Bakgrund och studiesy2e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och studiesy2e"

Transkript

1

2 Bakgrund och syfte

3 Bakgrund och studiesy2e Under augus, och september månad har e5 antal djupintervjuer genomförts med nyckelpersoner i fas,ghetsbranschen runt om i Sverige; VD för fas,ghetsbolag Miljö och hållbarhetschefer för bolag inom fas,ghetsbranschen, inklusive leverantörer av energi, projektledning och arkitektur HuvudsyFet med studien har varit a5 ta reda på hur fas,ghetsbranschens olika aktörer definierar begreppet (miljömässig) hållbarhet, och hur dessa aktörer arbetar och kommunicerar hållbarhet, internt som externt a5 iden,fiera föregångare och efersläpare inom fas,ghetsbranschen, och orsakerna,ll den posi,on man valt inom de5a område... a5 iden,fiera stödjande och hindrande faktorer i utvecklingsarbetet med hållbarhet hur olika spelare på fas,ghetsmarknaden ser på sambandet mellan hållbarhet och ROI hur branschens olika aktörer prognos,serar fram,den gällande hållbarhet - vart är vi på väg och vad händer om jag inte tar hållbarhet fullt på allvar? 3

4 Genomförande Sju (7) individuella intervjuer á 60 minuter genomfördes under juni, augus, och september Intervjuerna genomfördes på respek,ve arbetsplats efer överenskommelse om föreslagen,d. Samtliga intervjuer spelades in digitalt (ljudupptagning) och raderades direkt efer färdigställandet av resultatrapporten. I enlighet med befintliga ESOMAR regler är samtliga intervjupersoner aviden,fierade och därmed anonymiserade. De5a gäller även för de företag intervjupersonerna representerar. Metodvalet för projektet är kvalita,vt och vilar således på en beteendevetenskaplig grund. En intervjuguide togs fram i nära samarbete med Fas,ghetsNy5. Resultatet av marknadsundersökningen rapporteras i en sammanfa5ande form i och med denna rapport. Samtliga citat är hämtade från dessa intervjuer och korresponderar med resultatredovisningen, vilket bidrar,ll en fördjupad insikt i de ämnen som studerats. Johan Durchman och Max Schori, som genomfört samtliga intervjuer, är båda seniora konsulter med god kännedom i huvudämnet för själva marknadsundersökningen samt för branschen i sin helhet.

5 Huvudfrågeställningar Nedan redovisas de huvudfrågeställningar som ingick i intervjuguiden. Dock, en kvalita,v undersökning söker en öppen atmosfär i mötet med de intervjuade, vilket innebär a5 även andra diskussionsämnen adderades, som av intervjupersonen ansågs som vik,ga i sammanhanget. Defini,on av Hållbarhet som begrepp Vad som styr hållbarhetsprocessen i företaget; stödjande och hindrande faktorer Föregångare och efersläntrare gällande implementering av hållbarhet i den egna organisa,onen ROI och hållbarhet Hållbarhet, trender och fram,d

6 Konklusioner och rekommendationer

7 Sammanfa=ande konklusioner Hållbarhet som begrepp har breddats från a5,ll a5 en början i princip endast innehålla miljörelaterade frågor,,ll a5 som idag även innehålla ekonomi, sociala aspekter, kultur, jämställdhet, e,k och övriga kundvårdande aspekter. Fas,ghetsbranschen är rela,vt se5 tradi,onell i jämförelse med många andra branscher när det gäller a5 arbeta med hållbarhet. Proak,vitet har,digare snarare varit undantag än regel. Idag ser flertalet aktörer inom branschen hållbarhetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet, sank,onerat på ledningsnivå. Sammantaget finns det en tydlig ambi,on i branschen a5 hi5a synergier mellan lönsamhet och hållbarhet. Företag inom fas,ghetsbranschen har kommit längst i det hållbara arbetet när det gäller energibesparande lösningar dessa investeringar är också rela,vt lä5a a5 räkna hem, vilket också underlä5ar mo,vet,ll a5 satsa på denna del i det miljömässiga hållbarhetsarbetet, både internt och externt - och i sin kommunika,on gentemot kunder. E5 flertal aktörer inom fas,ghetsbranschen har tagit på sig en lärande uppgif i a5 informera och erbjuda hållbara investeringar,ll sina kunder. En proak,v åtgärd som i sin förlängning skapar goda och långsik,ga kundrela,oner. Okunskap anses vara en hindrande faktor för vidareutvecklandet av e5 hållbart företag,,llsammans med svårigheten a5 hi5a e5 gemensamt regelverk som spänner över samtliga aktörer inom fas,ghetsbranschen de5a bidrar också,ll svårigheter a5 räkna hem hållbara investeringar ROI anses inte vara en självklarhet.

8 Sammanfa=ande konklusioner forts. Hållbara termer i si5 kommunika,onsmaterial som gröna avtal, ansvarstagande medarbetare, skapandet av e5 hållbart samhälle etc. kräver leverans av detsamma för a5 förmedla trovärdighet; visionen/arbetet måste internt vara fullt ut förankrat i den egna organisa,onen, vilket i sin förlängning leder,ll en posi,v bild av företagets varumärke. Fram,dsfrågor inom hållbarhet behandlar framförallt kretsloppstankar i e5 större perspek,v, exempelvis kring en stadsmiljö där flera aktörer inom branschen samarbetar kring dessa frågor och där man även inkluderar e5 samhällsansvar,ll exempel genom a5 ge jobb a5 arbetslösa ungdomar boende i närområdet. De fram,da förutsä5ningarna för a5 skapa trovärdighet för si5 hållbarhetsarbete är sträva efer den goda synergin mellan avkastning och dynamiskt, konkret och reellt hållbarhetsarbete - e5 arbete som måste göras ärligt, långsik,gt och gediget.

9 Ta in hållbarhetsfrågorna på ledningsnivå sä5 upp realis,ska mål utan a5 vara för försik,g. Det man mäter visar resultat! Utmana den egna organisa,onen genom interna och externa tävlingar om hållbarhet och genom a5 bjuda in personer (experter) som också utmanar den egna föreställningsvärlden av a5 det som görs är,llräckligt bra (jmf egna uppsa5a mål) Genomför gedigna mätningar och studier kon,nuerligt (självbilden kan vara annan än kundens bild av di5 företag) - det man mäter blir genomfört också lä5are a5 övertyga styrelse/ägare med bevis Skapa y5erligare incitament för hållbarhetspooler 9

10 Definition av Hållbarhet

11 av hållbarhet Deltagarna rela,vt se5 överens om defini,onen av begreppet och a5 det har vidgats från Miljömässig Hållbarhet,ll a5 idag innefa5a tre huvudområden - med samlingsnamnet Hållbarhet 11 Ekonomisk ROI Varumärkets image Återvinning av byggnader Miljömässig Miljöklassade byggnader/material Återvinning av byggnader Ven,la,on/luF El Social Hyresgästen Närområdet Arbetsmiljön Företagskultur Anställda Bubblare Jämställdhet E,k Samhällsansvar

12 av Hållbarhet exempelcitat Bara för två år sedan, när man pratade om hållbarhet så tänkte man bara på miljöfrågorna i större utsträckning än vad man gör idag. När vi pratar hållbarhet både här internt och när vi pratar med kunder, så tar man ju in även de sociala bitarna och de ekonomiska frågorna i hållbarhet. Vi pratar om hållbara städer idag. VD, Projektledning A< man försöker a< använda så lite av ändliga resurser som möjligt och ändå nå lönsamhet, men också hur man lever som människa, så a< det kan bli e< fungerande kretslopp och sam?digt e< fungerande system på arbetet. VD, Fas,ghetsbolag 12 Hållbarhet skall också kommuniceras på e< hållbart sä< i den egna organisa?onen. Annars riskerar det a< uppfa<as som floskler av både de egna medarbetarna som av den externa omgivningen. Ledningsgruppen måste våga vara proak?va inom hållbarhet då begreppet i sig blir alltmera komplext. Miljöchef

13 Hållbarhetsprocessen och dess utveckling

14 Hållbarhetsprocessens utveckling idag Deltagarna i studien är också överens om indelningen av var olika typer av spelare i fas,ghetsbranschen befinner sig i utvecklingsprocessen gällande implementering av Hållbarhet i sin affärsmodell: E<ersläntrare Avvaktande Tradi,onella Kunden vet bäst Okunniga Rädsla för flummiga miljömuppar Kortsik,ga Lägre ek. marginaler Anläggningssektorn E<erföljare Studerar föregångarna Vill inte gå i bräschen Lär sig genom a5 betrakta Lagom drivande Dyr investering Kvartalsekonomi Föregångare Driven VD Proak,va Nyfikna & besjälade Kunniga Holis,skt synsä5 Långsik,ga (ägare) Fram,dsinriktade Hi5ar ROI Värnar om si5 VM 14

15 Föregångare i branschen - exempelcitat Vasakronan är en typisk föregångare när det gäller Hållbarhet de har en väldigt driven VD som tänker i livscykelperspek?v, det är en förutsä<ning för a< kunna ligga i framkant. VD, konsultbolag Det finns flera av de stora kommunägda fas?ghetsbolagen som har e< väldigt systema?skt arbete och som absolut är föregångare. ÖBO i Örebro och MKB i Malmö t ex. Miljöchef, energi En typisk spelare som inte ligger i framkant är fas?ghetsägare där kunden är en bostadsrä<sinnehavare, i motsats?ll fas?ghetsägare med hyresgäster, ses investeringen som en mera kortsik?g affär, vilket påverkar slutprodukten (fas?gheten) nega?vt ur e< hållbarhetsperspek?v de har inte samma långsik?ga förvaltningsperspek?v Arkitekt 15

16 Stödjande och hindrande faktorer för hållbarhetsarbetet

17 Stödjande och hindrande faktorer i hållbarhetsprocessen Förankring på ledningsnivå, vara e5 föredöme risk a5 stå utanför (varumärkesfråga) Tjänster/produkter/process som är cer,fierade som gröna och som är affärsdrivande (Gröna avtal/ FTG- obliga,oner etc.) Stödjande Hindrande Lönsamhetsmål/kortsik,ga förväntningar från marknaden Okunskap Gamla sanningar, & föruma5ade meningar BRF- kunden ställer inte krav Glapp i intern kommunika,on mellan ledning och gröna medarbetare Kunders aha- upplevelse Genomsyrar hela den lyssnande organisa,onen Tävlingar Kundkrav och krav i upphandlingsprocesser Klimamörändringar Mod 17 Dyr cer,fiering kostar också i lönsamhet och i personalens engagemang Många aktörer inget enhetligt facit/ regelverk för branschen För få referenser, inte beprövat, ingen prislapp ROI? EFersläpande kommuner

18 Stödjande och hindrande faktorer i hållbarhetsprocessen exempelcitat Man måste hi<a en enhetlig intern kommunika?onsstrategi för hållbarhet, annars riskerar det a< bli floskler, och ingen tror på floskler längre. En grön affär skall vara självklar. VD, Konsultbolag Koncentrera dig på det du kan, skjut inte på allt. Bä<re a< börja i mindre skala med det du själv kan påverka. Annars riskerar det a< bli en övermäk?g uppgit som inte heller leder?ll trovärdighet i branschen. Miljöchef Det gäller a< få in hållbarhet i affärsmodellen, annars är det nästan lönlöst, lä< a< det stannar vid floskler. Ägarna måste vara med på det. Genom de<a genomsyras hela organisa?onen där vi också får tag i anställda som brinner för hållbarhet. Det blir en naturlig del av vår företagskultur. Vi har därför skapat en pågående krea?v process, vilket leder?ll a< vi hiwlls ligger steget före våra kollegor i branschen och tjänar pengar på det bara i elförbrukningen har kunder sparat in upp?ll 70% av den ini?ala kostnaden, det är den lä<aste biten. 18 VD, Fas,ghetsbolag

19 Hållbarhet och ROI

20 Hållbarhet och ROI hi=a synergier mellan lönsamhet och hållbarhet En stor utmaning för många i branschen har varit a5 visa på a5 en investering i hållbarhet bär frukt, i längden - de5a gäller främst områden där det har funnits/finns för få referensobjekt och/eller a5 beräkningsmodeller för goodwill för varumärket saknas. Okunskap beaktas ej i denna modell. Ökad sannolikhet för intern investering Varumärke Gröna medarbetare Kundkrav Obliga,oner Gröna hyresavtal Byggmaterial Elkontrakt Synergier = lönsamt och hållbart (ex Este,k/upplevelse och hållbarhet) Jag är generellt se< väldigt tveksam?ll a< ha all]ör mycket av fluffiga dimensioner i kalkylerna kring varumärkespåverkan, image och så. Det vi tycker är vik?gt är man delvis söker hårt och det krävs ganska bra kompetens för det a< hi<a de bästa insatserna som ota har en bra grundförutsä<ning a< vara ekonomiskt lönsamma också, bor<aget subven?oner och imagepåverkan. Miljöchef, energi

21 Hållbarhet och ROI - exempelcitat Man måste våga satsa pengar på hållbarhet, även om det inte blir som man tänkt från början. Det är en pågående process som inte får stanna av. På de<a sä< är man en organisa?on i?den som också a<raherar nya medarbetare. Det är också nödvändigt a< man får stöd av ledningsgruppen, annars står man där alldeles för ensam utan a< man blir lyssnad på. Hållbarhetschef, Fas,ghetsbolag Hållbarhet måste ändå vara mätbart i ekonomiska termer. Det är säkrare a< avvakta och se, och få fler referensobjekt a< jämföra mellan, innan man tar beslut. Annars kan det verkligen slå fel. Fas,ghetskonsult Du måste utbilda dina kunder i mervärdet av a< bygga hållbart. Det kan även innefa<a a< man lägger ner mycket arbete på a< säkra arbetsmiljön för dina underleverantörer. Det blir som ringar på va<net alla blir nöjda i slutänden. Miljöchef

22 Hållbarhet och framtid

23 och Hållbarhet Ej bara CO2 Även lufmiljö, par,kelhalter och kemikalieinnehåll kan mätas och följas av boende, vilket ställer krav på byggherrar Ny byggnadsteknik Klimamörändringar kommer a5 tvinga fram byggnadstekniska lösningar som är långsik,gt hållbara Försäkringsbolag ställer helt andra krav på fas,ghetsbranschen Branschen kommer a5 ta,llvara gamla fas,gheter i större utsträckning och inte riva dem bygga med längre framförhållning än idag Trämaterial kommer a5 vinna ny terräng Gröna tak kommer a5 få e5 uppsving (begränsad avrinning/temperaturreglerare) 23

24 och Hållbarhet (forts.) Lokala och regionala aktörer före och globala Kommuner kan ligga i framkant och marknadsföra sig som gröna kommuner för a5 locka nya kommuninvånare hela stadsdelar miljöklassas Exempelvis erbjuder transportaktörer dynamic commu,ng ; digitala tjänster som på olika sä5 underlä5ar vardagens pendlande Stormarknader fly5ar närmare kunderna,,ll de boende. Ta bilen för a5 handla utanför stan är inte längre lika hållbart Stormarknader erbjuder lån av paketcyklar som möjliggör storhandling utan bil Byggprojekt tar hänsyn,ll arbetslöshet i en viss stadsdel skapar goodwill och regional hållbarhet genom arbetsmarknadspoli,ska åtaganden 24

25 och Hållbarhet (forts.) Hållbarhet kommer a= vara en naturlig del i affärsmodellen Miljöchefer blir hållbarhetschefer även på pappret Hållbarhetschefer får e5 vidare ansvarsområde som kräver fler hållbarhetsansvariga inom samma koncern leder,ll ackumulerande kunskaper inom organisa,onen Den hållbara staden; stadsplanering, närområden, infrastruktur, bu,ker, skola, äldrevård etc. Ställer i större krav på samverkan över branschgränser. e= krav Det är vårt ansvar och inte kundens! 25

26 och Hållbarhet (forts.) Nya krav och förväntningar från konsumenten på boendet I och med ökad transparens och mätbarhet nya genera,oner kommer a5 utmana rådande förhållanden Krav på hållbar mat och bil leder,ll ökade konsumentkrav på en hållbar bostad, även från bostadsrä5sinnehavare Olika spelare inom branschen vågar utmana sig själva genom a5 marknadsföra sig som föregångare blir utmanade av miljökämpar i sin externa kommunika,on Ställer krav på en genomtänkt från samtliga leverantörer inom - en konkurrensfördel a= ligga i framkant gällande hållbarhet och följsamhet med aktuella trender 26

27 Slutord - Avkastning tack vare hållbarhet i a= arbeta med Social, Miljömässig och Ekonomisk hållbarhet Hi5a synergierna genom a5 kombinera den energi, passion, lust a5 förnya som ak,vt, modernt hållbarhetsarbete kan innebära - dynamik och framåtanda skapas i projekten som ger medarbetare, samarbetspartners och slutkunder inspira,on och vilja a5 vara delak,g Utvecklas intressanta, levande, hållbara miljöer vill människor vistas, bo och verka där Ex samarbetsprojekt, där flera branscher samarbetar, som Sustainable Ci?es eller Urban Sharing Keep up with the neighbor keep up with the Gateses 27

28 Kontakt Vid frågor vänligen kontakta: Johan Durchman Durchman Clear Insight (DCIC AB) Eller Max Schori Research &

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET

FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET FRAMTIDSSPANING: CSR/HÅLLBARHET SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAG SOM VILL PÅVERKA OCH SAMVERKA Reflektioner efter 18 genomförda intervjuer med vd:ar, marknadschefer och CSR-chefer, som underlag inför rundabordssamtalet

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. i svensk detaljhandel. Roll, relevans och nytta

Hållbarhetsredovisning. i svensk detaljhandel. Roll, relevans och nytta Hållbarhetsredovisning i svensk detaljhandel Roll, relevans och nytta Magnus Frostenson och Sven Helin, Örebro universitet Johan Sandström, Luleå tekniska universitet 2013:2, Hållbarhets redovisning i

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer