bolagsstyrningsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bolagsstyrningsrapport 2011"

Transkript

1 bolagsstyrningsrapport 2011

2 Innehåll 2 1. Bolagsstyrningsstruktur 2 2. Bolagsstämmor Årsstämman Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 3 3. Valberedning 3 4. Styrelsen Val av styrelse Styrelsens arbete under året Styrelsens ordförande Styrelsens arbete i Ersättnings-, Revisions- respektive Förvärvsutskott Styrelseutvärdering Styrelsens ledamöter 8 5. Verkställande direktör och ledning Verkställande direktör Ledning 8 6. Revisorer 8 7. Aktieägare 8 8. System för intern kontroll och riskhantering Kontrollmiljö Riskbedömning Kontrollaktiviteter Uppföljning Information och kommunikation Internrevision

3 bolagsstyrningsrapport 1. Bolagsstyrningsstruktur Bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Till grund för styrning av ligger bl a aktiebolagslagen, lagen om värdepappersmarknaden, Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut, Nasdaq OMX Stockholms Regelverk för emittenter, redovisningslagstiftning och Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). Interna regelverk/dokument som i huvudsak påverkar bolagsstyrning är bolagsordning, styrelsens arbetsordning, policys och riktlinjer. tillämpar Koden. För räkenskapsåret 2011 har tillämpat Koden med en avvikelse, se vidare under avsnitt 3 Valberedning. Denna rapport har granskats av externa revisorer. Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av den formella årsredovisningen. Övergripande struktur 2. Bolagsstämmor Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman planeras och utförs för att aktieägarna på bästa sätt skall kunna utnyttja sitt inflytande i bolaget. Kallelse och annan information är utformad för att aktieägarna skall kunna utnyttja sitt inflytande och för att kunna ta välgrundade beslut i de frågor som uppkommer på bolagsstämman. arbetar aktivt med sin webbplats för att hålla korrekt, tydlig och relevant information tillgänglig till aktieägarna och andra intressenter. För att underlätta för utländska aktieägare översätts bolagsstämmodokument till engelska. 2.1 Årsstämman Årsstämman 2011 ägde rum den 4 maj kl i Stockholm. Årsstämman 2012 kommer att hållas den 3 maj 2012 kl , på Hotell Scandic Sergel Plaza i Stockholm. Ytterligare detaljer finns på webbplats. Förvärvs - utskott Sverige aktieägare och Årsstämma Norge Styrelse VD Finland Extern revisor Valberedning Ersättningsutskott Revisionsutskott Danmark Av årsstämman lämnade bemyndiganden Årsstämman 2011 bemyndigade styrelsen att besluta att kan ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier enligt följande: Styrelsen bemyndigades att intill tiden för årsstämma 2012, vid ett eller flera tillfällen, besluta med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om nyemission av sammanlagt högst B-aktier, innebärande en ökning av s aktiekapital med högst kronor. Emissioner skall kunna ske i syfte att vid behov genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Betalning for aktierna skall, förutom genom kontant betalning, kunna ske genom apport- eller kvittningsemission enligt 13 kap. 5 6 p. aktiebolagslagen. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Styrelsen bemyndigades även att, vid ett eller flera tillfällen, intill årsstämman 2012 fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm, genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare eller i samband med företagsförvärv, innefattade rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall ske med apportegendom eller genom fordringskvittning. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i. Förvärv och överlåtelse av aktier på Nasdaq OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämval med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att underlätta förvärv av annat bolag eller verksamhet. Återköp av egna aktier skall även kunna ske för att hedga kostnaderna för sociala avgifter och andra kostnader förknippade med en eventuell emission av personaloptioner. 2

4 2.2 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Enligt Koden skall ha formaliserade och offentliggjorda processer för beslut om ersättningar till ledande befattningshavare. Vidare skall de rörliga ersättningarna vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier och syfta till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Skall den rörliga ersättningen utgå kontant, skall maximalt utfall fastställas. På årsstämman 2011 beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i som var utarbetade och rekommenderade av styrelsen. De beslutade riktlinjerna är i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser avseende ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna reglerar hur fast och rörlig ersättning skall utgå, pensionsförmåner, icke monetära förmåner och uppsägning samt avgångsvederlag. För mer detaljerad information kring ersättning till ledande befattningshavare, se not 10 i årsredovisningen. 3. Valberedning Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag till ordförande för stämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter, process för hur valberedning skall utses, samt i förekommande fall, förslag till val och arvodering av revisorer. Tillvägagångssättet för tillsättande av kommande års valberedning beslutas på årsstämman och denna process finns närmare beskriven i protokollet från årsstämman 2011, som finns tillgängligt på webbplats. Styrelsens ordförande har kontaktat bolagets fem största aktieägare för att utse valberedning inför årsstämman Till ledamöter i valberedningen har följande utsetts (enligt ägarstruktur den 30 september 2011): Joakim Rubin, utsedd av CapMan Public Market (22,67% av rösterna) Monica Eklöf Hägglund, utsedd av Christiania Compagnie S.à r.l (15,53% av rösterna) Lars Murman (9,55% av rösterna) Kerstin Stenberg, utsedd av Swedbank Robur Fonder (9,08% av rösterna) Jan Särlvik, utsedd av Nordea Investment Funds AB (3,30% av rösterna) Joakim Rubin utsågs till ordförande för att leda valberedningens arbete. Eftersom Joakim Rubin är styrelseledamot innebär detta en avvikelse från Koden. Swedbank Robur Fonder har förklarat att bakgrunden till detta var att styrelseledamoten Joakim Rubin är mycket lämpad att på ett effektivt sätt leda valberedningens arbete för att uppnå bästa resultat för bolagets aktieägare. Detta förslag biträddes av övriga ägarrepresentanter i valberedningen. Valberedningens förslag inför årsstämman 2012 finns presenterat i kallelsen till årsstämman samt på webbplats. 4. Styrelsen Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen ansvarar för styrningen av bolagets verksamhet bl a med syftet att öka aktieägarvärdet och tillvarata intressen. I enlighet med Koden är styrelsens uppgifter bl a att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, tillse att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig, och tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktören. Styrelsen skall ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet. Huvudparten av de stämmovalda styrelseledamöterna skall vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Mer information om detta under avsnitt Enligt bolagsordning skall styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanterna, bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen har för närvarande inrättat tre utskott: ersättnings-, revisions- och förvärvsutskottet. Ett viktigt styrdokument för styrelsens arbete är dess arbetsordning, vilken fastställs årligen på konstituerande styrelsemöte. Vid det konstituerande mötet fattar styrelsen även beslut om fördelning av ansvarsområden inom styrelsen och om firmateckningsrätt. Styrelsen har den 8 november 2011 antagit en omarbetad version av arbetsordning, inklusive instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt avseende ekonomisk rapportering, arbetsordning för revisions-, ersättnings- och förvärvsutskottet samt beslutsordning. Styrelsen och samtliga utskott protokollför sina sammanträden och utskottsprotokollen tillhandahålls styrelsen. 4.1 Val av styrelse Vid årsstämman den 4 maj 2011 omvaldes styrelseledamöterna Karin Eliasson, Lars Murman, Christer Hägglund, Joakim Rubin och Cecilia Daun Wennborg. Nyval skedde av Katarina Mellström. Gunilla Wikman avböjde omval. Lars Murman valdes till styrelsens ordförande. Till styrelsens ordförande och ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arvode har även utgått till revisionsutskottets och ersättningsutskottets medlemmar enligt beslut på årsstämman. Ytterligare information om ersättningar finns i not 10 i årsredovisningen och i tabell under avsnitt 4.6. verkställande direktör är adjungerad i styrelsen. Sekreterare är bolagets ekonomi- och finansdirektör. I styrelsen ingår dessutom två arbetstagarrepresentanter, Sylvia Kristensen och Pamela Valenzuela. 3

5 4.1.2 Krav på oberoende Samtliga stämmovalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Förutom Christer Hägglund och Joakim Rubin är samtliga övriga styrelseledamöter även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. I nedanstående tabell under avsnitt 4.6 framgår vilka bolagsstämmovalda styrelseledamöter som enligt Kodens definition anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive i förhållande till bolagets större aktieägare. 4.2 Styrelsens arbete under året Enligt styrelsens arbetsordning hålls normalt minst fyra ordinarie sammanträden per år utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen sammanträda när omständigheterna så kräver. Under 2011 har styrelsen haft 14 styrelsemöten, varav ett konstituerade möte, sex ordinarie möten och sju extra möten. För statistik på närvaro för styrelseledamöterna se nedanstående tabell under avsnitt 4.6. Vid årets möten behandlade styrelsen de fasta punkter som förelåg vid respektive styrelsemöte såsom affärsläge, ekonomisk rapportering och pågående projekt. Andra frågor som diskuterades i styrelsen under året var strategi, marknadsutveckling och företagsförvärv. Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor rörande årsbokslut, delårsrapporter och budget. Vid styrelsemötena i februari och november presenterade revisorer sina iakttagelser från revisionen av -koncernen. Vidare träffar styrelsen minst en gång per år revisor utan verkställande direktörens eller annan i koncernledningens närvaro. Styrelsen har därutöver under året hanterat följande ärenden; ny operativ organisation, affärsplan och budget för 2011, granskning av implementering av nytt affärsssystem, samt revidering och uppdatering av styrdokument. Styrelsen har även aktivt arbetat med förvärven av Kometkoncernen och minoritetsandelen i Dfind AB. 4.3 Styrelsens ordförande Ordförande skall leda styrelsens arbete, svara för att styrelsens arbete utförs effektivt samt bevaka att styrelsen fullgör sina åligganden enligt gällande lagar och förordningar och andra regelverk. Styrelsens arbetsordning innehåller instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt rutiner för hur denne löpande skall informera styrelsen om utvecklingen av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Ordföranden är ansvarig för att den årliga utvärderingen av styrelsens arbete genomförs. En utvärdering av styrelsens arbete har gjorts under 2011, se avsnitt 4.5. Under 2011 har styrelsen genomfört en utvärdering av VD. 4.4 Styrelsens arbete i Ersättnings-, Revisionsrespektive Förvärvsutskott Generellt om utskottsarbete Samtliga av utskott är förberedande och inte beslutande, således fattas samtliga beslut alltid av styrelsen Ersättningsutskottet Styrelsens arbetsordning innehåller närmare anvisningar om utskottets uppgifter, arbetsmetodik och rapporteringsskyldighet. Ersättningsutskottets primära uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet har under 2011 haft två ordinarie möten. Ersättningsutskottet har under verksamhetsåret bestått av styrelsens ordförande Lars Murman, tillika ordförande för utskottet, samt Karin Eliasson och Joakim Rubin. Personaldirektören är normalt föredragande och VD deltar vid behov, dock ej vid diskussioner om ersättning till VD. Ersättningsutskottet har upprättat och förberett styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka styrelsen tillställer årsstämman för beslut. Styrelsen har fastställt lön och övriga ersättningar till verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med beslutade riktlinjer. Mer information om ersättning till ledande befattningshavare återges under avsnitt 2.2. För statistik på närvaro för styrelseledamöterna för respektive utskott se nedanstående tabell under avsnitt Revisionsutskottet Revisionsutskottet har bl a övervakat bolagets finansiella rapportering, vilket har inkluderat att övervaka processerna för revision och effektiviteten i den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har löpande sammanträffat med revisorer och hållas sig informerad om inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet samt utvärdera det. Utskottet skall även tillsammans med revisorn diskutera risker avseende den finansiella rapporteringen. Utskottet skall informera valberedning om utfallet av sin utvärdering av revisionsarbetet. Utskottet har under 2011 haft sju ordinarie möten. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen inom sig utse tre ledamöter att bilda revisionsutskott. Av aktiebolagslagen samt Koden följer att revisionsutskottets ledamöter inte får vara anställda av bolaget, att majoriteten av utskottets ledamöter skall vara oberoende i förhållande bolaget och dess ledning, att minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning även skall vara oberoende i förhållande till bolagets 4

6 större ägare samt att minst en av de oberoende ledamöterna skall ha redovisnings- eller revisionskompetens. Styrelsen har utsett styrelseordförande Lars Murman, styrelseledamoten och speciellt sakkunnige Cecilia Daun Wennborg, som också är utskottets ordförande samt styrelseledamoten Katarina Mellström till revisionsutskottets ledamöter. VD, ekonomi- och finansdirektören, annan ledande befattningshavare och bolagets revisor deltar vid behov Förvärvsutskottet Styrelsen har utsett ett förvärvsutskott bestående av styrelsens ordförande Lars Murman, tillika utskottets ordförande, och ledamöterna Christer Hägglund och Joakim Rubin samt arbetstagarrepresentanten Sylvia Kristensen. Förvärvsutskottets främsta uppgift är att bereda potentiella förvärv för styrelsen. VD Lars Kry adjungeras till Förvärvsutskottets arbete. Förvärvsutskottet har under året bl a arbetat med förvärvet av Kometkoncernen och minoritetsandelen i Dfind AB. 4.5 Styrelseutvärdering Styrelsen i AB skall årligen utvärderas genom en strukturerad process, detta för att förbättra och utveckla styrelsens arbete och effektivitet. Under 2011 har styrelseutvärderingsprocessen genomförts med hjälp av en extern part. Denne har på ett strukturerat och systematiskt sätt intervjuat samtliga av styrelsens ledamöter inklusive arbetstagarrepresentanterna samt VD och ekonomi- och finansdirektören som är adjungerade i styrelsen. Resultatet av utvärderingen har sedan presenterats i sin helhet för styrelsen. Styrelsens ordförande har sedan haft individuella samtal med samtliga styrelseledamöter. Utvärderingen visade på ett mycket gott samarbete. I enlighet med Koden har utvärderingens resultat även presenterats för valberedningen. 5

7 4.6 Styrelsens ledamöter Lars Murman Styrelseordförande Invald 2006 Född: 1957 Yrke: Investerare och egenföretagare Utbildning: Civilekonom Styrelseordförande i 2Secure AB och Semantix AB Utvecklade Stockholms Stenografservice till Teamwork. Sålde därefter till Manpower Inc. Affärsutvecklingschef Manpower Europa Ersättning: SEK 11/14 Närvaro Ersättningsutskottet: 2/2 Närvaro Revisionsutskottet: 7/7 Närvaro Förvärvsutskottet: 6/ A-aktier Cecilia Daun Wennborg Styrelseledamot Invald 2010 Född: 1963 Yrke: E gen företagare Utbildning: Civilekonom Getinge AB, Hakon Invest AB, Eniro AB, Ikanobank SE, Carnegie Fonder AB och Sophiahemmet Vice VD Ambea AB, VD Carema Vård och Omsorg AB, Ekonomi- och finansdir Ambea AB resp Carema Vård och Omsorg AB, tf VD Skandiabanken, Sverigechef Skandia samt VD Skandia Link. Ersättning: SEK 14/14 Närvaro Revisionsutskottet: 7/ B-aktier Karin Eliasson Styrelseledamot Invald 2004 Född: 1961 Yrke: Personaldirektör TeliaSonera Utbildning: Fil kand personal- och organisationsfrågor Pensionsgaranti PRI Pensionstjänst AB och Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Personalchef Stora Enso, VD Novare, Personaldirektör SCA-koncernen Ersättning: SEK 12/14 Närvaro Ersättningsutskottet: 2/ B-aktier Christer Hägglund Styrelseledamot Invald 1990 Född: 1953 Yrke: Egenföretagare Utbildning: Civilekonom Situation Stockholm AB Egenföretagare Ersättning: SEK 14/14 Närvaro Förvärvsutskottet: 6/ A-aktier B-aktier aktieägare: Nej, beroende i form av storägare 6

8 Joakim Rubin Styrelseledamot Invald 2010 Katarina Mellström Styrelseledamot Invald 2011 Sylvia Kristensen Arbetstagarledamot Invald 1999 Pamela Valenzuela Arbetstagarledamot Invald 2008 Född: 1960 Yrke: Senior partner CapMan PMF Utbildning: Civilingenjör Intrum Justitia AB och BB TOOLS AB Olika befattningar på Handelsbanken Capital Markets såsom bland annat Head of Corporate Finance and Debt Capital Markets och ledamot Handelsbanken Capital Markets Management Team Ersättning: SEK Född: 1962 Yrke: VD Ciber Sweden AB Utbildning: Civilekonom Gunnebo AB, Matrisen AB och Dataföreningen Certifiering VD och Sverigechef på Fujitsu Services AB Sverige, VD och koncernchef Mandator AB samt flera ledande positioner på Ericsson AB bl a som Vice President för Service Business Area Advise Ersättning: SEK Född: 1948 Ersättning: - 12/14 Närvaro Förvärvsutskottet: 6/6 Inget innehav bolagsledningen: Nej, beroende i form av anställning i bolaget. Född: 1973 Ersättning: 13/14 Inget innehav bolagsledningen: Nej, beroende i form av anställning i bolaget. 14/14 Närvaro Ersättningsutskottet: 2/2 Närvaro Förvärvsutskottet: 6/6 Inget innehav aktieägare: Nej, beroende i form av storägare 10/14 (invald vid Årsstämman 2011) Närvaro Revisionsutskottet: 2/7 Inget innehav 7

9 5. Verkställande direktör och ledning 5.1 Verkställande direktör Lars Kry är VD och koncernchef för AB sedan november VD leder verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt. VD tar fram nödvändigt informationsoch beslutsunderlag inför styrelsemöten, avger motiverade förslag till beslut samt är föredragande. Lars Kry, född 1969, är marknadsekonom och anställd i sedan Lars Krys aktieinnehav per den 31 december 2011 i ägs via kapitalförsäkring. Ytterligare information om VD finns i årsredovisningen under avsnitt Företagsledning och revisor. 5.2 Ledning Den 1 april 2011 trädde en ny organisation ikraft för att öka fokus på försäljning, förbättra tjänsteutbudet och tydligare svara upp mot kundernas krav. har decentraliserat organisationen i enlighet med dess specialiseringsstrategi. Chefen för varje specialiserad enhet i respektive land ingår i gruppen ledande befattningshavare och rapporterar till VD. Utöver dessa rapporterar även ekonomi- och finansdirektören och affärsdirektören direkt till VD. 6. Revisorer Årsstämman väljer bolagets revisorer. Enligt bolagsordning skall en eller två revisorer jämte högst lika antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses för en period av tre år. Vid årsstämman 2011 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor med auktoriserade revisorn Stefan Holmström som huvudansvarig revisor för tiden fram till slutet av den årsstämma som hålls under Ersättning till de externa revisorerna framgår av not 10 i årsredovisningen. Revisorerna träffar regelbundet revisionsutskottet för att informera om det löpande revisionsarbetet. Revisorerna närvarar vid årsstämman och redogör för sin granskning av förvaltning och årsredovisning. Därutöver granskar revisorerna delårsrapport för perioden januari september, ersättningar till ledande befattningshavare och bolagsstyrningsrapport. 7. Aktieägare Vid verksamhetsårets slut hade aktieägare. aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet. utdelningspolicy anger att minst 50% av dess nettovinst efter skatt delas ut till aktieägarna. har inte, under perioden som denna bolagsstyrningsrapport avser, begått några överträdelser av Regelverket för emittenter eller av god sed på aktiemarknaden. Utförliga uppgifter om aktieägare återfinns på dess webbplats, Följande aktieägare har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i per : Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av kapital, % Andel av röster, % Capman Public Market Investment ,34 22,67 Christer Hägglund via bolag ,6 15,53 8. System för intern kontroll och riskhantering Intern kontroll skall vara utformad för att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och om de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. Den interna kontrollen är organiserad för bolagets specifika verksamhet och förhållanden. 8.1 Kontrollmiljö Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att beslutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kommunicerade mellan olika nivåer i organisationen samt att styrande dokument i form av interna policys, handböcker, riktlinjer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är därför att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policys, riktlinjer och ramverk. Dessa inkluderar styrelsens arbetsordning, beslutsordning, VD-instruktion, finanspolicy, kostnadsfilosofi, attestinstruktioner för affären och kostnader. Framtagande och implementering av relevanta policys är grunden för en god intern kontroll. Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen ger tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hantering av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av viktiga nyckeltal, kommentarer avseende affärsläget för respektive verksamhet samt tertialsvis eller tre gånger årligen även prognoser för kommande perioder. Styrelsen arbetar även med -koncernens Code of Conduct genom att granska den regelbundet och ställa den i relation till hur arbetet internt och gentemot externa kontakter genomförs i praktiken. 8.2 Riskbedömning Styrelsen och Revisionsutskottet går särskilt igenom risker vad gäller den finansiella rapporteringen. Vid denna genomgång identifieras eventuella resultat- och balansräkningsposter där risken för fel eller avvikelser i den finansiella rapporteringen är förhöjd. Kring dessa risker arbetar kontinuerligt med att förstärka kontrollerna. Vidare sker, tillsammans med externa revisor, regelbunden uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen. Vid dessa möten diskuteras det kontinuerligt vilka förbättringar som kan göras. 8

10 8.3 Kontrollaktiviteter Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera de risker som styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Syftet med de ändamålsenliga kontrollaktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till exempel kontoavstämningar, analytisk uppföljning av resultat- och balansposter. 8.4 Uppföljning Finansiell uppföljning sker månatligen på koncernnivå. Uppföljning sker mot budget, föregående år och senaste prognos samt marknadsbedömning. Prognos upprättas vanligtvis tre till fyra gånger årligen. Resultatet analyseras av såväl ekonomifunktionen, controllerorganisationen som resultatansvarig person. Avvikelseanalyser upprättas och eventuella åtgärder vidtas. Ekonomi- och finansdirektören rapporterar till VD, som månadsvis till styrelsen lämnar finansiella rapporter för koncernen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företagsledningen lämnar. VD redovisar kvartalsvis för styrelsen uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. VD lägger vidare fram förslag till delårsrapporter och Bokslutskommuniké som utvärderas och godkänns av styrelsen innan de offentliggörs. 8.5 Information och kommunikation Policys och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, rapportering och informationsgivning. Inom uppdateras policys och riktlinjer avseende den finansiella processen löpande. Styrelsen har under året antagit en ny och reviderad Informationspolicy inklusive förteckning över talespersoner samt riktlinjer för hantering av kurspåverkande information, en Whistle blowing policy samt en Insiderpolicy. Syftet med Informationspolicyn är att säkerställa att alla informationsskyldigheter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. Syftet med Whistle blowing policyn är att säkerställa att samtliga anställda rättssäkert skall kunna anmäla överträdelser (oegentligheter) och syftet med Insiderpolicyn är att möta upp höga ambitioner vad gäller att uppträda etiskt korrekt för att tillförsäkra ett fortsatt gott anseende hos allmänheten och på kapitalmarknaderna. 8.6 Internrevision Styrelsen i utvärderar årligen behovet av en särskild internrevisionsfunktion. Under 2011 har internrevisionen utförts av en anlitad revisor, som inte är den stämmovalda. Man har särskilt granskat ny organisation, övergripande risker samt implementering och genomgång av processer för nytt affärssystem. 9

11 NARVA Administration och kontor // Bygg // Chefsrekrytering och Interim Management Ekonomi // El, telekom och teknisk service // Engineering // Flyg, resor och turism Industri, lager och logistik // It // Kundservice // Life Science // Media, information och kommunikation // Mining // Sjukvård och omsorg // Studentbemanning PROFFICE AB (PUBL) Mäster Samuelsgatan 60, Box 70368, SE Stockholm, Sweden, Tfn: , Fax

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2010 INNEHÅLL 2 Proffices syn på och principer för bolagsstyrning 2 Bolagsstämman och dess funktion 2 Direkta eller indirekta aktieinnehav 2 Valberedning 3 Av bolagsstämman lämnade

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING Guidelines aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bolagets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer. Styrelsen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rapport om koncernens styrning Arise AB (publ) ( Arise ) är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Arise tillämpar därför Svensk Kod för Bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Duroc AB årsredovisning 2012 17 Bolagsstyrningsrapport 2012 Denna rapport har granskats av bolagets revisor i enlighet med aktiebolagslagens krav. Bolagsstyrning Duroc AB är ett svenskt publikt aktiebolag,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport: innehåll

Bolagsstyrningsrapport: innehåll Bolagsstyrningsrapport: innehåll 24 Ordförande har ordet 25 Bolagsstyrning 2013 25 Aktieägare 25 Bolagsstämma 26 Valberedning 26 Styrelse 28 Styrelsens ledamöter 30 Verkställande direktör och ledning 30

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. FM Mattsson Mora Groups bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09 Bolagsstyrning Lagercrantz Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver handel med teknik och är sedan 2001 börsnoterat i Stockholm. Styrning och kontroll över bolaget

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) 2015-03-19 Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl.15.00,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Guideline Group Lövströms Allé 1 S-172 66 Sundbyberg Sweden Telephone: +46 8 557 613 00 Fax: +46 8 557 613 01 www.guidelinegroup.se Bolagsstyrningsrapport 2009 Guideline tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 78 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, aktiebolagslagen, svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt

Läs mer

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk Tilgin är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista. Tilgins aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2015-03-19 Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 42 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet

Läs mer

BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsstruktur BTS Group AB:s bolagsorgan består av: Aktieägare.

BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsstruktur BTS Group AB:s bolagsorgan består av: Aktieägare. BTS Group AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2008 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. BTS Group AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2011 sid 15-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport HEXPOL Förvaltningsberättelse Bolagsstyrningsrapport 78 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, aktiebolagslagen,

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

tisdagen Anmälan dels dels eller per telefon 08 av fullmakt 3. Godkännande 6. Framläggande verkställande balansräkningen, 9.

tisdagen Anmälan dels dels eller per telefon 08 av fullmakt 3. Godkännande 6. Framläggande verkställande balansräkningen, 9. Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 kl. 15.00, på Proffice huvudkontor,

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport, som är en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, beskriver Elanders bolagsstyrning, innefattande ledning och förvaltning av bolagets verksamhet

Läs mer

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 Bolagsstyrningsrapporten som återges nedan är ett utdrag från årsredovisningen 2012 sid 14-19. Revisorns rapport över granskningen av bolagsstyrningsrapporten återfinns i revisorns

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen, stycke 3-6, återfinns i förvaltningsberättelsens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse

Bolagsstyrning. Bolagsstyrning. Förvaltningsberättelse Bolagsstyrning Modern Times Group MTG ABs styrning baseras på bolagsordningen, den svenska Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, reglerna för notering på Nasdaq OMX Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Finansiell information Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal,

Läs mer

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011 SRAPPORT 2 011 Valberedningens redogörelse inför Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 Bakgrund Den 12 oktober 2011 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Fullständiga förslag enligt punkt i kallelse till årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ)

Fullständiga förslag enligt punkt i kallelse till årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ) Fullständiga förslag enligt punkt 13 20 i kallelse till årsstämma den 4 maj 2017 i Arise AB (publ) Förslag enligt punkt 13 16 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen av kappahl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Denna rapport om

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798)

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bergs Timber AB ( Bergs Timber eller Bolaget ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport övergripande styrningsstruktur för aerocrine valberedning revisorer Huvudsakliga externa regelverk som påverkar styrningen av Aerocrine: Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering på en reglerad marknad. Bolaget har därför även under 2014 fortsatt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

Inwido AB är sedan december 2004 ett dotterföretag till Ratos AB (publ), organisationsnummer 556008-3585.

Inwido AB är sedan december 2004 ett dotterföretag till Ratos AB (publ), organisationsnummer 556008-3585. Bolagsstyrning 2012 Verksamheten Inwido är norra Europas största leverantör av innovativa miljövänliga träbaserade fönster- och dörrlösningar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge,

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade bolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 D-2271140-v2 Förslag om fastställande av arvoden till

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Boliden är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm med sekundärnotering på börsen i Toronto. Styrningen av Boliden grundas på den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god praxis. Denna rapport om

Läs mer

Bolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen

Bolagsstyrning. Principer för bolagsstyrning. Ansvarsfördelning. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen Bolagsstyrning Principer för bolagsstyrning Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tillämpar Addtech Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Koden är ett led i självregleringen inom

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer