Villkor for medfinansiering fran PTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor for medfinansiering fran PTS"

Transkript

1 Datum VSr referens Sida Dnr: (7) Villkr fr medfinansiering fran PTS beslutade den 14 februari Villkr fr medfinansiering inm ramen fr Landsbygdsprgrammet Fr att fa ta del av PTS medfinansiering enligt 2 i frrdning (2012:39) m ffentlig medfinansiering av prjekt fr utbyggnad av it-infrastruktur (medfinansieringsfrrdningen) maste stdrnttagaren uppfylla fljande villkr: 1. Prjektet ska uppfylla kraven i 5 kap. 9 a - 12! frrdning (2007:481) m std fr landsbygdsutvecklingsatgarder (landsbygdsfrrdningen) vad galler satsningar pa utbyggnad av bredbandsnat. 2. Bredbandsnatet ska praglas av ppenhet ch principen m ickediskriminering. Vad PTS avser med ppenhet ch icke-diskriminering framgar av avsnitt 5. Kravet pa icke-diskriminerande behandling galler under en perid m sju ar, fran den dag bredbandsnatet tgs i bruk. 3. Bredbandsnatet ska vara rbust. Vad PTS avser med rbust framgar av avsnitt En slutrapprt ska upprattas nar prjektet ar slutfrt. I slutrapprten ska stdrnttagaren intyga att de villkr sm framgar av denna bilaga till beslut m medfinansiering ar uppfyllda. I samband med slutrapprten ska stdrnttagaren 1 5 kap. 12 frrdning (2007:481) m std fr landsbygdsutvecklingsatgarder avser std sm sks inm atgard 322, dvs. frnyelse ch utveckling av byarna. Inm atgard 322 kan std inte lamnas till enskilda fretag. Kmmunikatinsmyndigheten PTS Pst- ch telestyrelsen Pstadress: Besksadress: Telefn: Bx 5398 Valhallavagen 117 Telefax: Stckhlm

2 2(7) aven ange X- ch Y-krdinater fr bredbandsnatets strackning samt fr de byggnader sm fatt en fiberanslutning till fljd av prjektet. 2. Villkr fr medfinansiering inm ramen fr kanalisatinsfrrdningen Fr att fa ta del av PTS medfinansiering enligt 4 medfinansieringsfrrdningen maste stdmttagaren uppfylla fljande villkr: 1. Anskan ska uppfylla kraven i frrdning (2008:81) m std till anlaggning av kanalisatin (kanalisatinsfrrdningen). 2. Kanalisatinen ska praglas av ppenhet ch principen m ickediskriminering. Vad PTS avser med ppenhet ch icke-diskriminering framgar av avsnitt 6. Kravet pa icke-diskriminerande behandling galler under en perid av fern ar, fran den dag da prjektet fardigstalldes. 3. Kanalisatinen ska vara rbust. Vad PTS avser med rbust framgar av avsnitt En slutrapprt ska upprattas nar prjektet ar slutfrt. I slutrapprten ska stdmttagaren intyga att de villkr sm framgar av dessa riktlinjer uppfyllts. 3. Slutrapprt Nar prjektet ar avslutat ska stdmttagaren skriva en slutrapprt sm beskriver genmfrandet ch resultatet av prjektet. Slutrapprten ska ges till den lansstyrelse sm handlagt stdmttagarens prjektanskan. PTS kan vid behv samla in kmpletterande uppgifter m antal hushall ch fretag sm utbyggnaden mfattar samt kilmeterstrackning. I fall dar PTS beviljat medfinansiering avser PTS att hamta in uppgifter m krdinater. I samband med att PTS far en kpia av slutrapprten fran lansstyrelsen skickar PTS ett standardiserat webb-frmular till stdmttagaren dar denne ska ange X- ch Y-krdinater2. Krdinaterna ska mfatta de byggnader sm fatt en fiberanslutning till fljd av prjektet, samt krdinater fr bredbandsnatets strackning. Alternativt kan krdinaterna fr de byggnader sm fatt en fiberanslutning till fljd av prjektet anges sm gatuadresser ch/eller fastighetsbeteckningar. 2 Krdinaterna maste anges i referenssystemen RT90 2,5 gn V 0: -15 eller SWEREF 99. Fr mer infrmatin m referens- ch krdinatsystem, se: hitp:/av\v\v.lantmateriet.se/uplad/filer/kartr/gedesi gps ch detalimatning/referenssystem/oversi kt.pdf

3 3(7) 4. Uppfljning ch aterkrav Lansstyrelsen utfr kntrll ch tillsyn enligt landsbygds- ch kanalisatinsfrrdningarna. I samband med denna kntrll ch tillsyn kan PTS medverka till att kntrllera att villkr fr medfinansiering hs PTS enligt 3 ch 5 medfinansieringsfrrdningen har fljts. Visar det sig da att villkren inte ar uppfyllda kan PTS helt eller delvis aterkrava de medel sm myndigheten beviljat i medfinansiering fran den sm fatt stdet. Detta regleras i 9 medfinansieringsfrrdningen. Om prjektets faktiska kstnader blir lagre an budgeterat ska stdmttagaren genm lansstyrelsen betala tillbaka eventuellt fr hg utbetald medfinansiering. PTS har aven mjlighet att genmfra egen kntrll av de prjekt PTS beviljat medfinansiering. PTS frbehaller sig ratten att begara in kmpletterande uppgifter ch dkumentatin fran stdmttagaren sm PTS behver fr kntrll av prjekt sm finansierats genm PTS medfinansiering. 5. Villkr fr ppenhet ch icke-diskriminerande behandling inm ramen fr Landsbygdsprgrammet PTS villkr fr att fa std i frm av medfinansiering ar att stdmttagaren ska se till att grssisttilltrade till bredbandsnatet beviljas pa ett ppet ch ickediskriminerande satt (3 medfinansieringsfrrdningen). Kravet pa ickediskriminerande behandling galler under en perid m sju ar, fran den dag bredbandsnatet tgs i bruk. Fljande villkr ska galla fr att kravet m ppenhet ch ickediskrirninering ska anses uppfyllt vid en anskan hs PTS m medfinansiering inm ramen fr Landsbygdsprgrammet: Den sm driver ett bredbandsnat ska bevilja tilltrade till natet fr andra aktrer sm har fr avsikt att erbjuda tjanster till slutkunder (grssisttilltrade). Grssisttilltradet kan vara fradlat, exempelvis i frm av svart fiber, dvs. en fysisk fiberledning utan elektrnisk utrustning, eller fradlat i frm av bitstrm, dvs. dubbelriktad verfring av data mellan slutkundens fasta natanslutningspunkt ch den tilltradande peratrens tjanstenat eller transprtnat bevilja tilltrade till natet pa icke-diskriminerande villkr, dvs. under likvardiga mstandigheter tillampa likvardiga villkr fr tilltradet. Den

4 4(7) tilltradande peratren ska ges samma frutsattningar, betraffande tjansteinnehall ch infrmatin, sm den sm driver natet att knkurrera m slutkunderna pa begaran tillhandahalla ett externt referenserbjudande, dvs. ett typavtal dar det framgar vilka prdukter sm erbjuds ch vilka villkr sm galler fr tilltradet. Det externa referenserbjudandet ska dels underlatta ingaende av avtal, dels mjliggra insyn. Den sm driver ett bredbandsnat ch sjalv erbjuder tjanster till slutkunder ska pa begaran tillhandahalla ett internt referenserbjudande. Av detta ska det framga vilka prdukter sm erbjuds internt ch till vilka villkr. Det interna referenserbjudandet ska ge tilltradande peratrer insyn sa att de far samma kmmersiella frutsattningar sm den sm driver natet. 6. Villkr fr ppenhet ch icke-diskriminerande behandling inm ramen fr kanalisatinsfrrdningen PTS villkr fr att fa std i frm av medfinansiering a'r att stdmttagaren ska se till att kanalisatinen utfrmas sa att den kan anvandas samtidigt av tva eller flera innehavare av it-infrastruktur ch att innehavare av it-infrastrukturfretag ha tilltrade till kanalisatinen pa ett icke-diskriminerade satt (5 medfinansieringsfrrdningen). Kravet pa icke-diskriminerande behandling galler under en perid av fern ar, fran den dag da prjektet fardigstalldes. Fljande villkr ska galla fr att kravet m ppenhet ch ickediskriminering ska anses uppfyllt vid en anskan hs PTS m medfinansiering inm ramen fr kanalisatinsfrrdningen: Den sm driver ett bredbandsnat ska tillmtesga varje rimlig begaran m tilltrade till kanalisatinen bevilja tilltrade till kanalisatinen pa icke-diskriminerande villkr, dvs. under likvardiga mstandigheter tillampa likvardiga villkr fr tilltradet pa begaran fran myndighet eller part sm begar tilltrade tillhandahalla dkumentatin sm visar att tilltrade till kanalisatinen tillhandahalls pa icke-diskriminerande villkr. Dkumentatinen ska mjliggra insyn i villkren fr tilltrade, ch darfr bland annat innehalla prissattningen av tilltradet.

5 5(7) 7. Villkr fr rbust ch driftsaker it-infrastruktur inm ramen fr Landsbygdsprgrammet ch kanalisatinsfrrdningen Medfmansiering fran PTS lamnas endast m it-infrastrukturen frlaggs sa att den ar rbust. Kravet pa rbusthet innebar att it-infrastrukturen ska vara uthallig, tillganglig ch driftsaker. Bredbandsnatet eller kanalisatinen ska uppfylla de standarder sm finns fr frlaggning av it-infrastruktur. Infrmatin ch vagledning finns bland annat i Svenska stadsnatsfreningens rekmmendatiner sm har utarbetats pa uppdrag av PTS, se "~ Fljande villkr ska galla fr att kravet pa rbusthet ska vara uppfyllt: Den sm sker std fr att anlagga it-infrastruktur (natet) ska se till att det finns en langsiktig frvaltningsrganisatin sm ansvarar fr lpande underhall, anpassning ch utveckling av natet. flja rekmmendatiner fr rbusta nat ch rbusta nder Svenska Stadsnatsfreningens rekmmendatin "Frlaggning av rbusta nat - kanalisatin, kablar ch kpplingsstallen"3 Svenska Stadsnatsfreningens rekmmendatin "Utfrmning av fysisk sakerhet i nder i ppna neutrala bredbandsnat"4 ^ eller mtsvarande natinell/internatinell standard dkumentera natet i enlighet med Svenska Stadsnatsfreningens rekmmendatin "Dkumentatin av rbusta nat frdelningar, kanalisatin, kablar ch kpplingsstallen"5 eller mtsvarande rekmmendatiner. Natdkumentatinen ska hallas uppdaterad ch finnas tillganglig fr ansvarig tillsynsmyndighet %20Rbusta%20nder.pdf 5

6 6(7) genmfra risk- ch sarbarhetsanalyser vid anlaggning av kanalisatin, kablar ch nder enligt exempelvis Svenska Stadsnatsfreningens rekmmendatiner fr rbusta nat respektive rbusta nder. kunna redvisa natdkumentatin samt risk- ch sarbarhetsanalyser fr nder, kanalisatin ch kablar samt underhallsplaner fr natet. anvanda https:/ /www.ledningskllen.se/ vid planering av markarbeten sm exempelvis gravning, schaktning ch sprangning fr att undvika kabelbrtt. registrera ny infrastruktur i https://www.ledningskllen.se/ fr att undvika skadr pa nyfrlagda kablar ch kanalisatin.

7 7(7) Dessa villkr trader i kraft den 15 februari Catarina Wretman Stf. generaldirektr ^ Beslutat av: Catarina Wretman ~

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden Bredband på landsbygden 2 Innehåll 4 Lokalt ledarskap 6 Byanät en översikt 10 Byanätsprocessen 13 Ta initiativ 29 Etablera projektet 32 Genomför projektet 36 Driv nätet 3 Lokalt ledarskap Bredbandsutbyggnaden

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser

Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser Konsekvensanalyser för pensionsstiftelser en vägledning INNEHÅLL VÄGLEDNING FÖR PENSIONSSTIFTELSER FÖR ATT TA FRAM KONSEKVENSANALYSER ENLIGT FFFS 2005:32 1 Inledning 1 Finansinspektionens föreskrift FFFS

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer