Nr maj Brf Fältöverstens informationsblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad"

Transkript

1 låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v redovsar en förlus exkl avskrvnar om 6,4 Mkr? Nr maj Brf Fälövsens nformaonsblad Redakonen Fälposen sammansälls av Maz Eklund. Bdrag ell synpunk på nformaonsblade moages med acksamhe. OBS De är mycke vkg a du har eckna bosadsräsllägge ll dn hemförsäkr. ell Kassören rapporar Le om våra ekonomska och fnansella usk Bäse medlem! Du har nu få årsredovsnen dn hand, och de kan vara på sn plas a kommena den ekonomska och fnansella uvecklen sam blcka framå. Som dgare sags har förenen en mycke sabl ekonomsk bas ufrån kombnaonen av åsående hyresrä (f n 55 s.) med e bedöm marknadsvärde om Mkr och en åsående låneskuld om 112 Mkr ef amor av 13 Mkr jun. Med denna bas räknar v med a kunna genomföra plana undhåll om oal ca 50 Mkr de närmase 10 åren uan a a upp nya lån. V räknar med a forsa ha möjlghe a sälja sn 10 % av åsående hyresrä p år, någo som medför a v även kan forsäa amora n Inäk från försäljn av omsällda hyresrä resulaförs ej uan redovsas som en ökn av de egna kapale (nbealda nsas och upplåelseavgf). Upplåelseavgfen mosvarar den näk förenen få uöv värden vd ombldnsllfälle, och kan sägas mosvara en reavns. För 2012 uppgck denna reavns ll 16,7 Mkr. Toal medför dea a de egna kapale öka med 23 Mkr ll mll. Undhåll, vare sg de är plana ell, och som ej kan klassas som sandardhöjande måse kosnadsföras sn helhe de åre de uförs. För 2013 komm resulae a förbäras med ca 4 Mkr exklusve kosnaden för fönsågärd, boende på besluade avgfshöjnar (2 Mkr) sam lägre ränekosnad på grund av amorar och lägre ränesas på omförhandlade lån (2 Mkr). Försäljnsprognosen för omsällda hyresrä för 2013 lgg för närvarande på dryg 20 Mkr. Med akuell avgfsnvå når v ne rkg måle a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, för ,4 Mkr, prognos Mkr. Vad jänar v på när v får möjlghe a sälja omsällda lägenhe? Vår ränekosnad mnskar med ca kr/m2, medan neo lägenhesnäk mnskar med ca 600 kr/m2, vlke g en vns om kr/m2 boende på försäljnsprs kr/m2 och ränekosnaden 3,0 % - 4,0 %. V behöv ne låna pear ll plana undhåll, uan nbealda nsas kan användas

2 ll amorar, och upplåelse-avgfna ll plana undhåll. Fönsundhåll De man äg vårdar man m... Blr de några avgfshöjnar 2014 och däref? V för en dalog om dea syrelsen, och b a få åkomma. Vår mål är a näkna ska äcka drfskosnad exklusve plana undhåll sam ränekosnad, men ej avskrvnar så läe som värde av sålda hyresrä övsg avskrvnsbehove. Med de prognos v har, s jag, egenskap av ekonomansvarg, a de förmodlgen saknas ca 2 Mkr dagens pennvärde varför en höjn av årsavgfen sorleksordnen 40 kr/m är vad som behövs för a uppnå våra krav och mål på en sund och hållbar förensekonom. De fakor som försa hand kan förbära ell försämra prognosen de närmase 2-3 åren är kosnad för värme, reparaon, vaenskador, löpande undhåll uöv plan sam försäljnsak av omsällda hyresrä. Men, ack vare vår mycke sabla ekonomska bas, bedöm v kunna hålla våra årsavgf på en forsa låg nvå relav se, und lå d framå samdg som de egna kapale forsä öka, och skuldna mnskar. Några nyckelal Årsavgf. Bosadsrä kr/m2 392 sn 2013 Lån p m2 oalya kr Prog 2013 Solde % 90 Prog 2013 Toalnäk 2012 kr/m Drfskosn.+ränor kr/m Toalnäk 2013 kr/m2 553 Prog 2013 Drfskosnad plus ränor kr/m2 604 Prog 2013 mnus plan. Undhåll Ågärd på våra fasad Und hösen 2012 nvenades våra egelfasad. De brs som uppmärksammades komm a ågärdas und sommaren. Alla arbeen komm a uföras genom arbeskärare. Således a sällnar ell skylfar. Syrelsen har beslua a uöka den nu pågående fönsmålnen med än av alla föns och ne bara de på balkoen som nu målas sam a hela fönsväggen blr målad och ne bara föns och föns dörr. V dras med en försen på vå veckor då de ne gck a komma gå slue av mars på grund av a de var för kall. V behöv komma n ll dg vd re llfällen. Förs komm snckaren som komm a jusa föns på balkona så a de går lä a öppna och säa, de by evenuell dålga koppelskruvar och gldbleck. De gamla änslsna demonas. Däref komm målaren som ar bor orka k, väar och målar om fönsna på usdan. När färgen orka ordenlg komm snckaren llbaka och äar alla fönsna lägenheen. En dealjad dplan fnns läre bak dea numm av Fälposen. V b undläa för enreprenören genom a plocka bor all a föns, a ned gardn och säll undan blommor mm. V behöv fr vå me framför fönsren. Några dagar nnan v komm får du en avs brevlådan. Nyckelaggar Har du appa en nyckelagg ell behöv besälla fla, konaka förvalaren genom Cecla Bg, Prs 350 kr/s.

3 Ordföranden svarar Jaså Mkael Kokkals, du yck a de är dags a släppa ordförandeklubban och lämna syrelsen bosadsräsförenen Fälövsen? De sämm och de är naurlgvs med blandade känslor jag sg av, men ef jugo års arbee för bosadsräsförenen yck jag a jag drag m srå ll sacken. De är dags för nya, frska kraf a a vd. Tjugo år säg du. Du var allså med redan när förenen bldades 1993? Ja, de var då de borglga parna Sadshuse gck u med vallöfe a sälja u allmännyan ll de boende och Be Warne, Bo Sgen och jag själv drog gå de hela. V, och framför all då Be och Bo, gck run husen med nresseförfrågnar och en övväldgande majore vsade sg nressad av a få köpa. Be var ordförande und alla år fram ll början av ale, då han flyade och efräddes av Bl Adl som var ordförande ll förra åre. Tll mna försa uppgf begynnelsen hörde a skrva sadgarna och se ll a bosadsräsförenen regsrades fasghesregsre, så a de boende hade förköpsrä vd en evenuell försäljn. Und alla år däref, mellan bldande och köpe för fem år sedan, bevakade v årlgen förköpsräen och höll årsmöen varje år. Och ef alla dessa år blev de ll slu skarp läge? 2007 kom änlgen öppnen då v med Bl Adl som prmus moor kunde få genom e köp av Fälövsen, på samma sä som måa andra bosadsräs- förenar med s urspru allmännyan få dgare. Ef mycke naarbee kunde v 2008 förhandla fram e bra aval, där en av förusänarna var den redmensonella delnen av fasgheen, efsom säljaren ne vlle avyra köpcenre. Fälövsen ck dgare e sörre kommunaläg fasghesbolag som skulle säljas vdare. V hävdade vår rä ll förköp och kom övens med kommunen om a vd en evenuell försäljn av fasghesbolage skulle en ny ägare få klä sg skyldgheen a ombesörja deln av fasgheen och bjuda u bosadsdelen ll bosadsräs- förenen. Så blev de också. Sor hjälp dea arbee hade v av kommunalråde Joakm Larsson, vår ombldnskonsul HSB och fnansären SBAB som säksällde a alla som så önskade möjlgase mån skulle kunna köpa s boende. Vnn 2008 hölls köpsämma och en förkrossande majore var för e köp. Sedan ackade du ja ll en plas den försa syrelsen ef köpe? Ja, mn fru och jag ugjorde vd den den förenens valbedn och jag ycke nog redan då a jag gjor m, men ombads a a en syrelseplas med ansvar för ekonomn, främs för a säksälla a den ekonomska planen genomfördes. Jag ackade ja och valdes n, samdg som mn fru också klev av valbednen efsom de ne kändes sös a samla allför mycke nflyande samma hushåll. Vlka beslu och ågärd var de mes bråom för syrelsen a a u med? A få en skcklg förvalare på plas. V besluade a upphandla T&T som började aga drek. I och med a köpe genomfördes den 21 maj 2008 måse ll exempel avgfsav och hyresav för näskommande månad skckas u bosadsräsförenens namn och här hade v bara några dagar på oss. Vad kom däref? Frågor som sophan, separ av el- och värmesysem måse också lösas omgående. Hög på agendan sod även a snygga ll för a lyfa useende någo, med måln av balko och vssa fasaddealj. Nya rullrappor nsallades sam nya enré. Exören uppgradas forlöpande, saka men säk, för a mosvara de förvännar såväl boende Fälövsen som omgvande fasghe har rä a förväna sg av e försklassg läge. De lå som om n är rä få syrelsen med anke på arbesbelasnen. Ia supplean? Nej, de sämm. V har dag en rä slmmad syrelse där varje ledamo har e klar defna ansvarsområde. Ien av oss har syrelseuppdrage på held, vlke gör de än vkgare med en väl fuande förvalare.

4 Sedan sar har v haf uren a kunna samarbea ä med T&T, som llhandahåll kun och jänsvllg psonal ledd av Maz Eklund, enlg mn men en av Sockholms särklass bäsa fasghesförvalare. Vad gäll suppleanfrågan har den ju sös och blös vd e flal llfällen och de är en hemlghe a jag ne är särskl lockad av anken. I en del förenar kallas suppleanna alld ll syrelsemöena och kan dela möesförhandlarna med egna synpunk och krav som de, mosas ll ordnare syrelseledamö, ne behöv a e psonlg ansvar för. Följ man regelvke ska en supplean endas kallas n de gå en ordnare syrelseledamo få förhnd och då dela und full psonlg ansvar. Efsom vår bosadsräsfören är a lksälla med e mndre börsnoa fasghesbolag vad beräffar balansomslun och omsän blr frågesällnarna av naurlga skäl m komplexa än vad de normal blr en bosadsräsfören med jugo lägenhe. De nnebär a de är mycke svår a kunna säa sg n de flesa spörsmål med kor varsel och ne rä, vare sg mo förenen ell den ensklde suppleanen, a göra så. Sora belopp hanas och medlemmarna måse kunna la på a de görs professonell. Vlka yck du är de vkgase egenskapna hos en pson som ska å bosadsräsförenens syrelse? Inegre, kunskap och eagema. A vara vsonär och samdg förankrad vklgheen. A sn roll som syrelseledamo alld ha förmågan a säa på sg koncnhaen, allså a borse från egna psonlga nressen och endas ha för ögonen vad som är bäs för förenen och de boende. Dea bör för övrg känneeckna även övrga funkonär, som valbedn, revsor och medlemmar de olka arbesgruppna, som llkomm und senare år och som jag yck är e mycke posv nslag. Arbesgruppna besår av medlemmar som eagar sg förenens förvaln och uveckl och komm med genomänka förslag ll förändrar. De som år arbesgruppna är nressade pson med specalkompeens nom sklda områden och kan därmed ses som en vkg rekrysbas för syrelsen. De s.k. skalskydde har ju byggs u väsenlg sedan 2008 med kodlås, aggar och porelefon. Du s a nackdelar med a låsa n de boende på de här säe? Nej faksk ne, för vad de handlar om är ju snarare a låsa ue problemen. Jag har också förså a för måa nyllkomna medlemmar har jus skalskydde och säkheen var e u vägande skäl för a bosäa sg jus Fälövsen och någo man faksk gärna bealar le exra för. A propos bosadsprsna, hur s du på uvecklen där? Jag kan bara noa a v haf en mycke god uveckl und de fem åren v funns ll, vlke ll sor del naurlgvs bor på de allmänna marknadskrafna. Effrågan hos oss är sor och lägenhe vår fören säljs mycke snabb, ofa nnan vsn. I förenens mes arakva lägen börjar prsna närma sg kronor p kvadra, vlke jag yck är mycke glädjande. Hur s du på den ekonomska uvecklen för förenen sor? Mycke posv. Redan från början säksälldes en sold balansräkn och däref har bosadsräsförenens ekonom alla avseende uvecklas som de var änk och ännu bäre förbärades resulae med 40 % jämför med föregående år. Sedan sar för fem år sedan har v amora på förenens lån med 211,5 mljon, vlke jag känn mg mycke nöjd med. Du avgår ju samband med näsa årsmöe. Hur yck Du a årsmöena har fua? Tyvärr ne alls så bra som nenonen var. Hur menar du då? Årsmöe, ell förenssämman, är ju de vkgase forume för medlemmarna då man gemensam ska fassälla om förvalnen und de gåna åre var OK och a även dskua framd och ekonom. För de flesa medlemmar medför boende Fälövsen en sor och vkg nves som man s ege nresse bör bevaka, vlke bäs komm ll uryck genom a unyja rösräen på årsmöe. Tyvärr komm normalfalle ne m än crka en redjedel av de rösbägade medlemmarna vlke nnebär a

5 de är en rsk a majoreens nressen ne llvaraas. Allför sor del av den dyrbara årsmöesden har gå å ll a dryfa frågor som måa fall är av relav enskld naur. Tror du ne a de probleme kan ha a göra med brsande nformaon? Här som de flesa andra nresse- förenar fnns alld några som känn sg ollräcklg nformade och som yck a syrelsen är allför osynlg. Jag vågar nog påså a konaken med och nformaonen ll våra medlemmar och även ll evenuella bosadsspekulan är exceponell god. Bland anna får v sändga elog från mäklare som yck sg ha en sor hjälp av vår hemsda som de yck är en av de särklass bäsa och nformava bland alla bosadsräs- förenarnas. Hemsdan är vår huvud- kanal för nformaon såväl exn som nn. Efsom v är väl medvena om a alla som bor här ne har Inneuppkoppl g v också u Fälposen så a samlga ska kunna nås av vkg nformaon. Dock är Fälposen mycke kossam, vlke är anlednen ll a nu v g u färre numm p år än dgare. En annan, nyllkommen, nformaons- kanal är pormöen, då medlemmarna några porar å gåen bjuds n för a få nformaon av syrelsen och llfälle dryfa frågor de undrar öv. Crka en redjedel av medlemmarna har und de senase åre delag e pormöe. Ylgare en nyhe är TV-skärmen fönsre ll syrelselokalen, som forlöpande uppdaas med akuell nformaon av syrelsens nformaons- ansvarge. Så sammanfansvs, nej jag yck ne a v är dålga på a nforma, men självfalle kan man alld bl bäre. Vlka hjärefrågor har du som du hoppas a en framda syrelse ägnar sg å? Jag hoppas a man forsä lägga kru på avvägnen mellan ekonomsk balans och rvsel för de boende med därmed sammanhäande ordnsfrågor. E anna område jag änk på är de uomordenlg vkga esparande. Uppvärmnen ugör vår sörsa ugfspos. Vdare hoppas jag a den uppräade undhållsplanen för fasgheen fullföljs. Vad ror du om Bosadsräsförenen Fälövsens framd? Komm du själv a bo kvar? Jag har a som hels plan på a flya. Bosadsräsförenen Fälövsen har samma dragnskraf på mg som på alla som vll flya h. Ska jag bo en sorsad vll jag bo cenral och bekväm och för mg är Fälövsen den bekvämase plasen a bo på hela Svge. Förenens framd s ljus u! Någo du avslunsvs skulle vlja llägga? Ef alla dessa år fnns de måa revlga, dukga och hävna männskor jag skulle vlja acka för go och gvande samarbee. De gäll framför all alla medlemmar alla syrels sedan sar, uomsående exp som hjälp ll und resans gå, övrga nna och exna funkonär. Ien nämnd och en glömd. E varm och hjärlg ack ll alla! De har var fanassk rolg! Transpor nom förenen För a undläa ranspor nom förenen har v köp n 2 mndre 4-hjulsvagnar och vå prror. Dessa komm man a kunna boka va boknsavlan väsugan. (ell va Iphone ell nne). V komm a a vå fd soprum på gården där vagnarna komm a sällas. Om du boka en vagn/prra en vss dag komm dn nyckelagg a öppna dörren. M nformaon komm så snar syseme är bruk. Högrycksspolnen våren 2013 Den nu genomförda högrycksspolnen har gå mycke bra. Tack ll alla som lämna llräde ll monörna, v kom n 96% av alla lägenhe. V har noa evenuella anmärknar de lägenhe v kom n. Flale lägenhe var uan anmärkn men några har brs som bör

6 ågärdas för a förhndra luk ell rsk för vaenskada. Nedan några axplock av brs; Golvbrunn ej åkomlg pga duschkabn Golvbrunn ej åkomlg pga bubbelbadkar Bakfall på grenledn från dskbänk Oä rensplugg Defek vaenlås kök Dålg gummnppel (gummmuff) Tvämaskn kök Läckande köksblandare Maa badrum dålg Oklarmrade vaenlednar Alla lägenhe som håll anmärkn komm a få e brev med vad som anecknas som brs. Förvalnen kan hjälpa ll med ågärd ell så ågärdar n med egen hanvkare. Obsva a om de uppkomm en vaenskada på grund av den brs som anecknas och n ne vdag någon ågärd kan sän hel uebl och n får svara för alla kosnad. V vll vea vad du yck A bo en BRF g unka möjlghe a kunna vara med och påvka närmljön. Hur man sedan vll förändra ell bevara fasgheen och den omgvande marken varar från pson ll pson. Därför har v som e komplemen ll våra populära pormöen där alla har möjlghe a framföra sna synpunk, und åre även sara upp några grupp som ska samla upp våra medlemmars åsk och däref hjälpa oss alla a fnna en gemensam rklnje vår fören. Så a v ylgare kan öka arakonskrafen på vår redan populära fasghe. För a de ska fua krävs de a v alla eagar oss, kanske genom a medvka gruppna ell genom a förmedla våra egna synpunk ll dem som delar gruppna. Akvesgruppen har som uppgf a a fram förslag på gemensamma akve nom förenen. De har yvärr ne haf några möen und åre, boende på för få medlemmar. I dagsläge har endas Gunlla Wnar och Ulla Bohmgren anmäl nresse, därför eflys syrelsen forfarande pson som vll vara med och a fram dvse akve för medlemmarna. För a anmäla ll denna grupp konakar n syrelsen, läas genom a skcka e mejl ll Fasghesgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll uveckla fasgheen. De har sedan förra sämman haf 4 prookollförda möen. Vlka bland anna resula några moon ll årssämman. I gruppen har mån av d följande pson delag: Charloa Nyln, Chrs Funk, Chrs Öhlén, Emele Benson, Erk Senvall, Ile Wagland, Magnus Nordenadl, Mare-Louse Sundfeld-Lejonhufvud, Marn Elund, Mas Erksson och Mas Lnde. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Gårdsgruppen har som uppgf a a reda på hur medlemmarna vll a vår gård ska se u. De har sedan förra sämman haf 12 prookollförda möen sam 2 nvenar av gården, varav en llsammans med T&T:s rädgårdsmäsare Hampus. Gruppen har även anordna en enkäförfrågan ll förenens medlemmar för a a reda på hur v alla vll a vår gård ska se u. Gruppen har beså av Ma Raanaes, Ana Såhlås, B Edahl, Sofa Björkendahl-Elund som delag på alla möen. Men även Emele Benson, Emma Sky, Tove Åkesson, Erca Edman och Magnus Nordenadl har mån av d delag gruppen. För a komma konak med gruppen är de läas a skcka e mejl ll Prookoll från gruppnas möen läggs även upp på förenens hemsda så snar gruppna har jusa och sän n dem. Syrelsen/Roland Sjödn

7 V hälsar nya medlemmar välkomna! Rolf Nlsson/Gd Sahlen V 148 A Mare Sennmalm V 148 F Carn Wan V 152 A Agnea Bgsröm V 152 C Davd Carlsson K 19 B Chrsna & Thomas Manfredh K 21 B Thore Nordenskjöld Ivarsson V 150 B Srandbg V 148 B Ksn & Be Resare V 146 E Be Domej V 146 B Denns Ercson o Idale Fnandez K 21 C Sandra Alcaa V 152 D P & Karn Skugge V 146 F Tobas Alland V 148 F Masoud o Sau Turunen-Tah V 150 B Dan-Mchael Sagell V 146 A Lars o Ulla Lockne V 146 A Varm välkomna ll Brf Fälövsen v hoppas a n komm a rvas hos oss. Hjälp gärna våra nya medlemmar a komma ll räa. Du som flya nom förenen önskar v dg lycka ll med dn nya lägenhe. Hålld fönsmåln och jus av föns Nedan är hålld för när v komm ll de olka rapphusen. K 19 C Maj K 19 B Maj K 19 A Maj K 21 A Maj K 21 B Maj K 21 C Jun V 150 C Jun V 150 B Jun V 150 A Jun V 152 A jul V 152 B Jul V 152 C jul V 152 D jul V 146 F jul V 146 E Augus V 146 D Augus V 146 C Augus V 146 B Sepemb V 146 A Sepemb V 148 A Sepemb V 148 B Sepemb V 148 C Sepemb V 148 D Okob V 148 E Okob V 148 F Okob Om du ne kan vara hemma ell lämna nycklar vänlgen konaka arbesledaren Lef Kraf på Krsnebgs Mål Eflysn V eflys nressade ll gårds- och fasghesgruppen. Är du nressad konaka någon av gruppna va e-pos ell Rolands Sjödn Syrelsen. Konakuppgf se hemsdan. Ordnare årssämman V vll påmnna om den ordnare årssämman sdagen den 4 jun klockan Inregsr från Ösra Real, Karlavägen 79. Vn och smörgås sam Ramlösa och läskedryck Komm a svas. De är vkg a gå på sämman och göra sn rös hörd. Syrelsen och förvalnen önskar en skön försommar. Idé & layou MZE/

8 Vlka nskeml har du p belysnen? Vlke nryck vll du a grden ska frmedla? Va n av v x Egen odl Pl an av v x H s -och v r s dn Ned r k ad bel ysn S m n sbel ysn Sm I s fall med vad? ex skul p ur U sm yckn, Lekpl a s Boul ebana Pav l j o B s P gol a Gr l l pl a s m ys ga s gr upp Jag v s as al dr gp g r den Odl a v x Ur va ol ka ak v e, ex m o on,boul e,badm n on Ha f es Um g s m ed v nnoch gr annar l sa en bok/ dn Avkoppl och r ekr ea on ENK TSVAREN Hur vll du anvnda grden? Punk bel ysn M bel ysn V l kom nande Del ak ghe Tr ygghe Fr he Tol ans Gem enskap Hem k nsl a Tr vsel en programfrklar frn Grdsgruppen 2013 L Vad yck du skall fnnas p grden? Kan du nka dg a vara delakg grdens sksel?

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala unverse D/Examensarbee Förfaare: Mkael Larsson Handledare: Annka Alexus HT 2005 Relaonen mellan avkasnng och löpd hos exrem långa oblgaoner Sammanfanng I den klassska

Läs mer

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww

>*r**. L\ tn. «%f AVTALSMALLAR. För drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar för fjärrvärme. Mors 1995. niuww >*r**. L\ n «%f AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhåll av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Mors 1995 nuww AVTALSMALLAR För drf, skösel och underhall av dsrbuonsanläggnngar för fjärrvärme Copyrgh

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin

Produktivitet och miljöeffektivitet i den svenska tillverkningsindustrin Produkve och mljöeffekve den venka llverknngndurn Jan Laron Reglerngbrevuppdrag nr 4 2008 nr: 1-010-2008/0016 ITPS Inue för llväpolka uder Sudenplan 3 831 40 Öerund Telefon 063 16 66 00 Telefa 063 16 66

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö Inredninskaalo rädårdshusen 1 i yresö 2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé.

En bra idé om du vill starta eget: En bra idé. En bra dé om du v sara ege: En bra dé. Som ngenjör och medem Unonen har du 75% raba på Lomsjöaademns enreprenörsubdnng som hjäper dg som v vdareuveca en affärsdé och sara ege. Läs mer och b medem på unonen.se/ngenjor

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa

Spa. När Lotta Hellman ska förklara vad hon menar med sinnlighet. reslust tema spa reslus ema spa Spa SPANING PÅ Sinnlighe och upplevelse är de vikigase ingredienserna i en lyckad spaviselse för spa experen Loa Hellman. Här ipsar hon om några sällen där hon har hia jus dea. Tex Peer

Läs mer

SSi. SSI-rapport 93-09. Maurido Alvarez. Statens strålskyddsinstitut

SSi. SSI-rapport 93-09. Maurido Alvarez. Statens strålskyddsinstitut SSI-rappor 9-09 SS Saens srålskyddsnsu Swedsh Radaon Proecon Insue Posadress Gauadress Telefon Box 00 Karolnska sjukhuse 0-79 7 00 0 0 STOCKHOLM Solna Maurdo Alvarez Isoopkommérapporer 99 ISSN 0- Prs:

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009)

Prislista Läs- och skrivmöjlighetscenter (gäller fr.o.m. oktober 2009) Prislisa Läs- och skrivmöjlihescener (äller r.o.m. okober 2009) Köpvillkor m.m. Vi reserverar oss ör evenuella prisändrinar. Bealnin sker mo akura 0 daar neo och per posörsko ör privapersoner. Besällnin

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer