Bakgrund och studiesy2e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund och studiesy2e"

Transkript

1

2 Bakgrund och syfte

3 Bakgrund och studiesy2e Under augus, och september månad har e5 antal djupintervjuer genomförts med nyckelpersoner i fas,ghetsbranschen runt om i Sverige; VD för fas,ghetsbolag Miljö och hållbarhetschefer för bolag inom fas,ghetsbranschen, inklusive leverantörer av energi, projektledning och arkitektur HuvudsyFet med studien har varit a5 ta reda på hur fas,ghetsbranschens olika aktörer definierar begreppet (miljömässig) hållbarhet, och hur dessa aktörer arbetar och kommunicerar hållbarhet, internt som externt a5 iden,fiera föregångare och efersläpare inom fas,ghetsbranschen, och orsakerna,ll den posi,on man valt inom de5a område... a5 iden,fiera stödjande och hindrande faktorer i utvecklingsarbetet med hållbarhet hur olika spelare på fas,ghetsmarknaden ser på sambandet mellan hållbarhet och ROI hur branschens olika aktörer prognos,serar fram,den gällande hållbarhet - vart är vi på väg och vad händer om jag inte tar hållbarhet fullt på allvar? 3

4 Genomförande Sju (7) individuella intervjuer á 60 minuter genomfördes under juni, augus, och september Intervjuerna genomfördes på respek,ve arbetsplats efer överenskommelse om föreslagen,d. Samtliga intervjuer spelades in digitalt (ljudupptagning) och raderades direkt efer färdigställandet av resultatrapporten. I enlighet med befintliga ESOMAR regler är samtliga intervjupersoner aviden,fierade och därmed anonymiserade. De5a gäller även för de företag intervjupersonerna representerar. Metodvalet för projektet är kvalita,vt och vilar således på en beteendevetenskaplig grund. En intervjuguide togs fram i nära samarbete med Fas,ghetsNy5. Resultatet av marknadsundersökningen rapporteras i en sammanfa5ande form i och med denna rapport. Samtliga citat är hämtade från dessa intervjuer och korresponderar med resultatredovisningen, vilket bidrar,ll en fördjupad insikt i de ämnen som studerats. Johan Durchman och Max Schori, som genomfört samtliga intervjuer, är båda seniora konsulter med god kännedom i huvudämnet för själva marknadsundersökningen samt för branschen i sin helhet.

5 Huvudfrågeställningar Nedan redovisas de huvudfrågeställningar som ingick i intervjuguiden. Dock, en kvalita,v undersökning söker en öppen atmosfär i mötet med de intervjuade, vilket innebär a5 även andra diskussionsämnen adderades, som av intervjupersonen ansågs som vik,ga i sammanhanget. Defini,on av Hållbarhet som begrepp Vad som styr hållbarhetsprocessen i företaget; stödjande och hindrande faktorer Föregångare och efersläntrare gällande implementering av hållbarhet i den egna organisa,onen ROI och hållbarhet Hållbarhet, trender och fram,d

6 Konklusioner och rekommendationer

7 Sammanfa=ande konklusioner Hållbarhet som begrepp har breddats från a5,ll a5 en början i princip endast innehålla miljörelaterade frågor,,ll a5 som idag även innehålla ekonomi, sociala aspekter, kultur, jämställdhet, e,k och övriga kundvårdande aspekter. Fas,ghetsbranschen är rela,vt se5 tradi,onell i jämförelse med många andra branscher när det gäller a5 arbeta med hållbarhet. Proak,vitet har,digare snarare varit undantag än regel. Idag ser flertalet aktörer inom branschen hållbarhetsarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet, sank,onerat på ledningsnivå. Sammantaget finns det en tydlig ambi,on i branschen a5 hi5a synergier mellan lönsamhet och hållbarhet. Företag inom fas,ghetsbranschen har kommit längst i det hållbara arbetet när det gäller energibesparande lösningar dessa investeringar är också rela,vt lä5a a5 räkna hem, vilket också underlä5ar mo,vet,ll a5 satsa på denna del i det miljömässiga hållbarhetsarbetet, både internt och externt - och i sin kommunika,on gentemot kunder. E5 flertal aktörer inom fas,ghetsbranschen har tagit på sig en lärande uppgif i a5 informera och erbjuda hållbara investeringar,ll sina kunder. En proak,v åtgärd som i sin förlängning skapar goda och långsik,ga kundrela,oner. Okunskap anses vara en hindrande faktor för vidareutvecklandet av e5 hållbart företag,,llsammans med svårigheten a5 hi5a e5 gemensamt regelverk som spänner över samtliga aktörer inom fas,ghetsbranschen de5a bidrar också,ll svårigheter a5 räkna hem hållbara investeringar ROI anses inte vara en självklarhet.

8 Sammanfa=ande konklusioner forts. Hållbara termer i si5 kommunika,onsmaterial som gröna avtal, ansvarstagande medarbetare, skapandet av e5 hållbart samhälle etc. kräver leverans av detsamma för a5 förmedla trovärdighet; visionen/arbetet måste internt vara fullt ut förankrat i den egna organisa,onen, vilket i sin förlängning leder,ll en posi,v bild av företagets varumärke. Fram,dsfrågor inom hållbarhet behandlar framförallt kretsloppstankar i e5 större perspek,v, exempelvis kring en stadsmiljö där flera aktörer inom branschen samarbetar kring dessa frågor och där man även inkluderar e5 samhällsansvar,ll exempel genom a5 ge jobb a5 arbetslösa ungdomar boende i närområdet. De fram,da förutsä5ningarna för a5 skapa trovärdighet för si5 hållbarhetsarbete är sträva efer den goda synergin mellan avkastning och dynamiskt, konkret och reellt hållbarhetsarbete - e5 arbete som måste göras ärligt, långsik,gt och gediget.

9 Ta in hållbarhetsfrågorna på ledningsnivå sä5 upp realis,ska mål utan a5 vara för försik,g. Det man mäter visar resultat! Utmana den egna organisa,onen genom interna och externa tävlingar om hållbarhet och genom a5 bjuda in personer (experter) som också utmanar den egna föreställningsvärlden av a5 det som görs är,llräckligt bra (jmf egna uppsa5a mål) Genomför gedigna mätningar och studier kon,nuerligt (självbilden kan vara annan än kundens bild av di5 företag) - det man mäter blir genomfört också lä5are a5 övertyga styrelse/ägare med bevis Skapa y5erligare incitament för hållbarhetspooler 9

10 Definition av Hållbarhet

11 av hållbarhet Deltagarna rela,vt se5 överens om defini,onen av begreppet och a5 det har vidgats från Miljömässig Hållbarhet,ll a5 idag innefa5a tre huvudområden - med samlingsnamnet Hållbarhet 11 Ekonomisk ROI Varumärkets image Återvinning av byggnader Miljömässig Miljöklassade byggnader/material Återvinning av byggnader Ven,la,on/luF El Social Hyresgästen Närområdet Arbetsmiljön Företagskultur Anställda Bubblare Jämställdhet E,k Samhällsansvar

12 av Hållbarhet exempelcitat Bara för två år sedan, när man pratade om hållbarhet så tänkte man bara på miljöfrågorna i större utsträckning än vad man gör idag. När vi pratar hållbarhet både här internt och när vi pratar med kunder, så tar man ju in även de sociala bitarna och de ekonomiska frågorna i hållbarhet. Vi pratar om hållbara städer idag. VD, Projektledning A< man försöker a< använda så lite av ändliga resurser som möjligt och ändå nå lönsamhet, men också hur man lever som människa, så a< det kan bli e< fungerande kretslopp och sam?digt e< fungerande system på arbetet. VD, Fas,ghetsbolag 12 Hållbarhet skall också kommuniceras på e< hållbart sä< i den egna organisa?onen. Annars riskerar det a< uppfa<as som floskler av både de egna medarbetarna som av den externa omgivningen. Ledningsgruppen måste våga vara proak?va inom hållbarhet då begreppet i sig blir alltmera komplext. Miljöchef

13 Hållbarhetsprocessen och dess utveckling

14 Hållbarhetsprocessens utveckling idag Deltagarna i studien är också överens om indelningen av var olika typer av spelare i fas,ghetsbranschen befinner sig i utvecklingsprocessen gällande implementering av Hållbarhet i sin affärsmodell: E<ersläntrare Avvaktande Tradi,onella Kunden vet bäst Okunniga Rädsla för flummiga miljömuppar Kortsik,ga Lägre ek. marginaler Anläggningssektorn E<erföljare Studerar föregångarna Vill inte gå i bräschen Lär sig genom a5 betrakta Lagom drivande Dyr investering Kvartalsekonomi Föregångare Driven VD Proak,va Nyfikna & besjälade Kunniga Holis,skt synsä5 Långsik,ga (ägare) Fram,dsinriktade Hi5ar ROI Värnar om si5 VM 14

15 Föregångare i branschen - exempelcitat Vasakronan är en typisk föregångare när det gäller Hållbarhet de har en väldigt driven VD som tänker i livscykelperspek?v, det är en förutsä<ning för a< kunna ligga i framkant. VD, konsultbolag Det finns flera av de stora kommunägda fas?ghetsbolagen som har e< väldigt systema?skt arbete och som absolut är föregångare. ÖBO i Örebro och MKB i Malmö t ex. Miljöchef, energi En typisk spelare som inte ligger i framkant är fas?ghetsägare där kunden är en bostadsrä<sinnehavare, i motsats?ll fas?ghetsägare med hyresgäster, ses investeringen som en mera kortsik?g affär, vilket påverkar slutprodukten (fas?gheten) nega?vt ur e< hållbarhetsperspek?v de har inte samma långsik?ga förvaltningsperspek?v Arkitekt 15

16 Stödjande och hindrande faktorer för hållbarhetsarbetet

17 Stödjande och hindrande faktorer i hållbarhetsprocessen Förankring på ledningsnivå, vara e5 föredöme risk a5 stå utanför (varumärkesfråga) Tjänster/produkter/process som är cer,fierade som gröna och som är affärsdrivande (Gröna avtal/ FTG- obliga,oner etc.) Stödjande Hindrande Lönsamhetsmål/kortsik,ga förväntningar från marknaden Okunskap Gamla sanningar, & föruma5ade meningar BRF- kunden ställer inte krav Glapp i intern kommunika,on mellan ledning och gröna medarbetare Kunders aha- upplevelse Genomsyrar hela den lyssnande organisa,onen Tävlingar Kundkrav och krav i upphandlingsprocesser Klimamörändringar Mod 17 Dyr cer,fiering kostar också i lönsamhet och i personalens engagemang Många aktörer inget enhetligt facit/ regelverk för branschen För få referenser, inte beprövat, ingen prislapp ROI? EFersläpande kommuner

18 Stödjande och hindrande faktorer i hållbarhetsprocessen exempelcitat Man måste hi<a en enhetlig intern kommunika?onsstrategi för hållbarhet, annars riskerar det a< bli floskler, och ingen tror på floskler längre. En grön affär skall vara självklar. VD, Konsultbolag Koncentrera dig på det du kan, skjut inte på allt. Bä<re a< börja i mindre skala med det du själv kan påverka. Annars riskerar det a< bli en övermäk?g uppgit som inte heller leder?ll trovärdighet i branschen. Miljöchef Det gäller a< få in hållbarhet i affärsmodellen, annars är det nästan lönlöst, lä< a< det stannar vid floskler. Ägarna måste vara med på det. Genom de<a genomsyras hela organisa?onen där vi också får tag i anställda som brinner för hållbarhet. Det blir en naturlig del av vår företagskultur. Vi har därför skapat en pågående krea?v process, vilket leder?ll a< vi hiwlls ligger steget före våra kollegor i branschen och tjänar pengar på det bara i elförbrukningen har kunder sparat in upp?ll 70% av den ini?ala kostnaden, det är den lä<aste biten. 18 VD, Fas,ghetsbolag

19 Hållbarhet och ROI

20 Hållbarhet och ROI hi=a synergier mellan lönsamhet och hållbarhet En stor utmaning för många i branschen har varit a5 visa på a5 en investering i hållbarhet bär frukt, i längden - de5a gäller främst områden där det har funnits/finns för få referensobjekt och/eller a5 beräkningsmodeller för goodwill för varumärket saknas. Okunskap beaktas ej i denna modell. Ökad sannolikhet för intern investering Varumärke Gröna medarbetare Kundkrav Obliga,oner Gröna hyresavtal Byggmaterial Elkontrakt Synergier = lönsamt och hållbart (ex Este,k/upplevelse och hållbarhet) Jag är generellt se< väldigt tveksam?ll a< ha all]ör mycket av fluffiga dimensioner i kalkylerna kring varumärkespåverkan, image och så. Det vi tycker är vik?gt är man delvis söker hårt och det krävs ganska bra kompetens för det a< hi<a de bästa insatserna som ota har en bra grundförutsä<ning a< vara ekonomiskt lönsamma också, bor<aget subven?oner och imagepåverkan. Miljöchef, energi

21 Hållbarhet och ROI - exempelcitat Man måste våga satsa pengar på hållbarhet, även om det inte blir som man tänkt från början. Det är en pågående process som inte får stanna av. På de<a sä< är man en organisa?on i?den som också a<raherar nya medarbetare. Det är också nödvändigt a< man får stöd av ledningsgruppen, annars står man där alldeles för ensam utan a< man blir lyssnad på. Hållbarhetschef, Fas,ghetsbolag Hållbarhet måste ändå vara mätbart i ekonomiska termer. Det är säkrare a< avvakta och se, och få fler referensobjekt a< jämföra mellan, innan man tar beslut. Annars kan det verkligen slå fel. Fas,ghetskonsult Du måste utbilda dina kunder i mervärdet av a< bygga hållbart. Det kan även innefa<a a< man lägger ner mycket arbete på a< säkra arbetsmiljön för dina underleverantörer. Det blir som ringar på va<net alla blir nöjda i slutänden. Miljöchef

22 Hållbarhet och framtid

23 och Hållbarhet Ej bara CO2 Även lufmiljö, par,kelhalter och kemikalieinnehåll kan mätas och följas av boende, vilket ställer krav på byggherrar Ny byggnadsteknik Klimamörändringar kommer a5 tvinga fram byggnadstekniska lösningar som är långsik,gt hållbara Försäkringsbolag ställer helt andra krav på fas,ghetsbranschen Branschen kommer a5 ta,llvara gamla fas,gheter i större utsträckning och inte riva dem bygga med längre framförhållning än idag Trämaterial kommer a5 vinna ny terräng Gröna tak kommer a5 få e5 uppsving (begränsad avrinning/temperaturreglerare) 23

24 och Hållbarhet (forts.) Lokala och regionala aktörer före och globala Kommuner kan ligga i framkant och marknadsföra sig som gröna kommuner för a5 locka nya kommuninvånare hela stadsdelar miljöklassas Exempelvis erbjuder transportaktörer dynamic commu,ng ; digitala tjänster som på olika sä5 underlä5ar vardagens pendlande Stormarknader fly5ar närmare kunderna,,ll de boende. Ta bilen för a5 handla utanför stan är inte längre lika hållbart Stormarknader erbjuder lån av paketcyklar som möjliggör storhandling utan bil Byggprojekt tar hänsyn,ll arbetslöshet i en viss stadsdel skapar goodwill och regional hållbarhet genom arbetsmarknadspoli,ska åtaganden 24

25 och Hållbarhet (forts.) Hållbarhet kommer a= vara en naturlig del i affärsmodellen Miljöchefer blir hållbarhetschefer även på pappret Hållbarhetschefer får e5 vidare ansvarsområde som kräver fler hållbarhetsansvariga inom samma koncern leder,ll ackumulerande kunskaper inom organisa,onen Den hållbara staden; stadsplanering, närområden, infrastruktur, bu,ker, skola, äldrevård etc. Ställer i större krav på samverkan över branschgränser. e= krav Det är vårt ansvar och inte kundens! 25

26 och Hållbarhet (forts.) Nya krav och förväntningar från konsumenten på boendet I och med ökad transparens och mätbarhet nya genera,oner kommer a5 utmana rådande förhållanden Krav på hållbar mat och bil leder,ll ökade konsumentkrav på en hållbar bostad, även från bostadsrä5sinnehavare Olika spelare inom branschen vågar utmana sig själva genom a5 marknadsföra sig som föregångare blir utmanade av miljökämpar i sin externa kommunika,on Ställer krav på en genomtänkt från samtliga leverantörer inom - en konkurrensfördel a= ligga i framkant gällande hållbarhet och följsamhet med aktuella trender 26

27 Slutord - Avkastning tack vare hållbarhet i a= arbeta med Social, Miljömässig och Ekonomisk hållbarhet Hi5a synergierna genom a5 kombinera den energi, passion, lust a5 förnya som ak,vt, modernt hållbarhetsarbete kan innebära - dynamik och framåtanda skapas i projekten som ger medarbetare, samarbetspartners och slutkunder inspira,on och vilja a5 vara delak,g Utvecklas intressanta, levande, hållbara miljöer vill människor vistas, bo och verka där Ex samarbetsprojekt, där flera branscher samarbetar, som Sustainable Ci?es eller Urban Sharing Keep up with the neighbor keep up with the Gateses 27

28 Kontakt Vid frågor vänligen kontakta: Johan Durchman Durchman Clear Insight (DCIC AB) Eller Max Schori Research &

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen s erbjudande à effekten Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med Erfarenheter verksamhetsplanering

Läs mer

Kap 6: Marknadsstrategier

Kap 6: Marknadsstrategier Kap 6: Marknadsstrategier För a& nå företagets långsik1ga mål planerar ledningen en strategi. Det finns flera vägar a& välja mellan för a& nå fram 1ll målet. Alla marknadsstrategier tar avstamp i resultatet

Läs mer

kommunikation tillgänglighet flexibilitet IT-miljö dokument personlighet

kommunikation tillgänglighet flexibilitet IT-miljö dokument personlighet kommunikation IT-miljö tillgänglighet flexibilitet dokument personlighet Med vårt namn skulle vi kunna hålla på med i princip vad som helst Men vi på ATTRACTIVA har som huvudmål a9 förenkla och op>mera

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;.

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;. 1 Låt oss ()a på interna(onalisering av svenska miljötekniklösningar ur e) kundperspek(v: Kunden som vill köpa svenskt kunnande kommer o;a från den offentliga sektorn, när det gäller infrastruktur, avfall,

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Här kommer en sammanfattning av de tre temaspåren på DI Hållbarhet, samt av den avslutande presentationen som gjordes av Goodpoint. De tre temaspåren

Läs mer

A" hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion. John Jeansson Linnéuniversitetet

A hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion. John Jeansson Linnéuniversitetet A" hantera övergångar erfarenheter från Svenska och Finska företag vid kanalexpansion John Jeansson Linnéuniversitetet Gemensamt forskningsprojekt Anna Sell, Ekon.Dr Åbo Akademi John Jeansson, Ekon.Dr

Läs mer

Seglingsledaren och ledarskapet

Seglingsledaren och ledarskapet Seglingsledaren är dirigenten för en tävling Har två ledarroller Leda sin organisation Även leda deltagarna Hur ska en seglingsledare vara? Vilka ledartyper finns det? Auktoritär ledars/l Demokra/sk ledars/l

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

SunDrive E-mobility Consulting

SunDrive E-mobility Consulting E-mobility Consulting Basutbildning E-mobility Projektledning för laddinfrastruktur Branschsupport Demonstrationsevents Training Basutbildning Emobility Halvdags utbildning inom Elbilar, Användande & Laddinfrastruktur

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR?

CSR. Utbildningens innehåll: - Vad är CSR? - Kan man öka sin lönsamhet med CSR? CSR Utbildningen ingår i projektet Helikoopter vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs i Coompanion Norr och Västerbottens regi. Syntolkning av

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER

RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER RAPPORT REKRYTERING OCH SOCIALA MEDIER Kontakt: Elisabeth Thörnsten/ Anna Lindström Datum: 7 sept, 2012 Gun PeBersson Tel: 0739 403916 Gun.peBersson@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunika4on- förutsä9ningar för goda rela4oner på jobbet Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Denna föreläsning Hälsopromo4on Goda rela4oner Individen Organisa4onen Hur

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande)

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) Annika Malm FFA konferens 2013-11- 22 CSR socialt ansvarstagande Vad är CSR? Vilka möjligheter skapar begreppet CSR och för vem? Vilka kopplingar

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email Vill du nå var,ärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hi=a rä= målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både bre= och pricksäkert

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Hållbarhet En naturlig del i Ålandsbanken tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Naturligt i Ålandsbanken Ansvarsfullt Långsiktigt Utveckling

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Välkommen *ll våra fem rum Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Våra fem rum Varje dag har vi möjlighet a? öppna nya dörrar, både i det privata och

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA Vi är SKF TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 2 Det är upp till oss Anta utmaningarna, låt våra kunder stå i centrum i allt vi gör. Låt oss ta till oss kraften i entreprenörskap och lagarbete för att ta vara på varje

Läs mer

Arbetsunderlag till handlingsplan

Arbetsunderlag till handlingsplan Arbetsunderlag till handlingsplan Digital delaktighet och kompetens Stärka och utveckla samverkansformer för a4 öka den digitala delak+gheten i länet. Planera och genomföra målgruppsanpassade åtgärder

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Generaliserbart CSR- arbete i organisationens lager

Generaliserbart CSR- arbete i organisationens lager Generaliserbart CSR- arbete i organisationens lager 1. Stöd och anpassning 2. Vidgad kompetens 3. Organisa9onsstruktur 4. Strategi och uppdrag 5. Värdegrund. Varför gör man det man gör? Värdegrund, hur

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Bakgrund *ll projektet

Bakgrund *ll projektet 21 NOVEMBER Bakgrund *ll projektet Rikt företagar- och föreningsliv med många eldsjälar och goda ini*a*v men Brist på samverkan, och samordning Resurser har saknats för a> bygga långsik*ga samarbeten

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

Tillgänglighet! Mångfald!

Tillgänglighet! Mångfald! Trygghet! Hållbarhet! Tillgänglighet! Mångfald! Trygghet! Konkretisering Trygghet är en grundförutsättning för utveckling och lärande. Förskolan och skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D

A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D EKOSYSTEMTJÄNSTER I BYGGPROCESSEN AAR_2014_44 Ekosystemtjänst-bedömning 2015-09- 31

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Vägen mot affärsplanen

Vägen mot affärsplanen Vägen mot affärsplanen 1. Analys av affärsplan (Nocturnal Vision) 2. Ini:al affärsidé 3. Format för affärsplan 4. Iden:fiera de kri:ska resurser och partners som krävs för genomförandet av er affärsidé.

Läs mer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produktion: Valentin&Byhr. Tryck: Strokirk-Landströms. Papper: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.se Om oss. EFG är en ledande europeisk leverantör

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Organisationen skall inte uppnå maximalt resultat utan ett optimalt resultat där säkerhet, miljö och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar

Läs mer

Personliga ledarskapet

Personliga ledarskapet Personliga ledarskapet sätta mål, få det att hända och ha balans Bengt Kallenberg! Du kommer bl.a få med dig... Hur du sätter mål som ger energi och motivation Viljans betydelse och dess sju kvaliteter

Läs mer

Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1.

Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1. O o YIMBY - Yes in my Backyard. 2013-07-23 Dnr: 2009-14079 2013:15 Yttrande om Hässelby-Vällingby - Hässelby Villastad 28:1. YIMBY ställer sig posiva ll nyllsko av bebyggelse i det aktuella området, men

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering

Korta fakta om CoreHub. En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Korta fakta om CoreHub En molnbaserad verktygslåda för konkret strategiaktivering Tre snabba om CoreHub: En molnbaserad, skalbar och effektiv tjänst för aktivering. Skapar ett nav för samarbete & förbättring

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator

Rollbeskrivning. Marknadskoordinator Rollbeskrivning Uppdrag: Marknadskoordinator Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå de långsiktiga

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer