Borås Stad Dalsjöskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad Dalsjöskolan"

Transkript

1 Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har Ur Läroplanen Lgr 11, sid 5 Augusti 2015

2 Borås Stad Dalsjöskolan Välkommen till ett nytt läsår på Dalsjöskolans mellanstadium Vår förhoppning är att alla elever ska gå till skolan med glädje och förväntan. Vi som arbetar i skolan vill att eleverna ska känna sig accepterade och trygga ge eleverna goda kunskaper och färdigheter att eleverna ska känna sig delaktiga i och ta ansvar för planering av skolans verksamhet lära eleverna att ta hänsyn till varandra och oss vuxna På skolan finns rektor som ansvarar för den dagliga verksamheten och den långsiktiga planeringen. Som förälder kan du alltid vända dig till rektor i frågor som rör skolan och dess verksamhet. Har du frågor som rör din son/dotter ska du i första hand vända dig till klassläraren. Skoltider Alla klasser på mellanstadiet läser enligt följande tider: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Kl Kl Kl Kl Kl Tillsyn av skolbarn före och efter skoldagen Skolans tillsynsansvar för elever som inte åker skolskjuts gäller från skoldagens början, dvs kl 08.30, till skoldagens slut. Vi ser helst att elever som inte har någon skolskjuts anländer till skolan efter kl Trafikrutiner Att köra in på parkeringen för att lämna eller hämta barnen skapar en mycket osäker och tung trafiksituation, särskilt på morgnarna. Tänk på att parkeringen även används som genomfart av föräldrar som ska lämna sina barn på Alprosgårdens förskola. Sedan tidigare finns det som rutin att lämna eller hämta vid bussrondellen. När ni hämtar och behöver vänta vill busschaufförerna att ni gärna ställer er på andra sidan Dalsjövägen närmast skogen, så att de kan köra in och ut med sina bussar. För allas trivsel och säkerhet ber vi er att tillämpa denna rutin så långt det går. Bemanningen på mellanstadiet Åk 4: Niklas Andreasson (4A), Monica Schultz (4B), Monica Hallabro Kokko (4AB) Åk 5: Carola Svenkvist (5A), Anna Perbring (5C), Kerstin Johansson (5AC) Åk 6: Charlotta Wiberg, Maria Hallerup, Annika Dahl Mathias Flyckt och Daniel Ask är idrottslärare. Som elevassistent arbetar Kicki Benjaminsson. Betyget påverkas av ogiltig frånvaro Eleverna får sedan hösten 2012 betyg i åk 6. Betyg ges i en sexgradig skala: A, B, C, D, E och F där A- E är godkända betyg. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. I betyget kommer även ogiltig frånvaro att införas. Ogiltig frånvaro är sådan frånvaro som vårdnadshavaren inte meddelat eller bekräftat när det gäller ex sjukdom eller läkarbesök. Observera att sjukanmälan måste göras av vårdnadshavare för varje enskild sjukdag. I förväg

3 beviljad ledighet är inte att betrakta som ogiltig frånvaro. Sen ankomst på morgonen kommer att bokföras som ogiltig frånvaro. Frånvaro anmäls lättast i Dexter på skolans hemsida, Skolassistent Lena Arvidsson nås på telefon från kl på morgonen. Elevledighet under pågående läsår Dalsjöskolan är mycket restriktiv i beviljande av elevledighet. Skolverket skriver på sin hemsida att "rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas". För undertecknad är fem dagar eller längre inte "en kortare ledighet". Och till "synnerliga skäl" vill jag inte heller räkna semesterresor, träningsläger o dylikt. Nationella prov i åk 6 De nationella proven i åk 6 kommer detta läsår att pågå 2/11-4/12, 2015 (muntliga prov) samt 9/2-22/4, 2016 (skriftliga prov). Stor restriktivitet i beviljande av ledighet för elev gäller under denna tid. Eleverna har hemstudier följande dagar Genomförandet och rättningen av nationella prov är en omfattande och krävande process. Samtliga lärare på mellanstadiet och några från högstadiet kommer detta läsår att hjälpas åt med rättningen och genomförandet av de nationella proven i åk 6. För att bedömningen ska bli så rättssäker som möjligt ska rättningen genomföras gemensamt av flera lärare i varje ämne. För att möjliggöra det kommer skolan att sätta in vikarier för större delen av den tid som behövs. För att få fram resterande del av tiden kommer klasserna att ha hemstudier följande dagar: 4A: 23/2, 4B: 26/4, Åk 5: 26/4, Åk 6: 12/4. Dessa dagar kommer eleverna att arbeta hemma med uppgifter som lärarna planerat i förväg. Uppgifterna kommer naturligtvis att följas upp i klassen. Utdelning av ipads till alla elever i åk 5 Alla elever i åk 5 kommer detta läsår att få var sin personliga ipad. Vi beräknar kunna dela ut dessa ipads onsdagen den 26/8. Ni kommer inom kort att få närmare information om detta av mentor. Redan nu går det att ta del av en hel del information på vår hemsida. Klicka på länken Surfplattor till alla elever längst nere i vänstermenyn. Läsårstider, finns även på hemsidan Höstterminen 2015 Tisdag 18 augusti - torsdag 17 december (julavslutning ca kl 16). Samtliga elever på skolan har utvecklingssamtal den 18 ó 19/8, eleverna börjar därför sin undervisning först torsdagen den 20/8. Vårterminen 2016 Måndag 11 januari - torsdag 9 juni (sommaravslutning på kvällen) Lovdagar Torsdag 26 oktober - fredag 30 oktober Måndag 15 februari - fredag 19 februari Fredag 25 mars, måndag 28 mars - fredag 1 april. Fredag 6/5. Måndag 6/6 Kompetensutvecklingsdagar för personalen (eleverna är lediga) Höstterminen 2015 Måndag 10 augusti - fredag 14 augusti, måndag 17 augusti Måndag 26 oktober - onsdag 28 oktober Vårterminen 2016 Fredag 8 januari Måndag 7 mars - tisdag 8 mars Måndag 13 juni - torsdag 16 juni

4 Föräldramöten ht 2015 Alla föräldramöten äger rum kl följande datum: Åk 4: 17/9, åk 5: 1/10, åk 6: 6/10. Vi träffas i skolans matsal. Per Blank, från Folkhälsoenheten i Borås Stad, kommer att närvara på föräldramötena i åk 5 och 6, och prata om sömn- och matrutiner samt tobak. Skolans hemsida Aktuell information och annan viktig dokumentation om skolan samt kontaktuppgifter finner Du på vår hemsida PingPong, skolans lärplattform, och Dexter, skolans bedömningsportal Alla mentorer kommer återkommande att lägga ut vikig information och dokumentation avseende klassen på PingPong. Eleverna i åk 5 och 6 har redan egna inloggningar. Eleverna i åk 4 kommer att få sina inloggningar så fort som möjligt under augusti. PingPong kommer du åt från skolans hemsida. Från och med denna höst kommer du som förälder dessutom att få möjlighet att följa upp ditt barns utveckling via Dexter. Borås Stad har utökat funktionerna i Dexter, så att du som vårdnadshavare mer kontinuerligt än hittills ska kunna ta del av dina barns skriftliga omdömen och betyg samt annan dokumentation som mentorn eventuellt har lagt ut om ditt barn. Viktigt därför att du så fort som möjligt ordnar en Dexter- inloggning. Denna inloggning ansöker du om själv som vårdnadshavare på skolans hemsida, klicka på Dexter- knappen på högermenyn. I Dexter kan du som tidigare sagt även anmäla frånvaro för ditt barn, du kan se ditt barns schema, klasslistan och mycket annat. Med vänlig hälsning Julio G Atterström, rektor, samt all personal på Dalsjöskolan åk 4-9

5 Ansvarsfördelning på Dalsjöskolan DÅ LÄRAREN HAR SKYLDIGHET ATT... Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande Stärka varje elevs vilja och tillit till sin förmåga att lära Allsidigt bedöma elevens kunskapsutveckling och arbete och föra en fortlöpande dialog med elev och föräldrar om denna. Stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter MÅSTE ELEVEN STÄLLA UPP PÅ ATT... Varje skoldag, tillsammans med lärarna och kamraterna, arbeta efter planerade uppgifter Passa tider Ha med sig läroböcker, idrottskläder samt för övrigt sådant som behövs för skolans arbete Visa hänsyn mot varandra Använda ett vårdat språk Följa skolans trivselregler (se nedan) SAMTIDIGT SOM FAMILJEN ANSVARAR FÖR ATT... Eleven passar tider Eleven sköter sina läxor Eleven kommer utvilad och mätt samt lämpligt klädd för dagens aktiviteter Visa intresse och aktivt stödja elevens skolgång Kontakta skolan om eleven är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan Kontakta skolan om man har synpunkter på skolarbetet eller om man vill höra hur det går för eleven " (Denna del lämnas till mentor) Jag har tagit del av ovannämnda tillsammans med mitt barn och mentor: Dalsjöskolan den :. Elevens namn... Målsman

6 Värdegrund - Dalsjöskolan På vår skola vill vi: att alla ska ta hand om varandra, lyssna på varandra och ha roligt ihop vara mot andra så som jag vill att andra ska vara mot mig visa varandra hänsyn och förstå att vi alla är olika vara rädda om vår miljö, dina och andras saker lyssna på och bry oss om vad alla vuxna säger Trivselregler - Dalsjöskolans mellanstadium Dessa regler har vi för att alla barn ska må bra och känna sig trygga. RESPEKT På Dalsjöskolan visar elever och lärare varandra respekt. Vi respekterar varandra oavsett utseende, klädstil, intressen, ursprung, religion, sexuell läggning, kön eller annan anledning. Alla får ha sin egen åsikt. Vi skrattar med varandra inte åt varandra. DROGER OCH TOBAK På Dalsjöskolans mellanstadium har vi nolltolerans vad gäller ANT (alkohol, narkotika, tobak). Om en elev innehar eller använder ANT ska lärare och föräldrar kontaktas. LEKTIONSTID Ytterkläder lämnas utanför klassrummet. Mp3, mobil och Ipod är värdesaker som skolan inte ansvarar för och de tas med på egen risk. Dessa ska vara avstängda och ligga i väskan under skoltid. Telefonen kan med lärarens tillåtelse användas i undervisningssyfte. Vi ger varandra studiero. Vid fusk blir prov underkända. RASTER På Dalsjöskolans mellanstadium är vi alltid ute på rasterna. Vi håller oss inom skolans område. Vi lämnar inte skolans område utan lov från klassläraren. Vi delar med oss och låter alla vara med. Vi kastar inte snöbollar, kottar o.s.v. på varandra. Skateboardrampen ligger utanför mellanstadiets skolområde, därför är vi inte där. MATSALEN Lunchrasten ska vara en tid för återhämtning, god mat och socialt umgänge för alla elever och vuxna på skolan. Lunchrasten är också en del av undervisningen, där vi tillsammans får möjlighet att träna på umgängesnormer som är viktiga att följa ute i samhället. I vår gemensamma matsal bär vi inte ytterkläder. Vi hänger av oss ytterkläderna på krokarna utanför eller i elevskåpet. Vi tar av oss mössor, kepsar och andra huvudbonader, med undantag av slöjor av etiska skäl. Vi går lugnt och pratar tyst med varandra vid det egna bordet. Vi använder ett gott bordsskick och lämnar bordet som vi själva vill ha det när vi kommer dit. ALLERGIER Visa hänsyn för alla dem som är allergiska. Överdosera inte parfym eller hårspray, framför allt inte i omklädningsrummen. INGA NÖTTER får förekomma på skolans område. MILJÖ Var rädd om skolan och skolans materiel. Vi använder papperskorgarna och skräpar inte ner. " (Denna del lämnas till mentor) Vi har tagit del av skolans värdegrund och trivselreglerna samt pratat med vårt barn om dessa Elevens namn Klass... Målsman

7 Uppdat Regler vid användning av personliga elev-ipads på Dalsjöskolan Detta dokument handlar om regler och ansvarsfrågor för personliga elev-ipads och är ett komplement till skolans ordningsregler. Reglerna är till för att du ska slippa råka ut för skador på din Ipad och eventuella ersättningskrav samt för att säkerställa trygghet och studiero på skolan. Din ipad är ett dyrbart arbetsverktyg som du lånar av skolan. Den är med andra ord inte din personliga egendom och ska hanteras mycket varsamt. Läraren bestämmer hur och när ipaden ska användas i klassrummet. Vid oaktsam hantering av din ipad kommer dina föräldrar att bli ersättningsskyldiga för eventuella skador. Läs avtals- och försäkringsvillkoren på vår hemsida. Läraren eller annan personal på skolan har vid missbruk, oaktsamhet eller störande beteende rätt att ta ipaden från dig. Din ipad lämnas då över till rektor eller biträdande rektor, som vid samtal med dig och dina föräldrar får besluta om och när du får tillbaka din ipad. Du får varken ta foto av eller spela in andra utan deras tillåtelse, vare sig det är lärare eller elever. När du inte använder ipaden måste du se till att den är på ett säkert ställe, t ex i hemklassrummet (mellanstadiet), elevskåpet (högstadiet), särskild ipadshylla inne i idrotshallen, eller där skolpersonalen bestämt att den ska förvaras. Lämna aldrig din ipad kvar i omklädningsrummen! ipaden får inte tas med in i matsalen. Om detta sker och du inte lyssnar på personalens anmodan tas ipaden från dig. Du ska ta med din ipad till skolan alla dagar om inte annan information ges från skolan, den ska då vara fulladdad. När skoldagen är slut tar du hem ipaden. Du ska ha ipaden hemma på lov och helger. Kom ihåg att även hemma är ipaden ett arbetsverktyg som ska hanteras mycket varsamt och alltid läggas på ett säkert ställe. Du får gärna lämna kvar ipaden i skolans expedition om du vet med dig att du inte kommer att kunna ta ansvar för den hemma. Se till att aldrig ha vätska i närheten av ipaden. Du får inte låna ut eller lämna ifrån dig ipaden. Du får inte heller be någon passa den åt dig. Ha den alltid under uppsikt! ipaden ska alltid vara i medföljande fodral. Du ansvarar för att det du sparar i ipaden även finns på annat ställe (säkerhetskopia). Du får ladda ner och installera gratisappar, och du ansvarar för att det alltid finns tillräcklig lagringskapacitet i din ipad. Du får inte sätta på egna klistermärken på själva ipaden eller på fodralet. Som e-postadress till den AppleID som skolan har på din ipad skall din edu-adress användas, ej någon annan egen e-postadress. De av skolan anvisade appar skall vid behov köpas med särskilt itunes kort som skolan tillhandahåller. Om personal på skolan eller dina föräldrar vill se vilka appar eller annat innehåll som du har i ipaden måste du visa upp det. Hoppas att dessa regler bidrar till att öka nyttan och nöjet med din och andras ipads!

8 Restriktivitet gäller speciellt under nationella proven som för åk 6 genomförs 2/11-4/12, 2015 (muntliga prov) samt 9/2-22/4, 2016 (skriftliga prov) Policy gällande ledighet från skolan Skollagen föreskriver i 3 kap, 3 att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Av detta tolkar vi, pedagoger och ledning på Dalsjöskolan, att alla barn behöver all den tid som planeras och ges i skolan för att kunna utvecklas och lära så långt som möjligt. I skollagen står det vidare att en elev i grundskolan eller grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet (7 kap, 18 ). I skollagen finns också att läsa om vem som ansvarar för att skolplikten fullgörs. Delat ansvar gäller mellan vårdnadshavare och kommunen: Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap, 20). Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång (7 kap, 22). Mot bakgrunden ovan vill vi personal och ledning på Dalsjöskolan understryka vikten av att semesterresor och behov av annan ledighet, så långt som det är möjligt, förläggs till schemalagda lov såsom sommarlov, novemberlov, jullov, vintersportlov och påsklov. Som vårdnadshavare ansvarar Du för att eleven ber om hemuppgifter från samtliga lärare en vecka innan ledigheten. Efter hemkomsten kan det bli ytterligare uppgifter som klassen gjort under frånvaron. Ledighet ansöks på särskild blankett som finns att hämta på skolans hemsida.

9 Datum: Dalsjöskolan Kontaktuppgifter Elevens Namn Klass Person.nr Adress Tel.nr Målsmans Namn Adress Tel.nr hem Mobil Arbetsplats Tel.nr arbete E-post Vårdnadshavare Ja Nej Målsmans/sambos Namn Adress Tel.nr hem Mobil Arbetsplats Tel.nr arbete E-post Vårdnadshavare Ja Nej Övrigt som skolan bör känna till för att rätt kunna ta hand om Ert barn. Skriv även om det finns behov av specialkost. Målsmäns underskrift: OBS! Blanketten lämnas till mentor snarast. Mentor lämnar i sin tur en kopia till skolkanslisten, som för in eventuella ändringar i Dexter.

10 Dalsjöskolan Inhämtande av samtycke enligt personuppgiftslagen I oktober 1998 trädde personuppgiftslagen i kraft. Den är en lag som ersatt datalagen och har som ändamål att skydda människors personliga integritet. I vissa fall krävs individens eller målsmans samtycke för att arbetsgivaren ska kunna publicera uppgifterna. På Dalsjöskolan behöver vi ibland skildra vår verksamhet i marknadsföringssyfte. Det kan t ex ske på Internet genom bilder eller videoinspelningar och det kan medföra att elever medverkar vid dessa produktioner. Ändamålet är att visa vår verksamhet. Vi anser att marknadsföring är viktig och ber därför om Ert samtycke till att publicera bilder offentligt, där Ert barn kan förekomma. Om Du godkänner detta, underteckna blanketten och lämna tillbaka den nedre delen till klassläraren på skolan. Julio García Atterström Rektor " (Denna del lämnas till klassläraren) Jag godkänner att bilder på mitt barn kan publiceras i ovanstående sammanhang Jag godkänner inte att bilder på mitt barn publiceras i ovanstående sammanhang Barnets namn klass Målsmans underskrift

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN

Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN Rångedalaskolan Välkommen till RÅNGEDALASKOLAN Kunskap för hälsa och Hälsa för kunskap Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Augusti 2016 Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet

Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande. Fastställt vid Föräldrarådet Gemensamt dokument för att använda i verksamheten inom Förvaltning för Livslångt Lärande Fastställt vid Föräldrarådet 2016 04 13 Förväntansdokument Syftet är att bli tydligare i dialogen förskola / skola

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer

Välkommen till klasserna. 4-6 läsåret 2015-16

Välkommen till klasserna. 4-6 läsåret 2015-16 Välkommen till klasserna 4-6 läsåret 2015-16 Efter en skön sommar med både sol och regn hoppas vi att alla är sugna på att börja skolan igen! Här kommer viktig information till er, föräldrar och elever,

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016

Till Föräldraforum på respektive skola. Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Till Föräldraforum på respektive skola Synpunkter lämnas till respektive verksamhetschef senast 7/4 2016 Föräldraråd Iden om förväntandokument kom upp på centralt föräldraråd dec 2015. Förslag presenterades

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret Utbildningsförvaltningen Klöxhultsskolan Läsåret 2016-17 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det drygt 500 elever och

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13

VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 12/13 Läsårstider Höstterminen 2012 21 augusti Skolstart 29 oktober Studiedag HELA skolan stängd 30 okt 31 okt Studiedagar, fritidsverksamheten öppen 1-2 november Höstlov. Fritidsverksamheten

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Edessaskolan Kunskap är världens ljus

Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Kunskap är världens ljus Edessaskolan Borgvägen 10 145 68 Norsborg www.edessaskolan.se Telefon nummer: 08 531 84912 Läsåret 2012/13 Välkommen till Edessaskolan! Edessaskolan är en friskola

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro

Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Castorskolans plan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro Upprättad 2014-11-25 Innehåll Skolplikt och elevens rätt till utbildning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Begreppsförklaring....

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna.

Gör så här första gången du loggar in i InfoMentors familjewebb: Ta fram brevet som du fått hemskickat med inloggningsuppgifterna. Kom igång med InfoMentors familjewebb Familjewebben är en del av InfoMentors lärplattform där du som förälder kan logga in i systemet. Här kan du få information och följa dokumentationen om ditt barns

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen.

Dokumentet om detta ska fyllas i och lämnas tillbaka till skolan. Bifogar även ett brev från skolledningen angående nya läroplanen. Utflykten till Skansen var en härligt blöt dag! Vi såg många djur och hade en fantastisk klass som det var en fröjd att åka på utflykt med, och de tog även hänsyn till andra passagerare på både Roslagsbanan

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Information. Steningeskolan

Information. Steningeskolan Information Steningeskolan 2012/2013 Skola F-6/fritidshem Orion Galaxen Oriongatan 218 Uranusgatan 2 195 55 Märsta 195 56 Märsta tel rektorsexp 08-591 26613 fax 08-591 171 26 e-post. rose-marie.hoglund@sigtuna.se

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION

Bagarmossens skolas. värdegrund. samlade dokument kring vår BAGARMOSSENS SKOLA. vår VISION BAGARMOSSENS SKOLA Bagarmossens skolas samlade dokument kring vår värdegrund vår VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP

FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP FRITIDSHEMMET VITTRA BROTORP Vi på Vittra Brotorps fritidshem önskar er varmt välkomna till en inblick i vår verksamhet. Här kommer lite information om hur en dag på fritids/ klubben kan se ut, vilka regler

Läs mer

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016

Välkomna till föräldramöte 3a och 3b. Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Välkomna till föräldramöte 3a och 3b Herrängensskola Tisdagen den 23/8-2016 Mötets innehåll Vad gör vi i skolan? Skolan informerar Fritids Läxor Utvecklingssamtal Om ett år En vädjan Skolans informationskanaler

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

Vänersborgs kommun LÄSÅRET

Vänersborgs kommun LÄSÅRET Vänersborgs kommun LÄSÅRET 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Postadress, telefonnummer 3 Rektor har ordet 4 Läsårstider, stängningsdagar fritids, skolplikt, ledighet 5 Policy för studier vid beviljad ledighet

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ)

ipads i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) Vanliga frågor och svar (FAQ) Har du frågor om om? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! Om du inte gör det - kontakta ditt barns lärare eller någon av kontaktpersonerna. Du hittar kontaktuppgifter

Läs mer

Rektorsbrev 6 oktober-16.

Rektorsbrev 6 oktober-16. Rosenborgsenheten Rosenborgskolan Majtorpskolan Rektorsbrev 6 oktober-16. Hej Terminen är i full gång och vi har haft en lugn och trevlig skolstart. Vi är i full gång även gällande lärplattformen, där

Läs mer

Förväntningsdokument. Mesta skola

Förväntningsdokument. Mesta skola Förväntningsdokument Mesta skola Reviderad 2012 Vårt förväntningsdokument är framtaget i diskussion med elever, föräldrar och skolans personal. Syftet är att öka, underlätta och tydliggöra samarbetet mellan

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ

Nyborg Skola och Behandling. Läsår 2015/16. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen STENUNGSUND ACJ Nyborg Skola och Behandling Läsår 2015/16 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND 2015-02-02 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning - 1. Välkommen 2. En kort

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling

Välkommen till Ekbergaskolan. Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Välkommen till Ekbergaskolan Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Läsåret 2008/2009 Välkommen till Ekbergaskolan Vi arbetar för: Trivsel och trygghet Lärande och utveckling Ekbergaskolan är belägen

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan.

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2014-08-12, Reviderad

Läs mer

Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30

Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30 10-03-18 1 2010-02-17 Vi har semesterstängt under veckorna 27,28,29 och 30 Behöver du barnomsorg under denna tid kontakta rektor senast den 7 maj. Skogsgläntans förskola i Gånghester och Kerstinsgården

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer