Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0900-0930 Aktuellt inom banläggning 0930 1050 Grundläggande riktlinjer i banläggning 1100-1200 Banläggning 1200-1300 Lunch 1300-1400 Grupparbete"

Transkript

1 Helheten avgör

2 Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete Grupparbete Grupparbete

3 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

4 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

5 - Förenings banläggning - Kurs för Banläggare i en förening - Banläggarskola/kompletering - -> 2 Klas kort och förnya 1 klass - Banläggarseminariet SSL - -> för att få 1 klass eller förnya - Förnya kortet - Föreningen kommer med förslag till regionen - Man skall delta i utbildning - Banläggaruppgifter och utbildare - Registrerings avgift 10 euro

6 I FM tävling skall deltagaren fylla minst 14 år under tävlingsåret, 14 åringar kan bilda ett helt stafett lag. Skall fylla 15 år under tävlingsåret I FOTO: På ultralång distans och på långdistans samt på natten I SKIDO: Ultralång och långdistans MTBO: långdistans Juniorer år från arrangörsföreninga kan utan begränsningar delta i FM tävlingar (fördel gällande bekant terräng sakll beaktas)

7 - Alla av förbundet beviljade tävlingar skall annonseras i /via IRMA - Ny H75 klass i MTBO individuella sträckor. - FOTO och SKIDO stafetter ny klass fördelning. Minimi att höra till klassen H/D 35-3 etapper. - H110-, H130-, H150-, H170, H190- och H H35 eller äldre - D110-, D130, D150-, D170-, D190- ja D D35 eller äldre

8 - Alla region M är ranki tävlingar - FSO gör förslag att DM är inte ranki tävling om inte arrangören så anhåller Nationell tävling - Nationella tävlingar - Sprint distans H/D 10 och RR option - N-öppen arrangeras inte - I lång distans klass H/D14L - Kontrolldefinitionerna skall delas ut före start - Utlänningar kan delta i FM - WRE ranki, även inte finska föreningar - Medalj till dem som är skrivna i Finland - Stafett som tidigare bara en - I FM delas inte ut lagmedalj - I sprint FM klasser till H/D 75 och 80 - Finländare kan representera utomlands en utländsk förening

9 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

10 - Terrängen - grunden vi bygger banorna på - terrängen är spelfältet för banläggaren - Kunna utnyttja speciella särdrag - Kontrollerna - Vilkas läge, typ och storlek skapar - kontrollen är utgångspunkt och slutpunkt för en O-sträcka - Kontrollerna skapar sträckor med lämpliga moment - Sträckor med O-moment - De avgör, kunskap, teknik som krävs för att genomföra banan - Kontrollen skall anpassas efter sträckans syfte - Svår kartläsning svår kontroll - Lätt sträcka eller vägval lätt kontroll

11 - DU måste känna olika tekniker och Orienteraren - Planerar sträckan och gör vägval - Förmågan att läsa kartan avgörande - Genomföra planen; den uppgift banläggaren du har planerat - Kartan ger informationen - Vägvalets snabbhet, säkerhet, uppfattning av egna kapasiteten, taktiska alternativ

12 - Ditt arbetet skall möjliggöra att orienteraren kan - Planera sträckan - Utnyttja sina starka sidor - tolka kartans olika delar och bilda - uppfattning om terrängen - Genomför vägvalet - möjlighet att direkt jämföra karta och terräng

13 - Banläggaren - Terrängen- teknik-tempoväxling - Omväxling - Samarbetet med kartritaren - Anpassade med disciplinens krav - Skall känna reglerna - Olika terrängtyper, var och var inte banor och kontroller - Var kan vi sätta en kontroll? - Var inte? - Arbetet tu delat - Teori - praktiska

14 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

15 - Banläggaren - Samarbetet med - Tävlingsorganisationen och ledare - Organisera och leda - Banor, terrängen, kartan - Material för - Tävlingsledare, räddningstjänsten, mål, press, speakern direktiv - Lämpligt tävlingsområde, markägare och jaktlag, djuren, fri och buffert områden, - TEMAKARTA!

16 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

17 Terrängbeskrivning Svagt, måttligt och starkt kuperad Småkullig, storkullig, stora höjdpartier, branta slutningar, sönderskuren, gropterräng, negativterräng, Orientera MED HJÄLP AV Kurvbild=terrängens format/ höjdskillnader Planbild=allt annat på kartan Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkter Planbildsorientering= är all annan orientering Båda delas i Ledstångsorientering Hållpunktsorientering

18 Exempel: Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkte

19 - Vägvalssträckor - Kartläsningssträckor - Transportsträcka siirtävä väli - För att flytta tävlande för att få ett bra utgångsläge till följande vägval - Avledningssträcka - Komma in ett läge för passering av väg, TV, public - Sammanbindningssträcka - Föra tävlande från ett bra område till ett annat

20 Banans strucktur Kartläsningssträcka (A) Vägvalssträcka (B) tranporteringssträcka (C) sammanbindningssträcka (D) fjärill (E)

21 1. Vägvalsmoment 2. Kartläsningsmoment - Kurvbild; detaljer i kurvbilden eller höjdkurvår - Planbild; allt annat - Kan delas - i ledstång orientering - Hållpunkts orientering

22 - Vägvalets snabbhet - Terrängtypen, underlag, framkomlighet, svår kartläsning, längd - Vägvalets säkerhet - Kontrollen lättast att ta, tydliga fästpunkter, parallell fel, stråken, tydliga punkter, - Uppfattning av egna kapasiteten - Olika allternativ i ruttvalen-kunnande - Taktiska alternativ-tekniska - Möjlighet till säkra vägval, använda olika tekniker

23 - Löphastighet och o-sätt - Tvinga söka balansen emellan teknik-precision och fart - Grovorientering - Högre tempo läser större föremål - Finorientering - Läser mera detaljer, ett lägre tempo - Anpassa farten och noggrannhet efter terräng och uppgift - In mot, ut från, slutning, detaljer

24 - Uppgift som den tävlande skall lösa - Varierar kraftig i svårighet - Princip - Enkelt med stigar till vägen - Litet svårare grov till åkern - Kort fin orientering till tornet svårast - Sista momentet bestämmer svårighetsgraden - Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare - DET svåraste momentet avgör sträckans svårighet - Den svåraste sträckan hela banans svårighetsgrad

25 - Kontrollernas funktion är att skapa sträckor med lämpliga O-moment - Sänkan 2a - Stupet 2b lätt kontrolltagning - Mera planering och läsning - ger svåraste kontrolltagningen - Sträckan ointressant - Vänsterval vägen enda realistiska 2a 2b

26 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - A - Höger lockar med väg, men mycket stigning och svår kontroll tagning - B - C - D - mera detaljer - Upp ned - Vänster kortast, - lite stigning - Nivån på sträckan

27 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hur gör du mellanrummet intressantare

28 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Framkomligheten skall vara som den är på kartan

29 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hållpunkt

30 - Banläggaren nivån på banan

31 Åker, hyggen, äng, öppning Sjö, dike, sankmark, alt vått Tät skog, framkomlighet Höjder, asfalt grusytår, större grusvägar Normal skog Tomt, förbjudet område Åker, Byggnader, stigar, vägar, kraftledningar, branter mm äng, öppning Med Violet tävlingsbana med information

32 - Den skicklige skall dra nytta - Innehåller olika orienteringsmoment - Har olika svårighetsgrad - Kräver olika teknik - Huvudvägval - De stråk eller löpvägar som de flesta använder; förväntning - Delvägval - Delar av huvudmellanrum - Löpbarhet - Kringgående vägval - Långa längre löpvägar på snabbt underlag - För att runda besvärliga partier

33 - Var hittar du bra vägval - Skarpskuren, brantrik terräng - Sluttningar med kraftiga nivå skillnader - På tvären, i form av åsar och djupa sänkor - Starkt kuperad terräng - Terräng med många splittrande grönområden - Löphindrande partier - Små höjdskillnader men massor av detaljer - Österbotten? - Terräng med många splittrande grönområden - Mossa - Ledstänger tvären- längsmed

34 - Kartläsning är grunden till allt - För att genomföra en sträcka behövs kartläsning - Anpassa svårighetsgraden till den teknik tävlanden kan förväntas Sträckan blir meningslös för tävlande Som inte har tillräcklig kunskap För kartläsning rakt på De går men, längsmed vägen TRÅKIGT

35 Svårighetsgraden Kartans kvalitet och läsbarhet översätta bilden Terrängens komplexitet SVÅRT många små och diffusa objekt/formationer LÄTT Få och stora objekt/formationer, men svårt..

36 Terrängens kupering, framkomlighet och sikt Val av teknik och fysiska ansträngningen Val av löpväg och tempo Svårare o-teknik väja för hinder Upptäcka kartans objekt Hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd Tempo-säkerhet- Avståndet till sista säkra är av stor betydelse Kontrollernas typ, storlek och tydlighet Tempo, teknik och smidighet nära kontrollen/ - tagning Uppfångarnas läge och tydlighet Säkerhet, begränsa följderna efter en missad kontroll

37

38 FSO BANLÄGGARSKOLNING 38

39 - Banläggaren bör vara aktivt med för att säkerställa bra förutsättningar för banläggararbetet - Banläggaren ansvarar för terrängen 39

40 - Huvudbanläggare - Hjälp banläggare - Barnbanornas banläggare - Dela med dig skapa resurs 40

41 - Använd gammal karta eller grundkarta om inte slutliga kartan finns tillgänglig - Kolla förbjudna områden - Notera hyggen/fina områden osv. - Ruttval mellanrum - Gör temakarta - 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Förbjudna områden utmärks med lodrätta sträck och begränsas enligt följande: a. ett sträck, om områden är begränsas med oavbrutet band b. sträck med avbrott; när området är utmärkt med snitselband c. utan gräns, området är inte utmärkt i terrängen d. Farligt område, med oavbrutet band

48 48

49 49

50 - Banläggarens ansvarar i sista hand för att kartan fyller de krav tävlingen förutsätter - Övervaka kartritningen - Begär kartutskrifter redan i början av kartritningen och kolla kvaliteten genom besök i terrängen - Ge respons och korrigeringsanvisningar åt kartritaren kontinuerligt - Ni kan tolka terrängen på olika sätt 50

51 - Tillstånd - Skriftligt eller muntligt - Använd kontakter - Säkerställ kritiska väg- och åkerövergångar etc. - Lov att använda bockvirke från skogen - Jakträttsinnehavare - ELY-centralen - Kommunens miljöbyrå - Övriga, t.ex väglag 51

52 - Allmän plan med startplatser, löpriktningar, skyddsområden etc. - Gör olika alternativ, lås dig inte för tidigt - Beakta alla tävlingsklasser - Komplettera temakartan - Vägvalets snabbhet - Säkerhet - Uppfattning av egna kapasiteten - Taktiska alternativ 52

53 - Använd bankontrollanten som en medarrangör - Ge kontinuerlig info - Han är inte en kritiker 53

54 - Följ regelboken angående banlängder - Uppskatta kilometertider för de olika klasserna - Använd ej samma banor för oldboys och yngre juniorer fastän banlängden är den samma - kom ihåg skillnaden i svårighetsgrad för A, B, C klasser 54

55 - Planera mångsidiga banor - Välj unika terrängpunkter för närliggande kontroller - Beakta kontrollbelastningen - Använd banläggarprogram - Ordna testlöpningar skilnad till granksningslöpning - Kompromisser måste göras 55

56 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

57 A-taso A B-taso springa samma bana Korkein mahdollinen taidon vaatimustaso Sarjat H21E, H21A, D21E, D21A. Taidoltaan korkeatasoisin ryhmä. Haasteiden tulee olla erityisen vaativia. Korkea taidon vaatimustaso Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H20, H18, D35, D40, D20, D18. Taitavaa joukkoa, suunnistus voi olla vaativaa. D-sarjoissa suunnistavien taidon ja kunnon epätasaisuus on otettava huomioon. Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle on huomioitava eri ikäsarjojen ohjeajat. Melko korkea taidon vaatimustaso Sarjat H60, H65, H70, H75, H80, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jne. Rastipisteinä ei pidä käyttää koloja. Vaikeakulkuiset maastonosat kierrettävä. Muistettava, että vanhimpien etenemiskyky ja näön tarkkuus on rajoittunutta. Sarjoja yhdisteltäessä on huomioitava ohjeajat. 57

58 B-taso C-taso Kohtuullinen taidon vaatimustaso Sarjat H15, H16, D15, D16. Kirjava joukko; osa nuorista hyvin taitavia, osa vasta-alkajia. Omat radat näille sarjoille, yhdistelyä vältettävä. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso D-sarjan ehdoilla. Mahdollinen yhdistely H/D21B:n kanssa, mutta radan pituus tällöin nuorten ehdoilla. Helpohko taidon vaatimustaso Sarjat H21C, D21C. Omat radat näille sarjoille. Mahdollinen yhdistely kuntosarjojen kanssa. Helpohko/helppo taidon vaatimustaso Sarjat H12, H13, H14, D12, D13, D14. Esimerkkejä sarjojen yhdistelystä: H/D12, D13/14, H13/D14. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso nuoremman sarjan ehdoilla. Muistettava, että esimerkiksi 14-vuotiaista suurin osa on vasta-alkajia. Ei yhdistelyä veteraanisarjojen kanssa. 58

59 - Grundbana 1 - Grundbana 2 - Grundbana 3 59

60 Start 1 31 klasser, 1054 tävlande; H21E, H21A, H21AL, H21C, H35, H40A, H40AL, H45A, H45AL, H0A, H50AL, H55A, H55AL, H60A, H60AL, H65, H20, H18, H16, D21E, D21A, D35, D40A, D45A, D50A, D55, D60, D65,D20, D18, D16 Åtta startfållor (ämbare), från alla en tävlande varje minut (på samma banan 2 min intervaller) Starten tar tid max 162 min (H21AL/81 tävlande 2 min intervaller) Första kontroller 10 st Starttplan 60

61 Start 2 19 klasser, 215 tävlande: veteraner H70, H75, H80, D21C, D40B, D45B, D50B, D70, D75 barn H14, H13, H12, H12TR, H10RR, D14, D13, D12, D12TR, D10RR Sju startfållar ämbare, jtävlande med 2 minuts intervaller, sju banor 7 RR-bana 1 min intervall Start tar max 76 min Första kontroller 7 st Starttplan 61

62 SM-pitkä 98 SSt RATAPIDUUDET / LÄHTÖAJAT SARJA OHJEAIKA OHJEAIKA OHJEAIKA SM-97 Arvioitu RATAP. RATAP. VALITTU LOPPU- LÄHTÖ- Osanott. norm. matka+ 60 % + 80 % min/km min/km + 60 % + 80 % RATAP. AIKA PAIKKA 1997 H ,5 7,3 11,0 12,3 12, H ,9 6,9 15,1 17,0 15, H ,0 6,7 17,9 20,1 19, H ,5 6,5 22,2 24,9 24, D ,0 8,8 8,2 9,2 8, D ,5 8,4 9,5 10,7 10, D ,5 8 12,0 13,5 12, D ,7 7,5 13,9 15,6 15, H ,3 6,8 17,6 19,9 17, H ,5 7,2 15,6 17,5 15, H ,6 7,4 14,1 15,8 14, H ,9 7,7 11,4 12, H ,6 8,2 9,8 11,0 10, H ,1 8,8 9,1 10,2 9,

63 63

64 64

65 Före Efter 65

66 - Ta i god tid reda på vilka Emit-kodnummer står till förfogande så att du från första början kan använda rätta kodnumror - Kom överens om lån av grannföreningar i god tid - Kontrollera att Emit-enheterna är funktionsdugliga före tävlingen (MTR) - Kolla eventuellt mellantid kontrollen kod - Vissa koder är inte att rekommendera - 66, 99, 68, 86, 98, 89, 161, 191, inte mindre än 31 66

67 67

68 - Bra in- och utgång - Röjning runt kontrollen - Banläggarlappen markerar kontrollens exakta position och skärmens plats - Bestäm kontrollangivelesen - BILD TILL 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Öppen och färdriktning 74

75 - Skaffa lov av markägare att använda bockvirke från skogen - Spika ej i levande träd - Gör skriftliga direktiv och se till att bockbyggarna följer dem 75

76 - Tryckning eller präntning, nya regler!!!!!! - Banläggaren eller hans utvalda expert bör övervaka tryckningen - Vid printning bör kvaliteten och användning av rätta färger säkerställas - Gör reservplan ifall det behövs tilläggstryckning/- Präntning 76

77 - Kontrollera kartorna och banpåtrycket - Sätt kartorna i plast - Numrera kartorna (stafett) - Överlämna kartorna till startchefen - Övervaka kartorna i starten 77

78 78

79 - Använd slutliga tävlingskartor och kontrollangivelser - Sista kontroll av banorna - Sträva till att provlöpa så många hela banor som möjligt 79

80 - Använd pålitliga och erfarna orienterare - Ge noggranna direktiv om skärmhöjd, fastsättning av Emit etc. - Material till tidtagningen - Alla banor med emit koder- koder - Kartor på med alla kontroller- koder - Räddningskarta - Startlistor klassvis enligt tid/start - Kolla med startchefen att listorna är rätt 80

81 - Alla kontroller bör kontrolleras på tävlingsdagens morgon före tävlingen kan starta - Gör banor för kontrollöparna som matas in i banläggarprogrammet - Reservera reserv brickor och manskap som kan föra ut - ANMÄL eventuella ändringar till resultat och mål 81

82 - Sätt upp modellkartor på startplatserna och gamla kartor i TC - Kolla att kartorna är i rätta kartlådor - Se till att det finns tillräckligt kontrollangivelser på startplatserna (reserv bör finnas) - Kontrollera och övervaka att varje tävlare säkert får sin rätta karta 82

83 - Se till att Reittihärveli kommer ut på nätet genast efter tävlingens slut - Banläggarens blog och analyser ger extra mervärde för tävlingen 83

84 - Kom överens med kontrollutförare att de tar in samma kontroller som de fört ut - Säkerställ själv att inga snitslingar, skräp från vätskekontroller etc. blivit kvar i terrängen - Tacka markägarna - Gör slutrapport 84

85 - Orienteringens Grenregler Ratamestarikirja - Rastimääritteet-häftet - Banläggningsprogram (OCAD, Condes) - Kartritningsprogram (OCAD) 85

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå

UngO teket. ungoteket.se. Beskrivning av terräng och färgnivå Ung teket Beskrivning av terräng och färgnivå Grön bana. Tydligt, sammanhängande nät av vägar, stigar, staket, stenmurar, vattendrag, öppen mark eller liknande. Lätta kontroller på eller alldeles intill

Läs mer

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material

Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material Orienteringsbanor för unga och barn Från SSL material - En orienteringsträning behöver inte alltid vara en vanlig tävlingsbana - Träningsmodeller finns med SSL: Träning i orienteringsföreningen eller SOFT

Läs mer

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Orienteringsteknik. Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Orienteringsteknik Att lära ut på orange till violett nivå Rikslägret 2013 Agenda Utmaningar löparen ställs inför på orange och violett nivå. Banläggningstekniska moment (färgskalan) och kopplingen till

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 12.02.2014 Föreningsbrev 1/2014 Hoppas utvecklingen aldrig tar slut! Nu tänkte jag inte på VALO som har hittat nya former utan på FSO som förbund och

Läs mer

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.

Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i. medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i. Untamala i Ylistaro söndagen 31.5. 1 Regler Tävlingsdirektiv för öppen nationell orienteringstävling i medeldistans och Kultainen kompassi-kvaltävling i Untamala i Ylistaro söndagen 31.5.2015 I tävlingen tillämpas Finlands Orienteringsförbunds

Läs mer

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift)

Kursarbetet 8 h Kristian (2-3 personer delar på en uppgift) Helheten avgör 0900-0955 Idrotaren i centrum, Ledarskap och etik i föreningen 1000 1055 Idrottarens motoriska och fysiska utveckling Kristian 1100-1200 Kosthåll i idrott-återhämtning Diana 1200 Lunch 1230-1400

Läs mer

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se

Distansernas särart. UngOteket. ungoteket.se Ungteket Det här dokumentet visar hur våra olika disipliner skiljer sig åt, vad man som banläggare ska försöka tänka på vid banläggning och vad man som deltagare kan förvänta sig inför en viss tävling.

Läs mer

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000 Tisdagar Inriktning: Teknikträning i svårare terräng Målgrupper: HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer Svårighetsgrad: HD14 och svårare Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

Läs mer

Tävlingsdirektiv för FSOM 2008

Tävlingsdirektiv för FSOM 2008 Tävlingsdirektiv för FSOM 2008 Arrangör: IF Brahe Tävlingsledare: Dan Stenlund (tel. 050-5624924) Banläggare: Medeldistans Patrik Nyman, långdistans och stafett Jukka Aaltonen Tävlingsövervakare: Stig

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration.

Orienteringsteknik. Steg 1: Att förstå kartans symboler. Steg 2: Att förstå kompassen. Steg 3: Att förstå kartan. Steg 4: Koncentration. Orienteringsteknik Orientering är egentligen världens enklaste sport. Man får facit redan vid start och får kolla på det hur ofta man vill under hela loppet. Trots detta har majoriteten av orienterarna

Läs mer

Inbjudan till WUOC Tour

Inbjudan till WUOC Tour 2010-07-07 Inbjudan till WUOC Tour Publiktävlingar i samband med Student-VM Borlänge 20-22 juli 2010 OBS! Det inte vara tillåtet att starta på Sprinten med i spikskor eller skor med metalldubb! WUOC Tour

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2014

Träningspaket Sälenfjällen 2014 Träningspaket Sälenfjällen 2014 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång En karta med få, väl valda detaljer blir en mycket bättre karta än en karta full med obetydliga detaljer. Eduard Imhof känd Schweizisk kartograf Sprintdistans hög fart snabba beslut Terräng Kontroller

Läs mer

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4

Ungdomsledarträffar våren 2014. Västergötlands OF. Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Ungdomsledarträffar våren 2014 Västergötlands OF Rydboholm 31/3, Tibro 7/4, Främmestad 9/4 Kartförståelse Att skapa kartförståelse är inte helt enkelt alla gånger. Ofta kan det skilja ganska många år mellan

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

Brattåsorientering våren 2016

Brattåsorientering våren 2016 Brattåsorientering våren 2016 Våra mål detta år: Utmana och utveckla deltagande barn-ungdom och ha kul genom orienteringen. Träna och förbereda barn-ungdom inför tävlingar i orientering. Att uppnå 15 startande

Läs mer

Orientera med Gammelstads IF

Orientera med Gammelstads IF Orientera med Gammelstads IF FACIT 1 Kartans tecken och färger grop åker sjö skog brant Dra ett streck mellan färg och karttecken 2 Karttecken på karta 1 Hitta karttecken och ringa in dem på kartan 3 Karttecken

Läs mer

Träningspaket Sälenfjällen 2015

Träningspaket Sälenfjällen 2015 Träningspaket Sälenfjällen 2015 Allmän information Vid varje kontroll sitter en skärm med kodsiffra eller en orange snitsel med kodsiffra (se bild). Kontrollerna sitter ute under perioden 1 juni - 1 september

Läs mer

Förnamn Efternamn Klubb Tränare

Förnamn Efternamn Klubb Tränare Hej alla lägerdeltagare. Vi har delat in er i fyra olika träningsgrupper efter vad ni angett i anmälan. Visar det sig att du över- eller underskattat din egen förmåga så går det naturligtvis att byta grupp.

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016

Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016 Matematisk analys av vägval, Pargas IF:s Skärgårdsträffen 2016 Några kontrollavstånd på H21 banan har analyserats genom matematisk modellering där lutning och vegetationens framkomlighet har beaktats.

Läs mer

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER

PATRULLTÄVLING ULTRALÅNG DISTANS FÖR UNGDOMAR 16 11.00 17 - JUNIORER I N B J U D A N 2010 Tvådagarstävling för ungdomar juniorer med etapp- och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen. Det är dock inget

Läs mer

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU

Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU Hur kan vi höja kvalitén på den o-tekniska träningen? Eva Jurenikova, ETU 2009-2010 Eva Jurenikova 32 år Elittränarutbildning 2009-2010 Klubbtränare IFK Mora OK 4 år, bollplank Landslagslöpare Tjeckien

Läs mer

TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014

TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014 TÄVLINGSDIREKTIV R1 FM STAFETT 21.9.2014 Organisation: Tävlingsledare Simo Sorsa, 040-5183833 Banläggare Lauri Mäkinen, 044-2508976 Resultatservice Jarmo Antikainen, Timo Kokko Speaker Mikko Reitti, Tapani

Läs mer

Vid köp av fem eller fler kartor ges 10 SEK rabatt per karta. Övningarna sitter ute:

Vid köp av fem eller fler kartor ges 10 SEK rabatt per karta. Övningarna sitter ute: Allmän information om träningsövningarna i Sälen 2016 Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra. Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan.

Läs mer

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:...

SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... SKOGSPOSTEN 2009 SKOGSPOSTEN 2009... 1 Orienterare!... 3 Junior- och nybörjarträning:... 3 Olika träningsformer... 4 Utförslöpning i slalombacke:... 4 Uppförsbacke på tid:... 4 Linje-OL:... 4 Stjärn-OL:...

Läs mer

SkidOrientering - SkidO

SkidOrientering - SkidO SkidOrientering - SkidO Haninge 3 februari 2013 Roland Hellberg Skidorientering är den bästa och roligaste vintersporten! Svensk Skidorientering har genom åren hävdad sig högt och är ett av Sveriges mest

Läs mer

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011 TÄVLINGSDIREKTIV FÖR FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING (GRUPP 2) PÅ LÅNG DISTANS 3. 4.9.2011 Kankaanpään Suunnistajat rf arrangerar Finlands mästerskap i orientering (grupp 2) på lång distans 3. 4.9.2011

Läs mer

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal

Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans. 8 augusti i Ljusdal PM Norrlandsmästerskap i orientering, sprintdistans Klasser och banlängder enligt startlista Strukna klasser: D 75 8 augusti i Ljusdal Samling: Slottegymnasiet, Ljusdal. Vägvisning från genomfarten i centrala

Läs mer

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för

54:e RODHENLOPPET med MTB-O. PM för 54:e RODHENLOPPET med MTB-O Lördagen 5 november 2015 PM för Orienteringslöpning och MTB-O Samling Olandshallen i Alunda. Vägvisning från väg 76 vid Alunda. Parkering På anvisad plats i anslutning till

Läs mer

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker

Tour de Linné februari Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Tour de Linné 13-18 februari 2012 Etapp 1 Måndag - Förlängd Sprint Ulleråker Ulleråker. Arenan finner ni intill cykelparkeringen. Intervallstart, med minst 15 sekunders mellanrum. Man ställer sig i ledet

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Tävlingsdirektiv. Tävlingsregler

Tävlingsdirektiv. Tävlingsregler Tävlingsdirektiv Tävlingsregler I tävlingen följs IOF:s och SSL:s tävlingsregler, specialdirektiv för FM-tävlingar och arrangörernas direktiv. I H/D21- klasserna är tävlingen WRE-tävling, där världsrankingpoänger

Läs mer

Undantag från regler: odlade åkrar får används (dvs. punkt 3.61e gäller inte).

Undantag från regler: odlade åkrar får används (dvs. punkt 3.61e gäller inte). Finska mästerskapen i nattorientering Mynämäki och Nousiainen 1 2.10.2010 Tävlingsdirektiv Huvudfunktionärer Tävlingsledare: Olli Mäkipää Tävlingscentral: Ari Salonen Banläggare: Jarmo Jokila (huvudbanläggare),

Läs mer

Orientering - Teori. Björn Johansson

Orientering - Teori. Björn Johansson Varför ska vi då orientera i skolan? I det Centrala innehållet står det att elever ska få lära sig: För år 7-9: o Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Läs mer

Vad är en karta..? Skala 1: cm = 20 m i verkligheten 1: cm = 75 m i verkligheten

Vad är en karta..? Skala 1: cm = 20 m i verkligheten 1: cm = 75 m i verkligheten Orientering År 7-8 Vad är en karta..? Tänk dig att du befinner dig högt upp i en luftballong och tittar ut över landskapet. När du ser verkligheten uppifrån ser allting mycket mindre ut. Det är så kartan

Läs mer

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera!

PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrol markering: Kontrol Definition: Kartritare: Banläggare: Observera! PM Riksläger 2016 Allmän information Kontrollmarkering: Vid varje kontroll sitter en orange/vitt snitsel med kodsiffra (se bild). Kontroll Definition: Kontrolldefinition finns tryckt på kartan. Kartritare:

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. 17.12.2015 Föreningsbrev 2/2015 Bättre sent en aldrig! FSO föreningar och idrottare har varit starkt framme i olika val till värdetävlingar i år. FSO föreningar

Läs mer

kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen

kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen nybörjarkurs 2013 kvällens program vi presenterar oss själva Centrum OK orienteringssporten kursens upplägg orienteringskartan kompassen vem är Emil Tallhage? - Den ofrivillige orienteraren vid 12 års

Läs mer

Tävlings utbud i framtiden

Tävlings utbud i framtiden Tävlings utbud i framtiden VOF:s tävlingskommitté tror att vi inom en snar framtid behöver justera tävlingsutbudet. Antalet tävlingsarrangemang minskar och nuvarande upplägg är resurskrävande samtidigt

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

SOFT Kartmanual MTB-O

SOFT Kartmanual MTB-O SOFT Kartmanual MTB-O Konvertera karta till MTB-O norm, steg för steg Version: 1.0 2012-07-20 Författare och foto: Martin Bergström Innehåll 1. Inledning... 3 2. Om MTB-O... 3 3. OCAD... 4 4. MTB-O normen...

Läs mer

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016

PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 PM för 2-dagars 21-22 maj 2016 Samling Tävlingsarenan är belägen utmed vägen mellan Skravelsjö och Klabböle, strax norr om Skravelsjö by. Vägvisning i Skravelsjö utmed vägen mellan Umeå och Gräsmyr. Parkering

Läs mer

SFSIM i orientering

SFSIM i orientering SFSIM i orientering 27.5.2011 SFSIM i orientering 27.5.2011 DIREKTIV FUNKTIONÄRER Tävlingsledare & info Paulina Hoffman 040 9680293 Banläggare Tomas Ray, individuell Jari Lindholm, stafett Jani Donner,

Läs mer

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober

PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober PM Elitseriefinalen och 25manna-korten 11 Oktober Upplysningar: Hemsida: www.25manna.nu Förfrågningar: info@25manna.nu På arenan: Info-tältet Tävlingsarena Nytorps ängar i Västerhaninge, ca 25 km söder

Läs mer

ORIENTERING för NYbörjare

ORIENTERING för NYbörjare ORIENTERING för NYbörjare 1 4 SÅ FUNKAR DET ATT TÄVLA 10 Orienteringssporten växer så att det knakar. Allt fler upptäcker hur kul det är att motionera bortom vägar och elljusspår, att upptäcka nya platser

Läs mer

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered Övningar Labyrinten inomhus såväl som utomhus lämplig för alla åldrar Denna övning är tänkt att öka elevernas förståelse vad gäller att passa kartan, dvs att hela tiden ha kartan lagd åt rätt håll för

Läs mer

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016

PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 PM Attundadubbeln 13:e och 14:e augusti 2016 Vägvisning Kollektivtrafik Vägvisning från Stäketleden väg 267 mellan E18 (trafikplats Stäket) och E4 (trafikplats Rotebro). Håll utkik efter den rutiga folkan!

Läs mer

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass

Bestämmelser NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass Bestämmelser-2016 NYA Smålandskavlen 2.3 Världsklass 1 Allmänt Tävlingen arrangeras varje år, (i regel) sista veckoslutet i oktober. Tävlingen är enl. Svenska Orienteringsförbundet en Värdetävling enl.

Läs mer

PM Sportson Adventure Race

PM Sportson Adventure Race Tibro, 2 juni 2012 PM Sportson Adventure Race Version 1.1 (uppdaterat 2012-05-22) Vägbeskrivning och parkering vid tävlingscentrum Tävlingscentrum (TC) kommer att vara i centrala Tibro. Parkering för de

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012. Orienteringsteknik. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång.

Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012. Orienteringsteknik. Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Barn och ungdomskonferens Haninge 4-5 feb. 2012 Orienteringsteknik Det här är vi! Anita Micke Produktutveckling UTEPASSET - Vad var bra? - Vad kan bli bättre? - Hur kan du förändra/förbättra övningarna

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet Samarbete i naturen Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och nya upplevelser. Friluftslivet, däribland orientering, ger avkoppling och ökar samtidigt respekten för naturen. Skogen

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

OBS! Preliminärt. Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna

OBS! Preliminärt. Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna OBS! Preliminärt Slutliga PM:et kommer senast i början av veckan innan tävlingarna VÄLKOMMEN EKSJÖ SOK TILL SM MTB-O 2014 SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MOUNTINBIKEORIENTERING FÖR SENIORER, JUNIORER OCH UNGDOMAR

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder.

Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. Medeldistans lördag 24 augusti. Klasser med banlängder. D10 2,2 D35 3,4 H10 2,2 H35 4,5 Inskolning 2,0 D12 2,4 D40 3,4 H12 2,4 H40 3,9 U1 2,0 D12 Kort 2,2 D45 3,1 H12 Kort 2,2 H45 3,9 U2 2,2 D14 3,0 D50

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas.

i MTB-O Karta: Ingår Parkering: Eventor. karta beträdas. PM till MTB-O Långdistans i Barkarbystaden Söndagen 8 maj 2016 Ingår som deltävling 2 i Svenska MTB-O cupen 2016 Samling-Arena: Parkering: Arenan Stora Barkarby torg i Barkarbystaden. Vägvisning på E18

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

PM Vålådalens 3-dagars 5-7 juli 2013.

PM Vålådalens 3-dagars 5-7 juli 2013. PM Vålådalens 3-dagars 5-7 juli 2013. Välkommen till Vålådalen och Åre och den fjärde upplagan av det nya Vålådalens tredagars. I år bjuder vi på lite nyheter. Vi inleder i Vålådalen med långdistans på

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Föreningsbrev 3/2012 Helsingfors 17.12.2012 En säsong är avklarad och ett nytt år är i startgroparna. FSO har haft fina framgångar i FM-tävlingarna. Under sommaren

Läs mer

Tävlingskontrollant: (TA) Erkko Pyy, Suomen Suunnistusliitto

Tävlingskontrollant: (TA) Erkko Pyy, Suomen Suunnistusliitto FINLANDS MÄSTERSKAP I ORIENTERING PÅ LÅNGDISTANS R2 Pöytyä, Niittykulma 5.-6.9.2015 TÄVLINGSDIREKTIV För tävlingen gäller orienteringens grenregler, FM regler och dessa tävlings regler. Separat instruktioner

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint

PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint PM Etapp 3 HD21E, Borås City Sprint Samling Bäckängsgymnasiet, vägvisning med OL-skärm från korsningen Kungsleden/Arlagatan- Åsbogatan, därifrån 200 m. Från Göteborg (R40), följ skyltning mot Karlskrona,

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs.

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs. 1 2011/05/27 Länsstyrelsen i Västra Götaland Naturvårdsenheten 403 40 Göteborg Samråd och dispensansökan för orienteringstävling Göteborgsdubbeln 2012 arrangerar orienteringstävling norr om Jonsered den

Läs mer

1 DOK JUBILEUM år

1 DOK JUBILEUM år 1 DOK JUBILEUM 1959 2009 50 år 2 DOK 50 ÅR 1959 2009 DOK bildades i December 1959 vid ett möte på Bruksgården. Dessförinnan hade orientering bedrivits under 20 år i OK Leten och Strömtorps IK. OK Leten

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. VISION, MISSION & STRATEGI VISION FSO:s verksamhet skapar goda förutsättningar för sina medlemsföreningars orienterare att på idrottarens väg från barn till elit

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund

Orienteringsövningar. Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Oskar Andrén Värmlands Orienteringsförbund Orienteringsövningar Teoriövningar Ormen långe En kortlek med kartteckenstafett med 20 olika kort med karttecken. En fördel om man är ungefär

Läs mer

Weronica Helleberg Idrottslärare Finnbacksskolan. Orientering år 7

Weronica Helleberg Idrottslärare Finnbacksskolan. Orientering år 7 Lektion 1 och 2 MB + skolgård Orientering år 7 Syfte: goda levnadsvanor, påverka sin hälsa, vistas i utemiljöer och natur värdet av ett aktivt friluftsliv, röra sig allsidigt förstå Varför: förstå karta,

Läs mer

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni

PM Högbo Multi. OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni PM Högbo Multi OK Hammaren välkomnar er till Sandviken och Högbo Bruk lördagen den 27 Juni Samling: Högbo Bruk, Sandviken, vägvisning med orienteringsskärm från väg 272. Parkering på Högbo Bruks stora

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

PM 25manna. Radio 25manna sänder under hela tävlingen på FM. Frekvensen kommer att anges på hemsidan och via speakern.

PM 25manna. Radio 25manna sänder under hela tävlingen på FM. Frekvensen kommer att anges på hemsidan och via speakern. PM 25manna Samling och Parkering Samling: Löts avfallsanläggning, Vallentuna. Vägvisning från E18 vid Trafikplats Söderhall (avfart 189) mellan Stockholm och Norrtälje ca 40 km norr om Stockholm. Bilparkering:

Läs mer

info bladet Nr 9. OKTOBER 2013 DM-tävlingar Fjällmaraton Golden-Weekend Skogskul Veteranmatch

info bladet Nr 9. OKTOBER 2013 DM-tävlingar Fjällmaraton Golden-Weekend Skogskul Veteranmatch info bladet Nr 9. OKTOBER 2013 DM-tävlingar Fjällmaraton Golden-Weekend Skogskul Veteranmatch DM Sprint och DM i Stafett 15 och 16 sep Landskapsmatch för veteranerna 29 augusti skulle det avgöras vilka

Läs mer

Så här går det till att tävla i orientering

Så här går det till att tävla i orientering Så här går det till att tävla i orientering Anmälan till tävling en till två veckor innan tävlingsdagen För att tävla måste du anmäla dig till tävlingen. Din ungdomsledare hjälper dig med vilka tävlingar

Läs mer

Kontaktuppgifter före tävling. Kontaktuppgifter under tävling. kolmardenadventures@hotmail.com

Kontaktuppgifter före tävling. Kontaktuppgifter under tävling. kolmardenadventures@hotmail.com . Kontaktuppgifter före tävling kolmardenadventures@hotmail.com Kontaktuppgifter under tävling Tävlingsledare: 0704330486 Ansvarig bana: 0733212420 Sjukvård: 0703194576 TA1: 0701104036 TA2: 0734182485

Läs mer

Orienteringsteori. Allt för att du skall lyckas bra i orientering!!

Orienteringsteori. Allt för att du skall lyckas bra i orientering!! Orienteringsteori Allt för att du skall lyckas bra i orientering!! Läroplanen säger! Centralt innehåll:! Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.! Kunskapskrav

Läs mer

FM-Stafett R1 i Vimpeli 18.9.2011. Tävlingsdirektiv (preliminär)

FM-Stafett R1 i Vimpeli 18.9.2011. Tävlingsdirektiv (preliminär) FM-Stafett R1 i Vimpeli 18.9.2011 Tävlingsdirektiv (preliminär) Funktionärer Tävlingsledare Heikki Kujanpää 040-7210492 Huvudbanläggare Timo Rintala 050-68899 Resultatservice Jari Kivimäki 040-9651616

Läs mer

Förbundets motions- och tävlingsverksamhet har fyra huvudmålsättningar:

Förbundets motions- och tävlingsverksamhet har fyra huvudmålsättningar: FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2016 1. ALLMÄNT Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO) är ett koordinerande intresse- och serviceorgan. Förbundets målsättning är att upprätthålla

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Orientera med Gammelstads IF

Orientera med Gammelstads IF Orientera med Gammelstads IF Namn:. 1 Kartans tecken och färger grop åker sjö skog brant Dra ett streck mellan färg och karttecken 2 Karttecken på karta 1 Hitta karttecken och ringa in dem på kartan och

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Rita karta med GPS Garmin 60CSx

Rita karta med GPS Garmin 60CSx Rita karta med GPS Garmin 60CSx 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Installera MapSource för att överföra GPS-data 4. Ställa i Garmin 5. Använda Garmin i skogen 6. Överföra

Läs mer

Lekar, spel och övningar

Lekar, spel och övningar Lekar, spel och övningar Det viktigaste är inte att vinna när man spelar spel eller leker. Prata om detta med barnen. De lekar, övningar och spel som beskrivs nedan kan varieras, så att de passar både

Läs mer

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016

Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Inbjudan till Femmans multisportrace 2016 Anta utmaningen och testa dina gränser! Välkommen till den 11:e upplagan av Femmans multisportrace lördagen den 15 oktober i Delsjöområdet. Tävlingen kommer att

Läs mer

Laserdata till Orienteringskartor

Laserdata till Orienteringskartor 2011-05-15 Laserdata till Orienteringskartor Jerker Boman, Gävle Orienterings Klubb Sammanfattning Gävle Orienterings Klubb beslutade tidigt att undersöka hur Laserdata från NNH projektet skulle kunna

Läs mer