Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våld i nära relationer. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket"

Transkript

1 Våld i nära relationer - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2013

2 Almqvist, Kjerstin & Janson, Staffan Barn som bevittnat våld Barn som blir vittne till våld och övergrepp inom familjen kan fara lika illa av det som om de själva varit utsatta för våld. Ett barn skyddar ofta instinktivt sina föräldrar, på bekostnad av sin egen hälsa. Arbabi, Farnaz & Fristorp, Lotta Överlevnadshandbok för flickor om frihet och heder En bok skriven för flickor som på grund av föräldrars eller släktingars värderingar hindras att välja sin egen väg i livet. Här finns tips och råd kring hur man kan hantera skillnader mellan en mer jämställd livsstil och en traditionell hederskultur. Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen Nationellt Centrum för kvinnofrid Rekommendationer från experter inom primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri, som alla är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. I anslutning till boken finns också en DVD, Att ställa frågan om våld, bestående av åtta utbildningsfilmer, som tydliggör hur och när frågor om våld bör ställas. Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder Nationellt Centrum för kvinnofrid En handledning för personal inom primärvård, skolhälsovård och ungdomsmottagningar. Syftet är att den ska utgöra verktyg för bemötande, men också redogöra för lagar och bestämmelser utifrån medicinsk rätt. Barn som upplever våld : nordisk forskning och praktik Red: Maria Eriksson Många barn tvingas i åratal bevittna hur deras mammor hotas och misshandlas i hemmet. Den här boken behandlar frågor om hur barnen drabbas och vilka strategier de har för att hantera sina upplevelser av våld. Ett centralt tema är vilken hjälp barn och mödrar kan få och olika behandlingsmodeller. Författarna är framstående forskare i ämnet.

3 Berggren, Helena En praktisk handbok för kvinnor som utsatts för hot och våld i nära relationer Juristen Helena Berggren förmedlar viktig kunskap om myndigheter, lagar och förordningar till den som tvingas bryta upp från ett destruktivt förhållande. Hon ger också konkreta råd med checklistor och handlingsplaner om allt från att packa en nödväska till att skaffa en egen dosa till Internetbanken och hur man skyddar barnen. Bremer, Sevil; Brendler-Lindqvist, Monica; Wrangsjö, Björn Ungdomar och hedersrelaterat våld : om transkulturellt behandlingsarbete För att kunna stötta ungdomar som lever i konflikt mellan olika kulturer krävs inte bara kunskaper inom identitetsutveckling och familjedynamik. Författarna betonar också vikten av att ha ett transkulturellt synsätt och visar hur detta synsätt kan omsättas i praktiskt arbete. Eklund-Moroney, Margreth & Reuterskiöld, Robert Sista slaget, 2011 En liten skrift som vill sprida kunskapen om hur man kan förebygga och stoppa kvinnomisshandel genom att känna igen en kvinnomisshandlare. Genom att identifiera våldsmönster och varningssignaler vill författarna ge kvinnor kunskap och möjligheter att i tid bryta relationer som kan bli farliga. Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser Red. Viveka Enander En fortsättning och fördjupning av Varför går hon?, en bok om de traumatiska band som binder en misshandlad kvinna till den man som misshandlar henne. Den nya boken ger inspiration och konkreta råd till alla som i sitt arbete vill bistå kvinnor som söker hjälp till uppbrott från en misshandlande partner.

4 Löfvenberg, Åsa & Rahm, Gull Britt Familjevåld : mäns våld mot kvinnor och barn. Kunskapsunderlag och handlingsplan Rapporten är ett resultat av en process vars syfte varit att förbättra bemötandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn. I boken finns också en handlingsplan för Landstinget i Värmlands arbete kring familjevåld. Graaf, Magdalena Det ska bli ett sant nöje att döda dig En skakande självbiografisk skildring av hur författarens kriminellt belastade man och hans nätverk gör allt för att bryta ner henne, såväl psykiskt som fysiskt. Med hjälp av familj och vänner lyckas hon fly. En osäker framtid på olika skyddade boenden tar vid innan historien till sist får ett lyckligt slut. Grände, Josefin; Lundberg, Lisa; Eriksson, Maria I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma En yrkesövergripande handledning som sätter samspelet mellan hjälparen och den utsatta i centrum. Författarna tar också upp vad man behöver veta för att på bästa sätt ge både praktiskt och psykologiskt stöd. Güngör, Emre & Nima Dervish, Nima Varför mördar man sin dotter? 2009 Författarna har träffat fäder och bröder till kvinnor som mördats i hederns namn för att försöka förstå vad heder är i olika kulturer. De menar att kunskap om männens upplevelse av sin livssituation i ett kontrollerande kollektiv är viktig för möjligheterna att stoppa våldet.

5 Hagberg, Maria Vid 20 börjar den ruttna - om hedersvåld och modiga kvinnor Socialarbetaren Maria Hagberg ser hedersvåld som mycket mer än bara mäns våld mot kvinnor och barn. Många gånger är hela släkten delaktig när bestraffningar, kontroll och förbud ska befästas med våld. Bokens intervjuer med modiga kvinnor leder därför också fram till ett ställningstagande mot en kulturrelativism som bortser från att vissa barn och kvinnor misshandlas i religionens eller kulturens namn. Hedersrelaterat våld och förtryck : ett kunskapsunderlag för hälso-och sjukvården Länsstyrelsen i Skåne län En överblick över olika synsätt, erfarenheter och arbetsmetoder inom sjukvård och elevhälsovård. Boken innehåller också konkreta råd och checklistor för akuta situationer från en rad olika verksamheter. Hofrén, Alexandra Våld i samkönade relationer : en handbok från SKR En liten handbok avsedd för dem som möter misshandlade kvinnor på kvinnojourer. Huvudbudskapet är att man inte ska förutsätta att alla som söker hjälp från våld lever i en heterosexuell relation. Holmberg, Carin & Enander, Viveka Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess Syftet med boken är att förstå de uppbrottsprocesser som leder till att misshandlade kvinnor förändrar sin situation och lämnar förövaren. Särskilt diskuteras de starka emotionella band som knyter kvinnan till mannen och som är nödvändiga att bryta för att en varaktig förändring ska kunna ske.

6 Javiera (pseud.) Clownen gråter Ett personligt vittnesbörd där frågan om varför ingen la sig i är central. Vad det är som gör att så många väljer att inte se när någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel?

7 Kastling, Lars-Åke Män som slår kvinnor Socionomen Lars-Åke Kastling utgår från sina erfarenheter av att behandla män som misshandlar kvinnor och barn. Hans positiva budskap är att män som i samtalsterapi lär sig att uppfatta vad de känner kan få en ökad empati för andra och därmed välja bort våldet. Knöfel Magnusson, Anna Det ingen vill se : en bok om våld i samkönade parrelationer Genom att förmedla kunskap om heteronormativitet, hur processen kring att komma ut går till och vilka skillnader det finns mellan våld i samkönade och olikkönade parrelationer, bidrar boken till att minska risken för att hjälpsökande utsätts för ytterligare kränkningar av dem som är satta att hjälpa. Lyckliga slut : sjutton berättelser om vardagsvåldet Red: Susanna Alakoski En antologi där sjutton kvinnor berättar om sina erfarenheter av våld. Uttryckssätten är vitt skilda. De tecknar, skriver dikter, noveller och akademiska uppsatser. Gemensamt är att de bryter känslan av maktlöshet och visar på hopp om förändring. När mamma blir slagen : att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen Rapporten ger exempel på hur socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och kvinnojourer arbetar med barn som brottsoffer i familjer där de tvingats bevittna våld. Barnen kan ofta vara i behov av lika mycket stöd som de som själva varit utsatta för våld.

8 Rusz, Eva Varför hatar män kvinnor som älskar dem? 2011 Psykoterapeuten Eva Rusz illustrerar med hjälp av fyra kvinnors berättelser hur det är möjligt att fastna i destruktiva förhållanden. Hon skriver också om hur männen som manipulerar och misshandlar blivit som de blivit, hur de kan anse sig ha rätten på sin sida. Att många av männen tycks ha en personlighetsstörning ser hon som en förklaring till att de snabbt kan slå över från charm till våld. Stolt, Eleonora Våld i samkönade relationer : en kunskapsöversikt Omfånget av våld i samkönade parrelationer är till viss del okänt och kunskaperna om våld utfört av en tillfällig partner är ännu sämre. Den här tvärvetenskapliga sammanställningen syftar till att ge en bild av den forskning, svensk såväl som internationell, som trots allt finns. Sällan sedda : utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Socialstyrelsen Beroende, osynlighet och sårbarhet är faktorer som gör att funktionshindrade kvinnor är särskilt utsatta för våld. Partnern är den vanligaste förövaren, men de kan också bli utsatta av personliga assistenter, färdtjänstchaufförer eller annan personal som de på grund av sitt funktionshinder är hänvisade till. Trygghet som saknas : om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjourernas Riksförbund Boken innehåller en rad berättelser ur verkligheten som visar vilka allvarliga konsekvenser brott mot äldre ofta ger upphov till. Många gånger är förövaren en anhörig, men det kan också vara personal som utnyttjar de äldres utsatthet.

9 Våld mot kvinnor : en folkhälsofråga Läkartidningen Ett särtryck bestående av sex artiklar ur Läkartidningen med temat mäns våld mot kvinnor. Våldsutsatta kvinnor samhällets ansvar Red. Gun Heimer & David Sandberg Kunskap om mäns våld mot kvinnor är en förutsättning för att kunna ge utsatta kvinnor och deras barn rätt stöd och upprättelse. Boken är därför avsedd att användas som lärobok av professionella inom t.ex. sjukvård, socialtjänst, polis och rättsväsende.

10 Länkar: BRIS - Barnens rätt i samhället: Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet om att förebygga våld i nära relationer Kunskapsbanken Drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. NCK är ett nationellt kunskaps- och resurscentrum inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. vald_i_nara_relationer Kvinnofridslinjen En nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld. Anhöriga är också välkomna att ringa. Öppet dygnet runt, samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer En kunskapsöversikt från SKL (pdf-dokument). Polisens informationssida om brott i nära relationer: ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SKR - Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund Socialstyrelsen - Våld i nära relationer valdinararelationer

11 Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: Karlstad: Torsby: Internet: Intranät: livlinan.liv.se/sjukhusbibliotek

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur

Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur UPPSALA UNIVERSITET Sociologiska institutionen Socionomprogrammet C-uppsats Vårterminen 2014 Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur En kvantitativ undersökning av socialsekreterares

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Om våld i hederns namn och om skyldigheten att se och hjälpa utsatta Innehåll När flickor och pojkar förtrycks i hederns namn en handbok om arbetet mot hedersrelaterat våld.................. 3 De mänskliga

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson

Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson 1 Det farliga men viktiga lyssnandet av Hanna Olsson Hur påverkas man som professionell av att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar? Och då tänker jag inte bara på att som hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Barn och ungdomar utsatta för våld

Barn och ungdomar utsatta för våld Barn och ungdomar utsatta för våld Signs of Safety och BBIC metodstöd för myndighetsutövning form Masarin Illustrationer Illidesign tryck Edita copyright Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stockholms stad

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer