktig som motion, matematik. Framförallt fick man med dom barn som inte åt någon mat alls att äta. Att ha flera maträtter att välja emellan är inte det största problemet att få våra skolbarn att äta. Den mat vi lagar och serverar av den budget och den upphandling vi har, är av god kvalité och varierande. I skollunchen varje dag ingår det en till två varmrätter, mjölk, vatten, smör, hårt bröd olika sorter, ett stort varierande salladsbord. Med dom resurser och pengar vi har idag, gör vi en bra kostverksamhet. Det är bra att det finns ett politiskt intresse för att satsa på skolmaten istället för att se det som en besparingsmöjlighet. Teknikutskottet har beslutat att med kostenhetens yttrande i ärendet som grund avslå motionen. föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt teknikutskottets förslag avslå motionen

4 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 104 Au 65 Dnr 77/08 Ej besvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i oktober avges enligt följande: Bengt Sjöberg och Peter Johanssons (kd) motion ang. inrättande av familjecentral, har behandlats av kommunfullmäktige 14 maj Motionen är remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ulf Söhrmans motion ang. underhåll av verktyg, material och lokaler inom BUN:s verksamhetsområde, har behandlats av kommunfullmäktige 25 juni Motionen är remitterad till fastighetsenheten och barn- och utbildningsnämnden. Bengt Sjöberg, Peter Johansson (kd) och Göran Anderssons motion ang. Filipstad fyller 400 år 2011, har behandlats av kommunfullmäktige 25 juni Motionen är remitterad till informationsansvarig Benny Perssons motion ang. Maten är viktig för oss alla, har behandlats av kommunfullmäktige 15 oktober Motionen är remitterad till teknikutskottet. Ulf Söhrman, Michael Helmersson, Bengt Sjöberg och Gudrun Henrikssons motion ang. upprustning av skolor, har behandlats av kommunfullmäktige 14 maj Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden och teknikutskottet. Michael Helmersson och Jacelle Mattsson-Reniers motion ang. äldreboenden där husdjur är tillåtna, har behandlats av kommunfullmäktige den 18 september Motionen är remitterad till kommunstyrelsen.

5 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ulf Söhrmans motion ang. EU dag, har behandlats av kommunfullmäktige den 18 september. Motionen är remitterad till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

6 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 oktober Ks 105 Au 76 Au 64 Dnr 124/08 Ekonomisk plan Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 26 juni, 54, antagit förslag till budgetramar för det fortsatta arbetet med års budget. Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet nuvarande läge avseende budgetarbetet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra ekonomienheten att upprätta ett reviderat material avseende budget samt Ekonomienheten att nytt kompletterande material ska redovisas vid ny budgetberedning den 24 oktober Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet en ny sammanställning daterad 24 oktober För 2009 redovisas ett överskott på ca 6,3 mkr och för 2010 ca 4,4 mkr. Föreslagen investeringsnivå uppgår för 2009 till totalt 24,4 mkr. Av ekonomienhetens föredragning framgick att teknikutskottet under året kommeratt lyfta ett antal investeringsobjekt som i dagsläget ej kunnat kostnadsberäknats. Vidare avser ekonomienheten att fortsätta arbetet med att minska interndebiteringar vilket kommer att medföra att föreslagna ramar kommer att förändras mellan nämnderna. Förändringen kommer att redovisas till kommunstyrelsen. Vid sammanträdet utdelades förslag till Vison Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet vidare utan eget beslutsförslag.

7 Kommunstyrelsen 12 november Ekonomienheten redovisar vid sammanträdet en ny sammanställning daterad 12 november Enligt sammanställningen redovisas för 2009 ett budgeterat överskott på ca 6,4 mkr och för 2010 på ca 4,4 mkr. Föreslagen investeringsnivå uppgår för 2009 till totalt 24,4 mkr. Vid sammanträdet redovisas protokoll från MBL-förhandlingar 4 november Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger bifall till budgetberedningens förslag med följande ändringar och tillägg: 1. Att uppdra till skolförvaltningen att i samarbete med fastighetsförvaltningen ge förslag på långsiktig organisation och lokalanvändning för skola och barnomsorg. Uppdraget redovisas i budgetarbetet Att minska föreslagna ramar för 2010 med 400 tkr för kommunstyrelsen. 3. Att lägga in 5 mkr för investering på Kalhyttans friluftsområde i 2009 års investeringsram. Investeringen endast aktuell om planerad EU-ansökan blir beviljad. 4. Att flytta investeringen av badplats på Flakudden från 2009 till 2010 års investeringsram. 5. Att uppdra till kommunledningen att till 2010 års budgetarbete utarbeta förslag till organisation av överförmyndarens arbete under nästa mandatperiod. Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson instämmer i Per Gruvbergers yrkanden. Torbjörn Parling yrkar att 100 tkr överföres från kommunstyrelsens tillgängliga medel till kultur- och föreningsutskottets verksamhetsområde för att användas som offensiva kulturmedel. Anita Widman yrkar att ytterligare 10 tkr tillföres överförmyndarens verksamhetsområde.

8 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johansson yrkar enligt följande: 1. Att utreda förutsättningar och kostnader för en bolagisering av Stiftelsen Filipstadsbostäder och de kommunala fastigheterna. 2. Att pröva, vilka kommunala fastigheter, obebyggda tomter och annan mark, som kan säljas. 3. Att utreda och pröva behovet av Kundservice. 4. Att se över administration och ledning inom samtliga förvaltningar. 5. Att förvaltningarna, vid avgångar, ser över möjligheten att fördela den avgåendes arbetsuppgifter till andra inom förvaltningen, innan ev. nyrekrytering sker. 6. Att möjliggöra för dem som vill arbeta efter fyllda 65, att får göra det på ett enkelt sätt samt vidta åtgärder som stimulerar till anställda att stanna kvar i tjänst 1-2 år efter fyllda 65 år. På detta sätt kan kommunen dels utnyttja de lägre arbetsgivaravgifterna som den borgerliga regeringen infört för arbetskraft över 65 år och dels kan behålla den kompetens som denna arbetskraft har. 7. Att fortlöpande se över den kommunala verksamheten så att inte för kommunen främmande verksamheter förekommer. 8. Att inom samtliga verksamheter tillsätta rationaliserings- och besparingsgrupper som fortlöpande har till uppgift att arbeta fram förslag till effektiviseringar och besparingar i verksamheten. Per Gruvberger yrkar bifall till Harry Johanssons yrkande 1, avslag på Harry Johanssons yrkande 2-5 eftersom arbete inom respektive område pågår och avslag på Harry Johanssons yrkande 6-8. Michael Helmersson och Björn Stålhammar instämmer i Harry Johanssons yrkanden. Michael Helmersson yrkar med instämmande av Björn Stålhammar enligt följande: 1. Kostnader och förutsättningar för att införa en extra sjukförsäkring för kommunens anställda. 2. Kostnader och förutsättningar för att erbjuda kommunens äldre invånare en årlig hälsokontroll vars innehåll speciellt riktas mot de äldres hälsoproblem.

9 Kommunstyrelsen 12 november Per Gruvberger yrkar avslag på Michael Helmerssons yrkande 1 och bifall på Helmerssons yrkande 2. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande först propositioner om bifall till de delar av budgetmaterialet där partierna är ense samt till de yrkanden och tillägg där säryrkande ej framställts. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse budgeten antagen i dessa delar, innebärande bifall till budgetberedningens förslag samt Per Gruvbergers yrkande 1-5, Torbjörn Parlings yrkande beträffande offensiva kulturmedel, Anita Widmans yrkande beträffande ytterligare medel till överförmyndarens verksamhet, Harry Johanssons yrkande 1 och Michael Helmerssons yrkande 2. Därefter framställer ordförande propositioner om bifall till övriga framställda yrkanden enligt följande: Harry Johanssons förslag ang. att pröva, vilka kommunala fastigheter, obebyggda tomter och annan mark, som kan säljas mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. att utreda och pröva behovet av Kundservice mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. att se över administration och ledning inom samtliga förvaltningar mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. fördelning av arbetsuppgifter vid avgångar mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. arbete efter fyllda 65 år mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Harry Johanssons förslag ang. översyn av den kommunala verksamheten mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget.

10 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johanssons förslag ang. tillsättande av rationaliserings- och besparingsgrupper mot Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. Michael Helmerssons yrkande ang. extra sjukförsäkring för kommunens anställda Per Gruvbergers avslagsyrkande. Avslagsyrkandet förklaras antaget. föreslå kommunfullmäktige besluta att anta av ekonomienheten upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för efter ovan angivna justeringar att bemyndiga kommunstyrelsen att inköpa fastigheter för medel i rörelsekapitalet varvid köpeskillingen för varje särskild objekt ej får överstiga 500 tkr att i antagna delar bifalla kommunstyrelsens förslag och yrkanden samt godkänna de motiveringar, dispositioner, regler och anslagsvillkor som angivits i handlingarna att för fyllande av kommunens medelsbehov 2009 av de till kommunen skattskyldiga utdebitera allmän kommunalskatt med 22 kr/skattekrona att bemyndiga kommunstyrelsen, i mån av behov av likvida medel, uppta lån för att finansiera diverse investeringsobjekt i 2009 års budget att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att under 2008 från fall till fall pröva frågan om disposition av i budget 2009 upptagna medel att bemyndiga ekonomienheten att vidta de förändringar av teknisk art i budgetramarna som kan uppstå, t ex genom ändrade interndebiteringar, varvid dessa förändringar ska redovisas till kommunstyrelsen att bemyndiga ekonomienheten att i övrigt vidta de redaktionella ändringar i budgeten som erfordras att kommunens ekonomiska resultat ska prioriteras innebärande att kvalitén/ omfattningen i verksamheten måste omprövas om ramen ej kan hållas samt att anta Vision 2015 som en handlingslinje för det framtida arbetet.

11 Kommunstyrelsen 12 november Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson reserverar sig mot beslutet i de delar det innebär avslag på de yrkanden Harry Johansson framställt och som ej vunnit bifall. Harry Johansson, Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson reserverar sig mot beslutet i de delar det innebär avslag på det yrkande som Michael Helmersson framställt och som ej vunnit bifall.

12 Kommunstyrelsen 12 november Ks 106 Dnr 213/08 Begäran om tilläggsanslag för 2008 Socialnämnden Det framgår av socialnämndens protokoll , 117, att nämnden behandlat verksamhetsuppföljning för perioden januariseptember Den prognos som framtagits för 2008 visar på ett underskott för året på tkr. Socialnämnden har därvid bland annat beslutat om vissa kostnadsreducerande åtgärder men ser trots dessa åtgärder ingen möjlighet att balansera årets prognostiserade underskott. Nämnden har därför beslutat att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 6 mkr för Ekonomienheten föreslår i yttrande 3 november 2008 att socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 6 mkr med hänsyn till att man kommer att vidta åtgärder för att nå en balanserad budget för Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Harry Johansson med instämmande av Michael Helmersson, Björn Stålhammar och Göran Andersson avslag på socialnämndens framställning. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till ekonomienhetens förslag och dels till Harry Johanssons förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse ekonomienhetens förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 6 mkr för 2008 års verksamhet.

13 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 107 Ks 93 Dnr 179/08 Ang. kommunal borgen för stiftelsen Filipstadsbostäder Ekonomienheten meddelar i skrivelse 19 september 2008 representant för Kommuninvest vid besök i kommunen gjort en avstämning avseende kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen Filipstadsbostäder. I det fall stiftelsen ska omsätta lån som innebär oförändrad skuldbörda har därvid konstaterats att vissa borgensåtagande är äldre än 10 år, vilket inte är korrekt. Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Det erfordras inte något ytterligare borgensbeslut så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Borgensmannen bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. Bekräftandet bör kunna betraktas som verkställighet och inte ett beslut i kommunallagens mening. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslut inte är för gammalt när lånet beviljas. Rambesluten kan lämpligen i framtiden fattas i samband med beslut om kommunens budget. Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder org.nr låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att bordlägga ärendet.

14 Kommunstyrelsen 12 november Ekonomienheten meddelar vid sammanträdet att efter avstämning uppgår det totala högsta lånebeloppet till 138 mkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att så som för egen skuld ingå borgen under 2009 för stiftelsen Filipstadsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 138 mkr, jämte där på löpande ränta och kostnader.

15 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 8 oktober Barn- och utbildningsnämnden 16 september 2008 Ks 108 Ks 94 Dnr 182/08 BUN 52 Dnr 08/102 Skolplan 2009 Enligt skollagen (2 kap 8 ) skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan. I planen ska framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. BUN har i beslut oktober 2007 ( 65) fastställt att nämnden fr o m budgetåret 2008 beslutar om förslag till skolplan för ett år i taget samt att målen i den ekonomiska planen ska ha samma lydelse som skolplanens mål. Förslag till skolplan för 2009 har presenterats på nämndsammanträde i augusti. Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att antaga förslag till skolplan 2009 enligt bilaga att föreslå kommunfullmäktige att det övergripande målet i barnkonventionens anda för 2009 ska vara Skolplanens mål Trygghet för barn och unga: Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunen. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att konstatera att skolplanen och de där redovisade målen är inarbetade i förslag till Ekonomisk plan för

16 Kommunstyrelsen 12 november Ks 109 Dnr 22/08 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 6 oktober 10 november att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 110 Au 66 Dnr 48/08 Budgetuppföljning september 2008 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för september månad 2008 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att utan erinran föra ärendet vidare till kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt Budgetuppföljning per september månad 2008 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat överskott på ca 1,9 mkr, vilket utgör en negativ budgetavvikelse med ca 4,7 mkr. EK att konstatera att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i rapporten redovisat de åtgärder som vidtagits för att uppnå en budget i balans i enlighet med tidigare uppdrag samt att i övrigt med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ks 111 Au 67 Dnr 165/08 Revisionsrapport över delårsbokslut Det framgår av revisorernas skrivelse 9 september 2008 att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 8 kap 20 i kommunallagen ska behandlas på fullmäktige, är förenlig med de mål som har beslutats. Revisorernas bedömning har tidigare överlämnats till kommunfullmäktige för behandling. Ekonomienheten anför i skrivelse 9 oktober 2008 att revisionen bedömer att delårsrapporten i Filipstads kommun uppfyller de formella kraven som stipuleras i den kommunala redovisningslagen, dessutom i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning. Noteringar från revisionen: Revisionen konstaterar att delårsbokslutet i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomisk ställning. Delårsrapporten uppfyller de innehållsmässiga kraven enligt lag som god sed och att den ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. I delårsbokslutet lämnas ingen direkt kommentar från kommunstyrelsen om kommunens övergripande läge och att rapporten inte kommer att undertecknas av styrelsen som sker i samband med årsredovisningen. Revisionen redovisar sin uppföljning av de finansiella målen för 2008 som visar på att kommunen inte kommer att nå resultatmålet på 1,5% av intäkterna från skatter och statsbidrag medan det prognostiserade resultatet bör innebära an viss soliditetsförbättring och att balanskravet uppnås. En sammanställd redovisning för kommunkoncernen har inte tagits fram.

19 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober Ekonomienhetens yttrande över revisionsrapporten över Delårsbokslut : Ordförande i kommunstyrelsen samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen avger en rapportering i samband med årsbokslutet till kommunfullmäktige och övriga intressenter, även om det inte är ett direkt krav i lagstiftningen. Översyn kommer dock att ske i samband med nästa års delårsrapport på vilket sätt informationen kan framställas. Uppföljning mot av fullmäktige beslutade målsättningar. Mål 3 Verksamheten skall bedrivas utifrån en effektivitetsnivå som gör att kostnadsnivån inte överstiger den genomsnittliga kostnaden för motsvarande verksamhet med hänsyn till struktur. Här kan ekonomienheten konstatera att revisionen saknar tillräcklig information för att kunna bedöma om målet kan nås under Ekonomienheten och revisionen bör således tillsammans försöka fastställa vad som skall informeras i delårsbokslutet. Ekonomienheten presenterar koncernen från sidan 5 till och med sidan 9 samt under förvaltningsberättelsen i delårsbokslutet vilket innebär att man kan bilda sig en god uppfattning av koncernens resultat och ställning vid halvårsskiftet. Sammanfattningsvis konstateras att ekonomienheten tagit till sig granskningsresultatet. Ekonomienhetens målsättning är att fortsätta förbättringsprocessen gällande delårsboksluten inför framtiden. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomienhetens skrivelse 9 oktober 2008 får utgöra svar till revisorerna. att bifalla arbetsutskottets förslag. Rev. Ek

20 Kommunstyrelsen 12 november 2008 Kommunstyrelsen 11 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 december Kommunstyrelsen 26 april Ks 112 Ks 140 Au 149 Ks 55 Dnr 106/06 Detaljplan Resecentrum Filipstad Per Gruvberger redogör vid sammanträdet för de diskussioner som förevarit beträffande planering och lokalisering av olika funktioner som kan knytas till någon form av resecentrum i centrala Filipstad såsom turistinformation, väntsal och biljettförsäljning, kiosk och näringsställe m m. Med anledning härav föreslås att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett område av nordvästra delen av Filipstad 1:14 (Orrenparkeringen) som kan inrymma dessa funktioner. MOB att uppdraga åt miljö- och byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för ifrågavarande område. Det framgår av miljö- och stadsarkitektkontorets skrivelse 28 november 2006 att förslag till detaljplan för Resecentrum Filipstad daterat har upprättats av kontoret. Planområdet är beläget strategiskt för ett resecentrum cirka 300 meter från Stora Torget, intill korsningen mellan Rv 63 i norr och Rv 26 i öster. I söder gränsar planområdet till busstationen och Viktoriagatan, i väster fortsätter parkeringsområdet. Planförslaget syftar till att förse Filipstad med ett nytt resecentrum och en attraktiv rastplats för genomresande. Det ska även finnas plats för viss service, som restaurang och turistbyrå m m. Planprocessen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, dock utan programsamråd. Planförslaget kommer att vara utställt under tiden 5 december t o m 29 december Eventuella synpunkter på planförslaget ska inges till miljö- och stadsarkitektkontoret senast 29 december Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ej uttala någon erinran mot planförslaget.

21 Kommunstyrelsen 12 november Kommunstyrelsen 11 december Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Bo Olsson att det uppdrages åt miljö- och stadsarkitektkontoret att undersöka möjligheterna till att planområdet eventuellt även omfattar fastigheten Orren 3. att bifall Bo Olssons tilläggsyrkande samt att i övrigt bifalla arbetsutskottets förslag. MOB I underrättelse som av miljö- och stadsarkitektkontoret daterats redovisas förslag till detaljplan för Resecentrum i Filipstad, John Ericssonterminalen, Filipstads kommun, upprättad Planens syfte är att bereda möjlighet att skapa en ny bussterminal i Filipstad. Samtidigt ska anläggningen vara en attraktiv plats för genomresande, där man kan få ett mål mat, besöka turistbyrån eller göra ärenden i butiker m m. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 24 september 2008, 122, beslutat att efter överenskomna ändringar och kompletteringar godkänna Detaljplan för Resecentrum Filipstad för samrådsutställning från och med torsdagen den 16 oktober Planen kommer enl. underrättelse att vara utställd under tiden 30 oktober till 20 november I ärendet föreligger planbeskrivning med tillhörande plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, genomförande beskrivning, behovsbedömning, grundkarta och fastighetsförteckning. att ej uttala någon erinran mot planförslaget. MOB

22 Kommunstyrelsen 12 november Kultur- och föreningsutskottet 27 aug. 29 okt /11 Ks 113 KFU 64 KFU 47 Dnr 174/08 Ferlin- folkrörelse- och föreningsstipendier 2008 Arets Feriin- folkrörelse- och föreningsstipendier annonseras på kommunens hems ida, VF och i NWf:s värmlandsmix. Utlysandet av stipendierna annonseras med hänvisning till vidare information på hemsidan första veckan i september med sista ansökningsdag 31 september. Kfu beslutar: att godkänna informationen Sammanlagt har 18 ansökningar inkommit till stipendierna varav 11 till Ferlinstipendiet. 1 till folkrörelsestipendiet och 4 till föreningsstipendiet. Inkomna förs.lag diskuterades vid sammanträdet. Efter utvärdering redovisas förslag till mottagare av respektive stipendium. Kfu beslutar: att uppdraga till ordförande att redovisa utskottets förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 12 nov 2008 Beslut om omedelbar justering Kultur- och föreningsutskottets ordförande Torbjörn Parling redovisar vid sammanträdet kultur/föreningsutskottets förslag till stipendiater för 2008 enligt följande: Ferlinstipendiet: Bengt-Olof Löf Folkrörelsestipendiet: Sara Linder Föreningsstipendiet: Per-Åke Pettersson att bifalla kultur/föreningsutskottets förslag. Stipendiater KFU

23 Kommunstyrelsen 12 november Ks 114 Dnr 248/07 Ansökan om ränte- och amorteringsfritt lån Brattfors byalag I ansökan inkommen till kommunstyrelsen 25 oktober 2007 ansöker styrelsen för Brattfors byalag om ett kommunalt ränte- och amorteringsfritt lån på 200 tkr för upprustning av Brattfors bygdegård. Närslutet ansökan har bifogats dels investeringsbudget för 2008 och underhålls- och driftbudget för Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott har vid sammanträde 15 maj 2008, 18 juni 2008 och 29 oktober 2008 behandlat ärendet. Kultur- och föreningsutskottet har beslutat att dels godkänna det kompletterande underlag i ärendet som framtagits av ordförande samt att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 100 tkr till de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster. Torbjörn Parling föreslår vid sammanträdet att Brattfors byalag beviljas ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 tkr för de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Brattfors byalag ett ränte- och amorteringsfritt lån på 100 tkr för de mest akuta renoveringsbehoven av fastighetens grund, dränering och fönster.

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 oktober 2008 1 (16) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.00-10.35 Ajournering 09.10-09.25, 10.20-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 december 2010. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 124-134 Samm anträdesdatum Kommunstyrelsen 1 december 2010 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.30 Ajournering kl. 14.45-15.10, 16.00-16.15 Beslutande: Per Ås Su Thor Annika Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.45 Ajournering mellan 15.35-16.15 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef. Utses att justera: Harry Johansson

Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef. Utses att justera: Harry Johansson Kommunstyrelsen 27 februari 2008 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-14.55 Ajournering kl. 14.20-14.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Ann-Marie Rosö Sune Frisk

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Claes-Eric Ericsson Sune

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8)

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Kultur- och föreningsutskottet 16 september 2010 1 (8) Plats och tid: Nämndhuset 900-1100 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Plats och tid: BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Anita Widman, ordförande 59 Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer