Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld mot kvinnor och barn i nära relationer"

Transkript

1 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer. Handlingsprogrammet är ett led i att på olika sätt eliminera detta våld. Detta handlingsprogram är framtaget av ett nätverk för kvinnofridsfrågor på uppdrag av kommunfullmäktige maj Nätverket består av representanter från Primärvården, Vuxenpsykiatrin, BUP, Ungdomsmottagningen, Skolhälsovården, Resurscentrum för Barn och Unga, Socialtjänst Vuxna, Omsorgsförvaltningen, Folkhälsorådet, Polisen, Frivården, Kvinnojouren Emelie, Svenska Kyrkan, Brottsofferjouren, Röda Korset, politiker i Strömstad med flera. Bakgrund Våld i nära relationer har ett brett perspektiv och insatser berör alla i familjen/relationen. I texten utgår vi från att det är kvinnor som blir offer för våld och hot och att det är mannen som är förövaren. Vi är medvetna om att våld i nära relationer förekommer i samkönade förhållanden. Kvinnan kan också i undantagsfall vara den som brukar våld mot mannen. Det absolut vanligaste är att kvinnan blir misshandlad av en man hon står i nära relation till. Fokus ligger på att förbättra samhällets insatser för dem som utsätts för våld i nära relationer. Vi vill också uppmärksamma att barn som upplever våld i hemmet far illa och kan få allvarliga psykiska men, om de inte får hjälp. Män (oftast) som misshandlar har också ett behov av stöd och hjälp. De måste kunna få hjälp att hantera konfliktsituationer på ett mer konstruktivt sätt. Detta har hittills i stort sett saknats. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, ett relationsproblem och ett individuellt problem. Det kan inte förklaras som annan våldsbrottslighet och kan inte heller hanteras på samma sätt. Våld i nära relationer berör flera olika myndigheter såsom Socialtjänst, Rättsväsende, Hälso- och sjukvård med flera. Våldet medför också samhällsekonomiska konsekvenser. Våld i nära relationer är också ett allvarligt hot mot barns och ungdomars sociala och psykiska hälsa. Barns upplevelser av våld mellan föräldrarna kan starkt komma att rubba deras grundläggande tillit, tvinga dem till ett brådmoget ansvarstagande och att prägla deras värderingar och normer rörande relationer mellan könen. Det kan också skapa ett mönster med våld i deras vuxenliv. Krisreaktioner är vanliga. Barn och unga har även en känsla av att det inte finns någon hjälp från samhället för dem och deras föräldrar. 1

2 Begreppet våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar såväl fysiska, psykiska som sexuella övergrepp/trakasserier/kränkningar och olika former av utnyttjande samt hedersrelaterat våld. Det är ett våld som kan ge både fysiska och psykiska skador. Det innebär hot, tvång eller hinder för en person att göra det hon vill. Teorier Det finns olika teorier om våldets orsaker. Teorierna speglar olika aspekter av problematiken. De psykologiska förklaringarna rör individuella faktorer som sjukligt beteende hos förövaren eller offret. Socialpsykologiska förklaringar handlar om t ex konflikter och kriser mellan parterna. Sociologiska teorier har sin grund i att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för makt. I handlingsplanen har vi inte tagit ställning för en enskild förklaringsmodell. Det är aldrig den slagna - våldsutsatta kvinnan, som är orsaken till våldet. Våldets omfattning. Relationsrelaterade våldsbrott mot kvinnor är ett allvarligt problem i Sverige. Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott av en man som hon har eller har haft en nära relation till. Under de senaste åren har antalet anmälda brott av denna art ökat kraftigt. Samtidigt visar all forskning att det s.k. mörkertalet när det gäller anmälningar av relationsrelaterat våld är mycket stort. En kvinna dödas var tredje vecka i Sverige av en man som hon är eller har varit gift eller sammanboende med, enligt BRÅ 2001 Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. BRÅ genomförde en intervjuundersökning av 3300 kvinnor på deras arbetsplatser. 1 %, vilket skulle motsvara ca kvinnor i arbetslivet, svarade att de under det senaste året utsatts för fysiskt våld. Ingen hade anmält brottet. I rapporten Slagen dam, som kom 2002 redovisade man en omfångsrik undersökning, där SCB skickat en enkät till kvinnor i åldrarna år, med 70% svarsfrekvens om mäns våld mot kvinnor. Kortfattat angav 46% av kvinnorna att de utsatts för våld av någon man efter sin 15 års dag (sexuellt våld, fysiskt våld eller hot). Var femte kvinna i åldern hade utsatts för våld det senaste året ( 12% i hela svarsgruppen). I Strömstad anmäldes år 2005, 19 fall av misshandel mot kvinna, 3 fall av kvinnofridskränkning, 3 våldtäkter och 8 fall av olaga hot mot kvinna som fyllt 18 år. Antalet anmälningar har minskat marginellt de senaste 3 åren. Utsatta grupper Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är vissa kategorier kvinnor som har uppmärksammats som särskilt sårbara. Vad gäller äldre kvinnor kan det förekomma en stark beroendesituation till vårdare som innebär att man inte anmäler psykiskt eller fysisk våld. Våld och hot mot funktionshindrade kvinnor från närstående uppmärksammas mer och mer. 2

3 Kvinnor med missbruksproblem är särskilt utsatta. Ofta skuldbelägger och nedvärderar kvinnorna sig själva, de är också utsatta för samhällets attityder. Många gånger blir våldet något som kvinnan vänjer sig vid, samtidigt som hennes självkänsla trycks ned alltmer. Både fysiskt våld och sexuellt utnyttjande är vanligt förekommande. I relationer är det också vanligt att kvinnan blir isolerad eller psykiskt misshandlad. När eller om kvinnorna söker hjälp blir de ofta annorlunda behandlade. Det är inte ovanligt att misshandlade kvinnor som sökt hjälp genom akut- eller psykiatriska mottagningar, trots sina uppenbara skador, i första hand bemöts som enbart missbrukare och eventuellt erbjuds hjälp med avgiftning. Kvinnorna har en stämpel på sig som skymmer de andra hjälpbehoven. Kvinnor från andra länder och hederskulturer kan ha svagare nätverk och sämre språkkunskaper och svårare att veta var de kan vända sig för att få hjälp. I det sk hedersrelaterade våldet kan det förekomma våld från pappan mot döttrarna eller mellan syskon, vanligen brodern mot systern.. Våld under graviditet, unga flickors utsatthet, barn till misshandlade kvinnor/misshandlande män och även män som misshandlar är utsatta grupper. Människohandel för sexuella syftetrafficking. Vad säger lagen? Begreppet kvinnofrid härstammar från 1200 talet. Då stiftades särskilda lagar för att skydda familjens kvinnor mot andra män. Den som bröt mot dessa lagar skadade framförallt den man som kvinnan tillhörde. Kvinnofriden gällde alltså inte i första hand kvinnorna själva. Dagens liksom gårdagens lagstiftning är ett uttryck för samhällets värderingar. Kvinnan som sexuellt, ekonomiskt och politiskt underordnad mannen, är ett genom gående drag i svensk rättshistoria. Först 1864 försvann mannens lagliga rätt att aga sin hustru. Våld i nära relationer, kvinnomisshandel, skildes från andra våldsbrott, genom att göra misshandel på enskilt område till ett angivelsebrott det blev kvinnans ansvar att göra en anmälan. Först 1982 kom kvinnomisshandel att falla under allmänt åtal. Våldtäkt inom äktenskapet blev inte straffbart förrän Grov kvinnofridskränkning Lagen om grov kvinnofridskränkning kom till för att stärka kvinnors möjlighet att anmäla misshandlande män som systematiskt kränker kvinnans självkänsla. Om en man begår en brottslig gärning mot en kvinna som han är eller har varit gift eller sammanboende med skall han dömas för grov kvinnofridskränkning till fängelse i lägst sex månader och högst sex år om gärningen varit ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och ämnad att allvarligt skada hennes självkänsla. För grov kvinnofridskränkning kan den dömas som begår brott mot närstående ( barn, syskon eller andra närstående). Straffskalan är den samma som för grov kvinnofridskränkning. Barnperspektivet Barn och ungdomar som lever i familjer där våld förekommer har en mycket otrygg och utsatt livssituation. De lever i en lojalitetskonflikt. Barnen får ta ett stort socialt ansvar och tvingas bli vuxna alltför tidigt. De vet att de i svåra situationer ofta bara har sig själva att lita till. 3

4 I familjer där våld förekommer finns en ovisshet som är skadlig för barnet de vet aldrig när eller varför våldet utlöses. De känner en ständig oro och försöker att psykiskt förbereda sig för när det oförutsägbara inträffar. Vanligt är att de som vuxna kommer att leva i förhållanden där det förekommer våld. Det är vanligt att de i vuxen ålder mår både psykiskt och fysiskt dåligt, som en konsekvens av sin uppväxt. Utifrån denna kunskap är det särskilt angeläget med metoder och rutiner för hur man bäst förhåller sig till familjer där våld förekommer, där barn finns med i bilden. När en kvinna söker hjälp är det viktigt att barnens specifika behov uppmärksammas. Barnen måste få en känsla av att vara sedda och dessutom få tydlig information om vad som kommer att hända. Detta för att socialtjänstens stöd och insatser skall upplevas förutsägbart och därmed inte hotfullt för barnen. Män som misshandlar Nästan allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Kvinnomisshandel är en brottslig gärning där både kvinnan och mannen är i behov av insatser var för sig. En erfarenhet från arbete med män som slår är att de måste ta ansvar för sina handlingar - för våldet men att de behöver stöd för att kunna ta detta ansvar. Männen behöver aktivt erbjudas olika insatser för att kunna ta kontroll över sitt sätt att agera. Rättigheter Vem som helst kan anmäla ett kvinnofridsbrott till polisen, även anonymt. Mannen kan åtalas även om det inte är kvinnan som anmäler brottet. Misshandel, ofredande, våldtäkt, olaga hot och grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal, dvs man kan inte ta tillbaka sin anmälan. Kvinnan kan själv ansöka om besöksförbud. Det är åklagaren som beslutar. Förbudet innebär att mannen inte får besöka, följa efter eller på annat sätt kontakta kvinnan. Även telefonsamtal, SMS och mail kan innebära brottsliga handlingar. Överträdelse av besöksförbud kan ge fängelsestraff. Om man blivit utsatt för misshandel och/eller sexualbrott kan staten bekosta rättshjälp under förundersökning och rättegång. 4

5 Samhällets ansvar Kommunens ansvar Socialtjänsten Socialtjänstens ansvar styrs framförallt av socialtjänstlagen. Där fastställs kommunens yttersta ansvar för de som vistas i kommunen, att de får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret att bemöta sociala problem och finna lösningar, vilket omfattar både barn och vuxna. På senare år har kvinnors utsatthet uppmärksammats allt mer. Socialtjänsten har därmed fått ett utökat ansvar och skyldighet att utveckla sitt arbete kring frågor som rör våld mot kvinnor. En viktig uppgift för socialtjänsten är att ge utsatta kvinnor stöd och hjälp för att förändra sin situation. Med uttrycket är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet avses kvinnor som lever eller har levt tillsammans med en man som utsatt henne för misshandel och andra övergrepp. Det är nödvändigt att socialtjänsten är lyhörd för vad kvinnor i utsatta lägen kan vara i behov av. Många gånger vet inte kvinnan själv vilka möjligheter hon har att få stöd och hjälp. Socialtjänsten måste därför aktivt erbjuda hjälp av olika slag, t ex en tillfällig bostad, rådgivning, kontaktperson, hjälp att kontakta andra myndigheter m.m. Socialtjänsten kan i olika ärenden samarbeta med läkare, skola, polis, frivilligorganisationer mfl, givetvis med hänsyn till den sekretess som gäller. I familjer där våld förekommer befinner sig barnen i ett särskilt utsatt läge. Det är socialtjänstens ansvar att särskilt beakta barnens behov och låta dem bli föremål för noggrann uppmärksamhet. Det ligger också inom socialtjänstens ansvarsområde att utforma det sociala arbetet så det inkluderar männen och deras ansvarstagande för våldsbeteende. Ett framgångsrikt arbete kräver väl fungerande samarbete mellan alla berörda instanser. Förutom Individ- och familjeomsorgen kan ärenden som gäller våld i nära relationer aktualiseras hos andra verksamhetsområden inom kommunen såsom barn-, äldre och handikappomsorg. Förskola och skola Förskolan och skolan har ansvar att anmäla till socialkontoret när man misstänker att ett barn far illa enligt socialtjänstlagen. Sjukvårdens ansvar Hälso- och sjukvårdslagen säger att åtgärder måste finnas för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Sjukvården är skyldig att göra noggranna journalanteckningar, fotografera uppkomna skador och rekommendera personen att göra en polisanmälan. Vid grövre brott där det misstänks stränga straff upp till två år är man alltid skyldig att rapportera till polisen. Hälso- och sjukvården skall på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 5

6 Polisens ansvar Polismyndighetens ansvar är att förebygga och förhindra brott samt att utreda brott. Polisen skall också lämna skydd, upplysningar och annan hjälp till utsatta. Polisens arbete styrs bland annat av Polislagen, Förundersökningskungörelsen och Rättegångsbalken. Brott mot kvinnor och barn är ett prioriterat brott som skall handläggas skyndsamt. Åklagarens roll Åklagaren är den som inom lagens ram ska avgöra vad som föranleder åtal och har därmed en central ställning inom rättsväsendet med uppgift att vara förundersökningsledare, att besluta i åtalsfrågan samt att förbereda och framträda i domstolen. Åklagaren är den som avgör om ett brott blivit begånget, därefter om det finns tillräcklig bevisning mot en misstänkt. Bevisningen avgör om förundersökningen ska inledas eller läggas ned. Åklagaren ska vara opartisk, vilket innebär att han ska beakta både den våldsutsatta kvinnans och den våldsutövande mannens situation. Åklagaren har till uppgift att fatta beslut i frågor om anhållan, husrannsakan och andra tvångsmedel. Målsägarbiträde hjälper/stödjer brottsoffret under rättegång. Det kan vara en advokat. Rättsintyg Det är rättsmedicinalverket som har huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. Utfärdandet av rättsintyg är koncentrerat till ett antal särskilt kvalificerade läkare, för att åstadkomma bra kvalitet. Ett rättsintyg kan ha avgörande betydelse i en kommande rättsprocess. Rättsintyg utfärdas på begäran av polismyndighet eller åklagare. 6

7 Resurser i Strömstad Frivilligföreningar. Alla frivilligföreningarna har tystnadsplikt. Kvinnojouren Emelie Har en telefon som man alltid kan ringa till för att får prata med någon i kvinnojouren. Träffar ibland kvinnorna istället för att ta samtalet över telefonen. Ger stöd på kvinnans premisser. Kan följa med på besök hos läkare, polis, socialsekreterare, advokat och ev rättegång. Har en lägenhet där skyddat boende kan ges under en kortare tid. Tar alla kvinnor och barn på allvar. Hjälper kvinnan vidare. Arbetar ideellt och under tystnadsplikt. Brottsofferjouren i Strömstad Är till för den som blivit utsatt för brott. Hjälper till med kontakter med polis, advokat eller försäkringsbolag. Hjälper till med att fylla i blanketter som kan vara krångliga. Någon att prata med efter att man drabbats av ett brott. Ringer upp inom ett dygn efter det man ringt deras telefon. Röda Korset Förmedlar kontakt med andra organisationer och myndigheter inom kommunen. Mansjouren i Västra Götaland Mansjouren arbetar mycket med att bryta ensamhet. Är med i Rikscentrum för mansjourer. Strömstads församling - kyrkan Strömstad Församling kan erbjuda människor som råkat ut för kvinnofridsbrott: Enskilda samtal med präst eller diakon med tystnadsplikt. Enskilda samtal under tystnadsplikt ges till dem som arbetar, både ideellt och avlönat, med dessa frågor eller andra livsfrågor. Ingen registrering - tidsbokning görs bara med den präst eller diakon man vill tala med. Viss möjlighet till ekonomiskt stöd. Temporär bostad kan ordnas. Präst eller diakon kan man nå relativt enkelt under dagtid, via arbetstelefon, expedition eller mobiltelefon. Övrig tid hem- eller mobiltelefon. Det finns alltid någon präst på plats i stan, eller ordnad ersättare inom kommunen. 7

8 Hälso- och sjukvården Vårdcentralen Sjuksköterskor ger telefonrådgivning och utifrån kvinnornas berättelser ges hänvisning till kuratorer t ex. I akuta fall kan besökstid ordnas omedelbart. Vid behov kontaktas polis, socialtjänsten, kvinnojouren, kurator mm. Jourmottagningen Hjälp med kontakter till polis, socialtjänst och kvinnojour. Jourmottagningen är bemannad dygnet runt. Dokumentation av skador sker med hjälp av bland annat kamera. Kurator i primärvården Kan erbjuda samtal. Ingen remiss behövs. Öppenpsykiatriska mottagningen Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Strömstad/Tanum kan erbjuda följande hjälp till de som utsatts för kvinnofridsbrott, samt har en psykiatrisk diagnos. Individuellt stöd och vid behov samtalskontakt med den drabbade -Initiera samverkan med andra behandlare och/eller berörda instanser då behov finns för utökade insatser. -Konsultation BUP Strömstad/Tanum, Barn och föräldrar från familjer där våld förekommer och där barn uppvisar barnpsykiatriska symptom kan söka hjälp på BUP. BUP har möjligheter till insatser i såväl krisintervention i akut skede som bearbetande behandling i senare skede. Barn och ungdomspsykiatrin kan erbjuda följande vid kvinnofridsbrott: -Krisstöd till enskilda barn som farit illa i samband med kvinnofridsbrott. -Krisstöd till enskilda personer, i egenskap av föräldrar, som är inblandade i kvinnofridsbrott. -Konsultationer angående barn och familjer som far illa i och med kvinnofridsbrott. Bearbetande insatser. Ungdomsmottagningen I mötet med unga kvinnor medvetandegöra dem om våldets natur genom att tex fråga alla om de varit utsatta för hot och våld. Hjälpa och stötta unga kvinnor vidare om de varit utsatta för någon form av kvinnofridskränkning. Mödravårdscentralen Skall fråga alla gravida om de varit utsatta för kvinnofridskränkning, en screening. Barnavårdscentralen Finns på familjecentralen. 8

9 Strömstads kommun Socialtjänst / Individ- och Familjeomsorg Den traditionella Individ och familjeomsorgen är uppdelad i två politiska nämnder. Frågor som berör barn och familj ligger inom Barn och Utbildningsnämnden/förvaltningen under avdelningen Resurscentrum för barn och unga. Socialbidrag, missbruksvård och övrigt stöd till vuxna över 21 år finns inom Omsorgsnämnden /förvaltningen under avdelningen Vuxenresurscentrum. Resurscentrum för barn och unga Barn o ungdomsteamet och socialtjänsten bistår med stödsamtal, samarbetssamtal, att förmedla kontakter till andra instanser som BUP. På Familjecentralen finns: förskollärare, socionom, specialpedagog, psykolog, barnmorska ( MVC), BVC-sköterska och läkare. Till öppna förskolan är alla barn i förskoleåldern med föräldrar eller andra vuxna välkomna. På familjecentralen erbjuds föräldrastöd och gruppverksamhet riktad till exempel till barn och tonåringar som tar ett stort ansvar i familjen och oroar sig för sina föräldrar. Gruppverksamhet finns också för barn och ungdomar i familjer som har eller haft något problem. Det kan vara att någon av föräldrarna dricker för mycket alkohol eller använder droger, vid sjukdom eller psykisk ohälsa, vid skilsmässa eller dödsfall. Man kan dela sina upplevelser med andra som har det likadant. Det förs ingen registrering och inga journaler i grupperna. Vuxenresurscentrum Ekonomigruppen arbetar med försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd och rådgivning, både ekonomisk och praktisk. Handlägger även socialbidrag som rör barn och familjer. Kan hjälpa till med t.ex hur man söker ny bostad, vid skilsmässa - vad/hur gör man? Hjälp att kontakta kvinnojouren, spärra bankkonton eller förmedla kontakt med andra myndigheter. Missbruksenheten arbetar med utredningar och olika behandlingsinsatser som vänder sig till vuxna personer med missbruksproblem. De arbetar med samtal, motivation och förmedlar kontakt med andra myndigheter eller vårdinstanser. Samarbete kan etableras med läkare på vårdcentral eller inom Vuxenpsykiatrin. De vänder sig till enskilda individer, men samarbetar också gärna med familjen om där inte finns barn. Det finns också ett Resursteam med tre kontaktpersoner som arbetar med olika uppdrag eller stödinsatser i enskilda ärenden, på uppdrag från handläggarna inom Missbruksenheten eller Ekonomigruppen. Stöd och hjälp i eget boende Det finns en kommungemensam sjuksköterskeorganisation på dagar, kvällar, nätter och helger. Denna vänder sig främst till äldre och handikappade men även till yngre med behov av medicinska insatser i eget boende. Vid behov kan tillfällig avlastnings/korttidsplats erbjudas. Omsorgsförvaltningen har ett boende för personer med psykiskt handikapp för dem som ha särskilt behov av stöd och hjälp i det egna boendet. 9

10 Polisen Våld mot kvinnor handläggs på kriminalavdelningen i Strömstad. När det gäller mord, dråp och våldtäkt handläggs dessa ärenden oftast på länskriminalavdelningen i Trollhättan. Det är alltid en åklagare som är förundersökningsledare när det gäller brott mot kvinnor och barn i nära relationer med känd gärningsman. Polis som blir kallad till en plats där kvinnan blivit misshandlad skall, om kvinnan ger sin tillåtelse, hålla ett kort videoförhör med kvinnan över vad som hänt. Även om kvinnan senare tar tillbaka sina uppgifter kan rättsprocessen drivas vidare med bra förstahands åtgärder vilket innebär att dokumentera allt. Fotografera skador och hålla kortare förhör helst med videokamera. Kvinnor som utsätts för brott informeras om de rättigheter hon har som brottsoffer, bland annat rätten till målsägarbiträde, information om besöksförbudslagen, brottsofferstöd mm. Utredare som handlägger relationsvåld skall ha särskild kompetens för uppdraget enligt myndighetens verksamhetsplan. I polisområde Strömstad finns en polis som har en stödjande funktion för våldsutsatta kvinnor. Kriminalvården - Frivården Frivården kommer i kontakt med förövaren, förutsatt att en polisutredning startar som leder till åtal och att Tingsrätten begär in en personutredning. Är en person åtalad för att ha misshandlat sin fru/sambo/flickvän kan Frivården föreslå att personen döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift att t.ex. delta i en mansgrupp som behandlar dessa frågor. Döms en person till fängelse, är det vanligt att denne ställs under övervakning vid villkorlig frigivning. Vad det gäller offren i dessa situationer, kan Frivården hänvisa vidare till den instans som har möjlighet att hjälpa. De kan t.ex. inte hjälpa en kvinna som ringer p.g.a. att mannen brutit mot besöksförbudet, även om han står under övervakning, utan hon hänvisas då till polisen. I vissa situationer kan det vara svårt att bekräfta/förneka om mannen finns aktuell hos Frivården, beroende på sekretess. Frivården kommer i kontakt med en utsatt kvinna förutsatt att hon står under övervakning. Frivården har då möjlighet att stötta henne och hjälpa till att ta nödvändiga kontakter med t.ex. kvinnojouren, socialtjänsten, eller vid en polisanmälan. Frivården har dock ingen möjlighet att på egen hand ordna t.ex. skyddat boende. Kvinnan behöver ej ta emot mannen på permission. Observera att ibland går post till mannen till den gemensamma adressen. 10

11 Målsättning för Strömstads kommuns kvinnofridsarbete. Hälsofrämjande - förebyggande Kvinnor och män i alla åldrar skall kunna leva tryggt i Strömstad. Goda nära relationer skall främjas och våld förebyggas genom hälsofrämjande insatser, samverkan och ett strukturerat jämställdhetsarbete. Behandlande Våld och hot i nära relationer skall synliggöras. Flickor och kvinnor som blivit utsatta för hot och våld, skall inte tveka att söka hjälp och att anmäla våldsbrott. De som hotar och misshandlar skall ges möjlighet att bearbeta den problematik, som kan ligga bakom våldet. Barn i familjer som bevittnat våld skall få stöd att bearbeta trauma och gå vidare i livet. Bemötande Säkerställa ett gott bemötande oavsett vilken myndighet man vänder sig till. Tillgodose misshandlade kvinnors behov av stöd, skydd, vård och behandling så kvinnorna kan leva utan rädsla och själva kan bestämma över sina liv. Strategi: Den viktigaste förutsättningen för framgång med kvinnofridsarbetet är att arbetet sker i samverkan med alla inblandade parter. Samarbetet i bland annat nätverket för dessa frågor måste ha ett solitt stöd av ansvariga politiker och chefer. Till handlingsplanen bör program för det praktiska arbetet på olika arbetsplatser, organisationer och företag knytas, där den enskilda organisationens specifika roll förtydligas. I samverkan med sjukvården skall kommunen ta fram riktlinjer och rutiner för bemötande av våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld samt hur man skall arbeta förebyggande. Strömstads kommun skall stödja Kvinnojouren Emelie i Strömstad i deras arbete. Men även stödja andra frivilligorganisationer som lokalt arbetar med kvinnofridsfrågan som Röda Korset, Kyrkan, Brottsofferjouren med flera. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för stöd och hjälp till kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet. Omsorgsnämnden ges ansvar för att samordna kvinnofridsarbetet enligt denna plan. Verksamhetschefen för vuxenresurscentrum har i uppgift att utveckla detta uppdrag. Denna kommunövergripande handlingsplan skall följas upp och utvärderas av folkhälsorådet. Utvärderingen av olika myndigheters verksamhet på detta område bör ske parallellt. Utvärderingen gäller både process och resultat, dvs både hur vi arbetar och hur tryggt människor lever i Strömstad. Samt av alla delarna det hälsofrämjande och behandlande liksom alla involverades bemötande av berörda. 11

12 Bilaga: Aktiviteter för * Vidarutbildning i frågor som berör: Hur kan man bättre uppmärksamma barn som bevittnar våld i familjer? Vad skall man göra när man misstänker att ett barn far illa? Konkreta tips, vilken hjälp/resurser finns i Strömstad? Samt ett förebyggande-, hälsofrämjande perspektiv, jämställdhetsarbete som att stärka självkänslan, arbeta med att sätta ord på känslor och att kunna säga nej etc. Ansvarig. Berit Swanström. * Ta fram en handlingsplan, som innehåller vårt gemensamma ansvar för barn som finns i familjer där män brukar våld mot kvinnan och ev mot barnen. Vilka resurser finns och vilka saknas? Ansvariga. Göran Antonsson, Ellinor Andersson * Öka kompetensen kring våld i nära relationer mellan eller av funktionshindrade och äldre. Ansvariga. Anders Fischer, Doris Larsson * Tydliggöra närsjukvårdens omhändertagande av de som drabbats av våld i nära relationer. Hur omsätts och samordnas organisationernas egna handlingsplaner för kvinnofridsfrågor i praktiken? Ansvariga. Solveig Lind, Göran Friberg, Elisabeth Vallberg, Anders Fischer * Göra en sammanställning av material i kvinnofridsfrågor. Information skall finnas i familjestödspärmen samt på Strömstads kommuns hemsida. Det skall vara enkelt att hitta information om frågor som berör kvinnofrid på Strömstads kommuns hemsida, även på olika språk. Ansvariga. Britt-Marie Alexandersson, Per-Henrik Askeröd, Peter Birgersson, Nätverket för kvinnofridsfrågor * Frivårdens program om IDAP, integrated domestic abuse program skall starta upp i Strömstad. Ansvarig. Thomas Nicklasson *Sannes Hus: En verksamhet som vänder sig till kvinnor som är utsatta på något sätt kommer att startas upp under hösten-06. Den vänder sig framförallt till kvinnor med missbruksrelaterade frågor. Både för enskilda samtal eller i grupp samt vissa aktiviteter. Eventuellt att detta också kan bli ett sätt för kvinnor att ta kontakt, som inte annars hör av sig till Socialtjänsten eller Kvinnojouren. Kontaktperson: Annelie Walldén, tel Ansvarig. Thomas Nicklasson * Utbildning för de som arbetar med människor i ämnet våld i nära relationer. Ansvarig: Nätverket för kvinnofridsfrågor 12

13 Bilaga.2 Adress och telefon och kontaktlista: Kvinnojouren Emelie Tfn 10488, Röda Korset Tfn Brottsofferjouren i Strömstad Ring : Alla dagar. Mansjouren , fax ( (Skövde) tfn ( Vänersborg ) Strömstads pastorat Bengt Magnusson, präst, telefon, mobil Marianne Falk, diakon, telefon Barbro Alvring, präst, telefon 28508, Expeditionen telefon Ola Emilsson mobilnummer: , telefon: Sjukvården Vårdcentralen Telefon Jourmottagningen Christina Rabb- Karlsson, sjuksköterska, telefon Kuratorer i primärvården Maria Hansson, telefon Uno Nilsson, telefon 28366, Öppenpsykiatriska mottagning Strömstad Strömstads Sjukhus Eva-Lottie Larsson, Mona Magnusson, Eva Grahn Telefon kl Mobila Akutteamet, Telefonrådgivning och hembesök. Telefon 28170, kl Mobil BUP Strömstad/Tanum, Socionom, Noomi Westerberg, telefon Ungdomsmottagningen Mia Öster, barnmorska, telefon

14 Strömstad kommun Resurscentrum för Barn och unga Vivianne Andersson telefon 19196, mobil Kvällar / helger ring polisen som kan kontakta socialjouren Familjecentralen Sofia Bergström och Ann Johansson telefon Familjecentralen På MVC arbetar Ingrid och Carolin, telefon PÅ BVC arbetar Lena och Lenalill på telefon och Gun på telefon Socialtjänst - vuxna Telefontider säkrast kl , men det går ofta att nå handläggare även på andra tider. I receptionen kan man lämna meddelande mellan kl , tel eller till kommunens växel, tel , under kontorstid. Ekonomigruppen: Monica Danielsson tel (Dag 1-10) Agneta Persson tel (Dag 11-20) Pernilla Danielsson tel (Dag 21-31) Missbruksenheten: Enhetschef Anna Almén, tel Dan-Inge Johansson, tel och Annelie Walldén, tel Lotsen Alkoholrådgivning Tel.tid: måndag kl Kvällsmott. en kväll/vecka. Tel Besöksadress: Södra Bergsgatan 6 A. Omsorgsförvaltningen Doris Larsson tel Kvällar, nätter, helger ( kvälls och nattpatrull) tfn Polisen Inger Spiik är kontaktperson för kvinnofridsfrågor hos polisen i Strömstad. Telefon eller 112 i akuta läge. Frivården Kajsa Warg, tfn Folkhälsosamordnare Lis Palm, tfn

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4

Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 2014:4 Författning om socialnämnders och vårdgivares ansvar vid våld i nära relationer Marit Birk 2014-12-12 Inledning Målbeskrivning Sammanhållen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE

VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE VÅLD MOT KUNDER SOM UTFÖRS AV ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE RIKTLINJE FÖR HANDLÄGGNING AV MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE KARLSTADS KOMMUN Ansvarig: Utvecklingsledare Uppdaterad:

Läs mer

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15

HANDLINGSPLAN. mot våld i nära relationer. Socialtjänsten. Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 HANDLINGSPLAN mot våld i nära relationer Antagen av Socialnämnden 2012-02-15 Socialtjänsten 1 (9) DNR: SN/2012:16 Socialnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer. Inledning Socialnämnden antog

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER

SAMVERKAN I SJU KOMMUNER SAMVERKAN I SJU KOMMUNER Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Våld är en fråga om mänskliga

Läs mer

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp)

Stadsdelsförvaltningens kvinnofridsarbete- svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-07-08 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 508 14 019 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland YTTRANDE 1(2) 19 januari 2005 hs 2004/0190 Hälso- och sjukvårdsnämnden Motion om handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland Marianne Gottlander har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion om ett handlingsprogram

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är VKV? Hur arbetar vi? Information. Utbildningar. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinara.se/vkv Våld i nära n Borås s den 7 april-2011 Tove Corneliussen,, utbildningsledare, Lotta Nybergh,

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna

Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Våld i nära relationer Riktlinjer vuxna Socialnämnden 2014-12-04 2 (9) Inledning Vuxna personer som blivit utsatta för våld av eller utövat våld mot närstående är en viktig målgrupp i s arbete mot våld

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Hot och kränkningar. Stöd och hjälp. Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Hot och kränkningar Stöd och hjälp Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Du kan vara utsatt för våld i nära relation om du...... får höra att du är ful, värdelös, korkad eller äcklig....

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD

HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD HANDLINGSPROGRAM ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD Handlingsprogram Uppdaterad 2015-01-01 1 Vision Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-06-04 SN 2013/0301 0480-450885 Socialnämnden Våld i nära relationer 2013 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan

Läs mer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer

Partille kommuns arbete mot. våld i nära relationer Partille kommuns arbete mot våld i nära relationer Innehåll Våld i nära relationer är en folkhälsofråga... 3 Begreppet våld i nära relationer...4 Definition...5 Kommunens övergripande målsättning... 6

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer