Årsredovisning Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0,

2 Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr , kallas till årsstämma tisdagen den 22 maj 2012 kl på Lindö Hotell med adress Lindövägen 1, Vallentuna. Registrering börjar kl Rätt att deltaga vid stämman Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2012 (för förvaltar registrerade aktier, se även nedan), och anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 15 maj 2012, under adress Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna, eller per telefon , eller per telefax , eller via Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 15 maj 2012, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, Vägbeskrivning: GPS: N E Med bil Från Vallentuna: Kör väst mot Upplands Väsby (väg 268). Efter ca 2 km finns det en skylt som visar vägen till Lindö GK. Från Upplands Väsby: Vid Glädjens trafikplats svänger du mot öster, sedan omedelbart mot norr vid signalkorsningen och strax därefter öster mot Vallentuna (väg 268). Efter ca 9 km finns det en skylt som visar vägen till Lindö GK. Elverket Årsredovisning 2011

3 Om oss Innehåll Viktiga händelser under året 2 VD har ordet 4 Flerårsöversikt 6 Historik 7 Ägare och aktien 8 Vison, affärsidé och strategier 9 Elmarkanden i Sverige 10 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 16 Affärsområde Bredband 20 Organisation och styrning 21 Elverket Vallentuna AB grundades 1919 och är noterat på Aktietorget sedan Vi säljer el på den fria marknaden till konkurrenskraftiga priser och är den lokala nätägaren i Vallentuna som ser till att alla hushåll, företag och övriga verksamheter i kommunen har en trygg elförsörjning. Elverket erbjuder även bredbandslösningar lokalt i Vallentuna. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter 23 Koncernens resultaträkning 27 Rapport över totalresultat, koncernen 27 Koncernens balansräkning 28 Koncernens förändringar i eget kapital 29 Koncernens kassaflödesanalys 30 Moderbolagets resultaträkning 31 Moderbolagets balansräkning 32 Moderbolagets förändringar i eget kapital 34 Moderbolagets kassaflödesanalys 35 Noter 36 Vinstdisposition 51 Revisionsberättelse 52 Styrelse 53 Ledningsgrupp 54 Av miljöskäl har Elverket valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. Denna finns att beställa via Elverkets hemsida eller telefon Elverket Årsredovisning

4 Viktiga händelser under året Kall inledning på året Inledningen av 2011 blev kall, liksom slutet av Detta ställde stora krav på elnätet och elhandelsorganisationen när det gällde att hantera våra kunders höga energibehov. Eftersom Vallentunaområdet har en stor andel villabebyggelse med värmepumpar, kunde vi se ett extra stort energibehov när det blev så kallt att värmepumparnas effektivitet drastiskt minskade. Energipriserna i landet steg samtidigt kraftigt på grund av att dyra energikällor krävdes för att möta det ökade elbehovet. Detta påverkade vår elhandelsverksamhet negativt då vi har en stor andel kunder med fasta prisavtal. När dessa kunders energiuttag kraftigt översteg prognosticerade nivåer tvingades vi ibland köpa el till högre priser än vi sålde för. Prognoser Generellt sett baserar branschen vanligtvis sina prognoser på kundernas energiuttag de närmast föregående 12 månaderna. Sådana prognoser ger dock inte en rättvisande bild av framtida uttag, bland annat på grund av varierande vädersituationer från ett år till ett annat påbörjade vi därför ett arbete med att förändra vår prognosmodell. Vi utvecklar kontinuerligt denna modell med målet att säkerställa ett bra pris till kunden, en säker elleverans och att minimera riskerna för ett negativt resultat i vår elhandel. Nytt affärssystem nya möjligheter till verksamhetsstyrning Ett nytt affärssystem implementerades under året, vilket ger oss betydligt större möjlighet att mäta och styra vår verksamhet. Det nya systemet ger oss möjligheter att optimera verksamheten genom förbättrad uppföljning och analys vilket kommer att ske kontinuerligt. Ny VD för elhandelsbolaget Elverket Vallentuna El AB Mikael Larsson började som VD för dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB i april Mikael har arbetat med elhandelsfrågor under flera år inom MälarEnergi och kommer närmast från Vattenfall. Smarta tillsammans med kunden Under året har vi arbetat med att vidareutveckla vår strategi i syfte att säkerställa att vi långsiktigt kan förse våra kunder med både kostnadseffektiv energi och en kvalitativ serviceinriktad energileverans utifrån respektive kunds behov. Vår ambition är att vara nära våra kunder för att förstå deras behov och att tillsammans med dem hitta smarta energilösningar. Utmaningen kommer inte bara att vara att leverera billig energi utan också att hjälpa kunderna till innovativa och hållbara lösningar som gör skillnad för såväl kunderna som samhället i stort. Vi kallar det att vara smarta tillsammans med kunden. Dödsfall Den 15 juli 2011 avled vår planeringsingenjör Sten-Ove Högberg. Trots att han varit sjuk under en längre tid jobbade Sten-Ove idogt vidare hos oss tills bara ett par dagar innan han gick bort. Givetvis drabbade förlusten av en kunnig, omtyckt och färgstark kollega våra medarbetare hårt. Bara några dagar senare, den 21 juli avled vår styrelsemedlem Ove Ekström, också han efter en längre tids sjukdom. Ove var verksam i Elverkets styrelse i många år och stod för mycket av det som har varit bolagets historia. Ove var också starkt förankrad i Vallentuna både genom att han drev sin gård i kommunen och att han också var mycket involverad i flera av kommunens utvecklingsarbeten. Ove lämnade ett stort tomrum efter sig. Elnätsreglering Energimarknadsinspektionen har under ett antal år förberett för en ny modell för elnätsbolagens intäkter. Från att tidigare ha reglerat nätbolagens tariffer i efterhand innebär den nya modellen att de regleras på förhand. Elverket har under 2010 och 2011 genomfört ett omfattande förberedelsearbete genom att samla in nödvändig information och anpassa verksamheten till den nya modellen. Under våren 2011 lämnades våra äskanden in till Energimarknadsinspektionen. I november 2011 fick vårt nätbolag, liksom många andra elnätsbolag ett oväntat beslut från myndigheten. 2 Elverket Årsredovisning 2011

5 Vi fick i princip acceptans på inlämnande äskanden men myndigheten hade infört en fördröjning på 18 år för fullständig implementering av de nya tarifferna. Tillsammans med flera andra elnätsbolag har Elverket med hjälp av branschorganisationen Svensk Energi, inlett en juridisk process för att överklaga beslutet. Intill dess att utfallet av överklagandet blir klart arbetar vi i ovisshet om vad som kommer att gälla. Processer och rutiner Effektiva processer och rutiner är en förutsättning för att våra typer av verksamheter ska kunna tillfredsställa kundernas behov och leverera ett positivt resultat för bolaget. Vi har under året påbörjat en kartläggning av alla våra huvudprocesser och stödprocesser. Genom detta arbete kan vi identifiera våra väsentliga riskområden och vidta åtgärder för att minska riskerna i verksamheten. Det ger oss också underlag för att kontinuerligt utveckla och optimera våra processer och rutiner så att vi blir ännu bättre och effektivare. Stormar 2011 blev ett ovanligt blåsigt år i Vallentuna. Stormen Irma drabbade oss den 7 april och hela vår elnätsorganisation inställde sig för att snabbast möjligt åter få igång elleveranserna till våra kunder. Nästa kraftiga storm drabbades oss mitt i julfirandet. Natten mellan juldagen och annandagen drog stormen Dagmar in och störde julfirandet i Vallentuna. Vår personal ställde mangrant upp för att se till att så snabbt som möjligt återställa julvärmen och julmyset för våra kunder. Båda dessa stormar drabbade Vallentunaområdet värre än den tidigare så omtalade stormen Gudrun gjorde Vi är stolta över vår personal som så självklart rycker in för att snabbt återställa funktionen i nätet. Våra avbrottstider blev därmed mycket korta jämfört med vad många av våra kollegor i branschen upplevde. Vi är stolta över vår personal som så självklart rycker in för att snabbt återställa funktionen i nätet. Arbetet med kartläggningen av processer och rutiner har engagerat stora delar av vår personal både inom respektive organisation och över organisationsgränserna. Vi har i flera fall upptäckt att genom en liten förändring i ett arbetsmoment kan arbetet för en annan kollega underlättas. Ny VD för Elverket Vallentuna AB Till ny VD för moderbolaget Elverket Vallentuna AB, rekryterades under hösten Patrik Johansson, med tillträde den 1 mars Patrik har lång erfarenhet från energibranschen, bland annat som managementkonsult både i Sverige och utomlands. I denna roll har han arbetat med många olika typer av energibolag. Patrik kommer närmast från Connecta AB där han lett deras satsning inom energisektorn. Varm avslutning av året 2011 avslutades med en ovanligt varm höst och vinter, en stark kontrast till de två tidigare åren som var ovanligt kalla. Återigen ställdes organisationen på prov med att balansera mot ett förväntat betydligt högre energiuttag. Vi kunde konstatera att vårt prognosarbete gett resultat men vi fick också idéer till ytterligare förbättringar. Elverket Årsredovisning

6 Elverket rustat för utmanande framtid Elverket rustat för utmanande framtid Tillgång till energi är en förutsättning för vårt samhälle idag och i framtiden. Vår energikonsumtion behöver samtidigt vara kostnads mässigt konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar. Jag tror inte att det undgått någon att vi globalt har en utmaning i form av den klimatförändring som är en följd av en lång tid av oansvarig energi konsumtion. En förändring av såväl konsumtion som produktion är ofrånkomlig. För företag som verkar inom energibranschen står därför en tid av stora och snabba förändringar för dörren. En del av dessa förändringar kommer att initieras av statsmakterna medan andra kommer att drivas av företagen i branschen. På båda parter vilar ett stort ansvar för kloka beslut. Förändringar i branschen Den 1 januari 2012 introducerade Energimarknadsinspektionen en ny modell för reglering av elnätsföretagens intäkter. Elverket anser att modellen i grund och botten är sund men efter flera års utredande och samråd med elnätsföretagen kom Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsnivåer som en kalldusch för såväl Elverket som branschen i sin helhet. Elverket har, tillsammans med många andra elnätsbolag, inlett en juridisk process för att överklaga beslutet. Alldeles oavsett utgången av överklagandet fortsätter naturligtvis vi på Elverket att kontinuerligt se över vår verksamhet och proaktivt leta efter möjligheter till förbättrad kostnadseffektivitet. Regeringen har lagt en proposition om timmätning av elförbrukning. För de kunder som vill kan detta introduceras redan den 1 oktober Givet diskussionen ovan om intäktsregleringen är det i dagsläget oklart hur denna reform ska finansieras. Regeringen har tillsatt en utredning avseende möjligheterna att ta bort de så kallade tillsvidareavtalen. Avtalstypen innebär att kunden får el levererat utan att ha ingått ett avtal med en elhandlare. Elpriset är följaktligen inte viktigt för kunden och varje elhandlare sätter i dessa situationer sitt eget pris. Tillsvidareavtalspriserna ligger i normala fall högre än vad kunden skulle betala då ett avtal är ingånget och detta har bidragit till allmänhetens och medias negativa inställning till branschen. För Elverket är tillsvidareavtal av marginell betydelse då en väldigt liten andel av våra kunder har denna avtalstyp. Faktum är att vi välkomnar att avtalstypen som den är konstruerad idag försvinner. Vi tycker att det är rimligt att kunden måste ingå ett avtal för att få el levererat. Märkligt nog är det inte så idag. Vidare har Energimarknadsinspektionen tillsammans med motsvarande myndigheter i de andra nordiska länderna lagt fram ett förslag om en gemensam nordisk slutkundsmarknad med introduktion Exakt hur detta kommer att genomdrivas är i dagsläget inte klart. Kundens behov i centrum Vi tror att ovanstående förändringar kommer att bidra till en konsolidering av marknaden framför allt inom elhandelssegmentet. För de företag som har ett attraktivt kunderbjudande baserat på en stabil verksamhet finns därför möjlighet att växa. Elverkets ambition och plan är att tillhöra den grupp av företag som växer. Lokalt i Vallentuna växer vi med den inflyttning som sker i hela Stockholmsområdet nystartar vi anslutningen av bredbandskunder genom att bygga ut vårt fiberoptiska nätverk till ännu fler områden av lägenheter och villor i Vallentuna. Vår elhandelsverksamhet kan fortfarande förbättra sitt ekonomiska resultat. De framsteg som gjorts inom handel av elderivat under det senaste året ger verksamheten goda möjligheter till detta. Efter en tid av huvudsakligen internt fokus är det åter dags att sätta kunden och kundens behov i centrum. Tydlighet, enkelhet och tillgänglighet kommer att vara honnörsord tillsammans med vår förmåga att leverera mervärden till kunden. Genom att visa att vi förstår våra kunders behov och kan leverera mer än bara el, så kommer såväl kundtillväxt, lojalitet som netto marginal att förbättras. En bra grund är lagd Utöver att leverera ett bra ekonomiskt resultat så har många viktiga projekt slutförts under Förändringsarbetet kommer att fortsätta men en bra grund är lagd inför framtiden. Det är fantastiskt roligt att se hur alla medarbetare engagerar sig i de förbättringsaktiviteter som pågår för att bygga Elverkets framtid. Elverket kan och vill bidra till att lösa våra kunders och samhällets behov inom energiområdet. Jag ser fram emot att arbeta för Elverkets kunder, aktieägare och personal. Patrik Johansson, VD och koncernchef 4 Elverket Årsredovisning 2011

7 Elverkets ambition och plan är att tillhöra den grupp av företag som växer. Elverket Årsredovisning

8 Flerårsöversikt Fem år i sammandrag Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % 6,3 2,9 4,6 2,1 7,1 Eget kapital, tkr Soliditet, % 41, Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 14,1 9,6 11,5 5,8 11,8 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, % 19,4 14,8 12,4 5,0 13,5 Utveckling Resultat Tkr Avkastning på kapital % Rörelseresultat Resultat efter skatt Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital 2011 Soliditet Soliditet % 60 % Resultat per aktie Soliditet Kr % Soliditet % 60 Soliditet % Elverket Årsredovisning

9 Historik Ingress Ekonomiska föreningar bildas Elektrifieringen i Vallentuna kommun inleddes 1919 när Össeby- Garns Elektriska Distributionsförening bildades av bönder och andra företagare som ville få tillgång till el för sina verksamheter. I mars 1919 fick K E Karlsson tillsammans med sitt arbetslag i uppdrag att bygga ledningsnätet inom Össeby-Garns, Angarns och Vada socknar. De var färdiga strax före jul Redan året efter, 1920, fick K E Karlsson med sitt arbetslag i uppdrag att planera och bygga nätet för Markim-Orkestas Elektriska Distributionsförening samt ledningsnätet i Vallentunas Distributionsförening. K E Karlsson och hans arbetslag satte igång arbetena i början av juni Den 11 november 1920 var det dags att släppa på spänning på nätet som levererade el till cirka 30 jordbruksfastigheter och omkring 100 villor. På sommaren 1922 erbjöds K E Karlsson anställning som föreningsmontör i Vallentuna och Markim-Orkesta elektriska distributionsföreningar. I början fick K E Karlsson cykla inom det vidsträckta området inköptes en Harley Davidsson med sidovagn för att K E Karlsson lättare skulle kunna ta sig runt till anläggningarna. K E Karlsson blev senare chef för Vallentuna Elverket ekonomiska förening och gick i pension 1963, men var kvar i styrelsen fram till Gunnar Karlsson, K E Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna Elverk fram till sin pensionering Håkan Karlsson, K E Karlssons barnbarn, anställdes Då hade han redan sommarjobbat i många år, mest med att köra skottkärra vid kabelläggning. Numera träffar ni honom när han sköter om vägbelysningen i Vallentuna var också Kårsta Elektriska Distributionsförening klar med sitt elnät. Vid den landsomfattande kommunreformen 1952 bildades Vallentuna storkommun av ett antal kringliggande områden slogs Markim-Orkesta Elektriska Distributionsförening samman med Vallentuna Elektriska Distributionsförening och tog namnet Vallentuna Elverket ekonomiska förening. Ytterligare kommunsammanslagningar till Vallentuna kommun skedde 1971 vilka ledde till ytterligare sammanslagning av Kårsta och Össeby-garns Elektriska Distributionsföreningar med Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Totala antalet elkunder uppgick då till stycken. Avreglering av elmarknaden Elmarknaden i Sverige avreglerades Avregleringen av elmarknaden innebar att nät och elhandelsverksamheterna inte kunde drivas i samma juridiska organisation. Vallentuna Elverk valde då att starta ett dotterbolag för elhandel, Vallentuna Energi AB, samt låta nätverksamheten vara kvar i den ekonomiska föreningen. Ombildning till aktiebolag och notering på AktieTorget Under åren 2000 och 2001 genomfördes en omvandling från ekonomisk förening till aktiebolag, Elverket Vallentuna AB. En viktig orsak var att en del medlemmar ville sälja sina andelar till marknadsvärde. Efter aktiebolagsbildningen visade det sig mycket svårt att få till stånd en inofficiell handel i Elverket Vallentuna AB. Vallentuna Elverk AB noterades därför på AktieTorget och den första handelsdagen var den 19 mars Sedan den 1 november 2007 har AktieTorget Finansinspektionens tillstånd att driva en handelsplattform för värdepapper och står därmed under inspektionens tillsyn. Strax efter notering bytte Vallentuna Elverk AB namn till Elverket Vallentuna AB. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB bytte namn till Elverket Vallentuna El AB Elverket Årsredovisning

10 Ägare och aktien Många av våra ägare är också kunder. Cirka 40 procent av aktiekapitalet i Elverket ägs lokalt av mindre ägare som också är kunder i Elverket. Våra aktieägare är också våra kunder Elverket grundades genom att bönder och andra näringsidkare i Vallentuna kommun bildade ekonomiska föreningar för att kunna förse sina verksamheter med el. För att göra det möjligt att köpa och sälja andelar i Elverket ombildades bolaget till ett aktiebolag och noterades 2002 på Aktietorget. Än idag är många av våra ägare också kunder. Cirka 40 procent av aktiekapitalet i Elverket ägs lokalt av mindre ägare som också är kunder i Elverket. Aktieägare Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2011 till stycken (1 194). Aktien Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktier uppgick den 31 december 2011 till ( ). Kursen på aktien noterades till 41,10 kr på årets första börsdag och till 37,20 kr på årets sista börsdag med en högsta notering på 47,00 kr den 5 april och lägsta notering på 32,60 kr den 18 juli och 26 augusti. Kursutveckling 1 april mars 2012 Kr 65 Elverkets tio största ägare enligt aktieboken Antal Innehav Röster Marknadsvärde Namn aktier (%) (%) (Tkr) E.ON Sverige Aktiebolag ,43 43, Vallentuna kommun ,61 10, Görel Bergdahls Konsultaktiebolag ,79 1, Vallentuna församling ,27 1, Uppsala Akademiförvaltning ,07 1, KB Elverket Vallentuna 2009 OMX Stockholm Utilities_PI Källa: SIX Telekurs Össeby församling ,86 0, Ölund, Per-Erik ,79 0, Johansson, Ulla ,58 0, Elverket Vallentuna - okända ägare ,56 0, Öberg, Örjan ,46 0, Elverket Årsredovisning 2011

11 Vision, affärsidé och strategier Vår Vision Vårt personliga engagemang skapar långsiktigt värde. Det betyder att vi bryr oss om våra kunder, våra aktieägare, vår personal och vårt samhälle. Vi är övertygade om att det är det som gör skillnaden i vår strävan att skapa värde för såväl kunder som aktieägare och personal. Vår Affärsidé Elverket är ett energibolag som erbjuder val frihet genom att vara bra på skräddarsydda lösningar och att vara smarta tillsammans med våra kunder. Vi vill kunna erbjuda energilösningar som passar den enskilda kundens behov bäst och som genererar god ekonomisk avkastning för både kunden och Elverket. Dessa lösningar, som bygger på en nära dialog med den enskilda kunden, bidrar dessutom ofta till en förbättrad miljö. Det betyder att vi inser att kunder har olika behov och önskemål beroende på kundens unika situation just nu, kundens energibehov och preferenser. Vi tror att vår vision och affärsidé leder till långvariga kundrelationer. Strategier Kundfokus Elverkets strategi tar sin utgångspunkt i ett fokus på kunden och kundens behov av energilösningar. Vårt koncept smarta tillsammans med kunden betyder att vi bygger lösningar i en tät dialog med kunden. El till ett konkurrenskraftigt pris är bara en del av lösningen, medan innovativa och hållbara lösningar är det som verkligen gör skillnad för kunden och för hela samhället i stort. Att vi på detta vis också aktivt vill bidra till en hållbar framtid är en del av Elverkets strategi om att vara en positiv kraft för alla våra intressenter. Tillväxt genom tydliga erbjudanden En stark kundrelation är förutsättningen för elhandelns existens. Vi ska presentera tydliga och enkla erbjudanden och tillhandahålla personlig och lättillgänglig service på kundens villkor. Elhandelsverksamheten är genom investeringarna i förbättrad förmåga i volymprognosmodellering och prissättning nu förberedd för lönsam tillväxt. Vår plan är att tillväxten ska ske på både privat- och företagsmarknaden. På bredbandssidan erbjuds företag och hushåll i Vallentuna kommun en direktanslutning till vårt fiberoptiska nätverk. Kostnadseffektivitet I vår elnätsverksamhet är intäkten reglerad. Lönsamheten är därför helt beroende av att vi är kostnadseffektiva och kan generera god avkastning på våra investeringar. Förbättrad kostnadseffektivitet kan vi exempelvis uppnå genom samverkan med andra ickekonkurrerande företag avseende standardisering av utrustning, inköp samt delning av fasta kostnader. När det gäller nybyggnad och underhåll av vårt elnät gäller det att vara tillräckligt bra för att upprätthålla en fullgod service. Kompetent organisation Elverkets organisation ska vara effektiv och rätt dimensionerad för uppgifterna vi åtagit oss. Organisationen ska byggas på god kompetens och som har stöd av robusta processer och verktyg. Alla som arbetar på Elverket ska ha tydliga roller, ansvar och mål. Vi fortsätter därför att investera i personalen och i förbättringar av hur vi arbetar. Elverket Årsredovisning

12 Elmarknaden i Sverige Elmarknaden i Sverige avreglerades Efter avregleringen är nätet skiljt från själva leveransen av el. Elmarknaden domineras idag av tre stora multinationella företag med både produktion, distribution och elhandel: Vattenfall, Fortum och Eon. Därutöver finns cirka 120 andra elhandelsbolag som varierar avseende storlek, geografiskt verksamhetsområde och ägarstruktur. I Sverige finns ett stamnät som staten ansvarar för. Därutöver finns regionala respektive lokala nät. Nätverksamhet ett naturligt monopol Nätverksamheten är idag ett naturligt monopol. Nätägare är ansvariga för sitt nät och kunderna betalar överföringsavgift för tjänsten att få el levererad via nätet. Energimarknadsinspektionen vid Statens Energimyndighet utövar tillsyn över nätföretag. Bland annat granskar de att överföringsavgifterna är skäliga och att kvaliteten i nätet upprätthålls så att elleveranserna kan säkerställas. El som vara Själva elen betraktas som en vara och för denna kan kunderna välja elleverantör. Varje nätägare är skyldig att ha ett avtal med en så kallad anvisad elleverantör, som levererar el till de nätkunder som inte gör ett aktivt val av elleverantör. En elhandlare köper och säljer el. Elen är en vara med speciella egenskaper. Den går inte att lagra och det måste matas in lika mycket i nätet som elförbrukarna tar ut ur nätet i varje ögonblick. Hela det nationella nätet måste vara i balans och detta organiseras så att det finns olika ansvarsnivåer. På den övergripande nivån ansvarar Svenska Kraftnät för hela elsystemets balans. Den andra ansvarsnivån består av de balansansvariga företagen. De har tecknat ett balansavtal med Svenska Kraftnät och ansvarar för att hålla sina företagsbalanser på timbasis. Den tredje ansvarsnivån består av de aktörer som valt att inte teckna egna balansavtal och i stället överlåter detta till ett av de balansansvariga företagen. Elverket har valt att inte teckna eget balansavtal. Fyra elområden Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden. Gränserna mellan elområdena går där det finns fysiska begränsningar i stamnätet för överföringen av el, de så kallade snitten eller flaskhalsarna i Sverige. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efter- 10 Elverket Årsredovisning 2011

13 frågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Det gör att överföringskapaciteten under vissa timmar då det råder stora elflöden genom Sverige inte alltid räcker till. Innan indelningen av elmarknaden i elområden var det samma elpris i hela Sverige, oavsett hur produktion och förbrukning förhöll sig till varandra. Detta enhetliga pris speglade inte de faktiska skillnaderna i tillgång och efterfrågan som ibland uppstod mellan olika geografiska områden. Med indelningen i elområden följde att olika elområdena kan ha olika elpriser områdespriser vid olika tillfällen. Effekten av införandet av prisområden blev högre elpriser i södra Sverige än i övriga landet. Att införa elområden är ett myndighetsbeslut i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Hållbarhet och forskning Inom energibranschen sker för tillfället en snabb global utveckling av ny teknologi som understödjer hållbar samhällsutveckling. De kanske mest spännande framstegen sker inom energiproduktion där bränslemixen håller på att förändras globalt från fossila bränslen i riktning mot de så kallade flödande energislagen sol, vind och vatten. Även om det är lång väg kvar sker många lovande framsteg. I Sverige är vår elkonsumtion i stort redan CO2-fri då merparten av vår elproduktion genereras genom vattenkraft och kärnkraft. Investeringar i de så kallade flödande energislagen minskar därför miljöbelastningen i Sverige först när existerande produktionsanläggningar inte längre kan möta marknadens efterfrågan. I dagsläget uppstår denna situation endast några få dagar per år. Vårt svenska elsystem blir alltmer integrerat med våra grannländers och då konsekvenserna av miljöbelastningen är globala kan man hävda att de ekonomiska incitamenten i Sverige för investeringar i de flödande energislagen kommer svenska skattebetalare och energikunder tillgodo. Om detta är det mest miljöeffektiva investeringsalternativet är omtvistat. Oavsett elproduktionens framtida bränslemix är vår bedömning att elens marknadsandel som energibärare kommer att öka över tiden. En orsak till detta är den betydligt större miljöutmaning som uppstår genom transportbehovet av människor och varor, som idag till stora delar är fossilbränsledrivet. Intresset för elfordon ökar och allt fler bilföretag lanserar sina varianter av elbilar. Elfordon är således på frammarsch, initialt via olika hybridlösningar, och då behövs inte bara mer el utan även laddningsinfrastruktur spritt över hela Sverige. Även för behovet av uppvärmning av våra bostäder och arbetsplatser finns betydande miljöförbättringspotential. Här ligger fokus på energibesparing genom energisnålare apparater och applikationer, mer sofistikerad styr- och reglerutrustning och högre krav för nyproducerade byggnader (t.ex. passivhus eller nära-noll byggnader). Vår bedömning är att statsmakterna kommer att initiera incitament för energibesparingsåtgärder även för det existerande fastighetsbeståndet. Inom elnätsverksamheten ställs stora hopp till Smart Gridteknologi som kommer att innebära ökade möjligheter att styra inte bara näten, utan också konsumtionen. Storskaliga försök till lagring av elektricitet genomförs för tillfället. De ekonomiska incitamenten att minska och flytta sin elkonsumtion över tiden kommer att förbättras i och med införandet av timvis mätning och avräkning vilket också kommer att bidra till ökad hållbarhet. I utvecklingen av nästa generations mätningslösningar flyttas teknologigränserna nästan varje dag. Elmarknaden är inne i en period av stora förändringar och kostsamma investeringar. Elen är en vara med speciella egenskaper. Den går inte att lagra och det måste matas in lika mycket i nätet som elförbrukarna tar ut ur nätet i varje ögonblick. Elverket Årsredovisning

14 Affärsområde Elnät 12 Elverket Årsredovisning 2011

15 Affären: Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar nätet för distribution av el i Vallentuna kommun. Elverket är så kallad nätkoncessionsinnehavare inom Vallentuna kommun vilket innebär att det i området inte finns någon konkurrens från andra elnätsbolag. Att vara nätkoncessionsinnehavare innebär också många skyldigheter, bland annat att leverera el till alla som önskar. Bolagets nätverksamhet står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen (EI). EIs uppgift är bland annat att se till att kunderna till landets elnätsbolag får en bra elleverans till skäliga avgifter. Detta innebär att verksamheten är ordentligt reglerad och det finns en mängd krav som vi kontinuerligt behöver uppfylla. Elverkets ambition är att ha ett väl fungerande elnät som ger boende, företag och andra organisationer som verkar i området en säker och trygg elleverans. Vi verkar därför i området genom egna resurser som har en god kännedom om förhållandena i kommunen och har därmed goda förutsättningar att kunna förse kunderna med de lösningar som de behöver. Vallentuna är en kommun som under många år har varit under stark tillväxt. Framtidsplanerna i kommunen visar på en ännu högre tillväxttakt med därtill hörande stora byggnationsprojekt. Detta ställer givetvis stora krav på elnätet som är en av de första infrastrukturinvesteringarna som görs i nybyggnationsområden. Affärsområdet erbjuder en del ytterligare tjänster utanför den reglerade nätverksamheten. Till exempel sköter Elverket kommunens belysningsnät samt även för en del föreningar och sam fälligheter. Många av bolagets medarbetare är också boende i kommunen och har därför en god lokalkännedom. Vi tycker att det är viktigt att både vara nära och känna kunden och samtidigt hålla en hög kvalitet på det arbete som vi gör. Arbetet ställer ofta höga krav på våra medarbetare både avseende kompetens och förmåga att arbeta under svåra förhållanden, ofta orsakat av väder. Vi är speciellt stolta över att två av våra montörer visat speciellt hög kompetens och därför blivit uttagna till att ingå i Svenska Kraftnäts insatsstyrka som kan sammankallas vid stora driftstörningar på det nationella stamnätet. Året som gått Under det gångna året har vi implementerat ett nytt affärssystem till stöd och utveckling av verksamheten. Det har inneburet helt nya rutiner för hantering av tidredovisning, lager och fakturahantering. Elverket har under året höjt nätavgiften något mer än tidigare år. Orsaken är att vi måste säkerställa finansieringen av framtida investeringar, både i nät och nya stödsystem, samt ökade kostnader för stam- och regionnät. Prismässigt ligger Elverket trots det bra till vid en jämförelse med andra bolag i Sverige avseende vad kunden betalar för motsvarande tjänster i andra elområden. Energi- och effektförbrukning Året inleddes med en köldtopp i februari som innebar ett mindre överuttag från överliggande regionnät. Senare delen av året blev ovanligt varm vilket också innebar lägre energiomsättning än normalt. Den totala energiomsättningen i Elverkets nät över året var 246 GWh, vilket är 33 GWh lägre än rekordnivån föregående år. Elverkets högsta effektuttag under året var 73,6 MW som noterades i februari, att jämföra med föregående års toppnotering 76,9 MW, som också var ett ovanligt kallt år. Driftstörningar Nätets goda standard har medfört att avbrott och störningar kunnat hållas på en jämförelsevis låg nivå. Under året upplevde vi dock två ovanligt stora oväder i form av stormarna i april (Irma) och december (Dagmar) som drabbade Vallentunaområdet kraftigt. Vår personal ställde upp mangrant och jobbade hårt för att begränsa konsekvenserna för våra kunder. Endast en kund fick längre strömavbrott än 24 timmar vilket var betydligt bättre än flera andra nätbolag lyckades med. Efter stormarna har givetvis följt ett arbete med att mer permanent åtgärda de problem som ovädren ställt till med och så snabbt som möjligt återställa nätets goda grundkvalitet. Antalet driftstörningar under året var 98 stycken (90). Medelavbrottstiden per kund har ökat avsevärt under året. Orsaken till den stora ökningen är de två stora stormarna i april och december samt en störning på överliggande regionnät, vilket ligger utanför vår kontroll. I samband med stormarna har Elverket betalat ut Energi- och effektförbrukning Energiomsättning MWh Högsta effekt 73,6 76,9 62,9 54,4 MW Medelavbrottstid/kund (SAIDI) 241,8 36,4 28,4 31,8 min/kund, år Antal avbrott/kund (SAIFI) 1,81 0,58 0,69 0,47 antal/kund, år Elverket Årsredovisning

16 Under året upplevde vi två ovanligt stora oväder i form av stormarna i april (Irma) och december (Dagmar) som drabbade Vallentunaområdet kraftigt. Vår personal ställde upp mangrant och jobbade hårt för att begränsa konsekvenserna för våra kunder. avbrottsersättning till sju respektive 543 till kunder som haft avbrott längre än tolv timmar. Medelavbrottstiden per kund under året blev 242 minuter varav cirka 177 minuter kan hänföras till de två stormarna och 20 minuter till ett avbrott på överliggande regionnät i mars. Medelantalet fel per kund under året uppgick till 1,8 (0,6). Investeringar och underhåll Den höga nybyggnadstakten inom Vallentuna kommun skapar behov av fortsatta investeringar i nytt nät. Nätbyggnationer hör till de tidiga infrastrukturinvesteringar som görs i nybyggnadsområden. Elnätverksamheten har ökat med 178 nya kunder till totalt (13 642) under Elverkets investeringsprogram med inriktning på att göra ett bra nät ännu bättre fortgår löpande. De totala bruttoinvesteringarna under året uppgick till tkr ( tkr). Den övervägande delen av investeringarna under 2011 har varit nybyggnation och nyanslutning främst i exploateringsområdena Kulla, Påtåker och Tegelbruket där också nya nätstationer byggts. Övriga stora projekt är ombyggnaden av stora korsningen i Vallentuna Centrum och förstärkt matning till västra Vallentuna i station Uddra med ytterligare en transformator. Av bruttoinvesteringarna utgör tkr investeringar i nytt affärssystem. Omsättning och resultat Den varma hösten har för affärsområdet Elnät gett en minskad energiomsättning i nätet vilket också minskat intäkterna. Volymen för 2011 sjönk tillbaka till 2009 års nivå efter den rekordhöga nivån Den förväntade energiutvecklingen på grund av tillkommande kunder uteblev till följd av ett varmare väder än normalt. Nettoomsättningen för affärssegmentet elnät uppgick till tkr (90 749). Rörelseresultat uppgick till tkr (9 758). Resultatförbättringen i elnätsverksamheten beror framförallt på ökade nätavgifter, lägre kostnad för nätförluster och lägre operativa kostnader. Utmaningar och möjligheter Att följa de krav som ställs på nätkoncessionsinnehavare är en resurs- och tidskrävande uppgift som engagerar stora delar av bolaget. Nya krav och regler kommer fortlöpande. Vi strävar efter 14 Elverket Årsredovisning 2011

17 att fullgöra våra åtaganden mot både kunder och myndigheter på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Vi tar aktivt del i de framtida intressanta och utmanande förändringar som kan komma att påverka vår verksamhet. Elnätsverksamheten står för stora utmaningar i framtiden. Vallen tuna väntas fortsätta att växa kraftigt under kommande år och omfattande investeringar i nytt nät behöver göras, vilket är positivt för oss. För att säkerställa dessa investeringar behöver vi redan nu planera och avsätta kapital. Ny modell för intäktsreglering Elnätsverksamheten är reglerad vilket sker utifrån en tillsyn av Energimarknadsinspektionen (EI). Den tidigare modellen med efterhandsreglering av elnätsintäkter ersätts av en förhandsreglering som trädde ikraft per 1 januari Det innebär att EI beslutar om bolagets intäkter i fyraårsperioder i förväg. EI har under 2011 beslutat hur stora intäkterna får vara för den första regleringsperioden, , genom en så kallad intäktsram. Elverket har under 2010 och 2011 lagt mycket tid på förberedelser för den nya förhandsregleringen. Den nya modellen innebär att nätbolagen utifrån nätets kvalitet, nätets omfattning, ekonomiska nyckeltal med mera ansöker om vilka intäkter man behöver under perioden för att bedriva nätverksamhet. Elverket anser att EIs modell i grund och botten är sund med dels ett anslag för drift och underhåll och dels en ränta för det kapital som vi har investerat i vårt elnät. Att anslaget för drift och underhåll årligen kommer att minskas blir naturligtvis tufft men är rimligt givet att det saknas en konkurrenssituation som i andra branscher driver kostnadseffektiviseringar. Att räntenivån för investeringar hamnar på rätt nivå är från ett samhällsperspektiv viktigt då en alltför frikostig räntesats onödigtvis högt belastar företag och privatkunder medan en alltför snål räntesats riskerar att privat kapital inte frigörs för nödvändiga investeringar. I november 2011 publicerade EI sina beslut avseende intäktsram för samtliga elnätsbolag. Intäkterna för elnätsbolagen i Sverige kommer, på sikt, att bli högre än vad de historiskt sett varit. För den nuvarande regleringsperioden är emellertid EIs beslutade intäktsram för Elverket lägre än vad vi begärde. För det första har EI beslutat om en lägre ränta än vad vi begärde för den kapitalkostnad vi har investerat i vårt elnät. För det andra har man, för att minska kundernas prisexponering, beslutat att stegvis fasa in höjningen av intäktsramen så att full intäkt erhålls först med regleringsperioden som startar Samhället, genom elnätsföretagen, står inför gigantiska investeringar i elnäten under det kommande decenniet. Inte nog med att vi ska göra vår del av den energiomställning som samhället står inför. Exempel på detta utgör introduktion av timmätning och timavräkning, av smarta elnät, av energibesparingslösningar med mera. Vi ska dessutom investera i nybyggnadsområden och ersätta en stor del av den installerade kapaciteten som faller för ålderstrecket. Vissa beräkningar visar ett investeringsbehov under kommande decennium som uppgår till mer än 300 miljarder kronor vilket gör branschen till den i särklass största investeraren i Sverige. Vi anser att EIs beslut inte är i linje med intentionerna om en rimlig avkastning på det kapital som är investerat och inte heller tar hänsyn till de stora investeringar som elnätsföretagen kommer att behöva göra för att bidra till samhällets omställning mot en hållbar framtid. Att investeringskostnaderna kommer att hamna på kundkollektivet genom höjda nättariffer är beklagligt men alternativet att investeringarna uteblir är oförsvarligt. Att i detta läge begränsa avkastningen på investeringar så att kapitalet riskerar att gå någon annanstans istället är direkt oansvarigt. Elverket har därför tillsammans med ett åttiotal andra elnätsföretag överklagat beslutet och ärendet kommer att behandlas av förvaltningsrätten under hösten och våren. Det diskuteras även ett antal andra framtida förändringar på marknaden som påverkar vår elnätsverksamhet. Ett exempel på dessa är att regeringen har lagt en proposition om timmätning av elförbrukning med introduktion för de kunder som vill den 15 oktober i år. Vi tycker att timmätning är bra och förändringen kommer på sikt att leda till energibesparingar för våra kunder, en lägre miljöbelastning och ett effektivare utnyttjande av samhällets elnätsinvesteringar. För att leda till de positiva effekter om förändrat kundbeteende som statsmakterna hoppas på behövs även en timvis avräkning vilket också kräver investeringar i system som hanterar detta. Givet diskussionen ovan om intäktsregleringen är det i dagsläget oklart hur denna reform ska finansieras. Elverket Årsredovisning

18 Affärsområde Elhandel 16 Elverket Årsredovisning 2011

19 Affären: Elverket Vallentuna El AB erbjuder elhandelsprodukter och tjänster till kunder inom hela Sverige. Basverksamheten innebär att vi köper in el och säljer vidare till slutkund i olika kundanpassade erbjudanden. För kunder inom Vallentuna kommun är bolaget också anvisningsleverantör för de kunder som inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag. Vi erbjuder våra kunder väl anpassade lösningar för olika kundbehov till konkurrenskraftiga priser och med en hög servicenivå. I och med att energipriserna under de sista åren ökat kraftigt finns ett allt större intresse av att hitta lösningar anpassade för olika kundkategorier. Elverkets ambition är att kunna erbjuda olika lösningar för att kunna tillgodose dessa olika kundkategoriers behov och vi tror att utbudet av kundanpassade lösningar kommer att öka alltmer. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera elprisrisker och valutarisker. För att säkerställa att vi inte tar onödiga finansiella risker och för att säkerställa leveransen till våra kunder följer elhandels verksamheten en riskpolicy. Elhandelsverksamheten motsvarar cirka tre fjärdedelar av hela koncernens omsättning. Året som gått Året 2011 har uppvisat en jämnare prisbild än föregående år med ett högt prisläge under första kvartalet och sjunkande priser sista kvartalet. Vid ingången av 2011 hade den nordiska kraftmarknaden ett stort hydrologiskt underskott jämfört med normala förhållanden. Detta i kombination med kallt vinterväder gav fortsatt höga elpriser under årets första månader. Därefter skedde en kraftig omsvängning i den hydrologiska balansen. Under sommaren och hösten stärktes den hydrologiska balansen kraftigt och är nu på våren 2012 över den normala. Mycket varmare väder än normalt under hösten och inledningen av vintern minskade efterfrågan på el. En lägre efterfrågan i kombination med en stark hydrologisk situation ledde till sjunkande priser på el under årets sista kvartal. Fyra elområden Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in den svenska elmarknaden i fyra elområden (se sid 10). Med indelningen i elområden följde högre elpriser i södra Sverige än i övriga landet. Prisökningen var förväntad och har hanterats av Elverket i prissättningen av slutkundsavtal i det så kallade elområde fyra som omfattar södra Sverige. Rustat för ökade marknadsandelar Under 2011 har den levererade volymen till kund minskat jämfört med föregående år. De främsta orsakerna är den extremt milda hösten, vilken har lett till en minskad elförbrukning, samt ett minskat antal kunder. I takt med att leveransprognosen har minskat har en anpassning skett av den prissäkrade kraften för framtida leveranser. Prisjämförelsesidor samt olika förmedlingstjänster får en allt större betydelse för elkunden. Elverket arbetar aktivt med att erbjuda ett attraktivt pris via dessa kanaler. Annonsering på webben får också en allt större betydelse. Under året har Elverket utvecklat sin modell för prissättning till kund och kvalitén i vår prognosmodell har höjts. Det viktiga arbete som har inletts med att skapa en ny verksamhetsstruktur och att kvalitetssäkra verksamhetsprocesserna fortsätter under En mycket efterfrågad produkt som lanserades under 2011 var Året-Runt-el. Erbjudandet består av ett fast elpris under vintermånaderna och ett rörligt pris resterande månader. Fördelen för kunden är att kunna ha ett rörligt avtal i grunden, men med ett fast pris under den period där risken för pristoppar är som störst. Elverket står väl rustat för att öka marknadsandelarna under Vi kommer att erbjuda ett antal nya paketerade lösningar inriktade på olika kundbehov under det kommande året. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för affärssegmentet elhandel uppgick till tkr ( ). Rörelseresultatet uppgick till tkr ( ). Resultatförbättringen i elhandelsverksamheten jämfört med föregående år beror framförallt på att modellen för prissättning till kund har utvecklats samt att kvalitén i prognosmodellen har höjts. Det arbete som har inletts med att skapa en ny struktur och att kvalitetssäkra verksamhetsprocesserna fortsätter. Utmaningar och möjligheter Elverkets främsta utmaning på kort sikt är att fortsätta vara en attraktiv leverantör på elmarknaden. Bland annat undersöker vi möjligheten att introducera ny teknologi som kan hjälpa våra kunder att bättre kontrollera sin energiförbrukning. Ambitionen att vara smarta tillsammans med våra kunder genomsyrar vårt arbete med att hitta de bästa paketerade lösningarna för olika kundbehov. Förändrade regleringar På längre sikt är utmaningen att hantera ett antal förändringar i regleringen av elmarknaden. Regeringen har tillsatt en utredning avseende möjligheterna att ta bort de så kallade tillsvidareavtalen. Avtalstypen innebär att kunden får el levererat utan att ha ingått ett avtal med en elhandlare. Elpriset är följaktligen inte viktigt för Elverket Årsredovisning

20 kunden och varje elhandlare sätter i dessa situationer sitt eget pris. Tillsvidareavtalspriserna ligger i normala fall högre än vad kunden skulle betala då ett avtal är ingånget och detta har bidragit till allmänhetens och medias negativa inställning till branschen. För Elverket är tillsvidareavtal av marginell betydelse då en väldigt liten andel av våra kunder har denna avtalstyp. Faktum är att vi välkomnar att avtalstypen som den är konstruerad idag försvinner. Vi tycker att det är rimligt att kunden måste ingå ett avtal för att få el levererat. Märkligt nog är det inte så idag. Av större vikt för Elverket är att Energimarknadsinspektionen tillsammans med de motsvarande myndigheterna i de andra nordiska länderna har lagt fram ett förslag om en gemensam nordisk slutkundsmarknad med introduktion Exakt hur detta kommer att genomdrivas är i dagsläget inte klart. Syftet är en fri etableringsrätt för elhandelsföretagen inom övriga nordiska länder för att öka valfriheten och därmed stärka konsumentens position gentemot elhandelsföretagen. I syfte att förenkla för konsumenten föreslås också Elhandelsföretagen bli single point of contact gentemot kunden med respektive elnätsföretag som underleverantör. Vi tycker att syftet med denna reform är vällovligt men tror inte att kostnaden för konsumenterna kommer att minska. Tvärtom. Elhandelsmarginalen i Sverige idag är låg givet det hundratal elbolag som sinsemellan konkurrerar hårt och vi tror inte att denna marginal kommer att kunna minska. Kostnaderna för att introducera förslaget kommer att bli höga och kommer oundvikligen att belasta konsumenterna. Framför allt kommer kostnaderna i relativa termer bli höga för de små bolagen vilket kan leda till utslagning och minskad konkurrens på marknaden. Icke desto mindre kommer naturligtvis vi på Elverket att förbereda oss så att vi kan utnyttja våra specifika fördelar på bästa sätt. Mikroproduktion för bättre miljö Vi tror att så kallad mikroproduktion genom solceller inom några år kan bli en kostnadseffektiv investering för småhusägare. En faktor som bestämmer hur snart man kan nå ett ekonomiskt nollresultat är huruvida statsmakterna kommer att godkänna nettodebitering. Nettodebitering innebär att egenproducerad el på ett förenklat sätt kan kvittas mot konsumtion vid annan tidpunkt, vilket betyder att den ekonomiska nyttan förutom spotpriset också kan inräkna energiskatt och moms. Vi vill vara en aktiv spelare i marknaden för teknologi som sänker energikonsumtionen för våra kunder och därmed bidra till en bättre miljö. Hos några av Elverkets kunder pågår, inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt samordnat av Elforsk, ett fältförsök av en ny teknologi för att styra uppvärmning. Uppvärmning är den stora energiförbrukaren i villor så vi förväntar oss intressanta resultat. Elverket arbetar aktivt för att förenkla för kunder som satsar på mikroproduktion av förnyelsebar el och kommer därför att brett erbjuda så kallad nettodebitering. Nettodebitering betyder att den produktion som kunden genererar köps av elbolaget till samma pris som elbolaget säljer el till kunden för. Endast nettot debiteras kunden. Framtiden kommer också att innebära allt informationsrikare energilösningar. Det innebär både utmaningar och möjligheter för Elverket att bringa förbättrad information till våra kunder. Elverkets främsta utmaning på kort sikt är att fortsätta vara en attraktiv leverantör på elmarknaden. Bland annat undersöker vi möjligheten att introducera ny teknologi som kan hjälpa våra kunder att bättre kontrollera sin energiförbrukning. 18 Elverket Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 361 778 tkr (467 860 tkr) Rörelseresultatet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 119 000 tkr (149 561 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 mars 2011 Bokslutskommuniké 2011 2011-01-01 2011-12-30 Nettoomsättning 241 060 tkr (199 204) Rörelseresultat 32 656 tkr (30 054) Resultat efter skatt 2 406 tkr

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2006

Delårsrapport för perioden januari september 2006 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - september 2006 uppgår

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Omotiverad överdebitering från elnätbolag. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Omotiverad överdebitering från elnätbolag En rapport från Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning Följande rapport visar att många villaägare betalar mer till det lokala elnätbolaget än vad som kan motiveras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

Årsredovisning 2014 Elverket Årsredovisning 2014 A

Årsredovisning 2014 Elverket Årsredovisning 2014 A Årsredovisning 2014 Elverket Årsredovisning 2014 A INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 18.00 på Mathias

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ( Episurf eller Bolaget ), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 februari

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer