Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld mot kvinnor och barn i nära relationer"

Transkript

1 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer. Handlingsprogrammet är ett led i att på olika sätt eliminera detta våld. Detta handlingsprogram är framtaget av ett nätverk för kvinnofridsfrågor på uppdrag av kommunfullmäktige maj Nätverket består av representanter från Primärvården, Vuxenpsykiatrin, BUP, Ungdomsmottagningen, Skolhälsovården, Resurscentrum för Barn och Unga, Socialtjänst Vuxna, Omsorgsförvaltningen, Folkhälsorådet, Polisen, Frivården, Kvinnojouren Emelie, Svenska Kyrkan, Brottsofferjouren, Röda Korset, politiker i Strömstad med flera. Bakgrund Våld i nära relationer har ett brett perspektiv och insatser berör alla i familjen/relationen. I texten utgår vi från att det är kvinnor som blir offer för våld och hot och att det är mannen som är förövaren. Vi är medvetna om att våld i nära relationer förekommer i samkönade förhållanden. Kvinnan kan också i undantagsfall vara den som brukar våld mot mannen. Det absolut vanligaste är att kvinnan blir misshandlad av en man hon står i nära relation till. Fokus ligger på att förbättra samhällets insatser för dem som utsätts för våld i nära relationer. Vi vill också uppmärksamma att barn som upplever våld i hemmet far illa och kan få allvarliga psykiska men, om de inte får hjälp. Män (oftast) som misshandlar har också ett behov av stöd och hjälp. De måste kunna få hjälp att hantera konfliktsituationer på ett mer konstruktivt sätt. Detta har hittills i stort sett saknats. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, ett relationsproblem och ett individuellt problem. Det kan inte förklaras som annan våldsbrottslighet och kan inte heller hanteras på samma sätt. Våld i nära relationer berör flera olika myndigheter såsom Socialtjänst, Rättsväsende, Hälso- och sjukvård med flera. Våldet medför också samhällsekonomiska konsekvenser. Våld i nära relationer är också ett allvarligt hot mot barns och ungdomars sociala och psykiska hälsa. Barns upplevelser av våld mellan föräldrarna kan starkt komma att rubba deras grundläggande tillit, tvinga dem till ett brådmoget ansvarstagande och att prägla deras värderingar och normer rörande relationer mellan könen. Det kan också skapa ett mönster med våld i deras vuxenliv. Krisreaktioner är vanliga. Barn och unga har även en känsla av att det inte finns någon hjälp från samhället för dem och deras föräldrar. 1

2 Begreppet våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar såväl fysiska, psykiska som sexuella övergrepp/trakasserier/kränkningar och olika former av utnyttjande samt hedersrelaterat våld. Det är ett våld som kan ge både fysiska och psykiska skador. Det innebär hot, tvång eller hinder för en person att göra det hon vill. Teorier Det finns olika teorier om våldets orsaker. Teorierna speglar olika aspekter av problematiken. De psykologiska förklaringarna rör individuella faktorer som sjukligt beteende hos förövaren eller offret. Socialpsykologiska förklaringar handlar om t ex konflikter och kriser mellan parterna. Sociologiska teorier har sin grund i att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för makt. I handlingsplanen har vi inte tagit ställning för en enskild förklaringsmodell. Det är aldrig den slagna - våldsutsatta kvinnan, som är orsaken till våldet. Våldets omfattning. Relationsrelaterade våldsbrott mot kvinnor är ett allvarligt problem i Sverige. Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott av en man som hon har eller har haft en nära relation till. Under de senaste åren har antalet anmälda brott av denna art ökat kraftigt. Samtidigt visar all forskning att det s.k. mörkertalet när det gäller anmälningar av relationsrelaterat våld är mycket stort. En kvinna dödas var tredje vecka i Sverige av en man som hon är eller har varit gift eller sammanboende med, enligt BRÅ 2001 Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. BRÅ genomförde en intervjuundersökning av 3300 kvinnor på deras arbetsplatser. 1 %, vilket skulle motsvara ca kvinnor i arbetslivet, svarade att de under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Ingen hade anmält brottet. I rapporten Slagen dam, som kom 2002 redovisade man en omfångsrik undersökning, där SCB skickat en enkät till kvinnor i åldrarna år, med 70% svarsfrekvens om mäns våld mot kvinnor. Kortfattat angav 46% av kvinnorna att de utsatts för våld av någon man efter sin 15 års dag (sexuellt våld, fysiskt våld eller hot). Var femte kvinna i åldern hade utsatts för våld det senaste året ( 12% i hela svarsgruppen). I Strömstad anmäldes år 2005, 19 fall av misshandel mot kvinna, 3 fall av kvinnofridskränkning, 3 våldtäkter och 8 fall av olaga hot mot kvinna som fyllt 18 år. Antalet anmälningar har minskat marginellt de senaste 3 åren. Utsatta grupper Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är vissa kategorier kvinnor som har uppmärksammats som särskilt sårbara. Vad gäller äldre kvinnor kan det förekomma en stark beroendesituation till vårdare som innebär att man inte anmäler psykiskt eller fysisk våld. Våld och hot mot funktionshindrade kvinnor från närstående uppmärksammas mer och mer. 2

3 Kvinnor med missbruksproblem är särskilt utsatta. Ofta skuldbelägger och nedvärderar kvinnorna sig själva, de är också utsatta för samhällets attityder. Många gånger blir våldet något som kvinnan vänjer sig vid, samtidigt som hennes självkänsla trycks ned alltmer. Både fysiskt våld och sexuellt utnyttjande är vanligt förekommande. I relationer är det också vanligt att kvinnan blir isolerad eller psykiskt misshandlad. När eller om kvinnorna söker hjälp blir de ofta annorlunda behandlade. Det är inte ovanligt att misshandlade kvinnor som sökt hjälp genom akut- eller psykiatriska mottagningar, trots sina uppenbara skador, i första hand bemöts som enbart missbrukare och eventuellt erbjuds hjälp med avgiftning. Kvinnorna har en stämpel på sig som skymmer de andra hjälpbehoven. Kvinnor från andra länder och hederskulturer kan ha svagare nätverk och sämre språkkunskaper och svårare att veta var de kan vända sig för att få hjälp. I det sk hedersrelaterade våldet kan det förekomma våld från pappan mot döttrarna eller mellan syskon, vanligen brodern mot systern.. Våld under graviditet, unga flickors utsatthet, barn till misshandlade kvinnor/misshandlande män och även män som misshandlar är utsatta grupper. Människohandel för sexuella syftetrafficking. Vad säger lagen? Begreppet kvinnofrid härstammar från 1200 talet. Då stiftades särskilda lagar för att skydda familjens kvinnor mot andra män. Den som bröt mot dessa lagar skadade framförallt den man som kvinnan tillhörde. Kvinnofriden gällde alltså inte i första hand kvinnorna själva. Dagens liksom gårdagens lagstiftning är ett uttryck för samhällets värderingar. Kvinnan som sexuellt, ekonomiskt och politiskt underordnad mannen, är ett genom gående drag i svensk rättshistoria. Först 1864 försvann mannens lagliga rätt att aga sin hustru. Våld i nära relationer, kvinnomisshandel, skildes från andra våldsbrott, genom att göra misshandel på enskilt område till ett angivelsebrott det blev kvinnans ansvar att göra en anmälan. Först 1982 kom kvinnomisshandel att falla under allmänt åtal. Våldtäkt inom äktenskapet blev inte straffbart förrän Grov kvinnofridskränkning Lagen om grov kvinnofridskränkning kom till för att stärka kvinnors möjlighet att anmäla misshandlande män som systematiskt kränker kvinnans självkänsla. Om en man begår en brottslig gärning mot en kvinna som han är eller har varit gift eller sammanboende med skall han dömas för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst sex månader och högst sex år om gärningen varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och ämnad att allvarligt skada hennes självkänsla. För grov kvinnofridskränkning kan den dömas som begår brott mot närstående ( barn, syskon eller andra närstående). Straffskalan är den samma som för grov kvinnofridskränkning. Barnperspektivet Barn och ungdomar som lever i familjer där våld förekommer har en mycket otrygg och utsatt livssituation. De lever i en lojalitetskonflikt. Barnen får ta ett stort socialt ansvar och tvingas bli vuxna alltför tidigt. De vet att de i svåra situationer ofta bara har sig själva att lita till. 3

4 I familjer där våld förekommer finns en ovisshet som är skadlig för barnet de vet aldrig när eller varför våldet utlöses. De känner en ständig oro och försöker att psykiskt förbereda sig för när det oförutsägbara inträffar. Vanligt är att de som vuxna kommer att leva i förhållanden där det förekommer våld. Det är vanligt att de i vuxen ålder mår både psykiskt och fysiskt dåligt, som en konsekvens av sin uppväxt. Utifrån denna kunskap är det särskilt angeläget med metoder och rutiner för hur man bäst förhåller sig till familjer där våld förekommer, där barn finns med i bilden. När en kvinna söker hjälp är det viktigt att barnens specifika behov uppmärksammas. Barnen måste få en känsla av att vara sedda och dessutom få tydlig information om vad som kommer att hända. Detta för att socialtjänstens stöd och insatser skall upplevas förutsägbart och därmed inte hotfullt för barnen. Män som misshandlar Nästan allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Kvinnomisshandel är en brottslig gärning där både kvinnan och mannen är i behov av insatser var för sig. En erfarenhet från arbete med män som slår är att de måste ta ansvar för sina handlingar - för våldet men att de behöver stöd för att kunna ta detta ansvar. Männen behöver aktivt erbjudas olika insatser för att kunna ta kontroll över sitt sätt att agera. Rättigheter Vem som helst kan anmäla ett kvinnofridsbrott till polisen, även anonymt. Mannen kan åtalas även om det inte är kvinnan som anmäler brottet. Misshandel, ofredande, våldtäkt, olaga hot och grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal, dvs man kan inte ta tillbaka sin anmälan. Kvinnan kan själv ansöka om besöksförbud. Det är åklagaren som beslutar. Förbudet innebär att mannen inte får besöka, följa efter eller på annat sätt kontakta kvinnan. Även telefonsamtal, SMS och mail kan innebära brottsliga handlingar. Överträdelse av besöksförbud kan ge fängelsestraff. Om man blivit utsatt för misshandel och/eller sexualbrott kan staten bekosta rättshjälp under förundersökning och rättegång. 4

5 Samhällets ansvar Kommunens ansvar Socialtjänsten Socialtjänstens ansvar styrs framförallt av socialtjänstlagen. Där fastställs kommunens yttersta ansvar för de som vistas i kommunen, att de får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret att bemöta sociala problem och finna lösningar, vilket omfattar både barn och vuxna. På senare år har kvinnors utsatthet uppmärksammats allt mer. Socialtjänsten har därmed fått ett utökat ansvar och skyldighet att utveckla sitt arbete kring frågor som rör våld mot kvinnor. En viktig uppgift för socialtjänsten är att ge utsatta kvinnor stöd och hjälp för att förändra sin situation. Med uttrycket är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet avses kvinnor som lever eller har levt tillsammans med en man som utsatt henne för misshandel och andra övergrepp. Det är nödvändigt att socialtjänsten är lyhörd för vad kvinnor i utsatta lägen kan vara i behov av. Många gånger vet inte kvinnan själv vilka möjligheter hon har att få stöd och hjälp. Socialtjänsten måste därför aktivt erbjuda hjälp av olika slag, t ex en tillfällig bostad, rådgivning, kontaktperson, hjälp att kontakta andra myndigheter m.m. Socialtjänsten kan i olika ärenden samarbeta med läkare, skola, polis, frivilligorganisationer mfl, givetvis med hänsyn till den sekretess som gäller. I familjer där våld förekommer befinner sig barnen i ett särskilt utsatt läge. Det är socialtjänstens ansvar att särskilt beakta barnens behov och låta dem bli föremål för noggrann uppmärksamhet. Det ligger också inom socialtjänstens ansvarsområde att utforma det sociala arbetet så det inkluderar männen och deras ansvarstagande för våldsbeteende. Ett framgångsrikt arbete kräver väl fungerande samarbete mellan alla berörda instanser. Förutom Individ- och familjeomsorgen kan ärenden som gäller våld i nära relationer aktualiseras hos andra verksamhetsområden inom kommunen såsom barn-, äldre och handikappomsorg. Förskola och skola Förskolan och skolan har ansvar att anmäla till socialkontoret när man misstänker att ett barn far illa enligt socialtjänstlagen. Sjukvårdens ansvar Hälso- och sjukvårdslagen säger att åtgärder måste finnas för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Sjukvården är skyldig att göra noggranna journalanteckningar, fotografera uppkomna skador och rekommendera personen att göra en polisanmälan. Vid grövre brott där det misstänks stränga straff upp till två år är man alltid skyldig att rapportera till polisen. Hälso- och sjukvården skall på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 5

6 Polisens ansvar Polismyndighetens ansvar är att förebygga och förhindra brott samt att utreda brott. Polisen skall också lämna skydd, upplysningar och annan hjälp till utsatta. Polisens arbete styrs bland annat av Polislagen, Förundersökningskungörelsen och Rättegångsbalken. Brott mot kvinnor och barn är ett prioriterat brott som skall handläggas skyndsamt. Åklagarens roll Åklagaren är den som inom lagens ram ska avgöra vad som föranleder åtal och har därmed en central ställning inom rättsväsendet med uppgift att vara förundersökningsledare, att besluta i åtalsfrågan samt att förbereda och framträda i domstolen. Åklagaren är den som avgör om ett brott blivit begånget, därefter om det finns tillräcklig bevisning mot en misstänkt. Bevisningen avgör om förundersökningen ska inledas eller läggas ned. Åklagaren ska vara opartisk, vilket innebär att han ska beakta både den våldsutsatta kvinnans och den våldsutövande mannens situation. Åklagaren har till uppgift att fatta beslut i frågor om anhållan, husrannsakan och andra tvångsmedel. Målsägarbiträde hjälper/stödjer brottsoffret under rättegång. Det kan vara en advokat. Rättsintyg Det är rättsmedicinalverket som har huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. Utfärdandet av rättsintyg är koncentrerat till ett antal särskilt kvalificerade läkare, för att åstadkomma bra kvalitet. Ett rättsintyg kan ha avgörande betydelse i en kommande rättsprocess. Rättsintyg utfärdas på begäran av polismyndighet eller åklagare. 6

7 Resurser i Strömstad Frivilligföreningar. Alla frivilligföreningarna har tystnadsplikt. Kvinnojouren Emelie Har en telefon som man alltid kan ringa till för att får prata med någon i kvinnojouren. Träffar ibland kvinnorna istället för att ta samtalet över telefonen. Ger stöd på kvinnans premisser. Kan följa med på besök hos läkare, polis, socialsekreterare, advokat och ev rättegång. Har en lägenhet där skyddat boende kan ges under en kortare tid. Tar alla kvinnor och barn på allvar. Hjälper kvinnan vidare. Arbetar ideellt och under tystnadsplikt. Brottsofferjouren i Strömstad Är till för den som blivit utsatt för brott. Hjälper till med kontakter med polis, advokat eller försäkringsbolag. Hjälper till med att fylla i blanketter som kan vara krångliga. Någon att prata med efter att man drabbats av ett brott. Ringer upp inom ett dygn efter det man ringt deras telefon. Röda Korset Förmedlar kontakt med andra organisationer och myndigheter inom kommunen. Mansjouren i Västra Götaland Mansjouren arbetar mycket med att bryta ensamhet. Är med i Rikscentrum för mansjourer. Strömstads församling - kyrkan Strömstad Församling kan erbjuda människor som råkat ut för kvinnofridsbrott: Enskilda samtal med präst eller diakon med tystnadsplikt. Enskilda samtal under tystnadsplikt ges till dem som arbetar, både ideellt och avlönat, med dessa frågor eller andra livsfrågor. Ingen registrering - tidsbokning görs bara med den präst eller diakon man vill tala med. Viss möjlighet till ekonomiskt stöd. Temporär bostad kan ordnas. Präst eller diakon kan man nå relativt enkelt under dagtid, via arbetstelefon, expedition eller mobiltelefon. Övrig tid hem- eller mobiltelefon. Det finns alltid någon präst på plats i stan, eller ordnad ersättare inom kommunen. 7

8 Hälso- och sjukvården Vårdcentralen Sjuksköterskor ger telefonrådgivning och utifrån kvinnornas berättelser ges hänvisning till kuratorer t ex. I akuta fall kan besökstid ordnas omedelbart. Vid behov kontaktas polis, socialtjänsten, kvinnojouren, kurator mm. Jourmottagningen Hjälp med kontakter till polis, socialtjänst och kvinnojour. Jourmottagningen är bemannad dygnet runt. Dokumentation av skador sker med hjälp av bland annat kamera. Kurator i primärvården Kan erbjuda samtal. Ingen remiss behövs. Öppenpsykiatriska mottagningen Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Strömstad/Tanum kan erbjuda följande hjälp till de som utsatts för kvinnofridsbrott, samt har en psykiatrisk diagnos. Individuellt stöd och vid behov samtalskontakt med den drabbade -Initiera samverkan med andra behandlare och/eller berörda instanser då behov finns för utökade insatser. -Konsultation BUP Strömstad/Tanum, Barn och föräldrar från familjer där våld förekommer och där barn uppvisar barnpsykiatriska symptom kan söka hjälp på BUP. BUP har möjligheter till insatser i såväl krisintervention i akut skede som bearbetande behandling i senare skede. Barn och ungdomspsykiatrin kan erbjuda följande vid kvinnofridsbrott: -Krisstöd till enskilda barn som farit illa i samband med kvinnofridsbrott. -Krisstöd till enskilda personer, i egenskap av föräldrar, som är inblandade i kvinnofridsbrott. -Konsultationer angående barn och familjer som far illa i och med kvinnofridsbrott. Bearbetande insatser. Ungdomsmottagningen I mötet med unga kvinnor medvetandegöra dem om våldets natur genom att tex fråga alla om de varit utsatta för hot och våld. Hjälpa och stötta unga kvinnor vidare om de varit utsatta för någon form av kvinnofridskränkning. Mödravårdscentralen Skall fråga alla gravida om de varit utsatta för kvinnofridskränkning, en screening. Barnavårdscentralen Finns på familjecentralen. 8

9 Strömstads kommun Socialtjänst / Individ- och Familjeomsorg Den traditionella Individ och familjeomsorgen är uppdelad i två politiska nämnder. Frågor som berör barn och familj ligger inom Barn och Utbildningsnämnden/förvaltningen under avdelningen Resurscentrum för barn och unga. Socialbidrag, missbruksvård och övrigt stöd till vuxna över 21 år finns inom Omsorgsnämnden /förvaltningen under avdelningen Vuxenresurscentrum. Resurscentrum för barn och unga Barn o ungdomsteamet och socialtjänsten bistår med stödsamtal, samarbetssamtal, att förmedla kontakter till andra instanser som BUP. På Familjecentralen finns: förskollärare, socionom, specialpedagog, psykolog, barnmorska ( MVC), BVC-sköterska och läkare. Till öppna förskolan är alla barn i förskoleåldern med föräldrar eller andra vuxna välkomna. På familjecentralen erbjuds föräldrastöd och gruppverksamhet riktad till exempel till barn och tonåringar som tar ett stort ansvar i familjen och oroar sig för sina föräldrar. Gruppverksamhet finns också för barn och ungdomar i familjer som har eller haft något problem. Det kan vara att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol eller använder droger, vid sjukdom eller psykisk ohälsa, vid skilsmässa eller dödsfall. Man kan dela sina upplevelser med andra som har det likadant. Det förs ingen registrering och inga journaler i grupperna. Vuxenresurscentrum Ekonomigruppen arbetar med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd och rådgivning, både ekonomisk och praktisk. Handlägger även socialbidrag som rör barn och familjer. Kan hjälpa till med t.ex hur man söker ny bostad, vid skilsmässa - vad/hur gör man? Hjälp att kontakta kvinnojouren, spärra bankkonton eller förmedla kontakt med andra myndigheter. Missbruksenheten arbetar med utredningar och olika behandlingsinsatser som vänder sig till vuxna personer med missbruksproblem. De arbetar med samtal, motivation och förmedlar kontakt med andra myndigheter eller vårdinstanser. Samarbete kan etableras med läkare på vårdcentral eller inom Vuxenpsykiatrin. De vänder sig till enskilda individer, men samarbetar också gärna med familjen om där inte finns barn. Det finns också ett Resursteam med tre kontaktpersoner som arbetar med olika uppdrag eller stödinsatser i enskilda ärenden, på uppdrag från handläggarna inom Missbruksenheten eller Ekonomigruppen. Stöd och hjälp i eget boende Det finns en kommungemensam sjuksköterskeorganisation på dagar, kvällar, nätter och helger. Denna vänder sig främst till äldre och handikappade men även till yngre med behov av medicinska insatser i eget boende. Vid behov kan tillfällig avlastnings/korttidsplats erbjudas. Omsorgsförvaltningen har ett boende för personer med psykiskt handikapp för dem som ha särskilt behov av stöd och hjälp i det egna boendet. 9

10 Polisen Våld mot kvinnor handläggs på kriminalavdelningen i Strömstad. När det gäller mord, dråp och våldtäkt handläggs dessa ärenden oftast på länskriminalavdelningen i Trollhättan. Det är alltid en åklagare som är förundersökningsledare när det gäller brott mot kvinnor och barn i nära relationer med känd gärningsman. Polis som blir kallad till en plats där kvinnan blivit misshandlad skall, om kvinnan ger sin tillåtelse, hålla ett kort videoförhör med kvinnan över vad som hänt. Även om kvinnan senare tar tillbaka sina uppgifter kan rättsprocessen drivas vidare med bra förstahands åtgärder vilket innebär att dokumentera allt. Fotografera skador och hålla kortare förhör helst med videokamera. Kvinnor som utsätts för brott informeras om de rättigheter hon har som brottsoffer, bland annat rätten till målsägarbiträde, information om besöksförbudslagen, brottsofferstöd mm. Utredare som handlägger relationsvåld skall ha särskild kompetens för uppdraget enligt myndighetens verksamhetsplan. I polisområde Strömstad finns en polis som har en stödjande funktion för våldsutsatta kvinnor. Kriminalvården - Frivården Frivården kommer i kontakt med förövaren, förutsatt att en polisutredning startar som leder till åtal och att Tingsrätten begär in en personutredning. Är en person åtalad för att ha misshandlat sin fru/sambo/flickvän kan Frivården föreslå att personen döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift att t.ex. delta i en mansgrupp som behandlar dessa frågor. Döms en person till fängelse, är det vanligt att denne ställs under övervakning vid villkorlig frigivning. Vad det gäller offren i dessa situationer, kan Frivården hänvisa vidare till den instans som har möjlighet att hjälpa. De kan t.ex. inte hjälpa en kvinna som ringer p.g.a. att mannen brutit mot besöksförbudet, även om han står under övervakning, utan hon hänvisas då till polisen. I vissa situationer kan det vara svårt att bekräfta/förneka om mannen finns aktuell hos Frivården, beroende på sekretess. Frivården kommer i kontakt med en utsatt kvinna förutsatt att hon står under övervakning. Frivården har då möjlighet att stötta henne och hjälpa till att ta nödvändiga kontakter med t.ex. kvinnojouren, socialtjänsten, eller vid en polisanmälan. Frivården har dock ingen möjlighet att på egen hand ordna t.ex. skyddat boende. Kvinnan behöver ej ta emot mannen på permission. Observera att ibland går post till mannen till den gemensamma adressen. 10

11 Målsättning för Strömstads kommuns kvinnofridsarbete. Hälsofrämjande - förebyggande Kvinnor och män i alla åldrar skall kunna leva tryggt i Strömstad. Goda nära relationer skall främjas och våld förebyggas genom hälsofrämjande insatser, samverkan och ett strukturerat jämställdhetsarbete. Behandlande Våld och hot i nära relationer skall synliggöras. Flickor och kvinnor som blivit utsatta för hot och våld, skall inte tveka att söka hjälp och att anmäla våldsbrott. De som hotar och misshandlar skall ges möjlighet att bearbeta den problematik, som kan ligga bakom våldet. Barn i familjer som bevittnat våld skall få stöd att bearbeta trauma och gå vidare i livet. Bemötande Säkerställa ett gott bemötande oavsett vilken myndighet man vänder sig till. Tillgodose misshandlade kvinnors behov av stöd, skydd, vård och behandling så kvinnorna kan leva utan rädsla och själva kan bestämma över sina liv. Strategi: Den viktigaste förutsättningen för framgång med kvinnofridsarbetet är att arbetet sker i samverkan med alla inblandade parter. Samarbetet i bland annat nätverket för dessa frågor måste ha ett solitt stöd av ansvariga politiker och chefer. Till handlingsplanen bör program för det praktiska arbetet på olika arbetsplatser, organisationer och företag knytas, där den enskilda organisationens specifika roll förtydligas. I samverkan med sjukvården skall kommunen ta fram riktlinjer och rutiner för bemötande av våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld samt hur man skall arbeta förebyggande. Strömstads kommun skall stödja Kvinnojouren Emelie i Strömstad i deras arbete. Men även stödja andra frivilligorganisationer som lokalt arbetar med kvinnofridsfrågan som Röda Korset, Kyrkan, Brottsofferjouren med flera. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd och hjälp till kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet. Omsorgsnämnden ges ansvar för att samordna kvinnofridsarbetet enligt denna plan. Verksamhetschefen för vuxenresurscentrum har i uppgift att utveckla detta uppdrag. Denna kommunövergripande handlingsplan skall följas upp och utvärderas av folkhälsorådet. Utvärderingen av olika myndigheters verksamhet på detta område bör ske parallellt. Utvärderingen gäller både process och resultat, dvs både hur vi arbetar och hur tryggt människor lever i Strömstad. Samt av alla delarna det hälsofrämjande och behandlande liksom alla involverades bemötande av berörda. 11

12 Bilaga: Aktiviteter för * Vidarutbildning i frågor som berör: Hur kan man bättre uppmärksamma barn som bevittnar våld i familjer? Vad skall man göra när man misstänker att ett barn far illa? Konkreta tips, vilken hjälp/resurser finns i Strömstad? Samt ett förebyggande-, hälsofrämjande perspektiv, jämställdhetsarbete som att stärka självkänslan, arbeta med att sätta ord på känslor och att kunna säga nej etc. Ansvarig. Berit Swanström. * Ta fram en handlingsplan, som innehåller vårt gemensamma ansvar för barn som finns i familjer där män brukar våld mot kvinnan och ev mot barnen. Vilka resurser finns och vilka saknas? Ansvariga. Göran Antonsson, Ellinor Andersson * Öka kompetensen kring våld i nära relationer mellan eller av funktionshindrade och äldre. Ansvariga. Anders Fischer, Doris Larsson * Tydliggöra närsjukvårdens omhändertagande av de som drabbats av våld i nära relationer. Hur omsätts och samordnas organisationernas egna handlingsplaner för kvinnofridsfrågor i praktiken? Ansvariga. Solveig Lind, Göran Friberg, Elisabeth Vallberg, Anders Fischer * Göra en sammanställning av material i kvinnofridsfrågor. Information skall finnas i familjestödspärmen samt på Strömstads kommuns hemsida. Det skall vara enkelt att hitta information om frågor som berör kvinnofrid på Strömstads kommuns hemsida, även på olika språk. Ansvariga. Britt-Marie Alexandersson, Per-Henrik Askeröd, Peter Birgersson, Nätverket för kvinnofridsfrågor * Frivårdens program om IDAP, integrated domestic abuse program skall starta upp i Strömstad. Ansvarig. Thomas Nicklasson *Sannes Hus: En verksamhet som vänder sig till kvinnor som är utsatta på något sätt kommer att startas upp under hösten-06. Den vänder sig framförallt till kvinnor med missbruksrelaterade frågor. Både för enskilda samtal eller i grupp samt vissa aktiviteter. Eventuellt att detta också kan bli ett sätt för kvinnor att ta kontakt, som inte annars hör av sig till Socialtjänsten eller Kvinnojouren. Kontaktperson: Annelie Walldén, tel Ansvarig. Thomas Nicklasson * Utbildning för de som arbetar med människor i ämnet våld i nära relationer. Ansvarig: Nätverket för kvinnofridsfrågor 12

13 Bilaga.2 Adress och telefon och kontaktlista: Kvinnojouren Emelie Tfn 10488, Röda Korset Tfn Brottsofferjouren i Strömstad Ring : Alla dagar. Mansjouren , fax ( (Skövde) tfn ( Vänersborg ) Strömstads pastorat Bengt Magnusson, präst, telefon, mobil Marianne Falk, diakon, telefon Barbro Alvring, präst, telefon 28508, Expeditionen telefon Ola Emilsson mobilnummer: , telefon: Sjukvården Vårdcentralen Telefon Jourmottagningen Christina Rabb- Karlsson, sjuksköterska, telefon Kuratorer i primärvården Maria Hansson, telefon Uno Nilsson, telefon 28366, Öppenpsykiatriska mottagning Strömstad Strömstads Sjukhus Eva-Lottie Larsson, Mona Magnusson, Eva Grahn Telefon kl Mobila Akutteamet, Telefonrådgivning och hembesök. Telefon 28170, kl Mobil BUP Strömstad/Tanum, Socionom, Noomi Westerberg, telefon Ungdomsmottagningen Mia Öster, barnmorska, telefon

14 Strömstad kommun Resurscentrum för Barn och unga Vivianne Andersson telefon 19196, mobil Kvällar / helger ring polisen som kan kontakta socialjouren Familjecentralen Sofia Bergström och Ann Johansson telefon Familjecentralen På MVC arbetar Ingrid och Carolin, telefon PÅ BVC arbetar Lena och Lenalill på telefon och Gun på telefon Socialtjänst - vuxna Telefontider säkrast kl , men det går ofta att nå handläggare även på andra tider. I receptionen kan man lämna meddelande mellan kl , tel eller till kommunens växel, tel , under kontorstid. Ekonomigruppen: Monica Danielsson tel (Dag 1-10) Agneta Persson tel (Dag 11-20) Pernilla Danielsson tel (Dag 21-31) Missbruksenheten: Enhetschef Anna Almén, tel Dan-Inge Johansson, tel och Annelie Walldén, tel Lotsen Alkoholrådgivning Tel.tid: måndag kl Kvällsmott. en kväll/vecka. Tel Besöksadress: Södra Bergsgatan 6 A. Omsorgsförvaltningen Doris Larsson tel Kvällar, nätter, helger ( kvälls och nattpatrull) tfn Polisen Inger Spiik är kontaktperson för kvinnofridsfrågor hos polisen i Strömstad. Telefon eller 112 i akuta läge. Frivården Kajsa Warg, tfn Folkhälsosamordnare Lis Palm, tfn

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer 1 (9) Våld i nära relationer Här kan du få hjälp! Arbetsgruppen för Familjefrid i Höör Maj 2011 Höörs kommun: Social sektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar -

Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - Ungdomsfr id - Om våld, hot och sexuella övergrepp på ungdomar - 2010-02-22 Ljuger ungdomar om hot, våld och sexuella övergrepp? - Ja ofta, de säger att det inte hänt, fast det har hänt Hot, våld och sexuella

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 1 av (18) Gällande 22 augusti 2011 HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Sidan 2 av (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 3 RUTINER FÖR SOCIALKONTORET 4-6 RUTINSCHEMA

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män.

Datum 2011-09-20. Dokumentet vänder sig till all personal inom den patientnära verksamheten som möter våldsutsatta kvinnor, barn och män. I Landstinget Gunilla Lillhager, kurator och arbetsterapienhet Gunilla Apell, h3lso- och sjukvårdsenheten DALARNA RIKTLINJE - VALD I NÄRA RELATIONER Datum 2011-09-20 Beteckningfdiarienr LD11/02248 1(6)

Läs mer

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna

Trygg i Norrtälje kommun. Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, polisen, föreningar, företag, kyrkan

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn

Grundvärderingar. Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Kvinnofridsprogrammet i Malmö 1 Grundvärderingar Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män

Läs mer

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar.

Vi är många som vill hjälpa. Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Vi är många som vill hjälpa Stöd och råd till kvinnor som blivit utsatta för våld eller kränkningar. Stora broschyren.pgm 2-3 Våld används för att få en person att göra något som hon inte vill, eller få

Läs mer

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Gemensamt handlingsprogram för personalgrupper i Lindesbergs kommun som möter våldsutsatta kvinnor eller män och barn som bevittnat våld i nära relation samt Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Rätten till kvinnofrid

Rätten till kvinnofrid LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Rätten till kvinnofrid Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor i län Meddelande 2001: 29 701-0792-1997 Förord Länsstyrelsen är den regionala tillsynsmyndigheten

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument

Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Mäns våld mot kvinnor ett policydokument Länsgruppen för Kvinnofrid i Jönköpings län Förord Mäns fysiska, sexuella eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet. Mäns våld mot

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder.

Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. Föräldra KRAFT Att vara förälder är ett livslångt uppdrag ett av de allra finaste uppdrag man kan få. Men uppdragets karaktär skiftar med barnets ålder. P E R S O N A L F O L D E R Barn behöver föräldrar.

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer