Redovisning av indikatorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av indikatorer"

Transkript

1 Redovisning av indikatorer Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET

2 Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Redovisning av indikatorer Innehåll 2.1 Barnolycksfall Fallolycka Oskyddade trafikanter Värmebölja Skogsbrand Smitta/Sjukdomsutbrott Avloppssystem/ Dagvattensystem Dricksvattenförsörjning Elsystem och kraftpotentialer Fjärrvärme Kommunikation Våld utomhus (misshandel) Hot och våld mot barn Hot och våld i arbetslivet Skadegörelse Bränder Säkerhet i och vid vatten Trafikolycka Utsläpp av farligt ämne Räddningstjänstens förebyggande verksamhet Operativ räddningstjänst Hantering av särskilda eller extraordinära händelser

3 2.1 Barnolycksfall 1. Antalet utdömda och åtgärdade lekredskap i relation till anmärkningar enligt besiktningsprotokoll. Under 2013 genomförde Teknik- och fritidsförvaltningen årlig besiktning av 148 lekplatser på allmän platsmark. Felklass Antal fel Förklaring 1 42 Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada Antalet fel har därmed minskat med: Felklass Antal fel 2012 Antal fel 2013 Procentminskning ,21 % ,44 % ,75 % Fastighetskontoret har besiktigat lekredskap på 140 förskolor och skolor. Felklass Antal fel HFAB har besiktigat sina lekredskap och fann 9 allvarliga fel som åtgärdats. 2.2 Fallolycka 1. Antalet fall och fall med skador (tillbud och olyckor på hemvårdsförvaltningen). 2013: 559 fallolyckor och av dessa 44 frakturer varav 28 höft/lår fraktur. 2012: 596 fallolyckor (Siffrorna är för patient med kommunal hemsjukvård inom Hemvårdsförvaltningen.) 2

4 2.3 Oskyddade trafikanter 1. Antalet inrapporterade skador på cyklister och fotgängare. (Händelser på vägar där kommunen är väghållare) Antal olyckor/skadade personer uppdelat på svårighetsgrad (Utdraget bygger på den officiella statistiken i Strada) 30/ / Antal personer (13 st ej angivna efter kön) Varav oskyddade trafikanter (8 st ej angivna efter kön) Svårighetsgrad Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Personer med okänd 12 7 skadegrad Total Hur många procent av kommunens cykelpassager är hastighetssäkrade (motorfordon kan inte passera i mer än 30km/h)? Tvärgående passager i Halmstads tätort 42 % 47 % Längsgående passager i Halmstads tätort 48 % 57 % Fotnot: antalet tvärgående passager i Halmstads tätort har ökat från 259 till 266 mellan åren 2012 och Antalet längsgående passager i Halmstads tätort har ökat från 209 till 229 mellan åren 2012 och Antal km separerad cykelbana och gångväg från motorfordon som har byggts. 2013: 4,4 km 2012: 2,3 km 3

5 3.3 Värmebölja 1. Antalet dagar med temperatur över 25 grader. I den längsta serien från Halmstad finns en antydan till att dessa dygn blivit vanligare under de senaste två decennierna. Halmstad - Dygnen behöver inte vara i följd för att räknas. Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp. 3.4 Skogsbrand 1. Antalet besökare på kommunens webbplats för brandriskprognos 2013: 1016 (unika) sidvisningar 2012: 295 (unika) sidvisningar 2. Antalet utryckningar till skogsbrand bränder i trädbevuxen mark skogsbränder 4

6 4 Smitta/Sjukdomsutbrott 1. Följsamheten till våra basala hygienrutiner inom hemvårdsförvaltningen vår 2011 höst 2012 vår 2012 höst 2013 vår 2013 höst Handdesinfektion 40% 57% 65% 59% 69% 66% före vårdarbete Handdesinfektion 90% 95% 96% 94% 93% 95% efter vårdarbete Korrekt användning 76% 94% 96% 93% 93% 93% av handskar Korrekt användning 68% 78% 78% 78% 86% 79% av skyddsförkläde Andel utan ringar 77% 86% 95% 89% 94% 94% 2. Sjukfrånvaro i förskolan. Statistik saknas (BUF) 3. Antal anmälda fall till miljö- och hälsoskyddsnämnden av matinfektioner. 25 st 4. Antal anmälda fall av infektioner orsakade av badvatten. 0 st 5.1 Avloppssystem/ Dagvattensystem 1. Andel av tätorternas area som saknar dagvattenhantering. Av arean för verksamhetsområde för spillvatten är det 32 % där det inte finns dagvattenhantering. (Av antalet spillvattenkunder är det 30 % som inte är dagvattenkunder.) 5.2 Dricksvattenförsörjning 1. Antalet dagar under kapacitetsnivå för reservoarvolymen. Under några dagar under semesterperioden 2013 var förbrukningen så hög att den översteg produktionskapaciteten, vilket innebar att det under dessa dagar var sjunkande reservoarnivåer. LBVA nödgades att gå ut med vädjan om återhållsamhet av vattenförbrukning. 5

7 5.3 Elsystem och kraftpotentialer 1. Antal tillfällen med elavbrott som har påverkat samhällsviktig verksamhet. Under 2013 har det inte varit något elavbrott som påverkat samhällsviktig verksamhet. 2. Antal inte installerade reservkraftsaggregat utifrån behovsinventeringen. Behovsinventering ej genomförd. 5.4 Fjärrvärme 1. Antal driftstopp i kundleverans för fjärrvärme. (HEM) Oplanerade avbrott (haverier el dyl) 3 st Planerade avbrott för nya kunder och vid reparationer (berörda kunder meddelas om tidpunkt och längd på avbrott) 26 st. 5.5 Kommunikation 1. Antal kommunala samhällsviktiga verksamheter som har checklistor för hantering av kommunikationsbortfall. 2013: Ingen sammanställning gjord 2012: Fem verksamheter (HFAB, KUF, HE, FK, SO) 6.1 Våld utomhus (misshandel) 1. Antalet polisanmälda misshandelsfall utomhus. Misshandel utomhus (18 +) Obekant Bekant Totalt 2012 Kvinnor: Män: Kvinnor: Män: Kvinnor: Män:

8 6.2 Hot och våld mot barn 1. Antalet polisanmälningar hot och våld mot barn. Hot och våld mot barn 2012 Misshandel 0-6 år 7-14 år år Totalt Flickor: Pojkar: Misshandel 0-6 år 7-14 år år Totalt Flickor: Pojkar: Misshandel 0-6 år 7-14 år år Totalt Flickor: Pojkar: Hot under 18 år 2012 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt Resultat av LUPP angående hot och våld mot ungdomar. LUPP-enkäten 2012 och 2009 Frågan är ställd som följer: Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Jag har inte vågat gå ut Någon har hotat mig Någon har stulit från mig Jag har blivit utsatt för misshandel Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande Inget av detta har hänt mig Man har möjlighet att kryssa flera alternativ av de fem första därför blir totalsumman mer än hundra procent om man slår ihop procentsatserna. Det sjätte alternativet utesluter givetvis de andra. Man kan också tycka att de redovisade siffrorna tyder enskilt på att det 7

9 blir bättre men att det ändå är en sämre totalsiffra, det beror givetvis på att inte alla svarsalternativ är redovisade. Killar åk Killar åk Någon har hotat mig 9 % 16 % Jag har blivit utsatt för misshandel 4 % 5 % Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande 2 % 1 % Inget av detta har hänt mig 76 % 74 % Tjej åk Tjej åk Någon har hotat mig 9 % 13 % Jag har blivit utsatt för misshandel 2 % 4 % Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande 3 % 3 % Inget av detta har hänt mig 79 % 76 % Killar åk 2 gy 2012 Killar åk 2 gy 2009 Någon har hotat mig 13 % 19 % Jag har blivit utsatt för misshandel 4 % 6 % Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande 1 % 1 % Inget av detta har hänt mig 72 % 68 % Tjej åk 2 gy 2012 Kille åk 2 gy 2009 Någon har hotat mig 8 % 12 % Jag har blivit utsatt för misshandel 3 % 3 % Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/ utnyttjande 4 % 5 % Inget av detta har hänt mig 71 % 69 % 8

10 6.3 Hot och våld i arbetslivet 1. Antal rapporterade incidenter i kommunens verksamheter. 2. Antalet polisanmälningar från Halmstads kommun. Hot och våld i arbetslivet Förvaltning Antal rapporterade incidenter Antal polisanmälningar Barn- och ungdomsförvaltningen * 34 8 Byggnadskontoret 0 0 Fastighetskontoret 1 1 Hemvårdsförvaltningen Kulturförvaltningen 0 0 Miljö- och hälsoskyddskontoret 1 0 Räddningstjänsten 0 0 Samhällsbyggnadskontoret 0 0 Servicekontoret 1 0 Socialförvaltningen Stadskontoret 1 0 Teknik- och fritidsförvaltningen 3 3 Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 42 3 Totalt Bolag Antal rapporterade incidenter Antal polisanmälningar Halmstad & Co 0 0 Halmstads Energi o Miljö (HEM) 0 0 Halmstads Fastighets AB (HFAB) 1 1 Halmstads Flygplats 0 0 Halmstads Stadsnät 0 0 Halmstads Näringsliv AB 0 0 Totalt 1 1 * osäker statistik 9

11 6.4 Skadegörelse 1. Antal anmälda skadegörelser. Totalt antal incidenter Varav allmän skadegörelse Kostnader för skadegörelse. Totalt kostnad Varav allmän skadegörelse kr kr kr kr Skadekostnaden för 2013 består förutom brandsjälvrisk av de många datastölder kommunens skolor drabbats av under året. 7.1 Bränder 1. Antal dödsfall/skadade p.g.a. brand. 0 dödsfall och 10 skadade 2. Kostnaderna för bränder i kommunens fastigheter. 2013: kr (Varav Fyllingeskolans brandsjälvrisk är kr.) 2012: kr. (Varav branden i hamnen står för kr) 3. Antal förmodat anlagda bränder. Brand i byggnad 17 st Brand (ej i byggnad) 49 st Totalt 66 st 7.2 Säkerhet i och vid vatten 1. Antal larm respektive antalet omkomna i drunkningsolyckor per år. 2013: 4 drunkningslarm, 1 omkommen 2012: 8 drunkningslarm, 1 omkommen 10

12 2. Antal simkunniga i årskurs 6. Statistik saknas. 7.3 Trafikolycka 1. Antalet skadade och omkomna. (Händelser på vägar där kommunen är väghållare) Antal olyckor/skadade personer uppdelat på svårighetsgrad (Utdraget bygger på den officiella statistiken i Strada) 30/ / Antal personer (13 st ej angivna efter kön) Varav oskyddade trafikanter (8 st ej angivna efter kön) Svårighetsgrad Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Personer med okänd skadegrad 12 7 Total Utsläpp av farligt ämne 1. Antalet tillbud respektive olyckor med farligt gods i kommunen. Tillbud okänt. Ingen farligt gods-olycka i trafiken under 2013 som räddningstjänsten varit larmad på. 8. Räddningstjänstens förebyggande verksamhet 1. Antal utbildade varje år. 2013: 5606 vuxna samt 3500 barn 2012: 2984 vuxna samt 3400 barn 2. Årligen avslutade tillsyner i förhållande till antalet verksamheter som berörs av skriftlig redogörelse. 2013: 114 tillsyner på totalt 586 objekt som omfattas av LSO 2:3 2012: 49 tillsyner på totalt 566 objekt som omfattas av LSO 2:3 3. Antal genomförda sotningar/ rengöringar och brandskyddskontroller. Antal sotade objekt 2013: st 2012: st 11

13 Brandskyddskontroller Frist Antal Antal 2 år år år Totalt Operativ räddningstjänst 1. Antalet FIP och framskjuten enhet som finns i kommunen, samt på hur många larm sådan enhet är skickad. 1 st FIP i Simlångsdalen samt 1 st framskjuten enhet i Halmstad tätort. 2. Antal insatsplaner till komplexa objekt. 4 st + 3 st för typhändelser såsom flyghaveri, järnvägsolycka samt skogsbrand. 3. Hur snabbt får invånarna tillgång till räddningstjänst? Tid från 112-samtal till första resurs är på plats. Medeltid 20,39 min (En genomsnittlig ökning pga att stormen Simone loggats som räddningstjänst. I övrigt i nivå med 2012 då medeltiden var 10,75 min.) Mediantid 9,08 min 4. Antal insatser där första hjälpande resurs är på plats först efter 15 min eller mer. 2012: 85 st (9%) 2013: 178 st (En ökning med anledning av stormen Simone.) 11. Hantering av särskilda eller extraordinära händelser 1. Andel nämnder och bolag som har organisation och rutiner för särskilda händelser. 11 förvaltningar och 3 bolag har egen eller håller på att bygga upp. Resterande stöttas av stadskontoret vid en kris. 2. Antal gånger som stabsorganisationen har aktiverats centralt eller lokalt. 2013: Den centrala stabsorganisationen aktiverades 10 gånger. 4 större händelser och 6 mindre. 2012: Den centrala staben aktiverades vid 8 tillfällen. 2 större händelser och 6 mindre. 3. Genomförda övningar Totalt har 14 st övningar genomförts. BUF, HE, SE, SO, ST, TF, UAF, LBVA och RT har genomfört övningar under

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor Bilagor till Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor STADSKONTORET INNEHÅLLSFÖRTECKNING Numreringen beror på att Handlingsprogrammet kallats bilaga 1. BILAGA 2 BESKRIVNING AV KOMMUNEN... 3 BILAGA

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Trygghet och säkerhet 2014

Trygghet och säkerhet 2014 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖPPNA JÄMFÖRELSER Trygghet och säkerhet 2014 TEMA MEDBORGARNAS UPPFATTNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR Upplysningar

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ NÄTET?

VAD HÄNDER PÅ NÄTET? Folkhälsans förbund r.f. VAD HÄNDER PÅ NÄTET? En kartläggning av finlandssvenska barns och ungdomars erfarenheter av andras och eget beteende på internet 2014 Stina Forsberg och Sarah Storm Innehåll Inledning...

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor STATISTIK OCH ANALYS Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s kontaktperson: Linda Ryen,

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011

Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011 Risk och Sårbarhetsanalys för Lunds kommun 2011 1 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-29 Enligt Lagen(2006:54) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer