Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0900-0930 Aktuellt inom banläggning 0930 1050 Grundläggande riktlinjer i banläggning 1100-1200 Banläggning 1200-1300 Lunch 1300-1400 Grupparbete"

Transkript

1 Helheten avgör

2 Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete Grupparbete Grupparbete

3 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

4 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

5 - Förenings banläggning - Kurs för Banläggare i en förening - Banläggarskola/kompletering - -> 2 Klas kort och förnya 1 klass - Banläggarseminariet SSL - -> för att få 1 klass eller förnya - Förnya kortet - Föreningen kommer med förslag till regionen - Man skall delta i utbildning - Banläggaruppgifter och utbildare - Registrerings avgift 10 euro

6 I FM tävling skall deltagaren fylla minst 14 år under tävlingsåret, 14 åringar kan bilda ett helt stafett lag. Skall fylla 15 år under tävlingsåret I FOTO: På ultralång distans och på långdistans samt på natten I SKIDO: Ultralång och långdistans MTBO: långdistans Juniorer år från arrangörsföreninga kan utan begränsningar delta i FM tävlingar (fördel gällande bekant terräng sakll beaktas)

7 - Alla av förbundet beviljade tävlingar skall annonseras i /via IRMA - Ny H75 klass i MTBO individuella sträckor. - FOTO och SKIDO stafetter ny klass fördelning. Minimi att höra till klassen H/D 35-3 etapper. - H110-, H130-, H150-, H170, H190- och H H35 eller äldre - D110-, D130, D150-, D170-, D190- ja D D35 eller äldre

8 - Alla region M är ranki tävlingar - FSO gör förslag att DM är inte ranki tävling om inte arrangören så anhåller Nationell tävling - Nationella tävlingar - Sprint distans H/D 10 och RR option - N-öppen arrangeras inte - I lång distans klass H/D14L - Kontrolldefinitionerna skall delas ut före start - Utlänningar kan delta i FM - WRE ranki, även inte finska föreningar - Medalj till dem som är skrivna i Finland - Stafett som tidigare bara en - I FM delas inte ut lagmedalj - I sprint FM klasser till H/D 75 och 80 - Finländare kan representera utomlands en utländsk förening

9 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

10 - Terrängen - grunden vi bygger banorna på - terrängen är spelfältet för banläggaren - Kunna utnyttja speciella särdrag - Kontrollerna - Vilkas läge, typ och storlek skapar - kontrollen är utgångspunkt och slutpunkt för en O-sträcka - Kontrollerna skapar sträckor med lämpliga moment - Sträckor med O-moment - De avgör, kunskap, teknik som krävs för att genomföra banan - Kontrollen skall anpassas efter sträckans syfte - Svår kartläsning svår kontroll - Lätt sträcka eller vägval lätt kontroll

11 - DU måste känna olika tekniker och Orienteraren - Planerar sträckan och gör vägval - Förmågan att läsa kartan avgörande - Genomföra planen; den uppgift banläggaren du har planerat - Kartan ger informationen - Vägvalets snabbhet, säkerhet, uppfattning av egna kapasiteten, taktiska alternativ

12 - Ditt arbetet skall möjliggöra att orienteraren kan - Planera sträckan - Utnyttja sina starka sidor - tolka kartans olika delar och bilda - uppfattning om terrängen - Genomför vägvalet - möjlighet att direkt jämföra karta och terräng

13 - Banläggaren - Terrängen- teknik-tempoväxling - Omväxling - Samarbetet med kartritaren - Anpassade med disciplinens krav - Skall känna reglerna - Olika terrängtyper, var och var inte banor och kontroller - Var kan vi sätta en kontroll? - Var inte? - Arbetet tu delat - Teori - praktiska

14 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

15 - Banläggaren - Samarbetet med - Tävlingsorganisationen och ledare - Organisera och leda - Banor, terrängen, kartan - Material för - Tävlingsledare, räddningstjänsten, mål, press, speakern direktiv - Lämpligt tävlingsområde, markägare och jaktlag, djuren, fri och buffert områden, - TEMAKARTA!

16 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

17 Terrängbeskrivning Svagt, måttligt och starkt kuperad Småkullig, storkullig, stora höjdpartier, branta slutningar, sönderskuren, gropterräng, negativterräng, Orientera MED HJÄLP AV Kurvbild=terrängens format/ höjdskillnader Planbild=allt annat på kartan Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkter Planbildsorientering= är all annan orientering Båda delas i Ledstångsorientering Hållpunktsorientering

18 Exempel: Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkte

19 - Vägvalssträckor - Kartläsningssträckor - Transportsträcka siirtävä väli - För att flytta tävlande för att få ett bra utgångsläge till följande vägval - Avledningssträcka - Komma in ett läge för passering av väg, TV, public - Sammanbindningssträcka - Föra tävlande från ett bra område till ett annat

20 Banans strucktur Kartläsningssträcka (A) Vägvalssträcka (B) tranporteringssträcka (C) sammanbindningssträcka (D) fjärill (E)

21 1. Vägvalsmoment 2. Kartläsningsmoment - Kurvbild; detaljer i kurvbilden eller höjdkurvår - Planbild; allt annat - Kan delas - i ledstång orientering - Hållpunkts orientering

22 - Vägvalets snabbhet - Terrängtypen, underlag, framkomlighet, svår kartläsning, längd - Vägvalets säkerhet - Kontrollen lättast att ta, tydliga fästpunkter, parallell fel, stråken, tydliga punkter, - Uppfattning av egna kapasiteten - Olika allternativ i ruttvalen-kunnande - Taktiska alternativ-tekniska - Möjlighet till säkra vägval, använda olika tekniker

23 - Löphastighet och o-sätt - Tvinga söka balansen emellan teknik-precision och fart - Grovorientering - Högre tempo läser större föremål - Finorientering - Läser mera detaljer, ett lägre tempo - Anpassa farten och noggrannhet efter terräng och uppgift - In mot, ut från, slutning, detaljer

24 - Uppgift som den tävlande skall lösa - Varierar kraftig i svårighet - Princip - Enkelt med stigar till vägen - Litet svårare grov till åkern - Kort fin orientering till tornet svårast - Sista momentet bestämmer svårighetsgraden - Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare - DET svåraste momentet avgör sträckans svårighet - Den svåraste sträckan hela banans svårighetsgrad

25 - Kontrollernas funktion är att skapa sträckor med lämpliga O-moment - Sänkan 2a - Stupet 2b lätt kontrolltagning - Mera planering och läsning - ger svåraste kontrolltagningen - Sträckan ointressant - Vänsterval vägen enda realistiska 2a 2b

26 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - A - Höger lockar med väg, men mycket stigning och svår kontroll tagning - B - C - D - mera detaljer - Upp ned - Vänster kortast, - lite stigning - Nivån på sträckan

27 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hur gör du mellanrummet intressantare

28 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Framkomligheten skall vara som den är på kartan

29 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hållpunkt

30 - Banläggaren nivån på banan

31 Åker, hyggen, äng, öppning Sjö, dike, sankmark, alt vått Tät skog, framkomlighet Höjder, asfalt grusytår, större grusvägar Normal skog Tomt, förbjudet område Åker, Byggnader, stigar, vägar, kraftledningar, branter mm äng, öppning Med Violet tävlingsbana med information

32 - Den skicklige skall dra nytta - Innehåller olika orienteringsmoment - Har olika svårighetsgrad - Kräver olika teknik - Huvudvägval - De stråk eller löpvägar som de flesta använder; förväntning - Delvägval - Delar av huvudmellanrum - Löpbarhet - Kringgående vägval - Långa längre löpvägar på snabbt underlag - För att runda besvärliga partier

33 - Var hittar du bra vägval - Skarpskuren, brantrik terräng - Sluttningar med kraftiga nivå skillnader - På tvären, i form av åsar och djupa sänkor - Starkt kuperad terräng - Terräng med många splittrande grönområden - Löphindrande partier - Små höjdskillnader men massor av detaljer - Österbotten? - Terräng med många splittrande grönområden - Mossa - Ledstänger tvären- längsmed

34 - Kartläsning är grunden till allt - För att genomföra en sträcka behövs kartläsning - Anpassa svårighetsgraden till den teknik tävlanden kan förväntas Sträckan blir meningslös för tävlande Som inte har tillräcklig kunskap För kartläsning rakt på De går men, längsmed vägen TRÅKIGT

35 Svårighetsgraden Kartans kvalitet och läsbarhet översätta bilden Terrängens komplexitet SVÅRT många små och diffusa objekt/formationer LÄTT Få och stora objekt/formationer, men svårt..

36 Terrängens kupering, framkomlighet och sikt Val av teknik och fysiska ansträngningen Val av löpväg och tempo Svårare o-teknik väja för hinder Upptäcka kartans objekt Hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd Tempo-säkerhet- Avståndet till sista säkra är av stor betydelse Kontrollernas typ, storlek och tydlighet Tempo, teknik och smidighet nära kontrollen/ - tagning Uppfångarnas läge och tydlighet Säkerhet, begränsa följderna efter en missad kontroll

37

38 FSO BANLÄGGARSKOLNING 38

39 - Banläggaren bör vara aktivt med för att säkerställa bra förutsättningar för banläggararbetet - Banläggaren ansvarar för terrängen 39

40 - Huvudbanläggare - Hjälp banläggare - Barnbanornas banläggare - Dela med dig skapa resurs 40

41 - Använd gammal karta eller grundkarta om inte slutliga kartan finns tillgänglig - Kolla förbjudna områden - Notera hyggen/fina områden osv. - Ruttval mellanrum - Gör temakarta - 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Förbjudna områden utmärks med lodrätta sträck och begränsas enligt följande: a. ett sträck, om områden är begränsas med oavbrutet band b. sträck med avbrott; när området är utmärkt med snitselband c. utan gräns, området är inte utmärkt i terrängen d. Farligt område, med oavbrutet band

48 48

49 49

50 - Banläggarens ansvarar i sista hand för att kartan fyller de krav tävlingen förutsätter - Övervaka kartritningen - Begär kartutskrifter redan i början av kartritningen och kolla kvaliteten genom besök i terrängen - Ge respons och korrigeringsanvisningar åt kartritaren kontinuerligt - Ni kan tolka terrängen på olika sätt 50

51 - Tillstånd - Skriftligt eller muntligt - Använd kontakter - Säkerställ kritiska väg- och åkerövergångar etc. - Lov att använda bockvirke från skogen - Jakträttsinnehavare - ELY-centralen - Kommunens miljöbyrå - Övriga, t.ex väglag 51

52 - Allmän plan med startplatser, löpriktningar, skyddsområden etc. - Gör olika alternativ, lås dig inte för tidigt - Beakta alla tävlingsklasser - Komplettera temakartan - Vägvalets snabbhet - Säkerhet - Uppfattning av egna kapasiteten - Taktiska alternativ 52

53 - Använd bankontrollanten som en medarrangör - Ge kontinuerlig info - Han är inte en kritiker 53

54 - Följ regelboken angående banlängder - Uppskatta kilometertider för de olika klasserna - Använd ej samma banor för oldboys och yngre juniorer fastän banlängden är den samma - kom ihåg skillnaden i svårighetsgrad för A, B, C klasser 54

55 - Planera mångsidiga banor - Välj unika terrängpunkter för närliggande kontroller - Beakta kontrollbelastningen - Använd banläggarprogram - Ordna testlöpningar skilnad till granksningslöpning - Kompromisser måste göras 55

56 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

57 A-taso A B-taso springa samma bana Korkein mahdollinen taidon vaatimustaso Sarjat H21E, H21A, D21E, D21A. Taidoltaan korkeatasoisin ryhmä. Haasteiden tulee olla erityisen vaativia. Korkea taidon vaatimustaso Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H20, H18, D35, D40, D20, D18. Taitavaa joukkoa, suunnistus voi olla vaativaa. D-sarjoissa suunnistavien taidon ja kunnon epätasaisuus on otettava huomioon. Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle on huomioitava eri ikäsarjojen ohjeajat. Melko korkea taidon vaatimustaso Sarjat H60, H65, H70, H75, H80, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jne. Rastipisteinä ei pidä käyttää koloja. Vaikeakulkuiset maastonosat kierrettävä. Muistettava, että vanhimpien etenemiskyky ja näön tarkkuus on rajoittunutta. Sarjoja yhdisteltäessä on huomioitava ohjeajat. 57

58 B-taso C-taso Kohtuullinen taidon vaatimustaso Sarjat H15, H16, D15, D16. Kirjava joukko; osa nuorista hyvin taitavia, osa vasta-alkajia. Omat radat näille sarjoille, yhdistelyä vältettävä. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso D-sarjan ehdoilla. Mahdollinen yhdistely H/D21B:n kanssa, mutta radan pituus tällöin nuorten ehdoilla. Helpohko taidon vaatimustaso Sarjat H21C, D21C. Omat radat näille sarjoille. Mahdollinen yhdistely kuntosarjojen kanssa. Helpohko/helppo taidon vaatimustaso Sarjat H12, H13, H14, D12, D13, D14. Esimerkkejä sarjojen yhdistelystä: H/D12, D13/14, H13/D14. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso nuoremman sarjan ehdoilla. Muistettava, että esimerkiksi 14-vuotiaista suurin osa on vasta-alkajia. Ei yhdistelyä veteraanisarjojen kanssa. 58

59 - Grundbana 1 - Grundbana 2 - Grundbana 3 59

60 Start 1 31 klasser, 1054 tävlande; H21E, H21A, H21AL, H21C, H35, H40A, H40AL, H45A, H45AL, H0A, H50AL, H55A, H55AL, H60A, H60AL, H65, H20, H18, H16, D21E, D21A, D35, D40A, D45A, D50A, D55, D60, D65,D20, D18, D16 Åtta startfållor (ämbare), från alla en tävlande varje minut (på samma banan 2 min intervaller) Starten tar tid max 162 min (H21AL/81 tävlande 2 min intervaller) Första kontroller 10 st Starttplan 60

61 Start 2 19 klasser, 215 tävlande: veteraner H70, H75, H80, D21C, D40B, D45B, D50B, D70, D75 barn H14, H13, H12, H12TR, H10RR, D14, D13, D12, D12TR, D10RR Sju startfållar ämbare, jtävlande med 2 minuts intervaller, sju banor 7 RR-bana 1 min intervall Start tar max 76 min Första kontroller 7 st Starttplan 61

62 SM-pitkä 98 SSt RATAPIDUUDET / LÄHTÖAJAT SARJA OHJEAIKA OHJEAIKA OHJEAIKA SM-97 Arvioitu RATAP. RATAP. VALITTU LOPPU- LÄHTÖ- Osanott. norm. matka+ 60 % + 80 % min/km min/km + 60 % + 80 % RATAP. AIKA PAIKKA 1997 H ,5 7,3 11,0 12,3 12, H ,9 6,9 15,1 17,0 15, H ,0 6,7 17,9 20,1 19, H ,5 6,5 22,2 24,9 24, D ,0 8,8 8,2 9,2 8, D ,5 8,4 9,5 10,7 10, D ,5 8 12,0 13,5 12, D ,7 7,5 13,9 15,6 15, H ,3 6,8 17,6 19,9 17, H ,5 7,2 15,6 17,5 15, H ,6 7,4 14,1 15,8 14, H ,9 7,7 11,4 12, H ,6 8,2 9,8 11,0 10, H ,1 8,8 9,1 10,2 9,

63 63

64 64

65 Före Efter 65

66 - Ta i god tid reda på vilka Emit-kodnummer står till förfogande så att du från första början kan använda rätta kodnumror - Kom överens om lån av grannföreningar i god tid - Kontrollera att Emit-enheterna är funktionsdugliga före tävlingen (MTR) - Kolla eventuellt mellantid kontrollen kod - Vissa koder är inte att rekommendera - 66, 99, 68, 86, 98, 89, 161, 191, inte mindre än 31 66

67 67

68 - Bra in- och utgång - Röjning runt kontrollen - Banläggarlappen markerar kontrollens exakta position och skärmens plats - Bestäm kontrollangivelesen - BILD TILL 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Öppen och färdriktning 74

75 - Skaffa lov av markägare att använda bockvirke från skogen - Spika ej i levande träd - Gör skriftliga direktiv och se till att bockbyggarna följer dem 75

76 - Tryckning eller präntning, nya regler!!!!!! - Banläggaren eller hans utvalda expert bör övervaka tryckningen - Vid printning bör kvaliteten och användning av rätta färger säkerställas - Gör reservplan ifall det behövs tilläggstryckning/- Präntning 76

77 - Kontrollera kartorna och banpåtrycket - Sätt kartorna i plast - Numrera kartorna (stafett) - Överlämna kartorna till startchefen - Övervaka kartorna i starten 77

78 78

79 - Använd slutliga tävlingskartor och kontrollangivelser - Sista kontroll av banorna - Sträva till att provlöpa så många hela banor som möjligt 79

80 - Använd pålitliga och erfarna orienterare - Ge noggranna direktiv om skärmhöjd, fastsättning av Emit etc. - Material till tidtagningen - Alla banor med emit koder- koder - Kartor på med alla kontroller- koder - Räddningskarta - Startlistor klassvis enligt tid/start - Kolla med startchefen att listorna är rätt 80

81 - Alla kontroller bör kontrolleras på tävlingsdagens morgon före tävlingen kan starta - Gör banor för kontrollöparna som matas in i banläggarprogrammet - Reservera reserv brickor och manskap som kan föra ut - ANMÄL eventuella ändringar till resultat och mål 81

82 - Sätt upp modellkartor på startplatserna och gamla kartor i TC - Kolla att kartorna är i rätta kartlådor - Se till att det finns tillräckligt kontrollangivelser på startplatserna (reserv bör finnas) - Kontrollera och övervaka att varje tävlare säkert får sin rätta karta 82

83 - Se till att Reittihärveli kommer ut på nätet genast efter tävlingens slut - Banläggarens blog och analyser ger extra mervärde för tävlingen 83

84 - Kom överens med kontrollutförare att de tar in samma kontroller som de fört ut - Säkerställ själv att inga snitslingar, skräp från vätskekontroller etc. blivit kvar i terrängen - Tacka markägarna - Gör slutrapport 84

85 - Orienteringens Grenregler Ratamestarikirja - Rastimääritteet-häftet - Banläggningsprogram (OCAD, Condes) - Kartritningsprogram (OCAD) 85

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Orienteringsteknik Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013 Agenda Utmaningar löparen ställs inför på orange och violett nivå. Banläggningstekniska moment (färgskalan) och kopplingen till

Läs mer

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift)

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift) Helheten avgör 0900-0955 Idrotaren i centrum, Ledarskap och etik i föreningen 1000 1055 Idrottarens motoriska och fysiska utveckling Kristian 1100-1200 Kosthåll i idrott-återhämtning Diana 1200 Lunch 1230-1400

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Orientering - Teori. Björn Johansson

Orientering - Teori. Björn Johansson Varför ska vi då orientera i skolan? I det Centrala innehållet står det att elever ska få lära sig: För år 7-9: o Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Välkommen till Fjällturen 2014 PM

Välkommen till Fjällturen 2014 PM Välkommen till Fjällturen 2014 PM Fjällturen 19 juli 2014 Välkommen till Fjällturen 2014-07-19 I detta PM följer viktig information gällande årets Fjälltur MTB. Fakta Fjällturen MTB 2014 den 18 19 Juli.

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

Lekar, spel och övningar

Lekar, spel och övningar Lekar, spel och övningar Det viktigaste är inte att vinna när man spelar spel eller leker. Prata om detta med barnen. De lekar, övningar och spel som beskrivs nedan kan varieras, så att de passar både

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

... för att hänga med i orienteringssnacket

... för att hänga med i orienteringssnacket Vad du behöver veta...... för att hänga med i orienteringssnacket Ordlista för nya orienterare och deras fans Tack till Solna OK och Håkan Sjunnestrand som har gett oss tillstånd att kopiera deras utmärkta

Läs mer

Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola!

Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola! Hej och välkommen att ta del av våra övningar på Tåssjö lägerskola! Övningarna är kostnadsfria och kan användas direkt utan förberedelse och utan att ledare behöver följa med deltagarna. På de följande

Läs mer

Fält SM 2008-04-13, Strängnäs INBJUDAN Svenskt Mästerskap Fältskytte gevär Strängnäs, Södermanland 13 april 2008 Södermanlands Skytteförbund

Fält SM 2008-04-13, Strängnäs INBJUDAN Svenskt Mästerskap Fältskytte gevär Strängnäs, Södermanland 13 april 2008 Södermanlands Skytteförbund Fält SM 2008-04-13, Strängnäs INBJUDAN Svenskt Mästerskap Fältskytte gevär Strängnäs, Södermanland 13 april 2008 Södermanlands Skytteförbund Kommunchefen Välkomna till Strängnäs kommun! Varmt välkommen

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper?

SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER. A Hur når vi nya målgrupper? SAMMANSTÄLLNING FRÅGESTÄLLNINGAR VISIONSKONFERENS 23 NOVEMBER A Hur når vi nya målgrupper? Gemensamt koncept kring skolorientering Nybörjarorientering för alla åldrar fortsättning för vuxna (violett) Rätt

Läs mer

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554 Tävlings-PM Raid Uppsala 2014 OK Linné hälsar alla tävlande välkomna till den trettonde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf GB11 2015 INBJUDAN ÅLAND 2015 IR-LÄGER! Nu siktar vi på uthållighetslägret på Åland. Vi börjar lägret tisdagen 14.07.2015 kl. 0740 i Åbo hamn och slutar lägret torsdagen 23.7.2015 i Åbo. Vi har ett intressant

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-5 sid. 6 sid. 7 sid. 8 sid. 9-10 sid. 11-12 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Långa klasser Sprintklasser Ungdom- och motion + Företag PM för orienteringstävlingen Kartor samt skiss

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

En kort löpträningsguide

En kort löpträningsguide En kort löpträningsguide Håkans träningstrappa Träningstrappan är en skiss på vilka träningsformer och hur mycket av varje träningsform en ska innehålla. Trappan täcker träningsmängder på 3-12 mil per.

Läs mer

Weben först med senaste nyheterna! 4/9

Weben först med senaste nyheterna! 4/9 4/9 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubbkväll: tis 19-21. Kontaktpersoner i klubben Styrelsen Ordf. Magnus Jonasson 040-49 35 83 V.ordf. Håkan Grubb 040-29 23 27 Kassör Kaare Hansson 040-26

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna. Service / Protokoll / Ver 9.1 PROTOKOLL UTKAST Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 2/2013 (540) Datum och tid Plats 2012-06-03 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson

Läs mer

Varför orientering? Se inriktning för bedömning på sista sidan. (Se separat blad) Vad säger kursplanen?

Varför orientering? Se inriktning för bedömning på sista sidan. (Se separat blad) Vad säger kursplanen? Orientering Varför orientering? Att kunna hitta, att veta var man är i olika miljöer, är något som ger såväl barn som vuxna en trygghet och ökad självkänsla. Upplevelsen av att vara i en främmande miljö

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

Kontrollbeskrivningar 2005

Kontrollbeskrivningar 2005 SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET Kontrollbeskrivningar 2005 9 mars Kontrollbeskrivningar Giltiga från 1 januari 2005 Viktiga ändringar: 1) Namn och beskrivningar är anpassade till det som används i Kartnormen

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28

Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28 Tävlingsorganisation, Ringsjö OK, DM långdistans 11-08-28 Datum 2011-07-14 Ansvarig Uppgifter innan tävlingsdagen Uppgifter tävlingsdagen och efter Tävlingsledare Andreas Oxenstierna 0413-24490 vigulf@yahoo.se

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Dags för anmälan till UngO teket. Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i Team Sportia League

Dags för anmälan till UngO teket. Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i Team Sportia League Tävlingar Tävlingsbilaga - Nr 2 2015 Västergötland Orienteringsförbund i Västergötland hösten 2015 Dags för anmälan till UngO teket Ny storsatsning för föreningar och unga orienterare! Tät toppstrid i

Läs mer

Syfte, mål och utförande

Syfte, mål och utförande Domarrådet informerar gällande tävlingar och prov på får. (uppdaterad 2015-01-01) Domarrådet har tillsammans med domare och aspiranter beslutat att anta ett internationellt synsätt på våra fårtävlingar.

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-4 sid. 4 sid. 5 sid. 6 sid. 7 sid. 8-10 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Prova-på och Solo-klasser Ungdom Sprintklasser och företag Företag komplementerande info Kartor samt skiss

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg.

Välkomna till en spännande och utslagsgivande SM-tävling i Kronoberg. Kronobergs Skytteförbund och Kronobergs Ungdomsskytteförbund inbjuder på uppdrag av Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation till SM i fältskytte med gevär för seniorer, veteraner

Läs mer

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015

START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 START-PM GÔRSLITET TRIATHLON 2015 VI i arrangörsföreningen I 2 IF Karlstad Triathlon önskar alla, deltagare som publik, hjärtligt välkomna! Det viktigaste för oss är att alla skall känna sig välkomna och

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24

Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Göteborgs Orienteringsförbund Ungdomkommittén, möte 4 Datum: 2013-11-24 Plats: Skatås, Skidklubbens stuga Närvarande: Frölunda OL, Per Löfgren GMOK, Ulf Andersson GMOK, Mats Strandhagen GBG's skidklubb,

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Bindande anmälan Nu är det dags! Du anmäler ditt definitiva deltagande i resan med ett e-brev till resa@frolundaol.se där du anger ålder på eventuella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Sida 1 av 7 ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Till: För kännedom: Kartansvarig i klubben Klubbadress där kartansvarig saknas ÖOF's styrelse Arrangemangskommittén PM för östgötsk kartproduktion 2013/14

Läs mer

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet:

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 21-22 SEPTEMBER 2013 Representanter Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Leif Törnquist Hans Drugge

Läs mer

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HAR NÖJET ATT BJUDA IN ER TILL NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING 2015 www.casting.se - officiell hemsida för Nordiska Mästerskapen i Casting & Flugkastning 2015. Eskilstuna

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 10.02.2015 Föreningsbrev 1/2015 Det händer inom FSO. Som jag i fjol dessa tider önskade att utvecklingen skall aldrig ta slut. Toppidrottgruppen och VALO söker fortfarande sina positioner.

Läs mer

Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008

Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008 Information och Tävlings-PM för 25manna 11 oktober 2008 Upplysningar Hemsida: www.25manna.nu e-post: info@25manna.nu för frågor På arenan Info-tältet Samling och Parkering Söder om Rösjön i Danderyd/Sollentuna,

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering

OEvent Manual. Version 1.2. ÅID-orientering OEvent Manual Version 1.2 ÅID-orientering Innehåll 1. Import fil från ÅIDs kansli Emit.txt och Tider.txt 2. Logga in och starta OEvent och importera filen Emit.txt Välj databas och importera från Emit.txt

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Klubbträning våren 2010

Klubbträning våren 2010 Klubbträning våren 2010 Under den gångna helgen har först OL-kommittén, sedan träningsgruppen inom OL-kommittén träffats för att diskutera och planera klubbträningen i vår. Med oss hade vi de gula lapparna

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. IR LÄGER 24. 30.6. I VUOKATTI PROGRAM OCH DELTAGARE Hej! Sommaren är kort. Vårens tävlingar är förbi JUKOLA/VENLA och hårda uttagningstävlingar väntar! Här slutliga inbjudan och deltagarlista till dem

Läs mer

Solf IK, orienteringssektion 2011

Solf IK, orienteringssektion 2011 SKOGSPOSTEN 2011 1 2 Solf IK, orienteringssektion 2011 Lena Granholm sammankallare/ordförande lena.granholm@agrolink.fi Tina Udell sekreterare tina.udell@malax.fi Christoffer Granholm kassör till 30.4

Läs mer

VSOK:are Bäste svensk på MTB-O VM

VSOK:are Bäste svensk på MTB-O VM Oktober 2009 Medlemsblad för Västerås Skid- och Orienteringsklubb 9 För 7:e året i rad arrangerades världsmästerskapen i MTB-O och denna gång i Israel. Tävlingarna var koncentrerade till skogsområden i

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation

Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgifter regelverket med tillhörande dokumentation Uppgift 1 Utgå från det nya förslaget till anvisningar. Är strukturen bra? Saknas någon anvisning? Kan någon plockas bort eller dess innehåll flyttas

Läs mer