ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret Brf Vinteraspen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen

2 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året till Styrelse och revisorer Ordinarie styrelseledamöter Johan Andersson, Ordf. Lina Koch, V. ordf. Roland Svahn, Kassör Patrik Instedt Ordinarie revisorer Tommy Eriksson Styrelsesuppleanter Anita Björkhult Birgitta Lennartsson Revisorsuppleanter Laila Grönberg Valberedning Christina Löfmark Dagmar Fhurmann Under året har 10 protokollförda styrelsemöten hållits. Medlemmar och hyresgäster har informerats om styrelsens arbete och verksamheten genom ett Informationsblad, samt i förekommande fall via anslag i trappuppgångarna. Föreningens stadgar Föreningens stadgar registrerades hos PRV Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Ankungen 1. Byggnadsår Fastigheten består av två byggnader, innehållandes: Bostäder 1868 m2 Kontor 118 m2 Lager mm 44 m2 Summa 2030 m2 Fördelning bostäder 4st 1 rum och kök 31st 2 rum och kök Av samtliga bostäder är 30 upplåtna med bostadsrätt och 5 med hyresrätt. I fastigheten ingår också 11st parkeringsplatser för uthyrning. Kölista för lediga platser finns för föreningens medlemmar.

3 Taxeringsvärde 2006 Föreningen är taxerad som hyreshusenhet, bostäder och lokaler. Värdeår Byggnader Mark Summa Administration De företag och personer som försett föreningen med tjänster under 2005 är: Brandkontoret Fastighetsförsäkring Driftia Förvaltning AB Teknisk förvaltning och städning Botema Fastighets AB Ekonomisk förvaltning Entex entrétextilier Entrémattor Renhållningsförvaltningen Sophantering IL Recycling AB Grovsopor och återvinningsstationer Stockholm Vatten Vatten och avlopp Fortum Fjärrvärme UPC/Comhem Kabel-TV DP Alltservice Snöröjning och sandning. Löner och arvoden Inga arvoden och löner betalades ut under verksamhetsåret. Vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande: Tidigare års balanserade förlust Årets förlust på Årets avsättning till yttre fond Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras

4 Föreningens ekonomiska ställning Under förra året lades ett av lånen på ÖEB om med en lägre ränta som följd och samtidigt amorterades kr. I år har ytterligare ett mindre lån lagts om till rörlig och därmed lägre ränta. Den rörliga räntan möjliggör dessutom snabb avbetalning av lånet om föreningen framöver skulle få möjlighet till det. Detta tillsammans med tidigare besparingar bidrar till att föreningen i år gör ett positivt resultat före avskrivningar på kr. Betydelsen av detta är att föreningen för närvarande har en ekonomi i balans mellan intäkter och utgifter. Nästa lån förfaller i november 2007 och förhoppningsvis kan föreningen räkna med en något lägre ränta för det lånet, men med tanke på att räntorna långsamt är på väg upp är det oklart hur mycket kostnaderna kan minskas vid det tillfället. Vad som däremot står klart är att vårt tomträttsavtal förfaller i och med nästa år och därmed kommer tomträtten att under tre år framöver stegvis höjas till kr. Ärendet överklagades på central nivå och kommunen fick avslag på att ta ut en högre avgiftshöjning för bostadsrättsföreningar än för hyresfastigheter. Eventuellt kan kommunstyrelsen komma att besluta att sänka avgifterna till samma som för hyresfastigheter, vilket för Vinteraspens del skulle innebära en något lägre avgiftshöjning. Vad gäller detaljer i föreningens ekonomiska ställning ber styrelsen i övrigt att få hänvisa till resultat- och balansräkningen samt bifogade noter.

5 Föreningens övriga aktiviteter och planer 2006 har varit ett av de mest aktiva åren sedan starten av Brf Vinteraspen med flera förändringar, nedan i denna verksamhetsberättelse hoppas vi att kunna återspegla det viktigaste. Som alla vet är Brf Vinteraspen en relativt ny förening och detta är inte alltid det lättaste för ekonomin. Vi fick klart på utfallet av den nya tomtgälden som steg till ca SEK per år från SEK föregående år vilket innebar en kraftig utgiftsökning. Detta medförde en avgifts ökning med 10 %. Vi har upphandlat en renovering av båda fastigheternas tak och fasader då vi såg ett starkt underhållsbehov. Detta arbete skulle ha påbörjats redan under hösten 2006 men på grund av rådande hög konjektur fanns det ej möjlighet att få tillgång till de entreprenörer som behövdes. Detta medförde att jobben senarelagdes till våren Beklagligt nog råkade föreningen återigen ut för en storm, stormen Pär, som var så kraftig att puts på fasaden på Sigurd Rings Gata 10 rasade ner mot marken och vi fick göra ett extra ingrepp för att skydda allmänheten mot skada. Före detta grovsopprummet i 12:an har under året gjorts om till barnvagnsrum för att på detta sätt kunna hålla trapphus fria från barnvagnar då detta strider mot brandskydds lagen. Föreningen har även under 2006 haft två extra föreningsstämmor gällande försäljning av lokalen i 12:an till en medlem. Föreningen beslutade att godkänna försäljningen om ett pris av SEK. Denna försäljning är ännu ej genomförd då Boverket inte godkänt detta. Vid föreningsstämman 2007 löper mandatperioden ut för föreningens nuvarande ordförande Johan Andersson samt ordinarie styrelseledamoten Roland Svahn (kassör) och Patrik Instedt. Nya styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedning skall utses. Vice ordförande Lina Koch har ett år kvar av sin mandatperiod.

6 RESULTATRÄKNING Intäkter Nettoomsättning NOT Fastighetskostnader Drift NOT Fastighetsskatt Avskrivningar NOT Summa Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter NOT Räntekostnader och liknande resultatposter NOT Resultat efter finansiella poster Skattereducerande arbeten Redovisat årsresultat

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT 6 Byggnader Inventarier och verktyg Mark Summa anläggningstillgångar Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar Interim fordran Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Insatser Upplåtelseavgift Föreningens fond för yttre underhåll NOT Bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Avsättning till yttre fond Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Danske Bank NOT Danske Bank Danske Bank Danske Bank Summa långfristiga skulder Leverantörer Skatteskulder Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER / EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER ANSVARSFÖRBINDELSE INGA INGA

8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Avskrivning av byggnad har skett med 1,0% av byggnadsvärdet. Avskrivning av inventarier har skett med 20,0%. Avsättning till yttre underhållsfond har gjorts enligt stadgarna med 0,3% av taxeringsvärdet. Fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital i enlighet med Bokföringsnämdens allmäna råd 2003:4 NETTOOMSÄTTNING NOT Hyror bostäder Hyra lokaler Hyra P-platser Avgifter Övriga intäkter Summa intäkter DRIFT NOT 2 Arvoden Kundförluster Föreningsavgifter Vatten Fjärrvärme El Renhållning Städning Snöskottning Reparation och underhåll Fastighetsskötsel Fastighetsförvaltning Kabel-TV Entréematta Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Övriga fastighetskostnader Främmande tjänster Föreningsmöten Gårdsutsmyckning Summa övriga kostnader Ränteintäkter NOT 4 Ränteintäkter Räntebidrag Ränta skattekonto 0 5 Summa Räntekostnader NOT 5 Räntekostnader Bank/PG kostnader Ränta skattekonto -13 Summa

9 Byggnader och mark NOT Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Varav byggnad Varav mark Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Årets inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde Byggnad Mark Summa Fond för yttre underhåll NOT 6 Ingående värde Årets avsättning mot balanserat resultat Utgående värde Skuld till kreditinstitut NOT 7 Långivare Kapital Räntesats Villkorsändring Danske Bank ,45% Danske Bank ,07% Danske Bank rörligt Danske Bank rörligt Summa Varav kortfristig del 0

10 Hägersten Johan Andersson Ordförande Lina Koch Vice Ordförande Roland Svahn Kassör Patrik Instedt Ledamot

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer