Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS 2012-256"

Transkript

1 Beslutsforslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Inkop av klubbstuga fran Falkenbergs FF. Dnr KS Forslag till beslut Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 1 Kopa klubbstugan pa Malmen I frail Falkenbergs FF for kr Beslutsunderlag Kopekontrakt saint Hyresavtal Sammanfattning av arendet 1999 byggdc Falkenbergs FF en klubbstuga pa kominunens fastighet Malinen 1, Falkenbergs IP. Foreningen fick da ett raffle- och amorteringsfritt Ian pa kr. Syftet riled att kopa in byggnaden Or dels att aga samtliga byggnader pa Falkenbergs IP, saint att Falkenbergs FF har for aysikt att Minna lokalen i det fall en ny huvudarena byggs pa Kristineslatt. Klubbstugan ar varderad av Varderingslnstitutet till kr. Falkenbergs kommun erlagger en kopeskilling pa kr ( ). Kultur- och fritidsforvaltningen tar Over ansvar for byggnaden och hyr ut den till Falkenbergs FF. I lyresnivan blir 600 kr/m 2, vilket motsvarar kapitalkostnaden saint kostnaden for energi, drift, skotsel och utvandigt underhall. 1-lyresgasten Isar ansvar for inre underhall. Falkenbergs kommun Falkeuberg..relefon vi xel: Fax: c-post: komnumwalkenberg.se w.flkenberg.se

2 KOPEKON'TRAKT FOR HUS PA OFRI GRUND Kopare Falkenbergs kommun org. nr: Falkenberg Saljare Falkenbergs Fotbollsforening org. nr: Box Falkenberg overlatelseforklaring Kopesumma Betalning Saljaren overlater och forsaljer till koparen byggnad pa ofri grund enligt rutmarkering pa bilaga 1 (nedan benamnt objektet). Tvamiljonerfemhundratusen / :- / kronor Betalning sker genom att del av kopesumman, enmiljonsexhundratjudofemtusen ( :-) kronor, erlaggs genom aterbetalning av Ian. Resterande del av kopesumman, attahundrasjuttiofemtusen ( :-) kronor, erlaggas kontant senast pa tilltradesdagen. Tilltradesdag Tilltradesdag är den 1 september Inteckningar och ovriga belastningar Objektets skick m.m. Saljaren garanterar att objektet pa tilltradesdagen ej belastas av penninginteckningar, servituts-, arrende-, nyttjande-, hyresupplatelser eller andra belastande rattigheter. I samband med kopet skall dock ett hyreskontrakt upprattas mellan saljaren och kbparen, dal- saljaren hyr objektet av koparen. Objektet ska besiktigas av en oberoende besiktningsman fore tilltradesdagen. Eventuella anmarkningar i protokollet skall vara atgardade fore det att kopeskillingen till fullo erlaggs, se punkten "Kopesumma och Betalning" ovan. Garantitiden for utforda arbeten pa objektet skall medfolia i overlatelsen till koparen. Utgifter och intakter for/fran objektet fore tilltradesdagen betalas av/tillfaller saljaren och darefter koparen. Saljaren hailer objektet forsakrat till och med tilltradesdagen, darefter gar risken over pa koparen. All los egendom i objektet (mobler m.m.) tillhor saljaren och ingar ej i kopet. Ovrigt Saljaren skall pa tilltradesdagen till koparen averlamna samtliga nycklar, byggnadsritningar m.m. som tillhor objektet. Detta kontrakt Or upprattat i tva exemplar, varav parterna tagit var sitt och galler under forutsattning av Falkenbergs kommunstyrelses beslut om att godkanna detta kontrakt. Koparens namnteckning Falkenberg F6r Falkenbergs kommun Saljarens namnteckning Falkenberg For Falkenbergs Fotbollsforening

3 Ovanstaende namnteckningar bevittnas Kopesumman kvitteras Erlagd del av kopesumma ( :-) kvitteras Falkenberg Bilaga 1 1,, "--, , / :, , /,: ' ;:,, / i // / /, ' A, s, /. :.. -,, : '"k: " N s, % N''',,,. `N. "4:`, 1, r.,,,, 1 MAIMEN1 N, /. i i.,:::., i : / : / /,,,,,,,,._,, :, - /,' " 1 ' -,,, 4' ` ,s c'" N. _ ] n ff

4 (2) HYRESAVTAL Hyresvard: I fyresgast: Falkenbergs kommun, Kultur och Falkenberg Falkenbergs Fotbollsforening Box Falkenberg Org nr: Org nr: Hyresobjektets namn och actress: Klubbstuga pa fastigheten When 1, Falkenbergs Idrottsplats Skogsvagen, Falkenberg. 1. ANDAMAL Hyresobjektet Mr anvandas for rdreningsverksamhet. I hyresobjektet far ej bedrivas verksamhet, som strider mot det angivna andamalet. 2. HYRESTID OCH UPPSAGNING I lyrestiden Lagar fern (5) ar frail och forlangs (Water med fern (5) ar i sander om uppsagning ej sker senast sex (6) manader fore den lopande hyrestidens utgang. I det fall det byggs en ny huvudarena i kommuncn, alter hyresgasten rat( till omforhandling av hyresavtalct. 3. HYRA Den totala arshyran ar kr vilken erlaggs manadsvis i forskott. Andring av hyran sker i enlighet med bifogad inclexklausul.bilaga I. Hyresgasten tiger ratt att soka foreningsbidrag for lokalkostnaden. 4. FORBUD MOT UPPLATELSE I ANDRA HAND than hyresvardens skrifiliga inedgivande far hyresgasten ej upplata hyresratt till flagon del av hyresobjektet. 5. FoRBUD MOT OVERLATELSE, I lyresgasten far lute overlata hyresratten eller satta annan i silt stalle. 6. HYRESOBJEKTETS SKICK OCH SKOTSEL Hyresobjektet upplates i det skick det befinner sig pa i tilltradesdagen. Flyresgasten är skyldig att hyresobjektet och vad som dar firms darpa i ett vardat skick. I lyresvarden svarar for alla Iopandc anlaggnings- och driftskostnader for fastigheten, likasa lopande och planerat yttre underhall. I lyresgasten ar ansvarig for inre underhall stunt all inredning. Tak och fasader pa byggnader skall dock kostnadsfritt kunna nyttjas av hyresvarden eller annan, som bar defines tillstand, for t.ex. energiatgarder. Ilyresgasten ansvarar om sh sker ej fullt ut for underhall av berord yta. 7. MILJOFARLIG VERKSAMIIET I lyresgasten ansvarar Mr att miljolarlig verksamhet ej bedrivs pa hyresobjektet. Hyresgasten ar skyldig att Mlja gallande halsoskydds- och miljoskyddslagstiftning. Hyresgasten svarar for de kostnader som kan foranledas av de atgarder som kan pafordras enligt denim lagstiflning.

5 (2) 8. LEDNINGSDRAGNING Tyresgasten medger att hyresvarden eller annan, som har (felines tillstand far framdraga och vidmaktlialla ledningar i mark eller over hyresobjektet med erforderliga ledningsstolpar, om delta kan ske titan a ysevard olagenhet for hyresgasten. I lyresgasten ar skyldig att utan ersattning tala det intrang som foranleds av anlaggandet och nyttjandet. 9. SARSKILDA VILLKOR MM I-lyresgasten liar ej ratt till avtradesersattning nar hela eller del av hyresratten upphor. Nar hyresratten upphor, licit eller delvis, skall berort hyresomrade aterstallas till pa tilltradesdagen befintligt skick eller enligt overenskommelse med upplataren. Aterstalld mark skall besiktigas och skriftligen godkannas av hyresvarden. I-Iyresvarden ansvarar for forsakring av byggnaden. Vid skada skall dock hyresgasten antingen betala sjalvrisken eller vid skadebelopp under sjalvrisken hela skadan. Det aligger awn hyresgasten att fran och med tilltradesdagen liana sitt losore Mom hyresobjektet forsakrat i erforderlig omfattning. I lyresgasten ar skyldig att soka och bekosta erforderliga tillstand (t ex bygglov, tillstand enligt miljobalken som kra ys for sin verksamhet Mom hyresobjektet. 10. INSKRIVNINGSFORBUD Detta avtal far lute inskrivas. 11. HANVISNING TILL JORDABALKF,N I ovrigt Oiler vad i jordabalken eller annars i lag stadgas om hyresratt. 12. SKILIEDOM Tvister pa grund av detta avtal och all y rattsforhallanden som kan hanforas till detsamma skall avgoras av hyresnaninden i Goteborg som skiljenamnd. Parterna ar overens om att stalla sig till efterrattelse arrendenamndens beslut. Delta avtal liar upprattats i tva likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Uppintaren Falkenbergs kommun Falkenberg Nyttjanderattshavaren Falkenbergs FF Falkenberg

6 SVERIGES FASTIGHETSAGARE INDEXKLAUSUL for lokal Anvisningar se sida tva. Bilaga nr Sid 1 (2) Avser Hyreskontrakt nr I i fastigheten Malmen 1 Hyresv5rd Falkenbergs kommun, Kultur och Fritid Hyresgast Falkenbergs Fotbollsforening Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet kronor skall 100 ok eller kronor utgora bashyra. Under hyrestiden skall med hansyn till forandringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basar) tillagg till hyresbeloppet utga med en viss procent a bashyran enligt nedanstaende grunder. F6r hyresavtal som borjar lopa na gon gang under tiden 1/1 30/6 anses bashyran anpassad till indextalet for oktober manad &et finnan. For hyresavtal som borjar lopa nagon gang under tiden 1/7 31/12 anses bashyran i stallet anpassad till indextalet f6r oktober manad under samma tid. Indextalet f6r den oktobermanad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgor bastal savida inte annat avtalats enligt foljande genom angivande av ar. Annat overenskommet bastal, namligen indextalet for oktober manad ar 2012 Skulle indextalet flagon pafoljande oktobermanad ha stigit i forhallande till bastalet, skall tillagg utga med det procenttal varmed indextalet andrats i forhallande till bastalet. I fortsattningen skall tillagg utga i forhallande till indexandringarna, varvid hyresforandringen beraknas pa basis av den procentuella forandringen mellan bastalet och indextalet for respektive oktobermanad. Utgaende hyra skall dock aldrig sattas lagre an det Hyresandringen sker alltid fr o m 1 januari efter det i kontraktet angivna hyresbeloppet. att oktoberindex foranlett omrakning. Underskrift Ort/datum Ort/datum Hyresvard Hyresgast Hyresgast Hyresvardens egen notering om bastal: Sveriges Fastighetsgareforbunds formuw nr 6E upp6ttat 1999 I samrad med Svensk Handel och Sveriges Hotel! och Restaurangforetagare. Eftertryck ferbjudes.

7 Sid 2 (2) Anvisningar till lndexklausul for lokal Bashyran Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet skall utgora bashyra är en forhandlingsfraga och kan bero pa hyresvillkoren i ovrigt (sasom exempelvis hyrans storlek i kr/m 2 och ar samt vilka ovriga forpliktelser som avilar hyresgasten m m). Bastalet Indextalet f6r den oktobermanad till vilken bashyran anses anpassad utgor bastalet savida inte annat anges genom angivande av ar (se bestammelserna pa omstaende sida). Jamforelse mellan indextalen sker sa snart arets oktoberindex blir kant. De senaste aren har oktoberindex blivit kant i mitten av november. Ber5kning av tillagget 1) Berakna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet. 2) Om skillnaden ar positiv, divideras den framraknade skillnaden med bastalet. 3) Tillaggets storlek beraknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Exempel a) Antag att bashyran ar kr/ar och är anpassad till oktoberindex 1996, som ar 255,9. Oktoberindex for 1998 är 257,3. 1) Skillnaden mellan indextalet 257,3 och bastalet 255,9 är 1,4. 2) 1,4 dividerat med bastalet 255,9 ger en kvot pa 0,0055 (dvs 0,55%). 3) Denna kvot 0,0055 (dvs 0,55%) multiplicerad med bashyran kr blir 410 kr, vilket alltsa blir tillagget for ar 1999 enligt k)ausulen. b) Antag att bashyran istallet är anpassad till 1997 ars oktoberindex som är 259,6. 1) Skillnaden mellan indextalet 257,3 och bastalet 259,6 är negativ och foranleder darmed inget tillagg. Det i avtalet angivna hyresbeloppet galler.

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

AVTAL. mellan. Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Radio AB (SR) Sveriges Television AB (SVT) Sveriges Utbildningsradio AB (UR) samt

AVTAL. mellan. Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Radio AB (SR) Sveriges Television AB (SVT) Sveriges Utbildningsradio AB (UR) samt 2011.05.01 2011.12.31 AVTAL mellan Svensk Scenkonst (SvS) och Sveriges Radio AB (SR) Sveriges Television AB (SVT) Sveriges Utbildningsradio AB (UR) samt Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Föreningen

Läs mer

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-13 KS 2015/0130 Kommunfullmäktige Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

SKADESTÅND VID AVTALSBROTT; INGEN SJÄLVKLARHET

SKADESTÅND VID AVTALSBROTT; INGEN SJÄLVKLARHET SKADESTÅND VID AVTALSBROTT; INGEN SJÄLVKLARHET Om en part i ett avtal begår ett avtalsbrott har motparten i normalfallet alltid rätt till skadestånd. Frågan blir då hur skadeståndet skall beräknas i kronor

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer