Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0900-0930 Aktuellt inom banläggning 0930 1050 Grundläggande riktlinjer i banläggning 1100-1200 Banläggning 1200-1300 Lunch 1300-1400 Grupparbete"

Transkript

1 Helheten avgör

2 Aktuellt inom banläggning Grundläggande riktlinjer i banläggning Banläggning Lunch Grupparbete Grupparbete Grupparbete

3 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

4 - Regler på SSL hemsida under tävling och ratamestaritoiminta

5 - Förenings banläggning - Kurs för Banläggare i en förening - Banläggarskola/kompletering - -> 2 Klas kort och förnya 1 klass - Banläggarseminariet SSL - -> för att få 1 klass eller förnya - Förnya kortet - Föreningen kommer med förslag till regionen - Man skall delta i utbildning - Banläggaruppgifter och utbildare - Registrerings avgift 10 euro

6 I FM tävling skall deltagaren fylla minst 14 år under tävlingsåret, 14 åringar kan bilda ett helt stafett lag. Skall fylla 15 år under tävlingsåret I FOTO: På ultralång distans och på långdistans samt på natten I SKIDO: Ultralång och långdistans MTBO: långdistans Juniorer år från arrangörsföreninga kan utan begränsningar delta i FM tävlingar (fördel gällande bekant terräng sakll beaktas)

7 - Alla av förbundet beviljade tävlingar skall annonseras i /via IRMA - Ny H75 klass i MTBO individuella sträckor. - FOTO och SKIDO stafetter ny klass fördelning. Minimi att höra till klassen H/D 35-3 etapper. - H110-, H130-, H150-, H170, H190- och H H35 eller äldre - D110-, D130, D150-, D170-, D190- ja D D35 eller äldre

8 - Alla region M är ranki tävlingar - FSO gör förslag att DM är inte ranki tävling om inte arrangören så anhåller Nationell tävling - Nationella tävlingar - Sprint distans H/D 10 och RR option - N-öppen arrangeras inte - I lång distans klass H/D14L - Kontrolldefinitionerna skall delas ut före start - Utlänningar kan delta i FM - WRE ranki, även inte finska föreningar - Medalj till dem som är skrivna i Finland - Stafett som tidigare bara en - I FM delas inte ut lagmedalj - I sprint FM klasser till H/D 75 och 80 - Finländare kan representera utomlands en utländsk förening

9 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

10 - Terrängen - grunden vi bygger banorna på - terrängen är spelfältet för banläggaren - Kunna utnyttja speciella särdrag - Kontrollerna - Vilkas läge, typ och storlek skapar - kontrollen är utgångspunkt och slutpunkt för en O-sträcka - Kontrollerna skapar sträckor med lämpliga moment - Sträckor med O-moment - De avgör, kunskap, teknik som krävs för att genomföra banan - Kontrollen skall anpassas efter sträckans syfte - Svår kartläsning svår kontroll - Lätt sträcka eller vägval lätt kontroll

11 - DU måste känna olika tekniker och Orienteraren - Planerar sträckan och gör vägval - Förmågan att läsa kartan avgörande - Genomföra planen; den uppgift banläggaren du har planerat - Kartan ger informationen - Vägvalets snabbhet, säkerhet, uppfattning av egna kapasiteten, taktiska alternativ

12 - Ditt arbetet skall möjliggöra att orienteraren kan - Planera sträckan - Utnyttja sina starka sidor - tolka kartans olika delar och bilda - uppfattning om terrängen - Genomför vägvalet - möjlighet att direkt jämföra karta och terräng

13 - Banläggaren - Terrängen- teknik-tempoväxling - Omväxling - Samarbetet med kartritaren - Anpassade med disciplinens krav - Skall känna reglerna - Olika terrängtyper, var och var inte banor och kontroller - Var kan vi sätta en kontroll? - Var inte? - Arbetet tu delat - Teori - praktiska

14 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

15 - Banläggaren - Samarbetet med - Tävlingsorganisationen och ledare - Organisera och leda - Banor, terrängen, kartan - Material för - Tävlingsledare, räddningstjänsten, mål, press, speakern direktiv - Lämpligt tävlingsområde, markägare och jaktlag, djuren, fri och buffert områden, - TEMAKARTA!

16 Banläggningens byggstenar O-moment Vägval Kartläsning O-sträckor på en bana

17 Terrängbeskrivning Svagt, måttligt och starkt kuperad Småkullig, storkullig, stora höjdpartier, branta slutningar, sönderskuren, gropterräng, negativterräng, Orientera MED HJÄLP AV Kurvbild=terrängens format/ höjdskillnader Planbild=allt annat på kartan Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkter Planbildsorientering= är all annan orientering Båda delas i Ledstångsorientering Hållpunktsorientering

18 Exempel: Kurvbildorientering höjdkurvorna som ledstänger Detaljer i kurvbilden som hållpunkte

19 - Vägvalssträckor - Kartläsningssträckor - Transportsträcka siirtävä väli - För att flytta tävlande för att få ett bra utgångsläge till följande vägval - Avledningssträcka - Komma in ett läge för passering av väg, TV, public - Sammanbindningssträcka - Föra tävlande från ett bra område till ett annat

20 Banans strucktur Kartläsningssträcka (A) Vägvalssträcka (B) tranporteringssträcka (C) sammanbindningssträcka (D) fjärill (E)

21 1. Vägvalsmoment 2. Kartläsningsmoment - Kurvbild; detaljer i kurvbilden eller höjdkurvår - Planbild; allt annat - Kan delas - i ledstång orientering - Hållpunkts orientering

22 - Vägvalets snabbhet - Terrängtypen, underlag, framkomlighet, svår kartläsning, längd - Vägvalets säkerhet - Kontrollen lättast att ta, tydliga fästpunkter, parallell fel, stråken, tydliga punkter, - Uppfattning av egna kapasiteten - Olika allternativ i ruttvalen-kunnande - Taktiska alternativ-tekniska - Möjlighet till säkra vägval, använda olika tekniker

23 - Löphastighet och o-sätt - Tvinga söka balansen emellan teknik-precision och fart - Grovorientering - Högre tempo läser större föremål - Finorientering - Läser mera detaljer, ett lägre tempo - Anpassa farten och noggrannhet efter terräng och uppgift - In mot, ut från, slutning, detaljer

24 - Uppgift som den tävlande skall lösa - Varierar kraftig i svårighet - Princip - Enkelt med stigar till vägen - Litet svårare grov till åkern - Kort fin orientering till tornet svårast - Sista momentet bestämmer svårighetsgraden - Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare - DET svåraste momentet avgör sträckans svårighet - Den svåraste sträckan hela banans svårighetsgrad

25 - Kontrollernas funktion är att skapa sträckor med lämpliga O-moment - Sänkan 2a - Stupet 2b lätt kontrolltagning - Mera planering och läsning - ger svåraste kontrolltagningen - Sträckan ointressant - Vänsterval vägen enda realistiska 2a 2b

26 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - A - Höger lockar med väg, men mycket stigning och svår kontroll tagning - B - C - D - mera detaljer - Upp ned - Vänster kortast, - lite stigning - Nivån på sträckan

27 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hur gör du mellanrummet intressantare

28 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Framkomligheten skall vara som den är på kartan

29 - Banläggaren ta till beaktande nivån på banan - Hållpunkt

30 - Banläggaren nivån på banan

31 Åker, hyggen, äng, öppning Sjö, dike, sankmark, alt vått Tät skog, framkomlighet Höjder, asfalt grusytår, större grusvägar Normal skog Tomt, förbjudet område Åker, Byggnader, stigar, vägar, kraftledningar, branter mm äng, öppning Med Violet tävlingsbana med information

32 - Den skicklige skall dra nytta - Innehåller olika orienteringsmoment - Har olika svårighetsgrad - Kräver olika teknik - Huvudvägval - De stråk eller löpvägar som de flesta använder; förväntning - Delvägval - Delar av huvudmellanrum - Löpbarhet - Kringgående vägval - Långa längre löpvägar på snabbt underlag - För att runda besvärliga partier

33 - Var hittar du bra vägval - Skarpskuren, brantrik terräng - Sluttningar med kraftiga nivå skillnader - På tvären, i form av åsar och djupa sänkor - Starkt kuperad terräng - Terräng med många splittrande grönområden - Löphindrande partier - Små höjdskillnader men massor av detaljer - Österbotten? - Terräng med många splittrande grönområden - Mossa - Ledstänger tvären- längsmed

34 - Kartläsning är grunden till allt - För att genomföra en sträcka behövs kartläsning - Anpassa svårighetsgraden till den teknik tävlanden kan förväntas Sträckan blir meningslös för tävlande Som inte har tillräcklig kunskap För kartläsning rakt på De går men, längsmed vägen TRÅKIGT

35 Svårighetsgraden Kartans kvalitet och läsbarhet översätta bilden Terrängens komplexitet SVÅRT många små och diffusa objekt/formationer LÄTT Få och stora objekt/formationer, men svårt..

36 Terrängens kupering, framkomlighet och sikt Val av teknik och fysiska ansträngningen Val av löpväg och tempo Svårare o-teknik väja för hinder Upptäcka kartans objekt Hållpunkternas storlek, tydlighet och avstånd Tempo-säkerhet- Avståndet till sista säkra är av stor betydelse Kontrollernas typ, storlek och tydlighet Tempo, teknik och smidighet nära kontrollen/ - tagning Uppfångarnas läge och tydlighet Säkerhet, begränsa följderna efter en missad kontroll

37

38 FSO BANLÄGGARSKOLNING 38

39 - Banläggaren bör vara aktivt med för att säkerställa bra förutsättningar för banläggararbetet - Banläggaren ansvarar för terrängen 39

40 - Huvudbanläggare - Hjälp banläggare - Barnbanornas banläggare - Dela med dig skapa resurs 40

41 - Använd gammal karta eller grundkarta om inte slutliga kartan finns tillgänglig - Kolla förbjudna områden - Notera hyggen/fina områden osv. - Ruttval mellanrum - Gör temakarta - 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Förbjudna områden utmärks med lodrätta sträck och begränsas enligt följande: a. ett sträck, om områden är begränsas med oavbrutet band b. sträck med avbrott; när området är utmärkt med snitselband c. utan gräns, området är inte utmärkt i terrängen d. Farligt område, med oavbrutet band

48 48

49 49

50 - Banläggarens ansvarar i sista hand för att kartan fyller de krav tävlingen förutsätter - Övervaka kartritningen - Begär kartutskrifter redan i början av kartritningen och kolla kvaliteten genom besök i terrängen - Ge respons och korrigeringsanvisningar åt kartritaren kontinuerligt - Ni kan tolka terrängen på olika sätt 50

51 - Tillstånd - Skriftligt eller muntligt - Använd kontakter - Säkerställ kritiska väg- och åkerövergångar etc. - Lov att använda bockvirke från skogen - Jakträttsinnehavare - ELY-centralen - Kommunens miljöbyrå - Övriga, t.ex väglag 51

52 - Allmän plan med startplatser, löpriktningar, skyddsområden etc. - Gör olika alternativ, lås dig inte för tidigt - Beakta alla tävlingsklasser - Komplettera temakartan - Vägvalets snabbhet - Säkerhet - Uppfattning av egna kapasiteten - Taktiska alternativ 52

53 - Använd bankontrollanten som en medarrangör - Ge kontinuerlig info - Han är inte en kritiker 53

54 - Följ regelboken angående banlängder - Uppskatta kilometertider för de olika klasserna - Använd ej samma banor för oldboys och yngre juniorer fastän banlängden är den samma - kom ihåg skillnaden i svårighetsgrad för A, B, C klasser 54

55 - Planera mångsidiga banor - Välj unika terrängpunkter för närliggande kontroller - Beakta kontrollbelastningen - Använd banläggarprogram - Ordna testlöpningar skilnad till granksningslöpning - Kompromisser måste göras 55

56 Nivåkraven på olika banor A- nivå Högsta möjliga svårighetsgrad på kunskap och O-teknik A-B - nivå Hög svårighetsgrad på kunskap och O- teknik B - nivå Måttlig svårighetsgrad på kunskap och O-teknik C - nivå Lätt eller ganska lätt svårighetsgrad på kunskap och O- teknik

57 A-taso A B-taso springa samma bana Korkein mahdollinen taidon vaatimustaso Sarjat H21E, H21A, D21E, D21A. Taidoltaan korkeatasoisin ryhmä. Haasteiden tulee olla erityisen vaativia. Korkea taidon vaatimustaso Sarjat H35, H40, H45, H50, H55, H20, H18, D35, D40, D20, D18. Taitavaa joukkoa, suunnistus voi olla vaativaa. D-sarjoissa suunnistavien taidon ja kunnon epätasaisuus on otettava huomioon. Yhdisteltäessä sarjoja samalle radalle on huomioitava eri ikäsarjojen ohjeajat. Melko korkea taidon vaatimustaso Sarjat H60, H65, H70, H75, H80, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75 jne. Rastipisteinä ei pidä käyttää koloja. Vaikeakulkuiset maastonosat kierrettävä. Muistettava, että vanhimpien etenemiskyky ja näön tarkkuus on rajoittunutta. Sarjoja yhdisteltäessä on huomioitava ohjeajat. 57

58 B-taso C-taso Kohtuullinen taidon vaatimustaso Sarjat H15, H16, D15, D16. Kirjava joukko; osa nuorista hyvin taitavia, osa vasta-alkajia. Omat radat näille sarjoille, yhdistelyä vältettävä. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso D-sarjan ehdoilla. Mahdollinen yhdistely H/D21B:n kanssa, mutta radan pituus tällöin nuorten ehdoilla. Helpohko taidon vaatimustaso Sarjat H21C, D21C. Omat radat näille sarjoille. Mahdollinen yhdistely kuntosarjojen kanssa. Helpohko/helppo taidon vaatimustaso Sarjat H12, H13, H14, D12, D13, D14. Esimerkkejä sarjojen yhdistelystä: H/D12, D13/14, H13/D14. Jos sarjoilla on sama rata, vaatimustaso nuoremman sarjan ehdoilla. Muistettava, että esimerkiksi 14-vuotiaista suurin osa on vasta-alkajia. Ei yhdistelyä veteraanisarjojen kanssa. 58

59 - Grundbana 1 - Grundbana 2 - Grundbana 3 59

60 Start 1 31 klasser, 1054 tävlande; H21E, H21A, H21AL, H21C, H35, H40A, H40AL, H45A, H45AL, H0A, H50AL, H55A, H55AL, H60A, H60AL, H65, H20, H18, H16, D21E, D21A, D35, D40A, D45A, D50A, D55, D60, D65,D20, D18, D16 Åtta startfållor (ämbare), från alla en tävlande varje minut (på samma banan 2 min intervaller) Starten tar tid max 162 min (H21AL/81 tävlande 2 min intervaller) Första kontroller 10 st Starttplan 60

61 Start 2 19 klasser, 215 tävlande: veteraner H70, H75, H80, D21C, D40B, D45B, D50B, D70, D75 barn H14, H13, H12, H12TR, H10RR, D14, D13, D12, D12TR, D10RR Sju startfållar ämbare, jtävlande med 2 minuts intervaller, sju banor 7 RR-bana 1 min intervall Start tar max 76 min Första kontroller 7 st Starttplan 61

62 SM-pitkä 98 SSt RATAPIDUUDET / LÄHTÖAJAT SARJA OHJEAIKA OHJEAIKA OHJEAIKA SM-97 Arvioitu RATAP. RATAP. VALITTU LOPPU- LÄHTÖ- Osanott. norm. matka+ 60 % + 80 % min/km min/km + 60 % + 80 % RATAP. AIKA PAIKKA 1997 H ,5 7,3 11,0 12,3 12, H ,9 6,9 15,1 17,0 15, H ,0 6,7 17,9 20,1 19, H ,5 6,5 22,2 24,9 24, D ,0 8,8 8,2 9,2 8, D ,5 8,4 9,5 10,7 10, D ,5 8 12,0 13,5 12, D ,7 7,5 13,9 15,6 15, H ,3 6,8 17,6 19,9 17, H ,5 7,2 15,6 17,5 15, H ,6 7,4 14,1 15,8 14, H ,9 7,7 11,4 12, H ,6 8,2 9,8 11,0 10, H ,1 8,8 9,1 10,2 9,

63 63

64 64

65 Före Efter 65

66 - Ta i god tid reda på vilka Emit-kodnummer står till förfogande så att du från första början kan använda rätta kodnumror - Kom överens om lån av grannföreningar i god tid - Kontrollera att Emit-enheterna är funktionsdugliga före tävlingen (MTR) - Kolla eventuellt mellantid kontrollen kod - Vissa koder är inte att rekommendera - 66, 99, 68, 86, 98, 89, 161, 191, inte mindre än 31 66

67 67

68 - Bra in- och utgång - Röjning runt kontrollen - Banläggarlappen markerar kontrollens exakta position och skärmens plats - Bestäm kontrollangivelesen - BILD TILL 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 Öppen och färdriktning 74

75 - Skaffa lov av markägare att använda bockvirke från skogen - Spika ej i levande träd - Gör skriftliga direktiv och se till att bockbyggarna följer dem 75

76 - Tryckning eller präntning, nya regler!!!!!! - Banläggaren eller hans utvalda expert bör övervaka tryckningen - Vid printning bör kvaliteten och användning av rätta färger säkerställas - Gör reservplan ifall det behövs tilläggstryckning/- Präntning 76

77 - Kontrollera kartorna och banpåtrycket - Sätt kartorna i plast - Numrera kartorna (stafett) - Överlämna kartorna till startchefen - Övervaka kartorna i starten 77

78 78

79 - Använd slutliga tävlingskartor och kontrollangivelser - Sista kontroll av banorna - Sträva till att provlöpa så många hela banor som möjligt 79

80 - Använd pålitliga och erfarna orienterare - Ge noggranna direktiv om skärmhöjd, fastsättning av Emit etc. - Material till tidtagningen - Alla banor med emit koder- koder - Kartor på med alla kontroller- koder - Räddningskarta - Startlistor klassvis enligt tid/start - Kolla med startchefen att listorna är rätt 80

81 - Alla kontroller bör kontrolleras på tävlingsdagens morgon före tävlingen kan starta - Gör banor för kontrollöparna som matas in i banläggarprogrammet - Reservera reserv brickor och manskap som kan föra ut - ANMÄL eventuella ändringar till resultat och mål 81

82 - Sätt upp modellkartor på startplatserna och gamla kartor i TC - Kolla att kartorna är i rätta kartlådor - Se till att det finns tillräckligt kontrollangivelser på startplatserna (reserv bör finnas) - Kontrollera och övervaka att varje tävlare säkert får sin rätta karta 82

83 - Se till att Reittihärveli kommer ut på nätet genast efter tävlingens slut - Banläggarens blog och analyser ger extra mervärde för tävlingen 83

84 - Kom överens med kontrollutförare att de tar in samma kontroller som de fört ut - Säkerställ själv att inga snitslingar, skräp från vätskekontroller etc. blivit kvar i terrängen - Tacka markägarna - Gör slutrapport 84

85 - Orienteringens Grenregler Ratamestarikirja - Rastimääritteet-häftet - Banläggningsprogram (OCAD, Condes) - Kartritningsprogram (OCAD) 85

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning

orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning orientering, naturkunskap och äventyr på en gång Lärarhandledning Det är friskare luft i skogen och fullt med fästingar. Douglas 10 år En orienterare har gympakläder och smutsiga skor. Felicia 10 år En

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Tre Kronors Hockeyskola är det

Tre Kronors Hockeyskola är det TRE KRONORS Hockeyskola är svensk hockeys viktigaste projekt Tre Kronors Hockeyskola är det viktigaste projektet i svensk ishockey. Efter drygt 6 år med Utvecklingsavdelningen så känns det efter drygt

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö

I samarbete med Öresund som Cykelregion. Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö I samarbete med Öresund som Cykelregion Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda i Malmö December 2012 CyCity: Vad är en bra cykelreseplanerare? En undersökning av kommunanställda

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Barn som får springa, krypa, hoppa och balansera, växer och blir starka och kloka. Mycket spring i benen är en förutsättning för barns inlärning.

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer