Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor"

Transkript

1 Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor augusti 2006

2 Bakgrund Idag har inte alla människor samma möjligheter att forma samhället och sitt eget liv. Kvinnor har inte samma möjligheter som män. Ofta beror det på att vi människor har en invand föreställning om hur kvinnor och män ska vara, och hur de förväntas bete sig. Men lika ofta spär det offentliga på dessa fördomar, istället för att aktivt arbeta för att bryta upp dem. Samhällets absolut viktigaste uppgift är att genom system och beslut se till att inte konservera den rådande könsmaktsordningen, utan att bryta den. Tyvärr misslyckas Sveriges regering och dess samarbetspartier allt som oftast med detta. Centerpartiet vill bekämpa ojämställdheten på två fronter, där vi dels stärker kvinnors individuella möjligheter och dels gör lagstiftningen skarpare med utkrävbara rättigheter. Alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter och makt över sitt eget liv, det är feminism. Därför måste maktfördelningen mellan kvinnor och män förändras. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och därmed möjligheter. Politiken måste tydligt klara av att analysera olika förslag utifrån ett genusperspektiv oavsett om det handlar om sjukvård, näringslivsfrågor, skatter, samhällsplanering eller andra områden. Genom detta kan åtgärderna göras mer träffsäkra och rättvisa. Vi ser tre områden som centrala i kampen för jämställdhet. Frihet från våld Lika lön Ökad makt Dessa tre områden samverkar med varandra. Vi menar att mäns våld mot kvinnor måste ses i ljuset av det samhälle vi lever i. Ett samhälle där kvinnor inte har ekonomisk makt, och där kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Våldet mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av vårt ojämställda samhälle. Vi måste göra allt för att förövare ska ställas till svars och för att de kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld 2

3 får hjälp och upprättelse. Därför lägger vi fram ett förslag på handlingsplan för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Regeringen har ingen handlingsplan för att komma tillrätta med våldet mot kvinnor. Mot bakgrund av att våldet mot kvinnor, såväl misshandel som våldtäkter stadigt ökar är det hög tid att regeringen markerar allvaret i detta genom att sätta upp en agenda i form av en tydlig handlingsplan. Centerpartiet kommer att placera en sådan handlingsplan högt på agendan i en borgerlig regering. En handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor måste bestå i såväl förebyggande åtgärder som omedelbar hjälp för kvinnor som blivit utsatta för våld och hot som en uppföljning och utvärdering av de åtgärder som görs. 3

4 Handlingsplan för att stoppa våldet mot kvinnor. Det avgörande förebyggande arbetet Elevers skydd måste stärkas och liknande lagstiftning som jämställdhetslagen måste gälla även dem. Jämställdhet måste finnas med som en viktig del både i förskolelärarutbildningen och i förskolelärares fortbildning. Tillsynen av utbildningsverksamhet från bland andra Skolverket skall också innefatta om det i skolan förekommer fördomsfulla läromedel. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och nedsättande kommentarer om kvinnor i försvaret Trygghet skall vara en naturlig del i stadsplaneringen Förbättra skyddet för kvinnor som har utsatts för hot eller våld Trygghetspaket och larm är en rättighet för den kvinna som blivit utsatt för våld och hot. Använd fotboja för att beivra överträdelse av besöksförbud Kriminalisera stalking Stärk kvinno-, mans- och brottsofferjourerna Öka kunskapen kring våldsbrott mot kvinnor Ökad utbildning och kompetens för myndighetsföreträdare som kommer i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för brott. Mer forskning om våld i nära relationer, där fokus måste ligga på den som slår. Män som har dömts för våldsbrott mot kvinnor ska omedelbart erbjudas vård. En snabb och säker rättsprocess Förkorta handläggningstiden i mål som rör hotade kvinnor Se över straffskalorna så att de står i bättre proportion till det allmänna rättsmedvetandet. Barn som tvingas leva med våld inom familjen skall anses utsättas för psykisk misshandel. Kvinnors utsatta ekonomiska situation Det krävs en total översyn av svensk lagstiftning som rör regleringen av privatekonomisk karaktär mellan makar och sambor Prioritera kampen mot sexualbrott 4

5 Utgångspunkten för bedömningar i sexualbrottsmål måste vara att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke skall vara straffbara. Den som varit delaktig i en våldtäkt genom exempelvis fasthållande av den som blivit våldtagen skall kunna dömas för våldtäkt. Förbättra den psykosociala miljön för offer för våldtäkt i rättssalen. Elektronisk spridning av bilder eller filmer av känslig art utan den avbildades medgivande skall kunna dömas för ofredande eller sexuellt ofredande. 5

6 Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Varje år anmäls cirka misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige. Mängden anmälda sexualbrott har ökat kraftigt de senaste tio åren. Omkring 20 kvinnor misshandlas till döds av en närstående man varje år. Nästan allt våld mot kvinnor sker i hemmet och utövas av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation till. Mäns våld mot kvinnor förekommer inom alla yrkesgrupper och samhällsklasser. De kvinnojourer som varje dag möter kvinnor som utsatts för våld pekar på att forskningen kring mäns våld mot kvinnor är otillräcklig, men i den forskning som finns framställs framförallt ett stort kontrollbehov och svartsjuka som gemensamma drag hos misshandlande män. Männen är ofta charmiga och trevliga utåt, och är mycket måna om att dölja våldet mot kvinnan. Mannen som slår lägger ofta över skulden för våldet på kvinnan. Att det är kvinnan som provocerat honom, gjort honom svartsjuk eller inte gjort det som hon blivit tillsagd att göra. Att så är fallet är också en utbredd missuppfattning. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är kontrollerat och planerat. Männen utför våldet när ingen annan ser på, och de slår kvinnan på ställen där det inte ska synas. Våld mot kvinnor i nära relationer kan inte förklaras på samma sätt som annan våldsbrottslighet. Våld mot kvinnor äger ofta rum i hemmet, och det fysiska och psykiska våldet antar djupare dimensioner just därför att de inblandade har en nära relation till varandra. Det är sällsynt att kvinnan polisanmäler mannen som slagit henne. Många gånger söker hon heller inte vård för skadorna. De flesta av alla misshandelsbrott kommer därför inte till rättsväsendets kännedom. Det avgörande förebyggande arbetet Att arbeta förebyggande för kvinnofrid handlar till stor del om att ge barn och unga förutsättningar att bygga upp såväl självrespekt som respekt för andra. Såväl pojkar som flickor måste få lära sig att uttrycka känslor och värna om sin integritet. Ungdomar måste få ifrågasätta 6

7 snäva föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. De måste också bli medvetna om den maktobalans mellan könen som råder i dagens samhälle och få diskutera hur den kan motverkas. En ojämställd skola bevarar könsroller och begränsar individers livsutrymme. Elevers skydd måste stärkas och liknande lagstiftning som jämställdhetslagen måste därför gälla även dem. Jämställdhetslagen kräver att alla arbetsgivare med tio eller fler arbetstagare årligen upprättar en jämställdhetsplan. Eleverna är inte täckta av bestämmelserna i jämställdhetslagen. I jämställdhetslagen som gäller i arbetslivet definieras sexuella trakasserier som ovälkommet uppträdande grundat på kön. Sexuella trakasserier behöver alltså inte ha något med sexualitet att göra och kan drabba alla oavsett kön. I en undersökning i Örebros skolor framkom att 69 procent av flickorna hade blivit kallade för luder, hora, bitch etc, 61 procent hade blivit ovälkommet tagna på stjärten och var femte flicka hade blivit ovälkommet tagen mellan benen. Enligt eleverna reagerar lärarna i väldigt få fall på sexuella trakasserier mellan ungdomar. Redan i skolan lär sig tjejer och killar att ingen reagerar på när killar tafsar på tjejer eller ropar könsord efter dem. De kan då inte dra någon annan slutsats än att det är ett acceptabelt beteende. Det blir då svårt att lära ut den respekten senare i livet. Därför är det oerhört viktigt att skolan förmår ta i med krafttag mot sexuella trakasserier i skolan. Jämställdhetslagen gäller i arbetslivet men inte i skolan. Elevers skydd måste stärkas och liknande lagstiftning som jämställdhetslagen måste gälla även dem. Sexuella trakasserier kan också vara ett resultat av hos eleverna inlärda fördomar om sexualitet. Läromedel ska inte bidra till att förstärka negativa attityder till homo-, bi- och transsexualitet. I dagens skola måste sexualundervisningen vara modern och fördomsfri. Därför måste de berörda lärarna ha de kunskaper och den grund som krävs för att undervisa inom ämnet. Centerpartiet anser att det är viktigt att tillsynen av utbildningsverksamhet från bland andra Skolverket också innefattar om det i skolan förekommer fördomsfulla läromedel. Jämställdhet måste finnas med som en viktig del både i förskolelärarutbildningen och i förskolelärares fortbildning. 7

8 Tillsynen av utbildningsverksamhet från bland andra Skolverket skall också innefatta om det i skolan förekommer fördomsfulla läromedel. Det finns fortfarande några machofästen kvar i samhället. En av dem är lumpen. Trots att fler och fler kvinnor gör militärtjänstgöring finns en unken attityd kvar i försvaret. En attityd som de unga killarna och tjejerna tvingas anamma. Detta är inte acceptabelt! Det svenska försvaret är till för att skydda demokratiska rättigheter, varav jämställdhet är en. Det behövs en nolltolerans mot unkna värderingar i försvaret. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och nedsättande kommentarer om kvinnor i försvaret. Många killar och tjejer ägnar sig åt någon form av idrott. Våra ungdomsledare inom idrotten är värda sin vikt i guld och gör ett fantastiskt jobb. Tyvärr förekommer det att tränaren för fotbollseller ishockelaget förmedlar en dålig kvinnosyn till barnen. Idrottsföreningar behöver ta ett större ansvar för att förmedla goda värderingar. Det borde även ligga i kommunens intresse att verksamhet som använder kommunens anläggningar eller som får bidrag från kommunen respekterar och förmedlar grundläggande demokratiska värden. Stadsplanering för ökad trygghet Vi vill ha en jämställd stadsplanering med särskilt sikte på att undvika miljöer där överfall kan ske. Exempel på enklare åtgärder för att öka tryggheten är väl upplysta parker. Det kan handla om utformningen av gång- och cykelvägar, parker och tunnlar och om var och hur entréer, tvättstugor och parkering lokaliseras och utformas. Trygghet skall vara en naturlig del i stadsplaneringen. 8

9 Förbättra skyddet för kvinnor som har utsatts för hot eller våld Våld mot kvinnor är ett brott som begås dagligen runtom i Sverige. Denna form av misshandel skiljer sig från övrig i det att den ofta sker inom hemmets väggar samt att gärningsman och brottsoffer ofta har en närstående relation. Detta leder till särskilda svårigheter som exempelvis låga anmälningssiffror. När brottet är begånget är det av största vikt att samhället kan ställa upp för de utsatta kvinnorna. Här spelar såväl kvinnojourerna som polisen en enormt viktig roll för att fungera som hjälp och stöd för den slagna kvinnan. Det är givetvis viktigt att hålla i minnet att det även finns män som blir slagna av kvinnor i nära relationer, liksom det förekommer våld i samkönade relationer, och att männen i de fallen, liksom kvinnorna, skall kunna känna att de har hjälp och stöd från samhället. Hotade kvinnor ska ha tillgång till trygghetspaket och larm. I dag kan hotade personer få stå i kö för att få skyddsutrustning, vilket är oacceptabelt. Även annat skydd såsom hundar och livvakt bör finnas för den som har behov av det. Trygghetspaket och larm är en rättighet för den kvinna som blivit utsatt för våld och hot. Det är viktigt att skyddsåtgärder i fall av misshandel i hemmet tar sikte på att begränsa förövarens rörelsefrihet, snarare än att inskränka den drabbades livsutrymme. Det är inte kvinnan som blivit slagen som ska behöva flytta från det gemensamma hemmet, utan mannen som har begått brottet. Därför måste överträdelse av besöksförbud leda till hårda och skyndsamma åtgärder. Om risken för brott mot förbudet bedöms som stor, eller om det finns andra viktiga skäl för åtgärden, bör elektronisk övervakning, exempelvis fotboja, kunna användas. Den misstänkte måste också kunna häktas vid en överträdelse för att offret skall kunna få ett bättre skydd än idag. Använd fotboja för att beivra överträdelse av besöksförbud. 9

10 Människor som drabbas av förföljelse och trakasserier, s.k. stalking är en grupp som inte får tillräckligt stöd. Att vara utsatt för förföljelse av denna typ innebär i många fall ett raserat privatliv och total rättslöshet, eftersom beteendet ligger inom en juridisk gråzon. Polisen måste samarbeta med psykiatrin i syfte att förebygga förföljelsebrott och för att skydda offren. En ny straffbestämmelse som kriminaliserar förföljelsebrott bör införas. Kriminalisera stalking Brottsofferjourerna är av stor betydelse för de drabbade eftersom de erbjuder någon att tala med, praktisk hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag och stöd vid rättegångar. Vi vill att både kvinno- och mansjourerna samt brottsofferjourerna ska stärkas. Stärka kvinno-, mans- och brottsofferjourerna Öka kunskapen kring våldsbrott mot kvinnor Myndigheter och myndighetspersoner som dagligen kommer i kontakt med hotade eller misshandlade kvinnor måste ha en stor kunskap om deras situation, och förmåga att sätt sig in i vad de utsatta kvinnorna varit med om. Därför behöver insatserna för att utbilda och fortbilda myndighetsföreträdare öka. Ökad utbildning och kompetens för myndighetsföreträdare som kommer i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för brott. I den forskning som finns på våld mot kvinnor är ofta fokus på den kvinna som blivit misshandlad. Men för att långsiktigt kunna förebygga och motverka våld mot kvinnor krävs en ökad kunskap inte bara om brottets effekter på offret, utan också om gärningsmannen. Därför behöver vi ökad forskning om den som misshandlar, om metoder och utveckling av hur den som misshandlar skall behandlas. 10

11 Mer forskning om våld i nära relationer, där fokus måste ligga på den som slår. Män som har dömts för våldsbrott mot kvinnor ska omedelbart erbjudas vård för att komma tillrätta med sitt destruktiva beteende. Risken är annars överhängande att de efter avtjänat straff träffar en ny kvinna och faller in i samma mönster. Män som har dömts för våldsbrott mot kvinnor ska omedelbart erbjudas vård. En snabb och säker rättsprocess Polisens och åklagarnas handläggningstider vad gäller våld mot kvinnor måste kortas. Därför bör fler poliser och åklagare ha möjlighet att samverka och specialisera sig på att utreda våld mot kvinnor i nära relationer. Fler särskilda familjevåldsenheter inom polisen bör också inrättas. Förkorta handläggningstiden i mål som rör hotade kvinnor. Brotten mot liv och hälsa är den mest förkastliga typen av brottslighet och det bör synas i straffskalorna. Idag är maxstraffet sex år för brott som t ex grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt barnpornografibrott, våldtäkt. Detta kan jämföras med straffet för grovt bokföringsbrott, grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning eller grov oredlighet mot borgenärer där maxstraffet också är max sex år. Centerpartiet menar att detta inte är förenligt med det allmänna rättsmedvetandet. Det måste finnas en övergripande syn på hur vi värderar mänskliga rättigheter, exempelvis rätten till sin egen kropp, och detta bör lysa igenom i lagstiftningen. Straffskalorna ger signaler till samhället om snedvridna prioriteringar. Se över straffskalorna så att de står i bättre proportion till det allmänna rättsmedvetandet. Vid våldsutövning inom familjen försiggår psykisk misshandel av barn som tvingas leva med att förälder eller syskon blir slagna eller hotas. Det är dock svårt att lagföra denna typ av barnmisshandel, eftersom det som inte uttryckligen är förbjudet inom straffrätten inte heller 11

12 kan utgöra ett brott ( inget straff utan lag ). Därför bör en ny brottsparagraf införas i brottsbalken om sådan psykisk misshandel. Att barn som tvingas leva med våld inom familjen även i lagens mening skall anses utsättas för psykisk misshandel. Barn som tvingas leva med våld inom familjen skall anses utsättas för psykisk misshandel. Kvinnors utsatta ekonomiska situation När en kvinna misshandlas i en nära relation så är det inte slut efter slaget och anmälan. Även när det gäller överfallsskydd i hemförsäkringar, att skadestånd vid övergrepp ingår i bodelning, svårigheterna att få ut tilldömt skadestånd till att bankerna kan vägra bodelning om de så önskar gör att mannen kan fortsätta utöva sin makt och kontroll över kvinnan. Det finns mycket kvar i vår lagstiftning och regelverk som måste ses över med utgångspunkt i det maktspel som finns mellan två parter i ett destruktivt förhållande. Alla dessa exempel är typiska exempel på hur kvinnor via lagstiftningen fortsätter att underordnas män. Här har samhället ett ansvar för rätta till sådana felgrepp som en gång har gjorts. Makten över ekonomin är viktig. I vissa fall där mannen har kontroll över kapital och merparten av inkomsterna kan kvinnan uppleva en stark psykisk press, som blir både destruktiv och nedbrytande. Lagstiftningen måste vara utformad så att den inte förstärker mannens rätt utan istället stödjer kvinnan. Därför kräver vi en total översyn av svensk lagstiftning som rör regleringen mellan makar och sambor. Det krävs en total översyn av svensk lagstiftning som rör regleringen av privatekonomisk karaktär mellan makar och sambor. Prioritera kampen mot sexualbrott Antalet anmälda våldtäkter har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Samtidigt är antalet fällande domar oerhört lågt. Den låga uppklarningssiffran är ett uttryck för bevissvårigheterna i våldtäktsfallen. Kampen mot sexuellt våld måste börja med förebyggande åtgärder. 12

13 Gruppdiskussioner i högstadie- och gymnasieklasser samt besök från kvinnojourer och andra samhällsaktörer borde vara en självklarhet. I rätten måste domarna tydliggöra vilka frågor som är irrelevanta för försvaret att ställa. Bevissvårigheten i våldtäktsmål ligger ofta i frågan om samtycke verkligen förelåg. Om den tilltalade i rättegången hävdar att så var fallet står ord mot ord, och rätten ställs inför stora svårigheter att bedöma trovärdigheten i utsagorna. Problematiken är mycket svår att lösa. Ansvaret ligger helt på den som säger sig ha blivit utsatt för övergreppet att bevisa att samtycke inte fanns. Vi menar att samtyckesinvändningar i sexualmål ska bedömas lika restriktivt som i misshandelsmål. Centerpartiet menar att det borde vara självklart att alla sexuella handlingar skall bygga på samtycke. Detta framgår även i Europadomstolens praxis där man uttrycker att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke skall vara straffbara. En våldtäkt är en oerhörd kränkning av en människas sexuella integritet och rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är viktigt att lagstiftningen på det här området speglar det allmänna rättsmedvetandet. En våldtäkt skall inte betyda en sak i samtal kring middagsbordet och en annan i rättssalen. Utgångspunkten för bedömningar i sexualbrottsmål måste vara att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke skall vara straffbara. Det behövs en översyn av gärningsmannabegreppet i våldtäktsparagrafen, brottsbalken 6:1. I de våldtäktsfall där medhjälpare till gärningsmannen hotar offret eller på liknande sätt är delaktig i övergreppet, kan idag inte den dömas för våldtäkt som hotat även om dennes delaktighet varit nödvändig för våldtäktens genomförande. Moraliskt sett begår dock dessa personer ett lika allvarligt brott som själva gärningsmannen. Alla gärningsmän bör därför, såsom är möjligt vid andra brottsrubriceringar, kunna ses som personer vilka gemensamt och i samråd har begått handlingen. Även den som hotar vid en våldtäkt där någon annan utför det sexuella övergreppet skall följaktligen kunna dömas för våldtäkt. Den som varit delaktig i en våldtäkt genom exempelvis fasthållande av den som blivit våldtagen skall kunna dömas för våldtäkt. 13

14 Det är viktigt att den som har blivit utsatt för en sexuell kränkning av vilket slag det än må vara känner stöd från samhällets sida. Exempelvis behövs en gemensam handlingsplan i varje kommun som tydligt anger var och ens uppgifter när en våldtäkt har begåtts för att förbättra omhändertagandet av våldtäktsoffer. Många våldtäktsoffer lider oerhört under processen i rätten och beskriver rättegången som en andra våldtäkt. Den psykosociala miljön i rättssalen för brottsoffren måste förbättras. Det krävs utbildning av domstolspersonal för ett bättre bemötande av brottsoffer. Förbättra den psykosociala miljön för offer för våldtäkt i rättssalen. Lagstiftningen har inte i tillräcklig omfattning anpassats till de nya elektroniska medierna. Möjligheten att på Internet och via mobiltelefoner sprida kränkande bilder och filmsekvenser har inneburit att gärningsbeskrivningarna i brottsbalken inte alltid stämmer överens med övergrepp som borde bestraffas. Exempelvis borde privatpersoner som sprider pornografiska bilder på annan utan att ha inhämtat medgivande kunna dömas för sexuellt ofredande. Även inom denna brottstyp är barnen särskilt utsatta, barnpornografibrotten blir fler och grövre och Internet bereder förövarna tillgång till en omättlig marknad för bilder och filmer på övergrepp. Övergrepp som genom att spridas elektroniskt över nätet blir förevigade. Den som i smyg, utan den filmades vetskap, filmar eller fotograferar någon naken eller annars i en situation som den utsatta personen upplever som en kränkning mot sin sexuella integritet skall kunna dömas för sexuellt ofredande. Elektronisk spridning av bilder eller filmer av känslig art utan den avbildades medgivande skall kunna dömas för ofredande eller sexuellt ofredande. 14

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer

HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer HON VAR JU MED PÅ DET ett handlingsprogram för rättsäkerhet gällande våldtäktsoffer Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 9 HON VAR JU MED PÅ DET I Sverige råder det idag brist på rättsäkerhet för våldtäktsoffer.

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga!

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga! 1 Handikappförbundens samarbetsorgan Synliggör det osynliga! Ett projekt om våld funktionshinder könsperspektiv Kerstin Finndahl 2 Handikappförbundens samarbetsorgan bedrev, med medel från socialdepartementet,

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer