Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Stockholms läns landsting 2003

2

3 Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Rapporten är framtagen av: Bo Brismar Ann-Marie Bromark Victoria Corbo Sten Holm Karen Leander Stefan Lindberg Bo Runeson Per-Anders Rydelius Gunilla Seflin Gunnar Öhlén ISBN X FORUM för Kunskap och gemensam Utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet (MPA) i Stockholms läns landsting är till för att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom FORUM, Medicin och Omvårdnadsavdelningen. Sakkunniga från produktion och beställare deltar i arbetet. Patientföreträdarna har också en viktig roll i arbetet och medverkar i de olika grupperna. Stockholm Medicinska Råd och 17 Programråd har skapats för att driva arbetet. Ett flertal årsrapporter, regionala vårdprogram och fokusrapporter har redan publicerats och arbetet med nya rapporter fortskrider kontinuerligt. Syftet med fokusrapporterna är att lyfta fram och belysa angelägna områden, att beskriva dagsläget och diskutera och föreslå möjliga lösningar. Rapporterna från MPA skall vara en bas för dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och kommer att utgöra en grund för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården. Programarbetet har samlat ett stort nätverk av sakkunniga och har lagt grunden till en gemensam arena för vårdens parter

5 Inledning I en skrivelse från samtliga partier fick dåvarande HSN-staben i uppdrag att genom det medicinska programarbetet se över våldsutsatta kvinnors behov, befintliga vårdkedjor samt utreda om stödet till barn som lever i familjer med våld behöver förbättras. Vidare ska ett adekvat omhändertagande finnas dygnet runt. I ett tjänsteutlåtande (HSN p 5) gavs ett svar på skrivelsen och en redovisning av befintliga resurser och samverkansformer samt övergripande förbättringsförslag. HSN beslöt att i det medicinska programarbetet skulle fortsätta arbetet med våldsutsatta kvinnor och återkomma med förslag till åtgärder. Denna fokusrapport har tagits fram inom ramen för programområdet MPA akut omhändertagande. Syftet är att beskriva det akuta omhändertagandet av misshandlade kvinnor och deras barn, vad vi nu vet om omfattningen och karaktären av detta problem samt att ta fram förslag till åtgärder inom den akuta vården. Rapporten innefattar däremot inte bemötandet av kvinnor och barn som i ordinarie tidsbeställd vård (primärvård eller specialistvård) lever med upplevelser av våld eller hot om våld. Viktiga aspekter som förövarens problematik, barnmisshandel i andra situationer, s k hedersmord och våldtäkt diskuteras inte heller i denna rapport. Fokus ligger på sjukvårdens ansvar, däremot inte på socialtjänstens och andra myndigheters ansvar för gruppen. Rapporten innehåller ingen ny kartläggning av de befintliga resurserna i sjukvården, inte heller av de frivilliga eller ideella resurser med vilka samarbete etableras. Fokusrapporten lämnar till de ansvariga på Beställarkontor Vård att undersöka de lokala förutsättningarna för omhändertagandet och att avgöra tillämpningen av de förslag som finns i denna rapport. Medverkande Huvudförfattare till rapporten är Bo Brismar, f d medicinskt råd för akut omhändertagande och Bo Runeson, överläkare psykiatri, S:t Görans sjukhus. Sakkunniga enligt nedan har bidragit med olika delar av dokumentet. De representerar kunnande inom verksamheter som möter våld inom familjer, akutmottaningar på sjukhus,, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och Transkulturellt Centrum och Samhällsmedicin. Kompletterande redige

6 ringar har gjorts av Sten Holm BKV, Gunnar Öhlén, nuvarande medicinskt råd för akut omhändertagande och Karen Leander Samhällsmedicin Bo Brismar, projektledare fd medicinskt råd akut omhändertagande Annie-Mari Bromark, barnmorska, Transkulturellt centrum Victoria Corbo, psykolog, Transkulturellt centrum Sten Holm, beställarsakkunnig BKV Karen Leander, handläggare, Centrum för skadeprevention, Samhällsmedicin Stefan Lindberg, enhetschef BUP Bågen Per-Anders Rydelius, professor, överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, SPESAK barnpsyk Bo Runeson, överläkare psykiatri S.t Görans sjukhus Gunilla Seflin, akutkurator, Södersjukhuset Programgruppen för akut omhändertagande samt Stockholms medicinska råd (SMR) har medverkat med synpunkter. Kaj Lindvall Ordförande Stockholms Medicinska Råd Gunnar Öhlén Medicinskt råd, ordförande Programområde Akut omhändertagande - 4 -

7 Innehållsförteckning Förord...2 Inledning...3 Innehållsförteckning...5 Sammanfattning...7 Bakgrund...11 Begrepp avgränsning av rapporten...13 Förekomst...13 Kvinno- och barnmisshandel som sökorsak inom sjukvården...17 Att upptäcka och uppmärksamma våldet...24 Akut omhändertagande...26 Förslag till åtgärd...31 Slutsatser...33 Referenser

8 - 6 -

9 Sammanfattning Var hundrade kvinna i Stockholms län polisanmäler varje år att de utsatts för fysiskt våld av bekant gärningsman. Sannolikt är denna typ av brott fem gånger vanligare men anmäls inte. Varje år inkommer ca 1200 kvinnor till akutsjukvården som identifierats ha misshandelsskador (ytterligare för våldtäkt). Ett betydligt större antal inkommer till akutvården men de verkliga orsakerna till skadorna upptäcks inte. Vidare lever mellan barn i familjer där våld förekommer. Familjevåldet förorsakar inte bara ett svårt mänskligt lidande utan också stora kostnader för samhället. Sjukvården belastas, kvinnorna sjukskrivs långa tider, barnen får problem i förskola och skola och kräver särskilda insatser. Omfattande polisresurser tas i anspråk dock leder förundersökningarna sällan till fällande dom. De kvinnor sjukvården möter har ofta årslånga och ibland fleråriga sjukskrivningsperioder bakom sig. Sjukskrivningarna gäller i regel inte de fysiska skadorna utan de psykiska konsekvenserna av misshandeln eller den kris som följer på avslöjandet av sexuella övergrepp. Ibland förvärras den psykiska belastningen när inblandade myndigheter har bristande handläggningsrutiner, men även en felaktig bedömning kan försämra kvinnans fysiska välbefinnande. Flera hinder finns också för att samverkan mellan myndigheter och institutioner skall fungera tillfredställande. Flera myndigheter, polis, åklagare, övrigt rättsväsende, hälso- och sjukvård och socialtjänst har utifrån sina speciella funktioner och kompetenser ansvar för att hjälpa misshandlade och våldsutsatta kvinnor och deras barn. Hälso- och sjukvårdens ansvar innefattar identifikation (diagnostik), bemötande och behandling av medicinska konsekvenser, psykiatrisk hjälp, dokumentation av misshandeln samt hänvisning till andra instanser inom och utom landstinget (32). Förutom inom akutsjukvården söker de misshandlade kvinnorna och barnen hjälp för misshandelsrelaterade besvär vid kvinnokliniker, barnavårdscentraler, barn- och ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler, inom psykiatrin, äldreomsorgen, husläkarmottagningar etc. Ofta söker kvinnorna för misshandelsrelaterade besvär utan att ange misshandel som utlösande eller bakomliggande faktor

10 Det är viktigt att förstärka sjukvårdens förståelse och rutiner för att hantera våldsoffer. Om våldet inte identifieras av t.ex. sjukvårdens personal kan sjukvården bidra till att öka kvinnans förtvivlan, isolering och känsla av att vara fast i sin familjesituation. Många våldsutsatta har tolkat sjukvårdens tystnad som att man ska skylla sig själv och att våldet är en privat angelägenhet. Istället kan sjukvården spela en roll i att ge en våldsutsatt kvinna upprättelse genom att fråga, lyssna och tro på henne. Mycket arbete har lagts ner för att förbättra omhändertagandet, bl a finns handlingsprogram på flertalet akutmottagningar och i vissa delar av primärvården. Men mer kan göras för att ytterligare förbättra situationen. Om familjevåldssituationen skall kunna brytas måste hjälp- och stödinsatserna kunna sättas in akut då kvinnan söker akutmottagningen. Kvinnorna måste informeras om tillgängliga stödresurser, få kontakt med socialtjänsten för eventuellt skyddat boende och hjälp att polisanmäla misshandeln. Rättsintyget utgör härvid ett viktigt underlag för den fortsatta rättsprocessen. Säkerhetsinsatser för kvinnan och eventuella hemmavarande barn måste övervägas efter det att en riskvärdering av våldssituationen gjorts i samverkan mellan sociala myndigheter och polis. Samtliga akutmottagningar inom SLL saknar kuratorsstöd under jourtid (kvällar, nätter och helger). Trots att de misshandlade kvinnor erbjuds uppföljningssamtal är benägenheten hos de misshandlade kvinnorna att ta kontakt med kurator eller sociala myndigheter på dagtid efter det de återvänt hem liten. Omedvetenheten om problemet hos mottagande sjukvårdspersonal och motstånd mot upptäckt, inte minst när man inte har något att erbjuda den utsatta, samt osäkerhet hos den våldsutsatta kvinnan inför vidare kontakter och rättsligt efterspel utgör också hinder för ett strukturerat omhändertagande. Handlingsprogram och utbildningar finns på flertalet av akutmottagningarna i Stockholms län, men inte alls av den omfattning att samtliga berörda kliniker täcks. En koordinatorfunktion, tillgänglig dygnet runt skulle kunna svara för det stöd och den hjälp de misshandlade kvinnorna och barnen behöver i den akuta situationen. Syftet är att kunna bistå med akut konsultation då man identifierat familjerelaterat våld mot kvinnor och barn. Vidare är syftet att kunna bistå kvinnan och ev barn med en begränsad krisintervention samt att vara en länk till berörda myndigheter och tillgängliga hjälpinstanser samt ge stöd till personalen. Denna koordinatorfunktionen, som förslagsvis är en kurator, upprätthålls lämpligen under kontorstid (som idag) av det egna sjukhusets kuratorsstab, akut kuratorer. Under jourtid (icke kontorstid) före

11 slås motsvarande kompetens finnas tillgänglig i en beredskapslinje med 30 minuters inställelse tid till samtliga sjukhus akutmottagningar. Bemanningen av beredskapslinjen föreslås bli ett gemensamt uppdrag för sjukhusens kuratorsverksamhet. En modell fanns på Kriscentrum för Kvinnor under åren , som delfinansierades av SLL. Där fanns en kurator på kvälls- och nattetid som kunde erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor och till personalen på de olika akutmottagningarna. HSN beslutade år 2000 (HSN ) att inte fortsättningsvis finansiera kuratorstjänsterna då kostnaden på 1,5 mkr ansågs för hög i förhållande till utförda insatser i genomsnitt en kvinna varannan dag. Vidare ansåg Stockholms kommun att landstinget ensamt skulle finansiera alla tjänsterna fullt ut. Krisbearbetning och trygghetsskapande åtgärder är nödvändiga om misshandelsvåldets repetitiva mönster skall kunna brytas. Trots att kvinnornas skador sällan motiverar inläggning på sjukhus kan den psykosociala problematiken kräva detta om inte alternativt omhändertagande kan erbjudas genom de sociala myndigheterna eller vid kvinnohus, alternativt hos kvinnans egna privata kontakter. Psykosociala insatser på lång sikt kan omfatta att bearbeta skuld- och skamkänslor, stärka kvinnans självförtroende och möjlighet att ta kontroll över sitt liv. Insatserna kan ges genom stödsamtal, gruppbehandling, psykoterapi etc. Om barn bevittnat misshandeln är uppföljande stöd och kontakter för hela familjen av särskild betydelse. Ofta har kvinnorna stor oro för att barnen skall omhändertas och undviker därför såväl kontakt med sociala myndigheter som polisanmälan av misshandeln. I familjer där kvinnan misshandlas löper också de hemmavarande barnen större risk att bli utsatta för våld och sexuella övergrepp. En helhetssyn på familjevåldet med åtgärder som väger in hela familjens behov och möjligheter kan vara avgörande för att resultatet skall bli framgångsrikt. Barn som växer upp i familjer drabbade av en våldsproblematik kan uppvisa en rad symtom som beteendestörningar och bristande sociala färdigheter. Ätstörningar och andra somatiska besvär, emotionella problem som ångest, depression, sömnproblem och posttraumatiskt stressyndrom är vanliga. De drabbade barnen kan vara i behov av hjälp på barnpsykiatrisk klinik och såväl kvinnan som barnet bör ha en kontaktperson inom sociala myndighet

12 I sjukvårdens möte med den misshandlande mannen är det kvinnans och barnens säkerhet som är avgörande. Förutom rättsliga åtgärder mot den misshandlande mannen bör denne erbjudas vård och behandling samt stöd och hjälpinsatser. Genom att hänvisa mannen till olika former av stöd- och hjälpinsatser (ex missbruksvård och psykiatrisk vård) kan i vissa fall en familjevåldsproblematik brytas. Den statliga Kommittén mot barnmisshandel SOU 2001:72 (30) föreslår i sitt slutbetänkande att begreppet psykisk barnmisshandel utvidgas att även innefatta att barnet tvingas bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld eller hot om våld är ett ofta förekommande inslag. Kommittén föreslog också att målbeskrivningarna för examensordningen för flera yrkesgrupper så att studenten skall ha förvärvat kännedom om sådana förhållanden i samhället som påverkar kvinnors, mäns och barns hälsa och därvid särskilt ha tillägnat sig kunskap om utsatta barns situation. De redan verksamma inom landstingets alla verksamheter bör också ha dessa kunskaper och här finns ett stort fortbildningsbehov. Utbildningar måste ske på alla nivåer och inom många olika yrkesgrupper. En baskunskap är nödvändig för de flesta grupper inom hälso- och sjukvården och en specialiserad kunskap för några. En fördel är om utbildningarna sker på arbetsplatserna och anpassas till verksamheternas behov. Det bör finnas kontaktpersoner inom varje område för att säkra att dessa frågor drivs vidare. Några viktiga resurser inkluderar de akutkuratorer som har omfattande kunskap inom området och Rikskvinnocentrum i Uppsala. Landstingsmedel inom Operation Kvinnofrid har använts för utbildningar inom flera olika verksamheter. Erfarenheter visar att utbildningar utan tydliga krav från ledning och beställare om fungerande rutiner vid omhändertagandet ofta har övergående effekter. Handlingsplaner och rutiner för att förebygga, upptäcka och ge stöd åt misshandlade kvinnor och barn måste utarbetas inom sjukvårdens alla sektorer. Det är viktigt att handlingsplanerna också innehåller konkreta riktlinjer för anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen och för polisanmälan. Handlingsplanerna skall inkludera och beakta kvinnor och barn som är asylsökande och flyktingar samt kvinnor och barns situation i samband med familjeanknytning. Handlingsplanerna skall vara väl kända och lätt tillgängliga och personalen skall veta var de kan vända sig för att få konsultation om detta blir nödvändigt

13 Denna rapport innehåller ingen omfattande inventering av de befintliga resurserna inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, inte heller av de frivilliga eller ideella resurser med vilka samarbete etableras. Fokusrapporten lämnar till de ansvariga på Beställarkontor Vård att undersöka de lokala förutsättningarna för omhändertagandet och att avgöra tillämpningen av de förslag som finns i denna rapport. Bakgrund Enligt WHO:s World Report on Violence and Health (1) sker 1,65 miljoner våldsrelaterade dödsfall per år, inklusive självmord och krigsrelaterat våld. Bland de sju huvudtyper av våld som beskrivs i WHO-rapporten finns våld mellan intima partner, vuxnas våld mot barn, våld mot äldre och sexuellt våld. I många våldsutsatta familjer förkommer flera av dessa våldstyper samtidigt. FN:s definition av det som kallas för våld mot kvinnor lyder: varje form av könsrelaterat våld som resulterar i, eller kan resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det sker i det offentliga eller i det privata livet.(2) Misshandeln (i den privata sfären, d v s bakom stängda dörrar) är oftast inte en enstaka händelse utan upprepas med fysiskt eller psykiskt våld som tar sig olika uttryck. I detta våld kan även sexuella övergrepp ingå. Den misshandlade får ofta psykiska besvär och en ökad sjuklighet med omfattande sjukvårdskonsumtion som följd. Inte minst orsakas många psykosomatiska tillstånd av det kontrollerande och dominerande beteende som män visar i relationer som senare blir våldsamma. Det inskränkta livsutrymmet samt hot om våld leder till att kvinnorna söker vård med varierande sjukdomsbilder. De våldsutsatta söker hjälp och stöd såväl hos hälso- och sjukvården som vid kvinnohus, hos sociala myndigheter och polis. Inom sjukvården uppmärksammas inte alltid våldet, behandling och vård ges för våldets konsekvenser utan att åtgärder riktas mot de bakomliggande orsakerna. Samverkan mellan olika myndigheter och institutioner för att avslöja bakomliggande våld inom familjer har förbättrats, men bristerna är fortfarande stora. Strukturerade gemensamma behandlings- och vårdprogram föreligger sällan

14 Vissa grupper söker mer sällan stöd eller kan vara svårare att upptäcka och behandla. Som exempel kan nämnas kvinnor och familjer med invandrarbakgrund och familjer med missbruksproblematik eller där den ene eller båda föräldrarna har en psykisk sjukdom. Det gäller också då hot om omhändertagande av barn finns med i bilden

15 Begrepp avgränsning av rapporten Vid en kartläggning av våld mot kvinnor måste begrepp och termer definieras. Olika intressenter utnyttjar olika definitioner och språkbruket varierar också mellan olika länder som USA, England och Sverige. I USA talar man om family violence (familjevåld) eller domestic violence (våld i hemmet). Begreppen inkluderar allt våld som kan inträffa i hemmet d v s även våld mot barn och äldre (ex föräldrar). I Norden och i Sverige används ofta beteckningen sexualiserat våld vilket framför allt täcker mäns övergrepp mot kvinnor på både den struktuella och individuella nivån (misshandel, våldtäkt, sexuella trakasserier och prostitution) men också sexuella övergrepp mot barn. Med kvinnomisshandel avses ofta en process där en kvinna utsätts för upprepat fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en man som hon har eller har haft en intim relation med. Ett begrepp som används allt oftare i Sverige är mäns våld mot kvinnor. Föreliggande rapport har begränsats till det akuta omhändertagandet av misshandlade kvinnor och deras barn. Fokusrapporten innefattar därmed inte bemötandet av kvinnor och barn som i ordinarie tidsbeställd vård (primärvård eller specialistvård) lever med upplevelser av våld eller kontinuerligt hot om våld. Viktiga aspekter som förövarens problematik, barnmisshandel i andra situationer, s k hedersmord och våldtäkt diskuteras inte i denna rapport. Fokus riktas mot sjukvårdens ansvar när det gäller misshandlade kvinnor och deras barn. Socialtjänstens och kommunernas ansvar för gruppen ligger utanför rapporten. Förekomst Förekomsten av våld belyst från olika källor, kan stundtals leda till delvis motsägande uppgifter såväl vad avser våldets omfattning som karaktär. Olika myndigheter och institutioner kommer i kontakt med olika grupper våldsutsatta kvinnor och barn och de inblandade männen. Samverkan mellan de olika myndigheterna och institutionerna är ofta bristfällig. Detta kan leda till svårigheter vid analys av våldsproblematiken och vid diskussion om lämpliga åtgärder för att hjälpa och stödja de våldsutsatta

16 För att fånga antal fall som kom till olika myndigheters och offerbyråers kännedom (men ej hälso- och sjukvården), räknades alla fall som klart gällde våld i familjen under en dag 2000 i England och Wales (3). Fördelningen av familjevåldet mellan vuxna visade att 80 % gällde våld man mot kvinna, 8 % kvinna mot man, 7 % man mot man och 4 % kvinna mot kvinna. Baserat på andra källor har det uppskattats i England, att åtminstone lika många våldsutsatta kvinnor söker hjälp hos hälso- och sjukvården som hos polisen. De olika källorna om våld i Sverige mäter olika fenomen, t ex polisanmälda brott, våld som orsak till läkarbesök/skador och som en komponent i kvinnors relationer med män. Alla källor har sina begränsningar och sitt mörkertal och ingen täcker helt definitionerna enligt ovan. Offerundersökningar De källor som frambringar de högsta våldsfrekvenserna är utan tvekan s k offerundersökningar, där ett urval av befolkningen tillfrågas om de har utsatts för vissa våldshändelser. I en internationell jämförelse av närmare 50 st befolkningsbaserade offerundersökningar från olika delar av världen, uppger mellan 10% och 50% av kvinnorna att de under sitt liv har utsatts för fysiskt våld av en man de har/har haft ett intimt förhållande med (4). I samma undersökning sägs att fysiskt våld i nära relationer nästan alltid åtföljs av psykiskt våld och i en stor del av fallen av sexuellt övergrepp. En s k omfångsstudie i Sverige som publicerades 2001 (5), visade att nästan hälften av alla kvinnor har utsatts för våld från en man under sin livstid (efter 15 års dagen), en av tio har utsatts för våld av sin nuvarande man/sambo (7% fysiskt våld) och att var tredje kvinna utsätts för sexuellt övergrepp under sin livstid. Polisanmälda brott Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes år 2002 i Stockholms län närmare misshandelsbrott (919 brott per invånare), varav 6098 gällde misshandel mot kvinnor och 1855 barn Dessutom tillkommer sexualbrott varav 675 var våldtäkter. Grov kvinnofridskränkning anmäldes ha inträffat vid 399 tillfällen. Antalet kvinnor som misshandlats inomhus och som var bekanta med gärningsmannen uppgick till Enligt BRÅ:s bedömning misshandlas 4-5 ggr fler kvinnor än vad polisanmälningarna anger (6). Enligt olika offerundersökningar kan även detta vara en underskattning Offerundersökningar ger belägg för att offren i större utsträckning polisanmäler allvarligare våldshändelser än mindre allvarliga. Den polisanmälda brottsligheten utgör således en del av

17 den mer allvarliga våldsbrottsligheten. Vidare anger brottsstatistiken antalet brott och inte antalet offer. Var hundrade kvinna i Stockholms län polisanmäler varje år att de utsatts för fysiskt våld av bekant gärningsman. Sannolikt är denna typ av brott minst 5 gånger vanligare i befolkningen, men anmäls inte. Under den senaste 5-årsperioden ( ) är det framför allt sexualbrotten som ökat i Stockholms län (+ 20 %) och särskilt de polisanmälda våldtäkterna (+ 55 %). Övriga misshandelsbrott uppvisar mindre ökningar (< 5 %) förutom våld mot barn (0 6 år) som ökat med 11 %. Antalet polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor, inklusive inomhus av bekant gärningsman, grov kvinnofridskränkningsbrott samt våldtäkter är nära 40% högre i Stockholms län än för övriga landet sett per invånare. Misshandel mot kvinnor på enskild plats och grov kvinnofridskränkning är brott som sedan 1982 resp faller under allmänt åtal. Sjukvården kan obeaktat sekretesslagen (men har inte skyldighet) polisanmäla misshandeln om den är grov och förväntas leda till ett straff överstigande 2 års fängelse. Däremot föreligger alltid en skyldighet för hälso- och sjukvårdens personal att anmäla då barn misshandlas eller far illa. Av de lagförda fallen av misshandel svarar de grova brotten för 6 %. Faktorer som gör att gärningen kan bedömas som grov är om gärningen varit livsfarlig eller orsakat offret svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Av statistiken framgår att den helt dominerande andelen polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor sker inomhus av gärningsman som är bekant med kvinnan (61%) medan det omvända förhållandet råder vid misshandel av män där brott utomhus av okänd gärningsman dominerar bilden (70%). Barnmisshandel uppvisar samma mönster som kvinnomisshandel då den oftast sker inomhus och av en gärningsman som är bekant med offret. Enligt aktuella uppgifter från BRÅ (7) har det dödliga våldet mot kvinnor i nära relation till mannen minskat med 30 % sedan 1970-talet. Någon entydig

18 förklaring till detta är svår att finna och BRÅ anger den ökade uppmärksamheten kring våld mot kvinnor som en möjlig orsak. Mellan 50 och 60% av de kvinnliga offren för mord/dråp i Sverige har dödats av sina nuvarande eller fd make/sambo (8). Det kan jämföras med ca 10% av de manliga offren. Varje år under 1990-talet har i genomsnitt 16 kvinnor dödats i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation till. De vanligaste motiven vid dödligt våld är svartsjuka eller separationsproblem. Nära 80 % av männen lider av psykisk sjukdom eller störning och en fjärdedel av männen tar sitt liv efter att ha begått brottet. Nära 40 % av gärningsmännen och 30 % av offren är födda i annat land än Sverige (9). Det dödliga våldet är ofta en kulmen på en längre tids misshandel och 42 % av kvinnorna hade utsatts för hot och minst 36 % för våld av gärningsmännen innan det dödliga brottet begicks. I ungefär hälften av fallen hade polisanmälan gjorts tidigare. Mörkertalet vad gäller barn som lever i hem där våld och övergrepp förekommer är troligen stort. BRÅ konstaterar att det är vanligt att det finns barn i de familjer där kvinnan misshandlas. Uppskattningar från BRÅ och SCB säger att det i vårt land kan röra sig om barn som lever i familjer där mamman misshandlas I Stockholms län bor ca en femtedel av landets befolkning, alltså kan det inom SLL röra sig om till nästan barn som är drabbade. Det uppskattas, t.ex. i Socialstyrelsens utbildningsmaterial (10) att ca 7-8 % av flickor och 2-3 % av pojkar utsätts för allvarliga sexuella övergrepp under uppväxtåren. Det skulle motsvara drygt 1000 nya fall i Stockholms län per år. Till barnpsykiatrin i Stockholms län nyanmäls endast drygt 200 ärenden per år där uppgift om sexuella övergrepp mot barn förekommer barn i Stockholms län lever i familjer där mamman misshandlas nya fall av sexuella övergrepp uppskattas inträffa i Stockholms län varje år. En mindre del kommer till barnpsykiatrins kännedom

19 Kvinno- och barnmisshandel som sökorsak inom sjukvården Misshandlade kvinnor och barn söker akutsjukvården i samband med misshandeln för olika skador eller för sjukdomssymtom relaterade till misshandeln. De misshandlade söker såväl vid akutmottagningar, specialistmottagningar som inom primärvården. Totalt inlades i Stockholms län 2001 enligt patientregistret 847 patienter (163 kvinnor och 684 män) där våldsskador registrerats som huvudorsak. Skaderegistreringen är inte heltäckande och från öppenvården saknas statistik. Våldsutsatta kvinnor Kvinnor som söker akutmottagningarna för skador utgör en selekterad grupp av misshandlade kvinnor. Kvinnorna har drabbats av så svåra skador att de kräver sjukhusvård eller de har uppmanats från polismyndigheten att uppsöka en akutmottagning för att få sina skador dokumenterade i ett sk rättsintyg. Oftast gäller det de svåra skadorna, skall- och ansiktsskador med frakturer eller kontusioner och sårskador. Skadorna behandlas oftast poliklinisk och endast en liten andel av kvinnorna läggs in för fortsatt sjukhusvård. Även om skadorna krävt sjukhusvård sker polisanmälan endast i begränsad omfattning och ofta förblir orsaken till skadorna dold då annan skadeorsak anges (ex fallolycka). Vid Södersjukhusets akutmottagning söker enligt tillgänglig statistik årligen kvinnor p g a identifierad misshandel och ytterligare ett 70-tal för våldtäkt. Statistik saknas från övriga sjukhus. Omräknat till hela SLL skulle uppskattningsvis 1200 kvinnor årligen identifierats ha misshandelsskador på sjukhusens akutmottagningar. Vid Huddinge sjukhus visade redan en studie att 29 % av alla kvinnor som krävde sjukhusvård för skador och 33 % av männen hade blivit misshandlade (11). I prospektiva studier visade det sig att kvinnorna vid besöket på akutmottagningen ofta angav annan skadeorsak och det var först i samband med inläggning på sjukhuset som misshandelsbakgrunden framkom

20 Var tredje kvinna som vårdas på ett akutsjukhus för skador har blivit misshandlad. Uppskattningsvis inkommer 1200 kvinnor till akutsjukvården i Stockholms län varje år som identifieras ha misshandelsskador. Ett betydligt större antal inkommer till akutvården men identifieras inte. Även annan sjukvårdskonsumtion är väsentligt högre hos misshandlade kvinnor såväl avseende skador som olika sjukdomsbilder (12). Begreppet battered wife syndrome beskriver den våldsutsatta kvinnans situation med såväl somatiska, psykosomatiska som psykiatriska symtombilder (13). Nära hälften av de misshandlade kvinnorna som sökte akutsjukvård för sina skador uppgav att de vuxit upp i hem med familjevåld där modern utsatts för misshandel. I flera fall hade de själva också blivit misshandlade som barn. De misshandlade kvinnorna uppgav att hemmavarande barn blivit vittnen till misshandeln i två tredjedelar av fallen och att deras barn också misshandlats i en tredjedel av fallen. (14). Kvinnor med alkoholproblem Kvinnor med alkoholproblem är en särskilt utsatt grupp. Nära 70 % av alla kvinnliga alkoholister angav att de blivit misshandlade och 25 % av de misshandlade kvinnorna som sökte akutsjukvård vid Huddinge sjukhus p.g.a. misshandelsskador hade själva alkoholproblem. Bland gärningsmännen var alkoholmissbruk vanligt förekommande och upp till 90% var alkoholpåverkade vid misshandelstillfället (14). Äldre och funktionshindrade Även äldre kvinnor och funktionshindrade blir utsatta för våld. Dessa kvinnor har ofta begränsade möjligheter att söka hjälp och de kan för sin omvårdnad vara beroende av en närstående som brukar våld eller hot. Förekomsten av våld mot dessa kvinnor är i nivå med, eller högre än för kvinnor utan funktionshinder. Övergreppen kan förutom fysiskt våld bestå av bristfällig omsorg, ovilja att hjälpa till med myndighets- och sjukvårdskontakter, stöld av tillgångar och hot om ytterligare försämring vad gäller omsorg

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16 Hot och våld inom vård och omsorg Kunskapsöversikt Rapport 2011:16 Kunskapsöversikt Hot och våld inom vård och omsorg Ulrika Hallberg socionom/docent i folkhälsovetenskap Rapport 2011:16 ISSN 1650-3171

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga!

Handikappförbundens samarbetsorgan. Synliggör det osynliga! 1 Handikappförbundens samarbetsorgan Synliggör det osynliga! Ett projekt om våld funktionshinder könsperspektiv Kerstin Finndahl 2 Handikappförbundens samarbetsorgan bedrev, med medel från socialdepartementet,

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer