Nr maj Brf Fältöverstens informationsblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad"

Transkript

1 låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v redovsar en förlus exkl avskrvnar om 6,4 Mkr? Nr maj Brf Fälövsens nformaonsblad Redakonen Fälposen sammansälls av Maz Eklund. Bdrag ell synpunk på nformaonsblade moages med acksamhe. OBS De är mycke vkg a du har eckna bosadsräsllägge ll dn hemförsäkr. ell Kassören rapporar Le om våra ekonomska och fnansella usk Bäse medlem! Du har nu få årsredovsnen dn hand, och de kan vara på sn plas a kommena den ekonomska och fnansella uvecklen sam blcka framå. Som dgare sags har förenen en mycke sabl ekonomsk bas ufrån kombnaonen av åsående hyresrä (f n 55 s.) med e bedöm marknadsvärde om Mkr och en åsående låneskuld om 112 Mkr ef amor av 13 Mkr jun. Med denna bas räknar v med a kunna genomföra plana undhåll om oal ca 50 Mkr de närmase 10 åren uan a a upp nya lån. V räknar med a forsa ha möjlghe a sälja sn 10 % av åsående hyresrä p år, någo som medför a v även kan forsäa amora n Inäk från försäljn av omsällda hyresrä resulaförs ej uan redovsas som en ökn av de egna kapale (nbealda nsas och upplåelseavgf). Upplåelseavgfen mosvarar den näk förenen få uöv värden vd ombldnsllfälle, och kan sägas mosvara en reavns. För 2012 uppgck denna reavns ll 16,7 Mkr. Toal medför dea a de egna kapale öka med 23 Mkr ll mll. Undhåll, vare sg de är plana ell, och som ej kan klassas som sandardhöjande måse kosnadsföras sn helhe de åre de uförs. För 2013 komm resulae a förbäras med ca 4 Mkr exklusve kosnaden för fönsågärd, boende på besluade avgfshöjnar (2 Mkr) sam lägre ränekosnad på grund av amorar och lägre ränesas på omförhandlade lån (2 Mkr). Försäljnsprognosen för omsällda hyresrä för 2013 lgg för närvarande på dryg 20 Mkr. Med akuell avgfsnvå når v ne rkg måle a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, för ,4 Mkr, prognos Mkr. Vad jänar v på när v får möjlghe a sälja omsällda lägenhe? Vår ränekosnad mnskar med ca kr/m2, medan neo lägenhesnäk mnskar med ca 600 kr/m2, vlke g en vns om kr/m2 boende på försäljnsprs kr/m2 och ränekosnaden 3,0 % - 4,0 %. V behöv ne låna pear ll plana undhåll, uan nbealda nsas kan användas

2 ll amorar, och upplåelse-avgfna ll plana undhåll. Fönsundhåll De man äg vårdar man m... Blr de några avgfshöjnar 2014 och däref? V för en dalog om dea syrelsen, och b a få åkomma. Vår mål är a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, men ej avskrvnar så läe som värde av sålda hyresrä övsg avskrvnsbehove. Med de prognos v har, s jag, egenskap av ekonomansvarg, a de förmodlgen saknas ca 2 Mkr dagens pennvärde varför en höjn av årsavgfen sorleksordnen 40 kr/m är vad som behövs för a uppnå våra krav och mål på en sund och hållbar förensekonom. De fakor som försa hand kan förbära ell försämra prognosen de närmase 2-3 åren är kosnad för värme, reparaon, vaenskador, löpande undhåll uöv plan sam försäljnsak av omsällda hyresrä. Men, ack vare vår mycke sabla ekonomska bas, bedöm v kunna hålla våra årsavgf på en forsa låg nvå relav se, und lå d framå samdg som de egna kapale forsä öka, och skuldna mnskar. Några nyckelal Årsavgf. Bosadsrä kr/m2 392 sn 2013 Lån p m2 oalya kr Prog 2013 Solde % 90 Prog 2013 Toalnäk 2012 kr/m Drfskosn.+ränor kr/m Toalnäk 2013 kr/m2 553 Prog 2013 Drfskosnad plus ränor kr/m2 604 Prog 2013 mnus plan. Undhåll Ågärd på våra fasad Und hösen 2012 nvenades våra egelfasad. De brs som uppmärksammades komm a ågärdas und sommaren. Alla arbeen komm a uföras genom arbeskärare. Således a sällnar ell skylfar. Syrelsen har beslua a uöka den nu pågående fönsmålnen med än av alla föns och ne bara de på balkoen som nu målas sam a hela fönsväggen blr målad och ne bara föns och föns dörr. V dras med en försen på vå veckor då de ne gck a komma gå slue av mars på grund av a de var för kall. V behöv komma n ll dg vd re llfällen. Förs komm snckaren som komm a jusa föns på balkona så a de går lä a öppna och säa, de by evenuell dålga koppelskruvar och gldbleck. De gamla änslsna demonas. Däref komm målaren som ar bor orka k, väar och målar om fönsna på usdan. När färgen orka ordenlg komm snckaren llbaka och äar alla fönsna lägenheen. En dealjad dplan fnns läre bak dea numm av Fälposen. V b undläa för enreprenören genom a plocka bor all a föns, a ned gardn och säll undan blommor mm. V behöv fr vå me framför fönsren. Några dagar nnan v komm får du en avs brevlådan. Nyckelaggar Har du appa en nyckelagg ell behöv besälla fla, konaka förvalaren genom Cecla Bg, Prs 350 kr/s.

3 Ordföranden svarar Jaså Mkael Kokkals, du yck a de är dags a släppa ordförandeklubban och lämna syrelsen bosadsräsförenen Fälövsen? De sämm och de är naurlgvs med blandade känslor jag sg av, men ef jugo års arbee för bosadsräsförenen yck jag a jag drag m srå ll sacken. De är dags för nya, frska kraf a a vd. Tjugo år säg du. Du var allså med redan när förenen bldades 1993? Ja, de var då de borglga parna Sadshuse gck u med vallöfe a sälja u allmännyan ll de boende och Be Warne, Bo Sgen och jag själv drog gå de hela. V, och framför all då Be och Bo, gck run husen med nresseförfrågnar och en övväldgande majore vsade sg nressad av a få köpa. Be var ordförande und alla år fram ll början av ale, då han flyade och efräddes av Bl Adl som var ordförande ll förra åre. Tll mna försa uppgf begynnelsen hörde a skrva sadgarna och se ll a bosadsräsförenen regsrades fasghesregsre, så a de boende hade förköpsrä vd en evenuell försäljn. Und alla år däref, mellan bldande och köpe för fem år sedan, bevakade v årlgen förköpsräen och höll årsmöen varje år. Och ef alla dessa år blev de ll slu skarp läge? 2007 kom änlgen öppnen då v med Bl Adl som prmus moor kunde få genom e köp av Fälövsen, på samma sä som måa andra bosadsräs- förenar med s urspru allmännyan få dgare. Ef mycke naarbee kunde v 2008 förhandla fram e bra aval, där en av förusänarna var den redmensonella delnen av fasgheen, efsom säljaren ne vlle avyra köpcenre. Fälövsen ck dgare e sörre kommunaläg fasghesbolag som skulle säljas vdare. V hävdade vår rä ll förköp och kom övens med kommunen om a vd en evenuell försäljn av fasghesbolage skulle en ny ägare få klä sg skyldgheen a ombesörja deln av fasgheen och bjuda u bosadsdelen ll bosadsräs- förenen. Så blev de också. Sor hjälp dea arbee hade v av kommunalråde Joakm Larsson, vår ombldnskonsul HSB och fnansären SBAB som säksällde a alla som så önskade möjlgase mån skulle kunna köpa s boende. Vnn 2008 hölls köpsämma och en förkrossande majore var för e köp. Sedan ackade du ja ll en plas den försa syrelsen ef köpe? Ja, mn fru och jag ugjorde vd den den förenens valbedn och jag ycke nog redan då a jag gjor m, men ombads a a en syrelseplas med ansvar för ekonomn, främs för a säksälla a den ekonomska planen genomfördes. Jag ackade ja och valdes n, samdg som mn fru också klev av valbednen efsom de ne kändes sös a samla allför mycke nflyande samma hushåll. Vlka beslu och ågärd var de mes bråom för syrelsen a a u med? A få en skcklg förvalare på plas. V besluade a upphandla T&T som började aga drek. I och med a köpe genomfördes den 21 maj 2008 måse ll exempel avgfsav och hyresav för näskommande månad skckas u bosadsräsförenens namn och här hade v bara några dagar på oss. Vad kom däref? Frågor som sophan, separ av el- och värmesysem måse också lösas omgående. Hög på agendan sod även a snygga ll för a lyfa useende någo, med måln av balko och vssa fasaddealj. Nya rullrappor nsallades sam nya enré. Exören uppgradas forlöpande, saka men säk, för a mosvara de förvännar såväl boende Fälövsen som omgvande fasghe har rä a förväna sg av e försklassg läge. De lå som om n är rä få syrelsen med anke på arbesbelasnen. Ia supplean? Nej, de sämm. V har dag en rä slmmad syrelse där varje ledamo har e klar defna ansvarsområde. Ien av oss har syrelseuppdrage på held, vlke gör de än vkgare med en väl fuande förvalare.

4 Sedan sar har v haf uren a kunna samarbea ä med T&T, som llhandahåll kun och jänsvllg psonal ledd av Maz Eklund, enlg mn men en av Sockholms särklass bäsa fasghesförvalare. Vad gäll suppleanfrågan har den ju sös och blös vd e flal llfällen och de är en hemlghe a jag ne är särskl lockad av anken. I en del förenar kallas suppleanna alld ll syrelsemöena och kan dela möesförhandlarna med egna synpunk och krav som de, mosas ll ordnare syrelseledamö, ne behöv a e psonlg ansvar för. Följ man regelvke ska en supplean endas kallas n de gå en ordnare syrelseledamo få förhnd och då dela und full psonlg ansvar. Efsom vår bosadsräsfören är a lksälla med e mndre börsnoa fasghesbolag vad beräffar balansomslun och omsän blr frågesällnarna av naurlga skäl m komplexa än vad de normal blr en bosadsräsfören med jugo lägenhe. De nnebär a de är mycke svår a kunna säa sg n de flesa spörsmål med kor varsel och ne rä, vare sg mo förenen ell den ensklde suppleanen, a göra så. Sora belopp hanas och medlemmarna måse kunna la på a de görs professonell. Vlka yck du är de vkgase egenskapna hos en pson som ska å bosadsräsförenens syrelse? Inegre, kunskap och eagema. A vara vsonär och samdg förankrad vklgheen. A sn roll som syrelseledamo alld ha förmågan a säa på sg koncnhaen, allså a borse från egna psonlga nressen och endas ha för ögonen vad som är bäs för förenen och de boende. Dea bör för övrg känneeckna även övrga funkonär, som valbedn, revsor och medlemmar de olka arbesgruppna, som llkomm und senare år och som jag yck är e mycke posv nslag. Arbesgruppna besår av medlemmar som eagar sg förenens förvaln och uveckl och komm med genomänka förslag ll förändrar. De som år arbesgruppna är nressade pson med specalkompeens nom sklda områden och kan därmed ses som en vkg rekrysbas för syrelsen. De s.k. skalskydde har ju byggs u väsenlg sedan 2008 med kodlås, aggar och porelefon. Du s a nackdelar med a låsa n de boende på de här säe? Nej faksk ne, för vad de handlar om är ju snarare a låsa ue problemen. Jag har också förså a för måa nyllkomna medlemmar har jus skalskydde och säkheen var e u vägande skäl för a bosäa sg jus Fälövsen och någo man faksk gärna bealar le exra för. A propos bosadsprsna, hur s du på uvecklen där? Jag kan bara noa a v haf en mycke god uveckl und de fem åren v funns ll, vlke ll sor del naurlgvs bor på de allmänna marknadskrafna. Effrågan hos oss är sor och lägenhe vår fören säljs mycke snabb, ofa nnan vsn. I förenens mes arakva lägen börjar prsna närma sg kronor p kvadra, vlke jag yck är mycke glädjande. Hur s du på den ekonomska uvecklen för förenen sor? Mycke posv. Redan från början säksälldes en sold balansräkn och däref har bosadsräsförenens ekonom alla avseende uvecklas som de var änk och ännu bäre förbärades resulae med 40 % jämför med föregående år. Sedan sar för fem år sedan har v amora på förenens lån med 211,5 mljon, vlke jag känn mg mycke nöjd med. Du avgår ju samband med näsa årsmöe. Hur yck Du a årsmöena har fua? Tyvärr ne alls så bra som nenonen var. Hur menar du då? Årsmöe, ell förenssämman, är ju de vkgase forume för medlemmarna då man gemensam ska fassälla om förvalnen und de gåna åre var OK och a även dskua framd och ekonom. För de flesa medlemmar medför boende Fälövsen en sor och vkg nves som man s ege nresse bör bevaka, vlke bäs komm ll uryck genom a unyja rösräen på årsmöe. Tyvärr komm normalfalle ne m än crka en redjedel av de rösbägade medlemmarna vlke nnebär a

5 de är en rsk a majoreens nressen ne llvaraas. Allför sor del av den dyrbara årsmöesden har gå å ll a dryfa frågor som måa fall är av relav enskld naur. Tror du ne a de probleme kan ha a göra med brsande nformaon? Här som de flesa andra nresse- förenar fnns alld några som känn sg ollräcklg nformade och som yck a syrelsen är allför osynlg. Jag vågar nog påså a konaken med och nformaonen ll våra medlemmar och även ll evenuella bosadsspekulan är exceponell god. Bland anna får v sändga elog från mäklare som yck sg ha en sor hjälp av vår hemsda som de yck är en av de särklass bäsa och nformava bland alla bosadsräs- förenarnas. Hemsdan är vår huvud- kanal för nformaon såväl exn som nn. Efsom v är väl medvena om a alla som bor här ne har Inneuppkoppl g v också u Fälposen så a samlga ska kunna nås av vkg nformaon. Dock är Fälposen mycke kossam, vlke är anlednen ll a nu v g u färre numm p år än dgare. En annan, nyllkommen, nformaons- kanal är pormöen, då medlemmarna några porar å gåen bjuds n för a få nformaon av syrelsen och llfälle dryfa frågor de undrar öv. Crka en redjedel av medlemmarna har und de senase åre delag e pormöe. Ylgare en nyhe är TV-skärmen fönsre ll syrelselokalen, som forlöpande uppdaas med akuell nformaon av syrelsens nformaons- ansvarge. Så sammanfansvs, nej jag yck ne a v är dålga på a nforma, men självfalle kan man alld bl bäre. Vlka hjärefrågor har du som du hoppas a en framda syrelse ägnar sg å? Jag hoppas a man forsä lägga kru på avvägnen mellan ekonomsk balans och rvsel för de boende med därmed sammanhäande ordnsfrågor. E anna område jag änk på är de uomordenlg vkga esparande. Uppvärmnen ugör vår sörsa ugfspos. Vdare hoppas jag a den uppräade undhållsplanen för fasgheen fullföljs. Vad ror du om Bosadsräsförenen Fälövsens framd? Komm du själv a bo kvar? Jag har a som hels plan på a flya. Bosadsräsförenen Fälövsen har samma dragnskraf på mg som på alla som vll flya h. Ska jag bo en sorsad vll jag bo cenral och bekväm och för mg är Fälövsen den bekvämase plasen a bo på hela Svge. Förenens framd s ljus u! Någo du avslunsvs skulle vlja llägga? Ef alla dessa år fnns de måa revlga, dukga och hävna männskor jag skulle vlja acka för go och gvande samarbee. De gäll framför all alla medlemmar alla syrels sedan sar, uomsående exp som hjälp ll und resans gå, övrga nna och exna funkonär. Ien nämnd och en glömd. E varm och hjärlg ack ll alla! De har var fanassk rolg! Transpor nom förenen För a undläa ranspor nom förenen har v köp n 2 mndre 4-hjulsvagnar och vå prror. Dessa komm man a kunna boka va boknsavlan väsugan. (ell va Iphone ell nne). V komm a a vå fd soprum på gården där vagnarna komm a sällas. Om du boka en vagn/prra en vss dag komm dn nyckelagg a öppna dörren. M nformaon komm så snar syseme är bruk. Högrycksspolnen våren 2013 Den nu genomförda högrycksspolnen har gå mycke bra. Tack ll alla som lämna llräde ll monörna, v kom n 96% av alla lägenhe. V har noa evenuella anmärknar de lägenhe v kom n. Flale lägenhe var uan anmärkn men några har brs som bör

6 ågärdas för a förhndra luk ell rsk för vaenskada. Nedan några axplock av brs; Golvbrunn ej åkomlg pga duschkabn Golvbrunn ej åkomlg pga bubbelbadkar Bakfall på grenledn från dskbänk Oä rensplugg Defek vaenlås kök Dålg gummnppel (gummmuff) Tvämaskn kök Läckande köksblandare Maa badrum dålg Oklarmrade vaenlednar Alla lägenhe som håll anmärkn komm a få e brev med vad som anecknas som brs. Förvalnen kan hjälpa ll med ågärd ell så ågärdar n med egen hanvkare. Obsva a om de uppkomm en vaenskada på grund av den brs som anecknas och n ne vdag någon ågärd kan sän hel uebl och n får svara för alla kosnad. V vll vea vad du yck A bo en BRF g unka möjlghe a kunna vara med och påvka närmljön. Hur man sedan vll förändra ell bevara fasgheen och den omgvande marken varar från pson ll pson. Därför har v som e komplemen ll våra populära pormöen där alla har möjlghe a framföra sna synpunk, und åre även sara upp några grupp som ska samla upp våra medlemmars åsk och däref hjälpa oss alla a fnna en gemensam rklnje vår fören. Så a v ylgare kan öka arakonskrafen på vår redan populära fasghe. För a de ska fua krävs de a v alla eagar oss, kanske genom a medvka gruppna ell genom a förmedla våra egna synpunk ll dem som delar gruppna. Akvesgruppen har som uppgf a a fram förslag på gemensamma akve nom förenen. De har yvärr ne haf några möen und åre, boende på för få medlemmar. I dagsläge har endas Gunlla Wnar och Ulla Bohmgren anmäl nresse, därför eflys syrelsen forfarande pson som vll vara med och a fram dvse akve för medlemmarna. För a anmäla ll denna grupp konakar n syrelsen, läas genom a skcka e mejl ll Fasghesgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll uveckla fasgheen. De har sedan förra sämman haf 4 prookollförda möen. Vlka bland anna resula några moon ll årssämman. I gruppen har mån av d följande pson delag: Charloa Nyln, Chrs Funk, Chrs Öhlén, Emele Benson, Erk Senvall, Ile Wagland, Magnus Nordenadl, Mare-Louse Sundfeld-Lejonhufvud, Marn Elund, Mas Erksson och Mas Lnde. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Gårdsgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll a vår gård ska se u. De har sedan förra sämman haf 12 prookollförda möen sam 2 nvenar av gården, varav en llsammans med T&T:s rädgårdsmäsare Hampus. Gruppen har även anordna en enkäförfrågan ll förenens medlemmar för a a reda på hur v alla vll a vår gård ska se u. Gruppen har beså av Ma Raanaes, Ana Såhlås, B Edahl, Sofa Björkendahl-Elund som delag på alla möen. Men även Emele Benson, Emma Sky, Tove Åkesson, Erca Edman och Magnus Nordenadl har mån av d delag gruppen. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Prookoll från gruppnas möen läggs även upp på förenens hemsda så snar gruppna har jusa och sän n dem. Syrelsen/Roland Sjödn

7 V hälsar nya medlemmar välkomna! Rolf Nlsson/Gd Sahlen V 148 A Mare Sennmalm V 148 F Carn Wan V 152 A Agnea Bgsröm V 152 C Davd Carlsson K 19 B Chrsna & Thomas Manfredh K 21 B Thore Nordenskjöld Ivarsson V 150 B Srandbg V 148 B Ksn & Be Resare V 146 E Be Domej V 146 B Denns Ercson o Idale Fnandez K 21 C Sandra Alcaa V 152 D P & Karn Skugge V 146 F Tobas Alland V 148 F Masoud o Sau Turunen-Tah V 150 B Dan-Mchael Sagell V 146 A Lars o Ulla Lockne V 146 A Varm välkomna ll Brf Fälövsen v hoppas a n komm a rvas hos oss. Hjälp gärna våra nya medlemmar a komma ll räa. Du som flya nom förenen önskar v dg lycka ll med dn nya lägenhe. Hålld fönsmåln och jus av föns Nedan är hålld för när v komm ll de olka rapphusen. K 19 C Maj K 19 B Maj K 19 A Maj K 21 A Maj K 21 B Maj K 21 C Jun V 150 C Jun V 150 B Jun V 150 A Jun V 152 A jul V 152 B Jul V 152 C jul V 152 D jul V 146 F jul V 146 E Augus V 146 D Augus V 146 C Augus V 146 B Sepemb V 146 A Sepemb V 148 A Sepemb V 148 B Sepemb V 148 C Sepemb V 148 D Okob V 148 E Okob V 148 F Okob Om du ne kan vara hemma ell lämna nycklar vänlgen konaka arbesledaren Lef Kraf på Krsnebgs Mål Eflysn V eflys nressade ll gårds- och fasghesgruppen. Är du nressad konaka någon av gruppna va e-pos ell Rolands Sjödn Syrelsen. Konakuppgf se hemsdan. Ordnare årssämman V vll påmnna om den ordnare årssämman sdagen den 4 jun klockan Inregsr från Ösra Real, Karlavägen 79. Vn och smörgås sam Ramlösa och läskedryck Komm a svas. De är vkg a gå på sämman och göra sn rös hörd. Syrelsen och förvalnen önskar en skön försommar. Idé & layou MZE/

8 Vlka nskeml har du p belysnen? Vlke nryck vll du a grden ska frmedla? Va n av v x Egen odl Pl an av v x H s -och v r s dn Ned r k ad bel ysn S m n sbel ysn Sm I s fall med vad? ex skul p ur U sm yckn, Lekpl a s Boul ebana Pav l j o B s P gol a Gr l l pl a s m ys ga s gr upp Jag v s as al dr gp g r den Odl a v x Ur va ol ka ak v e, ex m o on,boul e,badm n on Ha f es Um g s m ed v nnoch gr annar l sa en bok/ dn Avkoppl och r ekr ea on ENK TSVAREN Hur vll du anvnda grden? Punk bel ysn M bel ysn V l kom nande Del ak ghe Tr ygghe Fr he Tol ans Gem enskap Hem k nsl a Tr vsel en programfrklar frn Grdsgruppen 2013 L Vad yck du skall fnnas p grden? Kan du nka dg a vara delakg grdens sksel?

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6

GränsnyttSå. Julius trivs i Skärvången. Bakverk ger framtidstro. Unik tävling sätter området i fokus NABO. sid 6 GränsnyttSå En tdnng från Mtt-Skandnavskt Regonprojekt nr 2/09 tycker Ann-Mare Orsa sd 8 Månadens NABO Charmtrollet Julus, ett och ett halvt år, trvs Norra Skärvången där han bor med pappa Magnus och mamma

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer